Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

NN 24/2012 (27.2.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

HRVATSKI SABOR

624

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 24. veljače 2012., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2012. I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Financijski plan za 2012. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                           1.450.700.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                          2.590.700.000 kuna,

– deficit u iznosu od                                         1.140.000.000 kuna,

2. Projekciju plana za 2013. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                           1.453.000.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                         2.803.000.000 kuna,

– deficit u iznosu od                                        1.350.000.000 kuna,

3. Projekciju plana za 2014. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                          1.454.500.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                         2.604.500.000 kuna,

– deficit u iznosu od                                        1.150.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/12-01/02

Zagreb, 24. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2012. I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

Plan za 2012.

Projekcija plana za 2013.

Projekcija plana za 2014.

PRIHODI POSLOVANJA

1.450.700.000

1.453.000.000

1.454.500.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

0

0

0

RASHODI POSLOVANJA

1.322.930.000

1.488.630.000

1.535.400.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

1.267.770.000

1.314.370.000

1.069.100.000

RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

-1.140.000.000

-1.350.000.000

-1.150.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan za 2012.

Projekcija plana za 2013.

Projekcija plana za 2014.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.133.410.000

1.993.910.000

1.651.510.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

993.410.000

643.910.000

501.510.000

NETO FINANCIRANJE

1.140.000.000

1.350.000.000

1.150.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan za 2012.

Projekcija plana za 2013.

Projekcija plana za 2014.

6

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

1.450.700.000

1.453.000.000

1.454.500.000

 

63

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

1.403.643.224

1.400.000.000

1.400.000.000

 

 

633

Pomoći iz proračuna

1.403.643.224


 

64

 

Prihodi od imovine

39.880.000

41.980.000

43.080.000

 

 

641

Prihodi od financijske imovine

7.400.000


 

 

642

Prihodi od nefinancijske imovine

32.480.000


 

65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

6.356.776

10.200.000

10.600.000

 

 

652

Prihodi po posebnim propisima

6.356.776


 

66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

820.000

820.000

820.000

 

 

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

820.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan za 2012.

Projekcija plana za 2013.

Projekcija plana za 2014.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

RASHODI POSLOVANJA

1.322.930.000

1.488.630.000

1.535.400.000

 

31

 

Rashodi za zaposlene

93.159.600

95.956.600

98.840.600

 

 

311

Plaće (Bruto)

77.708.800


 

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.085.000


 

 

313

Doprinosi na plaće

13.365.800


 

32

 

Materijalni rashodi

543.193.400

615.542.400

626.961.400

 

 

321

Naknade troškova zaposlenima

4.640.400


 

 

322

Rashodi za materijal i energiju

12.975.000


 

 

323

Rashodi za usluge

520.565.000


 

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.013.000


 

34

 

Financijski rashodi

435.627.000

525.481.000

557.948.000

 

 

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

396.050.000


 

 

343

Ostali financijski rashodi

39.577.000


 

38

 

Ostali rashodi

250.950.000

251.650.000

 

 

382

Kapitalne donacije – Ž U C

240.000.000


 

 

383

Kazne, penali i naknade štete

10.950.000


4

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.267.770.000

1.314.370.000

1.069.100.000

 

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

117.200.000

107.700.000

107.200.000

 

 

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

115.000.000


 

 

412

Nematerijalna imovina

2.200.000


 

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.150.570.000

1.206.670.000

961.900.000

 

 

421

Građevinski objekti

1.137.670.000


 

 

422

Postrojenja i oprema

7.600.000


 

 

423

Prijevozna sredstva

1.600.000


 

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.700.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred

Skupina

Podskupina

 

Plan za 2012.

Projekcija plana za 2013.

Projekcija plana za 2014.

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

1.140.000.000

1.350.000.000

1.150.000.000

8

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.133.410.000

1.993.910.000

1.651.510.000

 

84

 

Primici od zaduživanja

2.133.410.000

1.993.910.000

1.651.510.000

 

 

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.133.410.000


5

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

993.410.000

643.910.000

501.510.000

 

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

993.410.000

643.910.000

501.510.000

 

 

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

993.410.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan za 2012.

Projekcija plana za 2013.

Projekcija plana za 2014.

