Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

NN 24/2012 (27.2.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

HRVATSKI SABOR

622

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 24. veljače 2012., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2012. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                   1.976.642.732 kune,

– ukupne rashode u iznosu od                  2.182.755.000 kuna,

– deficit u iznosu od                                    206.112.268 kuna,

2. Projekciju plana za 2013. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                   1.697.790.891 kunu,

– ukupne rashode u iznosu od                  1.799.790.891 kunu,

– deficit u iznosu od                                    102.000.000 kuna,

3. Projekciju plana za 2014. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                    1.685.016.891 kunu,

– ukupne rashode u iznosu od                   1.793.016.891 kunu,

– deficit u iznosu od                                     108.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/12-01/02

Zagreb, 24. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2012. I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

Plan za 2012.

Projekcija plana za 2013.

Projekcija plana za 2014.

PRIHODI POSLOVANJA

1.976.542.732

1.697.690.891

1.684.916.891

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

100.000

100.000

RASHODI POSLOVANJA

1.569.307.000

1.197.616.891

1.197.216.891

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

613.448.000

602.174.000

595.800.000

RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

-206.112.268

-102.000.000

-108.000.000

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

 

 

 

 

 

Plan za 2012.

Projekcija plana za 2013.

Projekcija plana za 2014.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

173.000.268

0

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan za 2012.

Projekcija plana za 2013.

Projekcija plana za 2014.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

248.112.000

306.000.000

298.000.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

215.000.000

204.000.000

190.000.000

NETO FINANCIRANJE

33.112.000

102.000.000

108.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan za 2012.

Projekcija
plana za 2013.

Projekcija
plana za 2014.

6

PRIHODI POSLOVANJA

1.976.542.732

1.697.690.891

1.684.916.891

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

397.342.732

228.643.891

228.643.891

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

3.000.000

633

Pomoći iz proračuna

394.342.732


64

Prihodi od imovine

33.580.000

25.580.000

25.580.000

641

Prihodi od financijske imovine

31.000.000


642

Prihodi od nefinancijske imovine

2.500.000


643

Prihodi od kamata na dane zajmove

80.000


65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

1.519.020.000

1.392.167.000

1.379.393.000

652

Prihodi po posebnim propisima

1.519.020.000


66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

26.600.000

51.300.000

51.300.000

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

26.600.000


7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

100.000

100.000

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

100.000

100.000

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan za 2012.

Projekcija
plana za 2013.

Projekcija
plana za 2014.

3

RASHODI POSLOVANJA

1.569.307.000

1.197.616.891

1.197.216.891

31

Rashodi za zaposlene

121.200.000

121.200.000

121.200.000

311

Plaće (Bruto)

99.700.000


312

Ostali rashodi za zaposlene

4.000.000


313

Doprinosi na plaće

17.500.000


32

Materijalni rashodi

834.760.000

689.460.000

692.460.000

321

Naknade troškova zaposlenima

7.500.000


322

Rashodi za materijal i energiju

17.137.000


323

Rashodi za usluge

799.760.000


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.363.000


34

Financijski rashodi

64.570.000

55.570.000

47.170.000

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

63.000.000


343

Ostali financijski rashodi

1.570.000


36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

35.731.000

21.720.000

21.720.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

35.731.000


38

Ostali rashodi

513.046.000

309.666.891

314.666.891

381

Tekuće donacije

1.000.000


383

Kazne, penali i naknade štete

1.770.000


386

Kapitalne pomoći

510.276.000


4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

613.448.000

602.174.000

595.800.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

15.500.000

14.374.000

15.900.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

15.500.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

486.964.000

367.800.000

329.900.000

421

Građevinski objekti

476.966.340


422

Postrojenja i oprema

6.997.660


426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.000.000


45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

110.984.000

220.000.000

250.000.000

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

110.984.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred

Skupina

Podskupina

 

Plan za 2012.

Projekcija
plana za 2013.

Projekcija
plana za 2014.

NETO FINANCIRANJE

33.112.000

102.000.000

108.000.000

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

248.112.000

306.000.000

298.000.000

84

Primici od zaduživanja

248.112.000

306.000.000

298.000.000

847

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

248.112.000


5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ-MOVA

215.000.000

204.000.000

190.000.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

215.000.000

204.000.000

190.000.000

542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

33.600.000


544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

181.400.000


II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan za 2012.

