Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

NN 27/2012 (2.3.2012.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

668

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 150/2011) i članka 24. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 22/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, te njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, kao i druga pitanja važna za rad Ministarstva.

Unutarnje ustrojstvo i upravljanje upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, kao i potreban broj državnih službenika i namještenika, uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u nadležnost i djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se upravne organizacije i unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra

4. Uprava sigurnosti plovidbe

5. Uprava cestovnog i željezničkog prometa

6. Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte

7. Uprava prometne inspekcije

8. Uprava za prometnu infrastrukturu

9. Uprava za proračun i financije

10. Samostalna služba za odnose s javnošću

11. Samostalna služba za unutarnju reviziju

12. Samostalni odjel za europske poslove.

III. DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA U SASTAVU MINISTARSTVA, TE UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

Kabinet ministra posebna je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja protokolarne, organizacijske, stručne i administrativne poslove za ministra i zamjenika ministra, poslove praćenja rada i komuniciranja s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave, te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva, poslove u vezi predstavki i pritužbi građana, sudjeluje u obavljanju poslova vezanih za informacijsku sigurnost Ministarstva, poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva za potrebe ministra i zamjenika ministra, koordinira poslove sa Samostalnom službom za odnose s javnošću, poslove u vezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru i zamjeniku ministra, poslove u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte, te druge stručne i administrativne poslove koji se odnose na realizaciju programa rada i aktivnosti ministra i zamjenika ministra.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 4.

Glavno tajništvo za potrebe Ministarstva obavlja upravne i stručne poslove vezane za: tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, pripremu, praćenje i ostvarivanje plana rada Ministarstva, izradu nacrta prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva. Brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, priprema prijedloge planova prijma u državnu službu, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo, vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući podatke u središnji popis državnih službenika, unosi i ažurira podatke u Registaru zaposlenih u javnom sektoru, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, priprema rješenja, te obavlja druge pravne i stručne poslove iz područja ljudskih potencijala. Brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja poslove javne nabave, informatičke, poslove vezane za informacijsku sigurnost i obrambenu politiku, stručne poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite, opće, tehničke i pomoćne poslove.

Za obavljanje poslova Glavnog tajništva, ustrojavaju se sljedeći sektori:

2.1. Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima

2.2. Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost.

2.1. Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima

Članak 5.

Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima obavlja upravne i stručne poslove u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja radnopravnih odnosa, brine o upravljanju ljudskim potencijalima Ministarstva i njihovom razvoju. Priprema prijedlog plana prijma u državnu službu, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, priprema rješenja, te obavlja druge pravne i stručne poslove iz područja ljudskih potencijala. Vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i plana izobrazbe za Ministarstvo. Izrađuje odgovore na tužbe u predmetima vezanim za prava službenika, obavlja poslove u vezi provođenja postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti, te druge pravne poslove vezane za ljudske potencijale. Obavlja poslove pisarnice, pismohrane i druge upravno stručne i administrativne poslove. Brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove.

Za obavljanje poslova Sektora za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima, ustrojavaju se sljedeće službe:

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

2.1.2. Služba upravljanja i gospodarenja imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima.

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

Članak 6.

Služba za ljudske potencijale obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja radnopravnih odnosa, brine o planiranju i upravljanju ljudskim potencijalima u Ministarstvu i njihovom razvoju. Provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose. Obavlja poslove vezane za raspoređivanje, premještaj i prestanak državne službe službenika, odnosno radnog odnosa namještenika Ministarstva i poslove u vezi s drugim pravima i obvezama službenika i namještenika Ministarstva, vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, progama i plana izobrazbe za Ministarstvo. Obavlja poslove vezane za provođenje postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti, davanje stručnih mišljenja na zakone i druge propise iz djelokruga Službe, te druge pravne poslove vezane za ljudske potencijale. Obavlja poslove vezane za pisarnicu i pismohranu, te druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za ljudske potencijale, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.1.1.1. Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima i opće poslove

2.1.1.2. Odjel za razvoj ljudskih potencijala

2.1.1.3. Odjel za pravne poslove.

2.1.1.1. Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima i opće poslove

Članak 7.

Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima i opće poslove obavlja poslove vezane za pripremu prijedloga plana prijma u državnu službu, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, izrađuje rješenja vezano za raspoređivanje, premještaj i prestanak državne službe službenika, odnosno radnog odnosa namještenika, te rješenja o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika Ministarstva, vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika Ministarstva, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, te koordinira obavljanje poslova vezanih za ljudske potencijale za cjelokupno Ministarstvo. Izrađuje nacrt prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva, izrađuje provedbene propise vezane za uporabu klasifikacijskih oznaka, zaštitu i čuvanje arhivske i registraturne građe, izlučivanje arhivske građe, vodi popis arhivskog gradiva, vodi evidencije i brine o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i natpisnim pločama Ministarstva. Obavlja administrativne poslove vezane za primitak i dostavu pošte, raspoređivanje akata, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pisarnicu, te poslove arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe koja nastaje radom Ministarstva.

Za obavljanje poslova vezanih za primitak i otpremu pošte, te čuvanje arhivske i registraturne građe ustrojava se posebna jedinica:

2.1.1.1.1. Pododsjek pisarnice.

2.1.1.1.1. Pododsjek pisarnice

Članak 8.

Pododsjek pisarnice obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpreme, te druge administrativne poslove vezane za primanje i otpremu pošte.

U sastavu Pododsjeka pisarnice ustrojava se:

2.1.1.1.1.1. Odjeljak pismohrane.

2.1.1.1.1.1. Odjeljak pismohrane

Članak 9.

Odjeljak pismohrane obavlja poslove arhiviranja i čuvanja registraturne građe koja nastaje radom Ministarstva, ulaže predmete po arhivskim znakovima, vodi arhivsku knjigu, unosi i ažurira podatke u sustavu ARHiNET-a, dostavlja propisane izvještaje Hrvatskom državnom arhivu, vodi očevidnik zaprimljenih predmeta, te obavlja druge stručne i tehničke poslove koji se odnose na pismohranu.

2.1.1.2. Odjel za razvoj ljudskih potencijala

Članak 10.

Odjel za razvoj ljudskih potencijala obavlja poslove vezane za provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika Ministarstva, praćenje rada, napredovanja i nagrađivanja službenika i namještenika Ministarstva, vodi propisane očevidnike, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo, priprema i prati realizaciju ugovora o osposobljavanju i stručnom usavršavanju, obavlja koordinaciju edukacije po područnim jedinicama Ministarstva sukladno katalogu programa izobrazbe središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, prati rad vježbenika, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse.

2.1.1.3. Odjel za pravne poslove

Članak 11.

Odjel za pravne poslove obavlja poslove povodom žalbi o kojima rješava Odbor za državnu službu, daje očitovanja, te obavlja druge poslove u vezi s postupkom koji je prethodio žalbi službenika. Poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz djelokruga Glavnog tajništva, te odgovara na upite Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u vezi s radnopravnim sporovima. Obavlja poslove u vezi provođenja postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti. Izrađuje očitovanja na odluke Službeničkog suda, očitovanja u vezi s postupcima povodom žalbe, obavlja poslove vezane za davanje stručnih mišljenja na zakone i druge propise iz djelokruga Službe, te druge pravne poslove vezane za ljudske potencijale.

2.1.2. Služba upravljanja i gospodarenja imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima

Članak 12.

Služba upravljanja i gospodarenja imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima obavlja poslove upravljanja i gospodarenja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su dane Ministarstvu na upravljanje i korištenje, vodi i ažurira dokumentaciju o nekretninama, vodi očevidnik nekretnina, daje stručna mišljenja na ponuđene projekte, građevinsku dokumentaciju, troškovnike, u vezi objekata iz nadležnosti Ministarstva, obavlja poslove stručnog nadgledanja i praćenje stanja poslovnih i stambenih objekata unutar Ministarstva, sudjeluje u pripremi i izradi izvješća i prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava za adaptaciju i rekonstrukciju poslovnih objekata koje koristi Ministarstvo, vrši interni stručni nadzor nad istim, surađuje s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama u poslovima iz svoga djelokruga, dostavlja redovita izvješća o očevidniku nekretnina Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, vodi evidenciju o inventaru, daje prijedlog za njegovu nabavu, te brine o njegovom održavanju, provodi postupke za usklađivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s važećim propisima (osim poslova koji su prema unutarnjem ustrojstvu u nadležnosti druge ustrojstvene jedinice Ministarstva), pribavlja suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, provodi aktivnosti za ažurnost i usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama, vodi podatke bitne za reguliranje statusa stanova za službene potrebe i ugovorno reguliranje statusa korisnika stanova (stanovi za službene potrebe djelatnika lučkih i riječnih kapetanija), kupnja zamjenskih (službenih) stanova uz suglasnost i naputak Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, obavlja poslove koji se odnose na korištenje prijevoznih sredstava za potrebe Ministarstva (poslove u vezi održavanja službenih automobila i opreme, vodi propisane očevidnike, prati stanje i inicira donošenje planova korištenja automobila), obavlja poslove uredskog čišćenja i čajne kuhinje.

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Službe upravljanja i gospodarenja imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.1.2.1. Odjel upravljanja i gospodarenja imovinom

2.1.2.2. Odjel upravljanja voznim parkom.

2.1.2.1. Odjel upravljanja i gospodarenja imovinom

Članak 13.

Odjel upravljanja i gospodarenja imovinom obavlja najsloženije poslove stručnog nadgledanja i praćenja stanja stambenih i poslovnih objekata, poslove adaptacije i rekonstrukcije poslovnih objekata koje koristi Ministarstvo, te sudjeluje u izradi prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava, vrši procjenu oštećenja objekata, te daje prijedloge o prioritetima adaptacije i rekonstrukcije, ažurira dokumentaciju o nekretninama o kojima vodi očevidnik, ažurira podatke koje dostavlja Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, usklađuje očevidnik nekretnina i o tome redovito dostavlja izvješća Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, vodi dokumentaciju i podatke o stanovima na raspolaganju Ministarstvu (stanovi za službene potrebe lučkih i riječnih kapetanija), obavlja poslove vezane za kupnju zamjenskih stanova za službene potrebe uz suglasnost i naputak Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, surađuje s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama iz svoga djelokruga, pribavlja suglasnosti za provođenje postupka za usklađivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora i pravnu valjanost ugovora o zakupu s važećim propisima, pribavlja suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu s raznim subjektima, daje očitovanja i dostavlja dokumentaciju općinskim državnim odvjetništvima u imovinskopravnim sporovima iz svoga djelokruga, te daje očitovanja o razlozima i potrebi ulaganja pravnih lijekova, daje odgovore, tumačenja i prijedloge na zahtjeve lučkih i riječnih kapetanija, vodi podatke bitne za reguliranje statusa stanova za službene potrebe i ugovorno reguliranje statusa korisnika stanova, te Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom daje prijedloge i očitovanja u vezi reguliranja statusa stanova za službene potrebe i korisnika, obavlja poslove uredskog čišćenja i čajne kuhinje.

2.1.2.2. Odjel upravljanja voznim parkom

Članak 14.

Odjel upravljanja voznim parkom obavlja poslove koji se odnose na korištenje prijevoznih sredstava za potrebe Ministarstva, poslove u vezi održavanja službenih automobila i opreme, sukladno uvjetima njihove uporabe, namjene i tehničkim uputstvima proizvođača, vodi propisane očevidnike, prati stanje, analizira i predlaže poduzimanje mjera da službeni automobili po količini i kvaliteti mogu udovoljiti zahtjevima Ministarstva, donosi plan korištenja automobila i koordinira izvršenje toga plana, sudjeluje prilikom uviđaja prometnih nezgoda i priprema odštetne zahtjeve, te druge poslove koji proizlaze iz upravljanja, korištenja i održavanja službenih automobila Ministarstva.

2.2. Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost

Članak 15.

Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost razvija i predlaže smjernice u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja javne nabave uvažavajući pritom okolišne standarde koji se odnose na područje javne nabave za cijelo Ministarstvo, obavlja poslove koordinacije planiranja i svih poslova koji prethode zaključenju ugovora o nabavi i okvirnih sporazuma, izvršava sve administrativne i stručne poslove u vezi nabave roba, radova i usluga, koordinira rad između odjela, drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i imenovanih ovlaštenih predstavnika naručitelja, sudjeluje te nadzire provedbu nabave proračunskih korisnika Ministarstva, surađuje s drugim državnim tijelima te proračunskim korisnicima Ministarstva, predlaže izobrazbu državnih službenika, predlaže provedbene i druge akte u svezi unaprjeđenja poslovanja javne nabave, implementira napredne tehnologije u provedbi postupaka javne nabave, obavlja druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug Sektora. Obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu, izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu, brine se za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme, te za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na internet, brine se za razvoj i održavanje javnih i internih informacijskih usluga kao što su www informacijske usluge, sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, obavlja poslove posredovanja na telefonskoj centrali te vodi evidenciju o naručenim telefonskim razgovorima, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, brine se za sigurnost informacijskog sustava u suradnji sa savjetnikom za informacijsku sigurnost, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke i komunikacijske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi izobrazbe korisnika informacijskog sustava, sudjeluje u planiranju i provedbi projekta izgradnje računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave HITRONet, koordinira interne aktivnosti prema središnjim tijelima državne uprave zaduženim za informatizaciju, elektroničko poslovanje i tehnička pitanja u vezi s informacijskom sigurnošću. Surađuje s drugim tijelima državne uprave i samostalnim agencijama s kojima dijeli zajedničku informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu po pitanjima funkcionalnosti, ekonomičnosti, raspoloživosti, pouzdanosti i sigurnosti zajedničkih resursa. Sudjeluje u izradi internih planova, pravilnika i procedura iz područja informatike i komunikacija, informacijske sigurnosti i provodi ih u granicama svojih ovlasti. Obavlja poslove informacijske sigurnosti i obrambenih priprema, stručne poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite i druge poslove iz djelokruga rada Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost, ustrojavaju se sljedeće službe:

2.2.1. Služba za javnu nabavu

2.2.2. Služba za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost.

2.2.1. Služba za javnu nabavu

Članak 16.

Služba za javnu nabavu razvija i predlaže smjernice u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja javne nabave uvažavajući pritom okolišne standarde koji se odnose na područje javne nabave za cijelo Ministarstvo, obavlja poslove koordinacije planiranja i svih poslova koji prethode zaključenju ugovora o nabavi i okvirnih sporazuma, izvršava sve administrativne i stručne poslove u vezi nabave roba, radova i usluga, koordinira rad između odjela, drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i imenovanih ovlaštenih predstavnika naručitelja, sudjeluje te nadzire provedbu nabave proračunskih korisnika Ministarstva, surađuje s drugim državnim tijelima te proračunskim korisnicima Ministarstva, predlaže izobrazbu državnih službenika, predlaže provedbene i druge akte u svezi unaprjeđenja poslovanja javne nabave, implementira napredne tehnologije u provedbi postupaka javne nabave, obavlja druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug Službe.

2.2.2. Služba za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost

Članak 17.

Služba za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu, izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu, brine se za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme, te za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na internet, brine se za razvoj i održavanje javnih i internih informacijskih usluga kao što su www informacijske usluge, sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, obavlja poslove posredovanja na telefonskoj centrali te vodi evidenciju o naručenim telefonskim razgovorima, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, brine se za sigurnost informacijskog sustava u suradnji sa savjetnikom za informacijsku sigurnost, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke i komunikacijske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi edukacije korisnika informacijskog sustava, sudjeluje u planiranju i provedbi projekta izgradnje računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave HITRONet, koordinira interne aktivnosti prema središnjim tijelima državne uprave zaduženim za informatizaciju, elektroničko poslovanje i tehnička pitanja u vezi s informacijskom sigurnošću. Surađuje s drugim tijelima državne uprave i samostalnim agencijama s kojima dijeli zajedničku informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu po pitanjima funkcionalnosti, ekonomičnosti, raspoloživosti, pouzdanosti i sigurnosti zajedničkih resursa. Sudjeluje u izradi internih planova, pravilnika i procedura iz područja informatike i komunikacija, informacijske sigurnosti i provodi ih u granicama svojih ovlasti. Obavlja poslove informacijske sigurnosti i obrambenih priprema, poslove provođenja mjera protupožarne zaštite na objektima Ministarstva sukladno Zakonu o zaštiti od požara, obavlja uviđaje i sastavlja zapisnike o nastalim povredama na radu, daje očitovanja o poduzetim mjerama zaštite na radu i druge poslove iz djelokruga rada Službe.

Za obavljanje poslova Službe za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.2.2.1. Odjel za informatiku

2.2.2.2. Odjel za komunikacije

2.2.2.3. Odjel za informacijsku sigurnost i obrambene pripreme.

2.2.2.1. Odjel za informatiku

Članak 18.

Odjel za informatiku inicira, koordinira i provodi plan razvoja primjene informacijske tehnologije u Ministarstvu, provodi planiranje, organiziranje, nabavu i implementaciju informatičke strojne i programske opreme, sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, sudjeluje u projektima povezivanja aplikacijskih sustava između tijela državne uprave, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke opreme, provodi program sigurnosti informacijskih resursa iz svoga djelokruga, brine se za održavanje strojne i programske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi informatičke izobrazbe korisnika, prati korištenje informatičke opreme te izrađuje izvješća, analize i prijedloge poboljšanja i unaprjeđenja.

2.2.2.2. Odjel za komunikacije

Članak 19.

Odjel za komunikacije inicira, koordinira i provodi plan razvoja primjene komunikacijske tehnologije u Ministarstvu, provodi planiranje, nabavu i implementaciju komunikacijske opreme (telefonska centrala, telefonski sustavi i računalno-komunikacijska mreža), sudjeluje u projektima međusobnog povezivanja tijela državne uprave, brine se za funkcioniranje i održavanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture, vodi evidenciju o raspodjeli komunikacijske opreme, provodi program sigurnosti komunikacijske infrastrukture iz svoga djelokruga, koordinira rad s davateljima usluga za fiksnu i mobilnu telefoniju, vodi i ažurira bazu podataka državnih službenika koji koriste službene mobitele, priprema ispis troškova fiksne telefonije Ministarstva, prema potrebi vrši audio zapise sastanaka u Ministarstvu, obavlja poslove posredovanja na telefonskoj centrali te vodi evidenciju o naručenim telefonskim razgovorima, prati korištenje komunikacijske opreme te izrađuje izvješća, analize i prijedloge poboljšanja i unaprjeđenja.

2.2.2.3. Odjel za informacijsku sigurnost i obrambene pripreme

Članak 20.

Odjel za informacijsku sigurnost i obrambene pripreme organizira, provodi, usklađuje i nadzire provođenje poslova vezanih za informacijsku sigurnost i obrambene pripreme u Ministarstvu i pravnim osobama u nadležnosti Ministarstva. Sudjeluje u obavljanju poslova provedbe fizičke sigurnosti, sigurnosnih provjera, sigurnosti podataka i poslovne suradnje. Obavlja poslove vezane za izradu Plana obrane Ministarstva, te prati stanje provođenja i izrade planova i prosudbi obrambenih priprema u pravnim osobama u nadležnosti Ministarstva. Obavlja poslove koji se odnose na zaštitu imovine i osoba u poslovnom objektu Ministarstva, poslove protupožarne zaštite, zaštite na radu, koordinira poslove zaštite i spašavanja na zahtjev Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela.

3. Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra

Članak 21.

Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog brodarstva i prometa, unutarnje plovidbe, pomorskog dobra, morskih i riječnih luka, agencija pomorske i unutarnje plovidbe, priprema i izrađuje nacrte međunarodnih ugovora i drugih akata iz područja pomorstva i unutarnje plovidbe, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija u području pomorstva i unutarnje plovidbe, sudjeluje u izradi i prati propise Europske unije u području pomorstva i unutarnje plovidbe, osigurava usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske u području pomorstva i unutarnje plovidbe s pravnom stečevinom Europske unije, sudjeluje u izradi strateških dokumenata, te predlaže razvojnu politiku iz područja pomorstva i unutarnje plovidbe, vodi prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak iz nadležnosti Uprave, daje mišljenja na zakonske prijedloge drugih nadležnih tijela, daje pravna mišljenja i tumačenja o pravnim pitanjima u području pomorstva i unutarnje plovidbe, obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, provodi upravni nadzor, prati i analizira gospodarenje i upravljanje morskim resursima, prostorom uz morsku obalu i sustavom unutarnje plovidbe, prati i analizira stanje, poslovanje i razvoj morskih i riječnih luka, koordinira, nadzire i daje upute za rad lučkih uprava, prati rad Agencija za obalni linijski promet i vodne putove, prati poslovanje pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku u području pomorstva, utvrđuje granice pomorskog dobra i vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru za koje je davatelj koncesija Vlada Republike Hrvatske, obavlja sve pripremne radnje za koncesije na pomorskom dobru koje su od značaja za Republiku Hrvatsku, prati namjensko trošenje proračunskih sredstava iz razdjela Ministarstva za poslove brodarstva, pomorskog dobra, lučkog sustava i koncesija, predlaže mjere za unaprjeđenje položaja hrvatskih pomoraca i surađuje sa socijalnim partnerima.

Za obavljanje poslova Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, ustrojavaju se sljedeći sektori:

3.1. Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom,

3.2. Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU,

3.3. Sektor unutarnje plovidbe

3.4. Lučke kapetanije.

3.1. Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom

Članak 22.

Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog dobra, morskih luka i koncesija na pomorskom dobru, posebice u odnosu na razne djelatnosti koje se obavljaju na pomorskom dobru (iznajmljivanje sredstava, ronjenje, plažni sadržaji, komercijalno-rekreacijski sadržaji i dr.), prati i analizira stanje, poslovanje i razvoj morskih luka, prati i analizira upravljanje pomorskim dobrom od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja upravni nadzor nad gospodarenjem i korištenjem pomorskog dobra i provođenjem koncesijskog sustava na pomorskom dobru, koordinira i vodi rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva koje u upravnom postupku utvrđuje granice pomorskog dobra/lučkog područja, obavlja sve stručno-tehničke poslove vezane uz rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva, daje upute županijskim povjerenstvima za granice pomorskog dobra, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, prati i daje upute jedinicama područne i lokalne (regionalne) samouprave za vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru, priprema prijedloge odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, nadzire, koordinira i daje upute za rad lučkih uprava, koordinira i saziva Stručno tijelo za ocjenu ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske, te Povjerenstva za oduzimanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske i analizira koncesijske sustave, vodi očevidnik utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkog područja, prati izvršavanje županijskih godišnjih planova upravljanja pomorskim dobrom po pitanju granica i provedbe utvrđenog pomorskog dobra, osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove utvrđivanja, provedbe i izvlaštenja na pomorskom dobru, te izrade stručnih podloga za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, vodi strateško planiranje razvoja lučkog sustava uz praćenje i analiziranje stanja, poslovanja i postignutog stupnja razvoja morskih luka i lučkog sustava, te predlaže mjere unaprjeđenja istog sustava, te prati, analizira i nadzire druge oblike gospodarskog korištenja pomorskog dobra i priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje.

Za obavljanje poslova Sektora upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom, ustrojavaju se sljedeće službe:

3.1.1. Služba za lučki sustav

3.1.2. Služba pomorskog dobra.

3.1.1. Služba za lučki sustav

Članak 23.

Služba za lučki sustav sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja morskih luka i koncesija na lučkom području, prati i analizira stanje, poslovanje i razvoj morskih luka, nadzire, koordinira i daje upute za rad lučkih uprava, vodi strateško planiranje razvoja lučkog sustava uz praćenje i analiziranje stanja, poslovanja i postignutog stupnja razvoja morskih luka i lučkog sustava, te predlaže mjere unaprjeđenja istog sustava. Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje. Služba sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja morskih luka i koncesija na lučkom području, prati i analizira rad ovlaštenika koncesija. Sudjeluje u procesima donošenja dokumenata prostornoga uređenja kojima se planiraju luke posebne namjene. Izrađuje suglasnosti i ostale dokumente potrebne za rad luka posebne namjene. Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje. Služba koordinira projekte razvoja infrastrukture u lukama, prati implementaciju projekata, izrađuje nacrte strateških dokumenata upravljanja lukama otvorenim za javni promet. Priprema izvješća i analize rada lučkih uprava, sudjeluje prilikom stručnih rasprava o razvoju sustava luka otvorenih za javni promet, posebice prati određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet, izrađuje stručna mišljenja u pogledu širenja lučkog područja, sudjeluje prilikom izrade dokumenata prostornoga uređenja u pogledu određenja lučkih područja. Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje.

3.1.2. Služba pomorskog dobra

Članak 24.

Služba pomorskog dobra priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru, prati i analizira upravljanje pomorskim dobrom od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja upravni nadzor nad gospodarenjem i korištenjem pomorskog dobra i provođenjem koncesijskog sustava na pomorskom dobru, koordinira i vodi rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva koje u upravnom postupku utvrđuje granice pomorskog dobra/lučkog područja, obavlja sve stručno-tehničke poslove vezane uz rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva, daje upute županijskim povjerenstvima za granice pomorskog dobra, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, prati i daje upute jedinicama područne (regionalne) samouprave za vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru, priprema prijedloge odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, koordinira i saziva Stručno tijelo za ocjenu ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske, te Povjerenstva za oduzimanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske i analizira koncesijske sustave, vodi očevidnik utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkog područja, prati izvršavanje županijskih godišnjih planova upravljanja pomorskim dobrom po pitanju granica i provedbe utvrđenog pomorskog dobra, osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove utvrđivanja, provedbe i izvlaštenja na pomorskom dobru, te izrade stručnih podloga za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, posebice u odnosu na razne djelatnosti koje se obavljaju na pomorskom dobru (iznajmljivanje sredstava, ronjenje, plažni sadržaji, komercijalno-rekreacijski sadržaji i dr.) te prati, analizira i nadzire druge oblike gospodarskog korištenja pomorskog dobra. Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svoga rada i predlaže mjere za poboljšanje.

Za obavljanje poslova Službe pomorskog dobra, ustrojavaju se sjedeći odjeli:

3.1.2.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog dobra i koncesijski sustav

3.1.2.2. Odjel za granice pomorskog dobra.

3.1.2.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog dobra i koncesijski sustav

Članak 25.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog dobra i koncesijski sustav sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru, prati i analizira upravljanje pomorskim dobrom od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja upravni nadzor nad gospodarenjem i korištenjem pomorskog dobra i provođenjem koncesijskog sustava na pomorskom dobru, prati izvršavanje županijskih godišnjih planova upravljanja pomorskim dobrom po pitanju granica i provedbe utvrđenog pomorskog dobra, osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove utvrđivanja, provedbe i izvlaštenja na pomorskom dobru, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, prati i daje upute jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru, priprema prijedloge odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u kojima je davatelj Vlada Republike Hrvatske, koordinira i saziva Stručno tijelo za ocjenu ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske, te Povjerenstva za oduzimanje koncesija na pomorskom dobru koje daje Vlada Republike Hrvatske i analizira koncesijske sustave, osigurava i provodi radnje vezane za namjensko trošenje proračunskih sredstava za poslove izrade stručnih podloga za dodjelu koncesija, te prati, analizira i nadzire druge oblike gospodarskog korištenja pomorskog dobra posebice u odnosu na razne djelatnosti koje se obavljaju na pomorskom dobru (iznajmljivanje sredstava, ronjenje, plažni sadržaji, komercijalno-rekreacijski sadržaji i dr.). Priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svog rada i predlaže mjere za poboljšanje.

3.1.2.2. Odjel za granice pomorskog dobra

Članak 26.

Odjel za granice pomorskog dobra priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorskog dobra, koordinira i vodi rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva koje u upravnom postupku utvrđuje granice pomorskog dobra/lučkog područja, obavlja sve stručno-tehničke poslove vezane uz rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva, daje upute županijskim povjerenstvima za granice pomorskog dobra, vodi očevidnik utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkog područja, te priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela iz područja svog rada i predlaže mjere za poboljšanje.

3.2. Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU

Članak 27.

Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU priprema nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorstva, priprema i izrađuje nacrte međunarodnih ugovora i drugih akata iz područja pomorstva, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija u području pomorstva, sudjeluje u izradi i prati propise Europske unije u području pomorstva, te osigurava usuglašavanje zakonodavstva Republike Hrvatske u području pomorstva sa pravnom stečevinom Europske unije, sudjeluje u izradi strateških dokumenata iz područja pomorstva, daje mišljenja na zakonske prijedloge drugih nadležnih tijela, vodi prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak iz nadležnosti Uprave, u području pomorstva, prati i analizira razvoj tehničkih, tehnoloških i drugih dostignuća iz područja pomorstva, prati i sudjeluje u izradi razvojnih studija iz područja pomorstva, surađuje sa znanstvenim i drugim ustanovama iz područja pomorstva, daje pravna mišljenja i tumačenja o pravnim pitanjima u području pomorstva, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, provodi upravni nadzor, koordinira obavljanje poslova pravnih odjela u lučkim kapetanijama, prati i analizira gospodarenje morskim resursima i prostorom uz morsku obalu, te predlaže mjere racionalnog korištenja mora kao prirodnog resursa, analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata iz područja pomorskog prometa i brodarstva te pomorskih agenata i špeditera, priprema i izrađuje izvješća u cilju stvaranja sustavnih uvjeta za poslovanje u ovom području, vodi brigu nad održavanjem pomorskoga putničkog prometa na državnim linijama, prati rad Agencije za obalni linijski promet u obavljanju Zakonom povjerenih poslova, prati poslovanje pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku u području pomorstva i tu posebno Jadrolinije, Plovputa, Jadroplova, Hrvatskog hidrografskog instituta, prati i sudjeluje u izradi razvojnih i drugih studija iz područja pomorskog prometa i pomorskog brodarstva, osigurava provođenje utvrđene politike iz područja pomorskog prometa. Sektor prati i podupire djelovanje privatnih brodara u nacionalnoj plovidbi, te predlaže programe i mjere za unaprjeđenje poslovanja brodara u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi. Sektor vodi poslove na stvaranju uvjeta i provedbi mjera za poboljšanje intermodalnog prijevoza, te koordinaciju rada službi u cilju povećanja učinkovitosti pomorskog sektora. Sektor planira, prati i nadzire ostvarenje razvojnih projekata čija se izgradnja financira, odnosno sufinancira iz državnog proračuna Republike Hrvatske s razdjela Ministarstva – prati namjensko trošenje proračunskih sredstava (programi izgradnje putničkih i trgovačkih brodova za hrvatske brodare, izgradnja ribolovne flote, izgradnja i rekonstrukcija izletničke flote, izgradnja lučke infrastrukture u lukama otvorenim za javni promet, subvencioniranje brodara s osnova razlike u cijeni goriva). Sektor predlaže mjere za unaprjeđenje položaja hrvatskih pomoraca i surađuje sa socijalnim partnerima.

Za obavljanje poslova Sektora pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU, ustrojavaju se sljedeće službe:

3.2.1. Služba za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU

3.2.2. Služba pomorskog prometa i brodarstva.

3.2.1. Služba za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU

Članak 28.

Služba za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU donosi upravna rješenja u prvom stupnju i to za: odobrenje za kabotažu stranih brodova, suglasnost učilištima za naobrazbu i izobrazbu pomoraca, izdavanje dopisnica pri posredovanju za zapošljavanje pomoraca, rješenja o stjecanju prava na stipendiju učenika i studenata pomorskih škola i fakulteta, rješenja o prigovorima na odluke o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru. U drugom stupnju Služba donosi rješenja povodom žalbi na rješenja lučkih kapetanija glede upisa pomorskih objekata, na rješenja inspektora sigurnosti plovidbe, na odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru, na koncesijska odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru, na rješenja županijskih ureda za poslove pomorstva o naknadi koju plaćaju vlasnici brodica za korištenje pomorskog dobra, na rješenja povjerenstva o granicama pomorskog dobra, kao i druga upravna rješenja koje donosi na temelju Pomorskog zakona, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, te Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka.

Za obavljanje poslova Službe za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.2.1.1. Odjel za pravne poslove

3.2.1.2. Odjel za međunarodne poslove, EU poslove i EU fondove.

3.2.1.1. Odjel za pravne poslove

Članak 29.

Odjel za pravne poslove obavlja poslove pripreme nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja pomorstva, sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s plovnih objekata, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, izrađuje odgovore na tužbe iz nadležnosti Uprave, daje pravna mišljenja i tumačenja o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave, daje pravna mišljenja na prijedloge propisa iz nadležnosti drugih tijela, vodi prvostupanjski upravni postupak iz nadležnosti Uprave, vodi drugostupanjski upravni postupak iz nadležnosti Uprave na temelju članaka 178. i 376. Pomorskog zakonika, koordinira obavljanje poslova pravnih odjela u lučkim kapetanijama, priprema mišljenja o upravnim stvarima iz nadležnosti Uprave, sudjeluje u provedbi upravnog nadzora, priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe i Sektora.

3.2.1.2. Odjel za međunarodne poslove, EU poslove
i EU fondove

Članak 30.

Odjel za međunarodne poslove, EU poslove i EU fondove priprema i sudjeluje u izradi nacrta dvostranih i mnogostranih međunarodnih ugovora iz područja prava mora, pomorstva, sigurnosti plovidbe, zaštiti mora od onečišćenja s pomorskih objekata, priprema akte o pristupanju međunarodnim ugovorima iz područja pomorstva, sigurnosti plovidbe i zaštiti mora od onečišćenja s pomorskih objekata, prati i predlaže mjere za primjenu međunarodnih ugovora iz nadležnosti Sektora, prati i sudjeluje u procesima usvajanja pravnih propisa Europske unije u području pomorstva, sudjeluje u izradi nacionalnih propisa kojima se osigurava primjena pravne stečevine Europske unije, sudjeluje u radu i surađuje s tijelima i organizacijama Europske unije u području pomorstva, sudjeluje u radu Europske agencije za sigurnost pomorske plovidbe, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, a posebno, Međunarodne pomorske organizacije, Međunarodne organizacije rada, tijela Barcelonske konvencije, tijela IOPC Fonda, konferencija stranaka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, Jadransko-jonske inicijative i drugih međunarodnih tijela iz područja pomorstva, sudjeluje u pregovorima radi njihovog zaključivanja i prati primjenu ugovora, te sudjeluje u radu mješovitih odbora, priprema izviješća o suradnji Republike Hrvatske sa drugim državama u području pomorstva, sudjeluje u izradi platformi za sudjelovanje izaslanstava Republike Hrvatske na diplomatskim konferencijama radi usvajanja višestranih međunarodnih ugovora, sudjeluje u izradi platformi za sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija u području pomorstva, priprema nacrte akata o potvrđivanju međunarodnih ugovora u području pomorstva, predlaže nacrte nacionalnih propisa kojima se osigurava primjena međunarodnih ugovora, sudjeluje u izradi Nacionalnog programa usuglašavanja hrvatskog zakonodavstva u području pomorstva s pravnom stečevinom Europske unije, priprema izviješća o provedbi Nacionalnog programa, priprema druga izvješća za potrebe Europske komisije u području pomorstva, obavlja poslove izobrazbe i obrazovanja pomoraca te poslove vezane za utjecaj ljudskog faktora na sigurnost plovidbe, praćenje i unaprjeđivanje socijalnog statusa pomoraca, poslove vezane za primjenu radnih, životnih, socijalnih i zdravstvenih uvjeta pomoraca, vodi upravni postupak za izdavanje rješenja o izobrazbi ili suglasnosti na obavljanje naobrazbe pomorskim učilištima, vodi evidenciju o izdanim ovlaštenjima učilištima, obavlja stručnu pripremu za izdavanje dopusnica posrednicima pri zapošljavanju pomoraca, nadzire rad posrednika pri zapošljavanju pomoraca, priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela, prati međunarodne propise koji se odnose na pomorce, prati provedbu socijalnih mjera za pomorce i predlaže mjere socijalne politike prema pomorcima, predlaže mjere za afirmaciju pomorskih zanimanja, provodi postupak u svezi stipendiranja đaka i studenata pomorskih škola i fakulteta, surađuje sa drugim nadležnim tijelima i institucijama te obavlja druge poslove iz nadležnosti Službe i Sektora. Odjel prati i analizira razvoj tehničkih, tehnoloških i drugih dostignuća iz područja pomorstva, prikuplja, prati i analizira podatke o projektima od značenja za razvitak pomorskog prometa, prati i sudjeluje u izradi razvojnih studija iz područja pomorstva, surađuje sa znanstvenim ustanovama iz područja pomorstva, Hrvatskim registrom brodova, Hrvatskim hidrografskim institutom, Plovputom, Brodarskim institutom i Tehničkom komisijom brodara, prati i analizira strateške i razvojne smjernice i dokumente nacionalnih tijela i međunarodnih organizacija i Europske unije, priprema stručne podloge i mišljenja za potrebe izrade prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, te izrađuje prijedloge mjera za unaprjeđenje pomorstva, obavlja stručne poslove izrade prijedloga strategija razvoja i drugih strateških dokumenata i predlaže njihove izmjene, te priprema i predlaže odgovarajuće provedbene planove i prati njihovo izvršavanje, obavlja poslove pripreme dokumenata vezanih uz predpristupne i druge programe Europske unije, te ostale međunarodne programe pomoći, priprema i koordinira izradu stručnih podloga, razvojne dokumentacije, znanstveno-stručnih studija i elaborata, te razvojnih programa i projekata u svezi s razvojem pomorstva i pomorskom politikom, prati donošenje Tehničkih pravila, propisa Međunarodne pomorske organizacije, Europske komisije i Europske agencije za sigurnost plovidbe koje se odnose na tehničke uvjete sigurnosti plovidbe, sigurnosti luka i tehničke uvjete zaštite mora od onečišćenja s brodova, prati rad Hrvatskog hidrografskog instituta o obavljanju poslova vezanih za sigurnost plovidbe, Pomorsko-meteorološkog centra i Plovputa, te priprema upute za provedbu tehničkih mjera i obavlja druge poslove iz nadležnosti Službe i Sektora.

3.2.2. Služba pomorskog prometa i brodarstva

Članak 31.

Služba pomorskog prometa i brodarstva prati i analizira gospodarenje morskim resursima, analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata iz područja pomorskog prometa i brodarstva te pomorskih agenata i špeditera, priprema i izrađuje izvješća u cilju stvaranja sustavnih uvjeta za poslovanje u ovom području, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i drugih propisa iz područja pomorskog prometa i brodarstva, vodi brigu nad održavanjem pomorskoga putničkog prometa na državnim linijama, prati rad Agencije za obalni linijski pomorski promet u obavljanju Zakonom povjerenih poslova, prati poslovanje pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku te obavlja nadzor nad radom Jadrolinije, Plovputa, Jadroplova, Hrvatskog hidrografskog instituta, prati i sudjeluje u izradi razvojnih i drugih studija iz područja pomorskog prometa i pomorskog brodarstva, osigurava provođenje utvrđene politike iz područja pomorskog prometa. Služba vodi poslove na stvaranju uvjeta i provedbi mjera za poboljšanje intermodalnog prijevoza, naročito između brodara, luka, carine, pomorskih agenata i špeditera kao i svih ostalih interesno-utjecajnih skupina koji koriste, održavaju ili imaju nadležnost nad intermodalnim transportom.

Služba sudjeluje u pripremi strateških planova za trogodišnja proračunska razdoblja iz svoje nadležnosti, te sudjeluje u pripremi Strateškog plana Ministarstva. Služba planira i prati izgradnju razvojnih projekata i programa iz nadležnosti Uprave, a koji se financiraju, odnosno subvencioniraju sredstvima državnog proračuna s razdjela Ministarstva (program obnove i razvoja putničke flote, izletničke flote, programi izgradnje tankera, trgovačkih brodova). Služba prati i nadzire ostvarenje projekata davanja potpora za obnovu ribolovne flote te dodjelu potpora male vrijednosti brodarima za razliku u cijeni pogonskog goriva. Služba provodi i prati Projekt stipendiranja redovitih učenika i studenata te obavlja tehničke poslove u svezi korištenja školskog broda »Kraljica mora« (nadzor nad poslovima održavanja školskog broda, nadzor nad troškovima izvršavanja ugovora o upravljanju i održavanju školskog broda).

Za obavljanje poslova Službe pomorskog prometa i brodarstva, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.2.2.1. Odjel pomorskog prometa i brodarstva

3.2.2.2. Odjel za financiranje i potporu brodarima i praćenje poslovanja pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku.

3.2.2.1. Odjel pomorskog prometa i brodarstva

Članak 32.

Odjel pomorskog prometa i brodarstva prati i analizira gospodarenje morskim resursima, te predlaže mjere racionalnog korištenja mora kao prirodnog resursa, analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata iz područja pomorskog prometa i brodarstva te pomorskih agencija, priprema i izrađuje izvješća u cilju stvaranja sustavnih uvjeta za poslovanje u ovom području, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i drugih propisa iz područja pomorskog prometa i brodarstva, vodi brigu nad održavanjem pomorskoga putničkog prometa na državnim linijama, prati rad Agencije za obalni linijski promet u obavljanju Zakonom povjerenih poslova, prati izradbu razvojnih i drugih studija iz područja pomorskog prometa i pomorskog brodarstva, osigurava provođenje utvrđene politike iz područja pomorskog prometa, analizira, prati i predlaže mjere za razvoj intermodalnog transporta. U području nacionalne plovidbe prati poslovanje brodara koji se bave gospodarskom djelatnošću prvenstveno povremenim pomorskim prijevozima, te u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom poduzima i predlaže mjere u cilju razvoja navedenih brodara.

3.2.2.2. Odjel za financiranje i potporu brodarima i praćenje poslovanja pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 33.

Odjel za financiranje i potporu brodarima i praćenje poslovanja pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku predlaže, priprema, prati i izvršava potpore brodarima, lukama i ostalim sudionicima u pomorskom prometu i brodarstvu, priprema programe vezane za sufinanciranje gradnje brodova, obnove putničke i izletničke flote sukladno Zakonu o državnim potporama, te smjernicama EZ-a o državnim potporama u pomorskom prijevozu, državnim potporama za zaštitu okoliša. U izradi i provedbi navedenih programa Odjel u svom radu surađuje s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja. Odjel priprema i sudjeluje u izradi projekata i studija vezanih za potpore u pomorstvu. Odjel sudjeluje na poslovima u pripremi i izradi prijedloga proračuna za tekuću godinu vezano za korisnike proračunskih sredstava iz područja pomorskog prometa i brodarstva, kontinuirano i redovito prati izvršenje financijskog godišnjeg plana proračunskih korisnika na razini Službe te sudjeluje u pripremi prijedloga izmjena i dopuna državnog proračuna, kao i preraspodjele proračunskih sredstava korisnika iz područja rada Službe, sukladno Zakonu o proračunu. Odjel redovito koordinira u svom radu s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja sukladno odredbama Zakona o državnim potporama te Pravilnikom o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora. Odjel prati poslovanje i obavlja nadzor nad radom Jadrolinije, Jadroplova, Plovputa, Agencije za obalni linijski pomorski promet, kontrolira pripremu projekata iz područja rada i poslovanja navedenih pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku. Obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom poslovnih subjekata. Odjel prati i analizira poslovanje trgovačkih društava od državnog interesa, kao i Agencije za obalni linijski pomorski promet, analizira razvojne programe pojedinih poduzeća i ocjenjuje kvalitetu poslovnih odluka u budućnosti te poslovna stanja pojedinih javnih i trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu.

3.3. Sektor unutarnje plovidbe

Članak 34.

Sektor unutarnje plovidbe predlaže politiku razvitka riječnog prometa, osigurava provođenje utvrđene politike i izvršava zakone i druge propise iz područja riječnog prometa, brodarstva, riječnih luka i vodnih putova, prijevoza i plovidbenih poslova. Predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, te regulativnih mjera za gospodarenje i upravljanje sustavom unutarnje plovidbe, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga. Planira i prati provedbu projekata izgradnje prometne infrastrukture te programe za tehnološki razvitak i inovacije u unutarnjoj plovidbi. Prati stanje uređenosti pozitivnih propisa Europske unije iz nadležnosti unutarnje plovidbe te predlaže i provodi postupke za prilagodbu pozitivnih propisa s propisima Europske unije. Priprema nacrte prijedloga međunarodnih i međudržavnih ugovora, sporazuma, konvencija, rezolucija i drugih akata, sudjeluje u pregovorima za sklapanje, i provodi postupak za njihovo usvajanje. Sudjeluje u radu i prati rad međunarodnih organizacija, i drugih međunarodnih subjekata iz područja unutarnje plovidbe. Koordinira i nadzire rad lučkih uprava unutarnjih voda i Agencije za vodne putove. Analizira stanje i predlaže programe razvitka vodnih putova, riječnih luka, brodarstva i poslovanje gospodarskih subjekata unutarnje plovidbe. Prati stanje sustava sigurnosti unutarnje plovidbe i predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje, koordinira inspekcijski nadzor sigurnosti riječnog prometa i reda u lukama unutarnjih voda. Sektor obavlja i poslove vezane za certifikaciju plovila, odnosno poslove Tehničkog nadzornog tijela prema Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Obavlja poslove operativnog upravljanja Riječnim informacijskim uslugama (RIS). Osigurava neposrednu suradnju u obavljanju funkcija i objedinjava rad ustrojenih službi te odjela u sastavu službi. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na riječni promet i plovidbu unutarnjim vodama.

Za obavljanje poslova Sektora unutarnje plovidbe, ustrojavaju se sljedeće službe:

3.3.1 Služba pravnih, međunarodnih poslova i strateških projekata

3.3.2. Služba sigurnosti, riječnog prometa i luka

3.3.3. Služba za strategiju i razvojne programe.

3.3.1. Služba pravnih, međunarodnih poslova i strateških projekata

Članak 35.

Služba pravnih, međunarodnih poslova i strateških projekata obavlja sljedeće poslove: analizira stanje pravne uređenosti unutarnje plovidbe, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata. Daje pravna mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom pozitivnih propisa iz nadležnosti unutarnje plovidbe te vodi prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak iz nadležnosti unutarnje plovidbe, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, izrađuje odgovore na tužbe za potrebe vođenja upravnih sporova. Daje mišljenja na zakone i podzakonske akte drugih tijela državne uprave. Obavlja upravni nadzor nad primjenom propisa unutarnje plovidbe. Priprema izvješća o stanju pravne uređenosti unutarnje plovidbe za potrebe Ministarstva, Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i drugih državnih tijela, te na upite građana, sukladno pravu na pristup informacijama. Obavlja poslove pripreme nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja unutarnje plovidbe s međunarodnim elementom, provodi postupke prilagodbe pozitivnih propisa s pravnom stečevinom Europske unije. Priprema nacrte prijedloga međunarodnih i međudržavnih ugovora, sporazuma, konvencija, rezolucija i drugih akata, sudjeluje u vođenju pregovora, sklapanja i usvajanja istih, te prati način njihova provođenja. Sudjeluje u radu i prati rad međunarodnih organizacija, i drugih međunarodnih subjekata iz područja unutarnje plovidbe, te sudjeluje u radu radnih grupa međunarodnih organizacija na ekspertnoj razini: UN/Ekonomske komisije za Europu, Odbora za kopneni promet, radne grupe za promet unutarnjim vodama, radne grupe za ujednačavanje tehničkih i sigurnosnih pravila u unutarnjoj plovidbi sa sjedištem u Genevi, Dunavske komisije sa sjedištem u Budimpešti, Centralne komisije za plovidbu Rajnom sa sjedištem u Strasbourgu, Savske komisije sa sjedištem u Zagrebu. Obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe.

3.3.2. Služba sigurnosti, riječnog prometa i luka

Članak 36.

Služba sigurnosti, riječnog prometa i luka obavlja inspekcijske poslove i nadzor svih aktivnosti u unutarnjoj plovidbi, prati stanje sustava sigurnosti unutarnje plovidbe te predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje. Koordinira rad inspektora i ovlaštenika inspekcijskih poslova te planira i organizira sustavno osposobljavanje inspektora u lučkim kapetanijama unutarnjih voda. Služba surađuje i prati rad međunarodnih tijela iz područja sigurnosti riječnog prometa, obavlja i poslove vezane za certifikaciju plovila, odnosno poslove Tehničkog nadzornog tijela prema Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Predlaže prometnu i gospodarsku politiku riječnog prometa, programe razvitka luka, brodarstva i vodnih putova. Koordinira i obavlja poslove nadzora rada lučkih uprava i Agencije za vodne putove, koordinira poslove održavanja, obilježavanja i izgradnje plovnih putova, luka i pristaništa unutarnjih voda, analizira poslovanje brodarstva i plovidbenih poslova te predlaže regulativne mjere u sektoru riječnog prometa a sve u skladu s provođenjem mjera zaštite okoliša i sigurnosti plovidbe. Služba obavlja poslove stručne procjene utjecaja na okoliš na razini strateških dokumenata, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načina korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna iz područja riječnog prometa i luka. Sudjeluje u radu stručnih međunarodnih organizacija te izradi stručnih prijedloga zakona, podzakonskih akata, rezolucija i sl. iz područja sigurnosti riječnog prometa i luka na unutarnjim vodama.

Za obavljanje poslova praćenja i nadzora riječnih informacijskih sistema unutar Službe, ustrojava se:

3.3.2.1. Nacionalna RIS središnjica (NCC).

3.3.2.1. Nacionalna RIS središnjica (NCC)

Članak 37.

Nacionalna RIS središnjica (NCC) obavlja poslove operativnog upravljanja Riječnim informacijskim uslugama (RIS), a osobito poslove nadzora, upravljanja i vođenja prometa, izdavanje priopćenja brodarstvu, osiguravanje korisnicima sustava informacije koje se odnose na plovidbu i planiranje putovanja te osiguravanje dostupnosti elektroničkih navigacijskih karata (ENC) korisnicima. Nacionalna RIS središnjica osigurava dostupnost podataka o vodostaju, izvješća o ledu i meteoroloških informacija u elektroničkom obliku putem internet veze ili putem elektroničke pošte, osigurava razmjenu podataka putem elektroničkih izvješća s plovila (ERI) s registriranim korisnicima. Uspostavlja i održava redovitu koordinaciju s nacionalnim centrima drugih zemalja, te koordinaciju s drugim državnim tijelima (carina, policija, inspekcijske službe i dr.) i javnim ustanovama koji su umreženi u sustav. Obavlja poslove administriranja bazama podataka za automatski sustav identifikacije na unutarnjim vodama (AIS), elektroničko izvješćivanje s plovila (ERI), priopćenja brodarstvu (NTS), bazom podataka o trupu plovila (HDB) te je odgovorna za funkcionalnost sustava i pojedinih usluga na operativnoj razini3.3.3. Služba za strategiju i razvojne programe

Članak 38.

Služba za strategiju i razvojne programe obavlja stručne poslove koji se odnose na formiranje i izradu prijedloga strategija, razvojnih programa, planova razvoja, strateškog plana ministarstva i drugih strateških dokumenata, te predlaže njihove izmjene i dopune. Sudjeluje u izradi prijedloga mjera za unapređenje unutarnje plovidbe, predlaže odgovarajuće provedbene planove i prati njihovo izvršavanje. Obavlja poslove vezane za planiranje, pripremu, razvoj i upravljanje projektima. Prati i analizira prometne politike, strateške i razvojne smjernice, propise i dokumente nacionalnih tijela, međunarodnih organizacija i Europske unije u skladu s načelima harmonizacije europskog transportnog tržišta, surađuje s državnim tijelima, nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama te europskim integracijama vezano uz razvoj, financiranje i realizaciju projekata iz područja riječnog prometa, vodnih putova i luka unutarnjih voda. Obavlja poslove vezane uz kandidiranje projekata za financiranje kroz namjenske programe i strukturne fondove Europske unije. Priprema i predlaže metodologije i modele financiranja te praćenja tijeka projekta. Provodi aktivnosti usmjerene na razvoj i stvaranje uvjeta za poboljšanje intermodalnog prijevoza, poduzima aktivnosti za modernizaciju unutarnje plovidbe kao ekološki i društveno prihvatljivog načina transporta u skladu sa smjernicama i Direktivama Europske komisije. Priprema stručne podloge i mišljenja za potrebe izrade prijedloga zakonskih i podzakonskih akata. Prati i daje prijedloge za razvojno-istraživačke programe i programe tehnoloških inovacija u upravljanje prometno-tehnološkim procesima i razvoju integriranosti u robno transportne logističke lance. Koordinira nabavu u dijelu koji se odnosi na unutarnju plovidbu. Vodi, prikuplja i obrađuje statističke podatke o investicijama, financijama i provođenju projekata. Sudjeluje u izradi prijedloga plana nabave, brine da se nabava odvija sukladno planu i proračunu, sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije, prati i kontrolira izvršenje ugovornih obveza. Obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, izradu prijedloga i izvršavanje državnog proračuna iz resora unutarnje plovidbe, te surađuje sa službama revizije. Sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici.

3.4. Lučke kapetanije

Članak 39.

Područne jedinice u sastavu Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra ustrojene na temelju Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda su:

3.4.1. Lučka kapetanija Sisak sa sjedištem u Sisku

3.4.2. Lučka kapetanija Osijek sa sjedištem u Osijeku

3.4.3. Lučka kapetanija Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu

3.4.4. Lučka kapetanija Vukovar sa sjedištem u Vukovaru.

3.4.1. Lučka kapetanija Sisak sa sjedištem u Sisku

Članak 40.

U Lučkoj kapetaniji Sisak, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.4.1.1. Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

3.4.1.2. Odjel za inspekcijske poslove

3.4.1.3. Odjel za upravnopravne poslove.

3.4.2. Lučka kapetanija Osijek sa sjedištem u Osijeku

Članak 41.

U Lučkoj kapetaniji Osijek, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.4.2.1. Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

3.4.2.2. Odjel za inspekcijske poslove

3.4.2.3. Odjel za upravnopravne poslove.

Lučka kapetanija Osijek ima ispostavu izvan svog sjedišta i to:

3.4.2.4. Ispostava Varaždin sa sjedištem u Varaždinu za vodni put rijeke Drave od rkm 177 do granice s Republikom Slovenijom, rijeke Mure od ušća u rijeku Dravu do granice s Republikom Slovenijom, područja unutarnjih voda Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije.

3.4.3. Lučka kapetanija Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu

Članak 42.

U Lučkoj kapetaniji Slavonski Brod, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.4.3.1. Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

3.4.3.2. Odjel za inspekcijske poslove

3.4.3.3. Odjel za upravnopravne poslove.

3.4.4. Lučka kapetanija Vukovar sa sjedištem u Vukovaru

Članak 43.

U Lučkoj kapetaniji Vukovar, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.4.4.1. Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

3.4.4.2. Odjel za inspekcijske poslove

3.4.4.3. Odjel za upravnopravne poslove.

Članak 44.

Lučke kapetanije obavljaju poslove inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, spašavanja ljudskih života i imovine na unutarnjim vodama, provode istrage plovidbenih nesreća, obavljaju poslove utvrđivanja sposobnosti čamaca za plovidbu, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti članova posade za stjecanje zvanja u unutarnjoj plovidbi, tehničke i druge stručne poslove sigurnosti plovidbe koji su im posebnim propisom stavljeni u nadležnost, obavljaju upravne poslove iz svoje nadležnosti, upisivanje i brisanje plovila te s tim u vezi vode propisane službene evidencije, poslove izdavanja propisanih isprava i knjiga, osobnih isprava članova posade, rješavaju u prekršajnim postupcima povodom plovidbenih prekršaja, potvrđuju pravilnike o redu u lukama i pristaništima unutarnjih voda. Lučke kapetanije obavljaju i druge upravnopravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe prema posebnom zakonu i drugim propisima.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja
i spašavanja

Članak 45.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja iz članaka 40. do 43. ove Uredbe obavlja poslove nadzora sigurnosti plovidbe, obavlja poslove operativnog upravljanja prometom kao regionalni centar (RCC), obavlja poslove spašavanja ljudskih života i imovine na unutarnjim vodama, provodi poslove utvrđivanja sposobnosti čamaca za plovidbu, nadzire ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, brine o sigurnoj plovidbi stranih i domaćih plovila, vodi evidenciju prijava dolaska u luku i prijava odlaska iz luke, izdaje odobrenja za organiziranje sportskih aktivnosti, regata i drugih javnih događanja na unutarnjim vodama; izdaje odobrenja za vez, stajanje u raspremi i probnu vožnju plovila. Odjel izdaje odobrenja za kupališta, organiziranje zimovnika i zimskih skloništa. Odjel obavlja meteorološka motrenja, motrenja za potrebe sigurnosti plovidbe i izdaje priopćenja brodarima o uvjetima za plovidbu. Brine o drugim poslovima iz djelokruga sigurnosti plovidbe i zaštite unutarnjih voda od onečišćenja s plovila, te obavlja druge poslove propisane posebnim propisima.

Odjel za inspekcijske poslove

Članak 46.

Odjel za inspekcijske poslove iz članaka 40. do 43. ove Uredbe obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad lukama, pristaništima i sidrištima; inspekcijskog nadzora nad tehničkim održavanjem vodnog puta i objekata sigurnosti plovidbe, inspekcijskog nadzora nad gradnjom na vodnom putu u pogledu utjecaja na sigurnost plovidbe. Odjel obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad prijevozom putnika i stvari u pogledu zaštite ljudskih života i imovine, kao i poslove inspekcijskog nadzora nad zaštitom od onečišćenja s plovila te ostale inspekcijske poslove sukladno odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, podzakonskih akata te primjenjivih međunarodnih konvencija.

Odjel za upravnopravne poslove

Članak 47.

Odjel za upravnopravne poslove iz članaka 40. do 43. ove Uredbe obavlja poslove upisa i brisanja plovila, poslove vođenja upisnika plovila i odgovarajućih pomoćnih knjiga, izdavanja isprava i knjiga plovilima; obavlja poslove izdavanja osobnih isprava brodara te vodi evidenciju o izdanim ispravama; obavlja poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti članova posade za stjecanje zvanja u unutarnjoj plovidbi, kao i poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti za upravljanje čamcima. Odjel izdaje svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti te vodi evidenciju o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima. Odjel obavlja poslove vezane za vođenje prekršajnog postupka povodom plovidbenih prekršaja u prvom stupnju, kao i poslove vođenja evidencija o prekršajnim postupcima. Odjel brine o radnopravnim pitanjima službenika i namještenika lučke kapetanije i ispostava lučke kapetanije, brine o tekućim poslovima održavanja poslovnih prostora, flote, opreme i uređaja lučke kapetanije i ispostava, obavlja poslove nabave za potrebe redovnih aktivnosti lučke kapetanije; obavlja administrativne, računovodstvene i financijske poslove. Odjel obavlja plansko-razvojne i informatičke poslove za potrebe kapetanije i ispostava, te obavlja i druge upravne, stručne i tehničke poslove prema posebnom zakonu i drugim propisima.

3.4.2.4. Ispostava Varaždin sa sjedištem u Varaždinu

Članak 48.

Ispostava Varaždin iz članka 41. stavak 2. ove Uredbe nadzire provedbu zakona i drugih propisa u kojima se regulira sigurnost plovidbe, nadzire plovidbu, pristajanje, privezivanje, odvezivanje i sidrenje plovila, obavlja poslove upisa i brisanja čamaca, poslove vođenja upisnika čamaca i odgovarajućih pomoćnih knjiga, izdavanja i ovjere knjiga i isprava. Ispostava nadzire ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, sudjeluje u traganju i spašavanju ljudskih života i imovine, nadzire plovidbu stranih plovila, vodi očevidnik prijave dolaska i odlaska plovila, izvješćuje lučku kapetaniju o utvrđenim opasnostima za plovidbu, nastalim promjenama na plovnom putu te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

4. UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Članak 49.

Uprava sigurnosti plovidbe obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove vezane za sigurnost plovidbe, zaštitu pomorskog dobra, traganje i spašavanje ljudskih života na moru, upravljanje pomorskim prometom, zaštitu mora i podmorja od onečišćenja s brodova, plovne putove i objekte sigurnosti plovidbe, hidrografsku djelatnost, materijalno pravne odnose u plovidbi, pomorske nesreće i prekršaje, na pomorskom dobru, u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu (zaštićenom ekološko ribolovnom pojasu), obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove sigurnosti pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, te obavlja ostale poslove utvrđene Pomorskim zakonikom, Zakonom o lučkim kapetanijama, Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, Zakonom o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu, Zakonom o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate, Zakonom o hidrografskoj djelatnosti, međunarodnim ugovorima iz područja nadležnosti i drugim propisima. Poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, te obavlja poslove procjene učinka propisa iz svog djelokruga. Uprava koordinira aktivnosti drugih tijela te aktivno sudjeluje u unaprjeđivanju sustava nadzora i zaštite Jadranskog mora. Uprava uspostavlja i održava sustav upravljanja kvalitetom. Uprava poslove iz svoga djelokruga obavlja u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama – sektorima i područnim jedinicama lučkim kapetanijama, ispostavama lučkih kapetanija.

Za obavljanje poslova Uprave sigurnosti plovidbe, ustrojavaju se sljedeći sektori:

4.1. Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde

4.2. Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora

4.3. Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova.

4.1. Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde

Članak 50.

Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde prati primjenu propisa u području sigurnosti plovidbe na moru i predlaže mjere za poboljšanje, prati donošenje i izmjene međunarodnih propisa i inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa, sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, priprema planove, upute i mišljenja vezana za inspekcijski nadzor provedbe zakona i drugih propisa. Sektor osigurava sposobnost za plovidbu, odnosno uporabu pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, obavlja inspekcijski nadzor i dodatni tehnički nadzor pomorskih objekata, inspekcijski nadzor pomorskog dobra, luka, objekata sigurnosti plovidbe i sigurnosne zaštite luka otvorenih za domaći i međunarodni promet, te obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu s Pomorskim zakonikom, Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, međunarodnim ugovorima i drugim propisima, te u tim poslovima koordinira i nadzire rad lučkih kapetanija. Sektor poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom i prati njihovo izvršenje; vodi očevidnik objekata pod nadzorom i očevidnik poduzetih mjera. Sektor priprema smjernice za izradu godišnjih planova inspekcijskog nadzora Sektora i područnih jedinica, utvrđuje prioritete inspekcijskog nadzora, te prati ostvarivanje planova. Sektor nadzire rad organizacija priznatih u skladu s Pomorskim zakonikom i Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (u daljnjem tekstu: priznatih organizacija). Sektor obavlja inspekcijski nadzor stavljanja na tržište i/ili na raspolaganje rekreacijskih plovila i pomorske opreme i nadzire rad tijela ovlaštenih za ocjenjivanje sukladnosti rekreacijskih plovila i pomorske opreme. Sektor surađuje s inspekcijskim službama drugih tijela u sveobuhvatnoj zaštiti Jadranskog mora, otoka i priobalja, te surađuje i prati rad međunarodnih tijela iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša. U suradnji s ostalim ustrojstvenim i područnim jedinicama Uprave, Sektor planira određene inspekcijske poslove koje obavljaju ovlašteni djelatnici. Sektor osigurava sustavno osposobljavanje inspektora i ovlaštenih djelatnika u Službi i područnim jedinicama, vodi očevidnik inspektora i ovlaštenih djelatnika, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Uprave. Sektor sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Uprave.

Za obavljanje poslova Sektora za inspekcijske poslove i tehničke standarde, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice službe:

4.1.1. Služba za tehničke standarde hrvatske flote

4.1.2. Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra.

4.1.1. Služba za tehničke standarde hrvatske flote

Članak 51.

Služba za tehničke standarde hrvatske flote nadzire rad priznatih organizacija u poslovima statutarne certifikacije pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, prati i analizira podatke u očevidnicima brodova koje vode priznate organizacije uključujući statutarne svjedodžbe i izvješća o pregledima. Služba prati međunarodne (IMO i ILO) konvencije i propise Europske unije iz svoga djelokruga, te priprema planove za njihovu primjenu, analizira transpoziciju međunarodnih (IMO i ILO) konvencija i EU pomorskih propisa u nacionalne propise, organizira i koordinira rad tehničkih povjerenstava za transpoziciju novih odredbi međunarodnih (IMO i ILO) konvencija i EU pomorskih propisa. Služba priprema za objavu Tehnička pravila sukladno Pomorskom zakoniku, tehničke okružnice, procedure i priručnike, te daje mišljenja vezana za primjenu zahtjeva međunarodnih konvencija, zakona i propisa, sudjeluje u pripremi nacrta nacionalnih propisa i zahtjeva za nekonvencijske brodove i brodove na koje se ne primjenjuju EU propisi. Služba obavlja poslove inspekcijskog nadzora stavljanja na tržište i/ili na raspolaganje rekreacijskih plovila i pomorske opreme, nadzire rad tijela ovlaštenih za ocjenjivanje sukladnosti rekreacijskih plovila i pomorske opreme, sudjeluje u radu tijela za koordinaciju inspekcijskog nadzora tehničkih zahtjeva za proizvode. Služba koordinira rad područnih jedinica u inspekcijskom nadzoru stavljanja na tržište i/ili na raspolaganje rekreacijskih plovila i pomorske opreme. Služba surađuje i prati rad Međunarodne pomorske organizacije, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacija vezanih uz djelokrug rada, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora.

4.1.2. Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra

Članak 52.

Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra koordinira i provodi inspekcijski nadzor i dodatni tehnički nadzor na hrvatskim pomorskim objektima, inspekcijske preglede hrvatskih brodova u stranim lukama, kao i nadzor stranih brodova u hrvatskim lukama u skladu s međunarodnim ugovorima, inspekcijski nadzor pomorskog dobra, luka i objekata sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor sigurnosne zaštite luka otvorenih za domaći i međunarodni promet, nadzire rad priznatih organizacija u poslovima sigurnosne zaštite luka, te u tim poslovima usmjerava, koordinira i nadzire rad područnih jedinica Uprave. Služba vodi očevidnike inspektora i ovlaštenih djelatnika Sektora i područnih jedinica i skrbi za stručno osposobljavanje u obavljanju poslova iz djelokruga rada. Prati stanje na pomorskom dobru, stanje morskih luka i objekata sigurnosti plovidbe, stanje sigurnosne zaštite u lukama te predlaže mjere za unaprjeđenje. Služba surađuje i prati rad Međunarodne pomorske organizacije, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacije vezanih uz djelokrug rada, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

4.2. Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora

Članak 53.

Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora obavlja upravne i stručne poslove i nadzire provedbu domaćih propisa i međunarodnih ugovora iz područja sigurnosti pomorskog prometa i plovidbe, te zaštite mora od onečišćenja s brodova u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske, kao i u drugim područjima mora u skladu s međunarodnim ugovorima. Sektor obavlja poslove nadzora i upravlja pomorskim prometom, plovidbom i peljarenjem, obavlja poslove traganja i spašavanja na moru sukladno posebnim propisima, obavlja poslove zaštite mora od onečišćenja s brodova, usklađuje održavanje i obilježavanje pomorskih plovnih putova, održavanje pomorske radio službe i obavljanje hidrografske službe, te u tim poslovima koordinira i nadzire rad lučkih kapetanija i pravnih osoba s javnim ovlastima. Sektor obavlja poslove inspekcijskog nadzora u okviru ovlaštenja utvrđenih Pomorskim zakonikom, Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, Zakonom o hidrografskoj djelatnosti i drugim propisima. Sektor sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije u području sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s brodova, predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa i drugih akata iz područja pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s brodova, prati stanje tih područja i predlaže mjere za unaprjeđenje. Sektor sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Uprave.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.2.1. Služba sigurnosti pomorskog prometa i zaštite mora od onečišćenja

4.2.2. Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska)

4.2.3. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).

4.2.1. Služba sigurnosti pomorskog prometa i zaštite mora
od onečišćenja

Članak 54.

Služba sigurnosti pomorskog prometa i zaštite mora od onečišćenja obavlja upravne i stručne poslove u svezi nadzora i upravljanja pomorskim prometom, nadzora plovidbe i peljarenja, održavanje i obilježavanje pomorskih plovnih putova, održavanje pomorske radioslužbe i hidrografske službe, provedbe propisa o redu u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske, obavlja poslove sigurnosne zaštite brodova i luka, prati obavljanje poslova traganja i spašavanja na moru sukladno posebnim propisima, poslove zaštite mora od onečišćenja s brodova, te u tim poslovima koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Službe, lučkih kapetanija i pravnih osoba s javnim ovlastima. Služba obavlja poslove inspekcijskog nadzora u okviru ovlaštenja utvrđenih Pomorskim zakonikom, Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka i drugih propisa. Služba sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije, te predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s brodova i priprema stručna mišljenja iz tih područja. Prati stanje sigurnosti plovidbe, sigurnosne zaštite i zaštite mora, te predlaže i provodi mjere unaprjeđenja. Predlaže mjere i skrbi za tehničko-tehnološko, postupovno i drugo funkcioniranje službi Sektora i lučkih kapetanija, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Službe sigurnosti pomorskog prometa i zaštite mora od onečišćenja, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.2.1.1. Odjel sigurnosti prometa, traganje i spašavanje na moru

4.2.1.2. Odjel za zaštitu mora.

4.2.1.1. Odjel sigurnosti prometa, traganje i spašavanje
na moru

Članak 55.

Odjel sigurnosti prometa, traganje i spašavanje na moru osigurava, koordinira i nadzire provedbu domaćih i međunarodnih propisa iz područja sigurnosti plovidbe, priprema stručna mišljenja, suglasnosti i uvjete za gradnju, radove i druge aktivnosti na plovnim putovima, u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko ribolovnom pojasu Republike Hrvatske. Odjel prati poslove nadzora i upravljanja pomorskim prometom, plovidbom i peljarenjem, nadzora provedbe propisa u kojima se regulira održavanje reda u lukama i u plovidbi i poslove traganja i spašavanja, te u tim poslovima operativno usklađuje i nadzire rad lučkih kapetanija, Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) i Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska), te osigurava sustavno osposobljavanje djelatnika. Obavlja inspekcijske poslove iz svoga djelokruga u okviru ovlaštenja koja su utvrđena posebnim propisima, te sudjeluje u planiranju inspekcijskih poslova iz svoga djelokruga. Nadzire funkcioniranje meteorološke službe na brodovima, nadzire rad Plovputa na poslovima održavanja i obilježavanja pomorskih plovnih putova i održavanja radio službe, nadzire rad Hrvatskog hidrografskog instituta u obavljanju hidrografske službe, te obavlja upravne poslove u svezi sigurnosne zaštite luka. Odjel sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije u području sigurnosti plovidbe, predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada. Koordinira i vodi međuresorne radne skupine za pitanja iz djelokruga poslova, prati stanje sigurnosti plovidbe, te predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje. Odjel izrađuje stručne podloge za tehničko tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe i planiranje državnog proračuna, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe.

4.2.1.2. Odjel za zaštitu mora

Članak 56.

Odjel za zaštitu mora provodi domaće i međunarodne propise iz područja zaštite mora od onečišćenja s pomorskih objekata, te daje stručna mišljenja, suglasnosti i uvjete za gradnju, radove i druge aktivnosti u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske iz tog područja u skladu s Pomorskim zakonikom, Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, te u tim poslovima pruža potporu, nadzire i operativno koordinira rad lučkih kapetanija i Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC), te osigurava sustavno osposobljavanje djelatnika. Odjel obavlja poslove tajništva Stožera za provedbu Plana intervencija prema odredbama Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora, surađuje s lučkim upravama, brodarima i lukama na poslovima zaštite okoliša i drugim tijelima iz područja zaštite okoliša. Odjel obavlja inspekcijske poslove iz svoga djelokruga u okviru ovlaštenja koja su utvrđena posebnim propisima. Odjel sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije u području zaštite od onečišćenja s brodova, predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite mora. Odjel prati stanje zaštite mora, te predlaže mjere za unaprjeđenje, izrađuje stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe i planiranje državnog proračuna, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe.

4.2.2. Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska)

Članak 57.

Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska) tehničkim sustavom za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS), odnosno uređajima i opremom za automatsku identifikaciju brodova (AIS) i/ili radarskim uređajima i opremom i/ili pomorskim radio-komunikacijskim uređajima i opremom i/ili elektronskim pomorskim kartama i drugim tehničkim sredstvima i informacijskim sustavima, obavlja poslove operativnog nadzora i upravljanja pomorskim prometom, plovidbom i peljarenjem u području unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, te nadzora provedbe pravila plovidbe propisanih međunarodnim ugovorima, Pomorskim zakonikom, propisima donesenim na temelju Pomorskog zakonika i drugim propisima, te je odgovorna za dostupnost VTS usluga. Obavlja poslove nadzora i upravljanja kroz međudjelovanje s lučkim kapetanijama. Obavlja inspekcijske poslove u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Pomorskim zakonikom i podzakonskim aktima, pruža korisnicima–pomorskim objektima VTS usluge u skladu s posebnim propisima i Poslovnikom VTS službe, te prati primjenu međunarodnih i domaćih propisa koji se odnose na nadzor i upravljanje pomorskim prometom, priprema analize i stručna izvješća o radu te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje. Izrađuje i ažurira postupke, procedure i radne upute, te izrađuje analize operativnih potreba. Upravlja i koordinira radom svojih ustrojstvenih jedinica, upravlja i dodjeljuje ovlasti upravljanja VTMIS opremom, skrbi o stručnoj osposobljenosti djelatnika, te obavlja poslove interne izobrazbe djelatnika i vodi očevidnik izobrazbe. Surađuje s brodarima, tijelima koja upravljaju lukama, peljarima i drugim učesnicima u pomorskom prometu, Plovputom, Hrvatskim hidrografskim institutom, Obalnom stražom Republike Hrvatske, policijom i drugim tijelima operativnog nadzora na moru u nadležnosti Republike Hrvatske sukladno nadležnostima utvrđenim posebnim propisima. Sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije u području nadzora i upravljanja pomorskim prometom, kao nacionalno ovlašteno tijelo (NCA) upravlja integriranim pomorskim informacijskim sustavom radi razmjene podataka o pomorskom prometu kroz SafeSeaNet sustav. Predlaže izmjene i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s brodova, priprema stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora. Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska) ustrojava se sa sjedištem u Splitu.

Za obavljanje poslova Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska), ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.2.2.1. VTS centar Rijeka (sa sjedištem u Rijeci)

4.2.2.2. VTS centar Dubrovnik (sa sjedištem u Dubrovniku).

Članak 58.

Odjeli iz članka 57. stavka 2. ove uredbe (VTS centar Rijeka, VTS centar Dubrovnik) obavljaju poslove operativnog nadzora i upravljanja pomorskim prometom, plovidbom i peljarenjem u području unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, te nadzora provedbe pravila plovidbe propisanih međunarodnim ugovorima, Pomorskim zakonikom i propisima donesenim na temelju Pomorskog zakonika i drugih propisa. Prikuplja podatke o pomorskim objektima i pomorskom prometu, identificira i utvrđuje poziciju, namjeru i odredište pomorskog objekta, prati i nadzire plovidbu, prati pomorsko-prometne okolnosti (meteorološke i hidrološke, stanje objekata sigurnosti plovidbe, prometna zagušenja i drugo), analizira i taktički planira plovidbene i prometne situacije, pruža podatke pomorskim objektima, te prema potrebi i mogućnostima daje plovidbene savjete i pruža podršku u plovidbi pomorskim objektima. Obavlja poslove nadzora i upravljanja kroz međudjelovanje s pojedinim lučkim kapetanijama. Obavlja inspekcijske poslove u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Pomorskim zakonikom i podzakonskim aktima. Pruža korisnicima– pomorskim objektima VTS – plovidbene usluge u skladu s posebnim propisima i Poslovnikom VTS službe. Operativno surađuje s pojedinim tijelima koja upravljaju lukama, Plovputom, Hrvatskim hidrografskim institutom, Obalnom stražom Republike Hrvatske, policijom i drugim tijelima operativnog nadzora na moru u nadležnosti Republike Hrvatske sukladno nadležnostima utvrđenim posebnim propisima. Sudjeluje u izradi i ažuriranju postupaka, procedura i radnih uputa, te obavlja stručno osposobljavanje djelatnika. Prati primjenu međunarodnih i domaćih propisa koji se odnose na nadzor i upravljanje pomorskim prometom, priprema analize i stručna izvješća o radu i predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, te obavlja i druge poslove u području nadležnosti Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska).

4.2.3. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka)

Članak 59.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) obavlja poslove organizacije i usklađivanja poslova traganja i spašavanja sukladno Nacionalnom planu traganja i spašavanja ljudskih života na moru, provodi propisane postupke određivanja mjesta zakloništa, obavlja poslove Pomorske službe za podršku (Maritime Assistance Service – MAS) sukladno Rezoluciji IMO-a A.950(23), obavlja poslove i zadatke u skladu s Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, obavlja poslove praćenja i identifikacije brodova na velikoj udaljenosti (LRIT), obavlja poslove i zadatke u skladu s drugim propisima, prati primjenu međunarodnih i domaćih propisa koji se odnose na navedena područja nadležnosti, priprema analize i stručna izvješća o radu Nacionalne središnjice i lučkih kapetanija u dijelu poslova traganja i spašavanja, te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odgovorna je za dostupnost usluga traganja i spašavanja na moru, tehničko i postupovno funkcioniranje službe. Nacionalna središnjica sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije iz područja nadležnosti, sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja nadležnosti, priprema stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe. Nacionalna središnjica obavlja stručno osposobljavanje djelatnika, obavlja i druge poslove iz područja nadležnosti Sektora.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) ustrojava se sa sjedištem u Rijeci.

4.3. Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova

Članak 60.

Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih i stručnih poslova koji se odnose na upise i brisanje pomorskih objekata, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata; izdavanje pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcanje, vođenje evidencije o izdanim pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcanje; utvrđivanje stručne osposobljenosti pomoraca, kao i poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama i jahtama, vođenje evidencije o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima o osposobljenosti; vođenje evidencije ukrcaja i iskrcaja hrvatskih pomoraca, obavljanju prijava i odjava hrvatskih pomoraca u mirovinski i zdravstveni sustav Republike Hrvatske. Sektor koordinira aktivnosti područnih jedinica u provedbi prekršajnih postupaka i sankcioniranja pomorskih prekršaja. Obavlja poslove vezane za nautički turizam koji se odnose na dolazak i boravak stranih jahti i brodica, djelatnost iznajmljivanja jahti i brodica, koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih i stručnih poslova evidencije dolaska i boravka stranih jahti i brodica. Sektor prati primjene propisa vezanih za djelokrug rada, predlaže unaprjeđenja, priprema i objedinjava mišljenja područnih jedinica na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa u pitanjima koja ulaze u djelokrug Sektora, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, izrađuje i predlaže donošenje naputaka, uputa, mišljenja o primjeni propisa iz područja nadležnosti. Sektora u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama planira i provodi aktivnosti vezano za realizaciju novih tehničkih projekata, planira i organizira nadogradnju i održavanje informacijskog sustava sigurnosti plovidbe, planira i organizira tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, vodi evidenciju o postojećoj opremi i uređajima, te planira potrebe i nabavu nove opreme i uređaja, kao i ostalog potrošnog materijala za obavljanje redovitih aktivnosti Uprave i područnih jedinica. Sektor obavlja poslove vezane za održavanje, korištenje, obnovu i opremanje brodova i brodica lučkih kapetanija (u daljnjem tekstu: flota). Sektor u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama, te stručnim službama Ministarstva definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti iz nadležnosti Uprave, utvrđuje rizike, nadzire provedbu postavljenih ciljeva, priprema izvještaje o realizaciji postavljenih ciljeva, priprema prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte iz nadležnosti Uprave, te izrađuje i ažurira plan nabave i financijski plan. Sektor radi analizu i kontrolu financijskih prihoda i rashoda Uprave i područnih jedinica, koordinira aktivnosti uspostave, održavanja i ažuriranja evidencija o realizaciji proračunskih sredstava za provedbu programa, aktivnosti i projekata iz nadležnosti Uprave, obavlja stručno-tehničke poslove vezano za održavanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001. Sektor nadzire rad pomorskih učilišta ovlaštenih za obavljanje izobrazbe i naobrazbe pomoraca, nadzire rad posrednika pri zapošljavanju pomoraca. Obavlja potrebnu stručnu i administrativnu suradnju s nadležnim tijelima državne uprave u provedbi poslova iz svoje nadležnosti. Sektor sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacija vezanih uz djelokrug rada.

