Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

NN 25/2012 (28.2.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

HRVATSKI SABOR

635

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. veljače 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/28
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 27. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Članak 1.

U Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08. i 121/10.) u članku 10. ispred riječi: »Nezaposlenom« stavlja se oznaka: »(1)«, a točka 1. mijenja se i glasi:

»1) ne ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ne ostvari mjesečni primitak, odnosno dohodak od druge samostalne djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,«.

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3) nije predsjednik ili član uprave društva,«.

Dosadašnje točke 3. do 8. postaju točke 4. do 9.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) O podacima iz stavka 1. točke 1. do 9. ovoga članka nezaposlena osoba potpisuje izjavu prilikom prijave u evidenciju nezaposlenih osoba.«.

Članak 2.

U članku 17. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno dohodak od druge samostalne djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,«.

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5) postane predsjednik uprave ili član uprave društva,«.

Dosadašnje točke 5. do 16. postaju točke 6. do 17.

Dosadašnja točka 17. briše se.

U točki 18. riječ: »i« zamjenjuje se riječju: »odnosno«.

Iza točke 21. dodaje se točka 22. koja glasi:

»22) ako u potpisanoj izjavi iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona navede neistinite podatke.«.

Članak 3.

U članku 19. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) osobe iz članka 17. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, nakon onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s iznosom prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,«.

Točke 2. i 3. brišu se.

U dosadašnjoj točki 4., koja postaje točka 2., iza riječi: »točke« dodaje se brojka: »3.,«.

U stavku 3. iza brojke: »7.,« dodaje se brojka: »8.,«, brojka: »10.,« briše se, a iza brojke: »15.« dodaje se zarez i brojka: »16.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Osoba koja je dala neistinite podatke u izjavi iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona ne može se prijaviti u evidenciju Zavoda kao nezaposlena osoba u roku od 6 mjeseci od dana saznanja za neistinite podatke.«.

Članak 4.

U članku 39. stavku 2. riječi: »njezinom krivnjom ili uz pristanak« zamjenjuju se riječima: »na način utvrđen stavkom 1. ovoga članka.«.

Članak 5.

U članku 47. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) za onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s iznosom prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,«.

Točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4. do 8. postaju točke 3. do 7.

Članak 6.

U članku 48. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5) postane predsjednik ili član uprave društva,«.

Dosadašnje točke 5. do 12. postaju točke 6. do 13.

U dosadašnjoj točki 13. koja postaje točka 14. riječ: »i« zamjenjuje se riječju: »odnosno«.

Dosadašnje točke 14. do 16. postaju točke 15. do 17.

Članak 7.

U članku 49. stavku 3. riječi: »članka 42.« zamjenjuju se riječima: »članka 44.«, a riječi »i članku 42. stavku 2.« brišu se.

Članak 8.

U članku 54. ispred riječi: »Nezaposlena« stavlja se oznaka: »(1)«, a iza riječi: »obrazovanje,« dodaju se riječi: »koje organizira odnosno troškove snosi Zavod, a koja nije korisnik novčane naknade,«.

U točki 1. riječi: »neoporezivog iznosa stipendije prema posebnom propisu,«, zamjenjuju se riječima: »najnižeg iznosa novčane naknade iz članka 43. stavka 2. ovoga Zakona,«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Nezaposlena osoba iz stavka 1. ovoga članka kojoj za vrijeme obrazovanja, koje organizira odnosno troškove snosi Zavod, prestane pravo na novčanu naknadu ima pravo na novčanu pomoć do isteka toga obrazovanja.

(3) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka nezaposlena osoba koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ima u tijeku tog stručnog osposobljavanja pravo na novčanu pomoć u visini neoporezivog iznosa stipendije prema posebnom propisu.«.

Članak 9.

U članku 55. stavku 1. riječi: »putnih ili« zamjenjuju se riječima: »putnih i«.

Članak 10.

U članku 59. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja odlučuje ministarstvo nadležno za rad.«.

Članak 11.

U članku 66. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Upravno vijeće čini sedam članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to:

1) dva člana na prijedlog ministra nadležnog za rad,

2) tri člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, sukladno zastupljenosti Vlade i socijalnih partnera u Gospodarsko-socijalnom vijeću,

3) jednog člana, predstavnika radnika Zavoda, izabranog sukladno propisima o radu,

4) jednog člana na prijedlog udruga nezaposlenih.«.

Članak 12.

Iza članka 67. dodaje se članak 67.a koji glasi:

»Članak 67.a

(1) Ravnatelj Zavoda ima zamjenika ravnatelja.

(2) Zamjenika ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad.

(3) Djelokrug rada, ovlasti i odgovornosti zamjenika ravnatelja utvrđuju se Statutom.«.

Članak 13.

U članku 68. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni nadzor nad Zavodom provodi ministarstvo nadležno za rad.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Korisnici prava za vrijeme nezaposlenosti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, ta prava ostvaruju u istom opsegu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, sve do njihovog prestanka.

Članak 15.

(1) Iznimno od članka 14. ovoga Zakona, nezaposlenoj osobi (ženi) koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu do zaposlenja ili nastupa neke od okolnosti propisane Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.) produžit će se pravo na novčanu naknadu do ispunjenja uvjeta godina starosti za stjecanje prava za starosnu mirovinu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu iz članka 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 121/10.), ako ispunjava uvjet ostvarenog mirovinskog staža propisanog člankom 26. i 27. toga Zakona.

(2) Nezaposlena osoba iz stavka 1. ovoga članka, kojoj do stupanja na snagu ovoga Zakona nije isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu, zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu.

(3) Nezaposlena osoba iz stavka 1. ovoga članka, kojoj je do stupanja na snagu ovoga Zakona isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu, zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pod uvjetom da do tada nije ispunila uvjete za mirovinu propisane člankom 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 121/10.).

(4) Nezaposlenoj osobi iz stavka 2. ovoga članka pravo na produženje novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka pripada od prvog dana nakon isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu, a nezaposlenoj osobi iz stavka 3. ovoga članka pravo na produženje novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka pripada od dana podnošenja zahtjeva.

(5) Novčana naknada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini koja je isplaćivana u trenutku isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu.

Članak 16.

Zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti, koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana ako ovim Zakonom određeno pravo nije uređeno na povoljniji način.

Članak 17.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-01/12-01/02
Zagreb, 24. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.