Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom

NN 25/2012 (28.2.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom

HRVATSKI SABOR

633

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOJ MJERI NAPLATE POREZNOG DUGA UZROKOVANOGA GOSPODARSKOM KRIZOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. veljače 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/25
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 27. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOJ MJERI NAPLATE POREZNOG DUGA UZROKOVANOGA GOSPODARSKOM KRIZOM

Članak 1.

U Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom (»Narodne novine«, br. 45/11.) naziv Zakona mijenja se i glasi: »Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom«.

Članak 2.

U članku 1. riječi: »do 31. prosinca 2010.« zamjenjuju se riječima: »do 31. siječnja 2012.«, umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »reprogramiranjem naplate poreznog duga ili otpisom duga s osnove kamata.«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. riječi: »do 31. prosinca 2010.« zamjenjuju se riječima: »do 31. siječnja 2012.«, a riječi: »doprinosa za mirovinsko osiguranje osiguranika pojedinca te« se brišu.

U stavku 2. iza riječi: »porezni dug« dodaju se riječi: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 4.

U članku 3. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi: »ili duga nastalog iz poduzetničke djelatnosti.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 5.: »Način naplate poreznog duga« mijenja se i glasi: »Naplata poreznog duga reprogramom«.

Članak 6.

U članku 5. stavku 1. riječi: »na rok do 30 mjeseci« zamjenjuju se riječima: »na rok do 36 mjeseci«.

Članak 7.

U članku 7. stavku 1. riječi: »u roku 90 dana« zamjenjuju se riječima: »u roku 30 dana«.

U stavku 4. riječi: »nakon 1. siječnja 2011.« zamjenjuju se riječima: »nakon 31. siječnja 2012.«, a riječi: »u razdoblju od 1. listopada 2008.«, zamjenjuju se riječima: »u 2010.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za potrebe stavka 4. ovoga članka poduzetnik će se smatrati urednim poreznim obveznikom nakon 31. siječnja 2012. ako su njegove uplate od 1. veljače 2012. do dana podnošenja Zahtjeva jednake zaduženju obveza u istom razdoblju ili je do podnošenja Zahtjeva u cijelosti podmirio ovo zaduženje.«.

Članak 8.

Iza članka 10. dodaje se naslov i članci 10.a, 10.b i 10.c koji glase:

»OTPIS DUGA S OSNOVE KAMATA

Članak 10.a

(1) Pisani i obrazloženi zahtjev za otpis poreznog duga s osnove kamata sukladno ovom Zakonu poduzetnici mogu podnijeti u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Zahtjev za otpis duga s osnove kamata se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

(3) Zahtjev za otpis duga s osnove kamata zaprimljen nakon roka iz stavka 1. ovoga članka neće se uzeti u razmatranje.

(4) Poduzetnik koji podnese zahtjev za otpis duga s osnove kamata ne može istodobno podnijeti zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga.

Članak 10.b

(1) Poduzetnik koji je podnio zahtjev za otpis duga s osnove kamate, dužan je stanje duga uskladiti s nadležnim tijelom.

(2) U skladu s ovim Zakonom kamate će se otpisati ako poduzetnik u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne račune prihoda proračuna i obveznih doprinosa uplati glavnicu poreznog duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata, dospjelu za plaćanje do 31. siječnja 2012.

(3) Dugom dospjelim za plaćanje do 31. siječnja 2012. smatrat će se i porezni dug iz članka 1. ovoga Zakona čije je plaćanje odgođeno.

Članak 10.c

(1) O zahtjevu za otpis duga s osnove kamata odlučuje se rješenjem koje donosi Ministarstvo financija.

(2) Pravo na staž osiguranja na temelju uplate iz članka 10.b stavka 2. ovoga Zakona utvrđuje Zavod za mirovinsko osiguranje u skladu s posebnim propisima.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Poduzetniku kojem je rješenjem odobren reprogram prema odredbama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom (»Narodne novine«, br. 45/11.) može se po posebnom zahtjevu reprogramiranje poreznog duga odobriti na rok od 36 mjeseci.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/12-01/06
Zagreb, 24. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.