Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 23/2012 (24.2.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

619

Na osnovi članka 19. stavak 3. i članka 77. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10. i 49/11.) i članka 26. točka 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 2. sjednici održanoj 17. veljače 2012. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12. i 14/12. – u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 6. stavke 2. zamjenjuje se Popisom pomagala koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U stavku 3. iza riječi: »pedijatri« dodaje se riječ: »ginekolozi«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 4. iza točke 17. dodaju se riječi:

»Pomagala koja se izrađuju po mjeri osigurane osobe u Popisu pomagala označena su pod nezaštićenim (generičkim) nazivom.«

Članak 3.

U članku 8. stavku 7. Pravilnika broj: »5« zamjenjuje se brojem: »6«.

Članak 4.

Tiskanice potvrda o pomagalu iz članka 13. stavke 4. Pravilnika zamjenjuju se tiskanicama o pomagalu koje su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

U članku 14. stavak 3. Pravilnika briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 6.

U članku 22. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Ako se utvrdi da je izabrani doktor kao nadležni doktor propisao pomagalo suprotno odredbama ovog Pravilnika provodi se postupak utvrđen preuzetim ugovornim obvezama, u skladu s općim aktom Zavoda.«

Članak 7.

U članku 83. stavku 1. podstavci 1. i 2. Pravilnika mijenjaju se i glase:

»- ugovorne zdravstvene ustanove ako su radnici ustanove nadležni doktori medicine, odnosno doktori dentalne medicine, te od nadležnog doktora medicine odnosno doktora dentalne medicine ugovornih doktora privatne prakse, iz članka 6. stavke 3. ovog Pravilnika, kada se utvrdi da su propisali, odnosno predložili pomagalo suprotno odredbama ovog Pravilnika

– ugovorne zdravstvene ustanove ako su radnici ustanove kao nadležni izabrani doktori, te od izabranog doktora kao nadležnog doktora privatne prakse, iz članka 6. stavke 3. ovog Pravilnika, kada se utvrdi da su potvrde o propisanim pomagalima dostavili izravno ugovornom isporučitelju«.

Članak 8.

U članku 84. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Uskrata prava propisivanja pomagala iz stavka 1. postavka 3. i 4. ovog članka ne odnosi se na izabrane doktore kao nadležne doktore iz članka 6. stavke 3. ovog Pravilnika.

Članak 9.

U članku 85. Pravilnika na kraju stavka briše se točka, upisuje zarez i dodaju riječi:

», te su u Popisu pomagala označena pod šifrom s dvije nule na kraju dvanaesteroznamenkaste oznake šifre.«

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2012. godine.

Klasa: 025-04/12-01/6

Urbroj: 338-01-01-12-1

Zagreb, 17. veljače 2012.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Marijan Cesarik dr. med., v. r.


OBRASCI:

Potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima

Potvrda o očnim i tiflotehničkim pomagalima

Potvrda o slušnim i surdotehničkim pomagalima

Potvrda o pomagalima za šećernu bolest

Potvrda o oblogama za rane

Potvrda o dentalnim pomagalima


ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA