Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi

NN 25/2012 (28.2.2012.), Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

645

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 20/10.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O RADIJSKOJ OPREMI I TELEKOMUNIKACIJSKOJ TERMINALNOJ OPREMI

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima mora udovoljavati radijska oprema i telekomunikacijska terminalna oprema (u daljnjem tekstu: RiTT oprema) koja se stavlja na tržište i/ili u pogon u Republici Hrvatskoj, način i postupci ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme, način i postupak ovlašćivanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti RiTT opreme, oznake i način označivanja RiTT opreme te nadzor nad mjerodavnim tržištem.

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 1999. o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi i međusobnom priznavanju njihove sukladnosti (SL L 91/10, 7. 4. 1999.).

Područje primjene

Članak 2.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na medicinske uređaje i aktivne medicinske implantate koji za svoj rad upotrebljavaju radijske valove, kao i na uređaje koji se, kao sastavni dijelovi ili cjeloviti uređaji, ugrađuju u vozila, što ne utječe na primjenu posebnih propisa koji se primjenjuju na te uređaje.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

a) RiTT opremu koju upotrebljavaju radioamateri, osim radio-
-amaterske opreme koja je dostupna na slobodnom tržištu,

b) radijske i televizijske prijamnike namijenjene isključivo za prijam radijskih i televizijskih programa,

c) kabliranje i ožičenje,

d) RiTT opremu namijenjenu pomorskim radijskim komunikacijama, koja udovoljava posebnim uvjetima utvrđenima posebnim propisom kojim se uređuje pomorska oprema i pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, kojima su preuzete odredbe Direktive 96/98/EZ Vijeća od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi.

e) RiTT opremu za civilne zrakoplovne radijske komunikacije, koja je namijenjena isključivo ugradnji u zrakoplov,

f) RiTT opremu koja se upotrebljava isključivo za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije i sigurnosno-obavještajnih agencija.

Značenje pojmova

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija: Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije,

2. gospodarski subjekt: proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer RiTT opreme,

3. Ministarstvo: središnje tijelo državne uprave nadležno za elektroničke komunikacije,

4. ministar: čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za elektroničke komunikacije,

5. radijska oprema: proizvod ili njegova odgovarajuća sastavnica koja omogućuje komunikaciju odašiljanjem i/ili prijmom radijskih valova, uz uporabu radiofrekvencijskog spektra namijenjenog zemaljskim ili svemirskim radijskim komunikacijama,

6. radiofrekvencijski spektar: elektromagnetski valovi radijskih frekvencija u rasponu od 9 kHz do 3000 GHz koji se šire u prostoru bez umjetnog vođenja,

7. razred (klasa) opreme: razred koji označuje pojedine vrste uređaja koji se u smislu ovoga Pravilnika smatraju istovjetnima ili sličnima, kao i sučelja za koja su ti uređaji projektirani, pri čemu uređaj može pripadati u više razreda opreme,

8. sučelje: priključna točka mreže, koja je fizička priključna točka na kojoj korisnik pristupa javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, i/ili radijski priključak koji određuje radijski put između radijske opreme, zajedno s njihovim tehničkim specifikacijama,

9. štetna smetnja: učinak neželjene energije koji ugrožava rad radionavigacijske, radiolokacijske ili druge radiokomunikacijske službe, ili na drugi način ozbiljno umanjuje kakvoću, ometa ili opetovano prekida radiokomunikacijsku službu koja radi u skladu s mjerodavnim propisima, ili ometa pružanje elektroničke komunikacijske usluge,

10. tehnički konstrukcijski dokument: skup dokumenata koji opisuje uređaj te daje podatke i objašnjenja o primjeni odgovarajućih bitnih zahtjeva iz ovoga Pravilnika,

11. telekomunikacijska terminalna oprema: proizvod ili njegova odgovarajuća sastavnica koja omogućuje komunikaciju na način da se priključuje, izravno ili neizravno, bilo kojim putem na sučelja javnih elektroničkih komunikacijskih mreža, koje se u cijelosti ili djelomično upotrebljavaju za pružanje javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga,

12. uređaj: bilo koja oprema koja obuhvaća radijsku opremu i/ili telekomunikacijsku terminalnu opremu,

13. Zakon: Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.

Bitni zahtjevi za RiTT opremu

Članak 4.

RiTT oprema mora udovoljavati sljedećim bitnim zahtjevima:

1. zahtjevima zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika i drugih osoba, uključujući zahtjeve u pogledu sigurnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica, ali bez primjene naponskih ograničenja,

2. zaštitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje elektromagnetske kompatibilnosti,

3. zahtjevima u pogledu projektiranja i proizvodnje radijske opreme koja djelotvorno upotrebljava radiofrekvencijski spektar namijenjen zemaljskim i svemirskim radijskim komunikacijama te satelitske orbite, kako bi se izbjegnule štetne smetnje,

4. drugim zahtjevima, kao što su zahtjevi koji se odnose na mogućnost umreženog rada s drugim uređajima i priključenja na odgovarajuće vrste sučelja, na zaštitu elektroničkih komunikacijskih mreža od mogućih zlouporaba, ometanja rada ili neprihvatljivog umanjivanja kakvoće usluge, na zaštitu osobnih podataka i privatnosti pretplatnika i korisnika usluga, na osiguravanje sprječavanja zlouporaba i prijevara, na osiguravanje pristupa hitnim službama te na olakšavanje uporabe osobama s invaliditetom, u skladu s mjerodavnim odlukama Europske komisije.

