Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu

NN 25/2012 (28.2.2012.), Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

646

Na temelju članka 18. stavka 2., članka 24a. stavka 2., članka 41., članka 45. stavka 9., članka 46. stavka 5., članka 54. stavka 2., članka 55. stavka 5. i članka 60a. stavka 4. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10, 127/10 i 124/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI IZRAVNIH PLAĆANJA I POJEDINIH MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2012. GODINU

I. TEMELJNE ODREDBE

Razdoblje i područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju:

1. način provedbe izravnih plaćanja

– detaljni uvjeti, kriteriji i postupci za izračun i dodjelu prava na proizvodno nevezana plaćanja (dalje u tekstu: Prava na plaćanja) u Programu jedinstvenih plaćanja na regionalnoj razini (u daljnjem tekstu: Program jedinstvenih plaćanja) iz članka 42. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10, 127/10 i 124/11, u daljnjem u tekstu: Zakon),

– detaljni uvjeti, kriteriji i postupci za izračun i dodjelu proizvodno vezanih plaćanja u Programu jedinstvenih plaćanja, te

– ostala proizvodno vezana plaćanja (u daljnjem tekstu: Državna pomoć);

2. način i uvjeti dodjele potpore za provedbu mjera ruralnog razvoja koje obuhvaćaju potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporu za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporu za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

(2) Pravilnikom se uređuje razdoblje primjene izravnih plaćanja za proizvodnu 2012. godinu, sukladno članku 21. stavku 2. Zakona, a za mjere ruralnog razvoja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća razdoblje žetve ratarskih kultura, berbe povrća, grožđa i voća, korištenja livada i pašnjaka te držanja stoke za 2012. godinu.

(3) Pri provedbi mjera iz stavka 1. ovoga članka koriste se postupci koji čine Integrirani administrativni i kontrolni sustav (u daljnjem tekstu: IAKS postupci).

Provedba

Članak 2.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) provodi mjere iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika putem elektroničkog sustava kroz sljedeće IAKS postupke:

1. jedinstvena identifikacija poljoprivrednog gospodarstva koje podnosi zahtjev – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: MIBPG),

2. sustav za identifikaciju zemljišnih parcela (u daljnjem tekstu: ARKOD sustav),

3. sustav za identifikaciju i registraciju prava na plaćanja,

4. podnošenje zahtjeva,

5. administrativna kontrola zahtjeva i

6. kontrola na terenu.

(2) IAKS postupak sustava identifikacije i registracije životinja – Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a vodi ga Hrvatska poljoprivredna agencija (u daljnjem tekstu HPA).

(3) Podatke iz JRDŽ-a iz članaka 27., 28., 30., 31. i 46. ovoga Pravilnika, te podatke iz Središnjeg popisa matičnih jata i Središnjeg registra kopitara iz članka 46. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja razmjenjuje s HPA na dnevnoj razini. Ključ za razmjenu podataka je MIBPG.

II. POSEBNE ODREDBE

1. JEDINSTVENI ZAHTJEV

Obrazac Zahtjeva i Predispis

Članak 3.

Jedinstveni zahtjev (u daljnjem tekstu: Zahtjev) obuhvaća zahtjeve za dodjelu potpore za:

1. Prava na plaćanja i to:

– jedinstveno regionalno plaćanje po poljoprivrednoj površini (u daljnjem tekstu: Pravo na regionalno plaćanje),

– dodatno pravo na plaćanje iz Nacionalne rezerve (u daljnjem tekstu: Dodatno pravo na plaćanje),

– posebno pravo na plaćanje za poljoprivredna gospodarstva bez zemljišta (dalje u tekstu: Posebno pravo na plaćanje);

2. Proizvodno vezana plaćanja i to:

– premije za krave dojilje, ovce i koze (dalje u tekstu: Premije);

3. Državnu pomoć za šećernu repu, ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, duhan, mliječne krave i rasplodne krmače;

4. Potpore za mjere ruralnog razvoja i to:

– potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,

– potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju,

– potpora za integriranu poljoprivrednu proizvodnju,

– potpora za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

Članak 4.

(1) Obrazac Zahtjeva nalazi se u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, a sačinjavaju ga sljedeći listovi:

– List A – Zahtjev za potporu – sadrži osnovne podatke o poljoprivrednom gospodarstvu, zahtjeve za potpore, listu dodatne potrebne dokumentacije, izjavu Korisnika i potpis Korisnika, uključujući prijavu za dodjelu prava na plaćanja.

– List B – Prijava površina– sadrži podatke iz ARKOD sustava, prijavu korištenja površina i tražene potpore po pojedinoj ARKOD parceli,

– List C – Stanje domaćih životinja na poljoprivrednom gospodarstvu – sadrži popis i podatke o stoci za koju se podnosi Zahtjev,

– List D – Stanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja na poljoprivrednom gospodarstvu – sadrži popis i podatke o izvornim i zaštićenim pasminama domaćih životinja za koje se podnosi Zahtjev,

– List E – Prijava količina prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja – sadrži podatke o količini prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja,

– List F – Prijava količina duhana predanog na obradu – sadrži podatke o količini predanog lista duhana na obradu.

(2) Listovi iz Zahtjeva moraju biti ispunjeni sukladno uputama koje su sastavni dio predispisa iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Predispis).

(3) Korisnik mora potpisati Zahtjev u znak potvrđivanja da:

– je upoznat s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika,

– je pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje listova obrasca Zahtjeva,

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti,

– je upoznat da se za izračun potpora u stočarstvu koriste podaci iz JRDŽ-a,

– je u slučaju zatražene Premije te prava na potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina goveda, konja, magaraca, svinja, ovaca i koza osigurao primjereni smještaj na vlastitoj ili unajmljenoj farmi i/ili odgovarajuće površine zemljišta za njihovu ispašu,

– u slučaju zatražene potpore za krave dojilje i plaćanja za mliječne krave preuzima obvezu 6– mjesečnog razdoblja obveznog uzgoja koje započinje prvim danom nakon isteka roka za podnošenje Zahtjeva, te obvezu držanja na farmi teladi oteljene od krava za koje se traži potpora za krave dojilje najmanje dva mjeseca,

– u slučaju zatraženog plaćanja za rasplodne krmače preuzima obvezu 5-mjesečnog razdoblja obveznog uzgoja koje započinje prvim danom nakon isteka roka za podnošenje Zahtjeva,

– u slučaju zatražene potpore za ovce i koze preuzima obvezu razdoblja obveznog uzgoja koje traje 100 dana, a započinje prvim danom nakon isteka roka za podnošenje Zahtjeva,

– će omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor,

– je dužan presliku Zahtjeva, a u slučaju elektronički potpisanog Zahtjeva ispisani primjerak i popratne dokumentacije, na temelju kojih je ostvario pravo na potporu, čuvati četiri godine od dana podnošenja Zahtjeva,

– u slučaju zatražene potpore za ekološku proizvodnju preuzima obvezu da će tijekom 5 uzastopnih godina, počevši od godine podnošenja Zahtjeva, obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko hektara koliko je registrirano Odlukom o ulasku u sustav potpore za ekološku proizvodnju,

– u slučaju zatražene potpore za integriranu proizvodnju preuzima obvezu da će tijekom 5 uzastopnih godina, počevši od godine podnošenja Zahtjeva, obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu integrirane proizvodnje na najmanje onoliko hektara koliko je registrirano Odlukom o ulasku u sustav potpore za integriranu proizvodnju,

– u slučaju zatražene potpore za teže uvjete gospodarenja preuzima obvezu da će tijekom 5 uzastopnih godina, počevši od godine podnošenja Zahtjeva, obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu na području s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi,

– u slučaju zatražene potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja preuzima obvezu da će tijekom 5 uzastopnih godina, počevši od godine podnošenja Zahtjeva, držati na gospodarstvu najmanje obvezni broj jedinki izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja koliko je registriran Odlukom o ulasku u sustav potpore za ZIP životinje.

Članak 5.

(1) Agencija za plaćanja poljoprivrednom gospodarstvu izdaje Predispis.

(2) Predispis Korisnik može preuzeti u Regionalnim uredima Agencije za plaćanja najkasnije do 15. travnja tekuće godine.

(3) Predispis je dostupan Korisniku i putem AGRONET sustava iz članka 6. ovoga Pravilnika najkasnije od 1. ožujka tekuće godine.

(4) Predispis sadrži:

– tiskane listove iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– grafičke materijale iz ARKOD sustava (pregledne i detaljne karte s ARKOD parcelama),

– stanje referentnih podataka za izračun prava na plaćanja

– upute za korisnike.

(5) U slučaju promjena u podacima sadržanim u Predispisu, Korisnik je dužan prije podnošenja Zahtjeva prijaviti ispravak podataka u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, ARKOD sustavu i JRDŽ-u.

Način popunjavanja Zahtjeva

Članak 6.

(1) Korisnik popunjava Zahtjev isključivo elektronički, putem interneta, koristeći AGRONET sustav.

(2) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena poljoprivrednom gospodarstvu za:

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,

– pregled podataka iz ARKOD sustava,

– elektroničko popunjavanje Zahtjeva za potporu,

– slanje Zahtjeva elektroničkim putem.

(3) Za elektroničko ispunjavanje i elektroničko podnošenje Zahtjeva Agencija za plaćanja uspostavlja mjesto na internetskoj adresi preko koje se Korisnik ili od njega ovlaštena osoba prijavljuje u informacijski sustav Agencije za plaćanja, s mogućnošću pristupa podacima koji se odnose na njegovo poljoprivredno gospodarstvo i potrebni su za popunjavanje Zahtjeva.

(4) Korisnik se na AGRONET aplikaciju prijavljuje pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja.

(5) Korisnik pristupa AGRONET aplikaciji putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.

(6) Korisnik u Zahtjevu mora prijaviti korištenje svih poljoprivrednih površina, bez obzira da li za njih podnosi ili ne podnosi Zahtjev.

(7) U slučaju da je Korisniku potrebna pomoć pri popunjavanju Zahtjeva, istu može zatražiti u Regionalnim uredima Agencije za plaćanja, Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (u daljnjem tekstu: HPK) i HPA.

(8) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, list E Korisnik ispunjava ručno.

Rokovi, mjesto i način podnošenja Zahtjeva

Članak 7.

(1) Zahtjev se podnosi od 1. ožujka do 15. svibnja tekuće godine.

(2) Zahtjev podnosi nositelj poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: Korisnik).

(3) Korisnik Zahtjev dostavlja neposredno, poštom ili elektronički, uz elektronički potpis.

(4) Elektronički popunjen i ispisan Zahtjev Korisnik potpisuje i dostavlja Regionalnom uredu Agencije za plaćanja.

(5) Elektronički potpisan Zahtjev elektronskim putem dostavlja se Regionalnom uredu Agencije za plaćanja

(6) Listovi A, B, C i D iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika dostavljaju se u roku iz stavka 1. ovoga članka, a listovi E i F sukladno rokovima propisanim člancima 25. i 26. ovoga Pravilnika.

Poljoprivredna parcela

Članak 8.

(1) Poljoprivredna parcela je osnova za izračun i kontrolu potpora.

(2) Poljoprivredna parcela je neprekinuta površina zemljišta koju je na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika prijavilo jedno poljoprivredno gospodarstvo, a koja obuhvaća jednu ili više skupina usjeva.

(3) Skupina usjeva u smislu ovoga Pravilnika je jedinstvena skupina usjeva za koje je utvrđen isti iznos potpore, a definirana je u Tablici 1. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Poljoprivredna parcela može biti prijavljena samo unutar ARKOD parcele registrirane kod poljoprivrednog gospodarstva koje podnosi Zahtjev.

(5) ARKOD parcela je osnovna parcela ARKOD sustava, koji se uspostavlja i vodi na temelju digitalnih grafičkih podataka, a na temelju Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(6) Minimalna površina poljoprivredne parcele za koju se može podnijeti Zahtjev je 0,05 ha.

(7) Korisnik može ostvariti potporu po poljoprivrednoj površini ukoliko ukupna površina svih parcela za koje je podnesen Zahtjev iznosi najmanje jedan hektar za livade i pašnjake odnosno najmanje jedan hektar za ostale vrste korištenja zemljišta.

(8) Na krškom području pašnjaci mogu biti prekriveni niskim raslinjem i/ili stijenama i/ili drvećem, uz uvjet da su to prohodne površine te da su obrasle travom i/ili biljem pogodnim za ispašu stoke.

(9) Agencija će u određivanju prihvatljive površine krškog pašnjaka iz stavka 8. ovoga članka primijeniti koeficijent/postotak prihvatljivosti površina za potpore, sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(10) Obilježja krajobraza definirana kao poligoni u pravilniku iz stavka 9. ovoga članka, prihvatljiva su za potpore ukoliko površina pod obilježjem krajobraza u odnosu na ukupnu površinu ARKOD parcele ne prelazi 25%.

(11) Površina Obilježja krajobraza koji se nalaze na granici dviju ili više ARKOD parcela ne ulazi u ukupnu prihvatljivu površinu ARKOD parcela.

(12) Ukoliko se Obilježje krajobraza veže uz ARKOD parcelu koja se koristi kao krški pašnjak, prihvatljiva površina krškog pašnjaka se izračunava na način da se najprije primjeni koeficijent prihvatljivosti sukladno pravilniku iz stavka 9. ovoga članka. Tako izračunatoj prihvatljivoj površini ARKOD parcele krškog pašnjaka pribraja se površina obilježja krajobraza.

(13) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, Korisnik koji ima isključivo trajne nasade može ostvariti potporu ukoliko površina svih parcela pod trajnim nasadima za koje je podnesen Zahtjev iznosi najmanje 0,25 hektara.

(14) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, Korisnik koji proizvodi šećernu repu može ostvariti Državnu pomoć ukoliko površina svih parcela pod šećernom repom za koje je podnesen Zahtjev iznosi najmanje jedan hektar.

