Zakon o dopuni Stečajnog zakona

NN 25/2012 (28.2.2012.), Zakon o dopuni Stečajnog zakona

HRVATSKI SABOR

637

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI STEČAJNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o dopuni Stečajnog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. veljače 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/27
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 27. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI STEČAJNOG ZAKONA

Članak 1.

U Stečajnom zakonu (»Narodne novine«, br. 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06. i 116/10.) u članku 86. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. potraživanja neisplaćenih plaća radnika, koja su veća od tri neisplaćene plaće koje radnik ostvaruje prema članku 3. stavku 1. točki 1. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 86/08.), a najviše do iznosa tri neisplaćene minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. Odredbe ove točke ne primjenjuju se na upravu društva u trenutku otvaranja stečajnog postupka.«.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

Članak 2.

Pravo na naknadu iz članka 1. ovoga Zakona može se ostvariti u stečajnom postupku koji je otvoren nakon dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-05/12-01/01
Zagreb, 24. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.