Objavljivanje tehničkih specifikacija sučelja

Članak 5.

(1) Agencija utvrđuje i javno objavljuje podatke o radijskim sučeljima koja su regulirana u Republici Hrvatskoj.

(2) Operatori javnih elektroničkih komunikacijskih mreža u Republici Hrvatskoj moraju javno objavljivati vrste sučelja svojih elektroničkih komunikacijskih mreža.

(3) Agencija će osigurati da operatori iz stavka 2. ovoga članka objavljuju točne i odgovarajuće tehničke specifikacije sučelja svojih elektroničkih komunikacijskih mreža, i to prije nego što elektroničke komunikacijske usluge, koje se pružaju putem tih sučelja, postanu javno dostupne, te da redovito objavljuju izmjene tih tehničkih specifikacija sučelja.

(4) Tehničke specifikacije sučelja moraju biti podrobno opisane u svrhu proizvodnje telekomunikacijske terminalne opreme koja omogućuje sve elektroničke komunikacijske usluge što se pružaju putem tih sučelja, te moraju osobito sadržavati sve potrebne podatke koji omogućuju proizvođačima opreme obavljanje odgovarajućih ispitivanja, prema njihovu vlastitom izboru, u svrhu udovoljavanja bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika koji se primjenjuju na telekomunikacijsku terminalnu opremu.

(5) Agencija će izvješćivati Europsku komisiju o vrstama sučelja operatora javnih elektroničkih komunikacijskih mreža i o reguliranim radijskim sučeljima iz stavka 1. ovoga članka u skladu s posebnim propisom kojim su uređeni postupci službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa, te propisa o uslugama informacijskog društva.

Norme

Članak 6.

(1) Ako uređaj udovoljava odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme, smatra se da je sukladan odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika. Pretpostavka sukladnosti ograničena je na opseg usklađene norme ili norma koje se primjenjuju te mjerodavnih bitnih zahtjeva koje obuhvaća takva usklađena norma ili norme.

(2) Ministarstvo redovito usklađuje i dopunjuje popis hrvatskih norma koje pružaju pretpostavku o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, te ga, prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, objavljuje u »Narodnim novinama« i na svojim internetskim stranicama.

(3) Hrvatski zavod za norme osigurava, u skladu s mjerodavnim odredbama zakona kojim se uređuje područje normizacije, podatke o hrvatskim normama iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako u Republici Hrvatskoj nisu prihvaćene i objavljene hrvatske norme koje se odnose na RiTT opremu, a koje pružaju pretpostavku o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, mogu se primjenjivati odgovarajuće europske ili međunarodne norme.

(5) Ako Ministarstvo smatra da hrvatska norma iz stavka 2. ovoga članka ne zadovoljava u potpunosti bitne zahtjeve iz članka 4. ovoga Pravilnika, o tome će, uz pisano obrazloženje, izvijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo i Hrvatski zavod za norme.

II. STAVLJANJE RiTT OPREME NA TRŽIŠTE I/ILI U POGON

Stavljanje RiTT opreme na tržište

Članak 7.

(1) RiTT oprema može se slobodno stavljati na tržište i/ili u pogon i upotrebljavati u Republici Hrvatskoj samo ako udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika i drugim uvjetima utvrđenima ovim Pravilnikom, te ako se pravilno instalira, održava i upotrebljava u skladu sa svojom namjenom.

(2) RiTT oprema, koja ne udovoljava bilo kojem od bitnih zahtjeva iz članka 4. ovoga Pravilnika, može biti javno izlagana i predstavljena u Republici Hrvatskoj samo uz jasno i razvidno istaknutu oznaku da uporaba takve RiTT opreme nije dopuštena u Republici Hrvatskoj.

