Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

NN 27/2012 (2.3.2012.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

667

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 24. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 22/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, kao i druga pitanja od značenja za rad Ministarstva.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo, upravljanje, kao i potreban broj službenika i namještenika, uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu stavljeni u djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva:

1. Kabinet ministra

2. Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

3. Samostalna služba za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i ovjeravanje i potvrđivanje provedbe programa potpore u ribarstvu

4. Samostalna služba za unutarnju reviziju

5. Glavno tajništvo

6. Uprava za pravne i financijske poslove

7. Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije

8. Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje

9. Uprava sigurnosti hrane i fitosanitarne politike

10. Uprava veterinarstva

11. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

12. Uprava vodnoga gospodarstva

13. Uprava ribarstva.

III. DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA I UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

U Kabinetu ministra obavljaju se protokolarni poslovi, poslovi odnosa sa sredstvima javnog informiranja, poslovi u vezi predstavki i pritužbi građana te drugi stručni i administrativni poslovi za ministra i zamjenika ministra u svrhu omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih zadataka i protokolarnih aktivnosti; koordinacija provedbe politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih uprava i ustrojstvenih jedinica Ministarstva; poslovi praćenja rada i komuniciranja s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima te drugim ministarstvima.

2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE

Članak 5.

Služba za odnose s javnošću i informiranje, kao samostalna služba u sastavu Ministarstva, izvješćuje javnost o stavovima i aktivnostima Ministarstva; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe državnih dužnosnika u medijima te u tom dijelu usko surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; koordinira komunikacijske aktivnosti unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a za koje prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo; sadržajno priprema, oblikuje, izrađuje, održava i ažurira interne mrežne stranice Ministarstva; obavlja poslove dnevnoga internog informiranja Ministarstva; priprema dnevna izvješća koja se temelje na obrađenim prilozima domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost; te obavlja i druge poslove po nalogu ministra, sukladno propisima o javnom informiranju.

Za obavljanje poslova Samostalne službe za odnose s javnošću i informiranje ustrojavaju se:

2.1. Odjel za odnose s javnošću i protokol

2.2. Odjel za informiranje.

2.1. Odjel za odnose s javnošću i protokol

Članak 6.

Odjel za odnose s javnošću i protokol obavlja poslove koji se odnose na komunikaciju s medijima i prezentaciju stavova i aktivnosti Ministarstva; poslove vezano za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću; obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Ministarstva; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe državnih dužnosnika u javnosti i medijima; sadržajno priprema, oblikuje, izrađuje, održava i ažurira internetske stranice Ministarstva; objavljuje priopćenja, obavijesti i najave; kontaktira s predstavnicima medija; organizira tiskovne konferencije za potrebe Ministarstva; organizira i izrađuje prijevode na engleski, odnosno hrvatski jezik, te obavlja lekturu i redakturu sadržaja za potrebe javne mrežne stranice Ministarstva; održava elektronsku arhivu sadržaja objavljenih na javnim mrežnim stranicama Ministarstva; obavlja poslove izdavanja pisanih kvartalnih izvješća s prikazom protokolarnih aktivnosti državnih dužnosnika Ministarstva; objavljuje i različite publikacije (edukativni letci, vodiči itd.) s ciljem upoznavanja građana s radom Ministarstva u njegovim ustrojstvenim jedinicama; obavlja poslove sukladno propisima o javnom informiranju; te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.2. Odjel za informiranje

Članak 7.

Odjel za informiranje izravno građanima i cjelokupnoj javnosti pruža potpune i točne informacije o aktivnostima iz djelokruga Ministarstva; izravno komunicira s građanima (upiti, predstavke i žalbe građana, pisma građana, elektronska pošta građana, besplatni faks i telefoni i sl.); u pripremi odgovora za korisnike komunicira s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska, a za koje prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo; vodi bazu podataka o postavljenim pitanjima građana i danim odgovorima; na internetskoj stranici Ministarstva redovito objavljuje odgovore na pitanja građana; analizira podatke dobivene iz komunikacije s građanima; obavlja poslove vezane uz unutarnje informiranje; te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU I OVJERAVANJE I POTVRĐIVANJE PROVEDBE PROGRAMA POTPORE U RIBARSTVU

Članak 8.

Samostalna služba za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i ovjeravanje i potvrđivanje provedbe programa potpore u ribarstvu obavlja poslove i zadaće, vezano za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu Agencija) te ovjerava i potvrđuje provedbu programa potpora u ribarstvu.

Za područje poljoprivrede Samostalna služba obavlja poslove vezane uz dodjeljivanje, nadzor i povlačenje akreditacije Agencije; provodi postupak akreditacije (provjeru usklađenosti Agencije s akreditacijskim kriterijima); provodi postupak izbora neovisnog revizorskog tijela za obavljanje predakreditacijske revizije; sastavlja prijedlog odluke o akreditaciji ili odluke o privremenoj akreditaciji u kojem slučaju predlaže trajanje privremene akreditacije, priprema uputu za otklanjanje nedostataka i prati ispravljanje nedostataka te predlaže ministru dodjeljivanje akreditacije ili povlačenje odluke o privremenoj akreditaciji; priprema odluku o akreditaciji koju dostavlja Europskoj komisiji; nakon dodjeljivanja akreditacije provodi nadzor nad radom Agencije i ispunjavanje akreditacijskih kriterija; izvješćuje ministra o nalazima Tijela za ovjeravanje i drugih revizora te sastavlja prijedlog potrebnih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka; prati provedbu preporuka i ispravljanje uočenih nedostataka; provjerava funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola vezanih uz korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU u središnjem i regionalnim uredima Agencije, kao i u tijelima kojima su delegirane funkcije Agencije; o rezultatima svoga nadzora izvještava ministra; priprema pisana izvješća za Europsku komisiju o rezultatima nadzora svake tri godine ako Agencija prestane ispunjavati jedan ili više akreditacijskih kriterija predlaže ministru donošenje odluke o uvjetnoj akreditaciji ili odluke o povlačenju akreditacije; o čemu obavještava Europsku komisiju; u slučaju uvjetne akreditacije dostavlja Agenciji plan za otklanjanje nedostataka, dok u slučaju povlačenja akreditacije provodi postupak akreditacije druge pravne osobe za plaćanja u poljoprivredi te obavlja druge poslove vezane uz korištenje poljoprivrednih fondova Europske unije.

Za područje ribarstva Samostalna služba obavlja poslove financijskog upravljanja u dijelu provedbe Europskog fonda za ribarstvo: u suradnji s Ministarstvom financija otvara poseban bankovni račun za prihvaćanje sredstava Europskog fonda za ribarstvo; upravlja sredstvima na posebnom bankovnom računu; sastavlja i podnosi Europskoj komisiji potvrđeno izvješće o izdacima i zahtjeve za povlačenje sredstava od Europske unije i sredstava s osnove sufinanciranja iz državnog proračuna; prenosi sredstva na podračune provedbenih tijela; kontrolira izdatke temeljem kojih se potražuju sredstva iz Europske unije te sredstva iz državnog proračuna i drugih domaćih izvora; nadgleda i kontrolira jesu li sredstva sufinanciranja na vrijeme osigurana te u skladu s financijskim i ostalim sporazumima; uspostavlja i provodi sustav upravljanja i kontrole sredstava iz svoga djelokruga; zaprima izvješća od drugih tijela uključenih u sustav provedbe Europskog fonda za ribarstvo; priprema financijska izvješća o svojem poslovanju; održava sustav izvještavanja Europske komisije; izrađuje priručnike o postupcima kojima se Odjel koristi pri obavljanju poslova potvrđivanja; obavlja poslove arhiviranja dokumentacije o financijskom upravljanju; priprema naloge za prijenos sredstava na račun Europske unije u slučajevima povrata sredstava te vodi evidencije o tim iznosima; kontrolira dokumente primljene za knjiženje; osigurava da se poslovne promjene vezane uz projekte evidentiraju točno i pravodobno; priprema periodične financijske izvještaje; potvrđuje da je izvješće o izdacima točno, da proizlazi iz pouzdanih računovodstvenih sustava te se temelji na popratnim dokumentima koje je moguće provjeriti; potvrđuje da su prijavljeni izdaci u skladu s primjenjivim pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima te da su proizašli iz projekata odabranih za financiranje u skladu s kriterijima odabira u okviru Operativnog programa za ribarstvo; potvrđuje kako provedeni postupci provjere izdataka, uključenih u izvješće o izdacima, predstavljaju odgovarajuću osnovu za potvrđivanje; vodi računovodstvene evidencije o podnesenim zahtjevima za sredstva Europskoj komisiji u elektronskom obliku; analizira i uspoređuje izvješća i rezultate drugih tijela uključenih u sustav provedbe Operativnog programa u ribarstvu te obavlja druge poslove vezane uz korištenje sredstava Europskog fonda za ribarstvo.

Za obavljanje poslova Samostalne službe ustrojavaju se:

3.1. Odjel za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – Nadležno tijelo

3.2. Odjel za ovjeravanje i potvrđivanje programa potpore u ribarstvu.

3.1. Odjel za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – Nadležno tijelo

Članak 9.

Odjel za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – Nadležno tijelo obavlja poslove vezane uz dodjeljivanje, nadzor i povlačenje akreditacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: provodi postupak akreditacije (provjeru usklađenosti Agencije s akreditacijskim kriterijima); provodi postupak izbora neovisnog revizorskog tijela za obavljanje predakreditacijske revizije; sastavlja prijedlog odluke o akreditaciji ili odluke o privremenoj akreditaciji u kojem slučaju predlaže trajanje privremene akreditacije, priprema uputu za otklanjanje nedostataka i prati ispravljanje nedostataka te predlaže ministru dodjeljivanje akreditacije ili povlačenje odluke o privremenoj akreditaciji; priprema odluku o akreditaciji koju dostavlja Europskoj komisiji; nakon dodjeljivanja akreditacije provodi nadzor nad radom Agencije i ispunjavanjem akreditacijskih kriterija; izvješćuje ministra o nalazima Tijela za ovjeravanje i drugih revizora te sastavlja prijedlog potrebnih mjera za otklanjanje nedostataka; prati provedbu preporuka i ispravljanje uočenih nedostataka; provjerava funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola vezanih uz korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU u središnjem i regionalnim uredima Agencije, kao i u tijelima kojima su delegirane funkcije Agencije; o rezultatima svoga nadzora izvještava ministra; priprema pisana izvješća za Europsku komisiju o rezultatima nadzora svake tri godine; ako Agencija prestane ispunjavati jedan ili više akreditacijskih kriterija predlaže ministru donošenje odluke o uvjetnoj akreditaciji; priprema i dostavlja Agenciji plan za otklanjanje utvrđenih nedostataka ili odluke o povlačenju akreditacije o čemu izvještava Europsku komisiju, u slučaju uvjetne akreditacije dostavlja Agenciji plan za otklanjanje nedostataka, dok u slučaju povlačenja akreditacije provodi postupak akreditacije druge pravne osobe za plaćanja u poljoprivredi te obavlja druge poslove vezane uz korištenje poljoprivrednih fondova Europske unije.

3.2. Odjel za ovjeravanje i potvrđivanje programa potpore u ribarstvu

Članak 10.

Odjel za ovjeravanje i potvrđivanje programa potpore u ribarstvu obavlja poslove financijskog upravljanja u dijelu provedbe Europskog fonda za ribarstvo: u suradnji s Ministarstvom financija otvara poseban bankovni račun za prihvaćanje sredstava Europskog fonda za ribarstvo; upravlja sredstvima na posebnom bankovnom računu; sastavlja i podnosi Europskoj komisiji potvrđeno izvješće o izdacima i zahtjeve za povlačenje sredstava od Europske unije i sredstava s osnove sufinanciranja iz državnog proračuna; prenosi sredstva na podračune provedbenih tijela; kontrolira izdatke temeljem kojih se potražuju sredstva iz Europske unije te sredstva iz državnog proračuna i drugih domaćih izvora; nadgleda i kontrolira jesu li sredstva sufinanciranja na vrijeme osigurana te u skladu s financijskim i ostalim sporazumima; uspostavlja i provodi sustav upravljanja i kontrole sredstava iz svoga djelokruga; zaprima izvješća od drugih tijela uključenih u sustav provedbe Europskog fonda za ribarstvo; priprema financijska izvješća o svojem poslovanju; održava sustav izvještavanja Europske komisije; izrađuje priručnike o postupcima kojima se Odjel koristi pri obavljanju poslova potvrđivanja; obavlja poslove arhiviranja dokumentacije o financijskom upravljanju; priprema naloge za prijenos sredstava na račun Europske unije u slučajevima povrata sredstava te vodi evidencije o tim iznosima; kontrolira dokumente primljene za knjiženje; osigurava da se poslovne promjene vezane uz projekte evidentiraju točno i pravodobno; priprema periodične financijske izvještaje; potvrđuje da je izvješće o izdacima točno, da proizlazi iz pouzdanih računovodstvenih sustava te se temelji na popratnim dokumentima koje je moguće provjeriti; potvrđuje da su prijavljeni izdaci u skladu s primjenjivim pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima te da su proizašli iz projekata odabranih za financiranje u skladu s kriterijima odabira u okviru Operativnog programa za ribarstvo; potvrđuje kako provedeni postupci provjere izdataka uključenih u izvješće o izdacima predstavljaju odgovarajuću osnovu za potvrđivanje; vodi računovodstvene evidencije o podnesenim zahtjevima za sredstva Europskoj komisiji u elektronskom obliku; analizira i uspoređuje izvješća i rezultate drugih tijela uključenih u sustav provedbe Operativnog programa u ribarstvu te obavlja druge poslove vezane uz korištenje sredstava Europskog fonda za ribarstvo.

4. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 11.

Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu s ciljem poboljšanja poslovanja Ministarstva; procjenjuje sustave, procese te sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; procjenjuje, testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije i funkcije podrške poslovanju iz djelokruga Ministarstva; provodi unutarnje revizije korištenja sredstava Europske unije; provodi unutarnje revizije veterinarstva i sigurnosti hrane; izrađuje strateške i godišnje planove rada unutarnje revizije na kojima se temelji provođenje unutarnjih revizija i ostale aktivnosti samostalne službe; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu samostalne službe i dostavlja ih ministru; surađuje sa nadležnim tijelom pri ministarstvu financija, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća; vrši konzultacije s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, s ciljem određivanja ciljeva razvoja i jačanja operativne efikasnosti; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju drugih Ministarstava i institucija; predlaže i prati stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije.

Za obavljanje poslova Samostalne službe za unutarnju reviziju ustrojavaju se:

4.1. Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova

4.2. Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane.

4.1. Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova

Članak 12.

Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova provodi unutarnje revizije svih sustava poslovanja koji su u djelokrugu Ministarstva i sustava podrške poslovanju (financija i računovodstva, javne nabave, upravljanja ljudskim resursima, pravnih poslova, uredskog poslovanja, općih poslova i drugim sustavima ili procesima podrške koje odredi ministar, upravljanje i razvoj informacijskih sustava u skladu s najboljom strukovnom praksom, standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu sa svrhom poboljšanja poslovanja Ministarstva; procjenjuje, testira, analizira i ocjenjuje sustave poslovanja, sustave podrške poslovanju i informacijske sustave te procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; provodi unutarnje revizije korištenja sredstava Europske unije, administracije, financijskog i tehničko-upravljačkog sustava programa i projekata koje u cijelosti ili djelomično financira EU; procjenjuje pripremu i provedbu projekata financiranih/sufinanciranih iz programa Europske unije; ustrojavanja organizacijskih oblika i tijela unutar ministarstva čiji je zadatak programiranje, zaprimanje, raspodjela i namjensko trošenje sredstava EU te daje preporuke ministru u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije te postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje periodična i godišnja izvješća u skladu s važećim propisima i prema zahtjevima Europske unije; sudjeluje u izradi strateških i godišnjih planova i godišnjeg izvješća Samostalne službe za unutarnju reviziju; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih unutarnjih revizija; sudjeluje u konzultacijama sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u cilju određivanja ciljeva razvoja i jačanja operativne efikasnosti za provedbu poslova iz djelokruga Službe; sudjeluje u predlaganju i praćenju stalne edukacije unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije.

4.2. Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane

Članak 13.

Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane provodi unutarnje revizije veterinarstva i sigurnosti hrane u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; procjenjuje, testira, analizira i ocjenjuje provođenje propisa i službenih kontrola veterinarstva i sigurnosti hrane, izvršavanje i učinkovitost provođenja planova kontrole glede propisa o hrani i hrani za životinje; sustavno i neovisno analizira rezultate provođenja planova službenih kontrola i njihovu prikladnost za postizanje ciljeva, odnos između Ministarstva i tijela na koje su prenesene ovlasti za obavljanje službenih kontrola, ciljevi kontrolnih postupaka, zadaće, odgovornosti i dužnosti osoba koje provode službene kontrole; međusobnu suradnju u slučaju da je za službene kontrole potrebna akcija više od jedne države članice, mjere koje treba poduzeti po provedenim službenim kontrolama, suradnju s drugim službama ili jedinicama koje imaju relevantne odgovornosti; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva; na temelju upravljanja rizicima procjenjuje provođenje propisa i službenih kontrola veterinarstva i sigurnosti hrane; sudjeluje u izradi strateških i operativnih planove revizije i godišnjeg izvješća Samostalne službe za unutarnju reviziju, obavlja posebne revizije na zahtjev ministra; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; vrši konzultacije sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u cilju određivanja ciljeva razvoja i jačanja operativne efikasnosti; sudjeluje u predlaganju i praćenju stalne edukacije unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije.

5. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 14.

U Glavnom tajništvu obavljaju se poslovi usklađivanja rada upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, daju upute za rad u svezi s ostvarivanjem plana rada, koordiniraju poslovi na izradi i ostvarivanju plana rada i na temelju nacrta planova rada predlažu planovi stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika, poduzimaju mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, izrađuju se izvješća o ostvarivanju plana rada, te o drugim pitanjima u svezi s radom i ustrojstvom; obavljaju se poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, poslovi stručnog usavršavanja, poslovi javnih nabava i ograničenih prikupljanja ponuda; poslovi izrade godišnjeg plana nabava i evidencije godišnjih nabava; nadziru se i koordiniraju poslovi obrambenih mjera; poslovi zaštite na radu; obavljaju se poslovi upravljanja informacijskim projektima/zadacima u dizajniranju, razvoju i korištenju informacijskih sustava; poslovi upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom obavljaju se pomoćni i tehnički poslovi, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, kao i opremanju prostora Ministarstva; obavlja se koordinacija općih poslova; obavljaju se administrativni poslovi vezani za primitak, otpremu, dostavu pošte, raspoređivanje akata, arhiviranje i čuvanje registraturne građe koja nastaje radom Ministarstva, te stručni i tehnički poslovi koji se odnose na održavanje voznog parka i servis službenih automobila, kao i ostali pomoćno-tehnički poslovi.

Za obavljanje poslova Glavnog tajništva ustrojavaju se:

5.1. Sektor za ljudske potencijale, sigurnosne poslove i nabavu

5.2. Sektor za informacijske sustave i logistiku.

5.1. Sektor za ljudske potencijale, sigurnosne poslove i nabavu

Članak 15.

Sektor za ljudske potencijale, sigurnosne poslove i nabavu obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva; upravne i stručne poslove koji se odnose na planiranje i zapošljavanje, praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima; daje upute za rad u svezi s ostvarivanjem plana rada, koordinira poslove na izradi i ostvarivanju plana rada i na temelju nacrta planova rada predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika; razvija sustav napredovanja i nagrađivanja; poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu; izrađuje izvješća o ostvarivanju plana rada, te o drugim pitanjima u svezi s radom i ustrojstvom; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radnopravnih odnosa za potrebe ministarstva; surađuje sa Službeničkim sudovima; izrađuje nacrte prijedloga Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ministarstva i Pravilnik o unutarnjem redu ministarstva; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izobrazbu državnih službenika i namještenika; poslove vezane uz analizu i planiranje izobrazbe; utvrđuje strategije obrazovanja, praćenje i kontrola obrazovanja; sudjelovanje u obrazovnim programima Europske unije; sudjeluje u izradi godišnjih planova izobrazbe; prati kontrolu troškova izobrazbe i osigurava da se ona izvodi unutar raspoloživih financijskih sredstava; prati odvijanje postupka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim u proračunu; obavlja poslove koordinacije, planiranja i svih poslova koji prethode zaključenju ugovora o nabavi roba, radova i usluga; obavlja stručne poslove u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja javne nabave za cijelo Ministarstvo; obavlja poslove obrane, sigurnosti i zaštite, izrađuje planove obrane i evakuacije, obavlja poslove u svezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom; obavlja poslove u svezi s provedbom zakona i podzakonskih akata iz područja obrane, sigurnosti i zaštite; sudjeluje u pripremi prijedloga planskih dokumenata na razini Republike Hrvatske, te na razini Ministarstva.

Za obavljanje poslova Sektora za ljudske potencijale, sigurnosne poslove i nabavu ustrojava se:

5.1.1. Služba za ljudske potencijale

5.1.2. Služba za nabavu i sigurnosne poslove.

5.1.1. Služba za ljudske potencijale

Članak 16.

Služba za ljudske potencijale upravlja ljudskim potencijalima, brine o usavršavanju, osposobljavanju i njihovom razvoju; daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, priprema prijedloge planova prijema u državnu službu, provodi postupak prijama u državnu službu, raspored, premještaj i prestanak službe službenika i namještenika; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa za potrebe Ministarstva; priprema prijedloge rješenja o prijemu i rasporedu službenika i namještenika, premještaj i prestanak službe službenika i namještenika i ostalih rješenja iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; izrađuje prijedloge odgovora na tužbe i žalbe u predmetima vezanim uz prava službenika i namještenika, te surađuje sa Službeničkim sudovima; brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju; koordinira obavljanje poslova ljudskih potencijala za cjelokupno Ministarstvo; obavlja poslove koji se odnose na ocjenjivanje i sustav napredovanja, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, te vodi sve propisane evidencije o službenicima i namještenicima; brine o usavršavanju i osposobljavanju službenika, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izobrazbu državnih službenika i namještenika; poslove vezane uz analizu i planiranje izobrazbe; provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika Ministarstva, praćenja i kontroling obrazovanja; sudjelovanje u obrazovnim programima Europske unije; sudjeluje u izradi godišnjih planova izobrazbe; vodi bazu podataka o programima izobrazbe i polaznicima; prati kontrolu troškova izobrazbe i osigurava da se ona izvodi unutar raspoloživih financijskih sredstava; te sudjeluje u koordinaciji poslova za cjelokupno Ministarstvo.

Za obavljanje poslova Službe za ljudske potencijale ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel za službeničke poslove

5.1.1.2. Odjel za izobrazbu.

5.1.1.1. Odjel za službeničke poslove

Članak 17.

Odjel za službeničke poslove obavlja poslove za potrebe Ministarstva vezane za pripremu plana prijma u državnu službu, raspoređivanje, premještaj i prestanak državne službe te druge poslove u svezi s pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika; provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose; izrađuje rješenja vezana uz državnu službu; obavlja administrativne poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos i raspored službenika i namještenika; vodi poslove vezane za utvrđivanje i ostvarivanje prave po kolektivnom ugovoru; izrade sporazuma i ugovora o radu, ugovora o djelu, izdavanju uvjerenja i drugih pismena kojima je temelj državna služba i radni odnosi; obavlja pripremne radnje potrebne za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti; vodi dosjee državnih službenika i namještenika i druge evidencije ljudskih potencijala; obavlja poslove koji se odnose na ocjenjivanje i sustav napredovanja; obavlja poslove u svezi plana godišnjih odmora i rješenja o godišnjim odmorima; izrađuje rješenja po Kolektivnom ugovoru, prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika i promicanje u službi te obavlja druge poslove za potrebe Ministarstva.

Za obavljanje poslova Odjela za službeničke poslove ustrojava se:

5.1.1.1.1. Pododsjek za vođenje registra.

5.1.1.1.1. Pododsjek za vođenje registra

Članak 18.

Pododsjek za vođenje registra, u Registru zaposlenih u javnom sektoru vodi podatke o službenicima i namještenicima zaposlenima u Ministarstvu, radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava upravljanja ljudskim potencijalima; vodi bazu osobnih očevidnika službenika i namještenika; unosi ostale potrebne podatke u Registar i očevidnik; obavlja administrativne poslove ostvarivanja prava na zdravstveno i mirovinsko osiguranje državnih službenika.

5.1.1.2. Odjel za izobrazbu

Članak 19.

Odjel za izobrazbu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izobrazbu državnih službenika i namještenika; poslove vezane uz analizu i planiranje izobrazbe; provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika Ministarstva; praćenja i kontroling obrazovanja; sudjelovanje u obrazovnim programima Europske unije; obavlja poslova finalizacije obrazovnog plana i obrazovanje trenera; utvrđuje individualne potrebe za školovanjem, obavlja koordinaciju edukacije po područnim uredima Ministarstva; sudjeluje u izradi godišnjih planova izobrazbe; vodi bazu podataka o programima izobrazbe i polaznicima; prati kontrolu troškova izobrazbe i osigurava da se ona izvodi unutar raspoloživih financijskih sredstava; obavlja poslove sudjelovanja u organizaciji temeljnog obrazovanja i vođenje projekata za školovanje.

5.1.2. Služba za nabavu i sigurnosne poslove

Članak 20.

Služba za nabavu i sigurnosne poslove provodi postupke za javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva; surađuje s nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u svrhu dobivanja podataka i informacija vezanih uz odlučivanje o uključivanju u postupak javne nabave; izrađuje plan nabave za potrebe Ministarstva; prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim u proračunu; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave; surađuje s drugim državnim tijelima; vodi evidencije zaključenih ugovora; izrađuje izvješća o provedenim postupcima i zaključenim ugovorima i dostavlja ih tijelu nadležnom za sustav javne nabave kao i za potrebe objave istih; priprema i prikuplja dokumentaciju koja dokazuje izvršenje predmeta javne nabave i ovjerava iste; provodi i prati realizaciju ugovora; obavlja poslove iz područja sigurnosti, obrane i zaštite iz djelokruga Ministarstva u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, krizama, katastrofama i većim nesrećama, kao i velikim poremećajima u pojedinim djelatnostima iz djelokruga rada Ministarstva; sudjeluje u pripremi prijedloga planskih dokumenata na razini Republike Hrvatske, te na razini Ministarstva; koordinira izradu planskih dokumenata iz djelokruga Ministarstva; provodi preventivne mjere zaštite od požara, obavlja poslove zaštite na radu, te poslove koji se odnose na zaštitu osoba, imovine i objekata Ministarstva.

Za obavljanje poslova Službe za nabavu i sigurnosne poslove ustrojavaju se:

5.1.2.1. Odjel za nabavu

5.1.2.2. Odjel za sigurnosne poslove.

5.1.2.1. Odjel za nabavu

Članak 21.

Odjel za nabavu sukladno proračunu i planu nabave Ministarstva za proračunsku godinu definira predmete nabave i izrađuje tehničku dokumentaciju za provedbu postupaka nabave u suradnji i po naputcima imenovanog stručnog povjerenstva Ministarstva ovisno o predmetu nabave; definira načine nabave sukladno zakonskim propisima; izrađuje svu dokumentaciju naručitelja za provođenje postupaka nabave; definira uvjete i načine ugovaranja predmeta nabave, te načine osiguranja izvršenja ugovornih obveza isporučitelja predmeta nabave; izrađuje narudžbe i ugovore za nabavu roba, radova i usluga, provodi postupak javnog oglašavanja sukladno zakonskim propisima; izrađuje sve ugovore po obavljenim nadmetanjima, vodi evidencije svih ugovora Ministarstva zaključenih sukladno zakonskim propisima (centralni registar ugovora), osim zaključenih ugovora koji su prema unutarnjem ustrojstvu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; odgovara na eventualne prigovore i žalbe po provedenim postupcima nabave, te koordinira poslove pravne zaštite sukladno zakonskim propisima.

5.1.2.2. Odjel za sigurnosne poslove

Članak 22.

Odjel za sigurnosne poslove obavlja poslove iz područja sigurnosti, obrane i zaštite iz djelokrugu Ministarstva; izvršava poslove u vezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom, te tjelesnom i tehničkom zaštitom osoba i imovine; sudjeluje u predlaganju pravnih osoba, proizvoda i usluga, te objekata posebno važnih za obranu Republike Hrvatske; pruža stručnu pomoć i provodi upravni nadzor nositelja obrambenih priprema iz djelokruga Ministarstva; izrađuje upute, procjene, analize i izvješća, te obavlja i druge poslove iz djelokruga sigurnosti, obrane i zaštite; koordinira poslovima protupožarne zaštite na objektima Ministarstva; analizira uzroke povrede na radu; vodi očevidnik povreda na radu; surađuje s odabranim obiteljskim liječnikom; koordinira aktivnosti sudjelovanja državnih službenika i namještenika, te civilnih stručnjaka iz područja djelatnosti Ministarstva u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu; vodi evidenciju pečata s grbom Republike Hrvatske, žigova te službenih iskaznica i znakovlja inspektora; vodi evidenciju o klasificiranim podacima iz djelokruga rada Ministarstva, te brine o postupanju s istima, sukladno propisima iz područja informacijske sigurnosti; obavlja poslove u svezi rada registra ili kontrolne točke za prijem i razmjenu međunarodnih podataka; koordinira aktivnosti koje se odnose na potporu zemlje domaćina iz djelokruga Ministarstva u svezi opskrbe proizvodima i uslugama snagama zemalja partnera na području Republike Hrvatske; obavlja i ostale poslove u svezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja zaštite na radu, sigurnosti i obrane.

5.2. Sektor za informacijske sustave i logistiku

Članak 23.

Sektor za informacijske sustave i logistiku obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava; poslove upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom; upravljanja informatičkim kadrom; obavlja poslove izvješćivanja, izrade planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom; poslove potpore poslovnom planiranju; izrade strategija razvitka informacijsko komunikacijske infrastrukture; planova nabave, obuke korisnika i informatičkog kadra; sudjelovanja u provedbi nabave informacijskih resursa; interne i eksterne prezentacije i promocije informatičkih proizvoda i usluga; primjene normi u informatičkoj djelatnosti; kontrolu kvalitete informatičkih proizvoda i usluga; testiranje, praćenje rada; osiguravanja sigurnosti informacijskih sustava; poslove upravljanja problemima tehničke naravi; obavlja nadzor nad upravljanjem informacijskim sustavima u ustanovama koje su u djelokrugu ministarstva; obavlja administrativne poslove uredskog poslovanja kroz Sustav za elektroničko upravljanje dokumentima, a koji su vezani za primitak, otpremu, dostavu pošte, raspoređivanje svih digitalnih i pisanih ulaznih, izlaznih i internih dokumenata, arhiviranje i čuvanje registraturne građe koja nastaje radom ministarstva; obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove koji se odnose na upravljanje poslovnim prostorima ministarstva; upravljanje voznim parkom; te obavlja ostale opće, tehničke i pomoćno poslove.

Za obavljanje poslova Sektora za informacijske sustave i logistiku ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za informacijske sustave

5.2.2. Služba za logistiku.

5.2.1. Služba za informacijske sustave

Članak 24.

Služba za informacijske sustave obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava te poslove potpore poslovnom planiranju; izrade strategije razvitka informacijske i komunikacijske infrastrukture; izrade operativnih planova razvitka informacijske infrastrukture usklađenog s potrebama Ministarstva; izrade planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, sigurnosti i zaštite informacijskih sustava; izrade planova nabave informatičkih resursa te priprema podloga za provedbu nabave; izrade planova i provedbu obuke korisnika i informatičkog kadra; obavlja internu i eksternu prezentaciju i promociju informatičkih proizvoda, usluga i dobre prakse; primjene normi u informatičkoj djelatnosti kao i standardiziranih rješenja za postupke/procedure i opise/dokumentiranje podataka; prati razvoj kako bi omogućila fizičku i logičku zaštitu i siguran rad informacijskih sustava; dizajnira i provodi Politiku sigurnosti IS Ministarstva; osigurava povjerljivost, integritet i raspoloživost IS; izrađuje i implementira standarde kvalitete u informatici; osiguranja i kontrole kvalitete informatičkih proizvoda i usluga u smislu zadovoljenja korisničkih potreba, zahtjeva i očekivanja; testiranje, praćenje, nadzor, ocjena i osiguranje performansi sistemskog i aplikativnog softvera (Backup) te komunikacijske tehnologije, predlaganje promjena za uočene nedostatke; osigurava kontinuirani i pouzdan rad fizičkog dijela informacijskog sustava Ministarstva; upravlja problemima tehničke naravi (hardverskim, mrežnim i problemima sistemskog softvera); izvršava operativne tehničke rutine i naredbe radi osiguranja ispravnosti podatkovnog centra te ostale računalne i mrežne opreme; pruža tehničku potporu u postupcima nabave i organizira i provodi raspodjelu računalne i programske opreme; obavlja poslove trajne potpore, obuke i pružanja pomoći (tehničke i savjetodavne) svim korisnicima u primjeni programa, aplikacija i ostalih informatičkih tehnologija.

Za obavljanje poslova Službe za informacijske sustave ustrojavaju se:

5.2.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava

5.2.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima.

5.2.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava

Članak 25.

Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava, te poslove potpore poslovnom planiranju izrade strategija razvitka informacijske i komunikacijske infrastrukture; izrade operativnih planova razvitka informacijske infrastrukture usklađenog s potrebama ministarstva; izrada planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, sigurnosti i zaštite informacijskih sustava; izrada planova nabave informatičkih resursa te priprema podloga za provedbu nabave; izrade planova i provedbu obuke korisnika i informatičkog kadra; obavlja internu i eksternu prezentaciju i promociju informatičkih proizvoda, usluga i dobre prakse; primjene normi u informatičkoj djelatnosti kao i standardiziranih rješenja za postupke/procedure i opise/dokumentiranje podataka; prati razvoj kako bi omogućila fizičku i logičku zaštitu i siguran rad informacijskih sustava, dizajnira i provodi Politiku sigurnosti IS Ministarstva; osigurava povjerljivost, integritet i raspoloživost IS; izrađuje i implementira standarde kvalitete u informatici; osiguranje i kontrola kvalitete informatičkih proizvoda i usluga u smislu zadovoljenja korisničkih potreba, zahtjeva i očekivanja; testiranje, praćenje, nadzor, ocjena i osiguranje performansi sistemskog i aplikativnog softvera (Backup) te komunikacijske tehnologije, predlaganje promjena za uočene nedostatke.

5.2.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima

Članak 26.

Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima osigurava kontinuirani i pouzdan rad fizičkog dijela informacijskog sustava Ministarstva; upravlja problemima tehničke naravi (hardverskim, mrežnim i problemima sistemskog softvera); izvršava operativne tehničke rutine i naredbe radi osiguranja ispravnosti podatkovnog centra te ostale računalne i mrežne opreme; pruža tehničku potporu u postupcima nabave i organizira i provodi raspodjelu računalne i programske opreme; obavlja poslove trajne potpore, obuke i pružanja pomoći (tehničke i savjetodavne) svim korisnicima u primjeni programa, aplikacija i ostalih informatičkih tehnologija.

5.2.2. Služba za logistiku

Članak 27.

Služba za logistiku obavlja poslove obrade pismena i drugih dokumenata, tj. primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani, a sve kroz Informacijski sustav za elektroničko upravljanje dokumentima; obavlja poslove upravljanja uredskim i poslovnim prostorom u kojima se nalaze službenici Ministarstva, a koji se odnose na nalaženje, pripremu ugovora o kupnji ili zakupu, preuzimanju i održavanju poslovnih prostora; brinu se o infrastrukturi (telefonskoj, komunikacijskoj, električnoj, grijanju i hlađenju i ostalim infrastrukturnim potrebama službenika), opremanju namještajem i ostalom uredskom opremom, te vode obvezene očevidnike (bazu) poslovnih prostora u vlasništvu/najmu Ministarstva te očevidnike o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima za poslovne prostore; upravlja voznim parkom i pomoćno-tehničkim poslovima vezanim za vozni park, tj. poslove održavanja, raspoređivanja i planskog servisiranja službenih automobila; prati njihovo korištenje i vodi odgovarajuće evidencije; pruža ugostiteljske usluge dužnosnicima i službenicima Ministarstva te sudionicima stručnih i radnih skupova koji se održavaju u prostorijama Ministarstva; organizira i obavlja poslove upravljanja uredskim materijalom; umnožava stručne materijale za potrebe i na zahtjev službenika Ministarstva.

Za obavljanje poslova Službe za logistiku ustrojavaju se:

5.2.2.1. Odjel za opće poslove

5.2.2.2. Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove.

5.2.2.1. Odjel za opće poslove

Članak 28.

Odjel za opće poslove obavlja, kroz Informacijski sustav za elektroničko upravljanje dokumentima, poslove obrade pismena i drugih dokumenata tj. primanja, skeniranja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani; organizira korištenje, obradu, izlučivanje pismena i drugih dokumenata; vodi evidenciju o registraturnoj građi; brine se za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe; nadzire rad i preuzima arhivsku građu dislociranih službenika te surađuje s Hrvatskim državnim arhivom na sređivanju i predaji gradiva nadležnom arhivu; organizira i obavlja poslove upravljanja uredskim materijalom; umnožava stručne materijale za potrebe i na zahtjev službenika Ministarstva.

Za obavljanje poslova Odjela za opće poslove ustrojavaju se:

5.2.2.1.1. Pododsjek pisarnice

5.2.2.1.2. Pododsjek pismohrane.

5.2.2.1.1. Pododsjek pisarnice

Članak 29.

Pododsjek pisarnice obavlja, kroz Informacijski sustav za elektroničko upravljanje dokumentima, poslove obrade pismena i drugih dokumenata, tj. primanja, skeniranja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, te njihovo otpremanje i razvođenje.

Navedeni poslovi Pododsjeka pisarnice obavljaju se na više lokacija u Zagrebu te se ustrojava Područna jedinica sa samostalnim izvršiteljem u Splitu.

5.2.2.1.2. Pododsjek pismohrane

Članak 30.

Pododsjek pismohrane preuzima dovršene spise (predmete); organizira korištenje, obradu, izlučivanje pismena i drugih dokumenata; vodi evidenciju o registraturnoj građi; brine se za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe; nadzire rad i preuzima arhivsku građu dislociranih službenika; surađuje s Hrvatskim državnim arhivom na sređivanju i predaji gradiva nadležnom arhivu sukladno posebnim propisima o arhivskoj djelatnosti.

5.2.2.2. Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove

Članak 31.

Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove obavlja poslove upravljanje uredskim, odnosno, poslovnim prostorom u kojima se nalaze službenici Ministarstva; brine se o nalaženju, pripremi i ugovaranju o kupnji ili zakupu, preuzimanju i održavanju poslovnih prostora; skrbi o infrastrukturi (telefonskoj, komunikacijskoj, električnoj, grijanju i hlađenju i ostalim infrastrukturnim potrebama službenika); opremanju namještajem i ostalom uredskom opremom, te vode obvezene očevidnike (bazu) poslovnih prostora u vlasništvu/najmu Ministarstva, te očevidnike o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima za pojedine poslovne prostore; upravlja voznim parkom i pomoćno-tehničkim poslovima vezanim za vozni park; pruža ugostiteljske usluge dužnosnicima i službenicima Ministarstva te sudionicima stručnih i radnih skupova koji se održavaju u prostorijama Ministarstva; organizira rad i brine o ugostiteljskom servisu i usluzi prilikom održavanja stručnih i radnih skupova u prostorijama Ministarstva.

Za obavljanje poslova Odjela za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove ustrojava se:

5.2.2.2.1. Pododsjek za vozni park.

5.2.2.2.1. Pododsjek za vozni park

Članak 32.

Pododsjek za vozni park upravlja voznim parkom i pomoćno-tehničkim poslovima vezanim za vozni park, tj. poslove održavanja, raspoređivanja i planskog servisiranja službenih automobila te prati njihovo korištenje i vodi pripadne evidencije.

6. UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE

Članak 33.

Uprava za pravne i financijske poslove je upravna organizacija koja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: planiranje normativnih aktivnosti Ministarstva, izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja djelokruga Ministarstva, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima EU, koordiniranje pravnih, analitičkih i drugih poslova vezano uz procjenu učinaka propisa, praćenje i osiguravanje primjene zakona i drugih propisa, praćenje realizacije planiranih zakonodavnih aktivnosti; davanje mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih tijela državne uprave; izradu prijedloga akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno Hrvatski sabor; praćenje usklađenosti propisa iz područja djelokruga Ministarstva s propisima Europske unije; izradu prijedloga akata u postupku pristupanja međunarodnim tijelima i organizacijama; pružanje stručne pomoći u izradi očitovanja u upravnim sporovima, sudjelovanje i zastupanje Ministarstva u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka; ostvarivanje suradnje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; uspostavljanje i vođenje evidencija o ustanovama iz djelokruga rada Ministarstva osnovanih posebnim propisima, obavljanje nadzora nad zakonitošću rada ustanova i njihovih općih akata, koordiniranje upravnog postupak i provođenje upravnog nadzora u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva; suradnju s pravosudnim tijelima; praćenje sudske prakse vezano uz primjenu propisa u području djelokruga Ministarstva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji; suradnju s poslovnim bankama radi naplate kredita; pripremu odgovora i očitovanja te predlaganje poduzimanja odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; poduzimanje radnji radi naplate potraživanja Ministarstva; izradu ugovora građanskog prava iz djelokruga rada Ministarstva te druge opće pravne poslove.

Uprava za pravne i financijske poslove obavlja upravne i stručne poslove vezane za provedbu prihvaćene financijske politike Ministarstva u skladu s kojom raspodjeljuje proračunska sredstva prema iskazanim potrebama i mogućnostima odobrenog proračuna.

Odgovorna je za poslove vezane uz financijsko poslovanje, računovodstvenu evidenciju poslovanja Ministarstva, pripremu i izradu proračuna, te pripremu i izradu financijskih izvještaja za druga državna tijela i državnu reviziju, te praćenje fondova EU. Uprava za financije i proračun obavlja poslove vezane za uspostavu i provedbu Sustava planiranja, programiranja, izrade i izvršenja proračuna Ministarstva. Koordinira poslove strateškog planiranja, koordinira uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i kontrola; koordinira uspostavljanje i razvoj upravljanja rizicima te obavlja druge poslove.

Uprava za pravne i financijske poslove kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, obavlja obračun plaća, naknade zaposlenima i vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune i završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala.

Za obavljanje poslova Uprave za pravne i financijske poslove ustrojavaju se:

6.1. Sektor za pravne poslove

6.2. Sektor za financijsko-planske i računovodstvene poslove.

6.1. Sektor za pravne poslove

Članak 34.

Sektor za pravne poslove sudjeluje u planiranju izrade propisa, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima Europske unije, te u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; usklađuje izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezano uz koordinaciju procjene učinaka propisa, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa, sudjeluje u praćenju realizacije planiranih zakonodavnih aktivnosti; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih tijela državne uprave; izrađuje prijedloge akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno Hrvatski sabor; sudjeluje u izradi različitih dokumenata koji se odnose na zakonodavstvo Europske unije i međunarodne odnose, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s državnim tijelima nadležnim za vanjske i europske poslove u pitanjima iz djelokruga Sektora; pruža stručnu pomoć na području međunarodnih projekata i suradnje; koordinira postupak sklapanja međunarodnih ugovora i drugih akata iz djelokruga Ministarstva; izrađuje prijedloge akata u postupku pristupanja međunarodnim tijelima i organizacijama; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa, zakonodavstva Europske unije i međunarodnog prava; izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima, sudjeluje u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga rada Ministarstva osnovanih posebnim propisima, obavlja nadzor nad zakonitošću rada ustanova i njihovih općih akata, koordinira upravni postupak i provodi upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva; provodi upravni nadzor nad radom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave, pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva; surađuje s poslovnim bankama i priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; izrađuje ugovore građanskog prava iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva; obavlja i druge poslove u skladu s posebnim propisima.

Za obavljanje poslova Sektora za pravne poslove ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za izradu propisa

6.1.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke.

6.1.1. Služba za izradu propisa

Članak 35.

Služba za izradu propisa sudjeluje u planiranju izrade propisa, izrađuje Godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima EU i praćenju realizacije planiranih zakonodavnih aktivnosti, izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; usklađuje izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezano uz koordinaciju procjene učinaka propisa, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih tijela državne uprave; izrađuje prijedloge akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno Hrvatski sabor; sudjeluje u izradi dokumenata koji se odnose na zakonodavstvo EU i međunarodne odnose, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s državnim tijelima nadležnim za vanjske poslove i EU u pitanjima iz djelokruga Službe; pruža stručnu pomoć na području međunarodnih projekata i suradnje; koordinira postupke sklapanja međunarodnih ugovora i drugih akata iz djelokruga Ministarstva; izrađuje prijedloge akata u postupku pristupanja međunarodnim tijelima i organizacijama; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa, zakonodavstva EU i međunarodnog prava, izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Službe u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; ostvaruje suradnju s drugim središnjim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Službe; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

Za obavljanje poslova Službe za izradu propisa ustrojavaju se:

6.1.1.1. Odjel za izradu propisa

6.1.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa.

6.1.1.1. Odjel za izradu propisa

Članak 36.

Odjel za izradu propisa sudjeluje u planiranju izrade propisa, izrađuje Godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva i prati realizaciju planiranih zakonodavnih aktivnosti, izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; usklađuje izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih tijela državne uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje prijedloge akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske odnosno Hrvatski sabor; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa; izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva. Odjel sudjeluje u planiranju izrade propisa u području usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima EU; sudjeluje u izradi dokumenata koji se odnose na zakonodavstvo EU i međunarodne odnose, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s državnim tijelima nadležnim za vanjske i europske poslove u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; pruža stručnu pomoć na području međunarodnih projekata i suradnje; koordinira postupke sklapanja međunarodnih ugovora i drugih akata iz djelokruga Ministarstva; izrađuje prijedloge akata u postupku pristupanja međunarodnim tijelima i organizacijama; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja zakonodavstva EU i međunarodnog prava; ostvaruje suradnju s drugim središnjim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva.

6.1.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa

Članak 37.

Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezano uz procjenu učinaka propisa u suradnji s upravom nositeljem izrade propisa, koordinira procjenu učinaka propisa sa nadležnim tijelima državne uprave vezano uz gospodarski, financijski, socijalni i ekološki učinak; sudjeluje u izradi prijedloga plana propisa vezano uz Godišnji plan normativne aktivnosti koji donosi Vlada Republike Hrvatske; provodi analizu postojećeg stanja u području koje se propisom namjerava urediti i predlaže propise za koje je potrebno provesti postupak procjene učinaka propisa, provodi prethodnu procjenu propisa; surađuje sa ustrojstvenom jedinicom stručnim nositeljem izrade propisa, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri izradi procjene učinaka, surađuje međuresorno s drugim tijelima ovisno o utvrđenim učincima propisa; priprema i izrađuje mišljenja u postupku procjene učinaka propisa; provodi i sudjeluje, zajedno s upravom nositeljem izrade propisa, u savjetovanju sa javnošću i zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga iskaza te, u suradnji s ustrojstvenom jedinicom nositeljem izrade propisa, provodi javno izlaganje u okviru savjetovanja, razmatra primjedbe, prijedloge i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga iskaza, u tijeku izrade Nacrta prijedloga iskaza provodi konzultacije s međuresornim tijelima i drugim zainteresiranim sudionicima; dostavlja Prijedlog iskaza na mišljenje mjerodavnim i nadležnim tijelima i na suglasnost Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske te nakon dobivanja suglasnosti dostavlja konačni iskaz upravi, nositelju izrade propisa i upućuje propis u postupak donošenja, sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke

Članak 38.

Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke izrađuje nacrte ugovora građanskog prava iz djelokruga Ministarstva; obavlja posebne imovinsko-pravne poslove, ostvaruje suradnju s drugim središnjim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima iz djelokruga Ministarstva i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u postupku izrade i provedbe navedenih ugovora; pruža stručnu pomoć u izradi, odnosno izrađuje nacrte općih akata iz djelokruga Ministarstva; sastavlja odgovore i očitovanja na upite drugih središnjih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz djelokruga Ministarstva, uspostavlja i vodi evidencije o ustanovama iz djelokruga rada Ministarstva osnovanih posebnim propisima, obavlja nadzor nad zakonitošću rada ustanova i njenih općih akata, koordinira upravni postupak i provodi upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva; provodi upravni nadzor nad radom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave, pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora.

Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke koordinira upravne postupke i provodi upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva, ako ti poslovi zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u djelokrug druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva; pruža stručnu pomoć u davanju očitovanja u upravnim sporovima, sudjeluje u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka; pruža stručnu pomoć u obavljanju inspekcijskog nadzora te u uredskom poslovanju Ministarstva; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; ostvaruje suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; surađuje s poslovnim bankama i priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva, sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, obavlja druge poslova u skladu s posebnim propisima te obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

Za obavljanje poslova Službe za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke ustrojavaju se:

6.1.2.1. Odjel za opće pravne poslove

6.1.2.2. Odjel za upravne i sudske postupke.

6.1.2.1. Odjel za opće pravne poslove

Članak 39.

Odjel za opće pravne poslove izrađuje nacrte ugovora građanskog prava iz djelokruga Ministarstva; obavlja posebne imovinsko-pravne poslove, ostvaruje suradnju s drugim središnjim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima iz djelokruga Ministarstva i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u postupku izrade i provedbe navedenih ugovora; pruža stručnu pomoć u izradi, odnosno izrađuje nacrte općih akata iz djelokruga Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga rada Ministarstva osnovanih posebnim propisima, obavlja nadzor nad zakonitošću rada ustanova i njenih općih akata, sastavlja odgovore i očitovanja na upite drugih središnjih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva te obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

6.1.2.2. Odjel za upravne i sudske postupke

Članak 40.

Odjel za upravne i sudske postupke koordinira upravne i sudske postupke i provodi upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva, ako ti poslovi zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u djelokrug druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva; pruža stručnu pomoć u davanju očitovanja u upravnim sporovima, sudjeluje u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka; pruža stručnu pomoć u obavljanju inspekcijskog nadzora te u uredskom poslovanju Ministarstva; provodi upravni nadzor nad radom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave, rješava u drugom stupnju po žalbama u upravnim postupcima utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; ostvaruje suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; surađuje s poslovnim bankama i priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva, sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, obavlja druge poslova u skladu s posebnim propisima te obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

6.2. Sektor za financijsko-planske i računovodstvene poslove

Članak 41.

Sektor za financijsko-planske i računovodstvene poslove organizira, kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za rad svih sektora, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, obavlja obračun plaća, naknade zaposlenima i vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune i završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala. Obavlja poslove strateškog planiranja i koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola; koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija popisa i opisa poslovnih procesa; koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija upravljanja rizicima, sudjelovanje u aktivnostima vezanim za EU fondove, obavlja poslove koordinacije, planiranja i svih poslova koji prethode zaključenju ugovora o nabavi roba, radova i usluga te obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

Za obavljanje poslova u Sektoru za financijsko-planske i računovodstvene poslove ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za financijske poslove

6.2.2. Služba za računovodstvene poslove.

6.2.1. Služba za financijske poslove

Članak 42.

Služba za financijske poslove obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje te izvršavanje proračuna, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice, kontrolira, prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna, vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama. Ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, surađuje s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava riznice i Financijskom agencijom u vezi s otvaranjem dobavljača u sustavu, modela plaćanja kroz sustav riznice. Analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, koordinira poslove strateškog planiranja, koordinira uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i kontrola; koordinira uspostavljanje i razvoj upravljanja rizicima, sudjelovanje u aktivnostima vezanim za praćenje, kontroliranje, planiranje, plaćanje i izvješćivanje o poljoprivrednim fondovima i ribarskim fondovima EU.

Za obavljanje poslova Službe za financijske poslove ustrojavaju se:

6.2.1.1. Odjel za planiranje i izvršenje proračuna

6.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole.

6.2.1.1. Odjel za planiranje i izvršenje proračuna

Članak 43.

Odjel za planiranje i izvršenje proračuna obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje i izvršenje proračuna, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, izrađuje mjesečne financijske planove i unosi ih u sustav Državne riznice. vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice, kontrolira, evidentira i usklađuje obveze s poslovnim partnerima, vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama. Ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava. Prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna.

6.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole

Članak 44.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrole koordinira uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i kontrola u Ministarstvu; sudjeluje u postupku strateškog planiranja u Ministarstvu; koordinira uspostavljanje i razvoj upravljanja rizicima u Ministarstvu; usmjeren je na uspostavljanje unutarnjih kontrola i analizi rizika u Ministarstvu u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanju rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima u cilju izvršavanja poslova iz djelokruga rada Ministarstva; sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola; obavlja poslove prethodne kontrole za poslovne procese ili transakcije koje su izložene većem riziku ili su s obzirom na financijska sredstva značajnija za Ministarstvo; surađuje s nadležnim tijelom pri Ministarstvu financija, dostavlja pisana izvješća i drugu potrebnu dokumentaciju iz djelokruga rada, praćenje fondova EU, sudjelovanje u aktivnostima pripreme poljoprivrednih fondova EU (EAFRD i EAGF) i ribarski fond (EFF).

6.2.2. Služba za računovodstvene poslove

Članak 45.

Služba za računovodstvene poslove koordinira i organizira rad na poslovima i zadacima koji se odnose na stručno i pravovremeno obavljanje poslova u Službi; izrađuje plan rada Službe i brine o njegovom izvršavanju; proučava propise i sudjeluje u stručnoj obradi najsloženijih poslova iz djelokruga rada Ministarstva, a koja se odnose na praćenje i primjenu propisa iz područja računovodstvenih poslova; ustrojava sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja; sudjeluje u izradi temeljnih godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih financijskih izvještaja; sudjeluje u izradi statističkih izvještaja; sudjeluje u radnjama oko godišnjeg popisa imovine; sudjeluje u izradi pregleda po vrstama rashoda sukladno zakonskim propisima, kontrolira evidentiranje nefinancijske imovine i obračuna plaća.

Za obavljanje poslova Službe za računovodstvene poslove ustrojava se:

6.2.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje

6.2.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine.

6.2.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje

Članak 46.

Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje koordinira i organizira rad na poslovima i zadacima koji se odnose na stručno i pravovremeno obavljanje poslova u Odjelu; kompletira ulaznu računovodstvenu dokumentaciju i evidentira istu u poslovnim knjigama; brine o ovjeri računovodstvene dokumentacije sukladno internim procedurama, te dostavlja istu na plaćanje putem sustava Državne riznice ili putem blagajne; brine o rokovima plaćanja, kontrolira cjelokupno blagajničko poslovanje kunsko i devizno i druge poslove. Provodi kontrolu formalne i računske ispravnosti dokumentacije na temelju koje se vrši obračun i isplata plaće, dostavlja nadležnim institucijama propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka.

6.2.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine

Članak 47.

Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine proučava propise i sudjeluje u stručnoj obradi, a koji se odnose na ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira formalnu i računsku ispravnost knjigovodstvene dokumentacije, kontrolira kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, sudjeluje u izradi temeljnih godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih financijskih izvještaja; sudjeluje u izradi statističkih izvještaja, praćenje i primjenu propisa iz područja evidentiranja i praćenja nefinancijske imovine; sudjeluje u ustrojavanju sve potrebne knjigovodstvene evidencije vezane uz nefinancijsku imovinu, organizira godišnji popis imovine, sudjeluje u izradi pregleda po vrstama rashoda sukladno zakonskim propisima.

7. UPRAVA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Članak 48.

Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije obavlja poslove i izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te obavlja poslove i uređuje sva ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; u području potpora obavlja poslove izrađuje propise i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva koji se odnose na izravna plaćanja u poljoprivredi i nacionalne okvire potpora kroz posebni propis o poljoprivredi i državnoj potpori u poljoprivredi; koordinira i sudjeluje u prati EU i nacionalno zakonodavstvo vezano uz politiku goriva za namjene u poljoprivredi te predlaže mjere, usklađuje domaće poljoprivredno zakonodavstvo s onim u EU u području izravnih plaćanja, državnih potpora i poljoprivrednog knjigovodstva; koordinira mjere državne potpore poljoprivredi financirane iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i prati njezine učinke te vodi registar državnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN), upravlja Tržišnim cjenovnim informacijskim sustavom u poljoprivredi i poljoprivrednim informacijama i dokumentacijom.

Nadležno je tijelo Ministarstva za sva biotehnička pitanja iz područja konvencionalne poljoprivredne proizvodnje u vezi sa pitanjima iz područja agroekologije, vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje pitanja »višestruke sukladnosti« te dobre poljoprivredne prakse u primjeni gnojiva kao okvira provedbe nitratne direktive mjere zajedničke agrarne politike Europske unije; upravno povezuje i po potrebi uređuje pitanja vezana uz poljoprivredu i okoliš, a posebno mjerila vezana uz sustav održive poljoprivrede i zaštite okoliša u dijelu zaštite zraka, vode, tla i bioraznolikosti; obavlja poslove na uređivanju sustava i izradi propisa u područja zootehnike; donosi i provodi pozakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe opojnih droga; izdaje dozvole za sadnju konoplje, provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda.

U području poljoprivrednog zemljišta izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta; izrađuje nacrte propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav o poljoprivrednom zemljištu, te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta. Obavlja stručne poslove vezane uz zakonodavstvo EU i sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima Europske komisije po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito sudjeluje u obavljanju poslova koji proizlaze kao obveza iz primjene politika EU; provodi politiku očuvanja poljoprivrednog zemljišta kroz: sudjelovanje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta, davanje mišljenja na strategiju i program prostornog uređenja, davanje suglasnosti na prostorne planove i davanje posebnih uvjeta za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; upravljanje poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, te sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta i provedbi projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta sukladno posebnim propisima.

Do uspostave funkcionalne Agencije za poljoprivredno zemljište, a u svezi poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, obavlja poslove raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem putem javnih natječaja, daje suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude koju donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja i stručne poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje mišljenja o predmetima imovinsko-pravne naravi radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa, te obavlja druge poslove u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

U području prehrambene industrije prati stanje u proizvodnji hrane, vina, alkoholnih pića i duhanskih proizvoda; upravno vodi i uređuje područje i izrađuje nacrte i priprema donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja; sudjeluje u aktivnostima vezano za restrukturiranje i konsolidaciju tvrtki poljoprivredno-prehrambenog kompleksa u većinskom državnom vlasništvu; prati programe kreditiranja u poljoprivredi; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije i predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i operativni program potpora prehrambene industrije.

Obavlja inspekcijske, upravne i druge poslove vezane uz nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelokrugu poljoprivredne inspekcije, stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane; rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz djelokruga; planira, organizira, prati i analizira rad poljoprivredne inspekcije,stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane.

Uprava sudjeluje u planiranju proračuna ministarstva, koordinira i sudjeluje u izradi strateških dokumenata, koordinira provedbu primijenjenih istraživanja u poljoprivredi, koordinira provedbu izrađuje analize vezane uz poljoprivredu koordinira provedbu projekata Svjetske banke u području poljoprivrede i povezanih darovnica iz međunarodnih izvora, Uprava je nadležna za provođenje propisa kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda, državnih potpora u poljoprivredi; gnojiva i poboljšivača tla, stočarstva, poljoprivrednog zemljišta, obrane od tuče, vina, duhana, posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište, uskladištenja i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje; izvršava poslove iz propisa kojima se uređuje područje zaštite od elementarnih nepogoda i suzbijanje zlouporabe opojnih droga.

Za obavljanje poslova Uprave poljoprivrede i prehrambene industrije ustrojavaju se:

7.1. Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije

7.2. Sektor za potpore i analizu

7.3. Sektor inspekcija u poljoprivredi.

7.1. Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije

Članak 49.

Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi mjere vezane uz mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, a posebno u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, konoplje i lana za vlakna, voća i povrća, proizvoda od prerađenog voća i povrća, banana, živog bilja i cvijeća, maslina i maslinovog ulja, vina, duhana, govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, mljekarstva, pčelarstva; te obavlja poslove i uređuje sva ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; sudjeluje pri izradi i provedbi posebnog propisa o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu i prehrambenu industriju; nadležno je tijelo Ministarstva za sva biotehnička pitanja iz područja konvencionalne poljoprivredne proizvodnje u vezi sa pitanjima iz područja agroekologije vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje pitanja »višestruke sukladnosti« kao dijela mjera zajedničke agrarne politike Europske unije te dobre poljoprivredne prakse u primjeni gnojiva kao okvira provedbe nitratne direktive; upravno povezuje i po potrebi uređuje pitanja vezana uz poljoprivredu i okoliš, a posebno mjerila vezana uz sustav održive poljoprivrede i zaštite okoliša u dijelu zaštite zraka, vode, tla i bioraznolikosti; obavlja poslove na uređivanju sustava i izradi propisa u područja zootehnike, donosi i provodi podzakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe opojnih droga; izdaje dozvole za sadnju konoplje, provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda; prati stanje u poljoprivrednoj proizvodnji, bilinogojstvu i stočarstvu, te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja, rješava u upravnim stvarima.

U području poljoprivrednog zemljišta izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta; izrađuje nacrte propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav o poljoprivrednom zemljištu, te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta. Obavlja stručne poslove vezane uz zakonodavstvo EU i sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima Europske komisije po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito sudjeluje u obavljanju poslova koji proizlaze kao obveza iz primjene politika EU; provodi politiku očuvanja poljoprivrednog zemljišta kroz: sudjelovanje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta, davanje mišljenja na strategiju i program prostornog uređenja, davanje suglasnosti na prostorne planove i davanje posebnih uvjeta za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; upravljanje poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, te sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta i provedbi projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta sukladno posebnim propisima. Do uspostave funkcionalne Agencije za poljoprivredno zemljište, a u svezi poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, obavlja poslove raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem putem javnih natječaja, daje suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude koju donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i podurčne (regionalne) samouprave, obavlja i stručne poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje mišljenja o predmetima imovinsko-pravne naravi radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa, te obavlja druge poslove u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

U području prehrambene industrije Sektor prati stanje u proizvodnji hrane, vina, alkoholnih pića i duhanskih proizvoda; upravno vodi i uređuje područje i izrađuje nacrte i priprema donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja; sudjeluje u aktivnostima vezano za restrukturiranje i konsolidaciju tvrtki poljoprivredno-prehrambenog kompleksa u većinskom državnom vlasništvu; prati programe kreditiranja u poljoprivredi; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije i predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i operativni program potpora prehrambene industrije; izrađuje nacrte i priprema donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja djelokruga; provodi usklađenje akata iz djelokruga sa zakonodavstvom Europske unije; sudjeluje u izradi proračuna i sustava potpore u poljoprivredi.

Sektor je nadležan za provođenje propisa kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda, gnojiva i poboljšivača tla, stočarstva, poljoprivrednog zemljišta, obrane od tuče, vina, duhana, posebni uvjeti za stavljanje brašna na tržište, uskladištenje i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje; izvršava poslove iz propisa kojima se uređuje područje zaštite od elementarnih nepogoda, suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Aktivno sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora poljoprivrede i prehrambene industrije ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za bilinogojstvo

7.1.2. Služba za stočarstvo

7.1.3. Služba za poljoprivredno zemljište

7.1.4. Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju.

7.1.1. Služba za bilinogojstvo

Članak 50.

Služba za bilinogojstvo izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi mjere vezane uz mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, konoplje i lana za vlakna, voća i povrća, proizvoda od prerađenog voća i povrća, banana, živog bilja i cvijeća; uređuje ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; uređuje područje biotehnike i agroekologije vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje pitanja »višestruke sukladnosti« i dobre poljoprivredne prakse u korištenju gnojiva kao okvira provedbe nitratne direktive; donosi i provodi pozakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe opojnih droga; izdaje dozvole za sadnju konoplje; provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda; predlaže strategije, akcijske i operativne programe iz svoga djelokruga rada te planira njihovu provedbu i predlaže odgovarajuće mjere u cilju unaprjeđenja pojedinog područja i sektora; prati stanje u području biljne proizvodnje i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; priprema nacrte zakona i propisa iz svoga djelokruga i usklađuje ih s međunarodnim standardima i propisima EU; aktivno sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja djelokruga te iste usklađuje s hrvatskim zakonodavstvom; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna iz djelokruga stočarske proizvodnje; sudjeluje pri izradi i provedbi propisa o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na bilinogojstvo; Služba je nadležna za provođenje propisa kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda, gnojiva i poboljšivača tla, obrane od tuče; izvršava poslove iz propisa kojima se uređuje područje zaštite od elementarnih nepogoda i suzbijanje zlouporabe opojnih droga; vodi upravne postupke i izdaje rješenja u okviru svoga djelokruga; obavlja poslove međunarodne suradnje i sudjeluje u radu međunarodnih institucija; priprema i vodi međunarodne i domaće projekte iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi proračuna; provodi upravni nadzor nad provođenjem propisa iz djelokruga; koordinira i objedinjava rad nižih organizacijskih jedinica unutar Službe; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja djelokruga Službe; provodi i ostale upravne poslove iz područja svojega djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za bilinogojstvo ustrojavaju se:

7.1.1.1. Odjel za biljnu proizvodnju i tržište

7.1.1.2. Odjel za biotehniku i agroekologiju.

7.1.1.1. Odjel za biljnu proizvodnju i tržište

Članak 51.

Odjel za biljnu proizvodnju i tržište izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi mjere vezane uz mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, konoplje i lana za vlakna, voća i povrća, proizvoda od prerađenog voća i povrća, banana, živog bilja i cvijeća; uređuje ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; uređuje tržišne standarde i usklađuje ih s međunarodnim standardima i propisima Europske unije; donosi i provodi pozakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe opojenih; izdaje dozvole za sadnju konoplje; Odjel je nadležan za provođenje propisa kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda; izvršava poslove iz propisa kojima se uređuje područje suzbijanja zlouporabe opojnih droga; prati stanje u području biljne proizvodnje te uređenja tržišta; obavlja poslove međunarodne suradnje i sudjeluje u radu međunarodnih institucija; priprema i vodi međunarodne i domaće projekte iz svoga djelokruga; vodi upravne postupke i izdaje rješenja; sudjeluje u izradi proračuna u području svoga djelokruga; provodi upravni nadzor nad provođenjem propisa iz djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja djelokruga; provodi i ostale upravne poslove iz područja djelokruga Odjela.

7.1.1.2. Odjel za biotehniku i agroekologiju

Članak 52.

Odjel za biotehniku i agroekologiju obavlja poslove iz područja biotehnike i agroekologije vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje mjerila »višestruke sukladnosti« i dobru poljoprivrednu praksu u korištenju gnojiva kao okvira provedbe nitratne direktive i upravno uređuje pitanja vezana uz poljoprivredu i okoliš, a posebno mjerila vezana uz sustav održive poljoprivrede i zaštite okoliša u dijelu zaštite tla, vode i zraka; priprema nacrte zakona i propisa iz svoga djelokruga i usklađuje ih s međunarodnim standardima i propisima Europske unije; provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda; sudjeluje u provedbi mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, konoplje i lana za vlakna, voća i povrća, proizvoda od prerađenog voća i povrća, banana, živog bilja i cvijeća; Odjel je nadležan za provođenje propisa kojima se uređuje područje poljoprivrede, gnojiva i poboljšivača tla, obrane od tuče; izvršava poslove iz propisa kojima se uređuje područje zaštite od elementarnih nepogoda; prati stanje u području biotehnike i agroekologije te povezanost agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; obavlja poslove međunarodne suradnje i sudjeluje u radu međunarodnih institucija; priprema i vodi međunarodne i domaće projekte iz svoga djelokruga; vodi upravne postupke i izdaje rješenja; sudjeluje u izradi proračuna u području svoga djelokruga; provodi upravni nadzor nad provođenjem propisa iz djelokruga; provodi i ostale upravne poslove iz područja djelokruga Odjela.

7.1.2. Služba za stočarstvo

Članak 53.

Služba za stočarstvo izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi mjere vezane uz mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, u dijelu stočarske proizvodnje, a posebno sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, proizvodnje mlijeka i pčelarstva; izrađuje i provodi propise u području tržnih standarda kvalitete primarnih poljoprivrednih proizvoda iz dijela stočarske proizvodnje, a posebno goveđeg, svinjskog, ovčjeg i mesa peradi, jaja i mlijeka; prati stanje u području stočarske proizvodnje: govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, konjogojstvo, pčelarstvo, kunićarstvo, proizvodnju krznaša; upravno provodi sva zootehnička pitanja kroz poseban propis o stočarstvu; prati provođenje uzgojno selekcijskih mjera i genetske izgradnje u stočarstvu; daje inicijative za rješavanje pojedinih pitanja u granicama svoga djelokruga; aktivno sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja djelokruga te iste usklađuje s hrvatskim zakonodavstvom; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna iz djelokruga stočarske proizvodnje; rješava u upravnim stvarima; Služba je nadležna za provođenje propisa kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda, stočarstva; sudjeluje pri izradi i provedbi propisa o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na stočarstvo; prati provedbu mjera ruralnog razvoja i druge upravne i stručne poslove iz područja djelokruga; prati i koordinira rad Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatskog centra za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik; obavlja poslove međunarodne suradnje; prati i provodi međunarodne projekte iz područja djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja djelokruga Službe; provodi i ostale upravne poslove iz područja djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za stočarstvo ustrojavaju se:

7.1.2.1. Odjel za zootehniku

7.1.2.2. Odjel za stočarsku proizvodnju i tržište.

7.1.2.1. Odjel za zootehniku

Članak 54.

Odjel za zootehniku obavlja poslove temeljem posebnog propisa o stočarstvu; prati provođenje uzgojno selekcijskih mjera i genetske izgradnje u stočarstvu uključujući očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, uspostavu uzgojnih organizacija i njihov rad te uvođenje genomske selekcije u stočarstvu; organizira provedbu identifikacije i registracije kopitara; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja u granicama svoga djelokruga; sudjeluje u provedbi mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, proizvodnje mlijeka i pčelarstva; aktivno sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja zootehnike te iste usklađuje s hrvatskim zakonodavstvom; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna; rješava u upravnim stvarima; provodi upravni nadzor nad provođenjem propisa; obavlja poslove međunarodne suradnje; prati i provodi međunarodne projekte iz područja djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja svoga djelokruga; provodi i ostale upravne poslove iz područja svoga djelokruga.

7.1.2.2. Odjel za stočarsku proizvodnju i tržište

Članak 55.

Odjel za stočarsku proizvodnju i tržište izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi mjere vezane uz mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, u dijelu stočarske proizvodnje, a posebno sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, proizvodnje mlijeka i pčelarstva; sudjeluje u izradi propisa iz područja tržnih standarda kvalitete primarnih poljoprivrednih proizvoda iz dijela stočarske proizvodnje, a posebno goveđeg, svinjskog, ovčjeg i mesa peradi, jaja i mlijeka; te sustava mliječnih kvota i mjera promocije potrošnje stočarskih proizvoda; prati stanje u području stočarske proizvodnje: govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, konjogojstvo, pčelarstvo, kunićarstvo, proizvodnju krznaša; daje inicijative za rješavanje pojedinih pitanja u granicama svoga djelokruga; obavlja poslove temeljem posebnog propisa o stočarstvu, poljoprivredi i uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda; aktivno sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa i drugih općih akata iz područja djelokruga te iste usklađuje s hrvatskim zakonodavstvom; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna; sudjeluje pri izradi i provedbi posebnog propisa o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na stočarstvo; prati provedbu mjera ruralnog razvoja; rješava u upravnim stvarima; obavlja poslove međunarodne suradnje; prati i provodi međunarodne projekte iz područja djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja svoga djelokruga; obavlja i ostale upravne poslove iz područja svoga djelokruga.

7.1.3. Služba za poljoprivredno zemljište

Članak 56.

Služba za poljoprivredno zemljište izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, nadzire i vrednuje njihovu provedbu te predlaže izmjene i dopune istih; izrađuje nacrte propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav o poljoprivrednom zemljištu, te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta. Izvršava propise iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, nadzire i vrednuje njihovu provedbu te predlaže izmjene i dopune istih. Obavlja stručne poslove vezane uz zakonodavstvo EU i sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima Europske komisije po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito sudjeluje u obavljanju poslova koji proizlaze kao obveza iz primjene politika EU (Zajedničke poljoprivredne politike, Unutarnjeg tržišta-Sloboda kretanja kapitala i Tržišnog natjecanja). Predlaže projekte i sudjeluje u pripremi projekata iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a čija provedba se financira iz nacionalnih izvora, fondova EU, donacija i ostalih izvora, te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe. Sudjeluje i surađuje u izradi propisa, raznih dokumenata, programa i projekata koji su u djelokrugu drugih tijela, a koji indirektno utječu na politiku poljoprivrednog zemljišta.

Do uspostave funkcionalne Agencije za poljoprivredno zemljište, a u svezi poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, obavlja poslove raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem putem javnih natječaja, daje suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude koju donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja i stručne poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje mišljenja o predmetima imovinsko-pravne naravi radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa, te obavlja druge poslove u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Sudjeluje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta, a posebno sljedeće: daje mišljenja na strategiju i program prostornog uređenja, daje ili odbija suglasnosti na prostorne planove, te izdaje posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; sudjeluje u poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, a naročito sljedeće: uspostavlja i vodi evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, izrađuje drugostupanjska rješenja u upravnom postupku kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te daje tijelima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu stručna mišljenja i objašnjenja u svezi promjene namjene poljoprivrednog zemljišta. Sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, a posebno sudjeluje u obavljanju stručnih poslova u svezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti poljoprivrednog zemljišta. Sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta i provedbi projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta sukladno posebnim propisima; obavlja i sve ostale poslove po posebnom propisu o poljoprivrednom zemljištu; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama, institucijama EU te pravnim i fizičkim osobama po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta. Sudjeluje u aktivnostima pripreme i izvršenja proračuna vezano uz djelokrug Službe za poljoprivredno zemljište. Obavlja upravni nadzor sukladno posebnim propisima.

Za obavljanje poslova Službe za poljoprivredno zemljište ustrojavaju se:

7.1.3.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta

7.1.3.2. Odjel za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta.

7.1.3.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta

Članak 57.

Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta izrađuje nacrte propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav o poljoprivrednom zemljištu, te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta. Izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, nadzire i vrednuje njihovu provedbu te predlaže izmjene i dopune istih. Izvršava propise iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, nadzire i vrednuje njihovu provedbu te predlaže izmjene i dopune istih. Obavlja stručne poslove vezane uz zakonodavstvo EU i sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima Europske komisije po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito sudjeluje u obavljanju poslova koji proizlaze kao obveza iz primjene politika EU (Zajedničke poljoprivredne politike, Unutarnjeg tržišta-Sloboda kretanja kapitala i Tržišnog natjecanja). Predlaže projekte i sudjeluje u pripremi projekata iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a čija provedba se financira iz nacionalnih izvora, fondova EU, donacija i ostalih izvora, te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe. Sudjeluje i surađuje u izradi propisa, raznih dokumenata, programa i projekata koji su u djelokrugu drugih tijela, a koji indirektno utječu na politiku poljoprivrednog zemljišta. Surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama, institucijama EU te pravnim i fizičkim osobama po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta. Sudjeluje u aktivnostima pripreme i izvršenja proračuna. Obavlja upravni nadzor sukladno posebnim propisima.

Do uspostave funkcionalne Agencije za poljoprivredno zemljište, a u svezi poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, obavlja poslove raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem putem javnih natječaja, daje suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude koju donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja i stručne poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje mišljenja o predmetima imovinsko-pravne naravi radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa, te obavlja druge poslove u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

7.1.3.2. Odjel za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta

Članak 58.

Odjel za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta sudjeluje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta, a posebno sljedeće: daje mišljenja na strategiju i program prostornog uređenja, daje ili odbija suglasnosti na prostorne planove, sudjeluje u provedbi i izradi nacrte propisa i podzakonske akte iz područja zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, radi na prilagodbi propisa sa propisima Europske unije sudjeluje u izradi međunarodnih ugovora iz tog područja te izdaje posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja. Sudjeluje u poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, a naročito sljedeće: uspostavlja i vodi evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, izrađuje drugostupanjska rješenja u upravnom postupku kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te daje tijelima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta. Sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, a posebno sudjeluje u obavljanju stručnih poslova u svezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti poljoprivrednog zemljišta. Sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta i provedbi projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta sukladno posebnim propisima. Izrađuje stručne podloge, prijedloge i analize iz djelokruga Odjela za potrebe izrade propisa, dokumenata, prijedloga programa, prijedloga projekata i ostalih materijala. Surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama te pravnim i fizičkim osobama po pitanjima iz djelokruga Odjela. Sudjeluje u aktivnostima pripreme i izvršenja proračuna. Obavlja upravni nadzor sukladno posebnim propisima.

7.1.4. Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju

Članak 59.

Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju prati stanje u proizvodnji hrane, pića i duhanskih proizvoda; sudjeluje u aktivnostima vezano za restrukturiranje i konsolidaciju tvrtki poljoprivredno-prehrambenog kompleksa; prati programe kreditiranja u poljoprivredi; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije, predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i programe potpora poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačkoj industriji; vodi upravne postupke i poslove vezano za upisnike iz djelokruga Službe; vodi i upisnike ovlaštenih skladištara, listu senzorskih ocjenjivača maslinovih ulja, obrađivača duhana, proizvođača duhanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duhanskih proizvoda te marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Republici Hrvatskoj; sudjeluje u izradi propisa za područje industrije hrane, pića i duhanskih proizvoda; radi na izradi i provedbi propisa o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište; daje tumačenje knjige evidencije utroška brašna; izdaje evidencijske markice za obilježavanje brašna i vodi propisane evidencije; izrađuje izvješća u svezi izdanih evidencijskih markica za obilježavanje brašna; izrađuje i provodi propise o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje; propise vezane za uređenje tržišta duhana, vina, alkoholnih pića, maslina i maslinovog ulja uključujući i propise o kakvoći maslinovog ulja, te propise za fizikalno – kemijska i organoleptička ispitivanja maslinovog ulja; propise vezane uz uspostavu i priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina; propise o vinu i propise o kakvoći jakih alkoholnih i alkoholnih pića, te provodi kontinuiranu harmonizaciji s propisima Europske unije; radi na izradi i provedbi nacionalnih propisa o voćnim vinima, vinskom i voćnom octu, minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina, uvjetima analize mošta, vina i voćnih vina za koje Europska unija nije donijela posebne propise; daje stručna tumačenja propisa o vinu, jakim alkoholnim i alkoholnim pićima kao i ostalih propisa iz djelokruga; izrađuje Listu zemljopisnih oznaka za vina i Listu tradicionalnih izraza za vino te provodi dopune Lista; izrađuje propise o priznavanju i zaštiti jakih alkoholnih i aromatiziranih pića i Listu jakih alkoholnih i aromatiziranih pića podrijetlom iz Republike Hrvatske te provodi dopunu Liste; izrađuje propise o troškovima postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića; vodi postupak priznavanja i zaštite oznaka jakih alkoholnih i aromatiziranih pića; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i laboratorijskim analitičkim metodama za kontrolu kakvoće vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića; ovlašćuje ispitne i referentne laboratorije za potrebe službene kontrole kakvoće vina iz djelokruga; dodjeljuje oznake kontroliranog zemljopisnog podrijetla vina uključujući tradicionalne i homonimne oznake; odobrava objekte za proizvodnju i prodaju vina i voćnih vina; vodi upisnik destilatera; odobrava objekte za proizvodnju vinskog i voćnog octa; prati stanje u području proizvodnje i prometa vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića; surađuje s Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodom za vinogradarstvo i vinarstvo i Hrvatskom poljoprivrednom komorom i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u području provedbe propisa o vinu i vinarskom inspekcijom u području nadzora kakvoće proizvoda; surađuje s proizvođačkim organizacijama u sektoru vinarstva i jakih alkoholnih pića; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, bankama, agencijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima u okviru djelokruga; prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i provedbi projekata iz svoga djelokruga.

Služba je nadležna za provođenje propisa kojima se uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda, vina, duhana, posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište, uskladištenja i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje.

Za obavljanje poslova Službe za prehrambeno-prerađivačku industriju ustrojavaju se:

7.1.4.1. Odjel za strategiju i potpore prehrambeno-prerađivačkoj industriji

7.1.4.2. Odjel za vinarstvo i alkoholna pića.

7.1.4.1. Odjel za strategiju i potpore prehrambeno-
-prerađivačkoj industriji

Članak 60.

Odjel za strategiju i potpore prehrambeno-prerađivačkoj industriji prati stanje u proizvodnji hrane, pića i duhanskih proizvoda; sudjeluje u aktivnostima vezano za restrukturiranje i konsolidaciju tvrtki poljoprivredno-prehrambenog kompleksa; prati programe kreditiranja u poljoprivredi; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije, predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i programe potpora poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačkoj industriji; radi na izradi i provedbi propisa koji uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda, duhana, posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište, uskladištenja i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje, vodi upravne postupke i poslove vezano za upisnike iz djelokruga Službe; vodi i upisnike ovlaštenih skladištara, listu senzorskih ocjenjivača maslinovih ulja, obrađivača duhana, proizvođača duhanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duhanskih proizvoda te marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Republici Hrvatskoj; vodi postupke izdavanja ovlaštenja skladištarima i koordinira u poslovima Sigurnosnog (indemnity) fonda; sudjeluje u izradi propisa za područje industrije hrane, pića i duhanskih proizvoda;; daje tumačenje knjige evidencije utroška brašna; izdaje evidencijske markice za obilježavanje brašna i vodi propisane evidencije; izrađuje izvješća u svezi izdanih evidencijskih markica za obilježavanje brašna; izrađuje i provodi propise o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje; propise vezane za uređenje tržišta duhana i tržišta maslina i maslinovog ulja uključujući i propise o kakvoći maslinovog ulja, te propise za fizikalno – kemijska i organoleptička ispitivanja maslinovog ulja; propise vezane uz uspostavu i priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, bankama, agencijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima u okviru djelokruga, prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i projekata iz djelokruga.

7.1.4.2. Odjel za vinarstvo i alkoholna pića

Članak 61.

Odjel za vinarstvo i alkoholna pića izrađuje i provodi propise o vinu i propise o kakvoći jakih alkoholnih i alkoholnih pića, te provodi kontinuiranu harmonizaciju s propisima Europske unije; radi na izradi i provedbi nacionalnih propisa o voćnim vinima, vinskom i voćnom octu, minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina, uvjetima analize mošta, vina i voćnih vina za koje Europska unija nije donijela posebne propise; daje stručna tumačenja propisa o vinu, jakim alkoholnim i alkoholnim pićima kao i ostalih propisa iz djelokruga; izrađuje Listu zemljopisnih oznaka za vina i Listu tradicionalnih izraza za vino te provodi dopune Lista; izrađuje propise o priznavanju i zaštiti jakih alkoholnih i aromatiziranih pića i Listu jakih alkoholnih i aromatiziranih pića podrijetlom iz Republike Hrvatske te provodi dopunu Liste; izrađuje propise o troškovima postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića; vodi postupak priznavanja i zaštite oznaka jakih alkoholnih i aromatiziranih pića; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i laboratorijskim analitičkim metodama za kontrolu kakvoće vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića; ovlašćuje ispitne i referentne laboratorije za potrebe službene kontrole kakvoće vina iz djelokruga; dodjeljuje oznake kontroliranog zemljopisnog podrijetla vina uključujući tradicionalne i homonimne oznake; odobrava objekte za proizvodnju i prodaju vina i voćnih vina; vodi upisnik destilatera; odobrava objekte za proizvodnju vinskog i voćnog octa; prati stanje u području proizvodnje i prometa vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića; surađuje s Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo / Zavodom za vinogradarstvo i vinarstvo, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatskom poljoprivrednom komorom u području provedbe propisa o vinu i vinarskom inspekcijom u području nadzora kakvoće proizvoda kao i propise vezane za uređenje tržišta vina i alkoholnih pića; surađuje s proizvođačkim organizacijama u sektoru vinarstva i jakih alkoholnih pića; vodi upravni postupak, izdaje rješenja, vodi propisane evidencije iz svoga djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, agencijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima u okviru djelokruga, prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i projekata iz djelokruga.

7.2. Sektor za potpore i analizu

Članak 62.

Sektor za potpore i analizu obavlja sljedeće poslove: koordinira i sudjeluje u izradi posebnog propisa o poljoprivredi i državnoj potpori u poljoprivredi; koordinira mjere državne potpore poljoprivredi financirane iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i prati njezine učinke te vodi registar državnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, sudjeluje u planiranju proračuna za državne potpore poljoprivredi u skladu s međunarodno preuzetim obvezama, koordinira i sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na izravna plaćanja u poljoprivredi, prati EU i nacionalno zakonodavstvo vezano uz politiku goriva za namjene u poljoprivredi te predlaže mjere, usklađuje domaće poljoprivredno zakonodavstvo s onim u EU u području izravnih plaćanja, državnih potpora i poljoprivrednog knjigovodstva, koordinira provedbu projekata Svjetske banke u području poljoprivrede i povezanih darovnica iz međunarodnih izvora, koordinira i sudjeluje u izradi strateških dokumenata, koordinira provedbu primijenjenih istraživanja u poljoprivredi, koordinira provedbu Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN), izrađuje analize vezane uz poljoprivredu, upravlja Tržišnim cjenovnim informacijskim sustavom u poljoprivredi i poljoprivrednim informacijama i dokumentacijom.

Za obavljanje poslova Sektora za potpore i analizu ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za potpore u poljoprivredi

7.2.2. Služba za poljoprivredne informacije, planiranje i analize.

7.2.1. Služba za potpore u poljoprivredi

Članak 63.

Služba za potpore u poljoprivredi obavlja sljedeće poslove: koordinira i sudjeluje u izradi propisa u dijelu koji se odnosi na izravne i neizravne državne potpore u poljoprivredi, brine o usklađenosti državnih potpora poljoprivredi koje provode različita tijela državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave, vodi registar državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju koja se financira iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s posebnim propisima, brine o usklađenosti sustava upravljanja državnim potporama u poljoprivredi Republike Hrvatske sa sustavom u EU, izrađuje izvješća o državnoj potpori za nacionalne i EU potrebe, komunicira s EU po pitanju notifikacije državnih potpora u poljoprivredi kao i s davateljima državne potpore, planira proračunska sredstva za državne potpore u poljoprivredi, prati izvršenje i učinke domaće potpore, koordinira i sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na izravna plaćanja u poljoprivredi te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje, planira proračunska sredstva za provedbu izravnih plaćanja i iznos nacionalne omotnice, brine o usklađenosti izravnih plaćanja u poljoprivredi s ostalim mjerama potpore pojedinim sektorima, prati nacionalno i zakonodavstvo EU u području državnih potpora i izravnih plaćanja u poljoprivredi, sudjeluje u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na izravna plaćanja i državne potpore, sudjeluje u prilagodbi sustava izravnih plaćanja u Republici Hrvatskoj sustavu izravnih plaćanja u EU, prati nacionalno i EU zakonodavstvo vezano uz politiku goriva za namjene u poljoprivredi, koordinira provedbu projekata Svjetske banke u području poljoprivrede i povezanih darovnica iz međunarodnih izvora.

Sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u djelokrugu Ministarstva, a koji se tiču prava i obveza što proizlaze iz pojedinih organizacijskih oblika poljoprivrednih gospodarstava, izravne prodaje i evidencije izravne prodaje OPG-a, poreznog sustava te sustava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika, prati stanje u području porezne politike vezane uz poljoprivredu, prati stanje u području mirovinskog i zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika, daje prijedloge za unaprjeđenje propisa koji se tiču poslovnog organiziranja u poljoprivredi, izravne prodaje, poreznog sustava te sustava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika.

Za obavljanje poslova Službe za potpore u poljoprivredi ustrojavaju se:

7.2.1.1. Odjel za državne potpore u poljoprivredi

7.2.1.2. Odjel za izravna plaćanja u poljoprivredi.

7.2.1.1. Odjel za državne potpore u poljoprivredi

Članak 64.

Odjel za državne potpore u poljoprivredi obavlja sljedeće poslove: koordinira i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na državne potpore te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje, brine o usklađenosti državnih potpora poljoprivredi koje provode različita tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vodi registar državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju koja se financira iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s posebnim propisima, daje prijedloge za prilagodbu sustava upravljanja državnim potporama Republike Hrvatske onome u EU, izrađuje izvješća o državnoj potpori za nacionalne i EU potrebe, priprema notifikacije o državnoj potpori za Europsku komisiju, komunicira s EU i davateljima državne potpore, planira proračunska sredstva za državne potpore u skladu s međunarodno preuzetim obvezama, prati stanje na domaćem tržištu goriva za poljoprivredu te daje prijedloge za unaprjeđenje sustava potrošnje goriva za poljoprivredu, prati zakonodavstvo u području državnih potpora poljoprivredi kroz olakšice u sklopu poreznog sustava, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja poljoprivrednika, prati izvršenje državne potpore, prati učinke državne potpore na sektor poljoprivrede, upravlja provedbom projekata Svjetske banke u području poljoprivrede i povezanih darovnica iz međunarodnih izvora, prati izvršenje aktivnosti u sklopu projekata, izvještava Svjetsku banku, donatore i nadležne institucije Republike Hrvatske o provedbi aktivnosti na projektima.

7.2.1.2. Odjel za izravna plaćanja u poljoprivredi

Članak 65.

Odjel za izravna plaćanja u poljoprivredi obavlja sljedeće poslove: koordinira i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na izravna plaćanja te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje, planira proračunska sredstva za provedbu izravnih plaćanja i iznos nacionalne omotnice, prati izvršenje izravnih plaćanja, prati učinke primjene sustava izravnih plaćanja na sektor poljoprivrede, brine o usklađenosti izravnih plaćanja s ostalim mjerama potpore pojedinim sektorima, prati zakonodavstvo EU u području izravnih plaćanja u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike, sudjeluje u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na izravna plaćanja, sudjeluje u prilagodbi sustava izravnih plaćanja u Republici Hrvatskoj sustavu izravnih plaćanja u EU.

7.2.2. Služba za poljoprivredne informacije, planiranje i analize

Članak 66.

Služba za poljoprivredne informacije, planiranje i analize obavlja sljedeće poslove: koordinira i sudjeluje u izradi u izradi strateških dokumenata vezanih uz razvoj poljoprivrede i ruralnog razvitka, koordinira i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN), daje administrativnu podršku radu Vijeća za istraživanje u poljoprivredi, koordinira i sudjeluje u izradi proizvodno-potrošnih bilanci poljoprivrednih proizvoda, obavlja poslove prikupljanja i organiziranja gotovih statističkih podataka, informacija iz propisanih evidencija i baza podataka, obavlja poslove analiza cijena poljoprivrednih proizvoda, analiza proizvodnje, strukture i dohotka poljoprivredne djelatnosti te različite oblike potpore u poljoprivredi te koordinira i izrađuje godišnje izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće), obavlja poslove prikupljanja, obrade, provjere i pohrane podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda i agrarnih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta.

Za obavljanje poslova Službe za poljoprivredne informacije, planiranje i analize ustrojavaju se:

7.2.2.1. Odjel za planiranje i analize

7.2.2.2. Odjel za tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi.

7.2.2.1. Odjel za planiranje i analize

Članak 67.

Odjel za planiranje i analize koordinira i sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih uz razvoj poljoprivrede i ruralnog razvitka, a čiji je predlagač Ministarstvo, sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih uz gospodarski i socijalni razvoj Republike Hrvatske, a čiji su predlagači druga tijela državne uprave, sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih uz proces pristupanja i članstva Republike Hrvatske u EU, a odnose se na prilagodbu zakonodavstva Republike Hrvatske acquisu EU, koordinira i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje, koordinira rad tijela uključenih u Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka, prati zakonodavstvo EU u području Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka i tipologije poljoprivrednih gospodarstava u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU, koordinira rad Nacionalnog odbora za FADN, predlaže područja od interesa za istraživanja u poljoprivredi i uvjete za ostvarenje sredstava potpore za njihovu provedbu te daje administrativnu podršku radu Vijeća za istraživanje u poljoprivredi, koordinira i sudjeluje u izradi proizvodno-potrošnih bilanci poljoprivrednih proizvoda, izrađuje analize vezane uz domaću poljoprivrednu proizvodnju, strukturu i dohodak poljoprivrednih gospodarstava te različite oblike potpore u poljoprivredi.

Obavlja poslove prikupljanja i organiziranja gotovih statističkih podataka, informacija iz propisanih evidencija i baza podataka iz djelokruga središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova i ostalih administrativnih izvora od važnosti za poljoprivredu i provedbu poljoprivredne politike za potrebe Ministarstva i izvješćivanja javnosti, obavlja poslove analiza cijena određenih poljoprivrednih proizvoda i agrarnih inputa, analiza proizvodnje, strukture i dohotka poljoprivredne djelatnosti, surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području informacija u poljoprivredi, te koordinira i izrađuje godišnje izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće).

7.2.2.2. Odjel za tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi

Članak 68.

Odjel za tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi obavlja poslove prikupljanja, obrade, provjere i pohrane podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda i agrarnih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta, poslove cjenovnih analiza poljoprivrednog tržišta, poslove izvješćivanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije, održava web stranicu, propisuje metodologiju prikupljanja i obrade podataka, unaprjeđuje sustav prikupljanja i obrade podataka te izvješćivanja o cijenama i surađuje s međunarodnim tržišnim cjenovnim informacijskim sustavima u poljoprivredi.

7.3. Sektor inspekcija u poljoprivredi

Članak 69.

Sektor inspekcija u poljoprivredi obavlja inspekcijske poslove vezano uz nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u nadležnosti poljoprivredne, stočarske, vinarske i inspekcije za kakvoću hrane; rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja djelokruga; planira, organizira, prati i analizira rad poljoprivredne inspekcije, stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane; provodi unutarnji kontrolno-instruktivni nadzor; obavlja poslove u svezi s izvršenjem inspekcijskih rješenja; priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u postupcima ovrhe i parničnim postupcima iz djelokruga Sektora; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz djelokruga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; osigurava potrebnu edukaciju inspekcijama iz svoga djelokruga; priprema i izrađuje godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu; osigurava informacije o nadzoru koji provode inspekcije Sektora; priprema odgovore na upite i podneske građana u svezi postupanja inspekcija; izrađuje stručne podloge, daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz područja svoga djelokruga; daje mišljenja i očitovanja na nacrte prijedloga propisa i izvješća čiji su nositelji izrade druga tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata; prati i provodi međunarodne projekte iz svoga djelokruga; brine o materijalnim i tehničkim uvjetima za obavljanje inspekcijskih poslova; planira i koordinira uspostavu informacijskog sustava inspekcijskog postupanja; sudjeluje u pripremi informatizacije ustrojstvenih jedinica Sektora; osigurava korištenje odgovarajućih baza podataka; vodi evidencije i druge podatke za računalne baze podataka koji se odnose na obavljanje inspekcijskog nadzora; priprema i izrađuje podloge za programe i izvješća o radu ustrojstvenih jedinica Sektora te objedinjuje godišnja izvješća o radu; obavlja administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe ustrojstvenih jedinica Sektora; surađuje s upravama Ministarstva u čijem su djelokrugu zakoni kojih provođenje nadziru inspekcije ove Uprave; surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Za obavljanje poslova Sektora inspekcija u poljoprivredi ustrojavaju se:

7.3.1. Služba inspekcija u poljoprivredi

7.3.2. Služba inspekcija u područnim jedinicama.

7.3.1. Služba inspekcija u poljoprivredi

Članak 70.