(15) Za izračun potpore koristi se površina poljoprivredne parcele zaokružena na dvije decimale.

(16) Ako je poljoprivredna parcela predmet zahtjeva za potporu dvaju ili više poljoprivrednih gospodarstava potporu može ostvariti gospodarstvo kod kojeg je evidentirana parcela u ARKOD sustavu na dan 10. lipnja tekuće godine.

(17) Odredbe stavka 10., 11. i 12. ovoga članka neće se primjenjivati u 2012. godini.

Izmjene i dopune Zahtjeva

Članak 9.

(1) Korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu Zahtjeva najkasnije do 30. svibnja tekuće godine.

(2) Zahtjev za izmjene i dopune Zahtjeva popunjava se putem AGRONETA.

(3) Ako se izmjena i dopuna iz stavka 1. ovoga članka odnosi i na dodatnu obaveznu dokumentaciju, dozvoljena je izmjena iste.

(4) Ako je Korisnik obaviješten o namjeri obavljanja kontrole na terenu ili inspekcijskog nadzora ili mu je otkrivena nepravilnost na temelju kontrole na terenu ili inspekcijskog nadzora, izmjene i dopune Zahtjeva u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka nisu dozvoljene.

Zahtjevi podneseni izvan roka

Članak 10.

(1) Iznimno od roka za podnošenje Zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, Zahtjevi se mogu zaprimati i 25 kalendarskih dana nakon tog roka, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po Korisniku.

(2) Smanjenje iz stavka 1. ovoga članka iznosi 1% po radnom danu kašnjenja i dodatnih 3% za prava na plaćanja po radnom danu kašnjenja.

(3) Dodatno smanjenje od 3% iz stavka 2. ovoga članka neće se primjenjivati u 2012. godini.

(4) Zahtjev podnesen nakon roka iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se nepravodobno podnesenim i neće se razmatrati.

Izmjene i dopune Zahtjeva izvan roka

Članak 11.

(1) Iznimno od roka za izmjenu ili dopunu Zahtjeva iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, izmjene i dopune Zahtjeva se mogu zaprimati i 10 kalendarskih dana nakon tog roka, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja za zatražene izmjene i dopune.

(2) Smanjenje iz stavka 1. ovoga članka iznosi 1% po radnom danu kašnjenja.

(3) Zahtjev podnesen nakon roka iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se nepravodobno podnesenim i neće se razmatrati.

Odustajanje od Zahtjeva

Članak 12.

(1) Korisnik može u svakom trenutku djelomično ili u cijelosti odustati od Zahtjeva.

(2) Zahtjev za odustajanje od Zahtjeva popunjava se putem AGRONETA.

(3) Ako je Korisnik obaviješten o namjeri obavljanja kontrole na terenu ili mu je otkrivena nepravilnost na temelju obavljene kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora, odustajanje u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka nisu dozvoljene.

Članak 13.

Korisnik je dužan presliku Zahtjeva i popratne dokumentacije na temelju kojih je ostvario pravo na potporu čuvati četiri godine od dana podnošenja Zahtjeva.

2. UVJETI ZA POTPORU

2.1. Osnovni uvjeti

Članak 14.

(1) Osnovni uvjeti za ostvarivanje potpore su:

1. pravodobno podnošenje Zahtjeva,

2. upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

3. obavljanje poljoprivredne aktivnosti u skladu sa člankom 2. točkama 7. i 8. Zakona,

4. pravodobno dostavljena dodatna obavezna dokumentacija.

(2) Uvjeti za ostvarivanje potpore jesu:

1. upis zemljišta u ARKOD sustav za sve vrste potpora po poljoprivrednoj površini,

2. stoka za koju se podnosi zahtjev za potporu u stočarstvu i za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja mora biti upisana u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označena,

3. ispunjavanje minimalno poticanih količina sukladno članku 24. Zakona,

4. status obveznika poreza na dohodak nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje je ostvarilo primitke od izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja u skladu s odredbom članka 23. Zakona, a dokazuje se na način da je nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisan u Registar obveznika poreza na dohodak pri Poreznoj upravi, sukladno propisima o porezu na dohodak, zaključno s 10. lipnja 2012.,

5. Korisnik je dužan održavati poljoprivredne površine za koje podnosi Zahtjev sukladno uvjetima dobre poljoprivredne i okolišne prakse propisanim Pravilnikom o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima.

Članak 15.

(1) Korisnici ostvaruju pravo na Premiju te pravo na potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina goveda, konja, magaraca, svinja, ovaca i koza uz uvjet da su za ove vrste životinja osigurali:

– primjereni smještaj na vlastitoj ili unajmljenoj farmi i to na način da je u zatvorenom i/ili otvorenom dijelu nastambe osiguran minimalni smještajni prostor od 4 m2 podne površine po uvjetnom grlu izračunatom sukladno tablici 4. iz Priloga 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i/ili

– odgovarajuće površine zemljišta pod livadama i/ili pašnjacima.

(2) Farma iz stavka 1. ovoga članka, u smislu ovoga Pravilnika, podrazumijeva prostor s pripadajućom infrastrukturom i objektima zatvorenog i otvorenog tipa na kojem se obavlja poljoprivredna aktivnost za koju se podnosi zahtjev za potporu.

Članak 16.

(1) Korisnik iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika, koji za životinje ima osigurane samo odgovarajuće površine zemljišta, mora pri podnošenju Zahtjeva identificirati čestice livada i/ili pašnjaka upisane u ARKOD koje koristi.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Korisnik mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

– imati u posjedu najmanje 0,07 ha odgovarajuće površine zemljišta pod livadama i/ili pašnjacima po svakoj svinji, ovci i/ili kozi za koju je podnesen zahtjev za Premiju ili potporu,

– imati u posjedu najmanje 0,5 ha odgovarajuće površine zemljišta pod livadama i/ili pašnjacima po svakom govedu, magarcu i/ili konju za kojeg je podnesen zahtjev za Premiju ili potporu.

(3) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti pravo na Premiju te pravo na potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja za onaj broj životinja iz Zahtjeva za koje su zadovoljeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka.

2.2. Posebni uvjeti za dodjelu prava na plaćanja

2.2.1. Pravo na regionalno plaćanje

Članak 17.

(1) Pravo na regionalno plaćanje dodjeljuje se za livade i pašnjake te za ostale vrste korištenja zemljišta.

(2) Korisnik Prava na regionalno plaćanje je poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj je u 2012. godini podnio zahtjev za dodjelu Prava na regionalno plaćanje za prihvatljive hektare na kojima se obavlja poljoprivredna aktivnost.

(3) Prihvatljivi hektar u smislu ovoga Pravilnika znači bilo koju poljoprivrednu površinu na poljoprivrednom gospodarstvu iz članka 52. Zakona, koja se koristi za obavljanje poljoprivredne aktivnosti, koja je upisana u ARKOD i za koju se podnosi zahtjev za dodjelu Prava na regionalno plaćanje.

(4) Korisnik je dužan održavati poljoprivredne površine za koje podnosi Zahtjev sukladno uvjetima dobre poljoprivredne i okolišne prakse propisanim Pravilnikom o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima.

Prijava površina

Članak 18.

Korisnik podnosi zahtjev za dodjelu Prava na regionalno plaćanje na listu A i prijavljuje površine pod livadama i pašnjacima odnosno površine pod ostalim vrstama korištenja zemljišta.

2.2.2. Dodatno pravo na plaćanje

Članak 19.

(1) Korisnik može ostvariti Dodatno pravo na plaćanje za proizvodnju kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, tov goveda, držanje ovaca i koza te proizvodnju duhana ukoliko je za proizvodnu 2011. godinu za te proizvodne aktivnosti ostvario pravo na izravna plaćanja, te ukoliko je gospodarstvo prihvatljivo za dodjelu regionalnih prava na plaćanja.

(2) Korisnik može ostvariti Dodatno pravo na plaćanje ukoliko u 2012. godini zadrži najmanje 95% obujma poljoprivredne aktivnosti u sektorima goveđeg mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru ovčjeg i kozjeg mesa iz referentne 2011. proizvodne godine izražene kao broj uvjetnih grla iz osnovnog stada.

(3) Sredstva za Dodatna prava na plaćanja osiguravaju se u Nacionalnoj rezervi i to za povećanje vrijednosti jediničnog Prava na regionalno plaćanje pri čemu ukupna vrijednost prava ne može biti veća od 36.000 kuna po pravu.

Članak 20.

(1) Korisniku Dodatnih prava na plaćanja u osjetljivim sektorima, koji je zbog više sile ili iznimnih okolnosti imao značajno smanjenu proizvodnju u 2011. godini, može se kao referentno razdoblje za dodjelu Dodatnih prava na plaćanja koristiti 2010. godina.

(2) Viša sila ili iznimne okolnosti su vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali zbog elementarne nepogode, smrti Korisnika, privremene ili trajne nesposobnosti Korisnika za rad.

(3) Značajno smanjena proizvodnja znači količinsko smanjenje proizvodnje mlijeka, duhana ili broja stoke u tovu za koje je Korisnik ostvario pravo na potporu u 2011. godini i to od najmanje 35% u odnosu na istovrsnu proizvodnju ili broj stoke u tovu za koje je ostvario pravo na potporu u 2010. godini.

(4) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je u propisanim rokovima za podnošenje Zahtjeva Agenciji za plaćanja dostaviti zahtjev da mu se kao referentno razdoblje za dodjelu Dodatnih prava na plaćanja prizna 2010. godina kao i dokaz o višoj sili ili iznimnim okolnostima koje su utjecale na smanjenje proizvodnje u 2011. godini.

2.2.3. Posebno pravo na plaćanje za poljoprivredna gospodarstva bez zemljišta

Članak 21.

(1) Korisnik može ostvariti Posebno pravo na plaćanje ukoliko u 2012. godini ne posjeduje dovoljno prihvatljivih hektara za dodjelu dodatnih prava na plaćanja, a obavlja poljoprivrednu aktivnost u sektorima:

– goveđeg mesa,

– mlijeka i mliječnih proizvoda ili

– sektoru ovčjeg i kozjeg mesa

(2) Sredstva za Posebna prava na plaćanje osiguravaju se u Nacionalnoj rezervi pri čemu vrijednost Posebnog prava na plaćanje ne može biti veća od 36.000 kuna po pravu.

Članak 22.

(1) Korisnik može ostvariti Posebno pravo na plaćanje ukoliko u 2012. godini zadrži najmanje 95% obujma poljoprivredne aktivnosti u sektorima goveđeg mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru ovčjeg i kozjeg mesa iz referentne 2011. proizvodne godine, izražene kao broj uvjetnih grla iz osnovnog stada.

(2) Obujam poljoprivredne aktivnosti u referentnoj 2011. godini izračunava se na temelju broja uvjetnih grla koja se drže radi proizvodnje kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka i/ili broja uvjetnih grla koja se drže radi proizvodnje goveđeg, ovčjeg i kozjeg mesa na gospodarstvu za koje je Korisnik ostvario potporu za izravna plaćanja za referentnu 2011. godinu.

(3) Obujam poljoprivredne aktivnosti u 2012. godini izračunava se na temelju broja uvjetnih grla koja se drže radi proizvodnje kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka i/ili broja uvjetnih grla koja se drže radi proizvodnje goveđeg, ovčjeg i kozjeg mesa na gospodarstvu koje je Korisnik prijavio za prava na plaćanja za 2012. godinu na dan 10. lipnja 2012. godine te koja su utvrđena nakon provedenih kontrola.

(4) Za izračun obujma poljoprivredne aktivnosti koristi se tablica konverzije za izračun uvjetnih grla iz Tablice 1. Priloga 3., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

2.3. Posebni uvjeti za državnu pomoć

Članak 23.

Državna pomoć su proizvodno vezana plaćanja koja se dodjeljuju korisnicima koji:

– uzgajaju šećernu repu,

– proizvode, isporučuju i prodaju ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje,

– proizvode i predaju na preradu duhan,

– drže mliječne krave,

– drže rasplodne krmače.

Šećerna repa

Članak 24.

(1) Korisnik Državne pomoći za šećernu repu podnosi Zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod šećernom repom na listu B iz Priloga 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine mora Regionalnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti dokaze o količini uskladištene i/ili prodane i isporučene šećerne repe (račun ili primku).

Ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje

Članak 25.

(1) Korisnik Državne pomoći za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje podnosi Zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod maslinama i broj stabala maslina na listu B iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Do 31. siječnja iduće godine Korisnik iz stavka 1. ovoga članka mora dostaviti Regionalnom uredu Agencije za plaćanja:

– prijavu prodanih količina ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja na listu E iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,

– račun ili otkupni blok iz kojeg je razvidna količina prodanog i isporučenog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja u godini za koju se podnosi Zahtjev,

– potvrdu, izdanu od strane objekta koji obavlja preradu masline, o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, u skladu s odredbama Pravilnika o uljima od ploda i komine maslina.

Duhan

Članak 26.

(1) Korisnik Državne pomoći za duhan je poljoprivredno gospodarstvo koje podnosi Zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod duhanom na listu B iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su centralnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti podatke o isporučenim količinama duhana na obradu klasa 1. do 4. za svakog Korisnika, prema tipu i klasama duhana, na listu F iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, u elektroničkoj formi (Microsoft Excel format), do 31. siječnja iduće godine.

(3) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su priložiti dokument (zbirnu skladišnu primku) o otkupljenim i preuzetim količinama duhana od poljoprivrednih gospodarstava u prethodnoj godini za koju se podnosi Zahtjev.

Mliječne krave

Članak 27.

(1) Korisnik Državne pomoći za mliječne krave podnosi Zahtjev na listu A iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu, Korisnik je dužan prije podnošenja Zahtjeva izvršiti izmjenu podataka u Registru goveda na gospodarstvu te sukladno stvarnom stanju mliječnih krava na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u.

(3) Korisniku se računa pravo na Državnu pomoć za mliječne krave sukladno Zahtjevu, a prema broju mliječnih krava u JRDŽ-u na dan 10. lipnja tekuće godine.

(4) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se šestomjesečnog razdoblja obveznog držanja mliječnih krava koji započinje prvoga dana nakon isteka roka za podnošenje Zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Agencija za plaćanja za obračun potpore po poljoprivrednom gospodarstvu koristi i provjerava sljedeće podatke:

– životni broj svake krave, pasminu, datum rođenja i datum prvog telenja na dan 10. lipnja tekuće godine,

– da li je krava u sustavu kontrole mliječnosti,

– o isporučenoj količini kilograma mlijeka s poljoprivrednog gospodarstva na daljnju preradu odobrenim objektima za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla za prethodnu godinu.

Rasplodne krmače

Članak 28.

(1) Korisnik Državne pomoći za rasplodne krmače podnosi Zahtjev na listu A iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu, Korisnik je dužan prije podnošenja Zahtjeva te sukladno stvarnom stanju rasplodnih krmača na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u.

(3) Korisniku se računa pravo na Državnu pomoć sukladno Zahtjevu, a prema broju rasplodnih krmača u JRDŽ-u na dan 10. lipnja tekuće godine.

(4) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se petomjesečnog razdoblja obveznog držanja rasplodnih krmača, koji započinje prvoga dana nakon isteka roka za podnošenje Zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Agencija za plaćanja za obračun potpore po poljoprivrednom gospodarstvu koristi i provjerava podatke o broju rasplodnih krmača na dan 10. lipnja tekuće godine.

2.4. Posebni uvjeti za premije

Članak 29.

Premije su proizvodno vezana plaćanja, a dodjeljuju se korisnicima koji obavljaju poljoprivrednu aktivnost držanja krava dojilja, ovaca i koza.

Premija za krave dojilje

Članak 30.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za Premiju za krave dojilje na listu A iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na poljoprivrednom gospodarstvu, Korisnik je dužan prije podnošenja Zahtjeva izvršiti izmjenu podataka u Registru goveda na gospodarstvu te sukladno stvarnom stanju krava dojilja na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u.

(3) Korisniku se računa pravo na Premiju za krave dojilje sukladno Zahtjevu, a prema broju krava dojilja u JRDŽ-u na dan 10. lipnja tekuće godine. Konačni broj prava na Premije određuje se u skladu sa brojem prihvatljivih grla.

(4) Prihvatljiva grla iz stavka 3. ovoga članka su krave mesne ili kombinirane pasmine te njihovi križanci, koje pripadaju stadu za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

(5) Krave pasmine Holstein i križanci s pasminom Holstein ne ostvaruju premiju za krave dojilje.

(6) Korisnik može ostvariti pravo na Premiju za krave dojilje ukoliko isporuka mlijeka, proizvedenog na njegovom poljoprivrednom gospodarstvu, odobrenim objektima za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla tijekom jedne proizvodne godine ne prelazi 120.000 kg.

(7) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se šestomjesečnog razdoblja obveznog držanja krava dojilja, koji započinje prvoga dana nakon isteka roka podnošenja Zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(8) Radi dokazivanja da krave dojilje za koje se podnosi zahtjev za Premiju pripadaju stadu za uzgoj teladi za proizvodnju mesa, Korisnik je dužan osigurati da sva telad od krava za koje se podnosi zahtjev za Premiju bude zadržana na farmi najmanje dva mjeseca od dana telenja.

(9) Ostvarivanje Premije za krave dojilje isključuje ostvarivanje Državne pomoći za mliječne krave za isto grlo.

(10) Agencija za plaćanja za obračun potpore po poljoprivrednom gospodarstvu koristi i provjerava sljedeće podatke:

– podatke o životnom broju svake pojedine krave, pasmini, datumu rođenja i datumu prvog telenja prema stanju u JRDŽ-u na dan 10. lipnja tekuće godine,

– podatke o isporučenoj količini mlijeka (u kg) s poljoprivrednog gospodarstva na daljnju preradu odobrenim objektima za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u prethodnoj proizvodnoj godini,

– podatak da je tele provelo na farmi najmanje dva mjeseca od dana telenja te da je krava dojilja provela na farmi najmanje šest mjeseci od prvoga dana nakon isteka roka podnošenja Zahtjeva.

Premije za ovce i koze

Članak 31.

(1) Korisnik podnosi zahtjev za Premiju za ovce i koze na listu A iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu, Korisnik je dužan prije podnošenja Zahtjeva izvršiti izmjenu podataka u Registru ovaca i koza na gospodarstvu te sukladno stvarnom stanju ovaca i koza na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u.

(3) Korisniku se računa pravo na Premiju sukladno Zahtjevu, a prema broju ovaca i koza u JRDŽ-u na dan 10. lipnja tekuće godine. Konačni broj prava na premije odrediti će se u skladu sa brojem prihvatljivih grla.

(4) Prihvatljiva grla iz stavka 3. ovoga članka su rasplodne ovce i koze koje su se najmanje jednom ojanjile ili ojarile te druga ženska grla starija od godine dana.

(5) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu držati broj ovaca i/ili koza za koje podnosi zahtjev za Premiju u razdoblju obveznog držanja koje traje sto dana, a započinje prvim danom nakon isteka roka za podnošenje Zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(6) Agencija za plaćanja za obračun potpore po poljoprivrednom gospodarstvu koristi i provjerava sljedeće podatke:

– životni broj svake pojedine rasplodne ovce i koze koje su se najmanje jednom ojanjile ili ojarile te za druga ženska grla starija od godine dana na dan 10. lipnja tekuće godine,

– datum rođenja,

– datum janjenja ili jarenja.

Prijenos prava na Premije

Članak 32.

Prijenos prava na Premije neće se primjenjivati na Premije dodijeljene za 2012. godinu.

2.5. Posebni uvjeti za mjere ruralnog razvoja

2.5.1. Potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Uvjeti za ulazak u sustav potpore

Članak 33.

(1) Uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici potpore za ekološku poljoprivrednu proizvodnju (u daljnjem tekstu: EKO Korisnici) jesu:

1. poljoprivredno gospodarstvo upisano je u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojega vodi Ministarstvo,

2. poljoprivredno zemljište na kojem se vrši ekološka proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i u sustavu je kontrole ekološke proizvodnje,

3. podnesen Zahtjev za ulazak u sustav potpore za ekološku proizvodnju (u daljnjem tekstu: EKO zahtjev), koji sadrži prijavu površina pod ekološkom proizvodnjom.

(2) EKO Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja EKO zahtjev na Listu A i prijavljuje površine pod ekološkom proizvodnjom na listu B iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Agencija za plaćanja EKO Korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka izdaje Odluku o ulasku u sustav potpore za ekološku proizvodnju (u daljnjem tekstu: EKO Odluka), kojom se utvrđuje obavezna površina za kontrolu, a na temelju podataka iz EKO zahtjeva (u daljnjem tekstu: EKO obvezna površina).

(4) Agencija za plaćanja EKO Odluku izdaje do kraja godine podnošenja EKO zahtjeva.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 34.

(1) Uvjet za ostvarivanje potpore po ha za ekološku poljoprivrednu proizvodnju za svaku iduću godinu nakon godine podnošenja EKO zahtjeva jest podnošenje Godišnjeg zahtjeva za potporu u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: EKO godišnji zahtjev), koji sadržava prijavu površina pod ekološkom proizvodnjom.

(2) EKO Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja EKO godišnji zahtjev na Listu A i prijavljuje površine pod ekološkom proizvodnjom na Listu B iz Priloga 2., koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) U godini ulaska u sustav ekološke proizvodnje, podnošenje EKO zahtjeva ujedno znači i podnošenje EKO godišnjeg zahtjeva.

Obaveze kontrolnih tijela

Članak 35.

Ovlaštena kontrolna tijela za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dužna su u elektroničkom obliku dostaviti Agenciji za plaćanja podatke o površini i kulturi unutar ARKOD parcela na kojima je potvrđena ekološka proizvodnja do 31.prosinca tekuće godine.

Obaveze EKO korisnika

Članak 36.

(1) EKO korisnik je obavezan tijekom 5 uzastopnih proizvodnih godina:

1. obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko ha koliko mu je Agencija utvrdila u EKO Odluci za EKO obveznu površinu a koja predstavlja prijavljenu površinu u prvoj godini,

2. pridržavati se uvjeta višestruke sukladnosti.

(2) Pod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva se proizvodnja propisana Zakonom o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine« br. 139/10) i propisima donesenim na temelju njega.

(3) Godina izdavanja EKO Odluke smatra se ujedno i prvom godinom petogodišnje obveze.

Posljedice za neispunjavanje obaveza

Članak 37.

(1) Osim u slučaju više sile, nepoštivanje obaveze iz članka 36. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika:

1. nema za posljedicu smanjenje godišnje potpore u slučaju smanjenja EKO obvezne površine do 10%,

2. ima za posljedicu smanjenje godišnje potpore u slučaju smanjenja EKO obvezne površine u rasponu od 10 – 40%, i to za postotak koji odgovara dvostrukom postotku smanjenja u ha,

3. ima za posljedicu nemogućnost ostvarivanja godišnje potpore, isključenje iz sustava potpore za ekološku proizvodnju te obvezu povrata 50% do tada isplaćenih sredstava potpore za ekološku proizvodnju u slučaju smanjenja EKO obvezne površine za više od 40%,

4. nema za posljedicu smanjenje godišnje potpore u slučaju nepridržavanja uvjeta ekološke proizvodnje na manje od 10% površina iz EKO godišnjeg zahtjeva,

5. ima za posljedicu nemogućnost ostvarivanja godišnje potpore u slučaju nepridržavanja uvjeta ekološke proizvodnje na 10% – 40% površina iz EKO godišnjeg zahtjeva,

6. ima za posljedicu nemogućnost ostvarivanja godišnje potpore, isključenje iz sustava potpore za ekološku proizvodnju, te obvezu povrata 50% do tada isplaćenih sredstava potpore za ekološku proizvodnju u slučaju nepridržavanja uvjeta ekološke proizvodnje za više od 40% iz EKO godišnjeg zahtjeva.

(2) U slučajevima iz točaka 3. i 6. stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja donosi Odluku o isključenju EKO korisnika iz sustava potpore za ekološku proizvodnju za tekuću i narednu proizvodnu godinu.

(3) EKO korisnik ne podliježe sankcijama navedenim u stavku 1. ovoga članka u slučaju da ARKOD parcele iz njegovog EKO godišnjeg zahtjeva iz prethodne godine budu prijavljene u EKO godišnjem zahtjevu drugoga gospodarstva u tekućoj godini.

2.5.2. Potpora za integriranu poljoprivrednu proizvodnju

Uvjeti za ulazak u sustav potpore

Članak 38.

(1) Uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju (u daljnjem tekstu: INT Korisnici) jesu:

1. poljoprivredno gospodarstvo upisano je u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji kojega vodi Ministarstvo,

2. poljoprivredno zemljište na kojem se vrši integrirana proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i u sustavu je kontrole integrirane proizvodnje,

3. podnesen Zahtjev za ulazak u sustav potpore za integriranu proizvodnju (u daljnjem tekstu: INT zahtjev), koji sadržava prijavu površina pod integriranom proizvodnjom.

(2) INT Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja INT zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod integriranom proizvodnjom na listu B iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Agencija za plaćanja INT Korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka izdaje Odluku o ulasku u sustav potpore za integriranu proizvodnju (u daljnjem tekstu: INT Odluka), kojom se utvrđuje obavezna površina za kontrolu, a na temelju podataka iz INT zahtjeva (u daljnjem tekstu: INT obvezna površina).

(4) Agencija za plaćanja INT Odluku izdaje do kraja godine podnošenja INT zahtjeva.

(5) Poljoprivredni inspektor će provesti inspekcijski nadzor obavljanja integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda kod korisnika potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju sukladno propisima koji uređuju obavljanje integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu u integriranoj proizvodnji

Članak 39.

(1) Uvjet za ostvarivanje potpore po ha za integriranu poljoprivrednu proizvodnju za svaku narednu godinu nakon godine podnošenja INT zahtjeva jest podnošenje Godišnjeg zahtjeva za potporu u integriranoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: INT godišnji zahtjev), koji sadržava prijavu površina pod integriranom proizvodnjom.

(2) INT Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja INT godišnji zahtjev, na Listu A i prijavljuje površine pod integriranom proizvodnjom na listu B iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) U godini ulaska u sustav integrirane proizvodnje podnošenje INT zahtjeva ujedno znači i podnošenje INT godišnjeg zahtjeva.

Obaveze INT korisnika

Članak 40.

(1) INT korisnik je obavezan tijekom 5 uzastopnih proizvodnih godina:

1. obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu integrirane proizvodnje na najmanje onoliko ha koliko mu je Agencija utvrdila u INT Odluci za INT obveznu površinu, a koja predstavlja prijavljenu površinu u prvoj godini;

2. pridržavati se uvjeta višestruke sukladnosti.

(2) Pod integriranom poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva se proizvodnja propisana Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 149/09) i Pravilnikom o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 32/10).

(3) Godina izdavanja INT Odluke smatra se ujedno i prvom godinom petogodišnje obveze.

Posljedice za neispunjavanje obaveza

Članak 41.

(1) Osim u slučaju više sile, nepoštivanje obaveze iz članka 40. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika:

1. nema za posljedicu smanjenje godišnje potpore u slučaju smanjenja INT obvezne površine do 10%,

2. ima za posljedicu smanjenje godišnje potpore u slučaju smanjenja INT obvezne površine u rasponu od 10 – 40%, i to za postotak koji odgovara dvostrukom postotku smanjenja u ha,

3. ima za posljedicu nemogućnost ostvarivanja godišnje potpore, isključenje iz sustava potpore za integriranu proizvodnju te obvezu povrata 50% do tada isplaćenih sredstava potpore za integriranu proizvodnju u slučaju smanjenja INT obvezne površine za više od 40%,

4. nema za posljedicu smanjenje godišnje potpore u slučaju nepridržavanja uvjeta integrirane proizvodnje na manje od 10% površina iz INT godišnjeg zahtjeva,

5. ima za posljedicu nemogućnost ostvarivanja godišnje potpore u slučaju nepridržavanja uvjeta integrirane proizvodnje na 10% – 40% površina iz INT godišnjeg zahtjeva,

6. ima za posljedicu nemogućnost ostvarivanja godišnje potpore, isključenje iz sustava potpore za integriranu proizvodnju, te obvezu povrata 50% do tada isplaćenih sredstava potpore za integriranu proizvodnju u slučaju nepridržavanja uvjeta integrirane proizvodnje na više od 40% površina iz INT godišnjeg zahtjeva.