Projekcija
plana za 2013.

Projekcija
plana za 2014.

01

HRVATSKE VODE

2.397.755.000

2.003.790.891

1.983.016.891

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

188.700.000

191.000.000

191.100.000

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

177.000.000

177.000.000

177.000.000

31

Rashodi za zaposlene

121.200.000

121.200.000

121.200.000

311

Plaće (Bruto)

99.700.000


312

Ostali rashodi za zaposlene

4.000.000


313

Doprinosi na plaće

17.500.000


32

Materijalni rashodi

53.250.000

53.250.000

53.250.000

321

Naknade troškova zaposlenima

7.500.000


322

Rashodi za materijal i energiju

8.300.000


323

Rashodi za usluge

30.950.000


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.500.000


34

Financijski rashodi

1.550.000

1.550.000

1.550.000

343

Ostali financijski rashodi

1.550.000


38

Ostali rashodi

1.000.000

1.000.000

1.000.000

381

Tekuće donacije u novcu

1.000.000

K2000

OPREMANJE

4.700.000

4.600.000

4.600.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.700.000

4.600.000

4.600.000

422

Postrojenja i oprema

4.700.000

K2001

INFORMATIZACIJA

5.000.000

5.400.000

5.500.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.000.000

5.400.000

5.500.000

422

Postrojenja i oprema

2.000.000


426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.000.000


K2002

PRIJEVOZNA SREDSTVA

0

2.000.000

2.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0

2.000.000

2.000.000

K2003

POSLOVNE ZGRADE

2.000.000

2.000.000

2.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.000.000

2.000.000

2.000.000

421

Građevinski objekti

2.000.000


101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

228.500.000

205.900.000

185.400.000

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

36.030.000

19.400.000

4.950.000

34

Financijski rashodi

2.430.000

1.300.000

750.000

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

2.430.000


54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

33.600.000

18.100.000

4.200.000

542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

33.600.000

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

192.470.000

186.500.000

180.450.000

34

Financijski rashodi

43.270.000

37.200.000

31.250.000

342

Kamate za primljene zajmove

43.270.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

149.200.000

149.300.000

149.200.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

149.200.000

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

49.500.000

52.100.000

50.200.000

A1003

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

49.500.000

52.100.000

50.200.000

34

Financijski rashodi

17.300.000

15.500.000

13.600.000

342

Kamate za primljene zajmove

17.300.000


54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

32.200.000

36.600.000

36.600.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

32.200.000


103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

783.300.000

638.000.000

641.000.000

A1013

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV

413.560.000

346.280.000

346.280.000

3

RASHODI POSLOVANJA

413.560.000

346.280.000

346.280.000

32

Materijalni rashodi

413.000.000

345.720.000

345.720.000

323

Rashodi za usluge

412.800.000


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

38

Ostali rashodi

560.000

560.000

560.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

560.000


A1014

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA JADRANSKO VODNO PODRUČJE

166.440.000

139.720.000

139.720.000

32

Materijalni rashodi

166.230.000

139.510.000

139.510.000

323

Rashodi za usluge

166.020.000


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

210.000


38

Ostali rashodi

210.000

210.000

210.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

210.000


A1005

OBRANA OD POPLAVA

37.000.000

37.000.000

37.000.000

32

Materijani rashodi

37.000.000

37.000.000

37.000.000

322

Energija

6.800.000


323

Rashodi za usluge

30.000.000


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000


A1015

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

5.900.000

0

0

32

Materijalni rashodi

5.900.000

0

0

323

Rashodi za usluge

5.900.000


A1016

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

250.000

0

0

32

Materijalni rashodi

250.000

0

0

323

Rashodi za usluge

250.000


A1017

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

3.880.000

0

0

32

Materijalni rashodi

3.880.000

0

0

323

Rashodi za usluge

3.880.000


A1018

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KARLOVAČKA ŽUPANIJA

360.000

0

0

32

Materijalni rashodi

360.000

0

0

323

Rashodi za usluge

360.000


A1019

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