(3) Proizvođač ili osoba odgovorna za stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske obvezna je korisniku prigodom prodaje te opreme dati upute za uporabu na hrvatskom jeziku, tehničke značajke te opreme, podatke o vrstama sučelja na koja se ta oprema može priključiti, istaknuto upozorenje o mogućim ograničenjima uporabe radijske opreme i/ili potrebi pribavljanja propisane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i Izjavu o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, u skladu s Dodatkom 6. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(4) RiTT oprema, koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske, mora biti označena oznakom sukladnosti iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(5) Ako RiTT oprema radi u radiofrekvencijskom pojasu koji nije europski harmonizirani radiofrekvencijski pojas za tu RiTT opremu, ili nije u skladu s Pravilnikom o namjeni radiofrekvencijskog spektra, proizvođač RiTT opreme, njegov ovlašteni zastupnik ili osoba odgovorna za stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske obvezna je o namjeri stavljanja na tržište takve RiTT opreme dostaviti pisanu obavijest Agenciji, i to najmanje 30 dana prije stavljanja te opreme na tržište, uz navođenje podataka o tehničkim značajkama te opreme (osobito radiofrekvencijski pojas, širinu kanala, vrstu modulacije i izračenu snagu) i identifikacijskom broju ovlaštenog tijela koje je provelo postupak ocjenjivanja sukladnosti u skladu s Dodatkom 3. ili Dodatkom 4. ovoga Pravilnika, ako je to tijelo sudjelovalo u postupku ocjenjivanja sukladnosti.

(6) Ako RiTT oprema iz obavijesti iz stavka 5. ovoga članka nije u skladu s Pravilnikom o namjeni radiofrekvencijskog spektra ili ako su u Republici Hrvatskoj za takvu opremu propisana ograničenja uporabe, Agencija će u roku od 30 dana od dana zaprimanja te obavijesti o tome izvijestiti osobu koja ju je dostavila.

Stavljanje RiTT opreme u pogon i pravo priključenja na mrežu

Članak 8.

(1) RiTT oprema može se staviti u pogon u skladu sa svojom namjenom ako udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika i drugim uvjetima utvrđenima ovim Pravilnikom.

(2) Operatori javnih elektroničkih komunikacijskih mreža ne smiju iz tehničkih razloga odbiti priključenje telekomunikacijske terminalne opreme na odgovarajuća sučelja ako ta oprema udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, stavljanje u pogon RiTT opreme može se ograničiti samo u slučaju da takva RiTT oprema stvara štetne smetnje, predstavlja opasnost za zdravlje ljudi ili ne omogućuje djelotvornu uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(4) Ako se utvrdi da RiTT oprema, koja ima propisanu Izjavu o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, ometa rad ili uzrokuje ozbiljna oštećenja elektroničke komunikacijske mreže, ili stvara štetne smetnje, operator elektroničke komunikacijske mreže ima pravo, na temelju prethodno pribavljenog odobrenja Agencije, uskratiti priključenje takve RiTT opreme na svoju mrežu, isključiti već priključenu RiTT opremu ili je povući iz pogona.

(5) O poduzetim mjerama iz stavka 4. ovoga članka operator elektroničke komunikacijske mreže mora bez odgode u pisanom obliku izvijestiti inspektora elektroničkih komunikacija (u daljnjem tekstu: nadležni inspektor).

III. OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI RiTT OPREME

Postupci ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme

Članak 9.

(1) Ocjenjivanje sukladnosti uređaja sa svim odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika provodi se na jedan od načina propisanih ovim člankom.

(2) Prema izboru proizvođača opreme sukladnost uređaja s bitnim zahtjevima iz članka 4. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika može se dokazivati primjenom postupaka propisanih posebnim propisom kojim se uređuje područje električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje područje elektromagnetske kompatibilnosti, kada se na uređaj primjenjuju ti posebni propisi, kao zamjena za postupke propisane ovim Pravilnikom.

(3) Za telekomunikacijsku terminalnu opremu, koja za svoj rad ne upotrebljava radijske valove, kao i za radijsku opremu koja radi samo kao prijamnik, ocjenjivanje sukladnosti provodi se, prema izboru proizvođača opreme, na jedan od načina utvrđenih u Dodacima 1., 3. i 4. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(4) Za RiTT opremu, koja ne obuhvaća opremu iz stavka 3. ovoga članka, a za koju je proizvođač opreme primijenio norme iz članka 6. ovoga Pravilnika, ocjenjivanje sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika provodi se, prema izboru proizvođača opreme, na jedan od načina utvrđenih u Dodacima 2., 3. i 4. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(5) Za RiTT opremu, koja ne obuhvaća opremu iz stavka 3. ovoga članka, a za koju proizvođač opreme nije primijenio norme iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili ih je primijenio djelomično, ocjenjivanje sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika provodi se, prema izboru proizvođača opreme, na jedan od načina utvrđenih u Dodacima 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(6) Sva dokumentacija u vezi s postupcima ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme iz stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka mora biti na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji je prihvatilo tijelo za ocjenjivanje sukladnosti.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti

Članak 10.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme na temelju rješenja o ovlasti koje donosi ministar, uz uvjet da to tijelo ima potvrdu Hrvatske akreditacijske agencije o ispunjavanju osnovnih uvjeta iz Dodatka 5. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Postupak utvrđivanja osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti provodi Hrvatska akreditacijska agencija.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka mora osobito sadržavati:

– nadnevak izdavanja potvrde,

– opseg aktivnosti i proizvode za koje se ovlast izdaje,

– ime osobe odgovorne za provedbu postupka utvrđivanja osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

(4) Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlasti iz stavka 1. ovoga članka, koji tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi Ministarstvu, mora sadržavati sljedeće:

– podatke o podnositelju zahtjeva,

– presliku potvrde iz stavka 1. ovoga članka ili presliku potvrde o akreditaciji iz stavka 8. ovoga članka.