(2) U slučajevima iz točaka 3. i 6. stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja donosi Odluku o isključenju INT korisnika iz sustava potpore za integriranu proizvodnju za tekuću i narednu proizvodnu godinu.

(3) INT korisnik ne podliježe sankcijama navedenim u stavku 1. ovoga članka u slučaju da:

1. ARKOD parcele iz njegovog INT godišnjeg zahtjeva iz prethodne godine budu prijavljene u njegovom EKO godišnjem zahtjevu u tekućoj godini ili

2. ARKOD parcele iz njegovog INT godišnjeg zahtjeva iz prethodne godine budu prijavljene u EKO godišnjem zahtjevu ili INT godišnjem zahtjevu drugoga gospodarstva u tekućoj godini.

2.5.3. Potpora za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

Uvjeti za ulazak u sustav potpore

Članak 42.

(1) Uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici potpore za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TUG Korisnici) jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se vrši poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu,

2. poljoprivredno zemljište nalazi se na području s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi,

3. podnesen Zahtjev za ulazak u sustav potpore za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TUG zahtjev), koji sadržava prijavu površina.

(2) TUG područja iz stavka 1. ovog članka definirana su Pravilnikom o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 44/11).

(3) TUG Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja TUG zahtjev na Listu A i prijavljuje površine u težim uvjetima gospodarenja na listu B iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Agencija za plaćanja TUG Korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka izdaje Odluku o ulasku u sustav potpore za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TUG Odluka), kojom se utvrđuje obavezna površina za kontrolu, a na temelju podataka iz TUG zahtjeva (u daljnjem tekstu: TUG obavezna površina).

(5) TUG Odluka ne isključuje mogućnost donošenja Odluke o ulasku TUG Korisnika u sustav potpore za ekološku proizvodnju, u sustav potpore za integriranu proizvodnju, te u sustav potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

(6) Agencija za plaćanja TUG Odluku izdaje do kraja godine podnošenja TUG zahtjeva.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 43.

(1) Uvjet za ostvarivanje potpore po ha za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi za svaku narednu godinu nakon godine podnošenja TUG zahtjeva jest podnošenje Godišnjeg zahtjeva za potporu za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TUG godišnji zahtjev), koji sadržava prijavu površina.

(2) TUG Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja TUG godišnji zahtjev, na Listu A i prijavljuje površine u težim uvjetima gospodarenja na listu B iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) U godini ulaska u sustav potpore za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi podnošenje TUG zahtjeva ujedno znači i podnošenje TUG godišnjeg zahtjeva.

Obaveze TUG korisnika

Članak 44.

(1) TUG korisnik je obavezan tijekom 5 uzastopnih proizvodnih godina:

1. obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu na onoliko ha koliko mu je Agencija za plaćanja utvrdila u TUG Odluci za TUG obveznu površinu, a koja predstavlja površinu prijavljenu u prvoj godini,

2. pridržavati se uvjeta višestruke sukladnosti.

(2) Godina izdavanja TUG Odluke smatra se ujedno i prvom godinom petogodišnje obveze.

Posljedice za neispunjavanje obaveza

Članak 45.

(1) Osim u slučaju više sile ili iznimnih okolnosti iz članka 83. ovoga Pravilnika, nepoštivanje obaveze iz članka 44. točke 1. ovoga Pravilnika:

1. nema za posljedicu smanjenje godišnje potpore u slučaju smanjenja TUG obvezne površine do 10%,

2. ima za posljedicu smanjenje godišnje potpore u slučaju smanjenja TUG obvezne površine u rasponu od 10 – 40%, i to za postotak koji odgovara dvostrukom postotku smanjenja u ha,

3. ima za posljedicu nemogućnost ostvarivanja godišnje potpore, isključenje iz sustava potpore za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi te obvezu povrata 50% do tada isplaćenih sredstava potpore u slučaju smanjenja TUG obvezne površine za više od 40%.

(2) U slučaju iz točke 3. stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja donosi Odluku o isključenju TUG korisnika iz sustava potpore za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi za tekuću i iduću proizvodnu godinu.

(3) TUG korisnik ne podliježe sankcijama navedenim u stavku 1. ovoga članka u slučaju da ARKOD parcele iz njegovog TUG godišnjeg zahtjeva iz prethodne godine budu prijavljene u TUG godišnjem zahtjevu drugoga gospodarstva u tekućoj godini.

2.5.4. Potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

Uvjeti za ulazak u sustav potpore

Članak 46.

(1) Uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (u daljnjem tekstu: ZIP Korisnici) jesu:

1. grlo/kljun uzgojno valjane rasplodne izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja (u daljnjem tekstu: ZIP životinja) upisano je u JRDŽ i središnji popis matičnih grla, odnosno Središnji registar kopitara, odnosno Središnji popis matičnih jata i matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara,

2. podnesen Zahtjev za ulazak u sustav potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (u daljnjem tekstu: ZIP zahtjev), koji sadržava prijavu grla/kljunova ZIP životinja.

(2) Izvorne iz zaštićene pasmine domaćih životinja iz stavka 1. ovog članka definirane su u Popisu izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja i njihovom potrebnom broju (»Narodne novine« br. 127/98, 73/03, 39/06, 126/07 i 70/09).

(3) Rasplodnim životinjama iz stavka 1. točke 1. ovoga članka smatraju se:

1. goveda – ženska grla koja su se najmanje jednom telila (krave) i rasplodnjaci (bikovi) koji su upisani u matičnu knjigu bikova koju vodi HPA,

2. konji – ženska grla starija od tri godine i i rasplodnjaci (pastusi) koji su upisani u matičnu knjigu pastuha koju vode ovlaštene organizacije za uzgoj uzgojno valjanih kopitara,

3. magarci – ženska grla koja su se najmanje jednom pulila (magarice) i rasplodnjaci (pastusi) koji su upisani u matičnu knjigu pastuha koju vode ovlaštene organizacije za uzgoj uzgojno valjanih kopitara,

4. ovce i koze – ženska grla koja su se najmanje jednom ojanjila ili ojarila (ovce i koze) te rasplodnjaci (ovnovi, jarčevi) koji su upisani u matičnu knjigu ovnova ili jarčeva koju vodi HPA,

5. svinje – ženska grla koja su se najmanje jednom oprasila (krmače) te rasplodnjaci (nerastovi) koji su upisani u matični knjigu nerastova koju vodi HPA,

6. perad – kljunovi upisani u Središnji popis matičnih jata.

(4) ZIP Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja ZIP zahtjev, na Listu A i prijavljuje broj grla/kljunova izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja na listu D iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) Agencija za plaćanja ZIP Korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka izdaje Odluku o ulasku u sustav potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (u daljnjem tekstu: ZIP Odluka), kojom se utvrđuje obvezni broj ZIP životinja za kontrolu, a na temelju podataka iz ZIP zahtjeva (u daljnjem tekstu: ZIP obvezni broj).

(6) Agencija za plaćanja ZIP Odluku izdaje do kraja godine podnošenja ZIP zahtjeva.

(7) ZIP obvezni broj iskazuje se kao broj uvjetnih grla ZIP životinja sukladno Tablici 4. iz Priloga 3., koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 47.

(1) Uvjet za ostvarivanje potpore po grlu/kljunu ZIP životinje jest podnošenje Godišnjeg zahtjeva za potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (u daljnjem tekstu: ZIP godišnji zahtjev), koji sadržava prijavu grla/kljunova ZIP životinja.

(2) ZIP Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja ZIP godišnji zahtjev na Listu A i prijavljuje broj grla/kljunova izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja na listu D iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) U godini ulaska u sustav potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja podnošenje ZIP zahtjeva ujedno znači i podnošenje ZIP godišnjeg zahtjeva.

Obaveze ZIP korisnika

Članak 48.

(1) ZIP korisnik je obavezan tijekom 5 uzastopnih proizvodnih godina:

1. držati u uzgoju onoliko grla/kljunova ZIP životinja svake pojedine vrste koliko mu je Agencija utvrdila u ZIP Odluci za ZIP obvezni broj, a koji predstavljaju broj grla/kljunova predstavljen u prvoj godini,

2. pridržavati su uvjeta višestruke sukladnosti.

(2) Godina izdavanja ZIP Odluke smatra se ujedno i prvom godinom petogodišnje obveze.

Posljedice za neispunjavanje obaveza

Članak 49.

(1) Osim u slučaju više sile, nepoštivanje obaveze iz članka 48. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika:

1. nema za posljedicu smanjenje godišnje potpore u slučaju smanjenja ZIP obveznog broja do 10%,

2. ima za posljedicu smanjenje godišnje potpore u slučaju smanjenja ZIP obveznog broja u rasponu od 10 – 40%, i to za postotak koji odgovara dvostrukom postotku smanjenja grla/kljunova, odnosno dvostrukom postotku smanjenja uvjetnih grla životinja,

3. ima za posljedicu nemogućnost ostvarivanja godišnje potpore, isključenje iz sustava potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, te obvezu povrata 50% do tada isplaćenih sredstava potpore u slučaju smanjenja ZIP obveznog broja za više od 40%.

(2) U slučaju iz točke 3. stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja donosi Odluku o isključenju ZIP korisnika iz sustava potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja za tekuću i narednu proizvodnu godinu.

(3) ZIP korisnik ne podliježe sankcijama iz stavka 1. točke 1. ovoga članka u slučaju da ZIP životinje iz njegovog ZIP godišnjeg zahtjeva iz prethodne godine budu prijavljene u ZIP godišnjem zahtjevu drugoga gospodarstva u tekućoj godini.

3. IZRAČUN JEDINIČNIH PRAVA I DODJELA PRAVA NA PLAĆANJA

Struktura Nacionalne omotnice za dodjelu Prava na plaćanja

Članak 50.

(1) Inicijalna godišnja vrijednost sredstava za dodjelu Prava na plaćanje predviđena je u Omotnici za regionalno plaćanje i u Omotnici za nacionalnu rezervu sukladno točkama 1. i 3. iz Dodatka 3a. Zakona.

(2) Dio inicijalne godišnje vrijednosti sredstava iz Omotnice za nacionalnu rezervu može se preraspodijeliti u Omotnicu za regionalno plaćanje.

(3) U slučaju da se inicijalna godišnja vrijednost sredstava iz Omotnice za proizvodno vezana plaćanja iz točke 2. iz Dodatka 3a Zakona ne iskoristi u cijelosti, razlika se može preraspodijeliti u Omotnicu za regionalno plaćanje.

(4) Omotnica za Nacionalnu rezervu ne može premašiti inicijalnu godišnju vrijednost utvrđenu u točki 3. Dodatka 3a. Zakona, dok se inicijalna godišnja vrijednost Omotnice za regionalno plaćanje može uvećati.

(5) Ukupan iznos Nacionalne omotnice ne može biti veći od zbroja inicijalnih godišnjih vrijednosti omotnica iz Dodatka 3a. Zakona.

Izračun prava na plaćanje

Pravo na regionalno plaćanje

Članak 51.

(1) Broj Prava na regionalno plaćanje po Korisniku jednak je broju prihvatljivih hektara iz članka 17. stavka 3. ovoga Pravilnika koje je Korisnik prijavio u Zahtjevu za 2012. godinu.

(2) Jedinični iznos Prava na regionalno plaćanje izračunava se zasebno za livade i pašnjake i zasebno za ostale vrste korištenja zemljišta i to na sljedeći način:

1. Broj prihvatljivih hektara iz stavka 1. ovoga članka pomnoži se s prosječnim odobrenim iznosom osnovnog plaćanja u 2011. godini radi dobivanja minimalno mogućeg iznosa Omotnice za regionalno plaćanje.

2. Ukoliko dobiveni iznos iz točke 1. ovoga stavka premašuje inicijalni iznos Omotnice za regionalno plaćanje utvrđen točkom 1. iz Dodatka 3a. Zakona tada se dobivena razlika podmiruje sljedećim redoslijedom:

– preraspodjelom neiskorištenih sredstava Omotnice za proizvodno vezana plaćanja sukladno članku 50. stavku 3. ovoga Pravilnika;

– umanjenjem Omotnice za nacionalnu rezervu utvrđene točkom 3. Dodatka 3a. Zakona.

3. Ukoliko je dobiveni iznos iz točke 1. ovoga stavka manji od inicijalnog iznosa Omotnice za regionalno plaćanje utvrđenog točkom 1. iz Dodatka 3a. Zakona, tada se iznos Omotnice za regionalno plaćanje povećava do inicijalne razine, te dodatno povećava u slučaju iz članka 50. stavka 3. za iznos neiskorištenih sredstava Omotnice za proizvodno vezana plaćanja i to vodeći računa da ne dođe do prekoračenja maksimalno mogućih jediničnih iznosa iz Dodatka 3a. Zakona.

4. Jedinični iznos Prava na regionalno plaćanje izračuna se tako da se u ovisnosti o tome koji je od dobivenih iznosa između točaka 2. ili 3. ovoga stavka primjenjiv za daljnji izračun podijeli s brojem prihvatljivih hektara iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Jedinični iznos Prava na regionalno plaćanje za livade i pašnjake iz stavka 2. točke 4. ovoga članka ne može biti veći od jedne četvrtine vrijednosti jediničnog iznosa prava na regionalno plaćanje za ostale vrste korištenja zemljišta iz stavka 2. točke 4. ovoga članka.