Za obavljanje poslova Sektora upravnih i stručno-tehničkih poslova, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.3.1. Služba upravnih i općih poslova

4.3.2. Služba stručno-tehničkih poslova.

4.3.1. Služba upravnih i općih poslova

Članak 61.

Služba upravnih i općih poslova koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih poslova koji se odnose na upise i brisanje pomorskih objekata, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata; izdavanje pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcavanje, vođenje evidencije o izdanim pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcanje; utvrđivanje stručne osposobljenosti pomoraca, kao i poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama i jahtama, vođenje evidencije o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima o osposobljenosti; vođenje evidencije ukrcaja i iskrcaja hrvatskih pomoraca, obavljanje prijava i odjava hrvatskih pomoraca u mirovinski i zdravstveni sustav Republike Hrvatske, koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih poslova evidencije dolaska i boravka stranih jahti i brodica. Služba koordinira aktivnosti područnih jedinica u provedbi prekršajnih postupaka i sankcioniranja pomorskih prekršaja. Služba obavlja poslove vezane za utvrđivanje stručne osposobljenosti pomoraca, kao i poslove vezane za utvrđivanje stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama i jahtama. Služba izdaje svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti, te vodi evidenciju o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima o osposobljenosti, koordinira izradu ispitnih pitanja, obavlja poslove vezano za održavanje i nadogradnju baze ispitnih pitanja. Služba prati primjene propisa vezanih za djelokrug rada, predlaže unaprjeđenja, priprema i objedinjava mišljenja područnih jedinica na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa u pitanjima koja ulaze u djelokrug Sektora, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, izrađuje prijedloge naputaka, uputa i mišljenja iz djelokruga rada Službe. Služba koordinira aktivnosti ostalih ustrojstvenih jedinica Uprave i područnih jedinica vezano za ljudske potencijale, te obavlja i druge upravne poslove utvrđene Pomorskim zakonikom, Zakonom o lučkim kapetanijama i drugim propisima. Služba nadzire rad pomorskih učilišta ovlaštenih za obavljanje izobrazbe i naobrazbe pomoraca, nadzire rad pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za izobrazbu brodaraca, nadzire rad posrednika pri zapošljavanju pomoraca. Služba sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacije vezanih uz djelokrug rada. Služba u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama, te stručnim službama Ministarstva definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti iz nadležnosti Uprave, utvrđuje rizike, nadzire provedbu postavljenih ciljeva, priprema izvještaje o realizaciji postavljenih ciljeva, priprema prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte iz nadležnosti Uprave, te izrađuje i ažurira plan nabave i financijski plan. Služba radi analizu i kontrolu financijskih prihoda i rashoda Uprave i područnih jedinica, koordinira aktivnosti uspostave, održavanja i ažuriranja evidencija o realizaciji proračunskih sredstava za provedbu programa, aktivnosti i projekata iz nadležnosti Uprave, obavlja stručno-tehničke poslove vezano za održavanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001.

4.3.2. Služba stručno-tehničkih poslova

Članak 62.

Služba stručno-tehničkih poslova u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama planira i provodi aktivnosti vezano za realizaciju novih tehničkih projekata, planira i organizira tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, vodi evidenciju o postojećoj opremi i uređajima VTS sustava (AIS, radari, VHF, CCTV), planira i organizira nadogradnju i održavanje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe, te planira potrebe i nabavu nove opreme i uređaja, kao i ostalog potrošnog materijala za obavljanje redovitih aktivnosti Uprave i područnih jedinica. Služba vodi evidenciju o statusu i kontrolira pravilnu uporabu flote. Služba u suradnji s lučkim kapetanijama planira, organizira i koordinira aktivnosti vezane za redovito i izvanredno održavanje flote, opremanje flote potrošnim materijalima, dodatnom opremom i uređajima, predlaže rashod postojećih i nabavu novih brodova, plovila i brodica. Služba priprema u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte iz nadležnosti Službe. Služba obavlja poslove prikupljanja, obrade i analize podataka o svim poslovima i aktivnostima Uprave. Služba u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama analizira postojeće procese poslovanja, predlaže izmjene, odnosno razvoj novih procesa, predlaže promjene usmjerene na organizacijska poboljšanja, predlaže uvođenje novih tehnologija i informatičkih rješenja u svrhu poboljšanja efikasnosti i učinkovitosti. Služba analizira potrebe područnih jedinica za poslovnim prostorom, planira tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora područnih jedinica. Služba obavlja financijsko i tehničko planiranje novih projekata, organizira izradu i samostalno radi analizu izvodljivosti projekta, radi izradu projektnih zadataka i tehničke dokumentacije, provodi aktivnosti vezano za dobivanje potrebnih suglasnosti, odobrenja i dozvola nadležnih tijela koji su nužni za realizaciju projekata. Služba pruža podršku ostalim ustrojstvenim jedinicama u provedbi projekata. Sudjeluje u pripremi provedbenih propisa i naputaka o postupanju Uprave i područnih jedinica; sudjeluje u izradi korisničkih priručnika i uputa za rad, pruža podršku djelatnicima područnih jedinica i vanjskim korisnicima tijekom ostvarenja projekata. Služba planira i organizira nadogradnju i održavanje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe, obavlja poslove glede zaštite i prava pristupa aplikacijama Informacijskog sustavu sigurnosti plovidbe, obavlja testiranja i implementaciju novih IT tehnologija, priprema edukaciju korisnika IT sustava. Služba surađuje s drugim državnim tijelima, te nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama vezanim za djelokrug rada.

Za obavljanje poslova Službe stručno-tehničkih poslova, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.3.2.1. Odjel flote i tehničkih sustava

4.3.2.2. Odjel za planiranje i provedbu tehničkih projekata.

4.3.2.1. Odjel flote i tehničkih sustava

Članak 63.

Odjel flote i tehničkih sustava vodi evidenciju o statusu i kontrolira pravilnu uporabu flote lučkih kapetanija, vodi evidenciju o postojećoj opremi i uređajima VTS sustava (AIS, radari, VHF, CCTV), te ostaloj opremi i uređajima koji koriste za obavljanje redovitih aktivnosti Uprava i područne jedinice. Odjel u suradnji s lučkim kapetanijama planira, organizira i koordinira aktivnosti vezane za redovito i izvanredno održavanje flote, opremanje flote potrošnim materijalima, dodatnom opremom i uređajima, predlaže rashod postojećih i nabavu novih brodova i brodica. Odjel planira redovito, te koordinira izvanredno održavanje postojeće opreme i uređaja, planira potrebe i nabavu nove opreme i uređaja, kao i ostalog potrošnog materijala za obavljanje redovitih aktivnosti Uprave i područnih jedinica. Surađuje s drugim državnim tijelima, te nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama vezano za djelokrug rada.

4.3.2.2. Odjel za planiranje i provedbu tehničkih projekata

Članak 64.

Odjel za planiranje i provedbu tehničkih projekata obavlja poslove prikupljanja, obrade i analize podataka o svim poslovima i aktivnostima Uprave. Odjel u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Uprave i područnim jedinicama analizira postojeće procese poslovanja, predlaže izmjene, odnosno razvoj novih procesa, predlaže promjene usmjerene na organizacijska poboljšanja, predlaže uvođenje novih tehnologija i informatičkih rješenja u svrhu poboljšanja efikasnosti i učinkovitosti. Odjel analizira potrebe područnih jedinica za poslovnim prostorom, planira tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora područnih jedinica. Odjel obavlja financijsko i tehničko planiranje novih projekata, organizira izradu i samostalno radi analizu izvodljivosti projekta, radi izradu projektnih zadataka i tehničke dokumentacije, provodi aktivnosti vezano za dobivanje potrebnih suglasnosti, odobrenja i dozvola nadležnih tijela koji su nužni za realizaciju projekata. Odjel pruža podršku ostalim ustrojstvenim jedinicama u provedbi projekata. Sudjeluje u pripremi provedbenih propisa i naputaka o postupanju Uprave i područnih jedinica, sudjeluje u izradi korisničkih priručnika i uputa za rad, pruža podršku djelatnicima područnih jedinica i vanjskim korisnicima tijekom ostvarenja projekata. Odjel planira i organizira nadogradnju i održavanje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe, obavlja poslove glede zaštite i prava pristupa aplikacijama Informacijskog sustavu sigurnosti plovidbe, obavlja testiranja i implementaciju novih IT tehnologija, priprema edukaciju korisnika IT sustava. Odjel surađuje s drugim državnim tijelima, te nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama vezanim za djelokrug rada.

4.4. Lučke kapetanije

Članak 65.

Područne jedinice u sastavu Uprave sigurnosti plovidbe ustrojene na temelju Zakona o lučkim kapetanijama su:

4.4.1. Lučka kapetanija Pula sa sjedištem u Puli

4.4.2. Lučka kapetanija Rijeka sa sjedištem u Rijeci

4.4.3. Lučka kapetanija Senj sa sjedištem u Senju

4.4.4. Lučka kapetanija Zadar sa sjedištem u Zadru

4.4.5. Lučka kapetanija Šibenik sa sjedištem u Šibeniku

4.4.6. Lučka kapetanija Split sa sjedištem u Splitu

4.4.7. Lučka kapetanija Ploče sa sjedištem u Pločama

4.4.8. Lučka kapetanija Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku.

4.4.1. Lučka kapetanija Pula sa sjedištem u Puli

Članak 66.

U Lučkoj kapetaniji Pula, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.4.1.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

4.4.1.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.4.1.3. Odjel za pravne poslove

4.4.1.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Pula ima ispostave izvan svog sjedišta i to:

4.4.1.5. Ispostava Umag sa sjedištem u Umagu, za područje od granica sa Republikom Slovenijom do rta Malin kod Lovrečice;

4.4.1.6. Ispostava Novigrad sa sjedištem u Novigradu, za područja od rta Malin kod Lovrečice do polovice Tarske uvale;

4.4.1.7. Ispostava Poreč sa sjedištem u Poreču, za područja od sredine Tarske uvale do sredine Limskog kanala;

4.4.1.8. Ispostava Rovinj sa sjedištem u Rovinju, za područje od sredine Limskog kanala do rta Barbarige;

4.4.1.9. Ispostava Raša sa sjedištem u Trgetu, za područje od sredine uvale Raša do polovine uvale Prhlog;

4.4.1.10. Ispostava Rabac sa sjedištem u Rabcu, za područje od sredine uvale Prhlog do sredine uvale Stupava kod Brestove.

Uže područje Lučke kapetanije Pula obuhvaća područje koje graniči sa granicama ispostave Rovinj i ispostave Raša.

4.4.2. Lučka kapetanija Rijeka sa sjedištem u Rijeci

Članak 67.

U Lučkoj kapetaniji Rijeka, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.4.2.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

4.4.2.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.4.2.3. Odjel za pravne poslove

4.4.2.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Rijeka ima ispostave izvan svog sjedišta i to:

4.4.2.5. Ispostava Opatija sa sjedištem u Opatiji, za područje od rta Cezara do sredine uvale Preluk;

4.4.2.6. Ispostava Bakar sa sjedištem u Bakru, za područje od rta Babno do uvale Črno u Bakarskom zaljevu;

4.4.2.7. Ispostava Crikvenica sa sjedištem u Crikvenici, za područje uvale Zamlat u Tihom kanalu do rta Tokal;

4.4.2.8. Ispostava Krk sa sjedištem u Krku, za područje od rta Manganel do zapadnog rta uvale Valunta uključujući otoke Plavnik i Kormati;

4.4.2.9. Ispostava Punat sa sjedištem u Puntu, za područje od zapadnog rta uvale Valunta do rta Bracol, uključujući otočić Galun;

4.4.2.10. Ispostava Cres sa sjedištem u Cresu, za područje sjevernog dijela otoka Cresa do rta Kijac na zapadnoj strani otoka Cres, a na istočnoj strani do rta Sveti Duh sjeverno od uvale Koromačina;

4.4.2.11. Ispostava Rab sa sjedištem u Rabu, za područje dijela otoka Rab, koje graniči s ispostavom Lopar, uključujući otoke Dolin, Dolfin i Laganj;

4.4.2.12. Ispostava Mali Lošinj sa sjedištem u Malom Lošinju, za područje južnog dijela otoka Cresa od granice ispostave Nerezine, područje južnog dijela otoka Lošinj s pripadajućim otocima Zeča, Visoki, Ilovik, Orjuč Veli i Mali, Oruda i grebeni Palacol;

4.4.2.13. Ispostava Omišalj sa sjedištem u Omišlju, za područje od uvale Slivanjska do rta Čuf na zapadnoj obali otoka Krka;

4.4.2.14. Ispostava Novi Vinodolski sa sjedištem u Novom Vinodolskom, za područje od rta Tokal do sjevernog rta uvale Bunica;

4.4.2.15. Ispostava Baška sa sjedištem u Baški, za područje od rta Bracol do uvale Butinj, uključujući otok Prvić i otočić Zec;

4.4.2.16. Ispostava Šilo sa sjedištem u Šilu, za područje od uvale Butinj do uvale Slivanjska

4.4.2.17. Ispostava Mošćenička Draga sa sjedištem u Mošćeničkoj Dragi, za područje od uvale Stupova do rta Cezara;

4.4.2.18. Ispostava Kraljevica sa sjedištem u Kraljevici, za područje od uvale Črno u Bakarskom zaljevu do uvale Zamlat u Tihom kanalu;

4.4.2.19. Ispostava Malinska sa sjedištem u Malinskoj, za područje od rta Čuf do rta Manganel;

4.4.2.20. Ispostava Susak sa sjedištem u Susku, za područje otoka Suska, te otočići Srakane Vele i Male;

4.4.2.21. Ispostava Nerezine sa sjedištem u Nerezinama, za područje koje graniči s ispostavom Cres, otočići Čutin Veli i Čutin Mali, otočić Trstenik, Lošinjski kanal, otočić Osir Mali, te sjeverni dio otoka Lošinj od rta Osor do uvale Tomožine;

4.4.2.22. Ispostava Lopar sa sjedištem u Loparu, za područje koje obuhvaća sjeverozapadni dio otoka Raba koje graniči s ispostavom Rab, te otoci Goli i Grgur;

4.4.2.23. Ispostava Unije sa sjedištem u Unijama, za područje otoka Unije.

Uže područje Lučke kapetanije Rijeka obuhvaća područje koje graniči sa granicama ispostave Bakar i ispostave Opatija.

4.4.3. Lučka kapetanija Senj sa sjedištem u Senju

Članak 68.

U Lučkoj kapetaniji Senj, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.4.3.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

4.4.3.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.4.3.3. Odjel za pravne poslove.

Odjel za pravne poslove Lučke kapetanije Senj obavlja i poslove Odjela za upravne poslove iz članaka 78. ove Uredbe.

Lučka kapetanija Senj ima ispostave izvan svog sjedišta i to:

4.4.3.4. Ispostava Sveti Juraj sa sjedištem u Svetom Jurju, za područje od sredine uvale Spasovac do rta Biluća na jugu;

4.4.3.5. Ispostava Jablanac sa sjedištem u Jablancu, za područje od rta Biluća do južnog rta uvale Koromačina;

4.4.3.6. Ispostava Karlobag sa sjedištem u Karlobagu, za područje od južnog rta uvale Koromačina do sredine uvale Mandalina;

4.4.3.7. Ispostava Novalja sa sjedištem u Novalji, za područje sjeverozapadnog dijela otoka Paga, od južne granice naselja Gajac između rtova Straško i Crna, a na sjeveroistočnoj strani, počevši od sjevernog ruba uvale Katarelac, te pripadajuće otoke i otočiće Škrda, Veli Dolfin, Mali Dolfin i Veli školj (Tonar).

Uže područje Lučke kapetanije Senj obuhvaća područje od sjevernog rta uvale Bunica do sredine uvale Spasovac na jugu.

4.4.4. Lučka kapetanija Zadar sa sjedištem u Zadru

Članak 69.

U Lučkoj kapetaniji Zadar, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.4.4.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

4.4.4.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.4.4.3. Odjel za pravne poslove

4.4.4.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Zadar ima ispostave izvan svog sjedišta i to:

4.4.4.5. Ispostava Biograd n/M sa sjedištem u Biogradu n/M obuhvaća područje ograničeno: okomicom od rta Krmčine, sredinom Pašmanskog kanala na granicu ispostave Preko, jugozapadno sredinom Srednjeg kanala do sredine spojnice hrid Blitvica – otok Gangaro, sredinom spojnice otok Kornat otok Murvenjak, zatim zaokreće u sjeveroistočnom pravcu do sredine spojnice otok Murvenjak otok Prišnjak, sredinom spojnice otok Vrgada otok Arta i sjeverno od svjetionika Artica na uvalu Lučica;

4.4.4.6. Ispostava Sali sa sjedištem u Salima obuhvaća područje ograničeno jugoistočnom granicom ispostave Božava, sjeveroistočno: sredinom Iškog kanala, a potom sa sredine spojnice rt Parda – otok Lavdara zaokreće u pravcu sjeveroistoka do sredine srednjeg kanala, jugoistočno sredinom prolaza između otok Lavdara – otok Kurba mala između otočića Glamoč i Dugi otok, sredinom kanala do prolaza Vela Proversa, zatim južno do svjetionika Sestrice, potom okomito na liniju unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora;

4.4.4.7. Ispostava Preko sa sjedištem u Preku obuhvaća područje ograničeno sjeverozapadno na granicu ispostave Ist, zapadno na granicu ispostave Božava, te južno na granicu ispostave Sali; sa sjeveroistočne strane sredinom Zadarskog kanala; jugoistočno sredinom prolaza Mali Ždrelac do granice ispostave Sali;

4.4.4.8. Ispostava Pag sa sjedištem u Pagu, obuhvaća područje od sredine uvale Mandalina na kopnu do sredine Velebitskog kanala gdje zakreće u smjeru sjeverozapada i prati liniju sredine Velebitskog kanala i dalje nastavlja sredinom Paških vrata i Paškog zaljeva do sjevernog ruba uvale Katarelac pa kopnom prema južnoj granici naselja Gajac, između rtova Straško i Crna u smjeru jugozapada do sredine Maunskog kanala gdje nastavlja sredinom Maunskog kanala, zakreće u smjeru jugozapada između otoka Škrda i Maun do sjeverne granice ispostave Silba;

4.4.4.9. Ispostava Starigrad Paklenica sa sjedištem u Starigradu, obuhvaća područje ograničeno sa sjeverozapadne strane granicom Lučke kapetanije Senj, granicom ispostave Pag do Ljubačkih vrata gdje prati obalu kopna u smjeru jugoistoka do granice sa ispostavom Novigrad;

4.4.4.10. Ispostava Silba sa sjedištem u Silbi obuhvaća područje ograničeno sjeveroistočno i sjeverozapadno linijom koja ide sredinom Pohlibskog kanala do točke 3 milje sjeverno od svjetionika Morovnik, sredinom spojnice rt Radovan (otok Ilovik) svjetionik Grujica, potom okomito na liniju unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora; jugoistočno sredinom Virskog mora između otoka Vira i rta Plančić; sredinom kanala otok Olib – otok Ist, sredinom prolaza Greben otok Škarda i sredinom Premudskih vrata, a potom okomito na liniju unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora;

4.4.4.11. Ispostava Ist sa sjedištem u Istu obuhvaća područje ograničeno jugoistočnom i jugozapadnom granicom ispostave Silba; jugozapadnom granicom ispostave Privlaka; sjeverozapadnom granicom ispostave Preko i sjevernom granicom ispostave Božava koja prolazi sredinom prolaza Maknare do granice unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora;

4.4.4.12. Ispostava Novigrad sa sjedištem u Novigradu obuhvaća područje sa sjeveroistoka omeđeno granicom ispostave Starigrad, a sa sjeverozapadne strane ograničeno spojnicom uvala Trstenica – sredine Ljubačkih vrata;

4.4.4.13. Ispostava Privlaka sa sjedištem u Privlaci obuhvaća područje od Ljubačkih vrata sredinom Ljubačkog zaljeva, sredinom uvale Stara Povljana, sredinom prolaza između rta Prutno i rta Jasenovo te dalje u smjeru sjeverozapada kanalom Nove Povljane do jugoistočne granice ispostave Silba, granicom sjeveroistočne granice ispostave Ist u pravcu jugoistoka do okomice rt Sv. Petar na otoku Ugljanu gdje skreće u smjeru uvale Dražnik na kopnu;

4.4.4.14. Ispostava Božava sa sjedištem u Božavi obuhvaća područje od uvale Ovča na Dugom otoku do sredine Rivanjskog kanala, sredinom Rivanjskog kanala do jugoistočne granice ispostave Ist, a od uvale Ovča u pravom smjeru do granice unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora.