Služba inspekcija u poljoprivredi obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u području mjera poljoprivredne politike i potpora, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda iz djelokruga poljoprivredne inspekcije, uskladištenja i skladišnice za žitarice i industrijsko bilje; poljoprivrednog zemljišta, mineralnih i organskih gnojiva te poboljšivača tla, primjene i prometa sredstava za zaštitu bilja te sprječavanje štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja po zdravlje ljudi, životinja, bilja i okoliša, kakvoće i označavanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, GM sjemena i sadnog materijala, poljoprivredne proizvodnje, ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u okviru svojih nadležnosti, integrirane proizvodnje, zdravstvene ispravnosti i higijene hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, kakvoće hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, kakvoće hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, GM hrane biljnog podrijetla i GM hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; u području proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja, držanja i iskorištavanja domaćih životinja, zaštite životinja, rada udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja, službene kontrole kakvoće hrane životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službene kontrole kakvoće hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, službene kontrole GM hrane i GM hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; proizvodnje vinskog grožđa, prerade grožđa za vino, proizvodnje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, proizvodnje voćnih vina i drugih proizvoda fermentacije soka ili masulja svježeg voća te destilacija; kakvoće hrane na razini proizvodnje i prerade, kakvoće hrane za životinje na razini proizvodnje i prerade, kontrole hrane sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, oznakom izvornosti, oznakom tradicionalnog ugleda na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade; uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda iz djelokruga stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane; obavlja izravni uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih; rješava u upravnim stvarima iz područja djelokruga poljoprivredne inspekcije; rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja djelokruga; planira, organizira, prati i analizira rad poljoprivredne inspekcije; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom inspektora s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svojega djelokruga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; osigurava potrebnu edukaciju inspekcijama iz svoga djelokruga; priprema i izrađuje godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz područja svoga djelokruga; daje mišljenja i očitovanja na nacrte prijedloga propisa i izvješća čiji su nositelji izrade druga tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata; surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Za obavljanje poslova Službe inspekcija u poljoprivredi ustrojavaju se:

7.3.1.1. Odjel nadzora mjera poljoprivredne politike i potpora

7.3.1.2. Odjel nadzora poljoprivrednog zemljišta i poljoprivredne proizvodnje

7.3.1.3. Odjel nadzora stočarstva, vinarstva i kakvoće hrane.

7.3.1.1. Odjel nadzora mjera poljoprivredne politike i potpora

Članak 71.

Odjel nadzora mjera poljoprivredne politike i potpora obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje mjera poljoprivredne politike te korištenje državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda iz djelokruga poljoprivredne inspekcije (tržišne intervencije u sektoru žitarica, hmelja, voća i povrća, živog bilja i cvijeća te ostalih proizvoda, tržišne standarde za proizvode iz sektora voća i povrća živog bilja i cvijeća stavljene na tržište Republike Hrvatske i koji se izvoze te tržišne standarde za hmelj, priznavanje proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru voća i povrća, hmelja i duhana, posebne odredbe za sektor hmelja, na prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, Upisnik trgovaca voćem i povrćem i drugo), uskladištenja i skladišnice za žitarice i industrijsko bilje; obavlja izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba, te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih; rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja djelokruga; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom poljoprivrednih inspektora u odjelima – područnim jedinicama utvrđenima ovom Uredbom s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada i godišnjeg izvješća o radu; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poljoprivredni inspektori u sjedištu Ministarstva, a mjesno su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske.

7.3.1.2. Odjel nadzora poljoprivrednog zemljišta i poljoprivredne proizvodnje

Članak 72.

Odjel nadzora poljoprivrednog zemljišta i poljoprivredne proizvodnje obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, kakvoća i promet gnojivima i poboljšivača tla te proizvodnja organskih gnojiva i poboljšivača tla, kakvoća, promet i primjena sredstava za zaštitu bilja te sprječavanje štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja po zdravlje ljudi, životinja, bilja i okoliša, kakvoća i označavanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, proizvodnja, otkup, obrada i promet duhanskog sjemena i presadnica te duhana, ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te prerada u ekološkoj proizvodnji, integrirana proizvodnja, zdravstvena ispravnosti i higijena hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, kakvoća hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, kakvoća hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, GM hrana biljnog podrijetla i GM hrana za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; obavlja izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba, te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenima na temelju njih; rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja djelokruga; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom poljoprivrednih inspektora u odjelima – područnim jedinicama utvrđenima ovom Uredbom s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada i godišnjeg izvješća o radu; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poljoprivredni inspektori u sjedištu Ministarstva, a mjesno su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske.

7.3.1.3. Odjel nadzora stočarstva, vinarstva i kakvoće hrane

Članak 73.

Odjel nadzora stočarstva,vinarstva i kakvoće hrane obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja, držanja i iskorištavanja domaćih životinja, zaštite životinja, rada udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja, službene kontrole kakvoće hrane životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službene kontrole kakvoće hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, službene kontrole GM hrane i GM hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; proizvodnje vinskog grožđa, prerade grožđa za vino, proizvodnje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, proizvodnje voćnih vina i drugih proizvoda fermentacije soka ili masulja svježeg voća te destilacija; kakvoće hrane na razini proizvodnje i prerade, kakvoće hrane za životinje na razini proizvodnje i prerade, kontrole hrane sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, oznakom izvornosti, oznakom tradicionalnog ugleda na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade; uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda iz djelokruga stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane; obavlja izravni uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih; rješava u upravnim stvarima iz područja djelokruga stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane; rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja djelokruga; planira, organizira, prati i analizira rad stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom inspektora u odjelima – područnim jedinicama utvrđenima ovom Uredbom sa ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svojeg djelokruga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; osigurava potrebnu edukaciju inspekcijama iz svoga djelokruga; priprema i izrađuje godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz područja svoga djelokruga; daje mišljenja i očitovanja na nacrte prijedloga propisa i izvješća čiji su nositelji izrade druga tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata; surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju stočarski inspektori, vinarski inspektori i inspektori za kakvoću hrane.

7.3.2. Služba inspekcija u područnim jedinicama

Članak 74.

Služba inspekcija u područnim jedinicama obavlja inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje mjera poljoprivredne politike te korištenje državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu, uskladištenja i skladišnice za žitarice i industrijsko bilje, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (tržišne intervencije u sektoru žitarica, hmelja, voća i povrća, živog bilja i cvijeća te ostalih proizvoda, tržišne standarde za proizvode iz sektora voća i povrća živog bilja i cvijeća stavljene na tržište Republike Hrvatske i koji se izvoze te tržišne standarde za hmelj, priznavanje proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru voća i povrća, hmelja i duhana, posebne odredbe za sektor hmelja, na prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, Upisnik trgovaca voćem i povrćem i drugo), gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, kakvoće i prometa gnojivima i poboljšivačima tla te proizvodnje organskih gnojiva i poboljšivača tla, kakvoće, prometa i primjena sredstava za zaštitu bilja te sprječavanja štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja po zdravlje ljudi, životinja, bilja i okoliša, kakvoće i označavanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, proizvodnje, otkupa, obrade i prometa duhanskog sjemena i presadnica te duhana, ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te prerade u ekološkoj proizvodnji, integrirane proizvodnje, službenih kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola kakvoće hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola GM hrane i GM hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; područje proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja, držanja i iskorištavanja domaćih životinja, zaštite životinja, rada udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja; službenih kontrola kakvoće hrane životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola kakvoće hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, službenih kontrola GM hrane i GM hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; područje tržišta poljoprivrednih proizvoda (tržišni standardi za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, osim u maloprodaji i pri uvozu, tržišne intervencije u sektoru goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa, jaja i mesa peradi); područje proizvodnje vinskog grožđa, prerade grožđa za vino, proizvodnje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, proizvodnje voćnih vina i drugih proizvoda fermentacije soka ili masulja svježeg voća te destilacija; područje tržišta poljoprivrednih proizvoda koje obuhvaća podatke u registru vinograda, sustav posebnih pomoći, odnosno potpora, enološke postupke, uvjeti propisane za proizvode koji nose oznaku zemljopisnog podrijetla i zaštićene oznake izvornosti i njihovo označavanje, prateće dokumente, prijave proizvodnje i obvezne evidencije; područje službenih kontrola kakvoće hrane na razini proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, službenih kontrola hrane sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, oznakom izvornosti i oznakom tradicionalnog ugleda na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te proizvodnje i prerade, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (tržišne intervencije u sektoru šećera, maslinovog ulja i stolnih maslina, prerađevina voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te pčelinjih proizvoda, tržišne standarde za maslinovo ulje, mlijeko i mliječne proizvode, osim u maloprodaji i uvozu, priznavanje proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina, posebne odredbe za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda te šećera); služba obavlja izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba, te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih; rješava o upravnim stvarima iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svoga djelokruga; prati izvršavanje godišnjeg plan rada i sudjeluje u izradi godišnjeg izvješća o radu; prati rad i izvršavanje poslova inspektora Službe; inicira izmjene te surađuje u izradi nacrta zakona i provedbenih propisa; planira provedbu aktivnosti iz svoga djelokruga te izvještavaju o provedbi istih; surađuje prema potrebi s drugim inspekcijskim službama i pravosudnim tijelima, te obavljaju i druge poslove propisane zakonom.

Za obavljanje poslova Službe inspekcija u područnim jedinicama ustrojavaju se:

7.3.2.1. Odjel – područna jedinica Zagreb

7.3.2.2. Odjel – područna jedinica Varaždin

7.3.2.3. Odjel – područna jedinica Osijek

7.3.2.4. Odjel – područna jedinica Rijeka

7.3.2.5. Odjel – područna jedinica Split.

7.3.2.1. – 7.3.2.5. Odjeli – područne jedinice Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split

Članak 75.

Odjeli – područne jedinice Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split obavljaju inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje mjera poljoprivredne politike te korištenje državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu, uskladištenja i skladišnice za žitarice i industrijsko bilje, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (tržišne intervencije u sektoru žitarica, hmelja, voća i povrća, živog bilja i cvijeća te ostalih proizvoda, tržišne standarde za proizvode iz sektora voća i povrća živog bilja i cvijeća stavljene na tržište Republike Hrvatske i koji se izvoze te tržišne standarde za hmelj, priznavanje proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru voća i povrća, hmelja i duhana, posebne odredbe za sektor hmelja, na prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, Upisnik trgovaca voćem i povrćem i drugo), gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, kakvoće i prometa gnojivima i poboljšivačima tla te proizvodnje organskih gnojiva i poboljšivača tla, kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja te sprječavanje štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja po zdravlje ljudi, životinja, bilja i okoliša, kakvoće i označavanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, proizvodnje, otkupa, obrade i prometa duhanskog sjemena i presadnica te duhana, ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te prerade u ekološkoj proizvodnji, integrirane proizvodnje, službenih kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola kakvoće hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola GM hrane i GM hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; područje proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja, držanja i iskorištavanja domaćih životinja, zaštite životinja, rada udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja; službenih kontrola kakvoće hrane životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola kakvoće hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, službenih kontrola GM hrane i GM hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; tržišta poljoprivrednih proizvoda (tržišni standardi za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, osim u maloprodaji i pri uvozu, tržišne intervencije u sektoru goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa, jaja i mesa peradi); područje proizvodnje vinskog grožđa, prerade grožđa za vino, proizvodnje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, proizvodnje voćnih vina i drugih proizvoda fermentacije soka ili masulja svježeg voća te destilacija; tržišta poljoprivrednih proizvoda koje obuhvaća podatke u registru vinograda, sustav posebnih pomoći, odnosno potpora, enološke postupke, uvjete propisane za proizvode koji nose oznaku zemljopisnog podrijetla i zaštićene oznake izvornosti i njihovo označavanje, prateće dokumente, prijave proizvodnje i obvezne evidencije; područje službenih kontrola kakvoće hrane na razini proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, službenih kontrola hrane sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, oznakom izvornosti i oznakom tradicionalnog ugleda na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te proizvodnje i prerade, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (tržišne intervencije u sektoru šećera, maslinovog ulja i stolnih maslina, prerađevina voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te pčelinjih proizvoda, tržišne standarde za maslinovo ulje, mlijeko i mliječne proizvode, osim u maloprodaji i uvozu, priznavanje proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina, posebne odredbe za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda te šećera); obavljaju izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba, te poduzimaju mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih; rješavaju o upravnim stvarima iz svoga djelokruga; sudjeluju u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svoga djelokruga; prate izvršavanje godišnjeg plan rada i sudjeluju u izradi godišnjeg izvješća o radu; prate rad i izvršavanje poslova inspektora Odjela –
područne jedinice; iniciraju izmjene te surađuju u izradi nacrta zakona i provedbenih propisa; planiraju provedbu aktivnosti iz svog djelokruga te izvještavaju o provedbi istih; surađuju prema potrebi s drugim inspekcijskim službama i pravosudnim tijelima, te obavljaju i druge poslove propisane zakonom.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poljoprivredni inspektori, stočarski inspektori, vinarski inspektori i inspektori za kakvoću hrane u okviru pojedinih Odjela – područnih jedinica.

7.3.2.1. Odjel – područna jedinica Zagreb, obuhvaća područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, sa sjedištem u Zagrebu.

U Odjelu – područna jedinica Zagreb ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Zagreb

Ispostava Ivanić Grad

Ispostava Vrbovec

Ispostava Velika Gorica

Ispostava Jastrebarsko

Ispostava Bjelovar

Ispostava Čazma

Ispostava Garešnica

Ispostava Grubišno Polje

Ispostava Daruvar

Ispostava Sisak

Ispostava Petrinja

Ispostava Kutina

Ispostava Novska

Ispostava Karlovac

Ispostava Ogulin.

7.3.2.2. Odjel – područna jedinica Varaždin obuhvaća područje Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije, sa sjedištem u Varaždinu.

U Odjelu – područna jedinica Varaždin ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Varaždin

Ispostava Ludbreg

Ispostava Ivanec

Ispostava Čakovec

Ispostava Koprivnica

Ispostava Križevci

Ispostava Đurđevac

Ispostava Krapina

Ispostava Zlatar.

7.3.2.3. Odjel – područna jedinica Osijek, obuhvaća područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije sa sjedištem u Osijeku.

U Odjelu – područna jedinica Osijek ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Osijek

Ispostava Našice

Ispostava Donji Miholjac

Ispostava Valpovo

Ispostava Beli Manastir

Ispostava Đakovo

Ispostava Vukovar

Ispostava Vinkovci

Ispostava Županja

Ispostava Slavonski Brod

Ispostava Nova Gradiška

Ispostava Požega

Ispostava Pakrac

Ispostava Virovitica

Ispostava Slatina.

7.3.2.4. Odjel – područna jedinica Rijeka, obuhvaća područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije sa sjedištem u Rijeci.

U Odjelu – područna jedinica Rijeka ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Rijeka

Ispostava Delnice

Ispostava Pazin

Ispostava Pula

Ispostava Poreč

Ispostava Umag

Ispostava Gospić.

7.3.2.5. Odjel – područna jedinica Split, obuhvaća područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-
-neretvanske županije sa sjedištem u Splitu.

U Odjelu – područna jedinica Split ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Split

Ispostava Sinj

Ispostava Imotski

Ispostava Šibenik

Ispostava Zadar

Ispostava Metković

Ispostava Ploče

Ispostava Dubrovnik.

8. UPRAVA RURALNOG RAZVOJA, EU I MEĐUNARODNE SURADNJE

Članak 76.

Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje oblikuje politiku ruralnog razvoja i koordinira njenu provedbu, što uključuje mjere strukturne poljoprivredne politike i mjere politike razvoja ruralnih područja financirane iz proračuna EU i državnog proračuna Republike Hrvatske koordinira i sudjeluje u izradi strateških i programskih dokumenata, propisa i međunarodnih sporazuma u području ruralnog razvoja; surađuje s tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručnim ustanovama i udruženjima u planiranju i realizaciji mjera ruralnog razvoja; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području ruralnog razvoja u svojstvu Upravne direkcije za provedbu programa ruralnog razvoja.

Uprava koordinira usklađivanje nacionalnog poljoprivrednog zakonodavstva s EU zakonodavstvom i aktivnosti vezano uz buduće članstvo Republike Hrvatske u EU; koordinira sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Vijeća EU i Europske komisije, kao i u radu tijela osnovanih na temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i EU u djelokrugu Ministarstva; koordinira programe pomoći EU namijenjene jačanju institucionalnih kapaciteta; sudjeluje u radu međunarodnih asocijacija (WTO, CEFTA, EFTA) te u provedbi ovih ugovora u području poljoprivrede; promiče međunarodnu suradnju i koordinira i organizira sudjelovanje Republike Hrvatske u radu međunarodnih organizacija u području poljoprivrede, te sudjelovanje na međunarodnim manifestacijama.

Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje upravlja sustavima označavanja i zaštite proizvoda oznakama kvalitete, i to proizvoda iz ekološke i integrirane poljoprivredne proizvodnje te prehrambenih proizvoda s oznakama zemljopisnog podrijetla, izvornosti hrane i tradicionalnog ugleda; koordinira izradu razvojnih dokumenata i propisa u području označavanja proizvoda oznakama kvalitete.

Za obavljanje poslova Uprave ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje ustrojavaju se:

8.1. Sektor za razvoj ruralnih područja

8.2. Sektor za upravljanje EU programima ruralnog razvoja

8.3. Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju.

8.1. Sektor za razvoj ruralnih područja

Članak 77.

Sektor za razvoj ruralnih područja analizira stanje u poljoprivredi i ruralnim područjima; oblikuje mjere potpore za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede i prerade, održivo gospodarenje resursima u poljoprivredi i održivi razvoj ruralnih područja; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera potpore i sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata i propisa vezanih uz programe ruralnog razvoja EU; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području problematike područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

Sektor za razvoj ruralnih područja nadležan je za područje ekološke i integrirane poljoprivredne proizvodnje, registracije i zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; sudjeluje u utvrđivanju mjerila vezanih uz sustav održive poljoprivrede i zaštite okoliša u dijelu zaštite zraka, vode, tla i bioraznolikosti; provodi program sufinanciranja akreditacije certifikacijskih tijela za utvrđivanje sukladnosti proizvoda s oznakama zemljopisnog podrijetla hrane, izvornosti hrane, tradicionalnog ugleda hrane i oznakom ekološke proizvodnje; izrađuje i provodi operativne programe potpora proizvodnji autohtonih i ekoloških prehrambenih proizvoda.

Za obavljanje poslova Sektora za razvoj ruralnih područja ustrojavaju se:

8.1.1. Služba za održivi razvoj ruralnih područja

8.1.2. Služba za označavanje kvalitete proizvoda.

8.1.1. Služba za održivi razvoj ruralnih područja

Članak 78.

Služba za održivi razvoj ruralnih područja analizira stanje u poljoprivredi i ruralnim područjima Republike Hrvatske te identificira probleme i nedostatke; oblikuje mjere potpore za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede, obrazovanje i udruživanje proizvođača, održivo gospodarenje resursima u poljoprivredi, unaprjeđenje uvjeta življenja i održivo gospodarenje u ruralnim područjima; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera ruralnog razvoja; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata i propisa vezanih uz programe ruralnog razvoja EU; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika.

Za obavljanje poslova Službe za održivi razvoj ruralnih područja ustrojavaju se:

8.1.1.1. Odjel za razvoj ruralnih područja

8.1.1.2. Odjel za povećanje konkurentnosti proizvodnje

8.1.1.3. Odjel za održivo gospodarenje resursima.

8.1.1.1. Odjel za razvoj ruralnih područja

Članak 79.

Odjel za razvoj ruralnih područja analizira gospodarsku situaciju i stanje fizičke i socijalne infrastrukture u ruralnim područjima; definira ruralna područja; oblikuje mjere potpore za diverzifikaciju gospodarskih aktivnosti u ruralnim područjima i razvoj maloga poduzetništva, poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima, obnovu i održivi razvitak sela korištenjem obnovljivih izvora energije, razvoj ruralnog turizma; očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa, unaprjeđenje statusa i uloge žene u ruralnim područjima; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera potpore, uključujući potporu za organizaciju manifestacija iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata i propisa vezanih uz programe ruralnog razvoja EU; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika.

8.1.1.2. Odjel za povećanje konkurentnosti proizvodnje

Članak 80.

Odjel za povećanje konkurentnosti proizvodnje analizira stanje u sektorima proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda te identificira probleme i nedostatke; oblikuje mjere potpore za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda – obrazovanje i udruživanje proizvođača, modernizacija proizvodnje i inovacije, dosezanje standarda zaštite okoliša, zdravlja ljudi, životinja i bilja, dobrobiti životinja i sigurnosti na radu, dodavanje vrijednosti proizvodima, suradnja subjekata u lancu proizvodnje, upravljanje rizicima u proizvodnji; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera potpore, uključujući potporu dohotku i potporu za osiguranje od šteta uzrokovanim elementarnim nepogodama u poljoprivrednoj proizvodnji; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata i propisa vezanih uz programe ruralnog razvoja EU; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika.

8.1.1.3. Odjel za održivo gospodarenje resursima

Članak 81.

Odjel za održivo gospodarenje resursima analizira stanje okoliša i prirode u poljoprivrednoj proizvodnji i uvjete za obavljanje poljoprivredne proizvodnje te identificira probleme i nedostatke; definira područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (TUG); oblikuje mjere potpore za očuvanje i unaprjeđenje okoliša, biološke raznolikosti biljaka i životinja, staništa i krajobraza, sprječavanje utjecaja na klimatske promjene, očuvanje proizvodnje na područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i područjima zaštićenih prirodnih vrijednosti; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera potpore, uključujući potporu za ekološku i integriranu proizvodnju, potporu za TUG područja, potporu za izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata i propisa vezanih uz programe ruralnog razvoja EU; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave te stručnim i znanstvenim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području problematike područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

8.1.2. Služba za označavanje kvalitete proizvoda

Članak 82.

Služba za označavanje kvalitete proizvoda obavlja poslove iz područja ekološke, integrirane poljoprivredne proizvodnje, registracije i zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvod; prati stanje u poljoprivrednoj proizvodnji te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; rješava u upravnim stvarima; izrađuje nacrte i priprema donošenje zakona i podzakonskih akata; radi na harmonizaciji propisa o zemljopisnom podrijetlu hrane, izvornosti hrane, hrane posebnih karakteristika (tradicionalni ugled hrane); ekološkoj i integriranoj proizvodnji; vodi upisnike prehrambenih proizvoda koji nose oznaku zemljopisnog podrijetla, oznaku izvornosti, oznaku tradicionalni ugled kao i njihovih korisnika, subjekata u ekološkoj proizvodnji, ovlaštenih kontrolnih tijela, proizvođača u integriranoj proizvodnji; provodi usklađivanje akata sa zakonodavstvom Europske unije; sudjeluje u izradi proračuna i sustava potpore u poljoprivredi; provodi upravni nadzor nad provođenjem propisa iz djelokruga; prati i koordinira rad ustanova koje izvršavaju prenijete poslove iz zakona koji su u djelokrugu Službe; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području oznaka kvalitete; prati i provodi međunarodne projekte iz područja djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja djelokruga Službe; provodi i ostale upravne poslove iz područja djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za označavanje kvalitete proizvoda ustrojavaju se:

8.1.2.1. Odjel za registraciju i zaštitu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

8.1.2.2. Odjel za ekološku i integriranu proizvodnju.

8.1.2.1. Odjel za registraciju i zaštitu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Članak 83.

Odjel za registraciju i zaštitu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda izrađuje i usklađuje propise u području registracije i zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i oznakom tradicionalnog ugleda s propisima Europske unije; daje stručna tumačenja odredbi propisa iz djelokruga te izrađuje vodiče kojima se detaljnije pojašnjava njihova primjena; provodi upravni postupak registracije naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i oznakom tradicionalnog ugleda na nacionalnoj razini; vodi registre registriranih oznaka te upisnike korisnika registriranih oznaka; prosljeđuje zahtjeve za registraciju naziva proizvoda na razini Europske unije; organizira sustav službenih kontrola u dijelu utvrđivanja sukladnosti registriranih proizvoda sa specifikacijom; provodi upravni postupak ovlašćivanja pravnih osoba – certifikacijskih tijela koja provode postupak utvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom; provodi nadzor nad radom ovlaštenih certifikacijskih tijela; koordinira i surađuje u dijelu provedbe službenih kontrola s ovlaštenim certifikacijskim tijelima i nadležnim inspekcijama; odobrava planove kontrole za proizvode registrirane oznakom izvornosti i oznakom zemljopisnog podrijetla koje izrađuju certifikacijska tijela; izrađuje planove kontrola za proizvode registrirane oznakom tradicionalnog ugleda; surađuje s udruženjima proizvođača autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s drugim obrazovnim, istraživačkim i stručnim institucijama u Republici Hrvatskoj, međunarodnim institucijama (FAO i dr.) te sa županijama, gradovima i općinama; organizira i sudjeluje na različitim skupovima i radionicama u cilju informiranja proizvođača, kao i potrošača, o sustavu registracije i zaštite autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; sudjeluje u provedbi projekata u okviru djelokruga; sudjeluje u provođenju natječaja za dodjelu novčane potpore za registraciju zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

8.1.2.2. Odjel za ekološku i integriranu proizvodnju

Članak 84.

Odjel za ekološku i integriranu proizvodnju prati stanje ekološke i integrirane proizvodnje; vodi upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela, upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala; vrši postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju; vodi poslove upravnog nadzora i analize stanja iz područja ekološke i integrirane proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje stručne podloge za izradu zakona i provedbenih propisa iz područja ekološke proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje propise integrirane proizvodnje u području bilinogojstva, sudjeluje u pripremi i drugih propisa i općih akata; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga; predlaže i nadzire mjere i aktivnosti usmjerenih na potporu razvitka poljoprivredne proizvodnje, koordinira poslove s domaćim i međunarodnim institucijama u osmišljavanju i provedbi projekata za razvitak ekološke i integrirane proizvodnje; koordinira rad drugih tijela državne uprave, ustanova i drugih organizacija iz područja ekološke i integrirane proizvodnje; osigurava suradnju nadležnih tijela koja provode stručnu kontrolu u ekološkoj i integriranoj proizvodnji; surađuje s nadležnim tijelima za područje ekološke i integrirane proizvodnje u zemljama EU i zemljama članicama IFOAM-a; prati i proučava legislativu EU iz područja ekološke i integrirane proizvodnje te daje prijedloge i mišljenja za istu; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera potpore, uključujući potporu za ekološku i integriranu proizvodnju, sudjeluje u izradi godišnjih planova aktivnosti vezanih uz provođenje EU projekata iz područja ekološke i integrirane proizvodnje, sudjeluje u provođenju natječaja za dodjelu novčane potpore za ekološku i integriranu proizvodnju.

8.2. Sektor za upravljanje eu programima ruralnog razvoja

Članak 85.

Sektor za upravljanje EU programima ruralnog razvoja koordinira i prati provedbu EU programa ruralnog razvoja; izrađuje strateški i programski okvir za programe ruralnog razvoja; nadzire i prati ispunjavanje preuzetih međunarodnih obveza; izrađuje godišnja i završna izvješća o provedbi programa; daje tehničku potporu radu Odbora za praćenje IPARD programa; predlaže izmjene IPARD programa Europskoj komisiji; brine o promidžbi IPARD programa i edukaciji korisnika; planira i provodi mjeru tehničke pomoći; koordinira izradu propisa vezanih uz provedbu EU programa ruralnog razvoja, uključujući međunarodne sporazume; surađuje s tijelima uključenim u neposrednu provedbu IPARD programa, a posebice s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; oblikuje mjere potpore za provedbu lokalnih strategija razvoja i lokalnih inicijativa; surađuje s IPA operativnom strukturom u provedbi cjelokupnog IPA programa; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, stručnim ustanovama i udruženjima u planiranju i realizaciji programa ruralnog razvoja; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u svojstvu Upravne direkcije za provedbu programa ruralnog razvoja i u području lokalnih inicijativa i mreže za ruralni razvoj.

Za obavljanje poslova Sektora za upravljanje EU programima ruralnog razvoja ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za programiranje

8.2.2. Služba za promidžbu i lokalne inicijative.

8.2.1. Služba za programiranje

Članak 86.

Služba za programiranje koordinira i prati provedbu IPARD programa te priprema okvir za post-pristupni EU Program ruralnog razvoja u smislu izrade Strateškog okvira i Programa ruralnog razvoja za novo programsko razdoblje; nadzire i prati ispunjavanje preuzetih međunarodnih obveza; izrađuje godišnja i završna izvješća o provedbi programa; daje tehničku potporu radu Odbora za praćenje IPARD programa; prati realizaciju pretpristupnih i post-pristupnih programa ruralnog razvoja te mjeri postignute učinke; koordinira provedbu procjene programa ruralnog razvoja – ex-ante, u tijeku realizacije i ex-post; koordinira izradu godišnjih i završnih izvješća o provedbi programa ruralnog razvoja te ih predlaže Odboru za praćenje IPARD programa i Europskoj komisiji; predlaže izmjene IPARD programa Europskoj komisiji; koordinira izradu propisa vezanih uz provedbu EU programa ruralnog razvoja, uključujući međunarodne sporazume; surađuje s tijelima uključenim u neposrednu provedbu IPARD programa, a posebice s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; surađuje s IPA operativnom strukturom u provedbi cjelokupnog IPA programa; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, stručnim ustanovama i udruženjima u planiranju i realizaciji programa ruralnog razvoja; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u svojstvu Upravne direkcije za provedbu programa ruralnog razvoja i u području lokalnih inicijativa i mreže za ruralni razvoj.

Za obavljanje poslova Službe za programiranje ustrojavaju se:

8.2.1.1. Odjel za programiranje i koordinaciju

8.2.1.2. Odjel za praćenje i procjenu programa.

8.2.1.1. Odjel za programiranje i koordinaciju

Članak 87.

Odjel za programiranje i koordinaciju obavlja poslove Tajništva Odbora za praćenje IPARD programa – pruža administrativnu podršku i priprema dokumentaciju potrebnu za rad Odbora; koordinira izradu razvojnih dokumenata za korištenje sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) – strateški okvir i Program ruralnog razvoja u pretpristupnom i post-pristupnom razdoblju; planira sredstva proračuna EU i državnog proračuna Republike Hrvatske, potrebna za provedbu programa ruralnog razvoja; predlaže izmjene IPARD programa Odboru za praćenje IPARD programa i Europskoj komisiji; koordinira izradu propisa vezanih uz provedbu EU programa ruralnog razvoja, uključujući međunarodne sporazume; surađuje s IPA operativnom strukturom u provedbi cjelokupnog IPA programa; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, stručnim ustanovama i udruženjima u planiranju i realizaciji programa ruralnog razvoja, a posebice s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u planiranju i realizaciji programa ruralnog razvoja; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u programskim pitanjima.

8.2.1.2. Odjel za praćenje i procjenu programa

Članak 88.

Odjel za praćenje i procjenu programa prati realizaciju pretpristupnih i post-pristupnih programa ruralnog razvoja te mjeri postignute učinke; koordinira provedbu procjene programa ruralnog razvoja – ex-ante, u tijeku realizacije i ex-post; koordinira izradu godišnjih i završnih izvješća o provedbi programa ruralnog razvoja te ih predlaže Odboru za praćenje IPARD programa i Europskoj komisiji; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, stručnim ustanovama i udruženjima u planiranju i realizaciji programa ruralnog razvoja, a posebice s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u planiranju i realizaciji programa ruralnog razvoja; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u pitanjima praćenja i procjene programa.

8.2.2. Služba za promidžbu i lokalne inicijative

Članak 89.

Služba za promidžbu i lokalne inicijative koordinira informiranje javnosti o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja programa ruralnog razvoja EU; vrši promociju programa ruralnog razvoja; sudjeluje u izradi godišnjeg komunikacijskog akcijskog plana; prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata; priprema godišnje akcijske planove provedbe tehničke pomoći; provodi postupak javne nabave po EU pravilima javne nabave (PRAG) za nabavu roba i usluga predviđenih u akcijskom planu provedbe tehničke pomoći; prati realizaciju tehničke pomoći; prati rad lokalnih akcijskih grupa i provedbu lokalnih razvojnih strategija (LEADER pristup); oblikuje mjere potpore za rad lokalnih akcijskih grupa i provedbu lokalnih razvojnih strategija; pruža tehničku podršku radu Ocjenjivačkog odbora za ocjenu kvalitete lokalnih razvojnih strategija; koordinira aktivnosti vezane uz uspostavu i rad Mreže za ruralni razvoj Republike Hrvatske te obavlja poslove Tajništva Mreže; koordinira izradu propisa vezanih uz mjere potpore; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata vezanih uz programe ruralnog razvoja EU; surađuje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Uredom glasnogovornika Ministarstva poljoprivrede, tijelima državne uprave, jedinicama regionalne i lokalne samouprave te različitim stručnim službama; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Za obavljanje poslova Službe za promidžbu i lokalne inicijative ustrojavaju se:

8.2.2.1. Odjel za promidžbu programa i tehničku pomoć

8.2.2.2. Odjel za lokalne inicijative i mrežu za ruralni razvoj.

8.2.2.1. Odjel za promidžbu programa i tehničku pomoć

Članak 90.

Odjel za promidžbu programa i tehničku pomoć koordinira informiranje javnosti o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja programa ruralnog razvoja EU; vrši promociju programa ruralnog razvoja koristeći razne oblike komunikacijskih alata; sudjeluje u izradi godišnjeg komunikacijskog akcijskog plana; prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata; priprema godišnje akcijske planove provedbe tehničke pomoći; provodi postupak javne nabave po EU pravilima javne nabave (PRAG) za nabavu roba i usluga predviđenih u akcijskom planu provedbe tehničke pomoći; prati realizaciju tehničke pomoći; u promidžbi programa i informiranju korisnika surađuje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Uredom glasnogovornika Ministarstva poljoprivrede, jedinicama regionalne i lokalne samouprave te različitim stručnim službama.

8.2.2.2. Odjel za lokalne inicijative i mrežu za ruralni razvoj

Članak 91.

Odjel za lokalne inicijative i mrežu za ruralni razvoj prati rad lokalnih akcijskih grupa i provedbu lokalnih razvojnih strategija (LEADER pristup); oblikuje mjere potpore za rad lokalnih akcijskih grupa i provedbu lokalnih razvojnih strategija; pruža tehničku podršku radu Ocjenjivačkog odbora za ocjenu kvalitete lokalnih razvojnih strategija; koordinira aktivnosti vezane uz uspostavu i rad Mreže za ruralni razvoj Republike Hrvatske te obavlja poslove Tajništva Mreže; koordinira izradu propisa vezanih uz mjere potpore, a sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata vezanih uz programe ruralnog razvoja EU; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području lokalnih inicijativa i mreže za ruralni razvoj.

8.3. Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju

Članak 92.

Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove: koordinira usklađivanje nacionalnog poljoprivrednog zakonodavstva s onim u EU; koordinira aktivnosti Ministarstva vezano uz buduće članstvo Republike Hrvatske u EU za područje poljoprivrede, posebice sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radu tijela Vijeća EU i Europske komisije; koordinira aktivnosti Ministarstva vezano za sudjelovanje u tijelima osnovanim na temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, uključivo koordinaciju provedbe Sporazuma; sudjeluje u radu međunarodnih asocijacija (WTO, CEFTA, EFTA), sudjeluje u dvostranim i višestranim trgovinskim pregovorima u području poljoprivrede, te u provedbi sklopljenih ugovora; prati kretanja Zajedničke poljoprivredne politike EU, zbivanja vezana uz Svjetsku trgovinsku organizaciju te stanje na međunarodnom tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; priprema, provodi i koordinira programe pomoći EU namijenjene jačanju institucionalnih kapaciteta; promiče međunarodnu suradnju i koordinira sudjelovanje Republike Hrvatske u radu međunarodnih organizacija u području poljoprivrede, te organizira sudjelovanje Ministarstva na međunarodnim manifestacijama.

Za obavljanje poslova Sektora za EU poslove i međunarodnu suradnju ustrojavaju se:

8.3.1. Služba za međunarodnu suradnju

8.3.2. Služba za EU poslove.

8.3.1. Služba za međunarodnu suradnju

Članak 93.

Služba za međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove: provedba međunarodnih dvostranih i višestranih trgovinskih sporazuma u području poljoprivrede i ribarstva; koordinacija provedbe trgovinskih mjera u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije i obvezama iz dvostranih i višestranih sporazuma; koordinacija sudjelovanja Republike Hrvatske u međunarodnim i regionalnim organizacijama; sklapanje i provedba međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području poljoprivrede; predstavljanje Republike Hrvatske na specijaliziranim međunarodnim sajmovima i posebnim prezentacijama, svjetskim izložbama i kongresima u područjima iz djelokruga Ministarstva.

Za obavljanje poslova Službe za međunarodnu suradnju ustrojavaju se:

8.3.1.1. Odjel za međunarodne trgovinske odnose

8.3.1.2. Odjel za međunarodnu suradnju.

8.3.1.1. Odjel za međunarodne trgovinske odnose

Članak 94.

Odjel za međunarodne trgovinske odnose obavlja poslove vezane uz provedbu međunarodnih trgovinskih sporazuma iz područja poljoprivrede i ribarstva; sudjeluje u radu zajedničkih tijela osnovanih temeljem dvostranih trgovinskih sporazuma; sudjeluje u radnim tijelima osnovanih u okviru EFTA i CEFTA sporazuma; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz provedbe dvostranih i višestranih sporazuma u području poljoprivrede i ribarstva; obavlja poslove vezane uz usklađivanje horizontalnih propisa u području trgovinskih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u EU, uključujući oblikovanje i koordinaciju trgovinskih mjera u području poljoprivrede u skladu s obvezama Republike Hrvatske prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji te sukladno dogovorenim uvjetima iz sporazuma o slobodnoj trgovini; prati tijek poljoprivredne razmjene i predlaže mjere trgovinske politike u slučaju poremećaja na tržištu poljoprivrednih proizvoda; sudjeluje u izradi Carinske tarife za svaku kalendarsku godinu; izvješćuje Tajništvo WTO-a i nadležna tijela u drugim zemljama o poduzetim mjerama trgovinske politike u području poljoprivrede u Republici Hrvatskoj.

8.3.1.2. Odjel za međunarodnu suradnju

Članak 95.

Odjel za međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove: koordinira i izravno sudjeluje u radu međunarodnih i regionalnih organizacija kojih je Republika Hrvatska članica, priprema međunarodne sporazume i protokole o suradnji na području poljoprivrede i prati njihovu provedbu, potiče dvostranu suradnju s ministarstvima i institucijama drugih zemalja, prati i analizira suradnju s ministarstvima i institucijama drugih zemalja, sudjeluje u pripremi sastanaka na ministarskoj razini, prati rad mješovitih međudržavnih gospodarskih odbora, prati aktivnosti politike razvojne pomoći stranim zemljama, priprema i koordinira provedbu projekata financiranih iz međunarodnih zajmova, donacija i tehničke pomoći od strane međunarodnih institucija i država, sudjeluje u promotivnim djelatnostima i predstavljanju Republike Hrvatske na specijaliziranim međunarodnim sajmovima i posebnim prezentacijama, svjetskim izložbama i kongresima iz djelokruga Ministarstva.

8.3.2. Služba za EU poslove

Članak 96.

Služba za EU poslove obavlja sljedeće poslove: koordinacija aktivnosti za sudjelovanje Ministarstva u radu tijela Europske unije – Vijeća i Europske komisije u područjima iz djelokruga Ministarstva; koordinacija provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao i aktivnosti vezano za sudjelovanje Ministarstva u radu tijela osnovanih temeljem Sporazuma – Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, Odbora za stabilizaciju i pridruživanje te Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo; koordinacija usklađivanja nacionalnog poljoprivrednog zakonodavstva sukladno propisima iz područja Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; priprema i koordinacija provedbe projekata EU programa pomoći, kao i ostalih poslova vezanih uz korištenje sredstava iz EU programa namijenjenih jačanju institucionalnih kapaciteta (IPA – I. komponenta); koordinacija korištenja sredstava iz međunarodnih zajmova, donacija i tehničke pomoći.

Za obavljanje poslova Službe za EU poslove ustrojavaju se:

8.3.2.1. Odjel za EU koordinaciju

8.3.2.2. Odjel za EU programe.

8.3.2.1. Odjel za EU koordinaciju

Članak 97.

Odjel za EU koordinaciju obavlja sljedeće poslove: koordinacija aktivnosti za sudjelovanje Ministarstva u radu tijela Europske unije – Vijeća i Europske komisije u područjima iz djelokruga Ministarstva; koordinacija provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao i aktivnosti vezano za sudjelovanje Ministarstva u radu tijela osnovanih temeljem Sporazuma – Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, Odbora za stabilizaciju i pridruživanje te Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo; koordinacija usklađivanja nacionalnog poljoprivrednog zakonodavstva sukladno propisima iz područja Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije.

8.3.2.2. Odjel za EU programe

Članak 98.

Odjel za EU programe (Jedinica za provedbu projekata) obavlja poslove vezane uz korištenje sredstava iz EU programa pomoći namijenjenih jačanju institucionalnih kapaciteta. Djelokrug aktivnosti koji se odnosi na Odjel obuhvaća svakodnevnu suradnju sa svim korisnicima projekata te suradnju s drugim nadležnim tijelima na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih sredstvima EU (IPA – I. komponenta).

Odjel obavlja sljedeće poslove: surađuje s ustrojstvenim jedinicama (i ostalim korisnicima) u fazi izrade projektnih ideja temeljenih na sektorskoj analizi i strateškim dokumentima; pruža tehničku podršku u fazi izrade projektne dokumentacije sukladno procedurama Europske komisije (uputa za prijavitelje projektnih prijedloga, projektnih sažetaka, logičkih matrica, i ostalih projektnih dokumenata); tehnička provedba i koordinacija prethodno izrađenih i odobrenih projekata tijekom natječajne faze i implementacije projekata u suradnji s krajnjim korisnicima sukladno procedurama Europske komisije; surađuje s upravama unutar Ministarstva i ostalim korisnicima projekata; surađuje s Delegacijom Europske unije u Republici Hrvatskoj, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, Nacionalnim fondom i upravama unutar Ministarstva i ostalim korisnicima vezano uz pravilno i učinkovito definiranje projekata tijekom faze identifikacije, pripreme, nadzora i provedbe; obavlja tehnički nadzor nad provedbom projekata i sukladno procedurama sudjeluje i koordinira izradu polugodišnjih izvješća o praćenju provedbe projekata; tehnički prati izvršavanje ugovora (ostvarenost aktivnosti i rezultata u skladu s prethodno utvrđenim rokovima i proračunom) te izrađuje izvješća u skladu s procedurama; pruža podršku u radu Pododbora za praćenje projekata; surađuje s nadležnom službom Ministarstva u pripremi plana proračuna; pruža potrebne informacije o tehničkoj izradi projektne dokumentacije i nadzoru nad provedbom projekata za potrebe evaluacija i revizija; sudjeluje u izradi i ažuriranju dokumentacije službenika Odjela koja je propisana Priručnikom za jedinice za provedbu projekata te obavlja i druge stručne poslove iz svojega djelokruga.

9. UPRAVA SIGURNOSTI HRANE I FITOSANITARNE POLITIKE

Članak 99.

Uprava sigurnosti hrane i fitosanitarne politike planira, izrađuje i usklađuje zakonodavstvo iz područja sigurnosti i kakvoće hrane posebice opće propise o hrani, propise o hitnim mjerama, higijeni, mikrobiološkim kriterijima, službenim kontrolama, općem označavanju, reklamiranju i prezentiranju te nutritivnom označavanju svih kategorija hrane, kakvoći za određene kategorije hrane, prirodnim mineralnim i izvorskim vodama, propise vezano uz aktivnosti Hrvatske agencije za hranu te propise o organizaciji nacionalnog sustava za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje. Sudjeluje u izradi propisa o registraciji i odobravanju objekata za hranu. U Upravi se izrađuju vodiči i drugi dokumenti koji detaljnije pojašnjavaju primjenu pojedinih propisa u okviru djelokruga. Uprava obavlja poslove koordinacije i komunikacije u području sigurnosti i kakvoće hrane, a naročito u odnosu na službene kontrole između pojedinih upravnih organizacija unutar Ministarstva, kao i ostalih tijela državne uprave (Ministarstva zdravlja, Državnog inspektorata) i drugih institucija u Republici Hrvatskoj uključenih u sustav sigurnosti i kakvoće hrane. U Upravi se izrađuje Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola za područje hrane i hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja i biljnog zdravstva; koordinira izrada godišnjih planova službene kontrole i izvješća vezano uz provođenje službenih kontrola, koordinira izrada procedura za provođenje službenih kontrola; izrađuje opći plan za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; uspostavlja i upravlja nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF); izrađuje komunikacijska strategija za informiranje potrošača i drugih zainteresiranih strana o pitanjima sigurnosti i kakvoće hrane; radi na poslovima ovlaštenja službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje. Uprava obavlja upravne i druge poslove u okviru fitosanitarnog područja, uređuje poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda u tijeku proizvodnje i prometa; proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; promet, registraciju, primjenu sredstava za zaštitu bilja i poslove praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; Uprava utvrđuje ciljeve fitosanitarne politike; predlaže, priprema i upućuje na usvajanje strategije u području fitosanitarne politike; predlaže, priprema i upućuje na usvajanje nacrte propisa koji uređuju područje fitosanitarne politike; planira, priprema i koordinira višegodišnje i godišnje programe, monitoringe u fitosanitarnom području; koordinira pripremu i provedbu svih aktivnosti u kojoj sudjeluju druge institucije čije se djelatnosti odnose na fitosanitarno područje; predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere s ciljem unaprjeđenja struke; planira i nadzire aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS). Uprava obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje zdravstvene zaštite bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u prometu preko državne granice i pri njihovu premještanju na teritoriju Republike Hrvatske, uvoza sredstava za zaštitu bilja, uvoza poljoprivrednog i šumskog reprodukcijskog materijala te proizvodnje i trgovine poljoprivrednim sadnim materijalom; tržišnih standarda kvalitete za voće i povrće koje se uvozi; obavlja fitosanitarni nadzor bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u svezi s premještanjem; rješava o upravnom stvarima iz područja svoga djelokruga u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja djelokruga; priprema i izrađuje godišnje planove rada fitosanitarne inspekcije; prikuplja podatke i izrađuje izvješća u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije; daje stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremanju propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; koordinira i nadzire provedbu odobrenih projekata iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama; prati i nadzire stanje u područjima koja su zaražena karantenskim i drugim štetnim organizmima bilja; provodi nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; planira i koordinira uspostavu i razvoj informacijsko komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom. Uprava surađuje s nadležnim tijelima za sigurnost i kakvoću hrane u zemljama EU i ostalim zemljama te posebnim tijelima međunarodnih organizacija (Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu, Svjetske zdravstvene organizacije); surađuje s Europskom upravom za sigurnost hrane; predstavlja nacionalnu kontakt točku za suradnju s Europskom komisijom u području sigurnosti hrane; vodi bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svojega djelokruga; razmjenjuje informacije sa nacionalnim službama drugih država nadležnim za fitosanitarna pitanja te Europskom komisijom. Uprava sudjeluje u aktivnostima vezano uz članstvo u Europskoj uniji. Uprava sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija i stručnih skupova iz područja djelokruga; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata iz područja djelokruga; vodi upravne postupke i izdaje rješenja u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnoga proračuna u okviru djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga određene zakonima.

Za obavljanje poslova Uprave sigurnosti hrane i fitosanitarne politike ustrojavaju se:

9.1. Sektor za sigurnost i kakvoću hrane

9.2. Sektor fitosanitarne politike

9.3. Sektor fitosanitarne inspekcije.

9.1. Sektor za sigurnost i kakvoću hrane

Članak 100.

