Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

NN 22/2012 (23.2.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

HRVATSKI SABOR

572

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. veljače 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/15

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 20. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09. i 18/11.) u članku 7. točki 35. riječi: »volonterskog ugovora« zamjenjuju se riječima: »ugovora o stručnom osposobljavanju za rad«, riječi: »po toj osnovi« brišu se, a iza riječi: »mirovinskom osiguranju« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti,«.

U točki 45. riječi: »i dodatka na mirovinu prema Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju« brišu se.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. točki 1. riječi: »po stopi od 15%« zamjenjuju se riječima: »po stopi od 13%«.

Članak 3.

U članku 22. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Osnovicom za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa smatraju se i iznosi ostalih primitaka od nesamostalnog rada koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., riječi: » iz stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. i 2.«.

Članak 4.

U članku 30. iza riječi: »članka 22. ovoga Zakona« zarez i riječi: »oporezivih porezom na dohodak,« brišu se.

Članak 5.

U članku 37. stavku 2. riječi: »niti viša od najviše mjesečne osnovice« brišu se.

Članak 6.

U članku 38. iza riječi: »članka 22. ovoga Zakona« zarez i riječi: »oporezivih porezom na dohodak,« brišu se.

Članak 7.

U članku 61. iza točke 2. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase:

»3. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

4. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem«.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 5. i 6.

Članak 8.

U članku 62. riječi: »točke 1., 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »točke 1., 2., 3., 4. i 5«, a riječi: »točke 4.« zamjenuju se riječima: »točke 6.«.

Članak 9.

U članku 133. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Porezna uprava može, na zahtjev osiguranika ili po službenoj dužnosti, utvrditi novi iznos osnovice s početkom primjene za godinu koja slijedi iza godine u kojoj je promjena nastala, ako se:

1. promijeni iznos mirovine ili invalidnine i to za više od 5% u odnosu na iznos mjesečne osnovice utvrđene sukladno stavku 2. ovoga članka,

2. promijeni srednji tečaj kune za inozemnu valutu u kojoj se isplaćuje mirovina ili invalidnina za više od 5% u odnosu na iznos mjesečne osnovice utvrđene sukladno stavku 2. ovoga članka.«.

Članak 10.

U članku 203. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka obvezniku doprinosa iz stavka 1. ovog članka koji zahtjev podnese u roku od 15 dana od dana stjecanja svojstva osiguranika, obveza doprinosa prema višoj mjesečnoj osnovici može se, na njegov zahtjev, utvrditi s danom početka razdoblja osiguranja.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 11.

U članku 218. stavku 1. točki 1. riječ: »obvezno« briše se.

Članak 12.

Iza članka 230. dodaje se članak 230.a koji glasi:

»Članak 230.a

Za osiguranike kojima je svojstvo u osiguranju utvrđeno za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, zastara prava na utvrđivanje doprinosa po toj osnovi počinje teći nakon isteka godine u kojoj je utvrđeno svojstvo u osiguranju.«.

Članak 13.

U članku 236. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»(2) Obveznik obračunavanja doprinosa može zatražiti ispravak podataka o iznosima obveze doprinosa iskazanih u obračunskoj prijavi iz stavka 1. ovoga članka, ako se naknadno izmijene okolnosti koje utječu na obvezu doprinosa, i to u roku od godine dana od dana nastupa izmijenjenih okolnosti.

(3) Izmijenjenim okolnostima smatraju se nove činjenice utvrđene od strane nositelja osiguranja, a koje se odnose na:

1. osnovu osiguranja,

2. početak, odnosno prestanak osiguranja,

3. bolovanje na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja ili sredstava državnog proračuna,

4. pravo na dopust ili pravo na rad s pola radnog vremena kao roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju,

5. ostali razlozi koji utječu na status u osiguranju.

(4) Ispravak podataka o iznosima obveze doprinosa iskazanih u obračunskoj prijavi provodi Porezna uprava u posebnom postupku.