(4) Maksimalni jedinični iznosi Prava na regionalno plaćanje za livade i pašnjake te ostale vrste korištenja zemljišta utvrđeni su u Dodatku 3a. Zakona.

Članak 52.

(1) Konačni iznos Omotnice za regionalno plaćanje za 2012. proizvodnu godinu dobiva se na jedan od sljedeća dva načina:

1. u slučaju da je jedinični iznos Prava na regionalno plaćanje izračunat na temelju članka 51., stavka 2., točke 2. ovoga Pravilnika, onda je minimalno mogući iznos Omotnice za regionalna plaćanja ujedno i konačni iznos Omotnice za regionalna plaćanja;

2. u slučaju da je jedinični iznos Prava na regionalno plaćanje izračunat na temelju članka 51., stavka 2., točke 3. ovog Pravilnika, onda taj povećani iznos predstavlja konačni iznos Omotnice za regionalna plaćanja.

Dodatno pravo na plaćanje

Članak 53.

(1) Dodatno pravo na plaćanje dodjeljuje se iz Nacionalne rezerve korisnicima u osjetljivim sektorima (mlijeko, tov goveda, ovce i koze i duhan) zbog prijelaza na Program jedinstvenih plaćanja čime se može povećati vrijednost njihovih Prava na regionalno plaćanje.

(2) Dodatna prava na plaćanja izračunavaju se polazeći od ukupne vrijednosti ostvarenih prava na izravna plaćanja za proizvodnu 2011. godinu u osjetljivim sektorima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ukupna vrijednost iz stavka 2. ovoga članka najviša je vrijednost koja se može odobriti Korisniku, uzimajući u obzir ukupnu raspodjelu Nacionalne omotnice i proračuna za proizvodnu 2012. godinu, a izračunava se kao zbroj umnožaka jediničnih vrijednosti ostvarenih prava i količina za koje se ostvaruje to pravo sukladno Tablici 2. iz Priloga 3. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Svi izračuni jediničnih iznosa prava na izravna plaćanja za proizvodnu 2011. godinu odnose se na obračun konačnog prava nakon svih mogućih umanjenja sukladno Zakonu i ovom Pravilniku, osim umanjenja zbog modulacije.

Posebno pravo na plaćanje

Članak 54.

(1) Posebno pravo na plaćanje dodjeljuje se zbog prijelaza na Program jedinstvenih plaćanja Korisnicima koji ne posjeduju dovoljno prihvatljivih hektara za dodjelu dodatnih prava na plaćanja u Zahtjevu za 2012. godinu.

(2) Posebno pravo na plaćanje izračunava se polazeći od ukupne vrijednosti ostvarenih prava na izravna plaćanja za proizvodnu 2011. godinu za kravlje, ovčje i kozje mlijeko, tov goveda te držanje ovaca i koza, kao zbroj umnožaka jediničnih vrijednosti ostvarenih prava na izravna plaćanja u 2011. godini i količina za koje se ostvaruje to pravo sukladno Tablici 3. iz Priloga 3. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Svi izračuni jediničnih iznosa prava na izravna plaćanja za proizvodnu 2011. godinu odnose se na obračun konačnog prava nakon svih možebitnih umanjenja sukladno Zakonu i ovom Pravilniku, osim umanjenja zbog modulacije.

(4) Ukupna vrijednost iz stavka 2. ovoga članka najviša je vrijednost koja se može odobriti Korisniku umanjena za iznos već dodijeljenih Dodatnih prava na plaćanja za mlijeko, tov goveda, ovce i koze, uzimajući u obzir njegove prihvatljive hektare i ukupnu raspodjelu Nacionalne omotnice i proračuna za proizvodnu 2012. godinu.

(5) Broj Posebnih prava na plaćanja je cijeli broj koji se računa na način da se vrijednost iz stavka 4. ovoga članka podijeli sa maksimalnom mogućom vrijednošću Posebnog prava na plaćanja iz članka 21. ovoga Pravilnika, pri čemu se za ostatak Korisniku dodjeljuje novo Posebno pravo.

Članak 55.

(1) Pri izračunu Prava na plaćanja za 2012. godinu Korisnici Prava na regionalno plaćanje ne smiju biti u nepovoljnijem položaju u odnosu na razinu osnovnih plaćanja po površini za proizvodnu 2011. godinu, ukoliko se aktiviraju sredstva iz Nacionalne rezerve za Dodatna i Posebna prava na plaćanja.

(2) Ukoliko je ukupna omotnica za regionalno plaćanje iz članka 52. stavka 1. izračunata na temelju članka 51. stavka 2. točke 2., Agencija za plaćanja izvršit će linearno smanjenje Dodatnih prava na plaćanja iz članka 53. i Posebnih prava na plaćanja iz članka 54. na razini svih Korisnika.

(3) Utvrđena Dodatna i Posebna prava na plaćanja za Korisnike u osjetljivim sektorima u 2012. godini primjenjivati će se i nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju u skladu s pozitivnim propisima EU.

Izračun prava na premije

Članak 56.

(1) Pravo na premiju dodjeljuje se iz Nacionalne omotnice Korisniku na temelju prijavljenog broja grla krava dojilja, ovaca i koza u Zahtjevu za 2012. godinu.

(2) Maksimalni jedinični iznos za premije utvrđen je u Dodatku 3a. Zakona.

(3) Ukoliko ukupna vrijednost Prava na premije premaši raspoloživa sredstva utvrđena u Dodatku 3a. Zakona, Agencija za plaćanja izvršit će njihovo linearno smanjenje.

(4) Ukoliko je ukupna vrijednost pojedinog Prava na premije manja od iznosa utvrđenog u Dodatku 3a. Zakona, Agencija za plaćanja može višak sredstava proporcionalno raspodijeliti na ostala Prava na premije, vodeći računa da se ne premaši maksimalni jedinični iznos propisan u Dodatku 3a. Zakona.

Izračun Državne pomoći

Članak 57.

(1) Državna pomoć dodjeljuje se u 2012. godini iz Nacionalne omotnice Korisniku u posebno osjetljivim sektorima na temelju prijavljenih površina pod šećernom repom, prijavljenih količina duhana, maslinovog ulja, ekstra djevičanskog i djevičanskog, te broja grla mliječnih krava i krmača u Zahtjevu za 2012. godinu.

(2) Maksimalni jedinični iznosi za državnu pomoć utvrđeni su u Dodatku 3a. Zakona.

(3) Ukoliko ukupna vrijednost Državne pomoći premaši raspoloživa sredstva utvrđena u Dodatku 3a. Zakona, Agencija za plaćanja izvršit će njihovo linearno smanjenje.

(4) Ukoliko je ukupna vrijednost zahtjeva za Državnu pomoć za pojedine sektore manja od raspoloživih sredstava utvrđenih u Dodatku 3. Zakona, neiskorištena sredstva proporcionalno se raspoređuju na ostale sektore Državne pomoći u kojima su prihvatljivi Zahtjevi premašili raspoloživa sredstva, vodeći računa da ne mogu biti premašeni maksimalni jedinični iznosi propisani u Dodatku 3. Zakona.

Registar prava na plaćanja

Članak 58.

(1) Agencija za plaćanja na temelju zaprimljenih Zahtjeva, a nakon provjere njihove ispravnosti i prihvatljivosti te polazeći od uvjeta propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom dodjeljuje Korisnicima prava na plaćanja.

(2) Za poslove iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja uspostavlja Sustav za identifikaciju i prijavu prava na plaćanja (dalje u tekstu: Registar prava na plaćanja) kao dio IAKS sustava Agencije za plaćanja.

(3) Registar prava na plaćanja je elektronski registar kojim se osigurava učinkovita dodjela i sljedivost prava na plaćanja, a sadrži podatke o:

– Korisniku,

– vrijednosti, broju i elementima prava na plaćanja,

– vrsti prava na plaćanja.

Identifikacija prava na plaćanja

Članak 59.

Svako dodijeljeno pravo na plaćanje na razini svakog Korisnika označava se posebnim identifikacijskim brojem (ID Prava na plaćanja), kojeg Registar prava na plaćanja automatski generira.

Izračun prava na plaćanja

Članak 60.

(1) Prava na plaćanja računaju se na tri decimale i zaokružuju na više ili na niže na najbližu drugu decimalu. Ako se izračunom dobije rezultat koji je točno u sredini, rezultat se zaokružuje na više na najbližu drugu decimalu.

(2) Vrijednost Prava na regionalno plaćanje linearno se može uvećavati za iznose Dodatnog prava na plaćanje i to maksimalno do iznosa od 36.000 kuna.

(3) Ukoliko vrijednost jednog prava na plaćanje premaši iznos iz stavka 2. ovoga članka, Korisnicima u sektorima kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, tova goveda, ovaca i koza može se dodijeliti Posebno pravo na plaćanje.

(4) Vrijednost Posebnog prava na plaćanje može najviše iznositi 36.000 kuna po jednom pravu.

Dodjela prava na plaćanje

Članak 61.

(1) Ukupan broj prava na plaćanje po Korisniku izračunava se na način da se zbroje Prava na regionalna plaćanja i Posebna prava na plaćanja.

(2) Vrijednost i broj prava na plaćanje dodijeljenih na temelju Zahtjeva Korisnika jesu privremeni.

(3) Konačna vrijednost i broj prava utvrđuju se najkasnije do 1. travnja 2013. godine.

Prijenos prava na plaćanja

Članak 62.

Prijenos prava na plaćanje neće se primjenjivati na prava dodijeljena za 2012. godinu.

4. KONTROLA ZAHTJEVA

Administrativna kontrola

Članak 63.

(1) Administrativna kontrola Zahtjeva obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva s propisima kojima se uređuju izravna plaćanja i potpore ruralnom razvoju koje obuhvaćaju: ekološku poljoprivrednu proizvodnju, integriranu proizvodnju, teže uvjete gospodarenja u poljoprivredi i očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

(2) Administrativna kontrola Zahtjeva uključuje i kontrolu prava na plaćanja radi utvrđivanja njihove prihvatljivost za aktivaciju i ostvarivanje potpore te administrativnu kontrolu prava na premije.

(3) Administrativnu kontrolu provode djelatnici Agencije za plaćanja kontrolom i usporedbom podataka iz Zahtjeva s podacima iz postojećih evidencija Agencije za plaćanja, tijela državne uprave te nadležnih ustanova.

(4) Administrativna kontrola u biljnoj proizvodnji obuhvaća i uključuje otkrivanje nedopuštene prijave referentnih parcela zemljišta.

(5) Administrativna kontrola u stočarstvu obuhvaća i uključuje otkrivanje nedopuštene prijave stoke.

(6) Agencija za plaćanja mora čuvati zaprimljene Zahtjeve pet godina.

Kontrola na terenu

Opća načela

Članak 64.

(1) Kontrole na terenu dijele se na:

– kontrole prihvatljivosti Zahtjeva s obzirom na uvjete pod kojima se potpore dodjeljuju,

– kontrole ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti.

(2) Kontrole na terenu iz stavka 1. ovoga članka obavljaju kontrolori ovlašteni od strane Agencije za plaćanja.

(3) Svoj identitet i ovlaštenje kontrolori dokazuju i predočavaju Korisniku ili njegovom opunomoćeniku iskaznicom izdanom od Agencije za plaćanja.

(4) Zahtjev za traženu potporu se u potpunosti odbacuje kao neprihvatljiv ako Korisnik ili njegov opunomoćenik ne prihvaćaju ili spriječe kontrolu na terenu iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Korisnik ili njegov opunomoćenik dužan je osobi ovlaštenoj za obavljanje kontrole omogućiti:

– pristup svim poljoprivrednim površinama koje koristi poljoprivredno gospodarstvo, domaćim životinjama, objektima u kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost,

– uvid u poslovne knjige i dokumentaciju poljoprivrednog gospodarstva,

– fotografiranje poljoprivrednog zemljišta, prostora, objekata na gospodarstvu, kao i

– pružanje potrebne pomoći tijekom obavljanja kontrola na terenu iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Kontrole na terenu vezano za prihvatljivost Zahtjeva poljoprivrednih gospodarstava obavljaju se prije isplate.

(7) Kontrole na terenu vezano za višestruku sukladnost obavljaju se u istoj kalendarskoj godini u kojoj su podneseni Zahtjevi.

(8) Kontrole na terenu iz stavka 1. ovoga članka, kada je to moguće, mogu se obavljati metodom daljinskog istraživanja, koristeći tehnike i tehnologije:

– globalnog satelitskog navigacijskog sustava,

– geografskog informacijskog sustava,

– fotointerpretaciju satelitskih snimaka ili snimaka iz zraka svih poljoprivrednih parcela za kontrolu po pojedinačnom zahtjevu s ciljem prepoznavanja biljnog pokrova, mjerenja prihvatljive površine i utvrđivanja kršenja obveza dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta;

– obavljanje brzih terenskih pregleda svih poljoprivrednih parcela za koje se poslije provedene fotointerpretacije ne može sa sigurnošću i na zadovoljavajući način potvrditi prihvatljivost Zahtjeva.

Najava kontrola na terenu

Članak 65.

(1) Ako nije ugrožena svrha kontrole, kontrole na terenu mogu se najaviti.

(2) Najava je strogo ograničena na najkraće potrebno razdoblje, koje nije dulje od 14 dana.

(3) Obavijest za kontrole na terenu koje se odnose na zahtjeve za dodjelu potpore za životinje daje se u roku od 48 sati, osim u opravdanim slučajevima, kada taj rok može biti duži.

Postotak kontrole na terenu

Članak 66.