Uže područje Lučke kapetanije Zadar obuhvaća područje koje graniči sa granicama ispostave Privlaka, ispostave Preko i ispostave Biograd n/M.

4.4.5. Lučka kapetanija Šibenik sa sjedištem u Šibeniku

Članak 70.

U Lučkoj kapetaniji Šibenik, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.4.5.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

4.4.5.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.4.5.3. Odjel za pravne poslove

4.4.5.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Šibenik ima ispostave izvan svog sjedišta i to:

4.4.5.5. Ispostava Murter sa sjedištem u Murteru obuhvaća područje ograničeno sa zapada linijom uvala Lučica na kopnu (ispod Vranskog jezera) te u smjeru 2700 obuhvaćajući otočiće Artice, te istočni rt otoka Murvenjak sredina Sitskog kanala-plič Balabra-Gornja Aba – sredina kanala Proversa Vela – otok Alba Vela istočni rt otoka Sestrice Male, a zatim okomito do granice teritorijalnog mora, a s istoka sredinom uvale Spličac na svjetionik Rat, te ravna crta do sredine uvale Plitka Vala, zatim kopnom te spojnica otok Tužbina – rt Opat – spojnica zapadni rt otoka Škulj i jugoistočna obala Ravni Žakan, te okomito na crtu granice teritorijalnog mora;

4.4.5.6. Ispostava Tisno sa sjedištem u Tisnom obuhvaća područje ograničeno sa zapada granicom ispostave Murter, a sa istoka linijom sjeverozapadni rt uvale Sovlja, sredinom spojnice Hrid Mala Mare – otok Dužac, sredinom između otočića Samograd i Rapošnjak, a zatim okomito do granice teritorijalnog mora;

4.4.5.7. Ispostava Vodice sa sjedištem u Vodicama obuhvaća područje ograničeno sa zapada granicom ispostave Tisno, sa istoka od uvale Srim, spojnica svjetionik Roženik otok Lupac, zatim istočni rt o. Zmajan, te u smjeru 1800 do subočice svjetionika Hrbošnjak, te okomito na crtu teritorijalnog mora;

4.4.5.8. Ispostava Primošten sa sjedištem u Primoštenu obuhvaća područje ograničeno sa zapada rt Oštrica u smjeru 2250 do subočice otoka Lukovnjak, te okomito na crtu teritorijalnog mora; istočno rt Zečevo na točku 0,5 Nm istočno od otoka Svilan, te okomito na crtu teritorijalnog mora;

4.4.5.9. Ispostava Rogoznica sa sjedištem u Rogoznici obuhvaća područje ograničeno sa sjeverozapada jugoistočnom granicom Lučke ispostave Primošten, a sa jugoistoka sredinom uvale Sićenica – o. Muljica, a zatim okomito na liniju granice teritorijalnog mora.

Uže područje Lučke kapetanije Šibenik obuhvaća područje ograničeno područjem ispostava Vodice i Primošten.

4.4.6. Lučka kapetanija Split sa sjedištem u Splitu

Članak 71.

U Lučkoj kapetaniji Split, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.4.6.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

4.4.6.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.4.6.3. Odjel za pravne poslove

4.4.6.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Split ima ispostave izvan svog sjedišta i to:

4.4.6.5. Ispostava Trogir sa sjedištem u Trogiru obuhvaća područje ograničeno sa sjeverozapada jugoistočnom granicom ispostave Rogoznica, sa istoka rt Tašće – zapadna granica ispostave Kaštela, istočno od naselja Arbanija meridijanom 16º 19’ E do sredine Splitskog kanala, a jugoistočno sredinom dijela Splitskog kanala južno od pličine Mlini, sredinom Šoltanskog kanala i u istom pravcu okomito na granicu teritorijalnog mora;

4.4.6.6. Ispostava Makarska sa sjedištem u Makarskoj obuhvaća područje ograničeno, sa jugozapada od sredine uvale Vrulja sredinom kanala između Brača i kopna, sredinom Hvarskog kanala granicom ispostave Sućuraj do okomite linije koja ide sredinom uvale Vodica (jugoistočno od luke Gradac);

4.4.6.7. Ispostava Milna sa sjedištem u Milni obuhvaća područje ograničeno, sa sjevera područjem ispostave Supetar, sa zapada istočnom granicom ispostave Rogač, sa juga granicom Lučkih ispostava Hvar, Stari Grad i sa istoka granicom Lučke ispostave Bol;

4.4.6.8. Ispostava Supetar sa sjedištem u Supetru obuhvaća područje ograničeno, sa istoka zapadnom granicom ispostave Sumartin, sa sjevera Bračkim i Splitskim kanalom do istočne granice ispostave Rogač, a potom njenom granicom do paralele rta Gomilica;

4.4.6.9. Ispostava Stari Grad sa sjedištem u Starom Gradu obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom ispostave Hvar, sa sjevera sredinom Hvarskog kanala, te istočno do meridijana koji prolazi kroz Plani rat (o. Hvar);

4.4.6.10. Ispostava Jelsa sa sjedištem u Jelsi obuhvaća područje ograničeno, sa zapada istočnom granicom ispostave Hvar i Stari Grad, sa sjevera sredinom Hvarskog kanala do meridijana koji prolazi sredinom Rta Zarače (u. Pokrivenik), sa istoka meridijanom koji prolazi sredinom rta Zarače i od uvale Crvanj (južna obala o. Hvar) okomito na sredinu Korčulanskog kanala;

4.4.6.11. Ispostava Vis sa sjedištem u Visu obuhvaća područje ograničeno, sa zapada istočnom granicom ispostave Komiža, a sa istoka sredinom Viškog kanala do sredine spojnice otoka Greben (o. Vis) – rt. Proizd, zatim na sredinu spojnice o. Sušac – o. Ravnik (o. Vis) i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora;

4.4.6.12. Ispostava Hvar sa sjedištem u Hvaru obuhvaća područje ograničeno, sa sjevera dijelom granice Lučke ispostave Rogač, zatim sredinom Hvarskog kanala, sredinom Starigradskog zaljeva do uvale Radonjić dol, sa jugozapada granicom Lučke ispostave Vis, sa juga sredinom Korčulanskog kanala, a sa istoka sredinom spojnice hridi Lukavci o. Šćedro do rta Nedija na otoku Hvaru;

4.4.6.13. Ispostava Omiš sa sjedištem u Omišu obuhvaća područje ograničeno, sa istoka i juga granicom ispostava Makarska, Sumartin i Supetar, a sa zapada linijom koja od rta Mutogras ide okomito na sredinu Bračkog kanala;

4.4.6.14. Ispostava Rogač sa sjedištem u Rogaču (o. Šolta) obuhvaća područje ograničeno jugoistočnom granicom ispostave Trogir, sa sjevera sredinom Splitskog kanala, sa istoka sredinom Splitskih vrata do sredine Hvarskog kanala, a zatim u zapadnom pravcu do granice teritorijalnog mora;

4.4.6.15. Ispostava Sumartin sa sjedištem u Sumartinu obuhvaća područje ograničeno, sa istoka granicom ispostave Makarska, sa juga granicom ispostava Jelsa i Sućuraj, sa sjevera sredinom Bračkog kanala do meridijana koji prolazi istočnim rtom uvale Veselje, a sa zapada meridijanom koji prolazi rtom Gališnjak (južna obala otoka Brača);

4.4.6.16. Ispostava Bol sa sjedištem u Bolu obuhvaća područje ograničeno, sa istoka meridijanom koji prolazi rtom Gališnjak, sa juga sredinom Hvarskog kanala i sa zapada meridijanom koji prolazi kroz uvalu Dračeva (južna obala o. Brač);

4.4.6.17. Ispostava Sućuraj sa sjedištem u Sućurju obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom ispostave Jelsa, a sa sjevera sredinom Hvarskog kanala, sredinom prolaza Sućuraj – Drvenik, južno sredinom Korčulanskog i Neretvanskog kanala;

4.4.6.18. Ispostava Komiža sa sjedištem u Komiži obuhvaća područje ograničeno meridijanom koji prolazi kroz otočić Kamik, na sjever do granice ispostave Rogač, a na jugu meridijanom koju prolazi od zapadnog rta uvale Stiniva na jug do granice teritorijalnog mora, obuhvaćajući otoke: Biševo, Svetac, Jabuka, Palagruža i područje pripadajućih teritorijalnih voda;

4.4.6.19. Ispostava Kaštela sa sjedištem u Kaštel Gomilici obuhvaća područje ograničeno, sa zapada meridijanom koji prolazi rt Tašće – istočna granica ispostave Trogir, s istoka meridijanom koji prolazi zapadnim dijelom tvornice Sv. Kajo (Solin), te s juga linijom rt Tašće – hrid Galija – plićina Šilo – zapadni dio tvornice Sv. Kajo.

Uže područje Lučke kapetanije Split obuhvaća područje ograničeno sa zapada ispostavom Trogir, s juga ispostavama Rogač i Supetar, sa sjevera ispostavom Kaštela, s istoka ispostavom Omiš.

4.4.7. Lučka kapetanija Ploče sa sjedištem u Pločama

Članak 72.

U Lučkoj kapetaniji Ploče, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.4.7.1 Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

4.4.7.2 Odjel za inspekcijske poslove

4.4.7.3 Odjel za pravne poslove

4.4.7.4 Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Ploče ima ispostavu izvan svog sjedišta i to:

4.4.7.5. Ispostava Metković sa sjedištem u Metkoviću koja obuhvaća područje koje ide od otoka Osinj okomito na liniju koja ide sredinom Malog mora do ulaza u zaljev Klek Neum (granica Bosne i Hercegovine), te rijeku Neretvu od Opuzena uzvodno do granice sa Bosnom i Hercegovinom.

Uže područje Lučke kapetanije Ploče obuhvaća područje ograničeno sa jugoistoka granicom ispostave Metković, a sa juga sredinom Neretvanskog kanala, sa sjeverozapada granicom ispostave Makarska, te donji tok Neretve nizvodno od granice ispostave Metković.

4.4.8. Lučka kapetanija Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku

Članak 73.

U Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.4.8.1. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

4.4.8.2. Odjel za inspekcijske poslove

4.4.8.3. Odjel za pravne poslove

4.4.8.4. Odjel za upravne poslove.

Lučka kapetanija Dubrovnik ima ispostave izvan svog sjedišta i to:

4.4.8.5. Ispostava Orebić sa sjedištem u Orebiću obuhvaća područje južne strane poluotoka Pelješac od granice ispostave Trstenik, od meridijana koji prolazi kroz uvalu Prerilučica (u. Lučica) – ispod mjesta Podstup, 1 Nm od obale, područjem prema zapadu sredinom zaljeva Trstenica tj. između o. Sestrice i kopna, dalje prema zapadu sredinom kanala između o. Stupe i kopna, sredinom Pelješkog kanala, sredinom spojnice rt Osičac (Pelješac) – u. Vaja (o. Korčula) do meridijana koji prolazi uvalom Rasoha (o. Korčula), sa sjeverne strane do granice sa ispostavom Sućuraj, tj. sredinom Neretvanskog kanala prema istoku do meridijana koji prolazi uvalom Jelinska (zapadno od mjesta Duba), odnosno granice ispostave Trpanj;

4.4.8.6. Ispostava Korčula sa sjedištem u Korčuli obuhvaća područje ograničeno sa zapada granicom ispostave Vela Luka, sa sjevera granicom ispostave Orebić, a s južne strane Pelješca od granice ispostave Orebić do sredine spojnice rt Ražnjić – rt Goli i sa juga sredinom Lastovskog kanala;

4.4.8.7. Ispostava Vela Luka sa sjedištem u Veloj Luci obuhvaća područje ograničeno sa sjevera južnom granicom lučkih ispostava Hvar i Jelsa, sa zapada istočnom granicom ispostave Vis, sa juga sredinom Lastovskog kanala, a sa istoka meridijanom koji prolazi kroz rt Riščanac na južnog strani otoka i na sjevernoj strani otoka meridijanom koji prolazi kroz uvalu Rasoha;

4.4.8.8. Ispostava Lastovo sa sjedištem u Ublima obuhvaća područje ograničeno, sa sjevera južnom granicom ispostava Korčula i Vela Luka, sa istoka meridijanom koji prolazi sredinom spojnice rt Goli – Glavat na granicu teritorijalnih voda, a sa juga i zapada do granice teritorijalnih voda uključujući otoke: Sušac, Donji Školji, Rohovnjac i Glavat, kao i sve otočiće na tom području;

4.4.8.9. Ispostava Cavtat sa sjedištem u Cavtatu obuhvaća područje ograničeno, sa sjeverozapada rtom Pelegrin, zapadno od otoka Bobara i u produženju okomito na granicu teritorijalnog mora, a sa jugoistoka uvala Klaćine, rt Oštro i okomito na granicu teritorijalnog mora;

4.4.8.10. Ispostava Slano sa sjedištem u Slanom obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom lučkih ispostava Ston i Sobra, s juga sjeverni dio Koločepskog kanala s otocima Jakljan i Šipan, kroz prolaz veliki Vratnik prema moru 2 Nm, s istoka Lučkom kapetanijom Dubrovnik, sredinom Lopudskih vrata;

4.4.8.11. Ispostava Ston sa sjedištem u Stonu obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom lučkih ispostava Trpanj i Trstenik, sa sjevera Lučkom ispostavom Metković i akvatorijem Bosne i Hercegovine, te okomicom na položaj zvan Podimotica (kanal Mali Ston), sa jugoistoka Lučkom ispostavom Slano, oko rta Grbljava kroz prolaz Veliki Vratnik na jugu sredinom Mljetskog kanala i Lučkom ispostavom Sobra;

4.4.8.12. Ispostava Trstenik sa sjedištem u Trsteniku obuhvaća područje ograničeno, sa zapada istočnom granicom ispostave Korčula i ispostave Orebić, s juga sredinom Mljetskog kanala do okomice na rt Rona (Pelješac);

4.4.8.13. Ispostava Sobra sa sjedištem u Sobri (otok Mljet) obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom lučkih ispostava Korčula i Ubli, sa sjevera granicom lučkih ispostava Trstenik i Ston, sa istoka sredinom prolaza između otoka Jakljanja i rta Gruj, a zatim okomito na granicu teritorijalnog mora;

4.4.8.14. Ispostava Trpanj sa sjedištem u Trpnju obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom ispostave Orebić, sa sjevera granicom Lučke ispostave Sućuraj i Lučke kapetanije Ploče, a s istoka okomitom linijom koja ide od rta Rad do sela Sreser i okomito na sredinu Malog mora;

4.4.8.15. Ispostava Gradska Luka sa sjedištem u Staroj gradskoj luci obuhvaća područje oko rta Danče do rta Pelegrin uključujući otok Lokrum i ostale uvale na tom području;

4.4.8.16. Ispostava Komolac sa sjedištem u Komolcu obuhvaća područje Rijeke dubrovačke od ušća do izvora označenim s juga rtom Kantafig, a sa sjevera rtom Lozica.

Uže područje Lučke kapetanije Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku obuhvaća područje ograničeno sa zapada lučkim ispostavama Slano i Sobra, a sa istoka granicom ispostave Cavtat.

Članak 74.

Lučke kapetanije obavljaju poslove nadzora plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru sukladno Nacionalnom planu traganja i spašavanja ljudskih života na moru, inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor nad pomorskim dobrom, poslove upisa i brisanja pomorskih objekata, te vođenja upisnika pomorskih objekata, poslove utvrđivanja sposobnosti pomorskih objekta za plovidbu, poslove upisa i brisanja brodica, te vođenja očevidnika brodica, poslove baždarenja i tehničkih pregleda brodica, poslove izdavanja pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcanje, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, poslove prijave i odjave pomoraca u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izdavanje i vođenje očevidnika izdanih ovlaštenja za obavljanje službe na brodovima, te druge upravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe na moru prema posebnom zakonu i drugim propisima.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

Članak 75.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja iz članaka 66. do 73. ove Uredbe obavlja poslove neposrednog nadzora plovidbe i peljarenja pomorskih objekata u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, obavlja poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru sukladno Nacionalnom planu traganja i spašavanja ljudskih života na moru, zaprima najave i prijave dolaska brodova, brodske isprave i knjige, te iste kontrolira, obavlja prihvat plovnih objekata na dolasku, te otpremu na odlasku i nadzire poslove dolaska i odlaska plovnih objekta, dolaska i boravka stranih jahti i brodica, izdaje dozvolu za slobodan promet s obalom, te dozvolu odlaska broda, vodi evidenciju dolazaka i odlazaka brodova u lukama na području nadležnosti lučke kapetanije, nadzire ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, nadzire održavanje reda u lukama i pomorski promet, zaprima i ovjerava prijave pomorskih nesreća i sudjeluje u provođenju upravnih istraga pomorskih nesreća, nadzire sigurnost plovidbe stranih i domaćih plovnih objekata, odobrava sidrenje brodova u slučaju više sile na područjima koja nisu predviđena za isto, izdaje odobrenje za plovidbu u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama stranim jahtama i brodicama, obavlja preglede brodica, jahti i brodova pod hrvatskom zastavom, obavlja osnovne preglede brodova stranih zastava, nadzire isprave i knjige plovnih objekata, ovjerava brodske isprave i knjige i dokumente članova posade, izdaje knjigu popisa posade za brodove hrvatske državne pripadnosti na temelju rješenja lučkog kapetana, prikuplja i obrađuje podatke o izdanim odobrenjima stranim jahtama i brodicama, sudjeluje u poslovima zaštite mora od onečišćenja, te po potrebi obavlja očevid u slučajevima onečišćenje mora i daje naloge koncesionarima u lukama i na pomorskom dobru, evidentira i ovjerava ukrcaj i iskrcaj pomoraca, upisuje liječničke preglede u pomorske knjižice, izdaje odobrenja za športske i druge aktivnosti na moru, obavlja motrenja za potrebe sigurnosti plovidbe i meteorološka motrenja, vodi statistiku prometa brodova, robe i putnika, koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Odjela, obavlja inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe, te obavlja i druge poslove sigurnosti plovidbe, zaštite mora od onečišćenja s brodova i pomorskog prometa sukladno odredbama Pomorskog zakonika, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet i podzakonskih akata, kao i drugih domaćih i međunarodnih propisa.