(5) Rješenje o ovlasti iz stavka 1. ovoga članka može se vremenski ograničiti ili važiti do ukidanja.

(6) Rješenjem o ovlasti iz stavka 1. ovoga članka tijelu za ocjenjivanje sukladnosti određuje se identifikacijski broj pod kojim se ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti vodi na popisu ovlaštenih tijela za obavljanje postupka ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme u Republici Hrvatskoj.

(7) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati uvjete iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja važenja rješenja o ovlasti iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Smatra se da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, koje ima potvrdu o akreditaciji Hrvatske akreditacijske agencije, udovoljava osnovnim uvjetima iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika s obzirom na opseg aktivnosti i proizvoda obuhvaćenih tom akreditacijom.

(9) Hrvatska akreditacijska agencija će za potrebe Ministarstva najmanje jedanput godišnje obavljati redovite provjere, a na zahtjev Ministarstva i izvanredne provjere osposobljenosti ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti, te o obavljenim provjerama redovito izvješćivati Ministarstvo.

(10) Ako Hrvatska akreditacijska agencija u redovitoj ili izvanrednoj provjeri osposobljenosti ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti utvrdi da to tijelo ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, o tome će bez odgode izvijestiti Ministarstvo.

(11) U slučaju iz stavka 10. ovoga članka ministar će ukinuti rješenje o ovlasti iz stavka 1. ovoga članka, i to u cijelosti ili u dijelu u kojem je ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prestalo ispunjavati propisane uvjete.

(12) Popis ovlaštenih tijela za obavljanje postupka ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme vodi Ministarstvo, koje ga redovito dopunjuje i objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(13) Ministarstvo će izvijestiti Europsku komisiju i druge države članice Europske unije o ovlaštenim tijelima za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme s odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, o opsegu izdanih ovlasti, o svakoj promjeni u vezi s izdanim ovlastima te o tijelima nadležnim za provedbu nadzora nad primjenom ovoga Pravilnika, u skladu s posebnim propisom o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

(14) Ministarstvo će obavijestiti ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti o identifikacijskom broju koji mu je dodijelila Europska komisija.

IV. OZNAKA SUKLADNOSTI I NAČIN OZNAČIVANJA RiTT OPREME

Članak 11.

(1) Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik obvezni su uređaj, koji udovoljava svim odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, prije stavljanja na tržište označiti oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje oblik, sadržaj i izgled oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima.

(2) Oznaka sukladnosti mora se staviti na uređaj ili na njegovu natpisnu pločicu, a ako to nije moguće zbog prirode samog uređaja, oznaka sukladnosti mora se staviti na omot za pakiranje (ako postoji) ili na pripadajuću dokumentaciju koja prati uređaj.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, uređaj koji udovoljava odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika i koji je označen europskom oznakom sukladnosti »CE«, ne mora se dodatno označivati oznakom sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Na svakom uređaju moraju se nalaziti podaci o tipu, seriji, serijskom broju i nazivu proizvođača ili osobe odgovorne za stavljanje uređaja na tržište Republike Hrvatske.

(5) Ako se u postupku ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme primjenjuju načini utvrđeni u Dodacima 2., 3. ili 4. ovoga Pravilnika, uz oznaku sukladnosti mora se navesti i identifikacijski broj ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti, ako je to tijelo sudjelovalo u postupku ocjenjivanja sukladnosti.

(6) Radijska oprema mora biti dodatno označena razredom (klasom) opreme ako joj je takav razred (klasa) dodijeljen.

(7) Nadležni inspektor poduzet će odgovarajuće mjere protiv gospodarskog subjekta iz stavka 1. ovoga članka koji je označio RiTT opremu protivno odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka i članka 14. stavka 4. Zakona.

(8) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka, ako nije moguće utvrditi tko je označio RiTT opremu oznakom sukladnosti, nadležni inspektor poduzet će odgovarajuće mjere protiv osobe koja je u posjedu RiTT opreme u trenutku utvrđivanja nepravilnosti.

V. NAKNADE

Članak 12.

(1) Za izdavanje rješenja o ovlasti iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika plaća se upravna pristojba u skladu s posebnim propisom.

(2) Podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o ovlasti iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika plaća troškove provedbe postupka utvrđivanja osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u korist Hrvatske akreditacijske agencije.

(3) Troškove provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme plaća podnositelj zahtjeva prema cjeniku usluga ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

(4) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti objavljuje i redovito obnavlja cjenik usluga na svojim internetskim stranicama, a može ga objaviti i na drugi prikladan način.

