Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

NN 22/2012 (23.2.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI SABOR

573

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. veljače 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/16

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 20. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10. i 49/11.) u članku 16. stavku 5. brojka: »90,20%« zamjenjuje se brojkom: »60,13%«.

Članak 2.

U članku 49. stavku 2. brojka: »30« zamjenjuje se brojkom: »50«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Naknada putnih troškova izuzeta je od ovrhe.«

Članak 3.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 139/10.) u članku 29. riječi: »danom stupanja na snagu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2013. godine.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/12-01/02

Zagreb, 17. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.