Odjel za inspekcijske poslove

Članak 76.

Odjel za inspekcijske poslove iz članaka 66. do 73. ove Uredbe obavlja inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, poslove inspekcijskog nadzora nad pomorskim objektima, lukama, objektima sigurnosti plovidbe, održavanjem i obilježavanjem plovnih putova, izgradnjom objekata i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru na unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, odnosno na njihovim obalama, kao i ostale inspekcijske poslove sukladno odredbama Pomorskog zakonika, Zakona o lučkim kapetanijama, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, Zakona kojim se uređuje prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, Zakona kojim se uređuje postupno isključenje tankera bez dvostruke oplate, Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, odredbama Tehničkih pravila, kao i drugih domaćih i međunarodnih propisa. Odjel obavlja inspekcijski nadzor sigurnosne zaštite luka otvorenih za domaći i međunarodni promet. Odjel sudjeluje u provođenju upravnih istraga pomorskih nesreća. Koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Odjela.

Odjel za pravne poslove

Članak 77.

Odjel za pravne poslove iz članaka 66. do 73. ove Uredbe obavlja poslove upisa i brisanja pomorskih objekata, poslove vođenja upisnika i očevidnika pomorskih objekata i odgovarajućih pomoćnih knjiga, izdavanja isprava i knjiga pomorskih objekata. Odjel obavlja poslove izdavanja pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcanje, vođenja evidencije o izdanim pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcanje; obavlja poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, kao i poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama i jahtama. Odjel izdaje svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti, te vodi evidenciju o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima. Odjel obavlja poslove upisa i brisanja pomorskih agenata, te vođenje upisnika pomorskih agenata. Odjel obavlja poslove vezane za vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju zbog povrede pomorskih propisa, kao i poslove vođenja evidencija o prekršajnim postupcima zbog počinjenja pomorskog prekršaja, brine se o provedbi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga, te obavlja druge pravne i stručne poslove prema posebnim zakonima i drugim propisima. Koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Odjela.

Odjel za upravne poslove

Članak 78.

Odjel za upravne poslove iz članaka 66. i 67. i članaka od 69. do 73. ove Uredbe obavlja poslove vođenja evidencije o ukrcaju i iskrcaju hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi, obavlja prijavu i odjavu na obvezno mirovinskog i obvezno zdravstveno osiguranje hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi, izdaje potvrde o danima plovidbe. Odjel brine o radnopravnim pitanjima službenika i namještenika lučke kapetanije i ispostava lučke kapetanije, brine o tekućim poslovima održavanja poslovnih prostora, flote, opreme i uređaja lučke kapetanije i ispostava lučke kapetanije. Odjel obavlja poslove nabave za potrebe redovnih aktivnosti lučke kapetanije; obavlja administrativne, računovodstvene i financijske poslove. Odjel obavlja planskorazvojne i informatičke poslove za potrebe kapetanije i ispostava, te obavlja i druge upravne i tehničke poslove sukladno posebnim propisima. Koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Odjela.

Ispostave lučkih kapetanija

Članak 79.

Ispostave lučkih kapetanija iz članaka 66. do 73. ove Uredbe nadziru provedbu zakona i drugih propisa u kojima se regulira sigurnost plovidbe, održavanje reda na pomorskom dobru, održavanje reda u lukama, plovidba, pristajanje, privezivanje, odvezivanje i sidrenje brodova, jahti i brodica, vode očevidnik brodica i utvrđuju njihovu sposobnost za plovidbu, nadziru ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, vode knjigu dolazaka i odlazaka brodova, evidentiraju i ovjeravaju ukrcaj i iskrcaj pomoraca, upisuju liječničke preglede u pomorske knjižice, vode statistiku prometa brodova, robe i putnika, sudjeluju u traganju i spašavanju ljudskih života i imovine na moru, nadziru plovidbu stranih jahti i brodica, izdaju odobrenje za plovidbu u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama stranim jahtama i brodicama, prikupljaju i obrađuju podatke o izdanim odobrenjima stranim jahtama i brodicama, obavljaju inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe, nadziru brodske isprave i knjige plovnih objekata, zaprimaju i ovjeravaju prijave pomorskih nesreća, sudjeluju u provođenju upravnih istraga pomorskih nesreća, obavljaju preglede brodica, jahti i brodova pod hrvatskom zastavom, sudjeluju u poslovima zaštite mora od onečišćenja, te po potrebi obavljaju očevid u slučajevima onečišćenja mora i daje naloge koncesionarima u lukama i na pomorskom dobru, obavljaju meteorološka motrenja i mjerenja za potrebe sigurnosti plovidbe, sankcioniraju počinitelje pomorskih prekršaja, ovjeravaju dnevnik ronjenja i izdaju dozvole za individualno ronjenje, izvješćuju lučku kapetaniju o utvrđenim opasnostima za plovidbu, nastalim promjenama na plovnom putu, luci ili drugom dijelu pomorskoga dobra, te obavljaju i druge poslove sukladno posebnim propisima.

5. UPRAVA CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Članak 80.

Uprava cestovnog i željezničkog prometa obavlja upravne i stručne poslove iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, osigurava provođenje utvrđene politike razvoja cestovnog prometa i izvršavanje zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva u području cestovnog prometa; predlaže projekte i programe razvoja cestovnog prometa i sigurnosti cestovnog prometa, prati, utvrđuje i analizira pokazatelje razvoja cestovnog prometa i sigurnosti prometa, priprema prijedloge mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja u cestovnom prometu, predlaže i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i dugih propisa iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, sudjeluje u radu međunarodnih tijela i institucija, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, surađuje u izradi nacrta prijedloga ugovora i drugih međunarodnih akata, prati i analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata u djelatnosti cestovnog prometa, obavlja poslove upravnog postupka iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera, rješenja i druge akte iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni promet i sigurnost prometa na cestama, te ostale poslove koji proizlaze iz prirode posla po nalogu nadležne osobe. Uprava provodi upravnopravne i druge stručne poslove koji se odnose na željeznički i kombinirani prijevoz i područje žičara, vučnica i uspinjača.

Uprava priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, priprema nacrte podzakonskih akata, provodi upravni nadzor nad primjenom propisa, priprema prijedloge ugovora iz područja rada, daje odobrenje za ukidanje vlakova za prijevoz putnika koji su od općeg gospodarskog interesa za vrijeme važenja voznog reda, izrađuje i sudjeluje u pripremi izrade nacrta prijedloga zakona i uredbi o ratifikaciji međunarodnih ugovora, izrađuje i sudjeluje u izradi prijedloga međudržavnih sporazuma i ugovora koji se odnose na željeznički i kombinirani promet, sudjeluje u radu međunarodnih tijela za željeznički i kombinirani promet, njihovih upravnih i radnih tijela te radnih skupina, sudjeluje u predlaganju politike razvoja, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna i drugih financijskih i razvojno planskih dokumenata, obavlja redovite poslove planiranja, praćenja i nadzora realizacije financijskih sredstava osiguranih državnim proračunom, izrađuje izvješća i analize o financijskom poslovanju u domeni javnog financiranja, procjenjuje opravdanost zahtjeva za naknadu za prijevozne usluge od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, provodi nadzor nad gradnjom u području žičara, vučnica i uspinjača, vodi postupak davanja koncesija, te obavlja poslove vezane uz koordinaciju pripreme i provedbe projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno programa pomoći Europske unije I. komponente za područje željezničkog prometa i žičara, pruža stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, prati i analizira stanje, poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata, sudjeluje u izradi prijedloga mjera za razvitak i poboljšanje rada iz područja željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave cestovnog i željezničkog prometa, ustrojavaju se sljedeći sektori:

5.1. Sektor cestovnog prometa

5.2. Sektor željezničkog prometa i žičara.

5.1. Sektor cestovnog prometa

Članak 81.

Sektor cestovnog prometa obavlja upravne i stručne poslove iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, osigurava provođenje utvrđene politike razvoja cestovnog prometa i izvršavanje zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva u području cestovnog prometa, predlaže projekte i programe razvoja cestovnog prometa i sigurnosti cestovnog prometa, prati, utvrđuje i analizira pokazatelje razvoja cestovnog prometa i sigurnosti prometa, priprema prijedloge mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja u cestovnom prometu; predlaže i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i dugih propisa iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, sudjeluje u radu međunarodnih tijela i institucija, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, surađuje u izradi nacrta prijedloga ugovora i drugih međunarodnih akata, prati i analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata u djelatnosti cestovnog prometa, obavlja poslove upravnog postupka iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama, priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera, rješenja i druge akte iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa na cestama za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni promet i sigurnost prometa na cestama, te ostale poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora cestovnog prometa, ustrojavaju se sljedeće službe:

5.1.1. Služba sigurnosti cestovnog prometa

5.1.2. Služba cestovnog prijevoza.

5.1.1. Služba sigurnosti cestovnog prometa

Članak 82.

Služba sigurnosti cestovnog prometa prati i analizira stanje sigurnosti prometa na cestama, obavlja upravne i stručne poslove u svezi obavljanja prijevoza opasnih tvari, osposobljavanja vozača i sigurnosnih savjetnika u prijevozu opasnih tvari, ispitivanja vozila, uređaja i opreme na vozilima; definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva u području sigurnosti cestovnog prometa; planira, priprema i koordinira izradu strateških dokumenata i planova iz područja sigurnosti cestovnog prometa, sudjeluje u izradi propisa iz područja sigurnosti cestovnog prometa, javnih cesta, prijevoza opasnih tvari, tehničkih uvjeta za vozila, ispitivanja vozila; obavlja upravne i stručne poslove u svezi sa sigurnošću prometa, s aspekta izgradnje i održavanja javnih cesta i to od postupka procjene Studije utjecaja na okoliš pa sve do izdavanja lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, prati stanje, priprema izvješća i poduzima mjere vezane za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa, te zaštite okoliša. Obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na sigurnost cestovnog prometa, te ostale poslove koji spadaju u djelokrug Službe.

Za obavljanje poslova u Službi sigurnosti cestovnog prometa, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.1.1.1. Odjel za ceste i sigurnost prometa na cestama

5.1.1.2. Odjel za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari

5.1.1.3. Odjel pravnih poslova.

5.1.1.1. Odjel za ceste i sigurnost prometa na cestama

Članak 83.

Odjel za ceste i sigurnost prometa na cestama obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na javne ceste, sigurnost prometa u vezi s izgradnjom i održavanjem javnih cesta i to od postupka procjene Studije utjecaja na okoliš do izdavanja lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, sudjeluje u izradi propisa i drugih akata iz područja javnih cesta, te ostale poslove koji spadaju u djelokrug Odjela.

5.1.1.2. Odjel za cestovna motorna vozila i prijevoz
opasnih tvari

Članak 84.

Odjel za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari obavlja upravne i stručne poslove koje se odnose na tehnička obilježja cestovnih motornih vozila, izdavanje rješenja za obavljanje ispitivanja cestovnih motornih vozila za ugradnju uređaja za pogon motornih vozila plinom, za obavljanje ispitivanja i baždarenja tahografskih uređaja, za izdavanje kontrolnih kartica za digitalne tahografe, vođenje evidencije izdanih kontrolnih kartica, provođenje nadzora nad ispitnim mjestima za ispitivanja i baždarenja tahografskih uređaja i digitalnih tahografa, vođenje evidencije ispitnih mjesta-radionica za ispitivanje, popravak i baždarenje tahografa, obavlja administrativne poslove za potrebe Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za ishođenje javnih ovlasti za ispitna mjesta, prati i provodi zaključke CEMT-a koje se odnose na tehnička pitanja motornih vozila, te ostale poslove po nalogu nadležne osobe. Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prijevoz opasnih tvari, vozila kojima se obavlja prijevoz opasnih tvari, stručnu osposobljenost vozača i sigurnosnih savjetnika; prikuplja i obrađuje podatke o prijevozu opasnih tvari, obavlja administrativne poslove za potrebe Povjerenstva za prijevoz opasnih tvari; sudjeluje u radu međunarodnih tijela nadležnih za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu; surađuje s drugim nadležnim tijelima i ovlaštenom stručnom organizacijom koja provodi postupak sukladno Međunarodnom sporazumu o prijevozu opasnih tvari (ADR-om), te obavlja ostale poslove koji spadaju u djelokrug Odjela.

5.1.1.3. Odjel pravnih poslova

Članak 85.

Odjel pravnih poslova priprema prijedloge nacrta zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prometa, javnih cesta i sigurnosti prometa na cestama, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, provodi upravni nadzor nad primjenom propisa iz područja cestovnog prometa, sudjeluje u radu povjerenstava za izradu drugih propisa, daje mišljenja i objašnjenja u svezi propisa cestovnog prometa, daje prijedloge, primjedbe i mišljenja na prijedloge propisa drugih tijela državne uprave, daje pravna mišljenja i tumačenja o pitanjima iz područja cestovnog prometa i sigurnosti prometa, priprema izviješća iz djelokruga rada Sektora cestovnog prometa, obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe Povjerenstva za žalbe, priprema nacrte prijedloga prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja i odgovora na tužbe. Obavlja i druge pravne poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni promet i sigurnost prometa na cestama.

5.1.2. Služba cestovnog prijevoza

Članak 86.

Služba cestovnog prijevoza obavlja upravne i stručne poslove iz područja cestovnog prijevoza; definira strateške ciljeve pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva razvitka cestovnog prijevoza; planira, priprema i koordinira izradu strateških dokumenata i planova iz područja cestovnog prijevoza; daje stručna mišljenja i objašnjenja iz područja cestovnog prijevoza, sudjeluje u pripremi prijedloga zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prijevoza, priprema i provodi dvostrane i višestrane međunarodne ugovore koji se odnose na cestovni prijevoz, izrađuje akte o provođenju dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora, obavlja poslove vezane za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije i s međunarodnim standardima, prati i analizira stanje gospodarskih subjekata u cestovnom prijevozu, te priprema i izrađuje izvješća. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni prijevoz, te ostale poslove iz djelokruga Službe.

Za obavljanje poslova Službe cestovnog prijevoza, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.1.2.1. Odjel za prijevoz putnika

5.1.2.2. Odjel za prijevoz tereta.

5.1.2.1. Odjel za prijevoz putnika

Članak 87.

Odjel za prijevoz putnika obavlja upravne i stručne poslove iz područja unutarnjeg i međunarodnoga cestovnoga prijevoza putnika, sudjeluje u izradi strateških dokumenata, zakona i drugih propisa, te dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora koji se odnose na cestovni prijevoz putnika, provodi primjenu međunarodnih ugovora, prati i analizira stanje gospodarskih subjekata u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu putnika, izrađuje izvješća i predlaže mjere za poboljšanje stanja u području cestovnog prijevoza putnika, izdaje licencije i dozvole za obavljanje prijevoza putnika, izdaje potvrde o prijevozu za vlastite potrebe za prijevoz putnika, vodi evidenciju prijevoznika, te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe, dostavlja Europskoj komisiji podatke o licencijama i izvodima licencija Zajednice izdanih domaćim prijevoznicima i podatke o oduzetim licencijama i izvodima licencija Zajednice. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni prijevoz putnika.

5.1.2.2. Odjel za prijevoz tereta

Članak 88.

Odjel za prijevoz tereta obavlja upravne i stručne poslove iz područja unutarnjeg i međunarodnoga cestovnog prijevoza tereta, sudjeluje u izradi strateških dokumenata, zakona i drugih propisa, te dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora koji se odnose na cestovni prijevoz tereta; provodi primjenu međunarodnih ugovora, prati i analizira stanje gospodarskih subjekata u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu tereta; izrađuje izvješća, izdaje licencije i dozvole za obavljanje prijevoza tereta; izdaje potvrde o prijevozu za vlastite potrebe za prijevoz tereta; vodi evidenciju prijevoznika, te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe; dostavlja Europskoj komisiji podatke o licencijama i izvodima licencija Zajednice izdanih domaćim prijevoznicima i podatke o oduzetim licencijama i izvodima licencija Zajednice; izrađuje očevidnik o izdanim dozvolama prijevoznicima; obrađuje godišnje zahtjeve prijevoznika za izdavanje kritičnih dozvola; prati i analizira stanje u cestovnom prijevozu tereta; izrađuje stručne analize i izvješća. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na cestovni prijevoz tereta.

5.2. Sektor željezničkog prometa i žičara

Članak 89.

Sektor željezničkog prometa i žičara provodi upravnopravne i druge stručne poslove koji se odnose na željeznički i kombinirani prijevoz i područje žičara, vučnica i uspinjača (u daljnjem tekstu: žičara). Sektor priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, priprema nacrte podzakonskih akata, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga, provodi upravni nadzor nad primjenom propisa, priprema prijedloge ugovora iz područja rada, daje odobrenje za ukidanje vlakova za prijevoz putnika koji su od općeg gospodarskog interesa za vrijeme važenja voznog reda, izrađuje i sudjeluje u pripremi izrade nacrta prijedloga zakona i uredbi o ratifikaciji međunarodnih ugovora, izrađuje i sudjeluje u izradi prijedloga međudržavnih sporazuma i ugovora koji se odnose na željeznički i kombinirani promet, sudjeluje u radu međunarodnih tijela za željeznički i kombinirani promet, njihovih upravnih i radnih tijela te radnih skupina, sudjeluje u predlaganju politike razvoja, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna i drugih financijskih i razvojno planskih dokumenata, obavlja redovite poslove planiranja, praćenja i nadzora realizacije financijskih sredstava osiguranih državnim proračunom, izrađuje izvješća i analize o financijskom poslovanju u domeni javnog financiranja, procjenjuje opravdanost zahtjeva za naknadu za prijevozne usluge od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, provodi nadzor nad gradnjom u području žičara, vučnica i uspinjača, vodi postupak davanja koncesija, te obavlja poslove vezane uz koordinaciju pripreme i provedbe projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno programa pomoći Europske unije I. komponente za područje željezničkog prometa i žičara, pruža stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, prati i analizira stanje, poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata, sudjeluje u izradi prijedloga mjera za razvitak i poboljšanje rada iz područja željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara, te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno naloga nadležne osobe, a odnose se na željeznički i kombinirani promet i žičare.

Za obavljanje poslova Sektora željezničkog prometa i žičara, ustrojavaju se sljedeće službe:

5.2.1. Služba željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara

5.2.2. Služba pravnih i gospodarskih poslova.

5.2.1. Služba željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara

Članak 90.

Služba željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na željeznički prijevoz, a u svezi izrade nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata, donošenja provedbenih propisa, neposredne primjene zakona i međunarodnih propisa, praćenja stanja, pripreme informacija i drugih stručnih materijala, te izrade stručnih podloga i prijedloga za unaprjeđenje željezničkog i kombiniranog prometa prijevoza, daje pojašnjenja i mišljenja u svezi propisa iz područja željezničkog i kombiniranoga prijevoza, sudjeluje u pripremi podloga za ocjenjivanje rentabilnosti pruga i utvrđivanju naknade troškova željezničkog prijevoza na prugama na kojima se od prihoda ne mogu pokriti ukupni troškovi prijevoza, sudjeluje u pripremanju podloga za utvrđivanje prijevoza po povlaštenoj cijeni, prati razvoj međunarodnih i europskih normi koje se odnose na željeznički promet i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj, prati rad i korištenje mobilnih željezničkih kapaciteta, obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno naloga nadležne osobe. Provodi stručne poslove koji se odnose sustav žičara, vučnica i uspinjača, regulira, prati i analizira stanje sigurnosti u prometu žičarama, vučnicama i uspinjačama. Vodi evidenciju žičara, vučnica i uspinjača i svih ostalih zakonom određenih subjekata koji utječu na njihovu sigurnost rada, te druge propisane evidencije. Propisuje načine usklađivanja s bitnim zahtjevima na temelju kojih se izdaje izjava o sukladnosti sistema žičara. Izdaje dozvole za rad žičara. Daje suglasnosti na tehničku dokumentaciju za građenje žičara, glede tih posebnih uvjeta, sudjeluje u radu komisija za tehnički pregled žičara i izdaje odobrenje za upotrebu. Prati razvoj tehnoloških rješenja za poboljšanje stanja sigurnosti u području žičara, vučnica i uspinjača. Analizira mogućnost primjene novih tehnoloških rješenja za poboljšanje sigurnosti. Prati razvoj međunarodnih i europskih normi koje se odnose na područje žičara, vučnica i uspinjača i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj, provodi nadzor nad gradnjom u području žičara, vučnica i uspinjača, vodi postupak davanja koncesija, te obavlja poslove vezane uz koordinaciju pripreme i provedbe projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno programa pomoći Europske unije I. komponente za područje željezničkog prometa i žičara. Služba obavlja i druge stručne poslove koji proizlaze iz prirode posla Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.2.1.1. Odjel željezničkog i kombiniranog prijevoza

5.2.1.2. Odjel za žičare i EU fondove.

5.2.1.1. Odjel željezničkog i kombiniranog prijevoza

Članak 91.