VI. NADZOR I MJERE ZAŠTITE

Članak 13.

(1) Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba ovoga Pravilnika, koje se odnose na nadzor RiTT opreme na tržištu, provodi nadležni inspektor u skladu sa Zakonom i posebnim zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija.

(2) O obavljenom nadzoru RiTT opreme na tržištu nadležni inspektor vodi zapisnik.

(3) Ako nadležni inspektor utvrdi da RiTT oprema stavljena na tržište i/ili u pogon ima formalni nedostatak iz članka 28. stavka 9. Zakona, naredit će gospodarskom subjektu uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u primjereno određenom roku.

(4) U okviru mjera koje je ovlašten poduzimati, nadležni inspektor može narediti ispitivanje RiTT opreme.

(5) Ako se ispitivanjem iz stavka 4. ovoga članka utvrdi da RiTT oprema ne udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, ili u određenom roku nisu uklonjeni formalni nedostaci iz stavka 3. ovoga članka, nadležni inspektor poduzet će sve odgovarajuće mjere radi povlačenja takve opreme s tržišta, ili rješenjem zabraniti njezino stavljanje na tržište i/ili u pogon.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka troškove ispitivanja snosi pravna ili fizička osoba koja je stavila RiTT opremu na tržište i/ili u pogon.

(7) U rješenju iz stavka 5. ovoga članka, kada RiTT oprema ne udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, nadležni inspektor osobito će navesti razloge nesukladnosti koji mogu biti sljedeći:

(a) neispunjenje bitnih zahtjeva iz članka 4. ovoga Pravilnika u slučaju kada RiTT oprema nije sukladna normama iz članka 6. ovoga Pravilnika,

(b) nepravilna primjena norma iz članka 6. ovoga Pravilnika,

(c) nedostatak u normama iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka nadležni inspektor će o tome bez odgode pisanim putem izvijestiti Ministarstvo.

(9) Ministarstvo će o poduzetim mjerama iz stavka 5. ovoga članka, koje su posljedica nesukladnosti iz stavka 7. ovoga članka, bez odgode izvijestiti Europsku komisiju, uz navođenje razloga za donošenje tih mjera.

(10) O poduzetim mjerama iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo će bez odgode obavijestiti javnost na svojim internetskim stranicama, a prema potrebi i na drugi prikladan način.

(11) Ako nadležni inspektor utvrdi da je za RiTT opremu, koja ne udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, izdana Izjava o sukladnosti ili pozitivno mišljenje ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz Dodatka 3. ovoga Pravilnika, odnosno odluka ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika, protiv osobe odgovorne za izdavanje Izjave o sukladnosti, odnosno protiv ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo pozitivno mišljenje ili odluku, poduzet će odgovarajuće mjere u skladu sa Zakonom.

(12) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka Hrvatska akreditacijska agencija će, u skladu s odredbama članka 10. ovoga Pravilnika, obaviti izvanrednu provjeru osposobljenosti ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti, ako je to tijelo ovlašteno u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(13) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka, kada je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ovlašteno prema propisima druge države članice Europske unije, Ministarstvo će o tome bez odgode izvijestiti nadležno tijelo te države.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne odredbe

Članak 14.

(1) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili danom stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum) u svim odredbama ovoga Pravilnika i njegovih Dodataka riječi: »ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »prijavljeno tijelo« u odgovarajućem broju i padežu.

(2) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili danom stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum) u svim odredbama ovoga Pravilnika i njegovih Dodataka riječi: »Izjava o sukladnosti« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »EU Izjava o sukladnosti« u odgovarajućem broju i padežu.

(3) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili danom stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum) prestaje važiti odredba članka 10. stavka 6. ovoga Pravilnika, a identifikacijski broj određen rješenjem o ovlasti iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika zamjenjuje se identifikacijskim brojem koji će dodijeliti Europska komisija.

(4) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u Dodatku 1. točki 3. ovoga Pravilnika riječi: »Republika Hrvatska« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Europska unija« u odgovarajućem padežu.

(5) Na RiTT opremu, koja je stavljena na tržište Republike Hrvatske u skladu s propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a koja se stavlja na raspolaganje tržištu nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika.

(6) Odobrenje za uvoz i/ili stavljanje na tržište RiTT opreme i potvrda o sukladnosti, koji su izdani prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, smatraju se pozitivnim mišljenjem ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz Dodatka 3. točke 3. ovoga Pravilnika.

Propis koji prestaje važiti

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (»Narodne novine«, br. 112/08.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 2012., osim odredaba članka 5. stavka 5., članka 10. stavka 13. i 14. i članka 13. stavka 9. i 13. koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili danom stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum).

Klasa: 011-01/12-02/4

Urbroj: 530-10-12-3

Zagreb, 17. veljače 2012.

Ministar
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

DODATAK 1.