(1) Ukupan broj kontrola na terenu prihvatljivosti zahtjeva obavljenih svake godine obuhvaća najmanje 5% svih poljoprivrednih gospodarstava za svaku vrstu potpore koja podnesu Zahtjev iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ukupan broj kontrola na terenu prihvatljivosti zahtjeva obavljenih svake godine obuhvaća najmanje 3% svih poljoprivrednih površina za koje se traži plaćanje za svaku vrstu potpore koja podnesu Zahtjev iz članka 3. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(3) Ukupan broj kontrola na terenu prihvatljivosti zahtjeva obavljenih svake godine obuhvaća najmanje 5% svih goveda, ovaca i koza za koje se traži plaćanje za svaku vrstu potpore za koju je podnese Zahtjev iz članka 3. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(4) Ukupan broj kontrola na terenu prihvatljivosti zahtjeva obavljenih svake godine obuhvaća najmanje 5% svih poljoprivrednih površina za koje se traži plaćanje za svaku vrstu potpore za koju je podnese Zahtjev iz članka 3. točke 3. ovoga Pravilnika.

(5) Ukupan broj kontrola na terenu višestruke sukladnosti obavljenih svake godine obuhvaća najmanje 1% svih poljoprivrednih gospodarstava koja podnesu Zahtjev iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(6) Ako se kontrolama na terenu utvrde značajne nepravilnosti unutar određene vrste potpore, potrebno je na odgovarajući način povećati broj kontrola na terenu u tekućoj godini i primjereno povećati postotak poljoprivrednih gospodarstava kod kojih treba izvršiti kontrolu na terenu u sljedećoj godini.

Odabir kontrolnog uzorka

Članak 67.

(1) Agencija za plaćanja, na temelju analize rizika i reprezentativnosti podnesenih Zahtjeva, odabire poljoprivredna gospodarstava za kontrole na terenu u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Kako bi se zajamčila reprezentativnost uzorka, Agencija za plaćanja slučajnim odabirom određuje između 20% i 25% od ukupnog broja poljoprivrednih gospodarstava koja podliježu kontrolama na terenu. Preostali dio uzorka odabire na temelju analize rizika.

(3) Agencija za plaćanja svake godine ocjenjuje i ažurira učinkovitost analize rizika:

– utvrđivanjem važnosti svakog čimbenika rizika;

– usporedbom rezultata između uzorka odabranog na osnovi rizika i uzorka slučajnog odabira iz stavka 2. ovoga članka;

– uzimajući u obzir posebne uvjete.

(4) Agencija za plaćanja evidentira razloge za odabir svakog poljoprivrednog gospodarstva za kontrolu na terenu. Osoba koja obavlja kontrolu na terenu treba znati razlog odabira poljoprivrednog gospodarstava prije početka kontrole na terenu.

(5) Djelomični odabir kontrolnog uzorka može se, prema potrebi, izvršiti prije kraja razdoblja za podnošenje Zahtjeva. Privremeni se uzorak dopunjuje kada su dostupni svi zahtjevi.

Zapisnik i izvještaji o kontroli

Članak 68.

(1) Za svaku kontrolu na terenu izrađuje se zapisnik o kontroli odnosno izvještaj kada se kontrola na terenu obavlja daljinskim istraživanjem. U zapisniku/izvještaju se posebno navode:

– vrste potpore i pregledani Zahtjevi;

– nazočne osobe;

– pregledane poljoprivredne parcele, izmjerene poljoprivredne parcele, rezultati mjerenja za izmjerene poljoprivredne parcele i korištene mjerne metode;

– broj i vrsta pregledom utvrđenih životinja i, prema potrebi, životni broj, stavke u JRDŽ-u za goveda i/ili ovce/koze i/ili rasplodne krmače i ostale vrste životinja, stavke SRK za kopitare i svi pregledani popratni dokumenti, rezultati pregleda i, prema potrebi, posebna opažanja o pojedinačnim životinjama i/ili njihovim identifikacijskim oznakama;

– je li poljoprivredno gospodarstvo bilo službeno obaviješteno o posjetu; a ako je bilo obaviješteno, kada je posjet najavljen;

– dodatne kontrolne mjere, ako su obavljene.

(2) Korisnik ili njegov opunomoćenik može potpisati izvještaj kako bi potvrdio svoju nazočnost pri kontroli na terenu i dodati svoja opažanja. Kada se utvrde nepravilnosti, poljoprivredno gospodarstvo treba dobiti presliku izvještaja o kontroli.

(3) Potpisivanje izvještaja o kontroli na terenu od strane Korisnika ili njegovog opunomoćenika ne znači da je suglasan sa sadržajem izvještaja, nego samo da je bio prisutan kontroli i da je upoznat s rezultatima kontrole.

(4) Kada se kontrola na terenu obavlja daljinskim istraživanjem, izvještaj neće biti dostavljen Korisniku, osim ako provjerom putem daljinskog istraživanja nisu otkrivene nepravilnosti. Ako se takvim kontrolama otkriju nepravilnosti, dopušta se mogućnost potpisivanja izvještaja prije nego Agencija za plaćanja, na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, donese odluku o mogućem umanjenju ili isključenju plaćanja.

(5) Ako se kontrolama iz stavka 4. ovog članka otkriju nepravilnosti, izvještaj se dostavlja Korisniku i na temelju utvrđenog činjeničnog stanja vrše se umanjenja ili isključenja plaćanja.

(6) Agencija za plaćanja koristi zaprimljene zapisnike, izvještaje i rješenja o obavljenom inspekcijskom nadzoru kao pravovaljan izvještaj o kontroli na terenu nad Korisnicima.

(7) Kada se prilikom kontrole ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti utvrde neusklađenosti, Korisnik se obavještava o svim utvrđenim neusklađenostima u roku od tri mjeseca od datuma kontrole na terenu.

Kontrola na terenu potpora vezano za površinu

Članak 69.

(1) Kontrole na terenu obuhvaćaju uzorak od najmanje 50% poljoprivrednih parcela za koje je podnesen Zahtjev poljoprivrednog gospodarstva odabranog za kontrolu na terenu.

(2) Ako se prilikom kontrole na terenu utvrde nepravilnosti, povećava se uzorak stvarno pregledanih poljoprivrednih parcela poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 70.

(1) Površine poljoprivrednih parcela prihvatljivih za potporu određuju se prvenstveno mjerenjem GPS uređajem za globalni sustav pozicioniranja, a za tu svrhu mogu se koristiti sljedeći uređaji i metode:

– mjerna traka,

– laserski daljinomjer,

– izmjera na digitalnom ortofoto snimku u ARKOD sustavu,

– kombinacijom navedenih uređaja i metoda.

(2) Prilikom kontrole na terenu, kod utvrđivanja površine poljoprivrednih parcela prihvatljivih za potporu, za referentne poljoprivredne parcele koriste se podaci iz sustava za identifikaciju zemljišnih parcela ARKOD.

(3) Dopušteno mjerno odstupanje za jednu poljoprivrednu parcelu ili ARKOD, definira se tako da ne prelazi područje široko najviše 1,5 m sa svake strane vanjskog ruba poljoprivredne parcele ili ARKODA.

(4) Prilikom mjerenja površine parcela ili ARKOD-a, tijekom kontrole na terenu, smatra se da izmjerena površina ne odstupa od prijavljene površina ako se vrijednost površine dobivena mjerenjem nalazi u intervalu između vrijednosti koja se dobije sljedećim izračunom: prijavljena površina – (izmjereni opseg parcele x 1,5 m) i vrijednosti koja se dobije sljedećim izračunom: prijavljena površina + (izmjereni opseg parcele x 1,5 m).

(5) Najveće dopušteno odstupanje (izmjereni opseg parcele x 1,5 m) u odnosu na svaku poljoprivrednu parcelu u apsolutnim vrijednostima ne može preći 1,0 ha.

(6) Ukupna površina poljoprivredne parcele može se uzeti u obzir kao prihvatljiva pod uvjetom da je u potpunosti iskorištena u poljoprivredne svrhe u skladu s uobičajenim normama dobre poljoprivredne prakse i da je održavana u dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima. U drugim slučajevima, kao prihvatljiva površina u obzir se uzima samo stvarno korištena površina u toj proizvodnoj godini.

(7) U slučajevima kada se na granicama između poljoprivrednih parcela nalaze obilježja krajobraza, takva se obilježja mogu smatrati dijelom ukupne prihvatljive površine poljoprivredne parcele pod uvjetom da se polovica širine obilježja, do najviše 2 m, pripisuje svakoj od susjednih poljoprivrednih parcela. Ako širina pojedinog obilježja prelazi 4 metra, ono se u cijelosti isključuje iz prihvatljive površine parcela.

(8) Kada se obilježja krajobraza opisana u stavku 7. ovoga članka nalaze unutar pojedine parcele, ona mogu biti utvrđena kao prihvatljivi dio poljoprivredne parcele ako je njihova širina manja ili jednaka 2 m. Ako je njihova širina veća od 2 m, moraju se potpuno isključiti iz prihvatljive površine parcele.

(9) Prihvatljiva površina vinograda je prihvatljiva površina propisana Pravilnikom o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji (»Narodne novine« br. 121/10, 132/10 i 78/11).

Kontrola na terenu potpora vezano za stoku

Članak 71.

(1) Kontrole na terenu obuhvaćaju kontrolu svih životinja za koje su podneseni zahtjevi za potporu u sklopu vrste potpore koje treba provjeriti, a kod provjere vrste potpore za goveda kontrole obuhvaćaju i goveda za koja nisu podneseni zahtjevi. Kontrole na terenu posebno obuhvaćaju provjeru kojom se potvrđuje da broj životinja prisutnih na gospodarstvu za koje su podneseni zahtjevi odgovara broju životinja upisanih u odgovarajući registar životinja na gospodarstvu i broju životinja prijavljenih u JRDŽ.

(2) Kontrole na terenu u vezi s vrstama potpore za goveda također moraju obuhvaćati provjeru:

– pravilnosti upisa u Registar goveda na gospodarstvu i prijavu u JRDŽ pregledom popratnih dokumenata, poput računa o kupnji i prodaji, potvrda o klanju, prijava uginuća, svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i, prema potrebi, putnih listova za životinje, u vezi sa životinjama za koje su podneseni zahtjevi za potporu u razdoblju od šest mjeseci prije kontrole na terenu; međutim, ako se utvrde nepravilnosti, provjere se mogu produljiti na 12 mjeseci prije kontrole na terenu;

– da podaci za goveda u Registru goveda na gospodarstvu odgovaraju podacima prijavljenim u JRDŽ za koja su podneseni zahtjevi za potporu u razdoblju od šest mjeseci prije kontrole na terenu; međutim, ako se utvrde nepravilnosti, provjera se produljuje na 12 mjeseci prije kontrole na terenu;

– da su sve životinje koje se nalaze na gospodarstvu i drže se u obveznom uzgoju prihvatljive za potporu za koju je podnesen zahtjev;

– da su sva goveda koja se nalaze na gospodarstvu identificirana ušnim markicama i, prema potrebi, putnim listovima za životinje, da su upisana u Registar goveda na gospodarstvu i pravilno prijavljena u JRDŽ;

– provjeru na temelju Registra goveda na gospodarstvu, da su sve životinja za koje su podneseni zahtjevi za potporu držane na gospodarstvu u čitavom razdoblju obveznog uzgoja.

(3) Sve kontrole iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na pojedinom gospodarstvu obavljaju se na temelju uzorka od ukupnog broja životinja.

Kontrola ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti

Članak 72.

Prilikom obavljanja kontrola ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti na terenu kontrole mogu obuhvaćati sve zahtjeve koji su primjenjivi na kontrolirano poljoprivredno gospodarstvo, a definirani su Pravilnikom o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji (»Narodne novine« br. 10/10) i Pravilnikom o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (»Narodne novine« br. 89/11).

5. IZRAČUN VISINE PLAĆANJA

Prihvatljivost Zahtjeva

Članak 73.

Izravna plaćanja, potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potpora za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potpora za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, odobravaju se za stvarno korištene površine i stoku koje Korisnik prijavljuje u Zahtjevu, a ne prelaze površine iz ARKOD sustava i brojeve stoke iz JRDŽ-a i Središnjeg registra kopitara te ispunjavaju ostale uvjete za pojedinu vrstu potpore.

Umanjenja i isključenja plaćanja u slučaju nepravilnosti u vezi s veličinom prijavljenih površina

Članak 74.

(1) Ako se tijekom administrativne kontrole, kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora, a prije isplate, utvrdi da Korisnik nije prijavio sve površine sukladno članku 6. stavku 6. ovoga Pravilnika, a razlika između ukupne površine prijavljene u Zahtjevu na jednoj strani i zbroja prijavljene i neprijavljene površine s druge strane iznosi više od 3% prijavljene površine ukupni iznos plaćanja koji se isplaćuje Korisniku za navedenu godinu smanjuje se za 3%, a ako je razlika manja od 3% za izračun se uzima površina iz Zahtjeva.

(2) Ako se tijekom kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora, a prije isplate, utvrdi da je ukupno prijavljena veličina površine za plaćanje potpore za pojedinu skupinu usjeva veća od ukupno utvrđene prihvatljive veličine površine te skupine usjeva, Agencija za plaćanja obračunat će umanjenja ili isključenja plaćanja.

(3) Umanjenja i isključenja plaćanja iz stavka 2. ovoga članka obračunavaju se u odnosu na ukupnu površinu pojedine skupine usjeva za koju su utvrđena odstupanja u veličini površine.

(4) Prilikom obračuna umanjenja i isključenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka primjenjuju se sljedeća pravila:

– ako je razlika do 3% utvrđene površine, potpora se izračunava na temelju utvrđene površine;

– ako je razlika veća od 3% ili veća od 2 hektara, ali ne više od 20% utvrđene površine, potpora se izračunava na temelju utvrđene površine umanjene za dvostruku otkrivenu razliku;

– ako je razlika veća od 20% utvrđene površine vrši se isključenje iz potpore za tu skupinu usjeva i ne dodjeljuje se nikakva potpora po površini za dotičnu skupinu usjeva;

– ako je razlika veća od 50% Korisnik se, nakon primjene odredbe iz točke 3. ovoga stavka, dodatno izuzima od primanja potpora u novčanom iznosu koji odgovara razlici između prijavljene i utvrđene površine. Navedeni iznos Agencija za plaćanja će oduzeti Korisniku od isplata izravnih plaćanja po osnovi istog, odnosno drugih podnesenih zahtjeva.