300.000

0

0

32

Materijalni rashodi

300.000

0

0

323

Rashodi za usluge

300.000


A1020

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

1.070.000

0

0

32

Materijalni rashodi

1.070.000

0

0

323

Rashodi za usluge

1.070.000


A1021

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

1.280.000

0

0

32

Materijalni rashodi

1.280.000

0

0

323

Rashodi za usluge

1.280.000


A1022

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

120.000

0

0

32

Materijalni rashodi

120.000

0

0

323

Rashodi za usluge

120.000


A1023

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

5.580.000

0

0

32

Materijalni rashodi

5.580.000

0

0

323

Rashodi za usluge

5.580.000


A1024

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

1.040.000

0

0

32

Materijalni rashodi

1.040.000

0

0

323

Rashodi za usluge

1.040.000


A1025

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

4.920.000

0

0

32

Materijalni rashodi

4.920.000

0

0

323

Rashodi za usluge

4.920.000


A1026

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ZADARSKA ŽUPANIJA

530.000

0

0

32

Materijalni rashodi

530.000

0

0

323

Rashodi za usluge

530.000


A1027

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

13.050.000

0

0

32

Materijalni rashodi

13.050.000

0

0

323

Rashodi za usluge

13.050.000


A1028

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

110.000

0

0

32

Materijalni rashodi

110.000

0

0

323

Rashodi za usluge

110.000


A1029

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

8.990.000

0

0

32

Materijalni rashodi

8.990.000

0

0

323

Rashodi za usluge

8.990.000


A1030

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

750.000

0

0

32

Materijalni rashodi

750.000

0

0

323

Rashodi za usluge

750.000


A1031

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ISTARSKA ŽUPANIJA

210.000

0

0

32

Materijalni rashodi

210.000

0

0

323

Rashodi za usluge

210.000


A1032

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

1.280.000

0

0

32

Materijalni rashodi

1.280.000

0

0

323

Rashodi za usluge

1.280.000


A1033

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

280.000

0

0

32

Materijalni rashodi

280.000

0

0

323

Rashodi za usluge

280.000


A1034

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – GRAD ZAGREB

100.000

0

0

32

Materijalni rashodi

100.000

0

0

323

Rashodi za usluge

100.000


A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

44.300.000

45.000.000

45.000.000

32

Materijalni rashodi

44.300.000

45.000.000

45.000.000

323

Rashodi za usluge

44.300.000

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOGA GOSPODARSTVA

5.000.000

2.000.000

5.000.000

32

Materijalni rashodi

5.000.000

2.000.000

5.000.000

323

Rashodi za usluge

5.000.000


A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

55.000.000

56.000.000

56.000.000

32

Mterijalni rashodi

54.980.000

55.980.000

55.980.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.100.000


323

Rashodi za usluge

53.700.000


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

180.000


34

Financijski rashodi

20.000

20.000

20.000

343

Ostali financijski rashodi

20.000

A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

32

Materijalni rashodi

4.000.000

4.000.000

4.000.000

322

Rashodi za materijal i energiju

937.000


323

Rashodi za usluge

3.040.000


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

23.000


A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

4.000.000

4.000.000

4.000.000

32

Materijalni rashodi

4.000.000

4.000.000

4.000.000

323

Rashodi za usluge

3.950.000


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000


A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

4.000.000

4.000.000

4.000.000

32

Materijalni rashodi

3.000.000

3.000.000

3.000.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.000.000


38

Ostali rashodi

1.000.000

1.000.000

1.000.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

1.000.000

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.147.755.000

916.790.891

915.316.891

K2014

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA – VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV

108.000.000

203.000.000

208.000.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

8.400.000

0

0

363

Pomoć unutar općeg proračuna

8.400.000


38

Ostali rashodi

851.000

0

0

386

Kapitalne pomoći

851.000


45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

98.749.000

203.000.000

208.000.000

451

Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima

98.749.000


K2015

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA – JADRANSKO VODNO PODRUČJE