UNUTARNJA KONTROLA PROIZVODNJE

1. Ovaj Dodatak opisuje način ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik osigurava i izjavljuje da RiTT oprema udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik obvezan je izdati Izjavu o sukladnosti i svaki uređaj označiti oznakom sukladnosti iz članka 11. ovoga Pravilnika.

2. Proizvođač mora pripremiti tehničku dokumentaciju iz točke 4. ovoga Dodatka, koju su on ili njegov ovlašteni zastupnik obvezni čuvati u razdoblju od najmanje deset godina od dana proizvodnje posljednjeg takvog uređaja, te je dati na uvid nadležnom inspektoru, u skladu s njegovim zahtjevom.

3. Ako ni proizvođač, niti njegov ovlašteni zastupnik nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj, obvezi davanja na uvid tehničke dokumentacije nadležnom inspektoru podliježe osoba koja stavlja RiTT opremu na tržište Republike Hrvatske.

4. Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenjivanje sukladnosti RiTT opreme s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika te mora obuhvaćati projektiranje, proizvodnju i rad uređaja, a osobito mora sadržavati sljedeće:

– općeniti opis uređaja,

– idejni projekt, proizvodne nacrte i sheme komponenata i drugih sastavnih dijelova,

– opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje navedenih proizvodnih shema i nacrta te za rad uređaja,

– popis usklađenih norma koje su primijenjene u potpunosti ili djelomično, te opise i objašnjenja rješenja kojima se ostvaruje udovoljavanje bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika u slučaju kada usklađene norme ne postoje ili nisu primijenjene,

– ishode provedenih izračuna, ispitivanja i dr.,

– ispitna izvješća.

5. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik moraju čuvati primjerak Izjave o sukladnosti zajedno s tehničkom dokumentacijom.

6. Proizvođač mora poduzeti sve potrebne radnje kako bi proizvodni postupak osigurao sukladnost proizvedenih uređaja s tehničkom dokumentacijom iz točke 4. ovoga Dodatka te s uvjetima utvrđenima Zakonom i ovim Pravilnikom.

DODATAK 2.

UNUTARNJA KONTROLA PROIZVODNJE I ISPITIVANJA UREĐAJA

Ovaj Dodatak sastoji se od Dodatka 1. ovoga Pravilnika i sljedećih dodatnih zahtjeva:

1. Za svaku vrstu uređaja sva bitna radijska ispitivanja mora provesti proizvođač samostalno, ili se ta ispitivanja provode u njegovo ime. Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, koje odabere proizvođač, odlučuje koja se bitna radijska ispitivanja moraju provesti, osim u slučaju kada su ta radijska ispitivanja utvrđena normama iz članka 6. ovoga Pravilnika.

2. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik moraju dati izjavu da su provedena sva bitna radijska ispitivanja iz točke 1. ovoga Dodatka i da radijska oprema udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, te moraju na radijsku opremu staviti identifikacijski broj ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

DODATAK 3.

TEHNIČKI KONSTRUKCIJSKI DOKUMENT

Ovaj Dodatak sastoji se od Dodatka 2. ovoga Pravilnika i sljedećih dodatnih zahtjeva:

1. Tehnički konstrukcijski dokument sastoji se od tehničke dokumentacije iz Dodatka 1. točke 4. ovoga Pravilnika i izjave o provedenim radijskim ispitivanjima iz Dodatka 2. točke 2. ovoga Pravilnika.

2. Proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik ili osoba odgovorna za stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske podnose pri jednom ili pri više ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti zahtjev za ocjenjivanje sukladnosti RiTT opreme. U slučaju da je proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik ili osoba odgovorna za stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske podnijela zahtjev za ocjenjivanje sukladnosti te opreme pri više ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti, obvezna je svako od tih tijela obavijestiti o podnošenju zahtjeva drugim ovlaštenim tijelima. Uz zahtjev za ocjenjivanje sukladnosti prilaže se tehnički konstrukcijski dokument iz točke 1. ovoga Dodatka.

3. Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora razmotriti priloženi tehnički konstrukcijski dokument iz točke 1. ovoga Dodatka i izdati pozitivno mišljenje podnositelju zahtjeva, ako utvrdi da je sukladnost RiTT opreme s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika pravilno dokazana. Ako ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti utvrdi da sukladnost RiTT opreme s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika nije pravilno dokazana, obvezno je proizvođaču ili njegovu ovlaštenom zastupniku, kao i drugim uključenim ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje sukladnosti, u roku od 30 dana dostaviti mišljenje o neudovoljavanju bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika.

4. Proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik ili osoba odgovorna za stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske obvezni su, u razdoblju od najmanje deset godina od dana proizvodnje posljednjeg takvog uređaja, čuvati tehnički konstrukcijski dokument iz točke 1. ovoga Dodatka te ga dati na uvid nadležnom inspektoru, u skladu s njegovim zahtjevom.

DODATAK 4.