 

 

 

 

 

03

HRVATSKE CESTE

3.584.110.000

3.446.910.000

3.106.010.000

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

231.380.000

243.945.000

254.259.000

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

207.380.000

217.945.000

227.259.000

31

Rashodi za zaposlene

93.159.600

95.956.600

98.840.600

311

Plaće (Bruto)

77.708.800


312

Ostali rashodi za zaposlene

2.085.000


313

Doprinosi na plaće

13.365.800


32

Materijalni rashodi

63.693.400

64.042.400

65.461.400

321

Naknade troškova zaposlenima

4.640.400


322

Rashodi za materijal i energiju

12.975.000


323

Rashodi za usluge

41.065.000


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.013.000


34

Financijski rashodi

39.577.000

46.296.000

51.307.000

343

Ostali financijski rashodi

39.577.000

38

Ostali rashodi

10.950.000

11.650.000

11.650.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

10.950.000

 

 

 

K2000

OPREMANJE

7.600.000

7.600.000

7.600.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7.600.000

7.600.000

7.600.000

422

Postrojenja i oprema

7.600.000

 

 

 

K2001

INFORMATIZACIJA

5.900.000

5.900.000

5.900.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.200.000

2.200.000

2.200.000

412

Nematerijalna imovina

2.200.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.700.000

3.700.000

3.700.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.700.000

 

 

 

K2002

OBNOVA VOZNOG PARKA

1.600.000

1.600.000

1.600.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.600.000

1.600.000

1.600.000

423

Prijevozna sredstva

1.600.000


 

 

 

K2003

POSLOVNE ZGRADE

8.900.000

10.900.000

11.900.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.900.000

10.900.000

11.900.000

421

Građevinski objekti

8.900.000

 

 

 

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

1.249.920.000

963.525.000

843.101.000

 

 

 

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

1.249.920.000

963.525.000

843.101.000

34

Financijski rashodi

347.150.000

422.245.000

452.421.000

342

Kamate za primljene zajmove

347.150.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

902.770.000

541.280.000

390.680.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

902.770.000

 

 

 

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

139.540.000

159.570.000

165.050.000

 

 

 

A1002

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

139.540.000

159.570.000

165.050.000

34

Financijski rashodi

48.900.000

56.940.000

54.220.000

342

Kamate za primljene zajmove

48.900.000


54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

90.640.000

102.630.000

110.830.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

90.640.000


 

 

 

103

ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

1.243.770.000

1.288.370.000

1.042.100.000

 

 

 

 

 

K2003

SPOJEVI NA AUTOCESTE

97.650.000

63.700.000

46.000.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.000.000

5.000.000

5.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

5.000.000


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

92.650.000

58.700.000

41.000.000

421

Građevinski objekti

92.650.000


 

 

 

 

 

K2004

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA

588.010.000

545.850.000

322.000.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

15.000.000

15.000.000

15.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

15.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

573.010.000

530.850.000

307.000.000

421

Građevinski objekti

573.010.000


 

 

 

K2005

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

172.530.000

303.120.000

424.900.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

67.500.000

67.500.000

67.500.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

67.500.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

105.030.000

235.620.000

357.400.000

421

Građevinski objekti

105.030.000


 

 

 

 

 

K2006

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

18.400.000

25.200.000

25.000.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.000.000

5.000.000

5.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

5.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

13.400.000

20.200.000

20.000.000

421

Građevinski objekti

13.400.000

K2007

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

15.500.000

7.000.000

7.200.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.000.000

2.000.000

2.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

13.500.000

5.000.000

5.200.000

421

Građevinski objekti

13.500.000


 

 

 

 

 

K2008

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA

1.410.000

3.300.000

6.000.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

500.000

500.000

500.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

500.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

910.000

2.800.000

5.500.000

421

Građevinski objekti

910.000


K2009

OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

20.270.000

10.200.000

11.000.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.000.000

5.000.000

5.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

5.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15.270.000

5.200.000

6.000.000

421

Građevinski objekti

15.270.000

 

 

 

K2010

BETTERMENT

330.000.000

330.000.000

200.000.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

15.000.000

5.500.000

5.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

15.000.000


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

315.000.000

324.500.000

195.000.000

421

Građevinski objekti

315.000.000

104

PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

479.500.000

551.500.000

561.500.000

 

 

 

A1003

REDOVNO ODRŽAVANJE

350.000.000

390.000.000

400.000.000

32

Materijalni rashodi

350.000.000

390.000.000

400.000.000

323

Rashodi za usluge

350.000.000


 

 

 

A1004

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

120.000.000

150.000.000

150.000.000

32

Materijalni rashodi

120.000.000

150.000.000

150.000.000

323

Rashodi za usluge

120.000.000


 

 

 

A1006

STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

9.500.000

11.500.000

11.500.000

32

Materijalni rashodi

9.500.000

11.500.000

11.500.000

323

Rashodi za usluge

9.500.000


 

 

 

105

SUFINANCIRANJE

240.000.000

240.000.000

240.000.000

 

 

 

 

 

A1007

SUFINANCIRANJE ŽUC-a

240.000.000

240.000.000

240.000.000

38

Ostali rashodi

240.000.000

240.000.000

240.000.000

382

Kapitalne donacije

240.000.000