22.000.000

47.000.000

72.000.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

765.000

0

0

363

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

765.000


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.000.000

30.000.000

55.000.000

421

Građevinski objekti

9.000.000


45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

12.235.000

17.000.000

17.000.000

451

Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima

12.235.000

K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

62.395.000

70.090.000

90.090.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.200.000

1.720.000

1.720.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.200.000

38

Ostali rashodi

60.195.000

68.370.000

68.370.000

386

Kapitalne pomoći

60.195.000


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0

0

20.000.000

K2016

VODOOPKSRBA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU

22.500.000

22.500.000

22.500.000

38

Ostali rashodi

22.500.000

22.500.000

22.500.000

386

Kapitalne pomoći

22.500.000


K2017

VODOOPSKRBA BISTRA

1.500.000

1.500.000

1.500.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.500.000

1.500.000

1.500.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.500.000

K2018

VODOOPSKRBA HRVATSKO ZAGORJE

17.100.000

14.000.000

14.000.000

38

Ostali rashodi

17.100.000

14.000.000

14.000.000

386

Kapitalne pomoći

17.100.000


K2019

VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOVOD ISTIČNE SLAVONIJE

40.000.000

20.000.000

20.000.000

38

Ostali rashodi

40.000.000

20.000.000

20.000.000

386

Kapitalne pomoći

40.000.000

K2020

VODOOPSKRBA – IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

7.000.000

8.000.000

8.000.000

38

Ostali rashodi

7.000.000

8.000.000

8.000.000

386

Kapitalne pomoći

7.000.000


K2021

VODOOPSKRBA – IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

4.500.000

5.000.000

5.000.000

38

Ostali rashodi

4.500.000

5.000.000

5.000.000

386

Kapitalne pomoći

4.500.000

K2022

VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE

7.000.000

11.000.000

11.000.000

38

Ostali rashodi

7.000.000

11.000.000

11.000.000

386

Kapitalne pomoći

7.000.000

K2023

VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

7.000.000

5.000.000

5.000.000

38

Ostali rashodi

7.000.000

5.000.000

5.000.000

386

Kapitalne pomoći

7.000.000


K2024

VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

3.000.000

3.500.000

3.500.000

38

Ostali rashodi

3.000.000

3.500.000

3.500.000

386

Kapitalne pomoći

3.000.000

K2025

VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET

4.000.000

4.500.000

4.500.000

38

Ostali rashodi

4.000.000

4.500.000

4.500.000

386

Kapitalne pomoći

4.000.000


K2026

VODOOPSKRBA – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

2.000.000

3.000.000

3.000.000

38

Ostali rashodi

2.000.000

3.000.000

3.000.000

386

Kapitalne pomoći

2.000.000

K2027

VODOOPSKRBA – SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

2.000.000

2.500.000

2.500.000

38

Ostali rashodi

2.000.000

2.500.000

2.500.000

386

Kapitalne pomoći

2.000.000

K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

91.533.000

3.216.000

28.216.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

10.000.000

0

0

363

Pomoći unutar općeg proračuna

10.000.000


38

Ostali rashodi

81.533.000

3.216.000

8.216.000

386

Kapitalne pomoći

81.533.000


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0

0

20.000.000

K2028

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – ISPA KARLOVAC

11.781.000

5.575.242

5.575.242

38

Ostali rashodi

11.781.000

5.575.242

5.575.242

386

Kapitalne pomoći

11.781.000


K2030

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

3.900.000

2.000.000

2.000.000

38

Ostali rashodi

3.900.000

2.000.000

2.000.000

386

Kapitalne pomoći

3.900.000


K2031

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU

40.000.000

5.000.000

5.000.000

38

Ostali rashodi

40.000.000

5.000.000

5.000.000

386

Kapitalne pomoći

40.000.000

K2032

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA

300.000

2.000.000

2.000.000

38

Ostali rashodi

300.000

2.000.000

2.000.000

386

Kapitalne pomoći

300.000


K2033

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

3.000.000

2.500.000

2.500.000

38

Ostali rashodi

3.000.000

2.500.000

2.500.000

386

Kapitalne pomoći

3.000.000

K2034

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

5.000.000

2.500.000

2.500.000

38

Ostali rashodi

5.000.000

2.500.000

2.500.000

386

Kapitalne pomoći