POTPUNO OSIGURANJE KAKVOĆE

1. Potpuno osiguranje kakvoće je postupak u kojem proizvođač, koji u potpunosti ispunjava obveze iz točke 2. ovoga Dodatka, osigurava i izjavljuje da određeni proizvod udovoljava uvjetima propisanima ovim Pravilnikom. Proizvođač mora svaki proizvod označiti u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika te izdati Izjavu o sukladnosti, koju mora priložiti uz svaki proizvod.

2. Proizvođač mora ustrojiti potvrđeni sustav kakvoće iz točke 3. ovoga Dodatka za projektiranje, proizvodnju i završni nadzor i ispitivanje proizvoda, te se mora podvrgnuti nadzoru iz točke 4. ovoga Dodatka.

3. Sustav kakvoće:

3.1. Proizvođač mora ovlaštenom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti podnijeti zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kakvoće, koji mora sadržavati sljedeće:

– sve bitne podatke o određenom proizvodu,

– dokumentaciju o sustavu kakvoće.

3.2 Sustav kakvoće mora osigurati sukladnost proizvoda s uvjetima propisanima ovim Pravilnikom. Sve sastavnice, zahtjevi i odredbe, koje proizvođač usvaja, moraju biti dokumentirani na uredan i sustavan način, u obliku pisanih metodologija, postupaka i uputa. Dokumentacija o sustavu kakvoće mora osigurati opće razumijevanje metodologija i postupaka kakvoće, kao što su programi, planovi, priručnici i zapisi o kakvoći, a osobito mora sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kakvoće i organizacijskog ustrojstva, odgovornosti i ovlasti uprave u projektiranju i kakvoći proizvoda,

– tehničkih specifikacija, uključujući usklađene norme i tehničke propise, kao i odgovarajuće specifikacije ispitivanja koje će se primijeniti, te, u slučaju kada se usklađene norme neće u potpunosti primijeniti, način na koji se osigurava sukladnost proizvoda s odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika,

– nadzora projektiranja i tehnika provjere projektiranja, postupaka i sustavnih mjera koje će se primijeniti u projektiranju proizvoda u skladu s pripadajućim razredom (klasom) opreme,

– odgovarajućih tehnika, postupaka i sustavnih mjera proizvodnje, upravljanja kakvoćom i osiguranja kakvoće, koje će se primijeniti,

– pregleda i ispitivanja koja će se provesti prije, za vrijeme i nakon proizvodnje, učestalosti njihove provedbe, kao i ishoda ispitivanja provedenih prije proizvodnje, gdje je to prikladno,

– načina na koji se utvrđuje da prostor i oprema za pregled i ispitivanje udovoljavaju odgovarajućim zahtjevima za provedbu tih pregleda i ispitivanja,

– zapisa o kakvoći, kao što su izvješća o nadzoru, podaci o ispitivanju, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti osoblja, itd.,

– načina nadzora ostvarivanja tražene kakvoće proizvoda i projektiranja te djelotvornosti sustava kakvoće.

3.3. Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ocijeniti sustav kakvoće u svrhu utvrđivanja udovoljavanja zahtjevima iz točke 3.2. ovoga Dodatka, pri čemu se smatra da sustavi kakvoće, koji primjenjuju odgovarajuću usklađenu normu, udovoljavaju zahtjevima iz točke 3.2. ovoga Dodatka.

Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osobito mora ocijeniti osigurava li sustav upravljanja kakvoćom sukladnost proizvoda s uvjetima propisanima ovim Pravilnikom u pogledu odgovarajuće dokumentacije iz točke 3.1. i 3.2. ovoga Dodatka, uključujući i ishode ispitivanja koje je dostavio proizvođač.

Povjerenstvo za provjeru mora imati najmanje jednog člana s iskustvom procjenitelja u odgovarajućoj proizvodnoj tehnologiji. Postupak ocjenjivanja mora sadržavati i procjeniteljev obilazak proizvođačevih proizvodnih pogona.

O odluci se mora obavijestiti proizvođač. Obavijest mora sadržavati zaključke provedenog pregleda i obrazloženu odluku.

3.4. Proizvođač mora preuzeti odgovornost za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz potvrđenog sustava kakvoće te ga mora održavati u odgovarajućem i djelotvornom stanju.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik moraju redovito izvješćivati ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, koje je odobrilo sustav kakvoće, o svakoj namjeri promjene u sustavu kakvoće.

Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora procijeniti predložene promjene i utvrditi udovoljava li i nadalje promijenjeni sustav kakvoće zahtjevima iz točke 3.2. ovoga Dodatka, ili je potrebno ponoviti postupak ocjenjivanja.

O odluci se mora obavijestiti proizvođač. Obavijest mora sadržavati zaključke provedene procjene i obrazloženu odluku.

4. Nadzor sustava kakvoće:

4.1. Svrha nadzora je utvrditi ispunjava li proizvođač pravilno sve svoje obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kakvoće.