Sektor za sigurnost i kakvoću hrane planira, izrađuje i usklađuje zakonodavstvo iz područja sigurnosti i kakvoće hrane te izrađuje nacionalne propise: opći propis te propise o hitnim mjerama, higijeni, mikrobiološkim kriterijima, službenim kontrolama, općem označavanju, reklamiranju i prezentiranju te nutritivnom označavanju svih kategorija hrane, kakvoći za određene kategorije hrane, prirodnim mineralnim i izvorskim vodama, propise vezano uz aktivnosti Hrvatske agencije za hranu te propise o organizaciji nacionalnog sustava za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje. Sektor sudjeluje u izradi nacionalnog propisa o registraciji i odobravanju objekata za hranu. U Sektoru se vode upravni postupci; daju stručna tumačenja odredbi propisa iz područja djelokruga; izrađuju vodiči i drugi dokumenti koji detaljnije pojašnjavaju primjenu pojedinih propisa iz područja djelokruga. Sektor obavlja poslove koordinacije i komunikacije u području sigurnosti i kakvoće hrane, a naročito u odnosu na službene kontrole između pojedinih upravnih organizacija unutar Ministarstva, kao i ostalih tijela državne uprave (Ministarstva zdravlja, Državnog inspektorata) i drugih institucija u Republici Hrvatskoj uključenih u sustav sigurnosti i kakvoće hrane. Sektor izrađuje Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola za područje hrane i hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja i biljnog zdravstva; koordinira izradu godišnjih planova službene kontrole i izvješća vezano uz provođenje službenih kontrola, koordinira izradu procedura za provođenje službenih kontrola; izrađuje opći plan za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; uspostavlja i upravlja nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF); izrađuje komunikacijsku strategiju za informiranje potrošača i drugih zainteresiranih strana o pitanjima sigurnosti i kakvoće hrane; sudjeluje u postupku ovlaštenja službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje. U Sektoru se vode upisnici i evidencije iz djelokruga. Sektor surađuje s nadležnim tijelima za sigurnost i kakvoću hrane u zemljama EU i ostalim zemljama te posebnim tijelima međunarodnih organizacija (Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu, Svjetske zdravstvene organizacije); surađuje s Europskom upravom za sigurnost hrane; predstavlja nacionalnu kontakt točku za suradnju s Europskom komisijom u području sigurnosti hrane. Sektor sudjeluje u aktivnostima vezano uz članstvo u Europskoj uniji. Sektor sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata iz područja djelokruga. Sektor sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija i stručnih skupova iz područja djelokruga; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz područja djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za sigurnost i kakvoću hrane ustrojavaju se:

9.1.1. Služba za opće principe sigurnosti i kakvoću hrane

9.1.2. Služba za organizaciju i koordinaciju službenih kontrola.

9.1.1. Služba za opće principe sigurnosti i kakvoću hrane

Članak 101.

Služba za opće principe sigurnosti i kakvoće hrane planira, izrađuje i usklađuje zakonodavstvo iz područja sigurnosti i kakvoće hrane i izrađuje nacionalne propise. Služba izrađuje opći propis, propise vezano uz djelatnost Hrvatske agencije za hranu; propise o hitnim mjerama koje se odnose na hranu i hranu za životinje neživotinjskog podrijetla koja se uvozi i predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost i uređuje način obavljanja pregleda te mjesta na kojima će se obavljati pregledi; izrađuje listu hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja se uvozi i predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost; izrađuje propis o općim zahtjevima higijene; o mikrobiološkim kriterijima za hranu; o prirodnim mineralnim i izvorskim vodama; općem označavanju, reklamiranju i prezentiranju te nutritivnom označavanju svih kategorija hrane; propise o kakvoći za određene kategorije hrane: propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane te ostale propise iz područja djelokruga. Služba sudjeluje u izradi propisa o registraciji i odobravanju objekata za hranu; izrađuje i druge nacionalne propise iz djelokruga; izrađuje opći plan za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; izrađuje vodiče i druge dokumente iz područja djelokruga. Služba u obavljanju poslova iz područja djelokruga surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima te međunarodnim institucijama (CODEX, FAO, WHO i dr.).

Za obavljanje poslova Službe za opće principe sigurnosti i kakvoću hrane ustrojavaju se:

9.1.1.1. Odjel za opće principe sigurnosti hrane

9.1.1.2. Odjel za označavanje i kakvoću hrane.

9.1.1.1. Odjel za opće principe sigurnosti hrane

Članak 102.

Odjel za opće principe sigurnosti hrane planira, izrađuje i usklađuje zakonodavstvo iz područja sigurnosti hrane i izrađuje nacionalne propise. Odjel izrađuje opći propis, propise vezano uz djelatnost Hrvatske agencije za hranu; propis o općim zahtjevima higijene; o mikrobiološkim kriterijima za hranu; propise o hitnim mjerama koji se odnose na hranu i hranu za životinje neživotinjskog podrijetla koja se uvozi i predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost i uređuje način obavljanja pregleda te mjesta na kojima će se obavljati pregledi; izrađuje listu hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja se uvozi i predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost. Odjel sudjeluje u izradi nacionalnog propisa o registraciji i odobravanju objekata i surađuje s Ministarstvom zdravlja vezano uz registraciju objekata iz područja njihovog djelokruga i upisa istih u centralni upisnik registriranih i odobrenih objekata koji se vodi pri ovom tijelu. Odjel izrađuje i druge propise u okviru djelokruga; daje stručna tumačenja odredbi propisa iz područja djelokruga; izrađuje vodiče (za hitne mjere; sljedivost, povlačenje i opoziv; mikrobiološke kriterije i dr.) te druge dokumente iz područja djelokruga; izrađuje izvješća vezano uz propise o hitnim mjerama te sukladno njima provedenim službenim kontrolama; izrađuje opći plan za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; organizira i provodi vježbe simulacija u cilju provjere učinkovitosti općeg plana upravljanja krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje. Odjel u obavljanju poslova iz područja djelokruga surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima te međunarodnim institucijama.

9.1.1.2. Odjel za označavanje i kakvoću hrane

Članak 103.

Odjel za označavanje i kakvoću hrane planira, izrađuje i usklađuje zakonodavstvo iz područja općeg označavanja, reklamiranja i prezentiranja i nutritivnog označavanja svih kategorija hrane; prirodnih mineralnih i izvorskih voda; kakvoće za određene kategorije hrane (kakao i čokoladni proizvodi, jestivi kazeini i kazeinati, ugušćeno (kondenzirano) mlijeko i mlijeko u prahu, eruka kiselina u uljima i mastima, voćni sokovi i njima srodni proizvodi, šećeri namijenjeni konzumaciji, proizvodi od tune i palamide, med, proizvodi od srdele, ekstrakti kave i ekstrakti cikorije, voćni džemovi, želei, marmelade, pekmezi te zaslađeni kesten pire); propise o metodama uzorkovanja i analiza za pojedine kategorije hrane (toplinski obrađeno mlijeko za prehranu ljudi, šećer namijenjen za konzumaciju, ugušćeno (kondenzirano) mlijeko i mlijeko u prahu namijenjeno za konzumaciju); izrađuje nacionalne propise o kakvoći hrane za pojedine kategorije hrane i druge propise iz područja djelokruga; izrađuje vodiče (označavanje, nutritivno označavanje i dr.) i druge dokumente iz područja djelokruga; daje stručna tumačenja odredbi propisa iz područja djelokruga. Odjel vodi upravne postupke za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda; vodi evidenciju o priznatim prirodnim mineralnim i izvorskim vodama: daje suglasnost na propise iz područja sigurnosti hrane koji su u djelokrugu Ministarstva zdravlja: daje suglasnost Ministarstvu zdravlja za prvo stavljanje na tržište hrane i hrane za životinje koja sadrži GMO te nove hrane. Odjel u obavljanju poslova iz područja djelokruga surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima te međunarodnim institucijama.

9.1.2. Služba za organizaciju i koordinaciju službenih kontrola

Članak 104.

Služba za organizaciju i koordinaciju službenih kontrola planira, koordinira i usklađuje zakonodavstvo vezano za opći propis o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja i biljnog zdravstva; izrađuje propis o organizaciji nacionalnog sustava za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje; izrađuje vodiče i druge dokumente iz područja djelokruga. Služba obavlja poslove koordinacije i komunikacije u području sigurnosti i kakvoće hrane, a naročito u odnosu na službene kontrole između pojedinih upravnih organizacija unutar Ministarstva, kao i ostalih tijela državne uprave (Ministarstva zdravlja, Državnog inspektorata) i drugih institucija u Republici Hrvatskoj uključenih u sustav sigurnosti i kakvoće hrane; izrađuje Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola za područje hrane i hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja i biljnog zdravstva u suradnji sa svim tijelima državne uprave nadležnim za provođenje službenih kontrola; koordinira izradu godišnjih planova službene kontrole i izvješća vezano uz provođenje službenih kontrola; koordinira izradu procedura za provođenje službenih kontrola. Služba upravlja nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje; izrađuje komunikacijsku strategiju za informiranje potrošača i drugih zainteresiranih strana o pitanjima sigurnosti i kakvoće hrane; sudjeluje u postupku ovlaštenja službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje. Služba surađuje s Europskom komisijom u području sigurnosti hrane; surađuje s nadležnim tijelima za sigurnost i kakvoću hrane u zemljama EU i ostalim zemljama te surađuje s posebnim tijelima međunarodnih organizacija na području sigurnosti (Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu, Svjetske zdravstvene organizacije); utemeljuje suradnju s Europskom upravom za sigurnost hrane.

Za obavljanje poslova Službe za organizaciju i koordinaciju službenih kontrola ustrojavaju se:

9.1.2.1. Odjel za organizaciju i koordinaciju službenih kontrola

9.1.2.2. Odjel za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).

9.1.2.1. Odjel za organizaciju i koordinaciju službenih kontrola

Članak 105.

Odjel za organizaciju i koordinaciju službenih kontrola planira, koordinira i usklađuje zakonodavstvo vezano za opći propis o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja i biljnog zdravstva drugih propisa iz djelokruga; daje stručna tumačenja odredbi propisa iz područja djelokruga; radi na izradi vodiča te drugih dokumenta koji detaljnije pojašnjavaju primjenu pojedinih propisa iz područja djelokruga. Odjel obavlja poslove koordinacije i komunikacije u području sigurnosti i kakvoće hrane vezano uz provođenje službenih kontrola te vezano uz izradu propisa i dokumenata iz djelokruga između pojedinih upravnih organizacija unutar Ministarstva, kao i ostalih tijela državne uprave (Ministarstva zdravlja, Državnog inspektorata) i drugih institucija u Republici Hrvatskoj uključenih u sustav sigurnosti i kakvoće hrane; izrađuje Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola za područje hrane i hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja i biljnog zdravstva u suradnji sa svim tijelima državne uprave nadležnim za provođenje službenih kontrola; propisuje način i procedure suradnje između nadležnog tijela i inspekcija koje nisu unutar nadležnog tijela vezano za službenu kontrolu; koordinira izradu godišnjih planova službene kontrole; izvješća vezano uz provođenje službenih kontrola; koordinira izradu procedura za provođenje službenih kontrola. Odjel sudjeluje u propisivanju postupka i načina ovlašćivanja službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje te uvjeta kojima moraju udovoljiti laboratoriji kako bi bili ovlašteni za potrebe službene kontrole hrane i hrane za životinje; sudjeluje u propisivanju područja za koja je potrebno ovlastiti referentne laboratorije za hranu i hranu za životinje; sudjeluje u ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u okviru djelokruga; vodi upisnik službenih i referentnih laboratorija za hranu, hranu za životinje i zdravlje životinja; sudjeluje u prikupljanju i analizi godišnjih izvješća ovlaštenih službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje. Odjel koordinira provođenje misija Ureda za hranu i veterinarstvo Europske komisije iz područja djelokruga; nacionalna je kontakt točka za provođenje edukacija u okviru programa »Bolji treninzi za sigurniju hranu« (»Better Training for Safer Food« ) i vodi evidenciju o sudjelovanjima i provedenim edukacijama; kontakt točka za druge edukacije iz područja sigurnosti hrane, a koje su u organizaciji Europske komisije.

9.1.2.2. Odjel za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF)

Članak 106.

Odjel za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) planira i izrađuje zakonodavstvo vezano za organizaciju nacionalnog sustava za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje i drugih propisa iz područja djelokruga; daje stručna tumačenja odredbi propisa iz područja djelokruga; izrađuje vodiče (RASFF i dr.) i druge dokumente iz područja djelokruga. Odjel upravlja, kontinuirano unaprjeđuje, održava i koordinira Sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini (HR RASFF); izrađuje periodička izvješća i analize podataka dobivenih kroz sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje; odgovoran je za obavještavanje javnosti o rizicima koji potječu od hrane i hrane za životinje te obavještavanje javnosti u slučajevima kada postoji opravdana sumnja da hrana ili hrana za životinje može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi i životinja; izrađuje komunikacijsku strategiju za informiranje potrošača i drugih zainteresiranih strana o pitanjima sigurnosti i kakvoće hrane: nacionalna je kontakt točka za suradnju s Europskom komisijom za sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje.

9.2. Sektor fitosanitarne politike

Članak 107.

Sektor fitosanitarne politike obavlja upravne i druge poslove u okviru fitosanitarnog područja. Sektor uređuje poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda u tijeku proizvodnje i prometa; proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; promet, registraciju, primjenu sredstava za zaštitu bilja i poslove praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje. Sektor utvrđuje ciljeve fitosanitarne politike; priprema i upućuje na usvajanje strategije iz djelokruga; predlaže, priprema i upućuje na usvajanje nacrte propisa iz svoga djelokruga; vodi upravne postupke i izdaje rješenja u okviru svoga djelokruga; planira, priprema i koordinira projekte iz fondova EU i drugih izvora financiranja, priprema nacionalni akcijski plan za smanjenje rizika i djelovanja pesticida na zdravlje ljudi, životinja i okoliš te ostale višegodišnje i godišnje programe, monitoringe i sve druge dokumente iz djelokruga rada; koordinira pripremu i provedbu svih aktivnosti u kojoj sudjeluju druge institucije čije se djelatnosti odnose na fitosanitarno područje; predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere s ciljem unaprjeđenja struke; vodi bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svoga djelokruga; razmjenjuje informacije s nacionalnim službama drugih država nadležnim za fitosanitarna pitanja, Europskom komisijom i drugim inozemnim institucijama iz svoga djelokruga; vodi upisnike, evidencije, objedinjava i izrađuje izvješća u okviru djelokruga Sektora; planira i nadzire aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); koordinira rad s nadležnim inspekcijama, zavodima i drugim državnim institucijama koje obavljaju poslove uređene fitosanitarnim propisima, te surađuje s ostalim upravnim tijelima i ostalim subjektima sukladno propisanim obvezama; sudjeluje u pripremi prijedloga proračuna iz svoga djelokruga; provodi i ostale poslove iz fitosanitarnog djelokruga rada.

Za obavljanje poslova Sektora fitosanitarne politike ustrojavaju se:

9.2.1. Služba za biljno zdravstvo

9.2.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja.

9.2.1. Služba za biljno zdravstvo

Članak 108.

Služba za biljno zdravstvo obavlja upravne i druge propisane poslove iz područja zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda u tijeku proizvodnje i prometa te upravne i druge poslove iz područja proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, upisa sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanja sorti poljoprivrednog bilja; sudjeluje u pripremi strategije i ciljeva iz svoga djelokruga rada te priprema planove i programe za njihovu provedbu; planira, koordinira i nadzire provedbu programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja i ostalih programa i projekata iz svoga djelokruga rada; sudjeluje u pripremi analize rizika od određenih štetnih organizama bilja, priprema i predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere s ciljem unaprjeđenja struke; priprema nacrte propisa iz svoga djelokruga; uključena je u bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svoga djelokruga; surađuje s nadležnim udruženjima iz svoga djelokruga; razmjenjuje informacije s relevantnim nacionalnim službama drugih država, Europskom komisijom i drugim inozemnim nadležnim institucijama; priprema, provodi i koordinira projekte iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora; sudjeluje u pripremi prijedloga proračuna iz djelokruga Službe; vodi upravne postupke i izdaje rješenja u okviru svoga djelokruga; vodi upisnike, evidencije i izrađuje izvješća u okviru svoga djelokruga; predlaže, provodi i koordinira aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); koordinira rad sa fitosanitarnom inspekcijom, nadležnim zavodima i drugim državnim institucijama koje obavljaju poslove uređene propisima o biljnom zdravstvu, reprodukcijskom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja; surađuje s ostalim upravnim tijelima, nadležnim udruženjima iz svoga djelokruga i ostalim subjektima sukladno propisanim obvezama; provodi i ostale poslove iz djelokruga rada.

Za obavljanje poslova Službe za biljno zdravstvo ustrojavaju se:

9.2.1.1. Odjel zdravstvene zaštite bilja

9.2.1.2. Odjel za sorte i poljoprivredni reprodukcijski materijal.

9.2.1.1. Odjel zdravstvene zaštite bilja

Članak 109.

Odjel zdravstvene zaštite bilja obavlja upravne poslove iz područja biljnoga zdravstva koji se odnose na zaštitu od unošenja i širenja organizama štetnih za bilje i biljne proizvode; sudjeluje u pripremi i provodi strategiju, ciljeve, planove i programe iz svoga djelokruga rada; priprema nacrte propisa iz svoga djelokruga; donosi rješenja i druge akte, izrađuje stručne naputke i daje mišljenja iz svoga djelokruga; sudjeluje u planiranju programa nadzora štetnih organizama bilja te priprema i koordinira provedbu tih programa; prati stanje štetnih organizama; sudjeluje u provedbi analize rizika od određenih štetnih organizama bilja i predlaganju fitosanitarnih mjera; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata iz svoga djelokruga; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama biljnog zdravstva drugih država, Europskom komisijom i drugim institucijama nadležnim za biljno zdravstvo; surađuje s nadležnim inspekcijama, zavodima i drugim institucijama uključenim u poslove zdravstvene zaštite bilja; vodi upisnike, izrađuje izvješća, popise i evidencije iz svoga djelokruga rada; sudjeluje u izradi proračuna iz svoga djelokruga; obavlja i druge propisane poslove.

9.2.1.2. Odjel za sorte i poljoprivredni reprodukcijski materijal

Članak 110.

Odjel za sorte i poljoprivredni reprodukcijski materijal obavlja upravne poslove iz područja proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; donosi rješenja i druge akte, izrađuje stručne naputke i daje mišljenja iz svoga djelokruga; izrađuje prijedloge nacrta propisa iz svoga djelokruga; izvršava poslove iz propisa kojima se uređuje područje genetski modificiranih organizama; prati stanje u području djelokruga, usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; prati i koordinira rad zavoda iz svoga djelokruga rada; obavlja poslove međunarodne suradnje, provodi projekte iz područja djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja djelokruga Odjela; vodi upisnike, izrađuje izvješća, popise i evidencije iz svoga djelokruga rada; sudjeluje u izradi proračuna iz svoga djelokruga; obavlja i druge propisane poslove.

9.2.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja

Članak 111.

Služba za sredstva za zaštitu bilja obavlja upravne, stručne i druge propisane poslove iz područja sredstava za zaštitu bilja, ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; sudjeluje u pripremi strategije i ciljeva iz svoga djelokruga rada te priprema planove i programe za njihovu provedbu; priprema nacionalni akcijski plan za smanjenje rizika i djelovanja pesticida na zdravlje ljudi, životinja i okoliš, planira, koordinira i nadzire provedbu programa post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja, programa monitoringa ostataka pesticida u hrani biljnog podrijetla i ostalih programa i projekata iz svoga djelokruga; priprema nacrte propisa iz svoga djelokruga; uključena je u bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svoga djelokruga; razmjenjuje informacije s relevantnim nacionalnim službama drugih država, Europskom komisijom i drugim nadležnim institucijama, priprema, provodi i koordinira projekte iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora; sudjeluje u pripremi prijedloga proračuna iz djelokruga Službe; vodi upravne postupke i izdaje rješenja u okviru svoga djelokruga; vodi upisnike, evidencije i izrađuje izvješća u okviru svoga djelokruga; predlaže, provodi i koordinira aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); koordinira rad s nadležnim inspekcijama, zavodima i drugim državnim institucijama koje obavljaju poslove uređene propisima iz djelokruga rada Službe, surađuje s nadležnim udruženjima iz svoga djelokruga; surađuje s ostalim upravnim tijelima i ostalim subjektima sukladno propisanim obvezama; provodi i ostale poslove iz djelokruga rada.

Za obavljanje poslova Službe za sredstva za zaštitu bilja ustrojavaju se:

9.2.2.1. Odjel za sredstva za zaštitu bilja i ostatke pesticida

9.2.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida.

9.2.2.1. Odjel za sredstva za zaštitu bilja i ostatke pesticida

Članak 112.

Odjel za sredstva za zaštitu bilja i ostatke pesticida obavlja upravne i stručne poslove iz područja sredstava za zaštitu bilja i ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; priprema nacrte propisa iz područja sredstava za zaštitu bilja i ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata Europske unije i drugih projekata iz svoga djelokruga; surađuje i razmjenjuje informacije s nadležnim službama drugih država, Europskom komisijom i s međunarodnim organizacijama i udruženjima nadležnim za sredstva za zaštitu bilja i ostatke pesticida u hrani i hrani za životinje; surađuje u pripremi strategije, ciljeva i planova iz svoga djelokruga rada; koordinira poslove registracije sredstava za zaštitu bilja i razmjenjuje informacije s nadležnim zavodima i ostalim stručnim i znanstvenim institucijama i upravnim tijelima uključenim u poslove iz djelokruga Odjela; izrađuje stručne naputke i mišljenja te daje odgovore; donosi rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja i druga dopuštenja iz svoga djelokruga rada; uspostavlja i vodi upisnike, popise, evidencije.

9.2.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida

Članak 113.

Odjel za održivu uporabu pesticida obavlja upravne i stručne poslove vezane uz održivu uporabu pesticida; priprema nacionalni akcijski plan za smanjenje rizika i djelovanja pesticida na zdravlje ljudi, životinja i okoliš, program edukacije profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja, distributera i savjetnika i prati provedbu; prati stanje u području djelokruga, usmjerava uspostavu potrebnih mjera za primjenu integrirane zaštite bilja, biološke zaštite bilja i drugih alternativa kemijskoj zaštiti bilja priprema nacrte propisa iz djelokruga rada; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz svoga djelokruga; surađuje i razmjenjuje informacije s nadležnim službama drugih država, Europskom komisijom i s međunarodnim organizacijama i udruženjima iz djelokruga rada; surađuje u pripremi strategije, ciljeva i planova iz svoga djelokruga rada; priprema godišnji program post-registracijske kontrole registriranih sredstava za zaštitu bilja i godišnje programe praćenja ostataka pesticida u hrani biljnog podrijetla i koordinira provedbu istih; koordinira rad i razmjenjuje informacije s nadležnim stručnim i znanstvenim institucijama i upravnim tijelima uključenim u poslove iz djelokruga Odjela; izrađuje stručne naputke i mišljenja te daje odgovore na upite; donosi rješenja i druga dopuštenja iz svoga djelokruga rada; uspostavlja i vodi upisnike, popise i evidencije, uređuje, prati stanje u području djelokruga; upravno povezuje i po potrebi uređuje pitanja vezana uz poljoprivredu i okoliš, a posebno ona vezana uz sustav održive i smanjenje uporabe pesticida te zaštite okoliša u dijelu zaštite zraka, vode, tla i bioraznolikosti; provodi i ostale propisane poslove iz područja djelokruga.

9.3. SEKTOR FITOSANITARNE INSPEKCIJE

Članak 114.

Sektor fitosanitarne inspekcije obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa i općih akata kojima je uređeno područje zdravstvene zaštite bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u prometu preko državne granice i pri njihovu premještanju na teritoriju Republike Hrvatske, uvoza sredstava za zaštitu bilja, uvoza poljoprivrednog i šumskog reprodukcijskog materijala te proizvodnje i trgovine poljoprivrednim sadnim materijalom; tržišnih standarda kvalitete za voće i povrće koje se uvozi; obavlja fitosanitarni nadzor bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u svezi s premještanjem; rješava o upravnom stvarima iz područja svojeg djelokruga u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja djelokruga; priprema i izrađuje godišnje planove rada fitosanitarne inspekcije; prikuplja podatke i izrađuje izvješća u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije; daje stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremanju propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; koordinira i nadzire provedbu odobrenih projekata u okviru svoje djelatnosti; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama; prati i nadzire stanje u područjima koja su zaražena karantenskim i drugim štetnim organizmima bilja; provodi nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; surađuje s državnim tijelima, znanstvenim institucijama i stručnim ustanovama; planira i koordinira uspostavu i razvoj informacijsko komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije; planira i skrbi o izobrazbi službenika Sektora; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnoga proračuna u dijelu koji se odnosi na Sektor; daje mišljenja i očitovanja na nacrte prijedloga propisa i izvješća čiji su nositelji izrade druga tijela državne uprave; surađuje s međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih zemalja, obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga određene zakonom.

Za obavljanje poslova Sektora fitosanitarne inspekcije ustrojava se:

9.3.1. Služba fitosanitarne inspekcije

9.3.2. Služba za koordinaciju rada područnih jedinica fitosanitarne inspekcije.

9.3.1. Služba fitosanitarne inspekcije

Članak 115.

Služba fitosanitarne inspekcije priprema i izrađuje godišnje planove rada fitosanitarne inspekcije, izrađuje izvješća o radu fitosanitarne inspekcije; priprema stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; daje prijedloge i sudjeluje u pripremi propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; daje prijedloge i sudjeluje u pripremi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama; surađuje u provedbi nadzora nad radom fitosanitarnih inspektora; prema potrebi surađuje u obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada fitosanitarne inspekcije; prikuplja, objedinjuje i analizira podatke iz djelokruga rada fitosanitarne inspekcije, surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, znanstvenim institucijama i stručnim ustanovama; priprema naputke i izrađuje priručnike za fitosanitarne inspektore; sudjeluje u pripremi i uspostavi informacijsko komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije, sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi stručnih usavršavanja fitosanitarnih inspektora; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnoga proračuna iz svoga djelokruga; daje mišljenja i očitovanja na nacrte prijedloga propisa i izvješća čiji su nositelji izrade druge ustrojstvene jedinice Ministarstva i druga tijela državne uprave; surađuje s fitosanitarnim inspekcijama drugih zemalja; obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe Sektora; obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga određenog zakonom.

9.3.2. Služba za koordinaciju rada područnih jedinica fitosanitarne inspekcije

Članak 116.

Služba za koordinaciju rada područnih jedinica fitosanitarne inspekcije obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa i općih akata kojima je uređeno područje zdravstvene zaštite bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u prometu preko državne granice i pri njihovu premještanju na teritoriju Republike Hrvatske, uvoza sredstava za zaštitu bilja, uvoza poljoprivrednog i šumskog reprodukcijskog materijala te proizvodnje i trgovine poljoprivrednim sadnim materijalom, uvoza genetski modificiranih organizama iz svoga djelokruga; tržišnih standarda kvalitete za voće i povrće koje se uvozi; rješava o upravnim stvarima iz područja svojega djelokruga u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz svojega djelokruga rada; koordinira i usklađuje rad Odjela – područnih jedinica fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjih planova rada fitosanitarne inspekcije; inicira izmjene i surađuje u izradi propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; koordinira i nadzire provedbu odobrenih projekata u okviru svoje djelatnosti; sudjeluje u provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama; provodi nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora u okviru svoje djelatnosti s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; prati i nadzire stanje u područjima koja su zaražena karantenskim i drugim štetnim organizmima bilja; surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, znanstvenim institucijama i stručnim ustanovama; surađuje u pripremi i uspostavi informacijsko-komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije, sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi stručnih usavršavanja fitosanitarnih inspektora; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom; surađuje u pripremi i izradi prijedloga državnoga proračuna iz svoga djelokruga; surađuje s fitosanitarnim inspekcijama drugih zemalja, prati izvršavanje godišnjeg plana rada; obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga određenog zakonom.

Za obavljanje poslova Službe za koordinaciju rada područnih jedinica fitosanitarne inspekcije ustrojavaju se:

9.3.2.1. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Zagreb

9.3.2.2. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Varaždin

9.3.2.3. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Osijek

9.3.2.4. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Rijeka

9.3.2.5. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Split.

9.3.2.1. – 9.3.2.5. Odjeli – područne jedinice fitosanitarne inspekcije Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split

Članak 117.

Odjeli – područne jedinice fitosanitarne inspekcije Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split obavljaju poslove iz djelokruga fitosanitarne inspekcije u skladu sa svojom mjesnom nadležnošću, i to: inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad provedbom propisa i općih akata kojima je uređeno područje zdravstvene zaštite bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u prometu preko državne granice i pri njihovu premještanju na teritoriju Republike Hrvatske, uvoza sredstava za zaštitu bilja, uvoza poljoprivrednog i šumskog reprodukcijskog materijala te proizvodnje i trgovine poljoprivrednim sadnim materijalom; obavljaju fitosanitarni nadzor bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u svezi s premještanjem, uvoza genetski modificiranih organizama iz svoga djelokruga; kontrolu usklađenosti s tržišnim standardima kvalitete i inspekcijski nadzor voća i povrća koje se uvozi; rješavaju u upravnim stvarima iz svojega djelokruga; obavljaju naplatu naknade za obavljene preglede i kontrolu; pripremaju i izrađuju godišnji plan rada fitosanitarne inspekcije u okviru svojega djelokruga te prate njegovo izvršavanje; prikupljaju podatke i izrađuju izvješća o radu fitosanitarne inspekcije u okviru svojega djelokruga; sudjeluju u pripremanju propisa iz djelokruga rada fitosanitarne inspekcije; sudjeluju u pripremi i provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama bilja; prate i nadziru stanje u područjima koja su zaražena karantenskim i drugim štetnim organizmima bilja, naređuju poduzimanje potrebnih mjera i kontroliraju izvršenje naređenih mjera; provode nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora u okviru svojega djelokruga s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; surađuju s državnim tijelima, znanstvenim institucijama i stručnim ustanovama, sudjeluju u provedbi akcijskog plana Strategije integriranog upravljanja granicom, sudjeluju u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svoga djelokruga; obavljaju i druge poslove u okviru svojeg djelokruga određene zakonom.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju fitosanitarni inspektori u okviru Odjela – područnih jedinica.

U Odjelima – područnim jedinicama ustrojavaju se ispostave u kojima su samostalni izvršitelji, mjesno nadležni na području cijele područne jedinice i to:

9.3.2.1. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Zagreb za područje:

1. Grada Zagreba

2. Zagrebačke županije

3. Krapinsko-zagorske županije

4. Sisačko-moslavačke županije

5. Karlovačke županije:

– gradova: Dugu Resu, Karlovac, Ozalj i Slunj

– općina: Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje,

6. Bjelovarsko-bilogorske županije:

– gradova: Čazmu, Daruvar i Garešnicu

– općina: Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Končanica, Sirač, Štefanje i Velika Trnovitica,

7. Požeško-slavonske županije:

– gradova: Lipik, Pakrac, Pleternicu i Požegu

– općina: Brestovac, Jakšić, Kaptol i Velika

8. Brodsko-posavske županije:

– grada Nova Gradiška

– općina: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Oriovac, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje

9. Ličko-senjske županije:

– općine Plitvička Jezera.

Za obavljanje poslova u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije u Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Zagreb ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostava Zagreb

Ispostava Bregana

Ispostava Macelj

Ispostava Krapina

Ispostava Stara Gradiška.

9.3.2.2. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Varaždin za područje:

1. Varaždinske županije

2. Koprivničko-križevačke županije

3. Međimurske županije

4. Virovitičko-podravske županije

5. Bjelovarsko-bilogorske županije:

– gradova: Bjelovar i Grubišno Polje

– općina: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac.

Za obavljanje poslova u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije u Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Varaždin ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostava Goričan

Ispostava Varaždin

Ispostava Koprivnica

Ispostava Virovitica.

9.3.2.3. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Osijek za područje:

1. Osječko-baranjske županije

2. Vukovarsko-srijemske županije

3. Požeško-slavonske županije:

– općina: Čaglin i Kutjevo

4. Brodsko-posavske županije:

– grada Slavonski Brod

– općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje.

Za obavljanje poslova u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije u Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Osijek ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostava Osijek

Ispostava Bajakovo

Ispostava Duboševica

Ispostava Beli Manastir

Ispostava Vukovar

Ispostava Županja.

9.3.2.4. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Rijeka za područje:

1. Primorsko-goranske županije

2. Istarske županije

3. Karlovačke županije:

– grada Ogulina

4. Ličko-senjske županije:

– gradova: Otočac i Senj,

– općina: Brinje i Vrhovine.

Za obavljanje poslova u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije u Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Rijeka ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostava Rijeka

Ispostava Poreč

Ispostava Rupa.

9.3.2.5. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Split za područje:

1. Splitsko-dalmatinske županije

2. Zadarske županije

3. Šibensko-kninske županije

4. Dubrovačko-neretvanske županije

5. Ličko-senjske županije:

– gradova: Gospić i Novalju

– općina: Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić i Udbina.

Za obavljanje poslova u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije u Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Split ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostava Split

Ispostava Donji Vinjani

Ispostava Metković

Ispostava Karasovići

Ispostava Zadar.

10. UPRAVA VETERINARSTVA

Članak 118.

Uprava veterinarstva u svom djelokrugu rada obuhvaća upravne poslove i poslove veterinarske inspekcije. U dijelu upravnih poslova, Uprava donosi strategiju zdravlja životinja, provodi mjere za rano otkrivanje i sprječavanje pojave, kontrolu, nadziranje, praćenje, istraživanje izbijanja opasnih bolesti životinja uključujući i zoonoze, analizira podatke o pojavi bolesti životinja i iste dostavlja Europskoj komisiji, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja, susjednim zemljama i drugim zainteresiranim stranama i zemlji i inozemstvu, izrađuje planove mjera koje se provode u slučaju izbijanja naročito opasnih zaraznih bolesti (Krizni planovi) i upravlja i koordinira njihovu provedbu. Uprava veterinarstva donosi mjere za osiguravanje zdravstveno ispravnih i neškodljivih proizvoda životinjskog podrijetla te druge poslove koji se odnose na veterinarsko javno zdravstvo, veterinarsko-medicinske proizvode, promicanja reprodukcije životinja, veterinarske zaštite okoliša, određuje ustroj i prati funkcioniranje veterinarske službe, brine o dobrobiti životinja, na način da predlaže uvjete držanja, smještaja, hranidbe, zaštite i odnosa prema životinjama, objedinjuje sustav upisnika, registara i računalnih programa, koji se vode u svrhu kontrole zdravlja i dobrobiti životinja te veterinarskoga javnog zdravstva. Uprava veterinarstva usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom EU na području veterinarstva, predlaže nacionalno zakonodavstvo u području zdravlja i dobrobiti životinja, kontrole zoonoza, veterinarsko-medicinskih proizvoda i veterinarskog javnog zdravstva, označavanja i registracije životinja, organizacije i ustroja veterinarske službe, financiranja službenih kontrola i troškova u veterinarstvu, te sudjeluje u postupku sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i drugih pravnih oblika međunarodne suradnje na području veterinarstva.

U dijelu koji se odnosi na veterinarsku inspekciju djelokrug rada obuhvaća službene kontrole odnosno nadzor u području veterinarstva i to: nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti životinja, prometa i označavanja životinja, reprodukcije i farmskog uzgoja životinja, vezano za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, u objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi životinjskog podrijetla), u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje, vezano za financiranje službenih kontrola, nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija, zaštite životinja, veterinarsko-medicinskih proizvoda, veterinarske zaštite okoliša; laboratorija, provođenja monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije. Poslovi veterinarske inspekcije obuhvaćaju i izradu godišnjeg plana službenih kontrola, provedbu procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima, verifikaciju uspješnosti provedenih službenih kontrola te zakonitost rada i postupanja državnih veterinarskih inspektora i službenih veterinara u područnim jedinicama Ministarstva, što uključuje obavljanje nadzora nad provedbom službenih kontrola u navedenim objektima od strane državnih veterinarskih inspektora i službenih veterinara, sudjelovanje u pripremi dokumentacije za rješavanje o žalbama na rješenja državnih veterinarskih inspektora i službenih veterinara za Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske te druge poslove u skladu s posebnim propisima.

U odnosu na međunarodni promet poslovi veterinarske inspekcije obuhvaćaju: obavljanje veterinarskih pregleda i kontrola pošiljaka životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u uvozu i provozu; analizu rizika u svezi s međunarodnim prometom životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, te nusproizvoda životinjskog podrijetla, određivanje vrste i načina dijagnostičkih pretraživanja pri uvozu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, praćenje epizotiološke situacije na temelju koje se izrađuje procjena analize rizika u međunarodnom prometu, izradu monitoring plan za uvozne pošiljke, sudjelovanje u provedbi i organizaciji sustava žurnog uzbunjivanja i obavještavanja u međunarodnom i unutarnjem prometu (RASFF), izradu obrazaca certifikata za izvoz, provoz i uvoz, utvrđivanje veterinarskih uvjeta za uvoz i provoz životinja te proizvoda životinjskog podrijetla, i u tom smislu priprema rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji te druge poslove u skladu s posebnim propisima.

Za obavljanje poslova Uprave veterinarstva ustrojavaju se:

10.1. Služba za planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola

10.2. Služba za upravne poslove, troškove u veterinarstvu i edukaciju

10.3. Sektor za zaštitu zdravlja životinja

10.4. Sektor veterinarskog javnog zdravstva

10.5. Sektor veterinarske inspekcije.

10.1. Služba za planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola

Članak 119.

Služba za planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola sudjeluje u izradi godišnjeg plana službenih kontrola Službe veterinarske inspekcije, sudjeluje u provedbi procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima; nadzire provedbu zakona i drugih propisa iz područja djelokruga rada veterinarske inspekcije te zakonitost rada i postupanja svih Odjela – veterinarskih ureda iz područja djelokruga rada, verificira uspješnost provedenih službenih kontrola na temelju provedenih nadzora nad radom djelatnika Službe veterinarske inspekcije i njihovih izvješća o provedenim službenim kontrolama, provodi službene kontrole u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom pod nadležnošću veterinarske inspekcije, te u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom za životinje, provodi službene kontrole u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, provodi službene kontrole veterinarske zaštite okoliša u sklopu postupaka i mjera koje se provode tijekom uzgoja, držanja i rukovanja životinjama te životinjskim lešinama i nusproizvodima životinjskog podrijetla, čija je svrha sprječavanje onečišćenja okoliša te očuvanje zdravlja ljudi i životinja, obavlja nadzor nad provedbom službenih kontrola u navedenim objektima od strane državnih veterinarskih inspektora i službenih veterinara; provodi službene kontrole proizvodnje i prometa veterinarsko-medicinskih proizvoda i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu veterinarsko-medicinskih proizvoda; nadzire provođenje svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, obavlja službene kontrole i nadzor nad provedbom mjera za sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; obavlja nadzor nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija; obavlja službene kontrole zaštite životinja, prometa i označavanja životinja, nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; te reprodukcije životinja i farmskog uzgoja životinja; obavlja službenu kontrolu laboratorija koji obavljaju analize iz područja veterinarstva; sudjeluje u provedbi edukacija iz područja veterinarstva. Sudjeluje u pripremi dokumentacije za rješavanje o žalbama na rješenja državnih veterinarskih inspektora i službenih veterinara za Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske. Sudjeluje u izradi propisa koje izrađuje nadležno tijelo te dokumentiranih procedura službenih kontrola; provodi reviziju sustava samokontrole subjekata pod nadležnošću veterinarske inspekcije u skladu s propisima te obavlja druge poslove u skladu s posebnim propisima.

10.2. Služba za upravne poslove, troškove u
veterinarstvu i edukaciju

Članak 120.

Služba za upravne poslove, troškove u veterinarstvu i edukaciju, priprema, koordinira, prati i usklađuje izradu propisa koji reguliraju troškove u području veterinarstva; prati međunarodne propise u području financiranja mjera zdravstvene zaštite životinja, veterinarskog javnog zdravstva i drugih mjera iz područja veterinarstva; analizira postojeće stanje i izrađuje procedure za poslovne procese iz područja troškova u veterinarstvu; surađuje s HVK i udrugama uzgajatelja životinja u ovom području, posebice pri izradi propisa i formiranju cijena; sudjeluje u izradi programa financiranja u području veterinarstva, kako mjera zaštite zdravlja životinja tako i svih drugih mjera u području veterinarstva; sudjeluje u radu povjerenstva za procjenu šteta nastalih pri provedbi mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti, kad je to potrebno izlazi na procjenu; zaprima i rješava zahtjeve za naknadu štete posjednicima za životinje i predmete uništene tijekom provedbe naređenih mjera; izrađuje procedure za naknade troškova u veterinarstvu; obavlja obradu i daje naloge za isplate po računima pravnih i fizičkih osoba za provođenje poslova i mjera u području veterinarstva; prati provedbu financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, uz praćenje provedbe financiranja mjera koje se plaćaju iz državnog proračuna; priprema rješenja za isplate šteta vlasnicima u slučajevima provođenja mjera suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; izrađuje prijedlog plana proračuna Uprave veterinarstva; prati dostavu izvješća o izdanim svjedodžbama o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja, sudjeluje u izradi prijedloga troškova laboratorijske dijagnostike i analitike; priprema i predlaže sadržaj ugovora s ovlaštenim veterinarskim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora; obavlja obradu računa i pripremu za isplatu sredstava za laboratorijsku dijagnostiku i analitiku; vodi evidencije o zaprimljenim izvješćima i dospjelim računima kao i o dinamici ispunjavanja financijskih obveza ovog tijela prema subjektima koji provode mjere zaštite zdravlja životinja; prati potrebe i kontaktira nadležne za pribavljanje usluga i dobara za potrebe Uprave kad je to predviđeno planom; prati i usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske u području veterinarstva s pravnom stečevinom EU i koordinira radom unutar Uprave na području usklađivanja i primjene veterinarskog zakonodavstva; zadužen je za koordinaciju i upravljanje EU dokumentima iz područja veterinarstva; izrađuje izvješća o usklađenosti veterinarskog zakonodavstava sa zakonodavstvom EU; planira zakonodavne aktivnosti za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU koje se odnose na veterinarsko zakonodavstvo te prati i izvješćuje o njegovoj provedbi; objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa; sudjeluje u izradi nacrta zakona, podzakonskih propisa i drugih općih akata s područja veterinarstva; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora i drugih pravnih oblika međunarodne suradnje na području veterinarstva te koordinira postupak njihova sklapanja i izvršavanja; potiče i koordinira suradnju s Misijom Republike Hrvatske pri EU na području veterinarstva; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih zemalja za područje veterinarstva i međunarodnih institucija (CODEX); prati događanja u području veterinarstva u zemljama EU i trećim zemljama; koordinira aktivnosti i provođenje projekata za unaprjeđenje i jačanje veterinarske službe u suradnji s relevantnim međunarodnim organizacijama ili agencijama; predstavlja kontakt točku u koordinaciji sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE); izrađuje prijedlog nacrta Predpristupnog ekonomskog programa (PEP) u dijelu koji se odnosi na Upravu; sudjeluje u postupku ovlašćivanja službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti u okviru provedbe službenih kontrola, državnih programa kontrole određenih posebnim propisima u području veterinarstva i ostalih propisanih dijagnostičkih pretraživanja i kontrola u skladu s odredbama zakona i drugih propisa iz područja provedbe veterinarske djelatnosti, sudjeluje u propisivanju postupka i načina ovlašćivanja te uvjeta kojima moraju udovoljiti službeni i referentni laboratoriji iz djelokruga rada Uprave te vodi Upisnik službenih i referentnih laboratorija u dijelu u djelokrugu rada Uprave; predstavlja kontakt točku u suradnji sa TAIEX-om (Technical Assistance and Information Exchange) na području edukacije u veterinarstvu; sudjeluje u organizaciji edukacija u području veterinarstva koje se provode u suradnji s institucijama EU; predstavlja kontakt točku u suradnji s Hrvatskom veterinarskom komorom u području edukacija u veterinarstvu; brine o sustavnoj edukaciji djelatnika Uprave, sudjeluje u pripremi programa edukacije i vodi evidenciju o edukaciji djelatnika Uprave i ovlaštenih veterinara te sudjeluje u organizaciji edukacija koje provodi Uprava, pruža stručnu pomoć pri obradi pravnih pitanja u vezi s izvršavanjem zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Uprave; pruža stručnu pomoć djelatnicima Uprave u vođenju upravnog postupka; daje mišljenje i pojašnjenja u svezi s provedbom propisa iz područja veterinarstva; priprema očitovanja na zahtjev nadležnog državnog odvjetništva o upravnim poslovima iz djelokruga rada Uprave, a o kojima se vodi postupak pred sudom; izrađuje nacrte ugovora građanskog prava i drugih akata iz djelokruga rada Uprave.

10.3. Sektor za zaštitu zdravlja životinja

Članak 121.

Sektor za zaštitu zdravlja životinja, donosi strategiju zdravlja životinja u zemlji, prati, planira i donosi programe i mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje bolesti životinja, određuje mjere za nadziranje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja uključujući i zoonoze, istraživanje izbijanja opasnih bolesti životinja. Sektor prikuplja, prati i analizira podatke o pojavi bolesti životinja i iste dostavlja Europskoj komisiji, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja, susjednim zemljama i drugim zainteresiranim stranama u zemlji i inozemstvu. Sektor izrađuje planove mjera koje se provode u slučaju izbijanja naročito opasnih zaraznih bolesti (Krizni planovi) te sudjeluje u upravljanju i koordinaciji njihove provedbe. Sektor provodi i druge mjere u svrhu kontrole zdravlja životinja i osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda; zaštite ljudi od zoonoza i osiguranja dobrobiti životinja. Sektor planira i određuje način provedbe mjera ranog otkrivanja, praćenja i nadziranja bolesti životinja, te analizira učinkovitost provedenih mjera. Sektor određuje mjere za osiguranje zaštite i dobrobiti životinja u što su uključeni i uvjeti držanja životinja. Sektor priprema i provodi veterinarska epidemiološka istraživanja u slučaju izbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja; prikuplja i analizira podatke o pojavi i čimbenicima koji su utjecali na pojavu bolesti životinja; vodi baze podataka o pojavnosti bolesti i stjecanja zdravstvenog statusa stada u odnosu na određene bolesti životinja koje su od interesa za međunarodnu trgovinu; provodi poslove edukacije o bolestima životinja i preventivnim mjerama zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda, zaštite ljudi od zoonoza; izrađuje godišnje programe nadziranja, kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja; priprema programe mjera za otkrivanje i sprječavanje pojave zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza u skladu s epizootiološkim stanjem; prati i analizira pojavu i kretanje zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj i svijetu; priprema i izrađuje hitna, mjesečna i godišnja izvješća o pojavnosti i kretanju zaraznih i nametničkih bolesti; priprema krizne planove; u slučaju pojave osobito opasnih zaraznih bolesti predlaže i organizira rad ekipa koje provode mjere suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti; planira i predlaže zalihe lijekova i drugih sredstava za zaštitu zdravlja životinja u hitnim situacijama; procjenjuje ekonomske učinke programa mjera i kontrole zaštite zdravlja životinja; provodi upravni nadzor u području provedbe mjera i programa nadziranja i kontrole zdravlja životinja; sudjeluje u procjeni rizika i planiranju službenih kontrola u području zdravlja životinja, dobrobiti, te identifikacije i registracije životinja; sudjeluje u planiranju financiranja provedbe mjera koje se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja zaštite zdravlja životinja i dobrobiti s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u radu stručnih tijela Europske komisije i Vijeća; sudjeluje u radu stručnih tijela Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO i drugih međunarodnih organizacija, agencija i tijela po pitanju bolesti životinja i zoonoza, identifikacije i registracije životinja, dobrobiti i službenih kontrola iz područja zdravlja i dobrobiti životinja; obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja i zoonoze, dobrobit životinja i identifikaciju i registraciju životinja. Priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, peradi, kunića, valionica, farmi za uzgoj divljači i krznaša, uzgajališta puževa, pčela, ribnjaka, drugih objekata akvakulture, zooloških vrtova, te vodi upisnike navedenih registriranih i odobrenih objekata. Predlaže propise i opće akte iz područja zdravlja životinja, dobrobiti životinja, zoohigijenskih uvjeta za uzgoj i držanje životinja i usklađivanje istih s pravnom stečevinom EU, obavlja edukaciju za primjenu propisa iz navedenih područja. Daje stručna mišljenja te obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja.