5.000.000


K2035

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF

14.378.000

2.000.000

2.000.000

38

Ostali rashodi

14.378.000

2.000.000

2.000.000

386

Kapitalne pomoći

14.378.000


K2036

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

4.100.000

1.000.000

1.000.000

38

Ostali rashodi

4.100.000

1.000.000

1.000.000

386

Kapitalne pomoći

4.100.000

K2037

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

2.100.000

500.000

500.000

38

Ostali rashodi

2.100.000

500.000

500.000

386

Kapitalne pomoći

2.100.000


K2038

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

1.900.000

1.000.000

1.000.000

38

Ostali rashodi

1.900.000

1.000.000

1.000.000

386

Kapitalne pomoći

1.900.000


K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

129.500.000

324.000.000

246.000.000

38

Kapitalne pomoći

13.000.000

13.000.000

13.000.000

386

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

13.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

116.500.000

311.000.000

233.000.000

421

Građevinski objekti

116.500.000


K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

15.500.000

14.374.000

15.900.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

15.500.000

14.374.000

15.900.000

411

Materijalna imovina prirodna bogatstva

15.500.000

K2039

SUSTAV NAVODNJAVANJA – NAVODNJAVANJA BIĐ-BOSUTSKOG POLJA

8.000.000

5.000.000

5.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.000.000

5.000.000

5.000.000

421

Građevinski objekti

8.000.000


K2040

SUSTAV NAVODNJAVANJA – PPN OPATOVAC

250.000

0

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

250.000

0

0

421

Građevinski objekti

250.000


K2041

SUSTAV NAVODNJAVANJA – PPN KAŠTELA-TROGIR SEGET

500.000

2.000.000

2.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

500.000

2.000.000

2.000.000

421

Građevinski objekti

500.000


K2042

SUSTAV NAVODNJAVANJA – NPPN DONJA NERETVA

750.000

2.000.000

2.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

750.000

2.000.000

2.000.000

421

Građevinski objekti

750.000


K2044

SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠĆICA

300.000

1.000.000

1.000.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

300.000

1.000.000

1.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

300.000


K2045

SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJAVANJA PŠŠ VINKOVCI

100.000

0

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

100.000

0

0

363

Pomoći unutar općeg proračuna

100.000


K2046

SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI-VAŠKA

4.000.000

3.000.000

3.000.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

4.000.000

3.000.000

3.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

4.000.000


K2047

SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL

250.000

0

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

250.000

0

0

363

Pomoći unutar općeg proračuna

250.000


K2048

SUSTAV NAVODNJAVANJA – T568108

8.847.000

15.500.000

15.500.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

8.216.000

14.500.000

14.500.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

8.216.000

42

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

631.000

1.000.000

1.000.000

421

Građevinski objekti

631.000

K2012

PROJEKT UNUTARNJE VODE

335.910.000

0

0

42

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

335.910.000

0

0

421

Građevinski objekti

335.910.000


K2049

IPA – SLAVONSKI BROD

48.780.000

14.905.732

14.905.732

38

Ostali rashodi

48.780.000

14.905.732

14.905.732

386

Kapitalne pomoći

48.780.000

K2050

IPA – DRNIŠ

23.373.000

5.417.491

5.417.491

38

Ostali rashodi

23.373.000

5.417.491

5.417.491

386

Kapitalne pomoći

23.373.000

K2051

IPA – KNIN

45.885.000

14.728.772

14.728.772

38

Ostali rashodi

45.885.000

14.728.772

14.728.772

386

Kapitalne pomoći

45.885.000

K2052

IPA – SISAK

100.000

58.183.654

58.183.654

38

Ostali rashodi

100.000

58.183.654

58.183.654

386

Kapitalne pomoći

100.000


K2053

IPA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU

4.000.000

6.000.000

6.000.000

38

Ostali rashodi

4.000.000

6.000.000

6.000.000

386

Kapitalne pomoći

4.000.000

K2059

IPA III B PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE

30.000.000

0

0

38

Ostali rashodi

30.000.000

0

0

386

Kapitalne pomoći

30.000.000


K2054

NERETVA-TREBIŠNICA

3.723.000

2.800.000

2.800.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.723.000

2.800.000

2.800.000

421

Građevinski objekti

3.425.340


422

Postrojenja i oprema

297.660