(5) Kada je razlika između prijavljene površine i površine utvrđene sukladno stavku 4. alinejama 1., 2. i 3. ovoga članka posljedica namjernog prekoračenja u prijavi, potpora na koju je Korisnik imao pravo ne dodjeljuje se za dotičnu kalendarsku godinu za onu vrstu potpore za koju je podnesen Zahtjev ako je ta razlika veća od 0,5% utvrđene površine ili više od jednog hektara.

(6) Ukoliko je razlika iz stavka 5. ovoga članka veća od 20%, Korisnik se izuzima od primanja potpora do iznosa koji odgovara razlici između prijavljene površine i površine utvrđene sukladno stavku 4. alinejama 1., 2. i 3. ovoga članka. Agencija za plaćanja će navedeni iznos oduzeti Korisniku od isplata plaćanja po osnovi drugih vrsta potpora za koje je podnesen Zahtjev.

(7) Odstupanja iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na ispunjavanje uvjeta godišnje minimalno poticane količine određene proizvodnje, utvrđene Dodatkom 2. Zakona.

Umanjenja i isključenja plaćanja u slučaju nepravilnosti u vezi sa stokom

Osnova za izračun

Članak 75.

(1) Ako se tijekom administrativne kontrole, kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora utvrdi da je broj prihvatljivih životinja:

– veći od broja navedenog u Zahtjevu, za izračun visine plaćanja koristi se broj životinja naveden u Zahtjevu,

– manji od broja životinja navedenog u Zahtjevu, za izračun visine plaćanja koristi se utvrđeni broj životinja.

(2) U slučaju utvrđenih nepravilnosti vezanih za sustav identifikacije i registracije goveda primjenjuje se sljedeće:

– govedo koje je izgubilo jednu od dvije ušne markice smatra se prihvatljivo ako je jasno identificirano drugim elementima sustava za identifikaciju i registraciju goveda,

– za životinje za koje su utvrđene nepravilnosti koje se odnose na JRDŽ ili putne listove, životinje nisu prihvatljive za izračun potpore.

Nadomještanje stoke

Članak 76.

(1) Goveda koja se nalaze na gospodarstvu smatraju se prihvatljiva za potporu samo ako su evidentirana na Zahtjevu.

(2) Krave dojilje i mliječne krave za koje se podnosi zahtjev za potporu mogu se nadomjestiti u razdoblju obveznog uzgoja.

(3) Nadomještanje u skladu sa stavkom 2. ovoga članka obavlja se u roku 20 dana od događaja koji je uzrokovao nadomještanje i upisuje se u Jedinstveni registar goveda na gospodarstvu najkasnije tri dana od kada je nadomještanje izvršeno.

(4) Korisnik je obvezan o nadomještanju iz stavka 3. ovoga članka pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja u roku 7 dana od dana kada je nadomještanje izvršeno.

Članak 77.

(1) Ovce i koze koje se nalaze na gospodarstvu smatraju se prihvatljive za potporu samo ako su evidentirane na Zahtjevu.

(2) Ako Korisnik podnese Zahtjev za premiju za ovce i koze, a iznos plaćanja za obje vrste životinja je isti, tada se ovca može nadomjestiti kozom i obrnuto.

(3) Ovce i koze za koje se podnosi zahtjev za potporu mogu se nadomjestiti u razdoblju obveznog uzgoja.

(4) Nadomještanje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavlja se u roku 10 dana od događaja koji je uzrokovao nadomještanje te se upisuje u Registar ovaca i koza na gospodarstvu najkasnije 3 dana od dana kada je nadomještanje izvršeno.

(5) Korisnik je obvezan o nadomještanju iz stavka 3. ovoga članka pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja u roku 7 dana od dana kada je nadomještanje izvršeno.

Članak 78.

(1) Kada se utvrdi razlika između broja prijavljenih životinja i broja prihvatljivih životinja, ukupan iznos potpore na koju Korisnik ima pravo u proizvodnoj godini snižava se za postotak koji treba odrediti u skladu sa stavkom 4. ovoga članka ako su nepravilnosti utvrđene kod najviše tri životinje.

(2) Ako se nepravilnosti utvrde kod više od tri životinje, ukupan iznos potpore na koju Korisnik ima pravo za proizvodnu godinu snižava se za:

– postotak koji se određuje u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, ako nije viši od 10%,

– dvostruki postotak koji se određuje u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, ako je viši od 10% ali nije viši od 20%.

(3) Ako je postotak određen u skladu sa stavkom 4. ovoga članka viši od 20%, uskraćuje se potpora Korisniku za tu proizvodnu godinu.

(4) Za izračun postotaka iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, broj životinja iz Zahtjeva za koje su utvrđene nepravilnosti podijeli se s brojem životinja prihvatljivim za tu proizvodnu godinu.

(5) Ako je razlika između broja prijavljenih životinja i broja prihvatljivih životinja posljedica namjerno počinjene nepravilnosti, uskraćuje se potpora za dotično premijsko razdoblje.

Članak 79.

Umanjenja i isključenja plaćanja za životinje iz članka 78. ovoga Pravilnika odnose se na sljedeće životinje za koje se podnosi zahtjev za potporu:

– goveda,

– ovce i koze,

– rasplodne krmače.

Prirodne okolnosti

Članak 80.

(1) Umanjenja i isključenja plaćanja iz članaka 78. i 79. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se u slučajevima kada zbog djelovanja prirodnih okolnosti na stado Korisnik ne može ispunjavati obveze uzgoja životinja za koje je podnesen zahtjev za potporu u razdoblju obveznog uzgoja.

(2) Pod prirodnim okolnostima uzima se sljedeće:

– uginuće životinja zbog bolesti,

– uginuće životinja zbog nesreće za koju Korisnik ne može biti odgovoran.

(3) Korisnik je obvezan prijaviti izlučenje u JRDŽ te pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja o smanjenju broja životinja uzrokovanih prirodnim okolnostima iz stavka 2. ovoga članka u roku od 7 dana od dana kada je smanjenje utvrđeno.

Umanjenja i isključenja plaćanja u slučaju nepravilnosti vezano uz višestruku sukladnost

Članak 81.

Ako se kontrolom na terenu i/ili inspekcijskim nadzorom u bilo kojem trenutku u kalendarskoj godini utvrdi da nisu poštivani uvjeti višestruke sukladnosti, te je takvo neispunjavanje uvjeta posljedica djelovanja ili propusta za koje je izravno odgovoran Korisnik koji je u toj kalendarskoj godini podnio zahtjev za potporu, ukupni iznos izravnih plaćanja, koja su dodijeljena ili koja se trebaju dodijeliti tome Korisniku Agencija za plaćanja smanjuje ovisno o namjeri ili nemarnosti, opsegu, trajanju i ponavljanju utvrđene nesukladnosti u skladu s pravilima utvrđenim u Pravilniku o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

Financijska disciplina i modulacija

Članak 82.

(1) Ukupna sredstva za izravna plaćanja (u daljnjem tekstu: Nacionalna omotnica) utvrđuju se na razini proizvodne godine sukladno Zakonu i sredstvima osiguranim u Državnom proračunu, a zbroj Nacionalne omotnice za proizvodnu 2012. godinu odgovara zbroju svih obračunskih pojedinačnih prava Korisnika.

(2) Ukupan iznos raspoložive Nacionalne omotnice za 2012. godinu čini zbroj omotnica za osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini i sektorskih omotnica za proizvodno vezana plaćanja, čija je pojedinačna vrijednost utvrđena Dodatkom 3a. Zakona.

(3) Obračunsko pojedinačno pravo svakog Korisnika prije modulacije utvrđuje se nakon izvršene kontrole prihvatljivosti Zahtjeva, možebitnog umanjenja jediničnih iznosa iz stavka 4. ovoga članka, prilagodbi iz stavka 5. ovoga članka, možebitnog smanjenja iz članka 10. i 11. ovoga Pravilnika i članaka 80. i 81. ovoga Pravilnika.

(4) Ukoliko zbroj svih prihvatljivih zahtjeva za izravna plaćanja unutar jedne proizvodne godine premaši sredstva raspoložive Nacionalne omotnice, sukladno članku 43a. Zakona proporcionalno će se smanjiti jedinični iznosi izravnih plaćanja iz Dodatka 3a. Zakona.

(5) Ukoliko su podneseni zahtjevi u pojedinim omotnicama manji od raspoloživih sredstava, neiskorištena sredstva proporcionalno se raspoređuju na sektorske omotnice za:

– plaćanja po površini,

– proizvodno vezana plaćanja za krave dojilje i ovce i koze i

– osjetljive sektore iz članka 45. stavka 2. alineja 1., 2. i 4. Zakona do najviše 2,5% iznosa inicijalno utvrđenih omotnica za ove osjetljive sektore u Dodatku 1. Zakona,

vodeći računa da ne dođe do prekoračenja maksimalnih jediničnih iznosa utvrđenih u Dodatku 1. Zakona.

(6) Konačno pojedinačno pravo svakog Korisnika na izravna plaćanja u proizvodnoj godini utvrđuje se nakon provođenja modulacije obračunskih pojedinačnih prava, propisane člankom 21. Zakona.

(7) Obračunsko pojedinačno pravo iz stavka 3. ovoga članka čini osnovicu za utvrđivanje modulacije na razini pojedinačnog Korisnika, a utvrđuje se do 31. ožujka iduće godine.

Članak 83.

(1) Nakon utvrđivanja svih obračunskih prava na izravna plaćanja na razini pojedinačnih Korisnika u jednoj proizvodnoj godini, Agencija za plaćanja će onim Korisnicima čija ukupna obračunska prava na razini proizvodne godine prelaze iznos od 100.000,00 kuna utvrditi konačno pojedinačno pravo na isplatu izravnih plaćanja primjenjujući stope modulacije sukladno članku 21. stavcima 3. i 4. Zakona.

(2) Konačni obračun prava na isplatu izravnih plaćanja po Korisniku za proizvodnu godinu provodi se do 15. svibnja iduće godine i to na način da se u izračunu obuhvate sva prava na izravna plaćanja u proizvodnoj godini za koju se podnosi Zahtjev.

(3) Ukoliko se Korisniku predujmom iz članka 88. ovoga Pravilnika isplati više od konačnog prava na isplatu, Korisnik je dužan na zahtjev Agencije za plaćanja razliku uplatiti na račun Državnog proračuna te dokaz o uplati dostaviti Agenciji za plaćanja.

Viša sila i iznimne okolnosti

Članak 84.

(1) Ako Korisnik ne može ispunjavati svoje obveze zbog više sile ili iznimnih okolnosti, zadržava pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile.

(2) Viša sila ili iznimne okolnosti su vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali zbog elementarne nepogode, smrti Korisnika, privremene ili trajne nesposobnosti Korisnika za rad.

(3) U slučaju više sile ili iznimnih okolnosti, Korisnik ili član poljoprivrednog gospodarstva dužan je u pisanom obliku izvijestiti Agenciju za plaćanja u roku od 15 dana od nastanka utjecaja više sile ili iznimnih okolnosti uz prilaganje odgovarajućeg dokaza.

(1) Ako zbog opravdanih razloga nisu postignute minimalno poticane količine, Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostaviti zapisnik nadležnog tijela o nastaloj šteti u roku od 15 dana od dana sastavljanja zapisnika.

(2) Opravdani razlozi iz stavka 1. ovoga članka u biljnoj proizvodnji jesu štete od nepogoda propisane Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« br. 73/97), štete od divljači i organizama štetnih za bilje širih razmjera.

(3) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sastavlja nadležno tijelo za procjenu nastale štete ili osiguravajuće društvo kada je kultura na katastarskoj čestici na kojoj je nastala šteta osigurana.

(4) Zapisnik o nastaloj šteti iz stavka 1. ovoga članka nije dokaz da je obavljena sjetva na svim katastarskim česticama koje su prijavljene na obrascu EN-P.

6. ODOBRENJE ZAHTJEVA I PLAĆANJE

Članak 86.

(1) Nakon izračuna visine plaćanja iz poglavlja 5. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja za svakog pojedinog Korisnika donosi odluku o visini iznosa prava na potporu na razini proizvodne godine i obavlja plaćanje.

(2) Plaćanje iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja obavlja doznačivanjem odobrenih sredstava na žiro-račun Korisnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Korisnicima nad čijim se žiro-računom provodi ovrha isplata će se obaviti doznačivanjem odobrenih sredstava na poseban račun sukladno posebnim propisima.

7. DINAMIKA ISPLATE

Članak 87.

(1) Prema podnesenim Zahtjevima u tekućoj godini, sredstva za sve vrste plaćanja iz članka 3. ovoga Pravilnika isplaćuju se Korisnicima u najviše dva obroka u razdoblju od 1. prosinca 2012. do 30. lipnja 2013. godine.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se isplaćivati prije provedene administrativne kontrole sukladno članku 63. ovoga Pravilnika i obračuna inicijalnog iznosa sektorske omotnice za regionalno plaćanje iz članka 52. ovoga Pravilnika.

Članak 88.

(1) Iznimno od članka 87. ovoga Pravilnika, potpora za proizvodnju kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka u referentnom razdoblju isplaćivati će se predujmom u deset jednakih obroka prema sljedećoj dinamici:

– I. obrok – do 30. lipnja 2012. godine,

– do kraja svakoga sljedećega mjeseca isplaćuje se obrok predujma.

(2) Iznos jednog obroka iz stavka 1. ovoga članka iznosi 1/10 od ostvarene vrijednosti izravnih plaćanja po osnovi proizvodnje kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka u referentnom razdoblju.