4.2. U svrhu provedbe nadzora proizvođač mora ovlaštenom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti omogućiti pristup lokacijama za projektiranje, proizvodnju, nadzor, ispitivanje i skladištenje, te mu mora pružiti sve potrebne podatke i dokumentaciju, a osobito sljedeće:

– dokumentaciju o sustavu kakvoće,

– zapise o kakvoći predviđene projektnim dijelom sustava kakvoće, kao što su ishodi analiza, izračuna, ispitivanja, itd.,

– zapise o kakvoći predviđene proizvodnim dijelom sustava kakvoće, kao što su izvješća o nadzoru, podaci o ispitivanju, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti osoblja, itd.

4.3. Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora obavljati provjere u primjerenim vremenskim razmacima kako bi se osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kakvoće, a izvješće o obavljenoj provjeri mora se dostaviti proizvođaču.

4.4. Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može obaviti i nenajavljeni obilazak proizvođača, tijekom kojega se mogu, prema potrebi, provesti ispitivanja ili narediti provedba ispitivanja u svrhu provjere ispravnog djelovanja sustava kakvoće. Izvješće o obavljenom obilasku mora se dostaviti proizvođaču, kao i ispitno izvješće, ako je provedeno ispitivanje.

5. Proizvođač mora, u razdoblju od najmanje deset godina od dana proizvodnje posljednjeg uređaja, čuvati i dati na uvid nadležnom inspektoru sljedeće:

– dokumentaciju o sustavu kakvoće iz točke 3.1. ovoga Dodatka,

– promjene u sustavu kakvoće iz točke 3.4. ovoga Dodatka,

– odluke i izvješća ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz točke 3.4., točke 4.3. i točke 4.4. ovoga Dodatka.

6. Ovlaštena tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju međusobno razmjenjivati podatke u vezi s izdanim i povučenim potvrdama o sustavu kakvoće, uključujući i podatke o proizvodima na koje se odnose te potvrde.

DODATAK 5.

OSNOVNI UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI OVLAŠTENO TIJELO ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:

1. ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegova odgovorna osoba i njegovo osoblje, koji sudjeluju u postupcima ocjenjivanja sukladnosti za koje je to tijelo ovlašteno, ne mogu biti projektanti, proizvođači, dobavljači ili ugrađivači RiTT opreme, operatori elektroničkih komunikacijskih mreža ili elektroničkih komunikacijskih usluga, niti ovlašteni zastupnici bilo koje od tih osoba, već moraju biti neovisni i ne mogu ni na koji način biti uključeni u projektiranje, proizvodnju, promidžbu ili održavanje RiTT opreme, niti mogu predstavljati osobe uključene u te djelatnosti, što ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih podataka između proizvođača RiTT opreme i ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti,

2. ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti i njegovo osoblje moraju obavljati zadaće za koje su ovlašteni s najvišim stupnjem profesionalnog integriteta i tehničke sposobnosti, neovisno o svakoj vrsti pritisaka i utjecaja, osobito financijske naravi, koji bi mogli utjecati na donošenje njihovih odluka ili na ishod ispitivanja uređaja koji se ocjenjuje, i to u odnosu na sve osobe ili skupine osoba koje su izravno ili neizravno zainteresirane za ta ispitivanja,

3. ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora raspolagati potrebnim osobljem, prostorom i opremom za pravilno obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u vezi sa zadaćama za koje je ovlašteno,

4. osoblje odgovorno za obavljanje ispitivanja mora imati odgovarajuću stručnu i tehničku naobrazbu, zadovoljavajuću osposobljenost za obavljanje ispitivanja koja provodi, odgovarajuće iskustvo u obavljanju takvih ispitivanja, te sposobnost izrade potrebnih potvrda, zapisa i ispitnih izvješća kojima se dokazuju obavljena ispitivanja,

5. nepristranost osoblja koje obavlja ispitivanja mora biti zajamčena, a njihova naknada za rad ne smije ovisiti o broju obavljenih ispitivanja, niti o ishodima tih ispitivanja,

6. ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora biti osigurano za poslove koje obavlja, u skladu s posebnim propisima,

7. osoblje ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti obvezno je čuvati poslovnu tajnu u vezi sa svim podacima koje sazna u obavljanju povjerenih poslova,

8. iznimno od odredbe točke 7. ovoga Dodatka, ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti obvezno je, na temelju pisanog zahtjeva nadležnog državnog tijela, dostaviti sve potrebne podatke i obavijesti u skladu s tim zahtjevom.

DODATAK 6.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Izjava o sukladnosti mora osobito sadržavati sljedeće podatke:

– podatke o uređaju na koji se odnosi, utvrđene u članku 11. stavku 4. ovoga Pravilnika,

– naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu njegova ovlaštenog zastupnika,

– popis norma u skladu s kojima je uređaj ispitan,

– nadnevak izdavanja Izjave o sukladnosti,

– identitet i potpis odgovorne osobe proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika.