Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2012. godinu

NN 25/2012 (28.2.2012.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2012. godinu

HRVATSKI SABOR

639

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 24. veljače 2012., donio je

PLAN

USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2012. GODINU

Redni broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA I. KVARTAL

1.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1907/2006

2.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

3.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

4.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

5.

Zakon o energetskoj učinkovitosti

6.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

7.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju

8.

Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

9.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA II. KVARTAL

10.

Zakon o plaćama u javnom sektoru

11.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

12.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom osiguranju

13.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

14.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom provoznom postupku

15.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pojednostavnjenju formalnosti u trgovini robom

16.

Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

17.

Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje plovidbenih, zrakoplovnih i željezničkih nesreća

18.

Zakon o suzbijanju diskriminacije

19.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

20.

Zakon o energiji

21.

Zakon o zaštiti na radu

22.

Zakon o otpadu

23.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA III. KVARTAL

24.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

25.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

26.

Zakon o poštanskim uslugama

27.

Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

28.

Zakon o potvrđivanju Protokola iz 2002. godine na Atensku konvenciju o prijevozu putnika i njihove prtljage morem

29.

Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

30.

Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i stanica u svrhu liječenja

31.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti

32.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije

33.

Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Baselske konvencije

34.

Zakon o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem

35.

Zakon o zaštiti prirode

36.

Zakon o investicijskim fondovima

37.

Zakon o alternativnim fondovima

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA IV. KVARTAL

38.

Zakon o trgovačkim društvima

39.

Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

40.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

41.

Zakon o obnovljivim izvorima energije

42.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

43.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama

44.

Zakon o trošarinama

45.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

46.

Opći porezni zakon

47.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

48.

Zakon o osiguranju

49.

Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja

50.

Zakon o veterinarskim inspekcijama

51.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

52.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe

53.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

54.

Zakon o rodiljinim i roditeljskim potporama

55.

Zakon o vanjskim poslovima

Klasa: 910-04/12-01/02
Zagreb, 24. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.