Za obavljanje poslova Sektora za zaštitu zdravlja životinja ustrojavaju se:

10.3.1. Služba za veterinarsku epidemiologiju

10.3.2. Služba za organizaciju provedbe veterinarske djelatnosti.

10.3.1. Služba za veterinarsku epidemiologiju

Članak 122.

Služba za veterinarsku epidemiologiju priprema i provodi veterinarska epidemiološka istraživanja u slučaju izbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja; prikuplja i analizira podatke o pojavi i čimbenicima koji su utjecali na pojavu bolesti životinja; vodi baze podataka o pojavnosti bolesti i stjecanju zdravstvenog statusa stada u odnosu na bolesti životinja koje su od interesa za trgovinu; provodi poslove zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda, zaštite ljudi od zoonoza; izrađuje veterinarske epidemiološke studije, izrađuje godišnje programe kontrole i praćenja bolesti životinja; priprema programe mjera za otkrivanje i sprječavanje pojave zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza u skladu s epizootiološkim stanjem; prati i analizira pojavu i kretanje zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj i svijetu; procjenjuje rizik od izbijanja i širenja opasnih bolesti životinja, priprema i izrađuje izvješća o pojavnosti i kretanju zaraznih i nametničkih bolesti, te o tome izvješćuje međunarodne institucije (OIE, Europsku komisiju i druge); priprema programe otkrivanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; priprema Krizne planove; u slučaju pojave osobito opasnih zaraznih bolesti predlaže i organizira rad ekipa koje provode mjere suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti; planira i predlaže zalihe lijekova i drugih sredstava za zaštitu zdravlja životinja; procjenjuje ekonomske učinke programa mjera i kontrole zaštite zdravlja životinja; provodi upravni nadzor u području zaštite zdravlja životinja; izrađuje stručne informacije, izvješća, objašnjava propise, daje stručna mišljenja i odgovara na upite te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja kontrole zdravlja životinja; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja zaštite zdravlja životinja sa pravnom stečevinom EU; sudjeluje u radu stručnih tijela Europske komisije i Vijeća; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a, Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO i drugih međunarodnih organizacija, agencija i tijela po pitanju bolesti životinja i zoonoza; obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja i zoonoza.

Za obavljanje poslova Službe za veterinarsku epidemiologiju ustrojavaju se:

10.3.1.1. Odjel za analizu podataka, izvješćivanje, krizno planiranje i procjenu rizika

10.3.1.2. Odjel za programiranje, zoonoze i antimikrobnu rezistenciju.

10.3.1.1. Odjel za analizu podataka, izvješćivanje, krizno planiranje i procjenu rizika

Članak 123.

Odjel za analizu podataka, izvješćivanje, krizno planiranje i procjenu rizika provodi poslove zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla i zaštite ljudi od zoonoza; izrađuje godišnje i višegodišnje programe mjera za otkrivanje, kontrolu, praćenje, sprječavanje i iskorjenjivanje pojave bolesti životinja i zoonoza u skladu s epizootiološkim stanjem; izrađuje veterinarske epidemiološke studije, priprema i provodi veterinarska epidemiološka istraživanja te istražuje razloge u slučaju izbijanja bolesti životinja; sudjeluje u izradi i usklađivanju veterinarskih propisa koje se odnose na kontrolu bolesti životinja i zoonoza s propisima EU; obavlja i druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja.

Odjel prati i analizira pojavu i kretanje bolesti životinja u Republici Hrvatskoj i svijetu; upravlja bazom podataka o pojavnosti bolesti životinja u Republici Hrvatskoj i podacima za stjecanje zdravstvenog statusa stada službeno slobodnog od određene bolesti životinja; prikuplja i analizira podatke o pojavi i čimbenicima koji su utjecali na pojavu bolesti životinja; priprema i izrađuje izvješća o pojavi i distribuciji bolesti te o tome izvješćuje veterinarske organizacije i međunarodne organizacije (OIE i dr.); provodi procjene rizika u području zdravlja životinja, razmjenjuje informacije s drugim tijelima i institucijama u vezi pojave bolesti životinja, sudjeluje u izradi i usklađivanju veterinarskih propisa koji se odnose na kontrolu bolesti životinja s propisima EU; obavlja druge poslove određenje zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja. Odjel procjenjuje rizik od izbijanja i širenja opasnih zaraznih bolesti životinja te vodi poslove planiranja mjera koje se provode u kriznim situacijama; izrađuje nacionalne planove mjera koje se poduzimaju pri izbijanju naročito opasnih zaraznih bolesti životinja (krizni planovi) te koordinira izradu lokalnih kriznih planova pri izradi kojih se uzima u obzir specifičnost lokalnih jedinica; organizira vježbe simulacije izbijanja zaraznih bolesti životinja i procjene primjenjivosti učinkovitosti kriznih planova na terenu; izrađuje i razmjenjuje informacije u svezi kriznog planiranja s drugim državama i/ili lokalnim tijelima, institucijama, udrugama te drugim zainteresiranima u zemlji i inozemstvu; izrađuje godišnji program za unaprjeđenje postojećih i izradu novih kriznih planova sukladno propisima i stanju zdravlja životinja na terenu; identificira tehničke nedostatke (komunikacija, provedba, uključeni subjekti i sl.) koji izravno utječu na brzinu i učinkovitost provedbe kriznih mjera; inicira i koordinira izradu kriznih planova za dijagnostičke laboratorije; organizira specifičnu edukaciju za veterinare u svezi s mjerama koje se poduzimaju u kriznim situacijama; predlaže edukativne i druge mjere za jačanje svijesti posjednika o biosigurnosnim mjerama za sprječavanje unošenja uzročnika zaraznih bolesti u uzgoj životinja, organizira specifičnu edukaciju za veterinare, posjednike životinja i proizvođače o provedbi preventivnih biosigurnosnih mjera u uzgojima životinja, izrađuje obrasce za evidentiranje i praćenje troškova provedbe mjera iskorjenjivanja bolesti; vodi evidenciju o opremljenosti lokalnih kriznih stožera; sastavlja izvješća o svakom pojedinom aktiviranju kriznih planova; sastavlja godišnja izvješća o provedenim vježbama simulacije i naučenim lekcijama; sudjeluje u izradi i usklađivanju propisa (koji se odnose na kontrolu zdravlja životinja i krizno planiranje) s propisima EU; obavlja i druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja.

10.3.1.2. Odjel za programiranje, zoonoze i antimikrobnu rezistenciju

Članak 124.

Odjel za programiranje, zoonoze i antimikrobnu rezistenciju izrađuje godišnje i višegodišnje programe mjera za otkrivanje, kontrolu, praćenje, sprječavanje i iskorjenjivanje pojave bolesti životinja i zoonoza u skladu s epizootiološkim stanjem; izrađuje veterinarske epidemiološke studije, priprema i provodi veterinarska epidemiološka istraživanja te istražuje razloge u slučaju izbijanja bolesti životinja; sudjeluje u izradi i usklađivanju veterinarskih propisa koje se odnose na kontrolu bolesti životinja i zoonoza s propisima EU; obavlja i druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja. Odjel provodi poslove zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla i zaštite ljudi od zoonoza, izrađuje veterinarske epidemiološke studije, godišnje i višegodišnje programe mjera za otkrivanje, kontrolu, praćenje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza i antimikrobne rezistencije na razini primarne proizvodnje, analizira pojavu i rasprostranjenost zoonoza u zemlji te prati kretanje zoonoza u svijetu; izrađuje preporuke za kontrolu i sprječavanje buduće pojave ili iskorjenjivanja zoonoza, vodi bazu podataka o pojavi zoonoza i posebno ažurira podatke iz kliničkih i veterinarskih dijagnostičkih laboratorija o izbijanju zoonoza u životinja; istražuje razloge za izbijanje zoonoza u životinja, priprema i provodi veterinarska epidemiološka istraživanja; izrađuje mjesečna izvješća o pojavi i rasprostranjenosti zoonoza u životinja; potiče i sudjeluje i intersektoralnim aktivnostima i projektima zajedno s Ministarstvom zdravlja, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i drugim tijelima s područja zaštite zdravlja ljudi te Hrvatskom agencijom za hranu, sudjeluje u izradi zajedničkih smjernica za praćenje i iskorjenjivanje zoonoza i antimikrobne otpornosti; provodi analize u području ekonomike kontrole zoonoza te sudjeluje u planiranju financiranja provedbe mjera kontrole zoonoza; surađuje s Hrvatskim veterinarskim institutom, Veterinarskim fakultetom i drugim službenim laboratorijima u zemlji po pitanjima dijagnostike i mjera kontrole zoonoza; izrađuje stručna mišljenja, odgovora na upite o zoonozama te provodi edukacije o primjeni propisa i programa iz područja zoonoza; izrađuje godišnja izvješća o pojavi zoonoza u Republici Hrvatskoj; izrađuje godišnja izvješća o pojavi antimikrobne rezistencije; surađuje s Hrvatskom agencijom za hranu na području razmijene podataka i komunikacije sa Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA); prati i izrađuje smjernice o kontroli, praćenju i iskorjenjivanju zoonoza sukladno nacionalnim propisima i uputama OIE, WHO, EFSA, ECDC i Europske komisije; izrađuje propise o zoonozama i antimikrobnoj rezistenciji u životinja uključujući njihovo usklađivanje s pravnom stečevinom EU; te obavlja druge poslova određene zakonom koji se odnose na zoonoze.

10.3.2. Služba za organizaciju provedbe veterinarske djelatnosti

Članak 125.

Služba za organizaciju provedbe veterinarske djelatnosti određuje i prati ustroj i funkcioniranje veterinarske djelatnosti; priprema smjernice za strategiju razvoja veterinarske službe i unaprjeđenja kvalitete; priprema propise za uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; provodi postupak dodjele i oduzimanja ovlasti veterinarskim organizacijama; provodi postupke imenovanja i razrješenja ovlaštenih veterinara te vodi registar ovlaštenih veterinara; provodi postupke povjeravanja poslova kontrolnim tijelima; priprema izvješća o povjerenim poslovima za Europsku komisiju; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga te izradi propisanih obrazaca obvezne dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; izrađuje stručne informacije, izvješća, pojašnjava propise, daje stručna mišljenja i odgovara na upite te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja organizacije veterinarske službe; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja ustroja i organizacije veterinarske službe, označavanja i prometa životinja te veterinarskih informacijskih sustava s odgovarajućim propisima EU; sudjeluje u radu tijela Europske komisije i OIE-a u pitanjima iz djelokruga rada ove službe. Priprema izradu sustava označavanja životinja, propise u svezi s tim, prati i analizira njegovu provedbu, priprema sustav kontrole prometa životinja, prati i analizira stanje u tom području te priprema prijedloge za unaprjeđenje postojećeg stanja. Koordinira radom Hrvatske poljoprivredne agencije, ovlaštenih veterinarskih organizacija i drugih ovlaštenih označavatelja u dijelu poslova koji su im povjereni u označavanju životinja. Utvrđuje uvjete i vodi registar pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti; obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja označavanja i registracije životinja; koordinira pripremom i provedbom veterinarskih pregleda gospodarstava kroz mrežu ovlaštenih veterinarskih organizacija, u svrhu implementacije veterinarskih propisa i savjetovanja posjednika životinja o obvezama koje iz njih proizlaze i koje moraju ispunjavati kroz višestruku sukladnost za dobivanje novčanih potpora. Služba priprema izradu propisa koji reguliraju troškove u veterinarstvu; sudjeluje u izradi programa financiranja u području veterinarstva, mjera zaštite zdravlja životinja i drugih mjera u području veterinarstva; izrađuje procedure za naknade troškova u veterinarstvu; obavlja obradu i daje naloge za isplate po računima pravnih i fizičkih osoba za provođenje poslova i mjera u području veterinarstva; prati provedbu financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, uz praćenje provedbe financiranja mjera koje se plaćaju iz državnog proračuna; priprema rješenja za isplate šteta vlasnicima u slučajevima provođenja mjera suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; izrađuje prijedlog plana proračuna Uprave veterinarstva; prati dostavu izvješća o izdanim svjedodžbama o zdravstvenom stanju životinja, sudjeluje u izradi prijedloga troškova laboratorijske dijagnostike i analitike; priprema i predlaže sadržaj ugovora s ovlaštenim veterinarskim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora; obavlja obradu računa i pripremu za isplatu sredstava za laboratorijsku dijagnostiku i analitiku; vodi evidencije o zaprimljenim izvješćima i dospjelim računima kao i o dinamici ispunjavanja financijskih obveza ovog tijela prema subjektima koji provode mjere zaštite zdravlja životinja.

Za obavljanje poslova Službe za organizaciju provedbe veterinarske djelatnosti ustrojavaju se:

10.3.2.1. Odjel za zaštitu životinja

10.3.2.2. Odjel za organizaciju veterinarske službe, označavanje životinja i SVIS (Središnji veterinarski informacijski sustav).

10.3.2.1. Odjel za zaštitu životinja

Članak 126.

Odjel za zaštitu životinja obavlja poslove osiguranja zaštite dobrobiti životinja; priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti po pitanju zaštite dobrobiti životinja pri držanju, uzgoju i gospodarskom uzgoju, te pri uzgoju radi daljnje prodaje kako kućnih ljubimaca tako i životinja koje se drže u svrhu proizvodnje na farmama, zaštite životinja pri obavljanju zdravstvene zaštite i zootehničkih zahvata, zaštite životinja pri usmrćivanju, klanju, prijevozu, zaštite životinja u zoološkim vrtovima, cirkusima i na izložbama, pri snimanju filmova i televizijskih emisija, zaštite životinja za pokuse i druga istraživanja, zaštite životinja za društvo, napuštenih i izgubljenih životinja te divljih životinja u prirodi; vodi upisnike registriranih i odobrenih objekata i to upisnik odmorišta za životinje, registar prijevoznika životinja, registar pratitelja životinja, evidenciju potvrda o odobrenju prijevoznih sredstava za životinje, upisnik pravnih osoba koje obavljaju pokuse na životinjama, upisnik pravnih i fizičkih osoba koje uzgajaju životinje za pokuse te za proizvodnju bioloških pripravaka, upisnik uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji, upisnik objekata za privremeni smještaj kućnih ljubimaca, upisnik zooloških vrtova, upisnik skloništa za životinje, upisnik trgovina za prodaju kućnih ljubimaca; provodi upravni nadzor u području zaštite dobrobiti životinja; surađuje s udrugama za zaštitu životinja i sličnim nevladinim udrugama; surađuje sa znanstveno-istraživačkim institucijama iz područja zaštite životinja, prikuplja te analizira podatke s terena i od udruga za zaštitu životinja o vrsti i intenzitetu problema u području zaštite dobrobiti životinja te o načinu, opsegu i intenzitetu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz područja zaštite životinja; priprema strategiju u području zaštite životinja, prati, kontrolira i analizira njegovu provedbu te organizira i provodi mjere za stalno unaprjeđivanje, prati program za praćenje i analiziranje te izvješćivanje o postupanjima protivno odredbama propisa iz područja zaštite životinja, organizira seminare i stručne skupove iz područja zaštite životinja, izrađuje stručne informacije, izvješća, objašnjava propise, daje stručna mišljenja i odgovara na upite, odobrava programe osposobljavanja osoblja pravnih i fizičkih osoba koje brine o životinjama te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja zaštite dobrobiti životinja; obavlja izradu i usklađivanje propisa i općih akata iz područja zaštite dobrobiti životinja s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u provedbi projekata prilagodbe nacionalnih propisa s propisima EU, sastavlja izvješća za Europsku komisiju iz područja zaštite životinja, predlaže smjernice i mjere razvoja u skladu s preporukama OIE-a i obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnosi na zaštitu dobrobiti životinja.

10.3.2.2. Odjel za organizaciju veterinarske službe, označavanje životinja i SVIS (Središnji veterinarski informacijski sustav)

Članak 127.

Odjel za organizaciju veterinarske službe, označavanje životinja i SVIS (Središnji veterinarski informacijski sustav) određuje i prati ustroj i funkcioniranje sustava provedbe veterinarske djelatnosti; priprema propise za uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti te posebne uvjete kojima moraju udovoljavati za dobivanje javnih ovlasti; utvrđuje uvjete te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete i vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; utvrđuje uvjete i vodi upisnik objekata za poslovanje s reprodukcijskim materijalom; provodi postupak dodjele i oduzimanja ovlasti veterinarskim organizacijama; provodi postupke imenovanja i razrješenja ovlaštenih veterinara te vodi registar ovlaštenih veterinara; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga te izradi propisanih obrazaca obvezne dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; priprema smjernice za unaprjeđenje kvalitete u provedbi veterinarske djelatnosti; sudjeluje u pripremi godišnjih i višegodišnjih programa službenih kontrola; izrađuje stručne informacije, izvješća, tumači propise u području djelokruga rada, daje stručna mišljenja i odgovara na upite, obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja organizacije veterinarske službe; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja ustroja i organizacije veterinarske službe s odgovarajućim propisima EU; priprema i koordinira provedbom mjera za kvalitetnu implementaciju veterinarskih propisa kroz sustav veterinarskih pregleda gospodarstava. Priprema propise potrebne za funkcioniranje SVIS-a te obavlja odgovarajuće poslove na uspostavi i održavanju SVIS-a, izrađuje i održava web-stranice Uprave; prikuplja prijedloge, analizira i koordinira predlaganjem mjera za unaprjeđenje kvaliteta; analizira potrebe Uprave glede računalne opreme i računalnih programa te priprema svu potrebnu dokumentaciju za nabavu, educira djelatnike Uprave u korištenju računalne opreme i programa; osigurava funkcionalnost prikupljanja, obrade i distribucije podataka u informacijskom sustavu Uprave; daje stručnu pomoć djelatnicima Uprave u korištenju informatičkog sustava te obavlja i druge poslove koji su u svezi SVIS-a. Odjel priprema izradu sustava označavanja i registracije životinja, propise u svezi s tim, prati i analizira njegovu provedbu, priprema sustav kontrole prometa životinja, prati i analizira stanje u tom području te priprema prijedloge za unaprjeđenje postojećeg stanja, kontrolira ispunjavanje obveza Hrvatske poljoprivredne agencije prema sklopljenom Ugovoru o povjeravanju poslova vođenja Jedinstvenog registra domaćih životinja. Priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni uvjeti za stočne sajmove, sabirne centre i trgovce životinjama te vodi upisnike navedenih objekata, sudjeluje u procjeni rizika te planira službene kontrole u području označavanja i registracije životinja, registracije farmi i kontrole prometa životinja; izrađuje stručne informacije, izvješća, objašnjava propise, daje stručna mišljenja i odgovara na upite, te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja označavanja i registracije životinja; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja označavanja i registracije životinja te veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za držanje životinja s odgovarajućim propisima EU; priprema i dostavlja obvezna izvješća Europske komisije iz područja djelokruga rada te sudjeluje na tehničkim sastancima vezanim uz pitanja označavanja životinja i prometa životinja. Odjel ujedno priprema izradu propisa koji reguliraju troškove u veterinarstvu; sudjeluje u izradi programa financiranja u području veterinarstva, mjera zaštite zdravlja životinja i drugih mjera u području veterinarstva; izrađuje procedure za naknade troškova u veterinarstvu; obavlja obradu i daje naloge za isplate po računima pravnih i fizičkih osoba za provođenje poslova i mjera u području veterinarstva; prati provedbu financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, uz praćenje provedbe financiranja mjera koje se plaćaju iz državnog proračuna; priprema rješenja za isplate šteta vlasnicima u slučajevima provođenja mjera suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; izrađuje prijedlog plana proračuna Uprave veterinarstva; prati dostavu izvješća o izdanim svjedodžbama o zdravstvenom stanju životinja, sudjeluje u izradi prijedloga troškova laboratorijske dijagnostike i analitike; priprema i predlaže sadržaj ugovora s ovlaštenim veterinarskim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora; obavlja obradu računa i pripremu za isplatu sredstava za laboratorijsku dijagnostiku i analitiku; vodi evidencije o zaprimljenim izvješćima i dospjelim računima kao i o dinamici ispunjavanja financijskih obveza ovog tijela prema subjektima koji provode mjere zaštite zdravlja životinja.

10.4. Sektor veterinarskog javnog zdravstva

Članak 128.

Sektor veterinarskog javnog zdravstva u odnosu na provedbu veterinarske djelatnosti u cilju zaštite zdravlja ljudi u području hrane životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP) i kontrole rezidua u hrani i hrani za životinje obavlja sljedeće poslove: usklađuje propise iz područja veterinarskog javnog zdravstva (u daljnjem tekstu: VJZ) sa zakonodavstvom EU; izrađuje nacionalne propise; surađuje s tijelima nadležnima za hranu životinjskog podrijetla, nusproizvode životinjskog podrijetla, hranu za životinje i VMP zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; surađuje sa Službom za planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području VJZ; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje tumačenja propisa iz područja VJZ; izrađuje procedure, vodiče i surađuje sa Službom za planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola u izradi kontrolnih lista iz područja VJZ; izrađuje i prati provedbu državnih programa monitoringa rezidua u hrani i hrani za životinje, monitoringa mora i školjkaša; prati i nadzire provedbu Državnog programa unaprjeđenja objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: Državnog programa unaprjeđenja objekata); sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla i VMP-a; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području VJZ; vodi upisnike subjekata i objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla; vodi upisnike VMP-a odobrenih za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj; vodi druge upisnike u odnosu na proizvodnju i promet VMP-a; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Sektora.

Za obavljanje poslova Sektora veterinarskog javnog zdravstva ustrojavaju se:

10.4.1. Služba za sigurnost hrane životinjskog podrijetla

10.4.2. Služba za veterinarsko-medicinske proizvode, hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla.

10.4.1. Služba za sigurnost hrane životinjskog podrijetla

Članak 129.

Služba za sigurnost hrane životinjskog podrijetla usklađuje propise iz područja hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU; izrađuje nacionalne propise u cilju uspostavljanja sustava s ciljem da se malim subjektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla olakša provedba propisa; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene za hranu životinjskog podrijetla; obavještava Europsku komisiju i države članice EU o donesenim nacionalnim mjerama; sudjeluje u usklađivanju propisa sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području VJZ; izrađuje propise kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a za hranu životinjskog podrijetla; surađuje s tijelima nadležnima za hranu životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; surađuje sa Službom za planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje tumačenja propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja hrane životinjskog podrijetla; izrađuje i prati provedbu državnog programa monitoringa mora i školjkaša; prati i nadzire provedbu Državnog programa unaprjeđenja objekata; izrađuje izvješća o provedbi Državnog programa unaprjeđenja objekata i prosljeđuje ih Europskoj komisiji; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; vodi upisnike registriranih i odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Službe.

Za obavljanje poslova Službe za sigurnost hrane životinjskog podrijetla ustrojavaju se:

10.4.1.1. Odjel za registraciju i odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

10.4.1.2. Odjel za sigurnost hrane životinjskog podrijetla.

10.4.1.1. Odjel za registraciju i odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Članak 130.

Odjel za registraciju i odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU; sudjeluje u izradi nacionalnih propisa: u cilju uspostavljanja sustava, s ciljem da se malim subjektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla olakša provedba propisa; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih zahtjeva higijene za hranu životinjskog podrijetla; obavještava Europsku komisiju i države članice EU o određenim nacionalnim mjerama; sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisa o označavanju i sljedivosti hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisa kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a za hranu životinjskog podrijetla; surađuje s tijelima nadležnima za hranu životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; surađuje sa Službom za planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje tumačenja propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja hrane životinjskog podrijetla, posebice u odnosu na postupak odobravanja i registriranja objekata; prati i nadzire provedbu Državnog programa unaprjeđenja objekata; daje upute i izrađuje izvješća o provedbi Državnog programa unaprjeđenja objekata i prosljeđuje ih Europskoj komisiji; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; vodi upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla; vodi upisnik objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla odobrenih pod posebnim uvjetima, vodi upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla; vodi upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji imaju odobrenje izvoza u EU te o tome izvještava Europsku komisiju; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga Odjela.

10.4.1.2. Odjel za sigurnost hrane životinjskog podrijetla

Članak 131.

Odjel za sigurnost hrane životinjskog podrijetla sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU u odnosu na zahtjeve kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla (objekti za klanje i rasijecanje mesa domaćih papkara i kopitara, mesa peradi i lagomorfa, mesa uzgojene divljači; objekti za preradu mesa, za mesne pripravke i za strojno otkošteno meso, objekti za žive školjkaše; objekti za proizvode ribarstva; objekti za mlijeko i mliječne proizvode; sabirni centri za mlijeko; objekti za jaja i proizvode od jaja; objekti za puževe, žablje krakove, preradu topljene životinjske masti i čvaraka; za obradu želudaca, mjehura i crijeva; objekti za preradu želatine i proizvodnju kolagena; objekti za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda; objekti za skladištenje, prepakiravanje i veleprodaju); sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi nacionalnih propisa: u cilju uspostavljanja sustava, s ciljem da se malim subjektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla olakša provedba propisa; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih posebnih zahtjeva higijene hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisa o označavanju i sljedivosti hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisa kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a za hranu životinjskog podrijetla; surađuje s tijelima nadležnima za hranu životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i sa nadležnim institucijama EU; surađuje sa Službom za planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje tumačenja propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja hrane životinjskog podrijetla; procjenjuje vodiče za dobru higijensku praksu; izrađuje, prati i koordinira provedbu državnog programa monitoringa mora i školjkaša; izvještava o provedbi državnog programa monitoringa mora i školjkaša; sudjeluje u praćenju i provedbi Državnog programa unaprjeđenja objekata; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Službe.

10.4.2. Služba za veterinarsko-medicinske proizvode, hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla

Članak 132.

Služba za veterinarsko-medicinske proizvode, hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla usklađuje propise iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua, hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštite okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti sa zakonodavstvom EU; izrađuje nacionalne propise: u cilju uspostavljanja sustava, s ciljem da se malim subjektima u poslovanju s hranom za životinje olakša provedba propisa; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene hrane za životinje; obavještava Europsku komisiju i države članice EU o određenim nacionalnim mjerama; sudjeluje u usklađivanju propisa sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području proizvodnje i prometa VMP, kontrole rezidua, hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštite okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; surađuje s tijelima nadležnima za veterinarsko-medicinske proizvode, hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; surađuje sa Službom za planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području VMP, kontrole rezidua, hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštite okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje tumačenja propisa iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje i prati provedbu državnih programa monitoringa rezidua u hrani i hrani za životinje; izrađuje izvješća i izvještava Europsku komisiju; prati i nadzire provedbu Državnog programa unaprjeđenja objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi; izrađuje izvješća o provedbi Državnog programa unaprjeđenja objekata; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla i VMP; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; vodi upisnike registriranih i odobrenih subjekata u poslovanju s hranom za životinje; vodi upisnike registriranih subjekata i odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; vodi upisnik VMP; vodi upisnike nositelja odobrenja za poslovanje na malo i veliko s VMP; vodi postupak odobravanja VMP; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Službe.

Za obavljanje poslova Službe za veterinarsko-medicinske proizvode, hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla ustrojavaju se:

10.4.2.1. Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode i monitoring rezidua

10.4.2.2. Odjel za hranu za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i zaštitu okoliša.

10.4.2.1.Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode i monitoring rezidua

Članak 133.

Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode i monitoring rezidua usklađuje propise iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda i kontrole rezidua sa zakonodavstvom EU; izrađuje nacionalne propise u cilju uspostavljanja sustava proizvodnje, prometa i kontrole prometa veterinarsko-medicinskih proizvoda; surađuje s tijelima nadležnima za veterinarsko-medicinske proizvode i kontrolu rezidua zemalja članica EU i trećih zemalja, s Europskom medicinskom agencijom (EMA) i s drugim nadležnim institucijama EU; sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području proizvodnje, prometa i kontrole prometa VMP; surađuje sa Službom za planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području proizvodnje i prometa VMP i kontrole rezidua; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje tumačenja propisa iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda i kontrole rezidua; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda i kontrole rezidua; izrađuje Državni program monitoringa rezidua (DPMR) za tekuću godinu; obavlja stručne i upravne poslove iz područja provedbe DPMR; prati i nadzire provedbu DPMR-a, te izrađuje izvješća o provedbi toga plana; prati i analizira međunarodne propise i standarde za rezidue i ostatke tvari s farmakološkim djelovanjem te ostatke njihovih metabolita i drugih tvari koje se prenose na životinjske proizvode i mogu biti škodljive za zdravlje ljudi; priprema godišnja izvješća o provedenom DPMR; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe državnog programa monitoringa rezidua u hrani za životinje; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje i s VMP; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua i hrane za životinje; vodi postupak odobravanja VMP; vodi upisnik VMP odobrenih za stavljanje u promet u RH; vodi upisnik nositelja odobrenja za poslovanje s VMP na malo; vodi upisnik nositelja odobrenja za poslovanje s VMP na veliko; vodi upisnik proizvođača VMP; vodi druge registre i evidencije vezane uz proizvodnju i promet VMP; uspostavlja i vodi sustav mjera vezanih uz otkrivanje, prikupljanje podataka, procjenu i postupanje u slučaju nuspojava VMP -farmakovigilancije; dostavlja periodičke izvještaje o neželjenim djelovanjima VMP na ljudima i životinjama, sukladno procedurama opisanim u vodičima EU; surađuje s tijelima kojima je nadležno tijelo prenijelo dio ovlasti u dijelu odobravanja VMP; surađuje s Europskom medicinskom agencijom u projektu QRD – lingvistic revue; prevodi na hrvatski jezik dokumente vezane za centralno odobrene VMP u EU; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Odjela.

10.4.2.2. Odjel za hranu za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i zaštitu okoliša

Članak 134.

Odjel za hranu za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i zaštitu okoliša usklađuje propise iz područja hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU; usklađuje propise sa zakonodavstvom EU u odnosu na zahtjeve kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom za životinje i u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, kao i svi objekti u odnosu na zaštitu okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; izrađuje nacionalne propise: u cilju uspostavljanja sustava prikupljanja i sigurne uporabe i prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla; s ciljem da se malim subjektima u poslovanju s hranom za životinje olakša provedba propisa; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene hrane za životinje; surađuje s tijelima nadležnima za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i sa nadležnim institucijama EU; sudjeluje u usklađivanju propisa sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštitu okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; surađuje sa Službom za planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje tumačenja propisa iz područja hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje i prati provedbu državnog programa monitoringa rezidua u hrani za životinje; prati i nadzire provedbu Državnog programa unaprjeđenja objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi; izrađuje izvješća o provedbi Državnog programa unaprjeđenja objekata; prati i izvještava o količini nastalih, prikupljenih i prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; vodi upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom za životinje; vodi upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom za životinje; vodi upisnik registriranih objekata za proizvodnju u poslovanju s hranom za životinje; vodi upisnik registriranih objekata na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u poslovanju s hranom za životinje; vodi Registar primarnih proizvođača hrane za životinje; vodi upisnik registriranih subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; vodi upisnik odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Odjela.

10.5. Sektor veterinarske inspekcije

Članak 135.

Sektor veterinarske inspekcije obavlja službene kontrole u području veterinarstva, što podrazumijeva svaki oblik kontrole koji se provodi u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, te u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom za životinje; provodi službene kontrole u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; provodi službene kontrole proizvodnje i prometa VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nadzire provođenje svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, obavlja službene kontrole i nadzor nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; obavlja nadzor nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija; provodi službene kontrole zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; provodi službene kontrole veterinarske zaštite okoliša u sklopu postupaka i mjera koje se provode tijekom uzgoja, držanja i rukovanja životinjama te životinjskim lešinama i nusproizvodima životinjskog podrijetla, čija je svrha sprječavanje onečišćenja okoliša te očuvanje zdravlja ljudi i životinja, provodi službene kontrole nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; provodi službene kontrole nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; obavlja službene kontrole nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; obavlja službene kontrole laboratorija koji obavljaju analize u području veterinarstva; obavlja službene kontrole nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš; sudjeluje u izradi propisa koje izrađuje nadležno tijelo; sudjeluje u provedbi edukacija iz područja veterinarstva; izrađuje godišnji plan službenih kontrola Službe veterinarske inspekcije; provodi procjenu rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima; nadzire provedbu zakona i drugih propisa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije; verificira uspješnost provedenih službenih kontrola te zakonitost rada i postupanja svih Odjela – veterinarskih ureda iz njihovih djelokruga rada; verificira uspješnost provedenih službenih kontrola na temelju provedenih nadzora nad radom djelatnika Službe veterinarske inspekcije i njihovih izvješća o provedenim službenim kontrolama; obavlja nadzor nad provedbom službenih kontrola u navedenim objektima od strane državnih veterinarskih inspektora i službenih veterinara; sudjeluje u pripremi dokumentacije za rješavanje o žalbama na rješenja državnih veterinarskih inspektora i službenih veterinara za Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, obavlja veterinarske preglede i kontrole pošiljaka životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u uvozu i provozu; obavlja analizu rizika u svezi s međunarodnim prometom živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, te nusproizvoda životinjskog podrijetla; određuje uvjete i način kontrole vezane uz međunarodni promet životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, određuje vrstu i način dijagnostičkih pretraživanja pri uvozu životinja, proizvoda životinjskog podrijetla; prati epizotiološku situaciju na temelju koje radi procjene analize rizika u međunarodnom prometu; izrađuje monitoring plan za uvozne pošiljke; sudjeluje u provedbi i organizaciji sustava žurnog uzbunjivanja i obavještavanja u međunarodnom i unutarnjem prometu (RASFF); te ostale poslove iz područja međunarodnog prometa životinja i proizvoda životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi bilateralnih sporazuma vezanih za promet životinja i drugih pošiljaka u međunarodnom prometu; prati uvjete o zdravstvenom stanju u međunarodnom prometu i izrađuje modele i obrasce odgovarajućih certifikata za izvoz, provoz i uvoz; određuje veterinarske uvjete za uvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, te u tom smislu priprema rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji. Sudjeluje u izradi dokumentacije i provedbi međunarodnih predpristupnih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova i druge poslove u skladu s posebnim propisima.

Za obavljanje poslova Sektora veterinarske inspekcije ustrojavaju se:

10.5.1. Služba veterinarske inspekcije

10.5.2. Služba granične veterinarske inspekcije i međunarodnog prometa.

10.5.1. Služba veterinarske inspekcije

Članak 136.

Služba veterinarske inspekcije provodi inspekcijski nadzor i službene kontrole u skladu s propisima iz područja veterinarstva, sigurnosti hrane, zaštite životinja te drugim posebnim propisima. Službene kontrole provode državni veterinarski inspektori, službeni veterinari i drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar poljoprivrede. Službene kontrole podrazumijevaju svaki oblik kontrole, koja se provodi u odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, te u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom veterinarsko-medicinskih proizvoda i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu veterinarsko-medicinskih proizvoda; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja i druge poslove u skladu s posebnim propisima.

Za obavljanje poslova Službe veterinarske inspekcije ustrojavaju se:

10.5.1.1. Odjel – veterinarski ured Bjelovar

10.5.1.2. Odjel – veterinarski ured Osijek

10.5.1.3. Odjel – veterinarski ured Rijeka

10.5.1.4. Odjel – veterinarski ured Slavonski Brod

10.5.1.5. Odjel – veterinarski ured Split

10.5.1.6. Odjel – veterinarski ured Šibenik

10.5.1.7. Odjel – veterinarski ured Varaždin

10.5.1.8. Odjel – veterinarski ured Zagreb

10.5.1.9. Odjel – veterinarski ured Grada Zagreba

10.5.1.10. Odjel za financiranje službenih kontrola.

10.5.1.1. Odjel – veterinarski ured Bjelovar

Članak 137.

Odjel – veterinarski ured Bjelovar, sa sjedištem u Bjelovaru, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, te u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Bjelovarsko-
-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije i Virovitičko-
-podravske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Bjelovar ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Bjelovar obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Daruvar obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Čazma obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Grubišno Polje obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Garešnica obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Križevci obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Koprivnica obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Đurđevac obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Virovitica obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Slatina obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Orahovica obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.5.1.2. Odjel – veterinarski ured Osijek

Članak 138.

Odjel – veterinarski ured Osijek, sa sjedištem u Osijeku, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, te u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja druge propisane poslove na području Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Osijek ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Osijek obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Donji Miholjac obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Beli Manastir obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Đakovo obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Našice obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Valpovo obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Vukovar obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Vinkovci obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Županja obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.5.1.3. Odjel – veterinarski ured Rijeka

Članak 139.

Odjel – veterinarski ured Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, te u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja druge propisane poslove na području Primorsko-goranske županije, Istarske županije i Ličko-senjske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Rijeka ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Rijeka obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Pula obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Labin obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Pazin obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Poreč obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Rovinj obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Gospić obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.5.1.4. Odjel – veterinarski ured Slavonski Brod

Članak 140.

Odjel – veterinarski ured Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, te u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja druge propisane poslove na području Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Slavonski Brod ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Slavonski Brod obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Nova Gradiška obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Požega obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Pakrac obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.5.1.5. Odjel – veterinarski ured Split

Članak 141.

Odjel – veterinarski ured Split, sa sjedištem u Splitu, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, te u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja druge propisane poslove na području Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Split ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Split obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Imotski obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Sinj obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Dubrovnik obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području grada Dubrovnika i općina za koje je nadležan

– Ispostava Korčula obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Metković obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.5.1.6. Odjel – veterinarski ured Šibenik

Članak 142.

Odjel – veterinarski ured Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola u odobrenim, pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, te u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja druge propisane poslove na području Šibensko-kninske županije i Zadarske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Šibenik ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Šibenik obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Drniš obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Zadar obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Biograd na Moru obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Pag obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.5.1.7. Odjel – veterinarski ured Varaždin

Članak 143.

Odjel – veterinarski ured Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola u odobrenim, pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, te u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja druge propisane poslove na području Varaždinske županije, Krapinsko-zagorske županije i Međimurske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Varaždin ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Varaždin obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Ivanec obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Krapina obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Donja Stubica obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Zlatar obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Čakovec obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Prelog obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.5.1.8. Odjel – veterinarski ured Zagreb

Članak 144.

Odjel – veterinarski ured Zagreb, sa sjedištem u Dugom Selu, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola u odobrenim, pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, te u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja druge propisane poslove na području Zagrebačke županije, Karlovačke županije i Sisačko-moslavačke županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Zagreb ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Dugo Selo obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području grada Dugo Selo i općina za koje je nadležan.

– Ispostava Ivanić Grad obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području grada Ivanić Grada i općina za koje je nadležan

– Ispostava Samobor obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Sveti Ivan Zelina obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području grada Sveti Ivan Zelina i općina za koje je nadležan

– Ispostava Velika Gorica obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Vrbovec obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području grada Vrbovca i općina za koje je nadležan

– Ispostava Zaprešić obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području grada Zaprešića i općina za koje je nadležan

– Ispostava Jastrebarsko obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području grada Jastrebarskog i općina za koje je nadležan

– Ispostava Karlovac obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području grada Karlovca i općina za koje je nadležan

– Ispostava Duga Resa obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Ogulin obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Sisak obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području grada Siska i općina za koje je nadležan

– Ispostava Glina obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Kutina obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Novska obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Petrinja obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području grada Petrinje i općina za koje je nadležan.

10.5.1.9. Odjel – veterinarski ured Grada Zagreba

Članak 145.

Odjel – veterinarski ured Grada Zagreba, sa sjedištem u Gradu Zagrebu, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola u odobrenim, pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, te u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja druge propisane poslove na području Grada Zagreba.

10.5.1.10. Odjel za financiranje službenih kontrola

Članak 146.

Odjel za financiranje službenih kontrola obavlja pravne poslove vezano za područje veterinarstva, u dijelu koji se odnosi na službene kontrole hrane životinjskog podrijetla, hrane za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša, zaštitu životinja te veterinarsko-medicinske proizvode, kao i financiranje službenih kontrola koje se provode u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla. Odjel sudjeluje u izradi nacrta propisa, ugovora te ostalih akata i dokumenata, priprema i koordinira u pripremi očitovanja prema nadležnom državnom odvjetništvu u parničnim i drugim postupcima. Odjel sudjeluje u provedbi i unaprjeđenju sustava financiranja službenih kontrola, što uključuje izdavanje računa subjektima u poslovanju s hranom za provedene službene kontrole, veterinarske preglede i troškove certificiranja, kontrolira prikupljanje pristojbi i naknada za službene kontrole, dostavlja opomene subjektima u poslovanju s hranom i prijedloge za pokretanje ovršnih postupaka nadležnom državnom odvjetništvu, analizira utvrđeno stanje, nepravilnosti i postupanja protivna važećim propisima koja se odnose na financiranje službenih kontrola te predlaže rješenja za učinkovitost navedenog sustava, a obavlja i druge poslove u svezi s financiranjem službenih kontrola.

10.5.2. Služba granične veterinarske inspekcije i međunarodnog prometa

Članak 147.

Služba granične veterinarske inspekcije i međunarodnog prometa obavlja poslove kontrole i nadzora zdravstvenog stanja pošiljaka životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u uvozu i provozu; obavlja analizu rizika u svezi s međunarodnim prometom živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, te nusproizvoda životinjskog podrijetla; obavlja poslove koji se odnose na izradu propisa vezanih uz kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u uvozu, provozu i izvozu, te druge stručne i upravne poslove iz područja međunarodnog prometa životinja i proizvoda životinjskog podrijetla; prati uvjete o zdravstvenom stanju u međunarodnom prometu i izrađuje modele i obrasce odgovarajućih certifikata za izvoz, provoz i uvoz; određuje veterinarske uvjete za uvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, te u tom smislu priprema rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji; propisuje sigurnosne mjere koje se odnose na zabranu uvoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja.

Za obavljanje poslova Službe granične veterinarske inspekcije i međunarodnog prometa ustrojavaju se sljedeći odjeli:

10.5.2.1. Odjel granične veterinarske inspekcije

10.5.2.2. Odjel za međunarodni promet i analizu rizika.

10.5.2.1. Odjel granične veterinarske inspekcije

Članak 148.

Odjel granične veterinarske inspekcije obavlja poslove i zadatke veterinarskog pregleda i kontrole pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje životinjskog podrijetla, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; obavlja pregled prateće veterinarske dokumentacije u prometu preko državne granice u uvozu, izvozu i provozu; provjerava uvjete prijevoza, zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja uzimanje uzoraka proizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje životinjskog podrijetla i nusproizvoda životinjskog podrijetla radi ispitivanja njihove zdravstvene ispravnosti; vodi evidenciju o izvršenim poslovima i podnosi izvješća o radu; unosi podatke vezane za međunarodni promet u integrirani kompjuterizirani veterinarski sustav; nadgleda carinska i druga skladišta na graničnim prijelazima, provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u navedenim objektima; priprema uvozna i provozna rješenja za pošiljke na graničnom prijelazu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu; sudjelovanje u izradi dokumentacije i provedbi pretpristupnih projekata EU fondova. Za obavljanje poslova iz djelokruga ovoga Odjela ustrojavaju se sljedeće područne jedinice sa samostalnim izvršiteljima:

Područna jedinica – Granična veterinarska postaja zračna luka Zagreb

Područna jedinica – GVP Bregana

Područna jedinica – GVP Ličko Petrovo Selo

Područna jedinica – GVP Macelj

Područna jedinica – GVP Stara Gradiška

Područna jedinica – GVP Goričan

Područna jedinica – GVP Duboševica

Područna jedinica – GVP Bajakovo

Područna jedinica – GVP Županja

Područna jedinica – GVP luka Rijeka

Područna jedinica – GVP Rupa

Područna jedinica – GVP luka Split

Područna jedinica – GVP Karasovići

Područna jedinica – GVP Kamensko

Područna jedinica – GVP Metković

Područna jedinica – GVP Ploče

Područna jedinica – GVP Vinjani Donji.

10.5.2.2. Odjel za međunarodni promet i analizu rizika

Članak 149.

Odjel za međunarodni promet i analizu rizika određuje uvjete za uvoz živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske; izrađuje obrasce certifikata za uvoz, izvoz i provoz živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla; priprema rješenja o udovoljavanju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za uvoz pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje životinjskog podrijetla; određuje vrstu i način dijagnostičkih pretraživanja pri uvozu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla; određuje uvjete provođenja mjera u karanteni kod uvoza; prati međunarodne propise te sudjeluje u izradi i provođenju propisa koji se odnose na uvoz, izvoz i provoz pošiljaka, kontrolu i zdravlje životinja i proizvoda životinjskog podrijetla iz uvoza; sudjeluje u izradi bilateralnih sporazuma za promet životinjama i drugim pošiljkama s državama članicama EU i državama koje nisu članice EU; izrađuje izvješća, daje stručna mišljenja, informacije i odgovara na upite; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja prometa i međunarodnog prometa životinja i proizvoda životinjskog podrijetla; prati epizootiološku situaciju u državama izvoznicama, a osobito pojavu opasnih zaraznih bolesti koje nanose veliku ekonomsku štetu; prati stanje sigurnosti proizvoda životinjskoga podrijetla iz uvoza; sudjeluje u izradi naredbi koje se odnose na zabranu uvoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; izrađuje godišnji monitoring plan za uzimanje uzoraka na graničnim veterinarskim postajama; definira potencijalne opasnosti, kao što su mikroorganizmi ili drugi biološki agensi koji mogu biti uvezeni životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla; sudjeluje u procjeni vjerojatnosti da nepoželjni mikroorganizmi ili drugi štetni agensi budu uneseni živim životinjama ili proizvodima životinjskoga podrijetla iz uvoza i provoza; sudjeluje u procjeni posljedica (za zdravlje ljudi i životinja, ekonomsku štetu) od unošenja nepoželjnih mikroorganizama i/ili drugih štetnih tvari; sudjeluje u izradi modela procjene rizika; sudjeluje u provedbi i organizaciji sustava žurnog uzbunjivanja i obavještavanja u međunarodnom i unutarnjem prometu (RASFF) i s tim u vezi surađuje sa stručnjacima iz područja sigurnosti hrane (Veterinarskoga fakulteta, Medicinskoga fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, Hrvatskoga veterinarskoga instituta, Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, Hrvatske agencije za hranu, statističarima, međunarodnim stručnjacima, itd.); sudjeluje u izradi dokumentacije i provedbi projekata EU fondova.

11. UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Članak 150.

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinskopravnih poslova; drvnu industriju i lovstvo; inspekcijske poslove koji se odnose na šumarstvo i lovstvo; provodi međunarodne sporazume u dijelu koji se odnose na šumarstvo lovstvo i drvnu industriju; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reprodukcijskog materijala; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima na području suzbijanja sive ekonomije; sudjeluje u provođenju pravila zaštite tržišnog natjecanja; brine o izvršavanju zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoga djelokruga rada; prati stanje u okviru djelokruga rada i inicira rješavanje pojedinih pitanja, te je odgovorna za stanje u okviru svoga djelokruga rada; predlaže i izrađuje zakonske i podzakonske akte, kao i druge potrebne dokumente; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svoga djelokruga rada; provodi međunarodnu suradnju, prati provedbu ugovora, konvencija i projekata; vodi propisane evidencije i upisnike; surađuje i sudjeluje u radu povjerenstva u sklopu Ministarstva, kao i drugih javnopravnih tijela; prati stanje te pruža stručnu pomoć i savjete; obavlja inspekcijski nadzor; surađuje s drugim institucijama i ministarstvima; podnosi potrebna izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru, kao i drugim institucijama.

Za obavljanje poslova u Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije ustrojavaju se:

11.1. Sektor šumarstva i lovstva

11.2. Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu

11.3. Sektor drvne industrije.

11.1. Sektor šumarstva i lovstva

Članak 151.