(3) Isplata preostalog iznosa nakon izračuna Dodatnog prava na plaćanje i Posebnog prava na plaćanje po osnovi proizvodnje kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka u referentnom razdoblju provest će se istodobno sa završnom isplatom za sve vrste plaćanja iz članka 3. ovoga Pravilnika sukladno roku utvrđenim u članku 87. ovoga Pravilnika.

8. POVRAT SREDSTAVA

Članak 89.

(1) U slučaju administrativne pogreške i pogrešne isplate, Agencija za plaćanja izdaje obavijest kojom od Korisnika zahtijeva povrat neosnovano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti.

(2) Ukoliko Korisnik nije vratio sredstva iz stavka 1. ovoga članka, na taj iznos se nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka obračunava zatezna kamata.

(3) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava, Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

9. IZVJEŠĆIVANJE O KORISNICIMA

Članak 90.

(1) Agencija za plaćanja je obvezna do 30. travnja 2013. godine objaviti podatke o Korisnicima izravnih plaćanja, potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potpora za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potpora za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i iznosima potpore po Korisniku po svakoj pojedinoj mjeri u kalendarskoj 2012. godini.

(2) Podaci se objavljuju na web-stranici Agencije za plaćanja i sadrže informacije o:

– iznosima isplaćenih izravnih plaćanja u poljoprivredi po svakom pojedinom Korisniku i po svakoj pojedinoj stavci, sukladno Zakonu,

– isplaćenim iznosima za mjere ruralnog razvoja, za potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, za potpore za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potpore za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi po svakom Korisniku.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 91.

Prilozi 1., 2. i 3. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 92.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 12/11, 54/11, 81/11, 129/11 i 148/11).

(2) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 12/11, 54/11, 81/11, 129/11 i 148/11) završit će se po odredbama toga Pravilnika.

Članak 93.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/173

Urbroj: 525-05-1-0217/12-2

Zagreb, 20. veljače 2012.

Ministar poljoprivrede
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. ŠIFRE I NAZIVI KULTURA, ŠIFRE UPORABE IZ ARKOD SUSTAVA, JEDINSTVENE SKUPINE USJEVA S ISTIM IZNOSIMA POTPORE I PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA

Šifra sektora

Šifra kulture

Naziv sektora

Naziv kulture

Šifra uporabe iz ARKOD sustava

Jedinstvene skupine usjeva s istim iznosima potpore

Jedinstveno regionalno plaćanje po poljoprivrednoj površini

Proizvodno vezana plaćanja po ha

Proizvodno vezana plaćanja po kg i litri

Potpore ruralnom razvoju

Livade i pašnjaci

Ostale vrste korištenja zemljišta

Šećerna repa

Duhan

Maslinovo ulje

Ekološka poljoprivredna proizvodnja

Integrirana poljoprivredna proizvodnja

Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi

1

101

žitarice

pšenica

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

1

105

žitarice

kukuruz

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

1

106

žitarice

ječam

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

1

107

žitarice

zob

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

1

100

žitarice

ostalo (raž, pšenoraž (tritikale), proso, sirak, heljda, ostale žitarice)

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

2

202

uljarice

suncokret

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

2

203

uljarice

uljana repica

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

2

200

uljarice

ostalo (tikva uljanica, ostale uljarice)

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

3

201

soja

soja

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

4

301

krmno bilje

kukuruz za silažu

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

4

306

krmno bilje

lucerna

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

4

300

krmno bilje

ostalo (stočni kelj, stočni grašak, stočni sirak, djetelina, lucerna, sudanska trava, djetelinsko travne smjese, travno-djetelinske smjese, travna smjesa, trave, grahorica, stočna repa, rotkva, koraba, krmna repica, lupine, ostalo krmno bilje)

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

5

401

šećerna repa

šećerna repa

200

 

 

OVK

ŠR

 

 

OR

OR

TUG

6

800

ljekovito bilje

ljekovito bilje (kamilica, menta, kadulja, ružmarin, stolisnik, komorač, timijan, smilje, bazga, crni sljez, bijeli sljez, melisa, neven, lavanda, buhač, ostalo ljekovito bilje uzgojeno na oranicama)

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

7

701

duhan

duhan

200

 

 

OVK

 

D

 

OR

OR

TUG

8

1100

ostalo industrijsko bilje

ostalo industrijsko bilje (uljana gorušica, ricinus, lan, konoplja, cikorija, ostalo industrijsko bilje)

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

9

510

povrće

rajčica

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

9

511

povrće

paprika

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

9

512

povrće

krastavci

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

9

513

povrće

luk

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

9

517

povrće

kupus

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

9

522

povrće

češnjak

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

9

534

povrće

lubenice

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

9

500

povrće

ostalo (mrkva, pastrnjak, peršin, mahune, slanutak, cvjetača, brokula, kelj pupčar, koraba, kukuruz šećerac, merkantilni krumpir, cikla, grah, grašak, bob, poriluk, tikva, tikvice, blitva, špinat, kelj, korabica, salata, patlidžan, dinje, ostalo povrće)

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

10

901

sjemenski usjevi

s. pšenice

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

10

905

sjemenski usjevi

s. kukuruza

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

10

907

sjemenski usjevi

s. soje

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

10

945

sjemenski usjevi

s. krumpira

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

10

900

sjemenski usjevi

ostalo (s. duhan, s. sudanska trava, s. krastavac, s. dinja, s.mahune, s.slanutak, s. cvjetača, s. brokula, s. kelj pupčar, s. koraba, s. raž, s. pšenoraž (tritikale), s. ječam, s. zob, s. suncokret, s. uljana repica, s. stočni kelj, s. stočni grašak, s. stočni sirak, s. djetelina, s. lucerna, s. trave, s. grahorica, s. stočne repe, s. rotkve, s. koraba, s. krmne repice, s. lupina, s. šećerna repa, s. grah, s. grašak, s. bob, s. luk, s. češnjak, s. poriluk, s. cikla, s. mrkva, s. peršin, s. pastrnjak, s. lubenica, s. tikva, s. tikvica, s. blitva, s. špinat, s. kelj, s. kupus, s. korabica, s. salata, s. paprika, s. rajčica, s. patidžan, ostalo sjeme)

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

11

1501

plemenita vinova loza

plemenita vinova loza

410

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1601

voćne vrste

jabuke

422

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1605

voćne vrste

kruške

422

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1606

voćne vrste

mandarine

423

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1612

voćne vrste

breskve

422

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1613

voćne vrste

nektarine

422

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1619

voćne vrste

višnje

422

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1620

voćne vrste

šljive

422

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1600

voćne vrste

ostalo (orah, badem, lijeska, kesten, smokva, rogač, šipak, ribiz, ogrozd, borovnica, brusnica, dunja, jagode, kupina, malina, kivi, limun, naranča, marelica, trešnja, ostale voćne vrste)

422, 423, 424, 200, 210

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

13

2001

hmelj

hmelj

200

 

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

14

1700

maslina

maslina

421

490

 

OVK

 

 

M

VN

VN

TUG

15

1500

matični nasadi

matičnjaci (matičnjak loznih podloga, matičnjak loznih plemki, matičnjak podloga voćnih vrsta, matičnjak plemki voćnih vrsta, matični nasad maslina)

410

200

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

16

1401

livade

livade

310

 

LP

 

 

 

 

LP

 

TUG

17

1402

pašnjaci

pašnjaci

320

 

LP

 

 

 

 

LP

 

TUG

18

4000

ne koristi se

ne koristi se

sve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

4100

ne koristi se u poljoprivredne svrhe

neproizvodna poljoprivredna površina u skladu sa GAEC-ima

900

200, 310, 320

LP

OVK

 

 

 

 

 

TUG

TUMAČENJE SKRAĆENICA

1. Jedinstvena skupina usjeva s istim iznosom izravnih plaćanja po poljoprivrednoj površini:

LP – livade i pašnjaci

OVK – ostale vrste korištenja zemljišta

ŠR – šećerna repa

2. Proizvodno vezana plaćanja po kg/litri:

D – duhan (po kg)

M – maslinovo ulje djevičansko i ekstra djevičansko (po litri)

3. Jedinstvene skupine usjeva s istim iznosom potpora za mjere ruralnog razvoja:

3.1. Ekološka poljoprivredna proizvodnja:

P – povrće i VN – višegodišnji nasadi

OR – oranice

LP – livade i pašnjaci

3.2. Integrirana poljoprivredna proizvodnja:

P – povrće

OR – oranice i VN – višegodišnji nasadi

3.3. Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi gospodarenja:

TUG – brdsko-planinska područja i otoci

TUG – ostala područja.

Tablica 2. ŠIFRE I NAZIVI POTPORA U BILJNOJ PROIZVODNJI za 2012.

Šifra potpore

Naziv potpore

Kulture obuhvaćene potporom

503-01

Regionalno plaćanje – livade i pašnjaci/ ostale vrste korištenja zemljišta

livade i pašnjaci

žitarice

uljarice

soja

krmno bilje

šećerna repa

ljekovito bilje

duhan

ostalo industrijsko bilje

povrće

sjemenski usjevi

plemenita vinova loza

voćne vrste

hmelj

maslina

matični nasad podloge i plemke

ostalo korištenje u poljoprivredne svrhe

503-02

Državna pomoć za šećernu repu po ha

šećerna repa

503-03

Državna pomoć za duhan po kg

duhan

503-04

Državna pomoć za maslinovo ulje po lit.

maslina

504-05

Ekološka poljoprivredna proizvodnja

povrće, višegodišnji nasadi, oranice, livade i pašnjaci

504-06

Integrirana poljoprivredna proizvodnja

povrće, oranice, višegodišnji nasadi

504-07

Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi

livade i pašnjaci i ostale vrste korištenja zemljišta

Tablica 3. ŠIFRE I NAZIVI POTPORA U STOČARSTVU za 2012.

Šifra potpore

Naziv potpore

503

IZRAVNA PLAĆANJA

503-20

Premija za krave dojilje

503-21

Premija za ovce i koze

503-22

Tov goveda

503-23

Mliječne krave

503-24

Rasplodne krmače

503-25

Kravlje mlijeko

503-26

Ovčje mlijeko

503-27

Kozje mlijeko

504

MJERE RURALNOG RAZVOJA

504-09

Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

BUŠA (izvorna)

SLAVONSKO-SRIJEMSKI PODOLAC (izvorna)

ISTARSKO GOVEDO (izvorna)

MEĐIMURSKI KONJ

HRVATSKI HLADNOKRVNJAK

HRVATSKI POSAVAC

LIPICANAC

ISTARSKI MAGARAC

PRIMORSKO DINARSKI MAGARAC

SJEVERNO-JADRANSKI MAGARAC

CRNA SLAVONSKA SVINJA (izvorna)

TUROPOLJSKA SVINJA (izvorna)

CIGAJA (izvorna)

LIČKA PRAMENKA (izvorna)

ISTARSKA OVCA (izvorna)

CRESKA OVCA (izvorna)

DUBROVAČKA RUDA (izvorna)

PAŠKA OVCA (izvorna)

DALMATINSKA PRAMENKA (izvorna)

KRČKA OVCA (izvorna)

RAPSKA OVCA (izvorna)

HRVATSKA ŠARENA KOZA (izvorna)

HRVATSKA BIJELA KOZA (izvorna)

ZAGORSKI PURAN (izvorna)

KOKOŠ HRVATICA (izvorna)PRILOG 2.

OBRAZAC ZAHTJEVA


PRILOG 3.

Tablica 1. TABLICA KONVERZIJE ZA IZRAČUN UVJETNIH GRLA KOD DODJELE POSEBNIH PRAVA NA PLAĆANJE

Kategorija

Koeficijent

Muška goveda i junice, stariji od 24 mjeseca, krave dojilje, mliječne krave

1,0

Muška goveda i junice, od 6 do 24 mjeseca

0,6

Muška i ženska telad, mlađa od 6 mjeseci

0,2

Ovce i koze

0,15

Tablica 2. NAČIN IZRAČUNA DODATNOG PRAVA NA PLAĆANJE

Osjetljivi proizvodi

A. Količina na koju je ostvareno pravo na izravna plaćanja za 2011. godinu

B. Jedinični iznos koji se koristi za umnožak radi obračun vrijednosti

Najviši mogući iznos dodatnog prava Korisnika (umnožak A * B)

Mlijeko (kravlje, ovčje, kozje)

kg

jedinični iznos ostvarenog prava na izravno plaćanje za proizvodnu 2011. godinu

Tov goveda

grlo

jedinični iznos ostvarenog prava na izravno plaćanje za proizvodnu 2011. godinu

Ovce i koze

grlo

jedinični iznos ostvarenog prava na izravno plaćanje za proizvodnu 2011. godinu umanjen za maksimalni iznos premije za proizvodnu 2012. godinu

Duhan

kg

40% od iznosa ostvarenog prava na izravno plaćanje za proizvodnu 2011. godinu

Ukupno

Zbroj svih pojedinačnih vrijednosti

Tablica 3. NAČIN IZRAČUNA POSEBNOG PRAVA NA PLAĆANJE

Osjetljivi proizvodi

A. Količina na koju je ostvareno pravo na izravna plaćanja za 2011. godinu

B. Jedinični iznos koji se koristi za umnožak radi obračun vrijednosti

Najviši mogući iznos dodatnog prava Korisnika (umnožak A * B)

Mlijeko (kravlje, ovčje, kozje)

kg

jedinični iznos ostvarenog prava na izravno plaćanje za proizvodnu 2011. godinu

Tov goveda

grlo

jedinični iznos ostvarenog prava na izravno plaćanje za proizvodnu 2011. godinu

Ovce i koze

grlo

jedinični iznos ostvarenog prava na izravno plaćanje za proizvodnu 2011. godinu umanjen za maksimalni iznos premije za proizvodnu 2012. godinu

Ukupno

Zbroj svih pojedinačnih vrijednosti

Tablica 4. KONVERZIJA ZIP ŽIVOTINJA U UVJETNA GRLA

Vrsta

Uvjetna grla

Goveda

1,0

Konji

1,0

Magarci

1,0

Ovce

0,15

Koze

0,15

Svinje

0,5

Perad

0,03