(5) Postupak kojim se provodi ispravak podataka o iznosima obveze doprinosa iskazanih u obračunskoj prijavi propisat će ministar financija.«.

Članak 14.

U članku 239. stavku 1. iza riječi: »koji su sami obveznici« dodaje se riječ: »doprinosa«, a iza riječi: »rješenjem« dodaju se riječi: »po službenoj dužnosti bez provedbe ispitnog postupka«.

Članak 15.

U članku 240. stavku 1. iza riječi: »rješenjem« dodaju se riječi: »po službenoj dužnosti bez provedbe ispitnog postupka«.

Članak 16.

Iza članka 245. dodaje se naslov 7.a i članci 245.a i 245.b koji glase:

»7.a Prijeboj obveze doprinosa s potraživanjem po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

Članak 245.a

(1) Poslodavcu koji je istodobno ugovorni subjekt s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje te po osnovi tog ugovornog odnosa ima potraživanja, ako ima evidentirane obveze na ime doprinosa za obvezna osiguranja, iznos potraživanja do iznosa duga obustavit će se radi prijeboja s dugom za doprinose.

(2) Način postupanja radi prijeboja potraživanja poslodavca i njegovih obveza na ime doprinosa i redoslijed namirivanja pojedine vrste doprinosa propisat će ministar financija.

Članak 245.b

(1) Obvezniku doprinosa koji je sam dužnik doprinosa za svoje osobno osiguranje, a istodobno je ugovorni subjekt s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje te po osnovi tog ugovornog odnosa ima potraživanja, ako ima evidentirane obveze na ime doprinosa za svoje osobno osiguranje i/ili kao poslodavac ima evidentirane obveze na ime doprinosa za obvezna osiguranja radnika, iznos potraživanja do iznosa duga obustavit će se radi prijeboja s dugom za doprinose.

(2) Način postupanja radi prijeboja potraživanja obveznika doprinosa i njegovih obveza na ime doprinosa za mirovinsko osiguranje i doprinosa za zapošljavanje i redoslijed namirivanja pojedine vrste doprinosa propisat će ministar financija.«.

Članak 17.

Iza članka 248. dodaje se naslov 11. i članak 248.a koji glase:

»11. Provedba plaćanja doprinosa

Članak 248.a

(1) Vlada Republike Hrvatske može uredbom propisati način provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici i subjekte provedbe plaćanja doprinosa utvrđenih sukladno odredbama:

1. članka 19. do 26. ovoga Zakona za osiguranika po osnovi radnog odnosa,

2. članka 27. do 34. ovoga Zakona za osiguranika po osnovi izabranih ili imenovanih osoba,

3. članka 35. do 41. ovoga Zakona za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika,

4. članka 42. do 46. ovoga Zakona za osiguranika po osnovi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

(2) Uredbom iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske propisuje i obveznike izvješćivanja, način, rok, te oblik i sadržaj izvješća o podnesenim nalozima za plaćanje doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za osiguranike iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 18.

Iza članka 252. dodaje se članak 252.a koji glasi:

»Članak 252.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. subjekt provedbe plaćanje doprinosa koji ne provodi plaćanje doprinosa, sukladno Uredbi iz članka 248.a ovoga Zakona,

2. obveznik izvješćivanja koji ne podnese izvješće sukladno Uredbi iz članka 248.a ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ministar financija uskladit će propise donesene radi provedbe Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09. i 18/11.) s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

(1) Stopa doprinosa iz članka 2. ovoga Zakona primjenjuje se kod utvrđivanja obveza doprinosa koje su nastale za staž u osiguranju nakon 30. travnja 2012., osim za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa iz članka 238. stavka 3. Zakona.

(2) Za obveze doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak kada je dužničko–vjerovnički odnos, na temelju kojeg je nastala obveza isplate, nastao do 30. travnja 2012. primjenjuju se odredbe Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09. i 18/11.).

Članak 21.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2012., osim članka 2. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. svibnja 2012.

Klasa: 411-01/12-01/01

Zagreb, 17. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.