Sektor šumarstva i lovstva brine o izvršavanju zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoga djelokruga rada; prati stanje u okviru djelokruga rada i inicira rješavanje pojedinih pitanja; predlaže i izrađuje zakonske i podzakonske akte, kao i druge potrebne dokumente; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svoga djelokruga rada; provodi međunarodnu suradnju i dostavlja izvješća međunarodnim institucijama i tijelima, prati provedbu ugovora, konvencija i projekata; prati rad i djelovanje tijela državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, regionalne (lokalne) samouprave i javnopravnih tijela u okviru djelokruga rada; vodi evidenciju šuma, šumskog zemljišta, Središnje lovne evidencije i ostale propisane upisnike i registre te sudjeluje u vođenju i izradi registra i baza podataka ustrojenih pri drugim javnopravnim tijelima i institucijama; nadzire upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači; brine o prirodnom odnosu između vrsta, zaštiti divljači i očuvanju njenih prirodnih staništa te poduzima odgovarajuće mjere; prati stanje u djelokrugu rada te inicira rješavanje pojedinih pitanja; pomaže pri provođenju javnih natječaja; izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora iz djelokruga rada Sektora; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva i lovstva; surađuje i sudjeluje u radu povjerenstva u sklopu Uprave i Ministarstva, kao i drugih javnopravnih tijela; prati stanje te pruža stručnu pomoć strankama u postupku; provodi upravni nadzor iz svoga djelokruga rada; surađuje s drugim institucijama; obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga rada.

Za obavljanje poslova u Sektoru šumarstva i lovstva ustrojavaju se:

11.1.1. Služba šumarstva

11.1.2. Služba lovstva.

11.1.1. Služba šumarstva

Članak 152.

Služba šumarstva prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoga djelokruga rada; izrađuje nacrte provedbenih propisa iz djelokruga upravljanja i gospodarenja šumama, šumarske ekologije, zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; usklađuje i prati propise i opće akte iz svoga djelokruga; prati provedbu međunarodnih konvencija, direktiva EU i međunarodnih ugovora, te stanje u djelokrugu planiranja šumarstva; sudjeluje u radu međunarodnih institucija u okviru svoga djelokruga; nadzire upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa šumskogospodarskih planova, vodi popis šuma i šumskog zemljišta; prati stanje u djelokrugu šumarske ekologije te provodi analizu i ocjenu zdravstvenog stanja šumskih ekosustava i predlaže mjere zaštite i očuvanja istih, prati i analizira te koordinira rad organizacija i stručnih institucija kojima su povjereni izvještajno-prognozni poslovi, poslovi zaštite šuma od požara; nadzire rad strukovne Komore i drugih javnopravnih tijela iz svoga djelokruga; izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora iz djelokruga rada Sektora; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u postupcima ovrhe i sudskim postupcima, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, prema djelokrugu rada koordinira izradu izvješća sukladno međunarodnim standardima, poduzima mjere za unaprjeđenje stanja, inicira rješavanje pojedinih pitanja iz navedenih područja, surađuje i razmjenjuje informacije sa znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama; izdaje uvjete i suglasnosti za izradu tehničke dokumentacije za zahvate u prostoru, te sudjeluje u odobravanju studija utjecaja na okoliš; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa iz svoga djelokruga rada; vodi propisane upisnike, registre i evidencije iz svoga djelokruga rada; uspostavlja i vodi informacijski sustav šuma i šumskog zemljišta, zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; izdaje odobrenja za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima; obavlja druge upravne i stručne poslove iz svoga djelokruga rada.

Za obavljanje poslova u Službi šumarstva ustrojavaju se:

11.1.1.1. Odjel za uređivanje i inventarizaciju šuma

11.1.1.2. Odjel za plansko korištenje i raspolaganje šumama

11.1.1.3. Odjel za privatne šume

11.1.1.4. Odjel za zaštitu šuma i međunarodnu suradnju.

11.1.1.1. Odjel za uređivanje i inventarizaciju šuma

Članak 153.

Odjel za uređivanje i inventarizaciju šuma prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoga djelokruga rada; radi na izradi nacrta provedbenih propisa iz djelokruga planiranja u šumarstvu (uređivanja šuma), te na prilagodbi propisa i općih akata iz svoga djelokruga; prati provedbu međunarodnih konvencija, direktiva EU i međunarodnih ugovora, te stanje u djelokrugu planiranja šumarstva; nadzire upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa šumskogospodarske osnove područja, osnova gospodarenja, programa za gospodarenje i godišnjih planova; poduzima mjere za unaprjeđenje stanja, te inicira rješavanje pojedinih pitanja iz navedenih područja; vodi popis šuma i šumskog zemljišta; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona, radi na izradi baze podataka vezano za Nacionalnu inventuru šumskih resursa (CRONFI), priprema podlogu za natječaje Nacionalne inventure šumskih resursa, vrši kontrolu svih radova vezano za inventuru šumskih resursa, a posebno terenskih; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.1.1.2. Odjel za plansko korištenje i raspolaganje šumama

Članak 154.

Odjel za plansko korištenje i raspolaganje šumama obavlja stručne i administrativne poslove i daje mišljenje na prostorno plansku dokumentaciju u cilju očuvanja šumskog ekosustava, izdaje posebne uvjete i suglasnosti za zahvate u prostoru, prati stanje i poduzima mjere u djelokrugu šumarske ekologije, sudjeluje u postupku prijenosa prava i ograničenih prava u okviru svoga djelokruga i sudjeluje u postupku utvrđivanja interesa Republike Hrvatske te postupcima izdavanja akata vezanih za krčenje odnosno čistu sječu šume; obavlja stručne poslove vođenja postupaka za osnivanje služnosti na šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje infrastrukture, eksploatacije mineralnih sirovina, obavljanja turističkih djelatnosti, uzgoja stoke i divljači i sl. te podizanja višegodišnjih nasada, izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora iz djelokruga rada Službe; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora iz djelokruga rada Službe; priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u postupcima ovrhe i sudskim postupcima; provodi imovinsko pravne postupke iz djelokruga rada Službe; provodi postupke davanja u zakup pojedinih šumskih zemljišta do privođenja namjeni određenoj šumskogospodarskim planovima, prati stanje i poduzima mjere u djelokrugu šumarske ekologije; radi na izradi nacrta zakona, provedbenih propisa iz djelokruga održivog gospodarenja šumama i šumarske ekologije, te na prilagodbi propisa i općih akata iz djelokruga rada; prati provedbu međunarodnih konvencija, direktiva EU i ugovora, sudjeluje u radu međunarodnih institucija i ministarstava u okviru svoga djelokruga, inicira rješavanje pojedinih pitanja iz navedenih područja, te sudjeluje u postupku procjene utjecaja na okoliš i drugim radnim tijelima po posebnim propisima, daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.1.1.3. Odjel za privatne šume

Članak 155.

Odjel za privatne šume brine o izvršavanju zakona, propisa i drugih općih akata u okviru djelokruga rada; prati stanje i inicira rješavanje pojedinih pitanja; predlaže i izrađuje zakonske i podzakonske akte; provodi postupak odobravanja programa za gospodarenje šumama šumoposjednika; odobrava opseg nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika; vodi evidencije i prati stanje u šumama šumoposjednika; vodi Upisnik šumoposjednika i Upisnik proizvođača božićnih drvaca; predlaže mjere za poboljšanje stanja u šumama šumoposjednika; inicira osnivanje udruga šumoposjednika; prati i usklađuje rad tijela državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu i tijela javne vlasti u okviru svoga djelokruga; surađuje s tijelima lokalne uprave i samouprave, te udrugama šumoposjednika u okvirima svoga djelokruga; rješava u upravnim stvarima i pruža stručnu pomoć i savjete šumoposjednicima i njihovim udrugama; surađuje s međunarodnim institucijama i tijelima vezanim za šume šumoposjednika; podnosi tražena izvješća nadležnim tijelima; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.1.1.4. Odjel za zaštitu šuma i međunarodnu suradnju

Članak 156.

Odjel za zaštitu šuma i međunarodnu suradnju izvršava zakone, propise i druge akte u području zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala, a koji se odnose na zaštitu bilja u šumarstvu od štetnih organizama, biljnih bolesti, požara, drugih elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, te očuvanje šumskih genetskih izvora, sadni i sjemenski materijal i biljne dijelove; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata iz područja šumskog reprodukcijskog materijala, biljnog zdravstva u šumarstvu i zaštite šuma od požara; usklađuje propise sa zakonodavstvom EU i ostalim usvojenim međunarodnim propisima iz područja zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; prati i analizira, te koordinira rad organizacija i stručnih institucija kojima su povjereni izvještajno-prognozni poslovi, poslovi zaštite šuma od požara i stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog reprodukcijskog materijala; sudjeluje u radu međunarodnih institucija iz djelokruga šumarstva i zaštite bilja, te surađuje u izradi i donošenju međunarodnih dokumenata; potiče međunarodnu suradnju u području šumarstva; prati i ostale međunarodne propise koji se odnose na šume i predlaže aktivnosti, te koordinira rad na njihovu provođenju; sudjeluje u radu međunarodnih institucija i tijela iz područja šumarstva, te surađuje pri izradi i donošenju međunarodnih dokumenata, koordinira i prati provedbu usvojenih međunarodnih propisa (rezolucija, konvencija) iz područja šumarstva, zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala, te vodi evidenciju o istima; potiče šumarsku međunarodnu suradnju, te koordinira provedbu projekata iz područja zaštite šuma, te šumskog reprodukcijskog materijala; prema djelokrugu rada koordinira izradu izvješća sukladno međunarodnim standardima te ih dostavlja nadležnim međunarodnim institucijama i tijelima; prati, te provodi analizu i ocjenu zdravstvenog stanja šumskih ekosustava i predlaže mjere zaštite i očuvanja istih; surađuje te razmjenjuje informacije iz područja zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala sa stručnim, znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama, te ostalim upravnim tijelima i drugim institucijama nadležnim za poslove zaštite šuma, biljnog zdravstva i šumskog reprodukcijskog materijala; osniva i sudjeluje u radu stručnih tijela vezanih uz područje zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; sudjeluje u izradi programa i dokumenata vezanih uz zaštitu šuma; vodi propisane upisnike, registre i evidencije iz područja šumskog reprodukcijskog materijala, šumskih požara i oštećenosti šuma uslijed atmosferskih onečišćenja i drugih čimbenika; uspostavlja i vodi informacijski sustav na području zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; izdaje odobrenja za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; izdaje suglasnosti na programe gospodarenja sjemenskim objektima; izrađuje stručne naputke, mišljenja i odgovore; daje tumačenja, te objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.1.2. Služba lovstva

Članak 157.

Služba lovstva uređuje poslove iz područja lovstva; provodi i nadzire izvršavanje zakona, propisa i drugih akata iz područje djelokruga rada; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora iz djelokruga rada Službe; priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u postupcima ovrhe i sudskim postupcima; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj lovstva, prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i direktiva EU; provodi upravni nadzor tijela i koordinira rad regionalne samouprave u djelatnosti lovstva; prati stanje u području lovstva te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; prati i koordinira u okviru ovlasti Ministarstva rad stručnih povjerenstava i komisija; izrađuje stručne naputke, mišljenja i odgovore; daje tumačenja te objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; podnosi tražena izvješća nadležnim javnopravnim tijelima; provodi i ostale poslove koji mu se stave u djelokrug rada.

Za obavljanje poslova u Službi lovstva ustrojavaju se:

11.1.2.1. Odjel za upravljanje lovištima i divljači

11.1.2.2. Odjel za praćenje i razvoj lovstva i SLE (Središnje lovne evidencije).

11.1.2.1. Odjel za upravljanje lovištima i divljači

Članak 158.

Odjel za upravljanje lovištima i divljači izvršava zakone, propise i druge opće akte u okviru lovstva; prati stanje u djelokrugu lovstva; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje lovištima i divljači; provodi postupak ustanovljenja i ukidanja državnih lovišta te daje prethodnu suglasnost u postupku ustanovljenja zajedničkih lovišta; provodi javne natječaje za davanje prava lova na državnim lovištima; sudjeluje u izrađivanju i usklađenju ugovora o davanju prava lova na državnim lovištima; prati provođenje i izvršavanje prava lova u lovištima Republike Hrvatske; prati provođenje i izvršavanje prava lova u lovištima Republike Hrvatske; izrađuje prijedloge za raskid ugovora o pravu lova na državnim i zajedničkim lovištima; provodi postupak odobravanja lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači i njihovih revizija; daje inicijativu za rješavanje pitanja iz svoga djelokruga rada; provodi upravni nadzor tijela i koordinira rad regionalne samouprave u djelatnosti lovstva; sudjeluje u vođenju evidencija, statistika i iskaza iz područja gospodarenja i lovstva općenito, prati i koordinira u okviru ovlasti Ministarstva rad stručnih povjerenstava i komisija; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; izrađuje stručne naputke, mišljenja i odgovore; daje inicijativu za rješavanje pitanja iz svoga djelokruga; daje tumačenja te objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; daje stručne upute i pruža pomoć zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.1.2.2. Odjel za praćenje i razvoj lovstva i SLE (Središnje lovne evidencije)

Članak 159.

Odjel za praćenje i razvoj lovstva i SLE (Središnje lovne evidencije) prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi strateških planova i prati uplate i rasporede godišnjih naknada i lovozakupnina u državnim lovištima i ispunjavanja obveza u pogledu osiguravanja sredstava za provedbu ugovora o pravu lova u državnim lovištima te surađuje s tijelima regionalne samouprave oko provedbe naplate u zajedničkim lovištima; sudjeluje u izrađivanju i usklađenju ugovora o davanju prava lova na državnim lovištima; izrađuje prijedloge za raskid ugovora o pravu lova na državnim i zajedničkim lovištima; obavlja upravne i stručne poslove iz područja lovstva i poslove vezane uz planiranje i pripremu, praćenje i ažuriranje te izvršavanje proračuna iz područja lovstva; sudjeluje u vođenju evidencija, statistika i iskaza iz područja gospodarenja i lovstva općenito; sudjeluje u izradi plana i provedbe sufinanciranja iz područja lovstva; vodi Središnju lovnu evidenciju (SLE); utvrđuje način prikupljanja, sistematiziranja i čuvanja podataka; sustavno prikuplja, obrađuje, analizira, pohranjuje i publicira podatke i informacije koji se odnose na gospodarenje lovištima i divljači; prati stanje i utvrđuje razvoj namjenske programske opreme, računalnih i komunikacijskih uređaja, korisničke aplikacije, prateće dokumentacije, propisanih postupaka i procedura za kontinuirani i ispravni rad baze; vodi izgradnju i osuvremenjivanje informacijske strukture; brine za održavanje i sigurnost sustava i sudjeluje u vođenju i izradi registra i baza podataka ustrojenih pri drugim državnim tijelima i institucijama; prati stanje u djelokrugu lovstva te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; sudjeluje u pripremi i prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i direktive EU; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; surađuje sa domaćim i stranim institucijama oko pripreme i provedbe mjera za razvoj lovstva; daje inicijativu za rješavanje pitanja iz svoga djelokruga; daje stručne upute i pruža pomoć odgovarajućim, pravnim i fizičkim osobama; te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.2. Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu

Članak 160.

Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području šumarstva i lovstva nad uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere propisane zakonima i propisima donesenim na osnovi zakona i provedbenih propisa iz navedenih područja, rješava u inspekcijskom postupku upravne stvari, obavlja poslove u vezi s aktima za koje su pokrenuti upravni sporovi, obavlja poslove u vezi s izvršenjem inspekcijskih rješenja, priprema izvješća s prijedlogom mjera za unaprjeđenje stanja, priprema mišljenja u vezi s primjenom propisa u provođenju inspekcijskog nadzora, obavlja poslove po zahtjevu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i sudskih tijela, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja svoga djelokruga, priprema i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave u slučajevima povrede propisa utvrđenih u nadzoru koji provode inspekcije Sektora, zastupa Ministarstvo u prekršajnim postupcima i po potrebi u postupcima pred općim sudom, sudjeluje u poslovima i projektima međunarodne suradnje, prati i nadzire provedbu mjera za unaprjeđenje zakonitosti iz djelokruga Ministarstva, daje stručna mišljenja, upute u vezi s primjenom propisa, izrađuje stručne podloge i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, tehničkih i drugih propisa iz područja šumarstva i lovstva, osigurava podatke o nadzoru koji provode inspekcije Sektora, priprema odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata u odnosu na postupanje inspekcije, sudjeluje u poslovima i projektima međunarodne suradnje, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Sektoru inspekcija u šumarstvu i lovstvu ustrojavaju se:

11.2.1. Služba inspekcija u šumarstvu i lovstvu

11.2.2. Služba inspekcija u područnim jedinicama.

11.2.1. Služba inspekcija u šumarstvu i lovstvu

Članak 161.

Služba inspekcija u šumarstvu i lovstvu obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuje područje šumarstva, šumskog reprodukcijskog materijala, biljnog zdravstva u dijelu koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal, osim šumskoga bilja i šumskoga reprodukcijskog materijala koji se unose iz trećih zemalja, prevoze ili izvoze, genetski modificiranih organizama, priznavanje svojti šumskog drveća i grmlja, te područje lovstva i njima pripadajućim podzakonskim aktima i drugim propisima koji uređuju postupanje s divljači te nad općim i pojedinačnim aktima, uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba na temelju zakona kojim se uređuje područje lovstva. Služba nadzire gospodarenje šumama i šumskim zemljištima unutar šumskogospodarskog područja; usklađenost osnova gospodarenja i programa gospodarenja s Osnovom područja; gospodarenje zaštitnim šumama i šumama posebne namjene; provedbu šumskogospodarskih planova; obavljanje šumarskih radova; šumsku infrastrukturu; mjesta sječe i uskladištenja te prerade drva; promet drva i drugih šumskih proizvoda; radove biološke obnove i iskorištavanja šuma; zdravstveno stanje šuma i šumskih proizvoda; provedbu radova zaštite šuma; zaštitu šuma od požara; klasifikaciju drvnih sortimenata; šumski reprodukcijski materijal; šumske rasadnike, šumske sjemenske objekte i drugo u granicama propisane djelokruga; organizira posebne akcije inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove unaprjeđenja rada šumarske i lovne inspekcije, odnosno usklađuje, pruža stručnu pomoć i daje smjernice za rad i primjenu propisa šumarskim i lovnim inspektorima, priprema i provodi izvršenja rješenja inspekcije, prati provedbu zakona i izvršavanje mjera propisanih inspekcijskim postupkom, te nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora iz područja šumarstva i lovstva; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja šumarstva i lovstva te postupanja s divljači, izrađuje prijedloge programa rada inspekcije, izrađuje upute i postupke za rad inspektora u provedbi nadzora, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, obavlja poslove međunarodne suradnje iz djelokruga šumarske i lovne inspekcije, te izrađuje objašnjenja na upite i odgovore na predstavke; nadzire primjenu postupovnih odredaba koje u svom radu primjenjuju inspektori, priprema stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, sudjeluje u rješavanju o žalbama protiv prvostupanjskih rješenja šumarskih i lovnih inspektora, obavlja poslove u vezi s aktima za koje su pokrenuti upravni sporovi te surađuje s pravosudnim, policijskim i drugim tijelima državne uprave; provodi kontrolno-instruktivni nadzor primjene propisa iz područja šumarstva i lovstva te postupanja s divljači, izrađuje mjere za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti, te sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo. Poslove šumarske inspekcije i lovne inspekcije u drugome stupnju provode državni šumarski inspektori i državni lovni inspektori Ministarstva. Inspekcijski nadzor provodi se izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte nadziranih subjekata, utvrđivanjem zakonitosti poslovanja, pregledom poslovne dokumentacije, te provedbom drugih mjera i radnji kojima se ostvaruje uvid u poslovanje nadziranih subjekata, te uzimanjem uzoraka.

Za obavljanje poslova u Službi inspekcija u šumarstvu i lovstvu ustrojavaju se:

11.2.1.1. Odjel državne šumarske inspekcije

11.2.1.2. Odjel državne lovne inspekcije.

11.2.1.1. Odjel državne šumarske inspekcije

Članak 162.

Odjel državne šumarske inspekcije nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Službe inspekcija u šumarstvu i lovstvu, obavljanjem poslova šumarske inspekcije u drugom stupnju. Poslovi šumarske inspekcije u drugome stupnju podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora gospodarenja šumama i šumskim zemljištima unutar šumskogospodarskog područja, gospodarenja zaštitnim šumama i šumama posebne namjene, poduzimanje mjera preventivne zaštite šuma propisane Osnovom područja, usklađenosti osnova gospodarenja i programa gospodarenja s Osnovom područja, namjenskog korištenja sredstava naknade za prenesena ili ograničena prava u pogledu šuma i šumskih zemljišta, te vrši nadzor nad provođenjem ugovora iz djelokruga rada Sektora šumarstva; Odjel po potrebi provodi prvostupanjski nadzor po službenoj dužnosti, te kontrolni i instruktivni nadzor; Odjel planira, organizira, prati i analizira rad državnih šumarskih inspektora i sudjeluje u rješavanju o žalbama protiv prvostupanjskih rješenja šumarskih inspektora; surađuje s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; vodi propisane očevidnike i evidencije te obavlja i druge poslove propisane zakonom kao i druge poslove iz djelokruga Službe. Odjel prati i nadzire primjenu zakona i drugih propisa te sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja šumarstva, surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vezi pokrenutih kaznenih postupaka, sudbenim i drugim tijelima državne uprave te jedinicama područne (regionalne) samouprave, priprema i obavlja poslove u vezi akata za koje su pokrenuti upravni sporovi, daje stručna mišljenja o primjeni propisa te sudjeluje u pripremi stručnog usavršavanja, uputa i postupaka u radu inspektora te odgovora na podneske građana i drugih subjekata, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.2.1.2. Odjel državne lovne inspekcije

Članak 163.

Odjel državne lovne inspekcije nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Službe inspekcija u šumarstvu i lovstvu, obavljanjem poslova lovne inspekcije u drugom stupnju. Poslovi lovne inspekcije u drugome stupnju podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora gospodarenja vlastitim i zajedničkim lovištima; nadzor provedbe posebnog programa znanstvenoistraživačkih i znanstveno-nastavnih ustanova; nadzor nad provedbom ratificiranih međunarodnih ugovora i konvencija iz područja lova. Odjel po potrebi provodi prvostupanjski nadzor po službenoj dužnosti te kontrolno-instruktivni nadzor. Odjel planira, organizira, prati i analizira rad državnih lovnih inspektora; priprema nacrte rješenja Posebne komisije za rješavanje o žalbama protiv rješenja lovnih inspektora; surađuje s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; vodi propisane očevidnike i evidencije te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.2.2. Služba inspekcija u područnim jedinicama

Članak 164.

Služba inspekcija u područnim jedinicama obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuje područje šumarstva, šumskog reprodukcijskog materijalu, biljnog zdravstva u dijelu koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal, osim šumskoga bilja i šumskoga reprodukcijskog materijala koji se unose iz trećih zemalja, prevoze ili izvoze, područje genetski modificiranih organizama, o priznavanje svojti šumskog drveća i grmlja te područje lovstva i njima pripadajućim podzakonskim aktima i drugim propisima koji uređuju postupanje s divljači te nad općim i pojedinačnim aktima, uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba na temelju zakona koji uređuje upravno područje lovstva. Služba inspekcija u područnim jedinicama nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Sektora, obavljanjem poslova šumarske i lovne inspekcije u prvom stupnju. Poslovi šumarske i lovne inspekcije u prvome stupnju podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora izvršavanja šumskogospodarskih planova, obavljanja šumarskih radova, šumarske infrastrukture, mjesta sječe i uskladištenja te prerade drva, transporta drva i drugih šumskih proizvoda, provođenja radova zaštite šuma, zaštite šuma od požara, klasifikacije drvnih sortimenata, šumskog reprodukcijskog materijala, šumarskih rasadnika, šumskih sjemenskih objekata, uzimanja uzoraka, provedbu inspekcijskog nadzora gospodarenja u zajedničkim lovištima; po potrebi provedbu inspekcijskog nadzora u vlastitim lovištima. Služba planira, organizira, prati i analizira rad šumarskih i lovnih inspektora u prvome stupnju; daje stručna mišljenja i naputke šumarskim i lovnim inspektorima u prvome stupnju; surađuje s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; vodi propisane očevidnike i evidencije te obavlja i te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi inspekcija u područnim jedinicama ustrojavaju se:

11.2.2.1. Odjel – područna jedinica Zagreb

11.2.2.2. Odjel – područna jedinica Varaždin

11.2.2.3. Odjel – područna jedinica Osijek

11.2.2.4. Odjel – područna jedinica Rijeka

11.2.2.5. Odjel – područna jedinica Split.

11.2.2.1. – 11.2.2.5. Odjeli – područne jedinice Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split

Članak 165.

Odjeli – područne jedinice Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuje područje šumarstva, šumskog reprodukcijskog materijalu, biljnog zdravstva u dijelu koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal, osim šumskoga bilja i šumskoga reprodukcijskog materijala koji se unose iz trećih zemalja, prevoze ili izvoze, područje genetski modificiranih organizama, o priznavanje svojti šumskog drveća i grmlja te područje lovstva i njima pripadajućim podzakonskim aktima i drugim propisima koji uređuju postupanje s divljači te nad općim i pojedinačnim aktima, uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba na temelju zakona koji uređuje upravno područje lovstva; nadziru primjenu propisa iz djelokruga rada Sektora, obavljanjem poslova šumarske i lovne inspekcije u prvom stupnju. Poslovi šumarske i lovne inspekcije u prvome stupnju podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora izvršavanja šumskogospodarskih planova, obavljanja šumarskih radova, šumarske infrastrukture, mjesta sječe i uskladištenja te prerade drva, transporta drva i drugih šumskih proizvoda, provođenja radova zaštite šuma, zaštite šuma od požara, klasifikacije drvnih sortimenata, šumskog reprodukcijskog materijala, šumarskih rasadnika, šumskih sjemenskih objekata, uzimanja uzoraka, provedbu inspekcijskog nadzora gospodarenja u zajedničkim lovištima; po potrebi provedbu inspekcijskog nadzora u vlastitim lovištima. Služba planira, organizira, prati i analizira rad šumarskih i lovnih inspektora u prvome stupnju; daje stručna mišljenja i naputke šumarskim i lovnim inspektorima u prvome stupnju; surađuje s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; vodi propisane očevidnike i evidencije te obavlja i te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju šumarski i lovni inspektori u okviru pojedinih Odjela – područnih jedinica.

11.2.2.1. Odjel – područna jedinica Zagreb obuhvaća područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, sa sjedištem u Zagrebu.

U Odjelu – područna jedinica Zagreb ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Zagreb

Ispostava Karlovac

Ispostava Bjelovar

Ispostava Sisak

Ispostava Kutina

Ispostava Daruvar

Ispostava Ogulin.

11.2.2.2. Odjel – područna jedinica Varaždin obuhvaća područje Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-
-zagorske županije, sa sjedištem u Varaždinu.

U Odjelu – područna jedinica Varaždin ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Čakovec

Ispostava Križevci

Ispostava Krapina

Ispostava Koprivnica.

11.2.2.3. Odjel – područna jedinica Osijek obuhvaća područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije sa sjedištem u Osijeku.

U Odjelu – područna jedinica Osijek ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Osijek

Ispostava Našice

Ispostava Vinkovci

Ispostava Županja

Ispostava Slavonski Brod

Ispostava Požega

Ispostava Virovitica

Ispostava Đakovo.

11.2.2.4. Odjel – područna jedinica Rijeka, obuhvaća područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije sa sjedištem u Rijeci.

U Odjelu – područna jedinica Rijeka ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Rijeka

Ispostava Buzet

Ispostava Rovinj

Ispostava Gospić

Ispostava Delnice.

11.2.2.5. Odjel – područna jedinica Split, obuhvaća područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije sa sjedištem u Splitu.

U Odjelu – područna jedinica Split ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Split

Ispostava Sinj

Ispostava Dubrovnik

Ispostava Zadar

Ispostava Makarska.

11.3. Sektor drvne industrije

Članak 166.

Sektor drvne industrije predlaže i izrađuje zakonske i podzakonske akte, kao i druge potrebne dokumente; prati izvršenje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoga djelokruga rada; prati stanje u okviru djelokruga rada i inicira rješavanje pojedinih pitanja vezanih uz djelokrug rada i odgovorna je za stanje u svome djelokrugu; provodi usklađivanje nacionalne legislative s pravnom stečevinom EU na području drvne industrije; izrađuje strateške i operativne dokumente za unaprjeđenje razvoja djelatnosti prerade drva, proizvodnje proizvoda od drva i pluta, proizvodnje namještaja i pojedinih razreda unutar područja ostale prerađivačke industrije (drvna industrija); provodi međunarodnu suradnju; vodi evidenciju kapaciteta drvne industrije; sudjeluje u razvoju i restrukturiranju poslovnih subjekata drvne industrije; inicira i surađuje u razvoju učinkovite razvojne i poslovne politike subjekata drvne industrije; inicira potrebe za razvojnim projektima i investicijskim ulaganjima poslovnih subjekata; savjetuje i educira pri izradi razvojnih projekata; subvencionira razvojne projekte i investicijska ulaganja drvne industrije; nadzire provedbu projekata; sudjeluje u poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva; inicira, savjetuje i sudjeluje u prilagođavanju poslovnih subjekata drvne industrije proizvodnim i poslovnim standardima EU; inicira i koordinira suradnju subjekata vezanih uz drvnu industriju; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području drvne industrije; prati i analizira tržište proizvoda drvne industrije, šumske i drvne biomase u svijetu i EU; prati i potiče uporabu biomase kao segmenta obnovljivih izvora energije; inicira i potiče uvođenje sustava upravljanja kvalitetom; inicira i potiče upotrebu industrijskog dizajna; tumači i osigurava mjere mikro i makroekonomske politike u sektoru; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svoga djelokruga; surađuje s proizvođačima drvne sirovine s naslova rješavanja pitanja na području drvne sirovine i biomase; surađuje s Carinskom upravom; surađuje s drugim institucijama, ministarstvima i javnopravnim tijelima; izrađuje potrebna izvješća iz djelokruga svoga rada; obavlja i druge stručne i upravne poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Sektoru drvne industrije ustrojavaju se:

11.3.1. Služba primarne prerade drva

11.3.2. Služba finalne prerade drva.

11.3.1. Služba primarne prerade drva

Članak 167.

Služba primarne prerade drva prati izvršenje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoga djelokruga rada; vodi evidenciju tehnoloških kapaciteta za primarnu preradu drva; kapaciteta proizvodnje celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području primarne prerade drva, celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; predlaže mjere i inicira rješavanje pojedinih pitanja vezanih uz djelatnost; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svoga djelokruga rada; inicira i koordinira suradnju subjekata vezanih uz primarnu preradu drva, proizvodnju celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; potiče međusektorsko partnersko povezivanje; prati i analizira tržište drva i proizvoda primarne prerade drva u EU i svijetu, te usmjerava domaće proizvođače; prati i potiče uporabu obnovljivih izvora energije u obliku šumske biomase i drvne biomase nastale preradom drva; tumači i osigurava mjere makroekonomske politike u sektoru; povezuje domaće gospodarske subjekte s međunarodnim institucijama; prikuplja informacije o mogućnostima investiranja u primarnu preradu drva; organizira međunarodne stručne skupove, te upućuje stručnjake na iste u EU i svijetu; utvrđuje projektne zadatke i financiranje primijenjenih projekata za potrebe primarne prerade drva, proizvodnje papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; pruža stručnu pomoć u restrukturiranju poduzeća iz sektora; predlaže mjere i inicira rješavanje pojedinih pitanja vezanih uz djelatnost; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svoga djelokruga rada; surađuje s drugim institucijama i ministarstvima; podnosi potrebna izvješća Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskome saboru, kao i drugim nadležnim institucijama; te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.3.2. Služba finalne prerade drva

Članak 168.

Služba finalne prerade drva prati stanje domaće i strane drvoprerađivačke industrije te primjenu zakona i propisa; inicira i pronalazi rješenja za održivi razvoj i konkurentnost drvne industrije Republike Hrvatske; izrađuje strategije i operativne programe razvoja i unaprjeđenja drvne industrije; inicira i provodi mjere za povećanje uporabe industrijskog dizajna u proizvodnji proizvoda od drva i namještaja; izrađuje tehničke propise za proizvode od drva i namještaj, te temeljem njih daje i oduzima ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja proizvoda prerade drva i namještaja u svrhu ocjene sukladnosti tih proizvoda; izdaje tehničko dopuštenje za proizvode od drva i namještaj; surađuje s vladinim i nevladinim institucijama i tijelima vezanim uz finalnu preradu drva; predlaže mjere za stabilizaciju stanja u sektoru; usklađuje odnose na domaćem i stranom tržištu finalnih proizvoda od drva i namještaja; predlaže mjere za uvođenje novih tehnologija; inicira projekte vezane uz razvoj i konkurentnost proizvoda od drva i namještaja na tržištu; utvrđuje projektne zadatke i financiranje primijenjenih projekata i investicijskih ulaganja za potrebe finalne prerade drva i prelaska primarne prerade drva u višu razinu proizvodnje, složenosti i cjenovnog razreda proizvoda; sufinancira razvojne projekte i investicijska ulaganja i sufinancira primjenu dizajna u proizvodnji namještaja; izvješćuje AZTN i Europsku komisiju o dodjeli državne potpore; sudjeluje u organizaciji i sufinancira nastupe proizvođača finalnih proizvoda na domaćim i međunarodnim stručnim sajmovima i izložbama; predlaže i potiče mjere razvojne politike drvne industrije; potiče i vrši prilagodbu i usklađivanje hrvatskih norma s relevantnim europskim i međunarodnim normama; predlaže mjere za uvođenje relevantnih standarda i certifikata; potiče mjere i instrumente za razvoj i izvoz gotovih proizvoda od drva i namještaja; potiče i koordinira regionalni razvoj drvne industrije; sudjeluje u jačanju unutarnjeg tržišta i socijalnoj tržišnoj ekonomiji; obavlja inspekcijske poslove i nadzire primjenu zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Sektora; podnosi potrebna izvješća Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskome saboru i drugim nadležnim institucijama; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

12. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA

Članak 169.

Uprava vodnoga gospodarstva obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, podzakonskih propisa i planskih dokumenata iz područja upravljanja vodama, praćenje i analizu stanja i prilagođavanje vodno gospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske. U djelokrugu Uprave su upravni i stručni poslovi iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, upravljanja vodnim dobrom, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, zaštite voda i vodnog okoliša od onečišćenja, korištenje voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, provođenje inspekcijskog nadzora i daljnjih postupaka vezano za provedbu mjera i izvršenja obveza određenih zakona, podzakonskih propisa i planskih dokumenata iz područja upravljanja vodama, provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama, poslovi kontrole naplate naknada i ulaganja u razvoj vodnih građevina iz nacionalnih sredstava, rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz svoga djelokruga, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, izrada prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama, izrada stručnih podloga, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti iz područja upravljanja vodama. Uprava obavlja i poslove u svezi definiranja nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranje ove politike s politikama drugih sektora, odnosno politikom gospodarskog razvoja Republike Hrvatske; koordinira izradu planskih dokumenata upravljanja vodama; odgovorna je za provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama i sektorskih planskih dokumenata i za izvješćivanje o provedbi; organizira i provodi usklađivanje vodnog prava s pravnom stečevinom EU na području upravljanja vodama; organizira i provodi stručno usavršavanje u upravljanju vodama vezano uz primjenu pravne stečevine EU iz područja upravljanja voda; obavlja poslove vezano uz proces ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju i rezultate pregovora iz djelokruga vodnoga gospodarstva (područje kakvoća voda) u okviru poglavlja 27. Okoliš; osigurava sklapanje i provedbu međudržavnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; priprema strategije i programe investiranja, odnosno sektorske planove i programe koji služe kao podloga za korištenje međunarodnih financijskih izvora za projekte iz vodnoga gospodarstva; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora; koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata Europske unije, te drugih međunarodnih izvora financiranja; obavlja poslove vezane uz odobravanje i prijavu projekata za EU fondove, obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na pripremi i provedbi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata; izrađuje izvješća o provedbi programa i projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave vodnoga gospodarstva ustrojavaju se:

12.1. Sektor voda i vodnog dobra

12.2. Sektor državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i žalbenog postupka

12.3. Sektor vodne politike i međunarodnih projekata.

12.1. Sektor voda i vodnog dobra

Članak 170.

Sektor voda i vodnog dobra obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, podzakonskih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na: zaštitu od štetnog djelovanja voda i zaštitu od leda na vodotocima, zaštitu od erozija i bujica, melioracijsku odvodnju i navodnjavanje zemljišta, koordinaciju provođenja Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje, zaštitu voda, korištenje voda, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda i posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, prati stanje površinskih, uključivo i priobalne vode i teritorijalno more, te podzemnih voda u skladu sa propisanim standardima kakvoće voda, odobrava plan monitoringa voda, provodi planske dokumente upravljanja vodama, daje koncesije za korištenje voda za različite namjene, daje mišljenja o sukladnosti prostornih planova svih razina s planskim dokumentima upravljanja vodama, izrađuje prijedlog državnog proračuna u dijelu ulaganja sredstava u razvoj vodnih građevina, odobrava Plan upravljanja vodama Hrvatskih voda, daje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje te obavljanje posebnih djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, izrađuje prijedlog i provodi Strateški plan ministarstva u djelokrugu rada, izrađuje prijedloge propisa iz područja upravljanja vodama, daje tumačenja zakona i podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na zaštitu od štetnog djelovanja voda, vodno dobro, navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, zaštitu voda i vodnog okoliša, korištenje voda, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda te na posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja voda i vodnog dobra te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora voda i vodnog dobra ustrojavaju se:

12.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

12.1.2. Služba zaštite i korištenja voda.

12.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

Članak 171.

Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra i navodnjavanja, građenje, rekonstrukciju i održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i vodnih građevina za melioracije, uređenje vodotoka i drugih voda, provođenje mjera zaštite od štetnog djelovanja voda (obrana od poplava, obrana od leda na vodotocima, zaštita od erozija i bujica). Služba sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja, utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove preventivne obrane od poplava te poslove i mjere redovite i izvanredne obrane od poplava kao i za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje, koordinira pripremu i izradu planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja, melioracijske odvodnje i ocjenjuje ih, koordinira pripremu i izradu planskih dokumenata razvoja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i vodnih građevina za melioracije te prati i izvršava ulaganja u razvoj istih, utvrđuje vanjsku granicu uređenog i neuređenog inundacijskog područja i sređivanje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom i javnom vodnom dobru, provodi postupke utvrđivanja odnosno prestanka statusa vodnog odnosno javnog vodnog dobra, izrađuje nacrte rješenja te provodi njihov upis u javne knjige, provodi postupak zasnivanja prava najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru te izrađuje nacrte odluka i ugovora, izrađuje nacrt odluke o raspolaganju šljunkom i pijeskom koji preostaje nakon radova na vodama i vodnom dobru koju donosi Vlada Republike Hrvatske, provodi Nacionalni plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV-a) kao strateški dokument za planiranje na nacionalnoj razini, za izgradnju, korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj; obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i praćenje ulaganja u razvoj sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje, koordinaciju nad provođenjem županijskih planova navodnjavanja i definiranje kriterija za ocjenu i rangiranje projekata za izgradnju sustava navodnjavanja, provodi pripremne radnje i javna nadmetanja za dodjelu koncesija za gospodarsko korištenja voda za navodnjavanje te priprema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i nacrte ugovora, daje mišljenja o sukladnosti dokumenata prostornog uređenja svih razina s Planom upravljanja vodnim područjima u djelu koji se odnosi na zaštitu od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra i navodnjavanja, izrađuje tumačenje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja svoga djelokruga rada, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa sa propisima iz područja upravljanja vodama, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje ustrojavaju se:

12.1.1.1. Odjel vodnog dobra i zaštite od štetnog djelovanja voda

12.1.1.2. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje.

12.1.1.1. Odjel vodnog dobra i zaštite od štetnog djelovanja voda

Članak 172.

Odjel vodnog dobra i zaštite od štetnog djelovanja voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na vodno dobro i njegovo korištenje, zaštitu od štetnog djelovanja voda, rekonstrukciju i održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, uređenje vodotoka i drugih voda, provođenje mjera zaštite od štetnog djelovanja voda (obrana od poplava, obrana od leda na vodotocima, zaštita od erozija i bujica), sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na vodno dobro i njegovo korištenje te zaštitu od štetnog djelovanja voda, nadzire upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje, obavlja stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje statusa vodnog dobra i sređivanje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom i javnom vodnom dobru te izrađuje rješenja pripadnosti vodnom, odnosno javnom vodnom dobru, prati uknjižbu javnog vodnog dobra u zemljišne knjige, obavlja stručne poslove koje se odnose na utvrđivanje prestanka statusa javnog vodnog dobra i izrađuje rješenja, provodi postupke korištenja javnog vodnog dobra za gospodarske ili osobne potrebe kao što su zasnivanja prava najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru te izrađuje nacrte odluka i ugovora, izrađuje stručna mišljenja o prihvaćanju i uvjetima prihvaćanja ponude ili o odbijanju ponude u postupku prvokupa zemljišnih čestica koje čine vodno dobro, a nisu u sustavu javnog vodnog dobra, prati stanje u području uređenja vodotoka i drugih voda, zaštite od štetnog djelovanja voda, zaštite leda na vodotocima te zaštite od erozija i bujica, utvrđuje vanjsku granicu uređenog i neuređenog inundacijskog područja, utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove preventivne obrane od poplava te poslove i mjere redovite i izvanredne obrane od poplava i izrađuje certifikacijska rješenja, izrađuje nacrt odluke o raspolaganju šljunkom i pijeskom koji preostaje nakon radova na vodama i vodnom dobru koju donosi Vlada Republike Hrvatske, koordinira pripremu i izradu višegodišnjih programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, te sudjeluje u analizi i ocjeni Planova upravljanja vodama te programa radova održavanja voda. Analizira i predlaže mjere u vezi s pripremom i provedbom obrane od poplava, obrane od leda na vodotocima te zaštite od erozija i bujica, prati razvoj i ulaganja u sustave obrane od poplava, uređenje vodotoka i drugih voda, daje mišljenja o sukladnosti dokumenata prostornog uređenja svih razina s Planom upravljanja vodnim područjima u djelu koji se odnosi na vodno dobro i zaštitu od štetnog djelovanja voda, izrađuje tumačenje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na vodno dobro i njegovo korištenje te zaštitu od štetnog djelovanja voda, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.1.2. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje

Članak 173.

Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, na pripremu i izgradnju vodnih građevina za melioracije te reguliranje prava i obveza korisnika vodnih građevina za melioracije što obuhvaća: poslove provedbe Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) kao strateškog dokumenta za planiranje, izgradnju, korištenje i održavanje sustava navodnjavanja u Republici Hrvatskoj, izgradnju, održavanje i korištenje vodnih građevina za melioracije (građevine za melioracijsku odvodnju, građevine za navodnjavanje i mješovite melioracijske građevine), koordiniranje pripreme i izrade planskih dokumenata razvoja vodnih građevina za melioracije te praćenje i izvršavanje ulaganja u razvoj istih, definiranje kriterija te ocjena i rangiranje projekata za izgradnju sustava navodnjavanja, definiranje slijeda postupaka za odobrenje izgradnje sustava navodnjavanja, planiranje, osiguranje i namjensko trošenje sredstava za sufinanciranje izrade strateške i detaljne projektne dokumentacije te gradnju sustava navodnjavanja, praćenje dovođenja u funkcionalno stanje kao i korištenja i održavanje građevina za melioracijsku odvodnju, koordiniranje izrade višegodišnjih programa gradnje i održavanja vodnih građevina za melioracije, utvrđivanje ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje i izrađivanje nacrta rješenja, provođenje pripremnih radnji i javnih nadmetanja za dodjelu koncesija za gospodarsko korištenja voda za navodnjavanje te pripremanje odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i nacrta ugovora. Odjel sudjeluje u analizi i ocjeni godišnjih planova upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, daje mišljenja o sukladnosti dokumenata prostornog uređenja svih razina s Planom upravljanja vodnim područjima u djelu koji se odnosi na navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, izrađuje tumačenje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti, te druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.2. Služba zaštite i korištenja voda

Članak 174.

Služba zaštite i korištenja voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, korištenje voda, razvoj komunalnih vodnih građevina koje se financiraju iz nacionalnih sredstava, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama – uzimanje uzoraka i ispitivanje voda, vodoistražni i drugi hidrogeološki radovi, ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i sprječavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda. Služba sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, korištenje voda i djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela te prati njihovu usklađenost s propisima iz područja upravljanja vodama i vezano uz to daje mišljenja o njihovoj međusobnoj usklađenosti, obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na praćenje i analizu stanja voda, daje suglasnost na plan monitoringa voda, izdaje ovlaštenja laboratorijima koji obavljaju poslove ispitivanja voda, sudjeluje u izradi planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu i korištenje voda i ocjenjuje ih, sudjeluje u izradi planskih dokumenata razvoja komunalnih vodnih građevina, prati i izvršava ulaganja u razvoj komunalnih vodnih građevina, izdaje vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija, koordinira izdavanje drugih vodopravnih akata koji se izdaju u postupcima prema posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji, daje mišljenja o sukladnosti dokumenata prostornog uređenja svih razina s Planom upravljanja vodnim područjima u dijelu koji se odnosi na zaštitu i korištenje voda, provodi pripremne radnje i javna nadmetanja za dodjelu koncesija, priprema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i ugovore o koncesiji za gospodarsko korištenje voda iz djelokruga ove službe, izrađuje tumačenja zakona i podzakonskih propisa, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti, obavlja stručne poslove za Vijeće za vodne usluge te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe zaštite i korištenja voda ustrojavaju se:

12.1.2.1. Odjel zaštite voda i djelatnosti javne odvodnje

12.1.2.2. Odjel korištenja voda i djelatnosti javne vodoopskrbe.

12.1.2.1. Odjel zaštite voda i djelatnosti javne odvodnje

Članak 175.

Odjel zaštite voda i djelatnosti javne odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda od onečišćenja, sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda od onečišćenja koji potječu iz raznih izvora, prati stanje voda te predlaže poduzimanje mjera radi postizanja ciljeva zaštite voda i vodnog okoliša sukladno propisu o standardu kakvoće voda, daje suglasnost na godišnji plan monitoringa voda koji provode Hrvatske vode, ocjenjuje izvješća Hrvatskih voda o provedenom monitoringu voda, izdaje ovlaštenja laboratorijima koji obavljaju poslove ispitivanja voda, vodi popis ovlaštenih laboratorija, prati i koordinira njihov rad, sudjeluje u izradi planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, izdaje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanje posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, izdaje vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija i vodi očevidnik izdanih vodopravnih dozvola, izdaje obvezujuća mišljenja u postupcima drugih tijela za izdavanje dozvola za stavljanje u promet kemikalija, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna vezano uz sredstva za ispitivanje voda, sudjeluje u donošenju, strateškoj procjeni utjecaja na okoliš i provedbi Plana upravljanja vodnim područjima, daje mišljenja o sukladnosti dokumenata prostornog uređenja svih razina s Planom upravljanja vodnim područjima u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, sudjeluje u izradi prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta, daje tumačenja zakona i podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, djelatnosti javne odvodnje otpadnih voda te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama – ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, utvrđuje ispunjavanje posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne odvodnje otpadnih voda, daje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti vodnih građevina za odvodnju, sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na djelatnosti javne odvodnje otpadnih voda, ocjenjuje višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina za odvodnju i predlaže Vladi Republike Hrvatske njihovo donošenje, predlaže koncepcijska rješenja vezano uz uspostavu uslužnih područja (aglomeracija), daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na djelatnosti javne odvodnje otpadnih voda, ocjenjuje ekonomičnost i učinkovitost obavljanja djelatnosti javne odvodnje otpadnih voda, priprema, provodi i prati ulaganja iz državnog proračuna u razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna, izvršava ulaganja iz državnog proračuna u razvoj komunalnih vodnih građevina, izrađuje ugovore o sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina, prati i odobrava ulaganja u razvoj komunalnih vodnih građevina iz nacionalnih sredstava koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, predlaže Vladi Republike Hrvatske financiranje komunalnih vodnih građevina, koordinira sklapanje višegodišnjih sporazuma o sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina, provodi Strateški plan ministarstva, sudjeluje u davanju suglasnosti na Plan upravljanja vodama Hrvatskih voda i Financijski plan Hrvatskih voda te izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome Saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja zaštite voda te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.2.2. Odjel korištenja voda i djelatnosti javne vodoopskrbe

Članak 176.

