Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

NN 25/2012 (28.2.2012.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

HRVATSKI SABOR

632

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. veljače 2012. godine.

Klasa: 011 -01/12-01/24
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 27. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08.) u članku 56. stavku 1. riječi: »upravna organizacija« zamjenjuju se riječima: »ustrojstvena jedinica«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Uredom upravlja predstojnik Ureda.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 215-01/12-01/01
Zagreb, 24. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.