Odjel korištenja voda i djelatnosti javne vodoopskrbe obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na ili su u svezi s korištenjem voda za različite namjene propisane zakonom i drugim podzakonskim propisima iz područja upravljanja vodama; prati stanje u području korištenja voda i predlaže poduzimanje mjera za njihovo racionalno korištenje u skladu sa potrebama održivog razvoja države, sudjeluje u izradi propisa i drugih općih akata iz područja korištenja voda; predlaže koncepcijska rješenja za osiguravanje zaliha voda u svrhu javne vodoopskrbe vodom za piće i gospodarstva tehnološkom vodom; sudjeluje u donošenju, strateškoj procjeni i provedbi Plana upravljanja vodnim područjima, daje mišljenje o sukladnosti dokumenata prostornog uređenja svih razina sa Planom upravljanja vodnim područjima u dijelu korištenja voda, sudjeluje u izradi prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta; surađuje s jedinicama lokalne/regionalne samouprave u okviru svoga djelokruga; provodi pripremne radnje i javne natječaje za dodjelu koncesija, priprema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i ugovore o koncesiji za gospodarsko korištenje voda i to: za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije i za pogon uređaja, za zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe, za zahvaćanje izvorskih, mineralnih, termalnih i termomineralnih voda radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama i drugoj ambalaži, za zahvaćanje termalnih i mineralnih voda za balneološke i druge svrhe osim za energetske svrhe, za korištenje voda za postavljanje plutajućih objekata na unutarnjim vodama radi obavljanja ugostiteljske i druge djelatnosti, za korištenje voda za splavarenje i rafting i za druge namjene sukladno zakonu i podzakonskim propisima iz područja upravljanja vodama, daje suglasnost na ugovore o dugogodišnjem zakupu ribnjaka u dijelu koji se odnosi na korištenje kopnenih voda za uzgoj riba i drugih vodenih organizama, pokreće postupke za raskid ugovora o koncesiji, izvršava prijenose ugovora o koncesiji, djelatnosti javne vodoopskrbe, utvrđuje ispunjavanje posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, ocjenjuje višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina i predlaže Vladi Republike Hrvatske njihovo donošenje, predlaže koncepcijska rješenja vezano uz uspostavu uslužnih područja (vodoopskrbnih zona), daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na djelatnosti javne vodoopskrbe, ocjenjuje ekonomičnost i učinkovitost obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe, priprema, provodi i prati ulaganja iz državnog proračuna u razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna, izvršava ulaganja iz državnog proračuna u razvoj komunalnih vodnih građevina, izrađuje ugovore o sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina, prati i odobrava ulaganja u razvoj komunalnih vodnih građevina iz nacionalnih sredstava koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, predlaže Vladi Republike Hrvatske financiranje komunalnih vodnih građevina, koordinira sklapanje višegodišnjih sporazuma o sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, provodi Strateški plan ministarstva, sudjeluje u davanju suglasnosti na Plan upravljanja vodama Hrvatskih voda i Financijski plan Hrvatskih voda izrađuje stručne naputke i izvješća, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome Saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti iz područja korištenja voda te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2. Sektor državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i žalbenog postupka

Članak 177.

Sektor državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i žalbenog postupka obavlja poslove koji se odnose na: provođenje inspekcijskog nadzora i daljnjih postupaka vezano za provedbu mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojim su uređena područja: zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda, nadzor usklađenosti obavljanja djelatnosti pravnih i fizičkih osoba s vodopravnim aktima i ugovorima o koncesiji, nadzor instalacija (postrojenja) kojima je izdano obvezujuće vodopravno mišljenje (IPPC lokacije), nadzor prilikom izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba, provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor vodnih građevina, nadzor obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, nadzor trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, nadzor plaćanja vodnih naknada i naknada za koncesije, provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama i suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, nadzor i kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, praćenje i kontrolu naplate propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, suradnju sa Ministarstvom financija, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama naknada, poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu naknada, kontrolu ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj vodnih građevina, rješavanje u drugostupanjskom upravnom postupku žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o iznosu naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, rješavanje žalbi izjavljenih na vodopravne akte i rješenja o ovrsi koja donose Hrvatske vode, rješavanje žalbi izjavljenih na upravne akte državne vodopravne inspekcije i jedinica lokalne ili regionalne (područne) samouprave, davanje očitovanja u svezi pokrenutih upravnih sporova, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, izradu stručnih mišljenja i tumačenja u svezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju izmjena i dopuna i izradi novih zakona i podzakonskih propisa, pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i žalbenog postupka ustrojavaju se:

12.2.1. Služba državne vodopravne inspekcije

12.2.2. Služba upravnog nadzora i žalbenog postupka.

12.2.1. Služba državne vodopravne inspekcije

Članak 178.

Služba državne vodopravne inspekcije obavlja poslove koji se odnose na inspekcijske nadzore provedbe mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda; nadzor usklađenosti mjera i postupaka s vodopravnim aktima; nadzor postupanja po ugovorima o koncesiji za korištenje voda i ugovorima o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, nadzor prilikom iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda, nadzor po prijavama; nadzor plaćanja vodnih naknada i naknada za koncesije; nadzor javnih isporučitelja vodnih usluga i trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i akcija s drugim inspekcijama; suradnja s drugim tijelima državne i lokalne uprave i samouprave, agencijama i institucijama a osobito s drugim inspekcijama; sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja, objašnjenja i uputa u svezi s primjenom propisa u okviru djelokruga; pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba; predlaganje i sudjelovanje u pripremama, izmjenama zakona i podzakonskih propisa; pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe državne vodopravne inspekcije ustrojavaju se sljedeći odjeli – područne jedinice:

12.2.1.1. Odjel za Savu – područna jedinica Zagreb

12.2.1.2. Odjel za Dunav, Dravu i Muru – područna jedinica Osijek

12.2.1.3. Odjel za slivove Jadrana – područna jedinica Split.

12.2.1.1. Odjel za Savu – područna jedinica Zagreb

Članak 179.

Odjel za Savu – područna jedinica Zagreb obavlja poslove na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Bjelovarsko-bilogorske (dio koji se nalazi u podslivu Save), Koprivničko-križevačke županije (dio koji se nalazi u podslivu Save) i Vukovarsko-srijemske županije (dio koji se nalazi u podslivu Save), a koji se odnose na nadzor provedbe mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda; nadzor usklađenosti mjera i postupaka s vodopravnim aktima; nadzor postupanja po ugovorima o koncesiji za korištenje voda i nadzor i ugovorima o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, daljnji inspekcijski postupak prilikom iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda; nadzor i daljnji inspekcijski postupak po prijavama; nadzor plaćanja vodnih naknada i naknada za koncesije; nadzor javnih isporučitelja vodnih usluga i trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i akcija s drugim inspekcijama; pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske te pravnih i fizičkih osoba; pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu odjela te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga državne vodopravne inspekcije u Odjelu za Savu – područnoj jedinici Zagreb ustrojavaju se sljedeće ispostave u kojima su samostalni izvršitelji mjesno nadležni na području cijele područne jedinice i to:

Ispostava Zagreb,

Ispostava Karlovac,

Ispostava Krapina,

Ispostava Zlatar,

Ispostava Bjelovar,

Ispostava Sisak,

Ispostava Nova Gradiška,

Ispostava Požega,

Ispostava Slavonski Brod

Ispostava Županja.

12.2.1.2. Odjel za Dunav, Dravu i Muru – područna jedinica Osijek

Članak 180.

Odjel za Dunav, Dravu i Muru – područna jedinica Osijek obavlja poslove na području Varaždinske, Međimurske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske Bjelovarsko-bilogorske županije (dio koji se nalazi u podslivu Drave) i Koprivničko-križevačke županije (dio koji se nalazi u podslivu Drave) i Vukovarsko-srijemske županije (dio koji se nalazi u podslivu Dunava), a koji se odnose na nadzor provedbe mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda; nadzor usklađenosti mjera i postupaka s vodopravnim aktima; nadzor postupanja po ugovorima o koncesiji za korištenje voda i nadzor i ugovorima o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, daljnji inspekcijski postupak prilikom iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda; nadzor i daljnji inspekcijski postupak po prijavama; nadzor plaćanja vodnih naknada i naknada za koncesije; nadzor javnih isporučitelja vodnih usluga i trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i akcija s drugim inspekcijama; pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske te pravnih i fizičkih osoba; pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu odjela te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga državne vodopravne inspekcije u Odjelu za Dunav, Dravu i Muru – područnoj jedinici Osijek ustrojavaju se sljedeće ispostave u kojima su samostalni izvršitelji mjesno nadležni na području cijele područne jedinice i to:

Ispostava Osijek,

Ispostava Vinkovci,

Ispostava Našice,

Ispostava Slatina,

Ispostava Virovitica,

Ispostava Đurđevac,

Ispostava Varaždin

Ispostava Čakovec.

12.2.1.3. Odjel za slivove Jadrana – područna jedinica Split

Članak 181.

Odjel za slivove Jadrana – područna jedinica Split obavlja poslove na području Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske županije, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije a koji se odnose na nadzor provedbe mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda; nadzor usklađenosti mjera i postupaka s vodopravnim aktima; nadzor postupanja po ugovorima o koncesiji za korištenje voda i nadzor i ugovorima o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, daljnji inspekcijski postupak prilikom iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda; nadzor i daljnji inspekcijski postupak po prijavama; nadzor plaćanja vodnih naknada i naknada za koncesije; nadzor javnih isporučitelja vodnih usluga i trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i akcija s drugim inspekcijama; pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske te pravnih i fizičkih osoba; pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu odjela te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga državne vodopravne inspekcije u Odjelu za slivove Jadrana – područnoj jedinici Split ustrojavaju se sljedeće ispostave u kojima su samostalni izvršitelji mjesno nadležni na području cijele područne jedinice i to:

Ispostava Split,

Ispostava Metković,

Ispostava Dubrovnik,

Ispostava Zadar,

Ispostava Gospić,

Ispostava Rijeka

Ispostava Pula.

12.2.2. Služba upravnog nadzora i žalbenog postupka

Članak 182.

Služba upravnog nadzora i žalbenog postupka obavlja poslove koji se odnose na: provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama, nadzor vođenja vodne dokumentacije i jedinstvenog informacijskog sustava voda, nadzor izdavanja vodopravnih akata, nadzor obavljanja stručnih poslova u vezi davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadzor i kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, praćenje i kontrolu naplate propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, suradnju s Ministarstvom financija, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama naknada, poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu naknada, rješavanje u drugostupanjskom upravnom postupku žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o iznosu naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, kontrolu ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja o ovrsi koja donose Hrvatske vode, na vodopravne akte Hrvatskih voda, na upravne akte državne vodopravne inspekcije i upravne akte jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, davanje očitovanja u svezi pokrenutih upravnih sporova, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, izradu stručnih mišljenja i tumačenja u svezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju izmjena i dopuna i izradi novih zakona i podzakonskih propisa, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe upravnog nadzora i žalbenog postupka ustrojavaju se:

12.2.2.1. Odjel upravnog nadzora i žalbenog postupka

12.2.2.2. Odjel kontrole naknada za koncesije, vodnih naknada i ulaganja.

12.2.2.1. Odjel upravnog nadzora i žalbenog postupka

Članak 183.

Odjel upravnog nadzora i žalbenog postupka obavlja poslove koji se odnose na: provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javni ovlasti temeljem zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama, nadzor vođenja vodne dokumentacije (vodna knjiga, vodni katastri i očevidnik koncesija za gospodarsko korištenje voda) i jedinstvenog informacijskog sustava voda, te izdavanja vodopravnih akata (vodopravne dozvole za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda i vodopravne uvjete), nadzor obavljanja stručnih poslova u vezi davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda, nadzor obavljanja poslova obračuna i naplate naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, provođenje upravnog nadzora u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduženim za vodno gospodarstvo u provedbi javnih ovlasti (donošenje Odluka o odvodnji otpadnih voda, Odluka o zaštiti izvorišta, Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine i drugih upravnih akata), suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadzor i kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz djelokruga rada Uprave, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o obračunu naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje i drugih), rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o ovrsi, rješavanje žalbi izjavljenih na vodopravne akte Hrvatskih voda (vodopravne dozvole za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda i vodopravne uvjete), rješenja o obračunu i plaćanju troškova otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i rješenja o naknadi štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak na području značajnom za održavanje vodnog režima Hrvatskih voda, rješavanje žalbi izjavljenih na upravne akte državne vodopravne inspekcije i prvostupanjskih tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz upravnog područja vodnoga gospodarstva, davanje očitovanja u svezi pokrenutih upravnih sporova, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, izradu stručnih mišljenja i tumačenja u svezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, sudjelovanje u pripremanju izmjena i dopuna i izradi novih zakona i podzakonskih propisa, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.2.2. Odjel kontrole naknada za koncesije, vodnih naknada i ulaganja

Članak 184.

Odjel kontrole naknada za koncesije, vodnih naknada i ulaganja obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu i praćenje naplate propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda u suradnji s Ministarstvom financija, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Hrvatskim vodama, uredima za proračun jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave i koncesionarima, kontrolu i praćenje naplate vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje i drugih) u suradnji s Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama naknada za koncesije i vodnih naknada, predlaganje i poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu naknada za koncesije i vodnih naknada, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, kontrolu opsega i namjene ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda sukladno Planu upravljanja vodama, višegodišnjim programima razvoja i sklopljenim sporazumima, izradu stručnih mišljenja i tumačenja u svezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, sudjelovanje u pripremanju izmjena i dopuna i izradi novih zakona i podzakonskih propisa, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.3. Sektor vodne politike i međunarodnih projekata

Članak 185.

Sektor vodne politike i međunarodnih projekata obavlja poslove definiranja nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranje ove politike s politikama drugih sektora, odnosno politikom gospodarskog razvoja Republike Hrvatske; organizira, provodi i izvješćuje o usklađivanju/provedbi zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području upravljanja vodama te koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga vodnoga gospodarstva; koordinira poslove vezano uz proces ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju i rezultate pregovora iz djelokruga vodnoga gospodarstva (područje kakvoća voda) u okviru poglavlja 27. Okoliš; koordinira očitovanja prema drugim tijelima državne uprave; koordinira izradu planskih dokumenata upravljanja vodama; odgovoran je za provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama i drugih sektorskih planskih dokumenata i za izvješćivanje o njihovoj provedbi; organizira i provodi stručno usavršavanje u primjeni EU zakonodavstva u upravljanju vodama; koordinira, organizira i provodi postupke sudjelovanja javnosti u upravljanju vodama; organizira i provodi komunikacijsku strategiju; koordinira i sudjeluje u izradi podloga iz područja vodnoga gospodarstva za potrebe Ministarstva; koordinira pripremu sjednica Nacionalnog vijeća za vode; osigurava sklapanje i provedbu međudržavnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; priprema strategije i programe investiranja, odnosno sektorske planove i programe koji služe kao podloga za korištenje međunarodnih financijskih izvora za projekte iz vodnoga gospodarstva; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora; priprema i koordinira provedbu projekata iz pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata Europske unije; izrađuje izvješća o provedbi ovih programa u dijelu upravljanja vodama; potiče, priprema i koordinira provedbu ostalih projekata u području međunarodne suradnje s međunarodnim financijskim institucijama, drugim izvorima financiranja te međunarodnim donacijama i tehničkom pomoći; obavlja poslove vezane za pripremu i provedbu projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata Europske unije; obavlja programiranje i koordinira aktivnosti uz privlačenje sredstava iz Europske unije i međunarodnih financijskih institucija, odnosno organizira sudjelovanje u pripremi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na pripremi i provedbi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; daje savjete vezano uz pripremu i provedbu projekata; provodi obrazovanje krajnjih korisnika o pripremi i provedbi projekata; organizira i kontrolira pripremu natječajne i ugovorne dokumentacije potrebne za ugovaranje poslova; nadležan je za sva pravna pitanja vezana uz proces ugovaranja i provedbe projekta; organizira, provodi i prati provedbu projekata; obavlja nadzor nad provedbom projekata; izrađuje izvješća o provedbi pojedinačnih projekata, programa i strategija; organizira čuvanje i arhiviranje dokumentacije vezano uz provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna u djelokrugu rada; sudjeluje u odobravanju Plana upravljanja vodama Hrvatskih voda; sudjeluje u izradi prijedloga i provedbi Strateškog plana ministarstva u djelokrugu rada; surađuje s Uredom glasnogovornika vezano uz izvješćivanje i informiranje javnosti o pitanjima iz djelokruga vodne politike i međunarodne suradnje i pripreme i provedbe projekata financiranih/ sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata EU te drugih međunarodnih izvora financiranja; koordinira sudjelovanje drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u obavljanju horizontalnih poslova: vezano uz pripremu i provedbu projekta financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata EU te drugih međunarodnih izvora financiranja u području vodnoga gospodarstva, a osobito u području financijskog upravljanja i kontrole te poslova računovodstva, informacijskih sustava i logistike u upravljanja ljudskim resursima; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća te obavlja i druge poslove koji mu se stave u djelokrug.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora vodne politike i međunarodnih projekata ustrojavaju se:

12.3.1. Služba vodne politike i međunarodne suradnje

12.3.2. Služba međunarodnih projekata.

12.3.1. Služba vodne politike i međunarodne suradnje

Članak 186.

Služba vodne politike i međunarodne suradnje obavlja poslove u svezi definiranja nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranje ove politike s politikama drugih sektora, odnosno politikom gospodarskog razvoja Republike Hrvatske; organizira i provodi usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području upravljanja vodama; koordinira poslove i zadatke u vezi s izradom nacionalnih propisa iz djelokruga upravljanja vodama; analizira usklađenost zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU iz područja vodnoga gospodarstva; predlaže mjere radi usklađivanja zakonodavstva; prati propise i iskustva drugih država Europske unije u području vodnoga gospodarstva te predlaže pravna rješenja u vezi s usklađivanjem propisa; koordinira izradu planskih dokumenata upravljanja vodama, te sudjeluje u izradi i drugih planskih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama; prati provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama i sektorskih planskih dokumenata i odgovorna je za izvješćivanje o provedbi; koordinira, organizira i sudjeluje u provedbi postupaka sudjelovanja javnosti u upravljanju vodama; predlaže, koordinira i sudjeluje u provedbi komunikacijske strategije; priprema podloge o primjeni pravne stečevine, o planskim dokumentima i drugim strateškim temama iz djelokruga vodnoga gospodarstva; sudjeluje u izradi drugih podloga iz područja vodnoga gospodarstva za potrebe Ministarstva i drugih institucija; obavlja poslove tajništva Nacionalnog vijeća za vode; provodi aktivnosti vezane uz edukaciju za primjenu pravne stečevine u području upravljanja vodama; koordinira i obavlja stručne i administrativne poslove u vezi s procesom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju na području vodnoga gospodarstva; obavlja poslove vezane uz pripremu i uz sudjelovanje u programima Zajednice, sudjeluje u radu Zajedničkih odbora za praćenje u dijelu koji se odnosi na upravljanje vodama; potiče i koordinira suradnju s relevantnim tijelima EU; osigurava sve pretpostavke za sklapanje i provedbu međudržavnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; osigurava provođenje utvrđene nacionalne politike u upravljanju vodama u bilateralnim odnosima s državama članicama EU, multilateralnim odnosima s EU i drugim zemljama strankama Konvencije o vodama, te u pitanjima vezanim za uključivanje Republike Hrvatske u EU, kao i s državama kandidatima za članstvo u EU, državama procesa stabilizacije i pridruživanja EU, te potencijalnim kandidatima za članstvo u EU; predlaže i provodi mjere u cilju unaprjeđivanja odnosa Republike Hrvatske s EU i njezinim članicama, odnosno kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji joj se stave u djelokrug.

Za obavljanje poslova u Službi vodne politike i međunarodne suradnje ustrojavaju se:

12.3.1.1. Odjel vodne politike

12.3.1.2. Odjel međunarodne suradnje.

12.3.1.1. Odjel vodne politike

Članak 187.

Odjel vodne politike prati donošenje pravnih akata EU iz područja vodnoga gospodarstva; organizira i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU i koordinira izradu propisa iz područja vodnoga gospodarstva; prati obveze preuzete usklađivanjem zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području vodnoga gospodarstva i njihovu provedbu te priprema izvješća o prijenosu i provedbi direktiva EU iz područja vodnoga gospodarstva za izradu Izvješća o napretku u prijenosu i provedbi EU okolišnog zakonodavstva; analizira postojeće propise iz područja vodnoga gospodarstva i predlaže poboljšanja te izradu novih propisa s obzirom na zakonodavstvo Europske unije iz područja vodnoga gospodarstva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na izradi ili dopuni propisa; prikuplja i analizira iskustva drugih država u prilagodbi pravnoj stečevini EU u području vodnoga gospodarstva; koordinira aktivnosti vezane za izvješćivanje o provedbi direktiva EU putem europskog informacijskog sustava za vode; koordinira provedbu projekata za jačanje administrativnih kapaciteta u svrhu provedbe EU direktiva kao i u provedbi projekata drugih tijela državne uprave; surađuje u radu odbora i radnih grupa Europske komisije za provedbu vodnih direktiva; surađuje u radu EU incijativa za integrirano upravljanje vodnim resursima i zaštitu voda; obavlja poslove vezane uz horizontalnu koordinaciju i suradnju s tijelima državne uprave; koordinira izradu očitovanja na prijedloge propisa i akata ostalih središnjih tijela državne uprave; koordinira izradu planskih dokumenata upravljanja vodama te ostalih sektorskih planskih dokumenata u upravljanju vodama; odgovoran je za provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama i sektorskih planskih dokumenata i izvješćivanje o provedbi; organizira i koordinira postupke informiranja i sudjelovanja javnosti u postupku izrade planskih dokumenata; koordinira prikupljanje informacija o upravljanju vodama i davanje podataka i informacija o istome; sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezano uz pretpristupne financijske programe; koordinira i obavlja sve stručne i administrativne poslove vezano uz proces ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju i rezultate pregovora iz djelokruga vodnoga gospodarstva (područje kakvoća voda) u okviru poglavlja 27. Okoliš; surađuje i provodi koordinaciju za područje vodnoga gospodarstva sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za koordinaciju poglavlja 27. Okoliš i drugim tijelima i institucijama; potiče i koordinira suradnju s relevantnim tijelima EU; koordinira izradu podloga iz područja vodnoga gospodarstva za izradu strateških dokumenata vezanih uz EU pitanja, uključujući Program za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU i Pretpristupni ekonomski program; priprema izvješća o napretku vezano za proces ulaska u EU, odnosno podloge u području europskih pitanja; koordinira praćenje ispunjavanja obveza za područje vodnoga gospodarstva u okviru procesa monitoringa za poglavlje Okoliš i koordinira izradu izvješća o provedbi preuzetih obveza u poglavlju Okoliš za područje kakvoća voda; koordinira izradu stručnih podloga iz područja vodnoga gospodarstva za sastanke tijela uspostavljenih na temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao što su Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, Pododbor za promet, okoliš, energetiku i regionalni razvoj i ad-hoc sastanke; osigurava dostupnost relevantnih akata i dokumenata vezanih uz Europsku uniju iz područja vodnoga gospodarstva te prevođenje istih; koordinira aktivnosti vezane uz edukaciju za europska pitanja; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća te obavlja i druge poslove koji mu se stave u djelokrug.

12.3.1.2. Odjel međunarodne suradnje

Članak 188.

Odjel međunarodne suradnje obavlja upravne i stručne poslove bilateralne i multilateralne vodno gospodarske suradnje, pripreme sporazuma, programa i protokola iz područja vodnoga gospodarstva, te osigurava njihovo izvršavanje, izrađuje stručne podloge i analize o međudržavnoj i međunarodnoj vodno gospodarskoj suradnji, skrbi o ostvarivanju veza s državama i međuvladinim i nevladinim međunarodnim organizacijama te valorizira ostvarenu suradnju; koordinira poslove međudržavne i međunarodne suradnje u području upravljanja vodama, osim u dijelu procesa i aktivnosti vezanih uz Europsku uniju u kojima sudjeluje; osigurava provedbu sljedećih bilateralnih ugovora/sporazuma iz područja vodnoga gospodarstva: Sporazuma o vodno gospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/94), Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodno gospodarskih odnosa (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/96), Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodno gospodarskih odnosa (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/97), Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/2008); osigurava nastavak vodno gospodarske suradnje sa Saveznom Republikom Njemačkom, osobito Slobodnom Državom Bavarskom, Kraljevinom Nizozemskom, Republikom Francuskom i Japanom s kojima su uspostavljeni bilateralni odnosi kao i s drugim zemljama po uspostavi bilateralnih odnosa i sklapanja odgovarajućih bilateralnih ugovora; predlaže mjere i priprema prijedloge za adekvatno praćenje i analizu stanja vodno gospodarskih odnosa s pojedinim državama za razvijanje i unaprjeđivanje odnosa te poticanje bilateralne suradnje u skladu s ciljevima nacionalne vodne politike, osobito u dijelu obvezne razmjene informacija o planovima upravljanja vodnim područjima od zajedničkog interesa; osigurava provedbu sljedećih multilateralnih ugovora i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva: Konvencije o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/96), Konvencije o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/96), Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/2003), te drugih međunarodnih ugovora po sklapanju istih; poduzima odgovarajuće aktivnosti vezane uz nastavak vodno gospodarske suradnje pod okriljem Unije za Mediteran (Barcelonski proces); obavlja poslove tajništva Hrvatskog vijeća za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom i Operativnim hidrološkim programom pri UNESCO-u; priprema učlanjivanje Republike Hrvatske u međunarodne organizacije i mreže iz područja upravljanja vodama; priprema postupke za sklapanje i potvrđivanje međudržavnih i međunarodnih ugovora iz područja vodnoga gospodarstva te prati njihovu provedbu; organizira i sudjeluje u radu međudržavnih komisija, potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnoga gospodarstva osnovanih temeljem navedenih međunarodnih ugovora; vodi evidenciju o međudržavnim i međunarodnim ugovorima i zapisnicima sa sastanaka i drugim dokumentima u svezi s time; organizira sastanke s predstavnicima država i međunarodnih organizacija u svrhu razvijanja i unaprjeđivanja odnosa te poticanja vodno gospodarske suradnje; priprema zaključke o sudjelovanju osoba u radu međudržavnih i međunarodnih komisija, potkomisija i drugih radnih tijela te međunarodnih institucija iz područja vodnoga gospodarstva osnovanih temeljem navedenih međunarodnih ugovora; osigurava koordinaciju aktivnosti na međunarodnoj suradnji s drugim tijelima uprave i relevantnim institucijama; predlaže relevantne izmjene nacionalnog zakonodavstva o vodama radi provedbe međudržavnih i međunarodnih obveza, izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća te obavlja i druge poslove koji mu se stave u djelokrug.

12.3.2. Služba međunarodnih projekata

Članak 189.

Služba međunarodnih projekata obavlja poslove vezane uz pripremu strategija i programa investiranja (Nacionalni strateški referentni okvir i drugi jednogodišnji/višegodišnji programi), odnosno sektorskih planova i programa (operativnih programa) koji služe kao podloga za korištenje sredstava pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata Europske unije te drugih međunarodnih financijskih izvora iz područja vodnoga gospodarstva; koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora, obavlja poslove koordinacije i nadzora pripreme i provedbe projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata EU te drugih međunarodnih izvora financiranja; surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije; redovno surađuje s rukovodećim službenicima državnih tijela i višim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; obavlja poslove programiranja, strateškog planiranja i koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz EU i međunarodnih financijskih institucija, odnosno sudjeluje u pripremi i provedbi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; daje savjete vezano uz pripremu i provedbu projekata; provodi obrazovanje krajnjih korisnika o pripremi i provedbi projekata; organizira, provodi i/ili kontrolira pripremu projektnih aplikacija, projektne tehničke dokumentacije te natječajne dokumentacije potrebne za pripremu i provedbu projekata; odgovoran je za pripremu sve potrebne dokumentacije, te provedbu procedure za donošenje relevantnih pravnih akata vezanih za pripremu i provedbu projekata financiranih iz međunarodnih financijskih izvora, organizira, provodi i prati provedbu projekata i vrednuje programe Europske unije; obavlja nadzor nad provedbom projekata; obavlja poslove praćenja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za projekte financirane iz sredstava Europske unije; obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na pripremi i provedbi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili pretpristupnih fondova i strukturnih instrumenata Europske unije; izrađuje izvješća o provedbi pojedinačnih projekata, programa i strategija; organizira čuvanje i arhiviranje dokumentacije vezano uz pripremu i provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva; surađuje i organizira sudjelovanje drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u obavljanju horizontalnih poslova: vezano uz pripremu i provedbu projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata EU te drugih međunarodnih izvora financiranja u području vodnoga gospodarstva, a osobito u području financijskog upravljanja i kontrole te poslova računovodstva, informacijskih sustava i logistike, poslove upravljanja ljudskim resursima i izvješćivanja i informiranja javnosti; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke, podloge i izvješća te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi međunarodnih projekata ustrojavaju se:

12.3.2.1. Odjel za pripremu projekata

12.3.2.2. Odjel za provedbu projekata.

12.3.2.1. Odjel za pripremu projekata

Članak 190.

Odjel za pripremu projekata obavlja poslove vezane uz programiranje, strateško planiranje te koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz Europske unije u području vodnoga gospodarstva; obavlja poslove vezane za pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa koji služe kao podloga za korištenje sredstava pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove vezane za koordinaciju pripreme internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz sredstava iz Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga odjela; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, proučavanju i analizi nacrta dokumentacije, predlaganju inovativnih rješenja problema; organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; redovno surađuje s rukovodećim službenicima državnih tijela i po potrebi s višim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; organizira sudjelovanje u pripremi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na pripremi projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava međunarodnih izvora ili pretpristupnih fondova i strukturnih instrumenata Europske unije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; organizira, provodi i/ili kontrolira pripremu projektnih aplikacija, projektne tehničke dokumentacije te natječajne dokumentacije potrebne za pripremu projekata; daje savjete vezano uz pripremu projekata; provodi obrazovanje krajnjih korisnika o pripremi projekata; obavlja pregled dostavljenih projektnih prijedloga i daje ocjenu o njima; obavlja administrativne poslove vezane uz prijavu projekata i proceduru odobravanja projekata; poslove vezane uz osiguranje sredstava potrebnih za financiranje i pripremu ugovora o financiranju projekata; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.3.2.2. Odjel za provedbu projekata

Članak 191.

Odjel za provedbu projekata organizira, provodi i nadzire provedbu projekata koji su odobreni za financiranje, sufinanciranje iz pretpristupnih fondova i strukturnih instrumenata EU te drugih međunarodnih financijskih institucija u području vodnoga gospodarstva; koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; koordinira pripremu internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; daje savjete vezano uz provedbu projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga odjela; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, proučavanju i analizi nacrta dokumentacije, predlaganju inovativnih rješenja problema; organizira i provodi obrazovanje krajnjih korisnika o natječajnim, ugovornim i drugim procedurama vezanim za provedbu projekata; obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na provedbi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili pretpristupnih fondova i strukturnih instrumenata Europske unije; organizira i prati provedbu i vrednovanje projekata i programa Europske unije; obavlja nadzor nad provedbom projekata; obavlja nadzor nad provedbom strategija i programa investiranja; izrađuje izvješća o provedbi projekata, organizira čuvanje, arhiviranje dokumentacije vezano uz provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva; redovno surađuje s rukovodećim službenicima državnih tijela i po potrebi s višim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13. UPRAVA RIBARSTVA

Članak 192.

Uprava ribarstva oblikuje politiku ribarstva i koordinira njenu provedbu, što uključuje praćenje aktivnosti i pokazatelja u sektoru ribarstva, mjere upravljanja resursima i flotom, mjere strukturne politike i mjere tržišne politike financirane iz proračuna EU i državnog proračuna Republike Hrvatske te mjere inspekcijskog nadzora i kontrole; izvršava i prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u području ribarstva; izravno je nadležna za provođenje zakona i drugih propisa iz područja upravljanja resursima mora i slatkih voda i flotom, strukturnim i tržišnim mjerama te državnim potporama u ribarstvu; obavlja poslove po prenesenom djelokrugu iz drugih zakona; priprema nacrte i stručne podloge za donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja ribarstva i njihovo usklađenje sa smjernicama Europske unije; provodi upravni i inspekcijski nadzor i rješava u upravnim i inspekcijskim stvarima u području ribarstva; planira, organizira i izvršava zakonito i svrhovito obavljanje poslova ribarske inspekcije morskog i slatkovodnog ribarstva; prati i potiče razvoj gospodarske djelatnosti u ribarstvu; priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera i rješenja u ribarstvu; prikuplja i analizira dostavljene podatke o ribarstvu; priprema stručne podloge i predlaže potrebne mjere u ribarstvu; predlaže način praćenja stanja biološkog bogatstva mora i voda u svrhu racionalnog gospodarenja ribama i drugim morskim i vodenim organizmima kao i način njihove zaštite; predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva, očuvanja prirodnih resursa, ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti; izdaje povlastice za gospodarske djelatnosti ribarstva te odgovarajuća odobrenja i dozvole; organizira i provodi ispite za provjeru stručne osposobljenosti ribara, ribiča i uzgajivača riba i drugih vodenih organizama; priprema nacrte i stručne podloge za definiranje i provođenje strukturnih i tržišnih mjera u ribarstvu; priprema stručne podloge za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija iz ribarstva; surađuje u izradi prijedloga međunarodnih sporazuma i ugovora te prati njihovu primjenu u okviru svoga djelokruga; brine o prilagodbi propisa i općih akata iz svoga djelokruga sa smjernicama i zakonima Europske unije.

Za obavljanje poslova Uprave ribarstva ustrojavaju se:

13.1. Sektor upravljanja resursima i flotom

13.2. Sektor za programiranje strukturnih mjera i uređenje tržišta u ribarstvu/Upravna direkcija

13.3. Sektor ribarske inspekcije.

13.1. Sektor upravljanja resursima i flotom

Članak 193.

Sektor upravljanja resursima i flotom obavlja poslove iz područja upravljanja resursima mora i slatkih voda, upravljanja flotom te djelatnosti uzgoja ribe i drugih vodenih organizama; provodi upravni nadzor nad izvršavanjem zakona, propisa i drugih općih akata iz područja ribarstva koji su u djelokrugu Sektora; koordinira i objedinjava rad službi i odjela unutar svoga ustroja; prati stanje u području upravljanja resursima mora i slatkih voda i flotom te priprema stručne podloge i predlaže potrebne državne mjere u okviru svoga djelokruga; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva; koordinira izradu i objedinjava razvojne i operativne programe u ribarstvu u segmentu upravljanja resursima i flotom; sudjeluje u izradi proračuna; predlaže provođenje strukturnih i tržišnih mjera u okviru svoga djelokruga; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva te prati i koordinira u okviru ovlasti Ministarstva rad stručnih službi; provodi i ostale poslove koji mu se stave u djelokrug.

Za obavljanje poslova Sektora upravljanja resursima i flotom ustrojavaju se:

13.1.1. Služba za upravljanje resursima mora i Ribarstveni monitoring centar

13.1.2. Služba za akvakulturu i slatkovodni ribolov – Područna jedinica Zadar

13.1.3. Služba za upravljanje flotom i ribarsku statistiku – Područna jedinica Split.

13.1.1. Služba za upravljanje resursima mora i Ribarstveni monitoring centar

Članak 194.

Služba za upravljanje resursima mora i Ribarstveni monitoring centar predlaže nacrte propisa i prati provedbu zakona i propisa i drugih općih akata u okviru područja obalnog ribolova, demerzalnog i pelagičkog ribolova; izdaje i vodi registar o izdanim dozvolama za rekreacijski i športski ribolov; vodi postupak u svezi s tiskanjem i raspodjelom odobrenja; vodi evidenciju o natjecanjima u športskom ribolovu i odobrenjima za natjecanja; izdaje povlastice i vodi registar o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov; provodi i koordinira postupak provjere stručne osposobljenosti za gospodarski ribolov; izdaje uvjerenja i vodi registar o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za gospodarski ribolov; vodi i koordinira rad satelitskog sustava nadzora, praćenja ribarskih plovila, komunicira s drugim ribarstvenim monitoring centrima, održava i unaprjeđuje Geoinformacijski sustav ribarstva, izdaje povlastice i vodi registar o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov; prikuplja podatke o gospodarskom ribolovu, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov koji se koriste za gospodarski ribolov; vrši analizu prikupljenih podataka o ribarstvu u okviru Službe temeljem čega predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava (monitoring) i mjere odgovornog i održivog gospodarenja živim bogatstvima mora u svom djelokrugu; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja morskog ribarstva i izravno surađuje sa Službom za upravljanje flotom; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva; predlaže mjere za prilagodbu hrvatskog zakonodavstva u skladu s načelima Zajedničke ribarstvene politike u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i provedbi mjera strukturne i tržišne politike; sudjeluje u izradi programa razvoja ribarstva i koordinira programe prikupljanja podataka; predlaže provedbu projekata i sporazuma bilateralne i multilateralne međunarodne suradnje iz područja ribarstva; koordinira i provodi suradnju s međunarodnim i regionalnim organizacijama iz svoga djelokruga, predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; aktivno sudjeluje u radu stručnih tijela i godišnjih skupova međunarodnih organizacija; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području ribarstva te vrši njihovo provođenje; potiče administrativnu i stručnu suradnju na području ribarstva s ministarstvima i institucijama drugih zemalja.

Za obavljanje poslova Službe za upravljanje resursima mora i Ribarstveni monitoring centar ustrojavaju se:

13.1.1.1. Odjel upravljanja resursima mora – Područna jedinica Dubrovnik

13.1.1.2. Odjel za negospodarski ribolov – Područna jedinica Split

13.1.1.3. Odjel za ribarstveni monitoring centar.

13.1.1.1 Odjel upravljanja resursima mora – Područna jedinica Dubrovnik

Članak 195.

Odjel upravljanja resursima mora – Područna jedinica Dubrovnik predlaže nacrte propisa i prati provedbu zakona i propisa i drugih općih akata u okviru područja obalnog ribolova, demerzalnog i pelagičkog ribolova; vodi postupak u svezi s tiskanjem i raspodjelom odobrenja; izdaje povlastice i vodi registar o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov; provodi i koordinira postupak provjere stručne osposobljenosti za gospodarski ribolov; izdaje uvjerenja i vodi registar o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za gospodarski ribolov; izdaje povlastice i vodi registar o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov; prikuplja podatke o gospodarskom ribolovu, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov koji se koriste za gospodarski ribolov; vrši analizu prikupljenih podataka o ribarstvu u okviru Odjela temeljem čega predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava (monitoring) i mjere odgovornog i održivog gospodarenja živim bogatstvima mora u svom djelokrugu; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja morskog ribarstva; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva; predlaže mjere za prilagodbu hrvatskog zakonodavstva u skladu s načelima Zajedničke ribarstvene politike u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi i provedbi strukturnih mjera u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi programa razvoja ribarstva; predlaže provedbu projekata i sporazuma bilateralne i multilateralne međunarodne suradnje iz područja ribarstva; koordinira i provodi suradnju s međunarodnim i regionalnim organizacijama iz svoga djelokruga, predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; aktivno sudjeluje u radu stručnih tijela i godišnjih skupova međunarodnih organizacija; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području ribarstva te vrši njihovo provođenje; potiče administrativnu i stručnu suradnju na području ribarstva s ministarstvima i institucijama drugih zemalja.

U Odjelu upravljanja resursima mora – Područna jedinica Dubrovnik ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima i to:

Ispostava Pula

Ispostava Rijeka

Ispostava Split

Ispostava Zadar.

13.1.1.2. Odjel za negospodarski ribolov – Područna jedinica Split

Članak 196.

Odjel za negospodarski ribolov – Područna jedinica Split predlaže nacrte propisa i prati provedbu zakona i propisa i drugih općih akata u okviru područja negospodarskog ribolova; izdaje i vodi registar o izdanim dozvolama za rekreacijski i športski ribolov; vodi evidenciju o natjecanjima u športskom ribolovu i odobrenjima za natjecanja; prikuplja podatke o negospodarskom ribolovu; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva; predlaže mjere za prilagodbu hrvatskog zakonodavstva u skladu s načelima Zajedničke ribarstvene politike u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi programa razvoja ribarstva.

U Odjelu za negospodarski ribolov – Područna jedinica Split ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima i to:

Ispostava Šibenik

Ispostava Split

Ispostava Rijeka

Ispostava Dubrovnik.

13.1.1.3. Odjel za ribarstveni monitoring centar

Članak 197.

Odjel za ribarstveni monitoring centar vodi i održava operativni satelitski sustav nadzora i praćenja ribarskih plovila; prikuplja, pohranjuje, ažurira i obrađuje podatke o ribarskim plovilima i njihovim geografskim lokacijama dostavljene kroz uređaje za praćenje instalirane na plovilima; nadzire i prati ribarska plovila registrirana u Republici Hrvatskoj, plovila zajednice i trećih zemalja; komunicira i razmjenjuje podatke s drugim monitoring centrima i Europskom komisijom; sudjeluje u izradi programa razvoja ribarstva; izrađuje podloge za donošenje mjera odgovornog i održivog gospodarenja morem u svom djelokrugu; izravno surađuje s ribarskom i drugom nadležnom inspekcijom; izravno komunicira s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz morskog ribarstva.

13.1.2. Služba za akvakulturu i slatkovodni ribolov – Područna jedinica Zadar

Članak 198.

Služba za akvakulturu i slatkovodni ribolov – Područna jedinica Zadar prati provedbu zakona, propisa i drugih općih akata u okviru područja uzgoja ribe i drugih vodenih organizama te u području slatkovodnog ribarstva; koordinira prikupljanje i pohranjivanje podataka o uzgoju te vrši njihovu analizu; izravno surađuje sa ministarstvima i institucijama nadležnima za pitanja zaštite okoliša, praćenja utjecaja na okoliš, prostornog planiranja i koncesioniranja, vezano za svu problematiku pozicioniranja djelatnosti u prostoru i praćenja utjecaja na okoliš; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja akvakulture; surađuje sa strukovnim udrugama iz područja akvakulture; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje; predlaže način praćenja stanja okoliša (monitoring); priprema stručne podloge i predlaže mjere i sudjeluje u provođenju strukturnih potpora za akvakulturu i slatkovodni ribolov; provodi sve radnje vezano za međunarodne obaveze iz područja akvakulture; priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera i rješenja u morskoj i slatkovodnoj akvakulturi; prati stanje u okviru svoga djelokruga te provodi upravni nadzor u slatkovodnom ribolovu; prikuplja i analizira podatke o gospodarskom i športskom ribolovu na slatkim vodama; provodi postupak za dodjelu, odnosno oduzimanje ribolovnog prava u športskom ribolovu; organizira i održava ispite za stručno osposobljavanje za obavljanje gospodarskog ribolova te vodi odgovarajuću evidenciju; vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona, te upisnik ovlaštenika ribolovnog prava; vodi upisnike o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov i uvjerenjima o položenim ribarskim ispitima; vodi postupak u svezi s tiskanjem i raspodjelom dozvola za športski ribolov; prikuplja, analizira i pohranjuje podatke o gospodarskom i športskom ribolovnu na slatkim vodama; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje ribolovnim područjima i ribolovnim zonama; predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava (monitoring); predlaže način racionalnog gospodarenja ribama i drugim vodenim organizmima, kao i način njihove zaštite, te predlaže mjere unaprjeđenja slatkovodnog ribarstva; priprema stručne podloge i predlaže nacrte zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog i športskog ribolova na slatkim vodama; sudjeluje u izradi državnog proračuna u svom djelokrugu; provodi upravni i stručni nadzor u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za akvakulturu i slatkovodni ribolov – Područna jedinica Zadar ustrojavaju se:

13.1.2.1. Odjel za akvakulturu

13.1.2.2. Odjel slatkovodnog ribarstva.

13.1.2.1. Odjel za akvakulturu

Članak 199.

Odjel za akvakulturu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na uzgoj riba i drugih vodenih organizama, organizira i provodi ispite za stjecanje stručne osposobljenosti za uzgoj, te vodi upisnik o izdanim uvjerenjima; izdaje i vodi upisnik o izdanim povlasticama za uzgoj ribe i drugih morskih organizama; prikuplja, pohranjuje i analizira podatke o uzgoju; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje; predlaže normativna rješenja za poticanje uzgoja, prometa i prerade uzgojene ribe i drugih vodenih organizama; predlaže mjere i sudjeluje u provođenju strukturnih potpora; sudjeluje u izradi programa razvoja ribarstva i prati njegovu provedbu; vodi brigu o prilagodbi propisa i općih akata iz svoga djelokruga; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja akvakulture; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na uzgoj riba i drugih vodenih organizama, organizira i provodi ispite za stjecanje stručne osposobljenosti za uzgoj, te vodi upisnik o izdanim uvjerenjima; izdaje i vodi upisnik o izdanim povlasticama za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama; surađuje s institucijama i ministarstvima zaduženim za zaštitu prirode i koncesioniranje; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja slatkovodne akvakulture; obavlja i ostale poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje upravnih i drugih poslova Odjela za akvakulturu ustrojavaju:

Ispostava Zadra sa samostalnim izvršiteljem

Ispostava Šibenik sa samostalnim izvršiteljem

Ispostava Senj sa samostalnim izvršiteljem

Ispostava Split sa samostalnim izvršiteljem.

13.1.2.2. Odjel slatkovodnog ribarstva

Članak 200.

Odjel slatkovodnog ribarstva prikuplja i analizira podatke o gospodarskom ribolovu na slatkim vodama; organizira i održava ispite za stručno osposobljavanje za obavljanje gospodarskog ribolova te vodi odgovarajuću evidenciju; vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona te upisnik ovlaštenika ribolovnog prava; vodi upisnike o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov i uvjerenjima o položenim ribarskim ispitima; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje ribolovnim područjima i ribolovnim zonama; predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava (monitoring); predlaže način racionalnog gospodarenja ribama i drugim vodenim organizmima kao i način njihove zaštite te predlaže mjere unaprjeđenja slatkovodnog ribarstva; priprema stručne podloge i predlaže nacrte zakona i drugih propisa iz područja slatkovodnog ribarstva; prikuplja i analizira podatke o športskom ribolovu na slatkim vodama; vodi postupak u svezi s tiskanjem i raspodjelom dozvola za športski ribolov; analizira i pohranjuje podatke o športskom ribolovnu na slatkim vodama.

13.1.3. Služba za upravljanje flotom i ribarsku statistiku – Područna jedinica Split

Članak 201.

Služba za upravljanje flotom i ribarsku statistiku – Područna jedinica Split izvršava zakone i propise i druge opće akte u okviru područja upravljanja flotom; koordinira i nadzire vođenje i registra ribarske flote; prikuplja podatke o ekonomskim i socijalnim segmentima ribarstva i vodi ekonomiku i statistiku ribarstva; prikuplja i analizira podatke o ribarskim plovilima i predlaže mjere upravljanja ribarskom flotom; prikuplja, analizira i pohranjuje podatke o cjelokupnoj statistici i ekonomici ribarstva; izrađuje i objedinjava program razvoja ribarstva u segmentu upravljanja flotom i prati njegovu provedbu u svom djelokrugu te koordinira programe prikupljanja podataka; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje ribolovnim područjem u okviru svoga djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva, te izravno komunicira s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Hrvatskim registrom brodova i Europskom komisijom; predlaže mjere za obnovu ribarskih plovila i nadzire njihovo provođenje; donosi i provodi mjere ulaska i izlaska iz ribarske flote (entry – exit shema); priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva; prati i potiče prilagodbu hrvatskog zakonodavstva u skladu s načelima Zajedničke ribarstvene politike u okviru svoga djelokruga; predlaže strukturne mjere u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za upravljanje flotom i ribarsku statistiku – Područna jedinica Split ustrojavaju se:

13.1.3.1. Odjel upravljanja flotom – Ispostava Šibenik

13.1.3.2. Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Šibenik.

13.1.3.1. Odjel upravljanja flotom – Ispostava Šibenik

Članak 202.

Odjel upravljanja flotom – Ispostava Šibenik vodi jedinstveni registar ribarske flote; izravno surađuje s Odjelom za upravljanje resursima i preuzima podatke iz registra o izdanim povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova pelagijskih i demerzalnih vrsta ribe; predlaže donošenje mjera upravljanja flotom i mjere ulaska i izlaska iz ribarske flote (entry – exit shema); preuzima podatke i usko surađuje s Hrvatskim registrom brodova; komunicira i razmjenjuje podatke s Europskom komisijom; sudjeluje u izradi programa razvoja ribarstva; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz morskog ribarstva; predlaže strukturne mjere u okviru svoga djelokruga.

Upravne i druge poslove Odjela upravljanja flotom – Ispostava Šibenik obavljaju i samostalni izvršitelji i to:

Samostalni izvršitelj u Rijeci

Samostalni izvršitelj u Zadru

Samostalni izvršitelj u Šibeniku

Samostalni izvršitelj u Splitu

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku.

13.1.3.2. Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Šibenik

Članak 203.

Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Šibenik prikuplja, obrađuje i analizira podatke o svim kategorijama ribolova, iskrcaju, prekrcaju i prvoj prodaji riba i drugih vodenih organizama iz ulova ili uzgoja; donosi programe prikupljanja podataka; predlaže i surađuje u izradi studija za praćenje tržišta; vodi evidenciju o ograničenjima ulova i predlaže zabranu daljnjeg ribolova u slučaju njihova prekoračenja; izrađuje ekonomske analize obavljanja ribolova na temelju prikupljenih i obrađenih podataka; predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u izradi programa razvoja ribarstva; surađuje s Državnim zavodom za statistiku i s drugim stručnim i znanstvenim institucijama; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz morskog ribarstva.

Upravne i druge poslove Odjela za ribarsku statistiku – Ispostava Šibenik obavljaju i samostalni izvršitelji i to:

Samostalni izvršitelj u Rijeci

Samostalni izvršitelj u Zadru

Samostalni izvršitelj u Splitu

Samostalni izvršitelj u Puli

Samostalni izvršitelj u Šibeniku

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku.

13.2. Sektor za programiranje strukturnih mjera i uređenje tržišta u ribarstvu/upravna direkcija

Članak 204.

Sektor za programiranje strukturnih mjera i uređenje tržišta u ribarstvu/Upravna direkcija provodi mjere vezane za strukturnu i tržišnu politiku u ribarstvu; predlaže mehanizme korištenja financijskih instrumenata za ribarstvo; predlaže strukturne i tržišne mjere u skladu s odredbama strukturnih fondova i mjerama tržišne politike EU; surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi mjera strukturne politike; predlaže mjere i projekte za potporu proizvodnom i interesnom udruživanju ribarskih proizvođača; u sklopu mjera tržišno-cjenovne politike predlaže mjere propisanih cijena, mjere novčanih poticaja i naknada, intervencija na domaćem tržištu, poticanja prodaje i potrošnje, uravnoteženja ponude i trgovinske mjere; u sklopu mjera stabilizacije tržišta ribarskih proizvoda predlaže provođenje intervencijske kupnje i prodaje, povlačenja ribarskih proizvoda s domaćeg tržišta i potporu skladištenju ribarskih proizvoda; koordinira izradu i objedinjava program razvoja ribarstva u segmentu strukturnih i tržišnih mjera; predlaže provedbu kontrole na terenu u području strukturnih mjera i pretpristupnih programa; prati stanje u području proizvodnje i prerade ribarskih proizvoda, vodi upisnike proizvođača i kupaca u ribarskoj proizvodnji, upisnik uvoznika i izvoznika, upisnik ovlaštenih otkupnih stanica; predlaže mjere i donosi mehanizme za provedbu programa i mjera vezanih uz strukturne mjere i pretpristupne fondove u ribarstvu; sudjeluje u izradi zakona i propisa potrebnih za provedbu programa financiranih iz strukturnih mjera i pretpristupnih fondova; organizira i provodi promotivne aktivnosti potrebne za provedbu strukturnih mjera i programa i mjera pretpristupnih fondova; organizira javne rasprave, predavanja i radionice, te edukacijski materijal za popularizaciju mjera, odnosno za njihovo donošenje; rješava u upravnim stvarima, sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu zakona i podzakonskih propisa; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna, provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz područja svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za programiranje strukturnih mjera i uređenje tržišta u ribarstvu/Upravna direkcija ustrojavaju se sljedeće Službe:

13.2.1. Služba za strukturne mjere u ribarstvu

13.2.2. Služba za uređenje tržišta u ribarstvu.

13.2.1. Služba za strukturne mjere u ribarstvu

Članak 205.

Služba za strukturne mjere u ribarstvu donosi i provodi mjere vezane za strukturnu politiku i međunarodnu suradnju u području ribarstva; izrađuje stručne i tehničke podloge za donošenje strukturnih mjera u ribarstvu i to sukladno odredbama pravne stečevine EU; predlaže donošenja mehanizama za provedbu strukturnih mjera; predlaže mjere za povećanje produktivnosti i konkurentnosti u svim segmentima ribarstva; surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi mjera strukturne politike; koordinira izradu i objedinjava program razvoja ribarstva u segmentu strukturne politike; predlaže donošenje programa i mjera vezanih uz strukturne mjere i predpristupne fondove u djelokrugu ribarstva; predlaže programe za korištenje fondova strukturnih mjera i predpristupnih fondova, sudjeluje u izradi zakona i propisa potrebnih za provedbu programa financiranih iz programa strukturnih mjera i predpristupnih fondova; organizira i provodi promotivne aktivnosti potrebne za provedbu programa strukturnih mjera i predpristupnih fondova; rješava u upravnim stvarima, sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu zakona i podzakonskih propisa u okviru svoga djelovanja; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna, provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz područja svoga djelokruga; sudjeluje u planiranju izrade propisa u području usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Uprave s propisima EU; potiče prilagodbu hrvatske ribarstvene politike u skladu s načelima Zajedničke ribarske politike; sudjeluje u izradi različitih dokumenata koji se odnose na zakonodavstvo EU i međunarodne odnose u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave i Ministarstva; surađuje s državnim tijelima iz djelokruga vanjskih poslova i EU u pitanjima iz djelokruga Uprave; pruža stručnu pomoć na području međunarodnih projekata i suradnje u svom djelokrugu; koordinira postupke sklapanja međunarodnih ugovora i drugih akata iz djelokruga Uprave te koordinira sudjelovanje sektora ribarstva u pregovorima; izrađuje prijedloge akata u postupku pristupanja međunarodnim tijelima i organizacijama u svom djelokrugu; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave i Ministarstva iz područja zakonodavstva EU i međunarodnog prava; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Uprave; predlaže programe vezane za usklađivanja domaće ribarske politike prema zahtjevima međunarodnih organizacija i sudjeluju u provedbi obveza koje proizlaze iz sklopljenih međunarodnih ugovora; sudjeluje u provedbi projekata iz donacija i tehničke pomoći; predlaže donošenje programa i mjera vezanih uz strukturne mjere i pretpristupne fondove u djelokrugu ribarstva.

Za obavljanje poslova Službe za strukturne mjere u ribarstvu ustrojavaju se:

13.2.1.1. Odjel za strukturne mjere u ribarstvu

13.2.1.2. Odjel za državne potpore u ribarstvu.

13.2.1.1. Odjel za strukturne mjere u ribarstvu

Članak 206.

Odjel za strukturne mjere u ribarstvu donosi i sudjeluje u provedbi mjera strukturne politike u području ribarstva; izrađuje stručne i tehničke podloge za donošenje strukturnih mjera u ribarstvu i to sukladno odredbama pravne stečevine EU; predlaže donošenja mehanizama i mjera za provedbu strukturnih mjera koje mogu uključivati potpore investicijama u ribarske djelatnosti; koordinira izradu i objedinjava Nacionalni program razvoja ribarstva u segmentu strukturne politike; predlaže donošenje programa i mjera vezanih uz strukturne mjere i pretpristupne fondove u djelokrugu ribarstva; predlaže programe za korištenje fondova strukturnih mjera i pretpristupnih fondova, sudjeluje u izradi zakona i propisa potrebnih za provedbu programa financiranih iz programa strukturnih mjera i pretpristupnih fondova; organizira i provodi promotivne aktivnosti potrebne za provedbu programa strukturnih mjera i pretpristupnih fondova; rješava u upravnim stvarima; sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu zakona i podzakonskih propisa u okviru svoga djelokruga; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svojeg djelokruga; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna, provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz područja svoga djelokruga; sudjeluje u planiranju izrade propisa u području usklađivanja zakonodavstva iz svoga djelokruga s propisima EU; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz svoga djelokruga; provodi i ostale poslove koji mu se stave u djelokrug.

13.2.1.2. Odjel za državne potpore u ribarstvu

Članak 207.

Odjel za državne potpore u ribarstvu sukladno važećim propisima, provjerava opravdanost zahtjeva iz modela potpore dohotku, modela poticanja proizvodnje, modela kapitalnih ulaganja i potpore osiguranju od mogućih šteta u proizvodnji; predlaže donošenje mjere kojima za poticanje gospodarske učinkovitosti ribarske proizvodnje radi osiguranja stabilnog dohotka i primjerenog životnog standarda ribarskih subjekata; prati programe kreditiranja u ribarstvu; priprema natječaje i obrađuje zahtjeve za provedbu mjera razvoja otočnih ribarskih zajednica; sudjeluje u izradi Nacionalnog programa razvoja ribarstva i prati njegovu provedbu; predlaže donošenje mjera za usklađivanje državnih potpora sa relevantnim segmentom pravne stečevine EU i u suradnji s drugim tijelima koji vode postupak donošenja mjera za usklađivanje državnih potpora; kontrolira rad, i provodi upravni i stručni nadzor kod provedbe mjera u okviru svoga djelokruga.

13.2.2. Služba za uređenje tržišta u ribarstvu

Članak 208.

Služba za uređenje tržišta u ribarstvu donosi mjere za provođenje tržišne politike u području ribarstva; donosi mjere za primjenu zajedničkih tržišnih standarda za ribarstvo; predlaže mjere za poticanje tržišno isplativog ulova; koordinira kontinuirani monitoring tržišta i predlaže mjere za stabilizaciju tržišta; prikuplja informacije o cijenama u ribarstvu i temeljnim obilježjima ponude i potražnje na lokalnim hrvatskim i međunarodnim tržištima; osigurava razmjenu podataka o ovim cijenama unutar i izvan Ministarstva te surađuje s ostalim ustanovama; priprema podloge za oblikovanje mjera tržišno-cjenovne politike; prikuplja podatke i priprema izvješća o cijenama u ribarstvu za potrebe Europske komisije i drugih međunarodnih institucija; predlaže mjere i projekte za potporu proizvodnom i interesnom udruživanju ribarskih proizvođača; koordinira provođenje mehanizama korištenja financijskih instrumenata za ribarstvo u cilju unaprjeđenja tržišta; izravno surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi mjera tržišne politike; u sklopu mjera tržišno-cjenovne politike; predlaže donošenje i provođenje mjera propisanih cijena, mjera novčanih poticaja i naknada, intervencija na domaćem tržištu, poticanja prodaje i potrošnje, uravnoteženja ponude i trgovinske mjere; u sklopu mjera stabilizacije tržišta ribarskih proizvoda predlaže intervencijske kupnje i prodaje, povlačenje ribarskih proizvoda s domaćeg tržišta i potporu skladištenju ribarskih proizvoda; predlaže mjere za unaprjeđenje informiranja potrošača; sudjeluje u izradi Nacionalnog programa razvoja ribarstva i prati njegovu provedbu; izravno surađuje s drugim nacionalnim i međunarodnim institucijama iz djelokruga tržišne politike; izravno koordinira rad s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; prati stanje u području proizvodnje i prerade ribarskih proizvoda; prati događanja u području ribarstva u EU i zemljama kandidatima za članstvo u EU u segmentu tržišta; rješava u upravnim stvarima, sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu zakona i podzakonskih propisa; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna, provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz područja svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za uređenje tržišta u ribarstvu ustrojavaju se:

13.2.2.1. Odjel za mjere tržišne politike u ribarstvu

13.2.2.2. Odjel za udruženja u ribarstvu.

13.2.2.1. Odjel za mjere tržišne politike u ribarstvu

Članak 209.

Odjel za mjere tržišne politike u ribarstvu predlaže mjere za primjenu zajedničkih tržišnih standarda za ribarstvo; predlaže mjere za poticanje tržišno isplativog ulova; planira i predlaže mjere za kontinuirani monitoring tržišta i predlaže mjere za stabilizaciju tržišta; predlaže provođenje mehanizama korištenja financijskih instrumenata za ribarstvo u cilju unaprjeđenja tržišta; prikuplja informacije o cijenama u ribarstvu i temeljnim obilježjima ponude i potražnje na lokalnim hrvatskim i međunarodnim tržištima; priprema podloge za oblikovanje mjera tržišno-cjenovne politike; prikuplja podatke o cijenama u ribarstvu za potrebe Europske komisije i drugih međunarodnih institucija; predlaže donošenje i provođenje mjera propisanih cijena, mjera novčanih poticaja i naknada, intervencija na domaćem tržištu, poticanja prodaje i potrošnje, uravnoteženja ponude i trgovinske mjere; u sklopu mjera stabilizacije tržišta ribarskih proizvoda predlaže intervencijske kupovine i prodaje, povlačenje ribarskih proizvoda s domaćeg tržišta i potporu skladištenju ribarskih proizvoda; izravno koordinira rad i surađuje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; prati stanje u području proizvodnje i prerade ribarskih proizvoda; prati događanja u području ribarstva u EU i zemljama kandidatima za članstvo u EU u segmentu tržišta i rada organizacija proizvođača; predlaže mjere i projekte za potporu proizvodnom i interesnom udruživanju ribarskih proizvođača u cilju racionalnog gospodarenja resursima, dodavanja nove vrijednosti proizvodima ribarstva te stabilizaciji tržišta; potiče i provodi mjere za prepoznavanje i priznavanje organizacija proizvođača ribara i uzgajivača; provodi mjere za priznavanje operativnih programa organizacija proizvođača; prati implementaciju godišnjih operativnih programa; predlaže mjere za donošenje ribolovnih planova kojima se ribolovne aktivnosti prilagođavaju tržištu; izravno komunicira s Hrvatskim zavodom za poljoprivredno savjetodavnu službu i drugim nacionalnim i regionalnim institucijama koje se bave udruživanjem proizvođača i tržišno – cjenovnom politikom; sudjeluje u izradi Nacionalnog programa razvoja ribarstva i prati njegovu provedbu; predlaže mjere za integrirano gospodarenje resursima i tržištem; organizira i provodi promotivne aktivnosti potrebne za provedbu programa i mjera pretpristupnih fondova; organizira predavanja i radionice, te edukacijski materijal za popularizaciju i donošenje mjera potpore organizacijama proizvođača; rješava u upravnim stvarima, sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu zakona i podzakonskih propisa; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga; provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz svoga djelokruga.

13.2.2.2. Odjel za udruženja u ribarstvu

Članak 210.

Odjel za udruženja u ribarstvu predlaže mjere za primjenu zajedničkih tržišnih standarda za ribarstvo; predlaže mjere za poticanje tržišno isplativog ulova; planira i predlaže mjere za kontinuirani monitoring tržišta i predlaže mjere za stabilizaciju tržišta; predlaže provođenje mehanizama korištenja financijskih instrumenata za ribarstvo u cilju unaprjeđenja tržišta; prikuplja informacije o cijenama u ribarstvu i temeljnim obilježjima ponude i potražnje na lokalnim hrvatskim i međunarodnim tržištima; priprema podloge za oblikovanje mjera tržišno-cjenovne politike; prikuplja podatke o cijenama u ribarstvu za potrebe Europske komisije i drugih međunarodnih institucija; predlaže donošenje i provođenje mjera propisanih cijena, mjera novčanih poticaja i naknada, intervencija na domaćem tržištu, poticanja prodaje i potrošnje, uravnoteženja ponude i trgovinske mjere; u sklopu mjera stabilizacije tržišta ribarskih proizvoda predlaže intervencijske kupovine i prodaje, povlačenje ribarskih proizvoda s domaćeg tržišta i potporu skladištenju ribarskih proizvoda; prati stanje u području proizvodnje i prerade ribarskih proizvoda; prati događanja u području ribarstva u EU i zemljama kandidatima za članstvo u EU u segmentu tržišta i rada organizacija proizvođača; predlaže mjere i projekte za potporu proizvodnom i interesnom udruživanju ribarskih proizvođača u cilju racionalnog gospodarenja resursima, dodavanja nove vrijednosti proizvodima ribarstva te stabilizaciji tržišta; potiče i provodi mjere za prepoznavanje i priznavanje organizacija proizvođača ribara i uzgajivača; provodi mjere za priznavanje operativnih programa organizacija proizvođača; prati implementaciju godišnjih operativnih programa; predlaže mjere za donošenje ribolovnih planova kojima se ribolovne aktivnosti prilagođavaju tržištu; izravno komunicira s Hrvatskim zavodom za poljoprivredno savjetodavnu službu i drugim nacionalnim i regionalnim institucijama koje se bave udruživanjem proizvođača i tržišno – cjenovnom politikom; sudjeluje u izradi Nacionalnog programa razvoja ribarstva i prati njegovu provedbu; predlaže mjere za integrirano gospodarenje resursima i tržištem; organizira i provodi promotivne aktivnosti potrebne za provedbu programa i mjera pretpristupnih fondova; organizira predavanja i radionice, te edukacijski materijal za popularizaciju i donošenje mjera potpore organizacijama proizvođača; rješava u upravnim stvarima, sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu zakona i podzakonskih propisa; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga; provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz svoga djelokruga.

13.3. SEKTOR RIBARSKE INSPEKCIJE

Članak 211.

Sektor ribarske inspekcije planira, organizira i izvršava zakonito i svrhovito obavljanje poslova ribarske inspekcije iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva; koordinira rad ribarskih inspektora i državnih službenika ovlaštenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u ribarstvu; izrađuje godišnje planove i izvješća; obavlja stručno osposobljavanje ribarskih inspektora i državnih službenika ovlaštenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u ribarstvu; predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU; izravno komunicira s nadležnim tijelima EU po pitanju ribarske inspekcije; obavlja i druge upravne i stručne poslove iz svoga djelokruga. Sektor ribarske inspekcije vodi brigu o plovilima ribarske inspekcije, te obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole. Obavlja pravne i administrativne poslove iz područja ribarstva.

Za obavljanje poslova Sektora ribarske inspekcije ustrojavaju se:

13.3.1. Služba za nadzor ribolova – Područna jedinica Split

13.3.2. Služba za nadzor akvakulture i prometa ribom.

13.3.1. Služba za nadzor ribolova – Područna jedinica Split

Članak 212.

Služba za nadzor ribolova – Područna jedinica Split vrši inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog, slatkovodnog ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju slatkovodni i morski ribolov, te nadzire obavljanje ribolova, nadzire rad ovlaštenika ribolovnog prava, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova te zakonom ovlaštenog distributera dozvola za rekreacijski i športski ribolov; nadzire provođenje mjera propisanih ribolovno gospodarskim osnovama; predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU u okviru svoga djelokruga; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga Službe za nadzor ribolova. Također, ova Služba obavlja pravne i administrativne poslove iz područja djelokruga ribarstva.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor ribolova – Područna jedinica Split ustrojavaju se:

13.3.1.1. Odjel za nadzor gospodarskog ribolova – Ispostava Split

13.3.1.2. Odjel za nadzor negospodarskog ribolova.

13.3.1.1. Odjel za nadzor gospodarskog ribolova – Ispostava Split

Članak 213.

Odjel za nadzor gospodarskog ribolova – Ispostava Split vrši inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog, slatkovodnog ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru u dijelu gospodarskog i malog ribolova; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju slatkovodni i morski gospodarski ribolov i mali ribolov, te nadzire obavljanje ovih vrsta ribolova, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova i ovlaštenika odobrenja za obavljanje malog ribolova; nadzire predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU u okviru svoga djelokruga; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga ovoga Odjela.

Upravne i druge poslove Odjela za nadzor gospodarskog ribolova – Ispostava Split obavljaju i samostalni izvršitelji i to:

Samostalni izvršitelj u Puli

Samostalni izvršitelj u Senju

Samostalni izvršitelj u Zadru

Samostalni izvršitelj u Splitu

Samostalni izvršitelj u Pločama

Samostalni izvršitelj u Visu

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

Samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu.

13.3.1.2. Odjel za nadzor negospodarskog ribolova

Članak 214.

Odjel za nadzor negospodarskog ribolova vrši inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog, slatkovodnog ribarstva u dijelu športskog i rekreacijskog ribolova na moru; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju športski i rekreacijski ribolov, te nadzire obavljanje ovih vrsta ribolova, nadzire rad ovlaštenika ribolovnog prava, te zakonom ovlaštenog distributera dozvola za rekreacijski i športski ribolov; nadzire provođenje mjera propisanih ribolovno gospodarskim osnovama; predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU u okviru svoga djelokruga; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga ovoga Odjela.

Upravne i druge poslove Odjela za nadzor negospodarskog ribolova obavljaju i samostalni izvršitelji i to:

Samostalni izvršitelj u Rijeci

Samostalni izvršitelj u Šibeniku

Samostalni izvršitelj u Vukovaru

Samostalni izvršitelj u Koprivnici.

13.3.2. Služba za nadzor akvakulture i prometa ribom

Članak 215.

Služba za nadzor akvakulture i prometa ribom vrši inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog, slatkovodnog i strukturnih potpora i uređenja tržišta u ribarstvu; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih vodenih organizama, te nadzire obavljanje akvakulture i prometa ribe i drugih vodenih organizama te ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU u okviru svoga djelokruga; predlaže mehanizme i mjere za provođenje nadzora u vezi prometa ribom i akvakulture; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga Službe za nadzor akvakulture i prometa ribom.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor akvakulture i prometa ribom ustrojavaju se:

13.3.2.1. Odjel za nadzor akvakulture – Ispostava Šibenik

13.3.2.2. Odjel za nadzor prometa ribom – Ispostava Split.

13.3.2.1. Odjel za nadzor akvakulture – Ispostava Šibenik

Članak 216.

Odjel za nadzor akvakulture – Ispostava Šibenik vrši inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog, slatkovodnog ribarstva; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu, te nadzire obavljanje akvakulture i ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU u okviru svoga djelokruga; predlaže mehanizme i mjere za provođenje nadzora u vezi akvakulture; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga ovoga Odjela.

Upravne i druge poslove Odjela za nadzor akvakulture – Ispostava Šibenik obavljaju i samostalni izvršitelji i to:

Samostalni izvršitelj u Zadru

Samostalni izvršitelj u Splitu

Samostalni izvršitelj u Osijeku

Samostalni izvršitelj u Zagrebu.

13.3.2.2. Odjel za nadzor prometa ribom – Ispostava Split

Članak 217.

Odjel za nadzor prometa ribom – Ispostava Split vrši inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog, slatkovodnog ribarstva i strukturnih potpora i uređenja tržišta u ribarstvu; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet riba i drugih vodenih organizama, te nadzire obavljanje prometa ribe i drugih vodenih organizama, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU u okviru svoga djelokruga; predlaže mehanizme i mjere za provođenje nadzora u vezi prometa ribom; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga ovoga Odjela.

Upravne i druge poslove Odjela za nadzor prometa ribom – Ispostava Split obavljaju i samostalni izvršitelji i to:

Samostalni izvršitelj u Puli

Samostalni izvršitelj u Splitu

Samostalni izvršitelj u Rijeci

Samostalni izvršitelj u Vukovaru.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 218.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Upravama u sastavu Ministarstva upravljaju pomoćnici ministra.

Radom Glavnog tajništva Ministarstva upravlja glavni tajnik Ministarstva.

Članak 219.

Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta.

Radom sektora upravljaju načelnici sektora.

Radom samostalnih službi upravljaju voditelji samostalnih službi.

Radom službi upravljaju voditelji službi.

Radom odjela upravljaju voditelji odjela.

Radom pododsjeka upravljaju voditelji pododsjeka.

Članak 220.

Zamjenik ministra za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Pomoćnici ministra za svoj rad odgovorni su ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Načelnici sektora u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su, Glavnom tajniku Ministarstva, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji službe u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su, načelniku sektora u čijem sastavu se služba nalazi, Glavnom tajniku Ministarstva, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji odjela u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su, čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem sastavu se odjel nalazi, Glavnom tajniku Ministarstva, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji pododsjeka u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su, čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem sastavu se pododsjek nalazi, Glavnom tajniku Ministarstva, zamjeniku ministra i ministru.

Načelnici sektora u sastavu upravnih organizacija za svoj rad odgovorni su pomoćniku ministra, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija za svoj rad odgovorni su načelniku sektoru, pomoćniku ministra, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji odjela u sastavu upravnih organizacija za svoj rad odgovorni su voditelju službe, načelniku sektoru, pomoćniku ministra, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji samostalnih službi za svoj rad odgovorni su zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji pododsjeka u sastavu upravnih organizacija za svoj rad odgovorni su voditelju odjela, voditelju službe, načelniku sektoru, pomoćniku ministra, zamjeniku ministra i ministru.

Tajnik kabineta ministra za svoj rad odgovoran je zamjeniku ministra i ministru.

V. PLANIRANJE POSLOVA U MINISTARSTVU

Članak 221.

Čelnik tijela donosi godišnji plan rada najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva te podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje, kao i podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

VI. RASPORED RADNOG VREMENA I RAD SA STRANKAMA

Članak 222.

Tjedno radno vrijeme Ministarstva raspoređuje se na pet radnih dana, u trajanju od 40 sati.

Dnevno radno vrijeme Ministarstva je u pravilu od 8.30 do 16.30 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama uredit će se pravilnikom o unutarnjem redu.

VII. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 223.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada Ministarstva određen je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 224.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlast i odgovornosti, te druga pitanja od važnosti za rad Ministarstva koja nisu uređena ovom Uredbom.

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Čelnik tijela ili službena osoba u čijem je opisu poslova vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnoj stvari, donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta državnih službenika i namještenika u roku 30 dana od dana isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 225.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (»Narodne novine«, br. 35/2008, 118/2009 i 3/2011) i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 34/2008 i 31/2010) u dijelu koji se odnosi na područje poslova šumarstva, lovstva, drvne industrije i vodnoga gospodarstva, a koji se uređuju ovom Uredbom.

Članak 226.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/28

Urbroj: 5030125-12-1

Zagreb, 23. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu poljoprivrede

Broj

1. KABINET MINISTRA

8

2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE

1

2.1. Odjel za odnose s javnošću i protokol

4

2.2. Odjel za informiranje

4

UKUPNO

9

3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU I OVJERAVANJE I POTVRĐIVANJE PROVEDBE PROGRAMA POTPORE U RIBARSTVU

1

3.1. Odjel za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – Nadležno tijelo

3

3.2. Odjel za ovjeravanje i potvrđivanje programa potpore u ribarstvu

3

UKUPNO

7

4. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1

4.1. Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova

9

4.2. Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane

6

UKUPNO

16

5. GLAVNO TAJNIŠTVO

1

5.1. Sektor za ljudske potencijale, sigurnosne poslove i nabavu

1

5.1.1. Služba za ljudske potencijale

1

5.1.1.1. Odjel za službeničke poslove

5

5.1.1.1.1. Pododsjek za vođenje registra

3

5.1.1.2. Odjel za izobrazbu

5

5.1.2. Služba za nabavu i sigurnosne poslove

1

5.1.2.1. Odjel za nabavu

5

5.1.2.2. Odjel za sigurnosne poslove

5

5.2. Sektor za informacijske sustave i logistiku

1

5.2.1. Služba za informacijske sustave

1

5.2.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava

5

5.2.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima

5

5.2.2. Služba za logistiku

1

5.2.2.1. Odjel za opće poslove

4

5.2.2.1.1. Pododsjek pisarnice

11

Područna jedinica-samostalni izvršitelj Split

1

5.2.2.1.2. Pododsjek pismohrane

3

5.2.2.2. Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove

8

5.2.2.2.1. Pododsjek za vozni park

8

UKUPNO

75

6. UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE

Neposredno u Upravi

1

6.1. Sektor za pravne poslove

1

6.1.1. Služba za izradu propisa

1

6.1.1.1. Odjel za izradu propisa

5

6.1.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa

5

6.1.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke

1

6.1.2.1. Odjel za opće pravne poslove

5

6.1.2.2. Odjel za upravne i sudske postupke

5

6.2. Sektor za financijsko – planske i računovodstvene poslove

1

6.2.1. Služba za financijske poslove

1

6.2.1.1. Odjel za planiranje i izvršenje proračuna

5

6.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole

5

6.2.2. Služba za računovodstvene poslove

1

6.2.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje

5

6.2.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine

5

UKUPNO

47

7. UPRAVA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

7.1. Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije

1

7.1.1. Služba za bilinogojstvo

1

7.1.1.1. Odjel za biljnu proizvodnju i tržište

5

7.1.1.2. Odjel za biotehniku i agroekologiju

5

7.1.2. Služba za stočarstvo

1

7.1.2.1. Odjel za zootehniku

5

7.1.2.2. Odjel za stočarsku proizvodnju i tržište

5

7.1.3. Služba za poljoprivredno zemljište

1

7.1.3.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta

5

7.1.3.2. Odjel za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta

5

7.1.4. Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju

1

7.1.4.1. Odjel za strategiju i potpore prehrambeno-prerađivačkoj industriji

5

7.1.4.2. Odjel za vinarstvo i alkoholna pića

5

7.2. Sektor za potpore i analizu

1

7.2.1. Služba za potpore u poljoprivredi

1

7.2.1.1. Odjel za državne potpore u poljoprivredi

5

7.2.1.2. Odjel za izravna plaćanja u poljoprivredi

5

7.2.2. Služba za poljoprivredne informacije, planiranje i analize

1

7.2.2.1. Odjel za planiranje i analize

5

7.2.2.2. Odjel za tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi

5

7.3. Sektor inspekcija u poljoprivredi

1

7.3.1. Služba inspekcija u poljoprivredi

1

7.3.1.1. Odjel nadzora mjera poljoprivredne politike i potpora

7

7.3.1.2. Odjel nadzora poljoprivrednog zemljišta i poljoprivredne proizvodnje

6

7.3.1.3. Odjel nadzora stočarstva, vinarstva i kakvoće hrane

5

7.3.2. Služba inspekcija u područnim jedinicama

1

7.3.2.1. Odjel – područna jedinica Zagreb

1

Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelj)

5

Ispostava Ivanić-Grad (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Vrbovec (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Velika Gorica (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Čazma (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Garešnica (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Grubišno Polje (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Sisak (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Petrinja (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Kutina (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Novska (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Ogulin (samostalni izvršitelj)

1

7.3.2.2. Odjel – područna jedinica Varaždin

1

Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Ludbreg (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Ivanec (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Križevci (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Đurđevac (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Zlatar (samostalni izvršitelj)

1

7.3.2.3. Odjel – područna jedinica Osijek

1

Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Našice (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Donji Miholjac (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Valpovo (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Beli Manastir (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Đakovo (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Županja (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Nova Gradiška (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Požega (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Pakrac (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Slatina (samostalni izvršitelj)

1

7.3.2.4. Odjel – područna jedinica Rijeka

1

Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Delnice (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Pazin (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Pula (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Poreč (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Umag (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Gospić (samostalni izvršitelj)

1

7.3.2.5. Odjel – područna jedinica Split

1

Ispostava Split (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Sinj (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Imotski (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Metković (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Ploče (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)

1

UKUPNO

184

8. UPRAVA RURALNOG RAZVOJA, EU I MEĐUNARODNE SURADNJE

Neposredno u Upravi

1

8.1. Sektor za razvoj ruralnih područja

1

8.1.1. Služba za održivi razvoj ruralnih područja

1

8.1.1.1. Odjel za razvoj ruralnih područja

5

8.1.1.2. Odjel za povećanje konkurentnosti proizvodnje

5

8.1.1.3. Odjel za održivo gospodarenje resursima

5

8.1.2. Služba za označavanje kvalitete proizvoda

1

8.1.2.1. Odjel za registraciju i zaštitu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

5

8.1.2.2. Odjel za ekološku i integriranu proizvodnju

5

8.2. Sektor za upravljanje EU programima ruralnog razvoja

1

8.2.1. Služba za programiranje

1

8.2.1.1. Odjel za programiranje i koordinaciju

4

8.2.1.2. Odjel za praćenje i procjenu programa

4

8.2.2. Služba za promidžbu i lokalne inicijative

1

8.2.2.1. Odjel za promidžbu programa i tehničku pomoć

5

8.2.2.2. Odjel za lokalne inicijative i mrežu za ruralni razvoj

4

8.3. Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju

1

8.3.1. Služba za međunarodnu suradnju

1

8.3.1.1. Odjel za međunarodne trgovinske odnose

4

8.3.1.2. Odjel za međunarodnu suradnju

5

8.3.2. Služba za EU poslove

1

8.3.2.1. Odjel za EU koordinaciju

5

8.3.2.2. Odjel za EU programe

6

UKUPNO

72

9. UPRAVA SIGURNOSTI HRANE I FITOSANITARNE POLITIKE

Neposredno u upravi

1

9.1. Sektor za sigurnost i kakvoću hrane

1

9.1.1. Služba za opće principe sigurnosti i kakvoću hrane

1

9.1.1.1. Odjel za opće principe sigurnosti hrane

5

9.1.1.2. Odjel za označavanje i kakvoću hrane

5

9.1.2. Služba za organizaciju i koordinaciju službenih kontrola

1

9.1.2.1. Odjel za organizaciju i koordinaciju službenih kontrola

5

9.1.2.2. Odjel za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF)

5

9.2. Sektor fitosanitarne politike

1

9.2.1. Služba za biljno zdravstvo

1

9.2.1.1. Odjel zdravstvene zaštite bilja

5

9.2.1.2. Odjel za sorte i poljoprivredni reprodukcijski materijal

5

9.2.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja

1

9.2.2.1. Odjel za sredstva za zaštitu bilja i ostatke pesticida

5

9.2.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida

5

9.3. Sektor fitosanitarne inspekcije

1

9.3.1. Služba fitosanitarne inspekcije

1

Neposredno u Službi

5

9.3.2. Služba za koordinaciju rada područnih jedinica fitosanitarne inspekcije

1

9.3.2.1. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Zagreb

1

Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Bregana (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Macelj (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Stara Gradiška (samostalni izvršitelj)

2

9.3.2.2. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Varaždin

1

Ispostava Goričan (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)

1

9.3.2.3. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Osijek

1

Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Bajakovo (samostalni izvršitelj)

5

Ispostava Duboševica (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Beli Manastir (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Županja (samostalni izvršitelj)

2

9.3.2.4. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Rijeka

1

Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Poreč (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Rupa (samostalni izvršitelj)

3

9.3.2.5. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Split

1

Ispostava Split (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Donji Vinjani (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Metković (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Karasovići (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)

2

UKUPNO

106

10. UPRAVA VETERINARSTVA

Neposredno u Upravi

1

10.1. Služba za planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola

15

10.2. Služba za upravne poslove, troškove u veterinarstvu i edukaciju

8

10.3. Sektor za zaštitu zdravlja životinja

1

Neposredno u Sektoru

1

10.3.1. Služba za veterinarsku epidemiologiju

1

10.3.1.1. Odjel za analizu podataka, izvješćivanje, krizno planiranje i procjenu rizika

7

10.3.1.2. Odjel za programiranje, zoonoze i antimikrobnu rezistenciju

7

10.3.2. Služba za organizaciju provedbe veterinarske djelatnosti

1

10.3.2.1. Odjel za zaštitu životinja

4

10.3.2.2. Odjel za organizaciju veterinarske službe, označavanje životinja i SVIS (Središnji veterinarski informacijski sustav)

8

10.4. Sektor veterinarskog javnog zdravstva

1

Neposredno u Sektoru

1

10.4.1. Služba za sigurnost hrane životinjskog podrijetla

1

10.4.1.1. Odjel za registraciju i odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

5

10.4.1.2. Odjel za sigurnost hrane životinjskog podrijetla

4

10.4.2. Služba za veterinarsko-medicinske proizvode, hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla

1

10.4.2.1. Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode i monitoring rezidua

6

10.4.2.2. Odjel za hranu za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i zaštitu okoliša

4

10.5. Sektor veterinarske inspekcije

1

Neposredno u Sektoru

1

10.5.1. Služba veterinarske inspekcije

1

Neposredno u Službi

1

10.5.1.1. Odjel – veterinarski ured Bjelovar

1

Neposredno u Odjelu

1

Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelj)

5

Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Čazma (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Grubišno Polje (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Garešnica (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Križevci (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelj)

5

Ispostava Đurđevac (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Slatina (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Orahovica (samostalni izvršitelj)

2

10.5.1.2. Odjel – veterinarski ured Osijek

1

Neposredno u Odjelu

1

Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)

6

Ispostava Donji Miholjac (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Beli Manastir (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Đakovo (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Našice (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Valpovo (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Županja (samostalni izvršitelj)

3

10.5.1.3. Odjel – veterinarski ured Rijeka

1

Neposredno u Odjelu

1

Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)

7

Ispostava Pula (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Labin (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Pazin (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Poreč (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Rovinj (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Gospić (samostalni izvršitelj)

4

10.5.1.4. Odjel – veterinarski ured Slavonski Brod

1

Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Nova Gradiška (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Požega (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Pakrac (samostalni izvršitelj)

2

10.5.1.5. Odjel – veterinarski ured Split

1

Neposredno u Odjelu

1

Ispostava Split (samostalni izvršitelj)

8

Ispostava Imotski (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Sinj (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Korčula (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Metković (samostalni izvršitelj)

4

10.5.1.6. Odjel – veterinarski ured Šibenik

1

Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelj)

5

Ispostava Drniš (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)

5

Ispostava Biograd na Moru (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Pag (samostalni izvršitelj)

2

10.5.1.7. Odjel – veterinarski ured Varaždin

1

Neposredno u Odjelu

1

Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelj)

5

Ispostava Ivanec (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Donja Stubica (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Zlatar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Prelog (samostalni izvršitelj)

1

10.5.1.8. Odjel – veterinarski ured Zagreb

1

Neposredno u Odjelu

1

Ispostava Dugo Selo (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Ivanić-Grad (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Samobor (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Sveti Ivan Zelina (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Velika Gorica (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Vrbovec (samostalni izvršitelj)

5

Ispostava Zaprešić (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Duga Resa (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Ogulin (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Sisak (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Glina (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Kutina (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Novska (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Petrinja (samostalni izvršitelj)

4

10.5.1.9. Odjel – veterinarski ured Grada Zagreba

15

10.5.1.10. Odjel za financiranje službenih kontrola

6

10.5.2. Služba granične veterinarske inspekcije i međunarodnog prometa

1

Neposredno u Službi

1

10.5.2.1. Odjel granične veterinarske inspekcije

1

Područna jedinica – Granična veterinarska postaja zračna luka Zagreb (samostalni izvršitelj)

3

Područna jedinica – GVP Bregana (samostalni izvršitelj)

3

Područna jedinica – GVP Ličko Petrovo Selo (samostalni izvršitelj)

2

Područna jedinica – GVP Macelj (samostalni izvršitelj)

6

Područna jedinica – GVP Stara Gradiška (samostalni izvršitelj)

3

Područna jedinica – GVP Goričan (samostalni izvršitelj)

6

Područna jedinica – GVP Duboševica (samostalni izvršitelj)

3

Područna jedinica – GVP Bajakovo (samostalni izvršitelj)

5

Područna jedinica – GVP Županja (samostalni izvršitelj)

3

Područna jedinica – GVP luka Rijeka (samostalni izvršitelj)

3

Područna jedinica – GVP Rupa (samostalni izvršitelj)

2

Područna jedinica – GVP luka Split (samostalni izvršitelj)

1

Područna jedinica – GVP Karasovići (samostalni izvršitelj)

2

Područna jedinica – GVP Kamensko (samostalni izvršitelj)

1

Područna jedinica – GVP Metković (samostalni izvršitelj)

3

Područna jedinica – GVP Ploče (samostalni izvršitelj)

2

Područna jedinica – GVP Vinjani Donji (samostalni izvršitelj)

2

10.5.2.2. Odjel za međunarodni promet i analizu rizika

8

UKUPNO

385

11. UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Neposredno u Upravi

1

11.1. Sektor šumarstva i lovstva

1

11.1.1. Služba šumarstva

1

11.1.1.1. Odjel za uređivanje i inventarizaciju šuma

7

11.1.1.2. Odjel za plansko korištenje i raspolaganje šumama

9

11.1.1.3. Odjel za privatne šume

5

11.1.1.4. Odjel za zaštitu šuma i međunarodnu suradnju

5

11.1.2. Služba lovstva

1

11.1.2.1. Odjel za upravljanje lovištima i divljači

6

11.1.2.2. Odjel za praćenje i razvoj lovstva i SLE (Središnje lovne evidencije)

8

11.2. Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu

1

11.2.1. Služba inspekcija u šumarstvu i lovstvu

1

11.2.1.1. Odjel državne šumarske inspekcije

6

11.2.1.2. Odjel državne lovne inspekcije

5

11.2.2. Služba inspekcija u područnim jedinicama

1

11.2.2.1. Odjel – područna jedinica Zagreb

1

Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Sisak (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Kutina (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Ogulin (samostalni izvršitelj)

2

11.2.2.2. Odjel – područna jedinica Varaždin

1

Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Križevci (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelj)

1

11.2.2.3. Odjel – područna jedinica Osijek

1

Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Našice (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Županja (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Požega (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Đakovo (samostalni izvršitelj)

1

11.2.2.4. Odjel – područna jedinica Rijeka

1

Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Buzet (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Rovinj (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Gospić (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Delnice (samostalni izvršitelj)

1

11.2.2.5. Odjel – područna jedinica Split

1

Ispostava Split (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Sinj (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Makarska (samostalni izvršitelj)

1

11.3. Sektor drvne industrije

1

11.3.1. Služba primarne prerade drva

8

11.3.2. Služba finalne prerade drva

7

UKUPNO

114

12. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA

Neposredno u Upravi

1

12.1. Sektor voda i vodnog dobra

1

12.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

1

12.1.1.1. Odjel vodnog dobra i zaštite od štetnog djelovanja voda

7

12.1.1.2. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje

6

12.1.2. Služba zaštite i korištenja voda

1

12.1.2.1. Odjel zaštite voda i djelatnosti javne odvodnje

6

12.1.2.2. Odjel korištenja voda i djelatnosti javne vodoopskrbe

6

12.2. Sektor državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i žalbenog postupka

1

12.2.1. Služba državne vodopravne inspekcije

1

12.2.1.1. Odjel za Savu – područna jedinica Zagreb

1

Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelj)

6

Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Zlatar (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Sisak (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Nova Gradiška (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Požega (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Županja (samostalni izvršitelj)

1

12.2.1.2. Odjel za Dunav, Dravu i Muru – područna jedinica Osijek

1

Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Našice (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Slatina (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Đurđevac (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelj)

1

12.2.1.3. Odjel za slivove Jadrana – područna jedinica Split

1

Ispostava Split (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Metković (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Gospić (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Pula (samostalni izvršitelj)

1

12.2.2. Služba upravnog nadzora i žalbenog postupka

1

12.2.2.1. Odjel upravnog nadzora i žalbenog postupka

6

12.2.2.2. Odjel kontrole naknada za koncesije, vodnih naknada i ulaganja

6

12.3. Sektor vodne politike i međunarodnih projekata

1

12.3.1. Služba vodne politike i međunarodne suradnje

1

12.3.1.1. Odjel vodne politike

10

12.3.1.2. Odjel međunarodne suradnje

7

12.3.2. Služba međunarodnih projekata

1

12.3.2.1. Odjel za pripremu projekata

11

12.3.2.2. Odjel za provedbu projekata

10

UKUPNO

126

13. UPRAVA RIBARSTVA

Neposredno u Upravi

2

13.1. Sektor upravljanja resursima i flotom

1

13.1.1. Služba za upravljanje resursima mora i Ribarstveni monitornig centar

1

13.1.1.1. Odjel upravljanja resursima mora – Područna jedinica Dubrovnik

1

Ispostava Pula (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Split (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)

1

13.1.1.2. Odjel za negospodarski ribolov – Područna jedinica Split

1

Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Split (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)

1

13.1.1.3. Odjel za ribarstveni monitoring centar

5

13.1.2. Služba za akvakulturu i slatkovodni ribolov – Područna jedinica Zadar

1

13.1.2.1. Odjel za akvakulturu

1

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Senj (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Split (samostalni izvršitelj)

1

13.1.2.2. Odjel slatkovodnog ribarstva

5

13.1.3. Služba za upravljanje flotom i ribarsku statistiku – Područna jedinica Split

1

13.1.3.1. Odjel upravljanja flotom – Ispostava Šibenik

1

Samostalni izvršitelj u Rijeci

1

Samostalni izvršitelj u Zadru

1

Samostalni izvršitelj u Šibeniku

1

Samostalni izvršitelj u Splitu

2

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

1

13.1.3.2. Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Šibenik

1

Samostalni izvršitelj u Rijeci

1

Samostalni izvršitelj u Zadru

1

Samostalni izvršitelj u Splitu

1

Samostalni izvršitelj u Puli

1

Samostalni izvršitelj u Šibeniku

1

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

1

13.2. Sektor za programiranje strukturnih mjera i uređenje tržišta u ribarstvu/Upravna direkcija

1

13.2.1. Služba za strukturne mjere u ribarstvu

1

13.2.1.1. Odjel za strukturne mjere u ribarstvu

5

13.2.1.2. Odjel za državne potpore u ribarstvu

5

13.2.2. Služba za uređenje tržišta u ribarstvu

1

13.2.2.1. Odjel za mjere tržišne politike u ribarstvu

5

13.2.2.2. Odjel za udruženja u ribarstvu

5

13.3. Sektor ribarske inspekcije

1

13.3.1. Služba za nadzor ribolova – Područna jedinica Split

1

13.3.1.1. Odjel za nadzor gospodarskog ribolova – Ispostava Split

1

Samostalni izvršitelj u Puli

1

Samostalni izvršitelj u Senju

1

Samostalni izvršitelj u Zadru

1

Samostalni izvršitelj u Splitu

1

Samostalni izvršitelj u Pločama

1

Samostalni izvršitelj u Visu

1

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

1

Samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu

1

13.3.1.2. Odjel za nadzor negospodarskog ribolova

1

Samostalni izvršitelj u Rijeci

1

Samostalni izvršitelj u Šibeniku

1

Samostalni izvršitelj u Vukovaru

1

Samostalni izvršitelj u Koprivnici

1

13.3.2. Služba za nadzor akvakulture i prometa ribom

1

13.3.2.1. Odjel za nadzor akvakulture – Ispostava Šibenik

1

Samostalni izvršitelj u Zadru

1

Samostalni izvršitelj u Splitu

1

Samostalni izvršitelj u Osijeku

1

Samostalni izvršitelj u Zagrebu

1

13.3.2.2. Odjel za nadzor prometa ribom – Ispostava Split

1

Samostalni izvršitelj u Puli

1

Samostalni izvršitelj u Splitu

1

Samostalni izvršitelj u Rijeci

1

Samostalni izvršitelj u Vukovaru

1

UKUPNO

96

Ukupan broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu

1245