Odjel željezničkog i kombiniranog prijevoza obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na željeznički putnički prijevoz, a u svezi izrade nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata, donošenja provedbenih propisa, neposredne primjene zakona i međunarodnih propisa, praćenja stanja, pripreme informacija i drugih stručnih materijala, te izrade stručnih podloga i prijedloga za unaprjeđenje željezničkog i kombiniranog prijevoza, daje pojašnjenja i mišljenja u svezi propisa iz područja željezničkog prijevoza, sudjeluje u pripremi podloga za ocjenjivanje rentabilnosti pruga i utvrđivanje naknade troškova željezničkog prijevoza na prugama na kojima se od prihoda ne mogu pokriti ukupni troškovi prijevoza, sudjeluje u pripremanju podloga za utvrđivanje prijevoza po povlaštenoj cijeni, sudjeluje u pripremanju podloga za izdavanje dozvola za obavljanje usluga javnog željezničkog prijevoza, prati razvoj međunarodnih i europskih normi koje se odnose na željeznički putnički prijevoz i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj, prati rad i korištenje mobilnih kapaciteta putničkog prijevoza, obavlja stručno tehničke poslove koji se odnose na, poboljšanje, olakšanje i razvoj željezničkog prometa vezano uz sustav željezničkih vozila, usklađivanja propisa s tehničkim normama i jedinstvenim tehničkim propisima, utvrđivanja postupka za davanje tehničkog odobrenja za željeznička vozila te u vezi s time praćenje stanja, pripremu informacija i drugih stručnih materijala, prati razvoj tehnoloških rješenja vezanih uz željeznička vozila i njihovih sučelja s infrastrukturom radi postizanja interoperabilnosti, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata te međunarodnih propisa, odnosno sporazuma koji se odnose na željeznički promet i prijevoz opasnih tvari, prati razvoj propisa i akata Europske unije, međunarodnih i europskih normi koje se odnose na željeznička vozila i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj, pruža stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije iz područja željezničkog prometa vezanog uz područje željezničkih vozila, sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih tijela, njihovih radnih grupa i skupina iz područja željezničkog prometa vezano uz djelokrug rada Odjela, prati i provodi primjenu drugih zakona i propisa po dijelu koji se odnose na željeznička vozila, te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla.

5.2.1.2. Odjel za žičare i EU fondove

Članak 92.

Odjel za žičare i EU fondove sudjeluje u pripremi nacrta podzakonskih akata iz svoga djelokruga, provodi upravne i druge stručne poslove koji se odnose na područje žičara, vučnica i uspinjača, sudjeluje u usklađivanju propisa s hrvatskim normama te prati i ocjenjuje njihovu primjenjivost, daje pojašnjenja i mišljenja o pravnim pitanjima iz područja žičara, obavlja poslove vezano za ostale aktivnosti iz područja gospodarske suradnje i komunikaciju s domaćim i međunarodnim srodnim institucijama, obavlja poslove pripreme i realizacije iz domene bilateralne i multilateralne suradnje, priprema podloge za donošenje i izmjenu međunarodnih konvencija, sporazuma i protokola, vođenja baza podataka međunarodnih sporazuma iz područje žičara, praćenje propisa i akata Europske unije. Provodi stručne poslove koji se odnose sustav žičara, regulira, prati i analizira stanje sigurnosti u prometu žičarama vučnicama i uspinjačama. Vodi evidenciju žičara, vučnica i uspinjača i svih ostalih zakonom određenih subjekata koji utječu na njihovu sigurnost rada, te druge propisane evidencije. Propisuje načine usklađivanja s bitnim zahtjevima na temelju kojih se izdaje izjava o sukladnosti sistema žičara. Izdaje dozvole za rad žičara. Daje suglasnosti na tehničku dokumentaciju za građenje žičara, glede tih posebnih uvjeta, sudjeluje u radu komisija za tehnički pregled žičara i izdaje odobrenje za upotrebu. Prati razvoj tehnoloških rješenja za poboljšanje stanja sigurnosti u području žičara, vučnica i uspinjača. Analizira mogućnost primjene novih tehnoloških rješenja za poboljšanje sigurnosti. Prati razvoj međunarodnih i europskih normi koje se odnose na područje žičara, vučnica i uspinjača i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj, provodi nadzor nad gradnjom u području žičara, vučnica i uspinjača, vodi postupak davanja koncesija, za sektor željezničkog prometa i žičara obavlja poslove vezane uz koordinaciju pripreme i provedbe projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno programa pomoći Europske unije I. komponente; izrađuje strateške dokumente neophodne za programiranje i odobravanje pojedinih projekata; kontrolira i pomaže u pripremi projektnih aplikacija, projektne tehničke dokumentacije, natječajne, te ugovorne dokumentacije potrebne za pripremu i provedbu projekata; daje savjete i pomaže u pripremi i provedbi projekata; osigurava kvalitetu dokumentacije za nadmetanje; u dogovoru sa pojedinim ustrojstvenim jedinicama Sektora predlaže članove odbora za ocjenjivanje ponuda; održava redovite koordinacijske sastanke vezane uz provedbu projekata; osigurava tehnički nadzor i praćenje pojedinih ugovora u sklopu projekata; brine o obrazovanju pojedinih ustrojstvenih jedinica unutar Sektora vezano za pripremu i provedbu projekata u sklopu I. komponente programa pomoći Europske unije za željeznički prijevoz i žičare; koordinira i izrađuje izvješća o provedbi projekata; organizira čuvanje, arhiviranje dokumentacije vezano uz pripremu i provedbu projekata; osigurava sredstva u proračunu potrebnih za sufinanciranje projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Sektora; provodi postupak oslobođenja od Poreza na dodanu vrijednost u skladu sa relevantnim nacionalnim propisima vezanih uz provedbu projekata; provodi postupak oslobođenja od plaćanja carinskih pristojbi vezanih uz provedbu projekata; prati ispravnost i redoslijed procedura propisanih od strane Europske unije, a koje se odnose na provedbu svakog pojedinog projekta; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća; izrađuje izvješća o statusu napretka provedbe projekata; izvješćuje o otkrivenim mogućim nepravilnostima vezanih uz provedbu projekata; surađuje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, posebice s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije; surađuje i osigurava neometan pristup informacijama vezanih uz projekte internim, državnim i revizorima Europske unije; te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla.

5.2.2. Služba pravnih i gospodarskih poslova

Članak 93.

Služba pravnih i gospodarskih poslova obavlja upravnopravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja željezničkog i kombiniranog prometa, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, provodi upravni nadzor nad primjenom propisa iz područja željezničkog prometa, priprema nacrte podzakonskih propisa u području željezničkog prometa, izrađuje nacrte prijedloga bilateralnih sporazuma i međunarodnih ugovora koji se odnose na željeznički i kombinirani promet, prati njihovu primjenu, sudjeluje u pripremama usuglašavanja domaće legislative s međunarodnim standardima, sudjeluje u radu međunarodnih tijela i njihovih radnih grupa, sudjeluje u pripremi i izrađuje nacrte prijedloga drugih akata, priprema i sudjeluje u pripremi odgovora na predstavke i očitovanja građana i drugih državnih tijela, provodi upravne i druge stručne poslove koji se odnose na područje željezničkog prometa, daje pojašnjenja i mišljenja o pravnim pitanjima iz željezničkog prometa, daje primjedbe i mišljenja na prijedloge propisa drugih tijela državne uprave, provodi upravni postupak, provodi suradnju s drugim tijelima državne uprave, sudjeluje i u drugim stručnim i upravno pravnim poslovima koji proizlaze iz prirode posla Sektora. Služba obavlja sve poslove vezane uz pripremu, realizaciju i doznačavanje sredstava državnih javnih fondova krajnjim korisnicima – željezničkim prometnim poduzećima, odnosno, trgovačkim društvima u državnom vlasništvu. Poslovi iz nadležnosti Službe obuhvaćaju pripremu i planiranje državnog proračuna, plana državnih potpora, strateškog plana Ministarstva i drugih strateških dokumenata koji uređuju željeznički prometni sektor. Služba provodi kontinuirani nadzor i praćenje procesa doznačavanja i realizacije proračunskih sredstava putem uspostavljenih mehanizama i kontrola i o svom radu vodi interne evidencije i redovita izvješća. Služba osigurava zakonito, namjensko i svrsishodno korištenje sredstava državnih fondova i održava kontinuiranu komunikaciju s Upravom za proračun i financije Ministarstva, unutarnjim službama Ministarstva nadležnim za interne revizije i sustav unutarnjih financijskih kontrola, Ministarstvom financija, Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, željezničkim prometnim poduzećima, financijskim i drugim domaćim i inozemnim institucijama. Služba obavlja i druge stručne poslove koji proizlaze iz prirode posla Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe pravnih i gospodarskih poslova, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.2.2.1. Odjel upravnopravnih i međunarodnih poslova

5.2.2.2. Odjel gospodarskih poslova.

5.2.2.1. Odjel upravnopravnih i međunarodnih poslova

Članak 94.

Odjel upravnopravnih i međunarodnih poslova obavlja poslove pripreme i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja željezničkog i kombiniranog prometa, sudjeluje u pripremi drugih akata i izvješća iz područja rada Uprave, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga,daje pravna mišljenja i tumačenja o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave, daje primjedbe i mišljenja na propise drugih tijela državne uprave, sudjeluje u provedbi upravnog nadzora, priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela državne uprave, obavlja poslove pripreme i izrade prijedloga nacrta međunarodnih sporazuma i ugovora iz područja željezničkog i kombiniranog prometa, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa s međunarodnim elementom iz područja željezničkog prometa, sudjeluje u izradi podloga za utvrđivanje prometne politike, sudjeluje u radu međunarodnih tijela i njihovih radnih grupa, prati primjenu međunarodnih ugovora iz područja željezničkog i kombiniranog prometa, surađuje s tijelima i organizacijama Europske unije iz područja željezničkog prometa, i prati njihov rad, sudjeluje u postupcima usuglašavanja domaće legislative s europskim standardima i propisima Europske unije.

5.2.2.2. Odjel gospodarskih poslova

Članak 95.

Odjel gospodarskih poslova obavlja sve poslove, iz segmenta željezničkog prijevoza, vezane uz pripremu, realizaciju i doznačavanje sredstava državnih javnih fondova krajnjim korisnicima – željezničkim prometnim poduzećima, odnosno trgovačkim društvima u državnom vlasništvu. Poslovi iz nadležnosti Odjela obuhvaćaju pripremu i planiranje državnog proračuna, plana državnih potpora, strateškog plana Ministarstva i drugih strateških dokumenata koji uređuju željeznički prometni sektor. Odjel provodi kontinuirani nadzor i praćenje procesa doznačavanja i realizacije proračunskih sredstava putem uspostavljenih mehanizama i kontrola i o svom radu vodi interne evidencije i redovita izvješća. Odjel osigurava zakonito, namjensko i svrsishodno korištenje sredstava državnih fondova i održava kontinuiranu komunikaciju s Upravom za proračun i financije Ministarstva, unutarnjim službama Ministarstva nadležnim za interne revizije i sustav unutarnjih financijskih kontrola, Ministarstvom financija, Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, željezničkim prometnim poduzećima, financijskim i drugim domaćim i inozemnim institucijama.

6. UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE

Članak 96.

Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte obavlja upravne i druge stručne poslove u području civilnog zrakoplovstva, priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga, obavlja upravni nadzor u djelatnostima civilnog zrakoplovstva, provodi prekršajne postupke u zračnom prometu, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, izrađuje prijedloge strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloge akcijskih planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u području zračnog prometa, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, odlučuje o statusu zračnih luka i prema potrebi određuje neovisnog koordinatora slotova, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna zračnog prometa, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz nadležnosti, nadzire provedbu strateških ciljeva u nadležnosti te izvješćuje o njihovoj realizaciji, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog zrakoplovstva, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja zračnog prometa, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području civilnog zrakoplovstva i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, izučava gospodarska, komercijalna i pravna pitanja iz područja međunarodnih ugovora i predlaže nacionalnu prometnu politiku, obavlja poslove na aktivnostima usmjerenim na ispunjenje obveza koje proizlaze iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, priprema dokumente te prati provedbu svih mjera vezanih za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na zračni promet.

Uprava obavlja upravne i druge stručne poslove u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva (osim poslova u djelokrugu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravu, koji se odnose na razvoj informacijskog sustava i primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave) i poštanskih usluga, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, izrađuje prijedloge strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj te prijedloge akcijskih planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (u daljnjem tekstu: RiTT oprema) te elektromagnetske kompatibilnosti, sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja informacijskog društva, nacionalne informacijske infrastrukture i tehničkog zakonodavstva, surađuje u praćenju, utvrđivanju i analizi pokazatelja razvoja informacijskog društva, predlaže projekte i programe razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), i to osobito širokopojasnih usluga i tehnologija, surađuje u planiranju, usklađivanju i provedbi aktivnosti razvoja nacionalne informacijske infrastrukture, priprema prijedloge mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja na tržištu ICT usluga i infrastrukture, s osobitim naglaskom na širokopojasne usluge i tehnologije, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, izrađuje prijedloge strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloge akcijskih planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u poštanskoj djelatnosti te unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja na tržištu poštanskih usluga, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva HP – Hrvatska pošta d.d., priprema podloge za izradu državnog proračuna iz svoje nadležnosti, utvrđuje strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti i rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz svoje nadležnosti, nadzire provedbu strateških ciljeva iz svoje nadležnosti te izvješćuje o njihovu ostvarenju, izrađuje stručne podloge, analize, izvješća, planove i druge dokumente u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji u poglavljima vezanim uz elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, slobodu kretanja roba i poštanske usluge, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, kao i radnih tijela Europske komisije nadležnih za elektroničke komunikacije, informacijsko društvo i poštanske usluge, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, RiTT opremu i elektromagnetsku kompatibilnost te poštanske usluge.

Za obavljanje poslova Uprave zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, ustrojavaju se sljedeći sektori:

6.1. Sektor zračnog prometa

6.2. Sektor elektroničkih komunikacija i pošte.

6.1. Sektor zračnog prometa

Članak 97.

Sektor zračnog prometa obavlja upravne i druge stručne poslove u području civilnog zrakoplovstva, priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, obavlja upravni nadzor u djelatnostima civilnog zrakoplovstva, provodi prekršajne postupke u zračnom prometu, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, izrađuje prijedloge strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloge akcijskih planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u području zračnog prometa, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, odlučuje o statusu zračnih luka i prema potrebi određuje neovisnog koordinatora slotova, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna Sektora, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz nadležnosti Sektora, nadzire provedbu strateških ciljeva u nadležnosti Sektora te izvješćuje o njihovoj realizaciji, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog zrakoplovstva, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja zračnog prometa, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području civilnog zrakoplovstva i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, izučava gospodarska, komercijalna i pravna pitanja iz područja međunarodnih ugovora i predlaže nacionalnu prometnu politiku, obavlja poslove na aktivnostima usmjerenim na ispunjenje obveza koje proizlaze iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji odnosno članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, priprema dokumente te prati provedbu svih mjera vezanih za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na zračni promet.

Za obavljanje poslova Sektora zračnog prometa, ustrojavaju se sljedeće službe:

6.1.1. Služba pravnih i gospodarskih poslova

6.1.2. Služba međunarodnih poslova.

6.1.1. Služba pravnih i gospodarskih poslova

Članak 98.

Služba pravnih i gospodarskih poslova obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, surađuje pri izradi zrakoplovnih propisa s vanjskim subjektima, daje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa drugih tijela državne uprave, surađuje s ostalim tijelima državne uprave te pravnim subjektima čija je djelatnost vezana uz civilno zrakoplovstvo, provodi upravni nadzor, daje pravna objašnjenja zakona i drugih propisa, te mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, daje odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, priprema informacije iz djelokruga rada Sektora po zahtjevima na pristup informacijama, sudjeluje u provedbi mjera iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i izradi podloga za godišnji program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije, koordinira održavanje skupština zračnih luka u kojima Republika Hrvatska ima udjele, te obavlja pripremne radnje za predstavnika Republike Hrvatske u skupštinama zračnih luka, provodi prekršajne postupke u zračnom prometu, priprema prijedloge u vezi kadrovskih pitanja i radnopravnog statusa službenika Sektora, obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloga akcijskih planova za njihovu provedbu, prati stanja u području zračnog prometa, daje stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, predlaže, planira i izrađuje projekte, te prati njihovo ostvarivanja u sklopu programa i fondova suradnje i pomoći Europske unije (CARDS, PHARE, IPA i drugi pretpristupni fondovi Europske unije), priprema i obrađuje stručne materijale, podloge, analize i izvješća o stanju zračnog prometa, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, odlučuje o statusu zračnih luka i prema potrebi određuje neovisnog koordinatora slotova, prati provedbu tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizu njihova utjecaja na razvoj tržišta zračnog prometa, priprema i provodi razvojno-istraživačke programe i programe potpore sigurnosti i razvitku zračnog prometa, vodi, prikuplja i obrađuje statističke podatke o investicijama, financijama i provođenju programa iz područja zračnog prometa, priprema izvješća i ekonomske analize vezane za donošenje godišnjeg proračuna Sektora, prati i primjenjuje zakonske propise u dijelu koji se odnosi na državne potpore zračnom prometu, surađuje s drugim državnim tijelima te nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama vezano uz financiranje i realizaciju programa i aktivnosti iz područja zračnog prometa, upravlja programima i aktivnostima iz područja zračnog prometa koji se financiraju iz državnog proračuna, izrađuje prijedlog financijskog plana, priprema i izrađuje plan nabave Sektora i prati njegovu realizaciju, definira, razrađuje i evaluira strateške ciljeve u nadležnosti Sektora, definira pokazatelje uspješnosti, utvrđuje rizike u provedbi strateških ciljeva i predlaže aktivnosti i mjera za rješavanje utvrđenih rizika, nadzire provedbu strateških ciljeva u nadležnosti Sektora te izvješćuje o njihovoj realizaciji.

Za obavljanje poslova Službe pravnih i gospodarskih poslova, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

6.1.1.1. Odjel pravnih poslova

6.1.1.2. Odjel gospodarskih poslova.

6.1.1.1. Odjel pravnih poslova

Članak 99.

Odjel pravnih poslova obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svog djelokruga, surađuje pri izradi zrakoplovnih propisa s vanjskim subjektima, daje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa drugih tijela državne uprave, surađuje s ostalim tijelima državne uprave, te pravnim subjektima čija je djelatnost vezana uz civilno zrakoplovstvo, daje pravna objašnjenja zakona i drugih propisa, te mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, predlaže plan i provodi upravni nadzor u pogledu provedbe zakona i drugih propisa, te zakonitosti rada i postupanja pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im upravnim i drugim stručnim poslovima koji se odnose na područje zračnog prometa, izrađuje propisana izvješća o provedenom nadzoru, predlaže poduzimanje mjera u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru, priprema odgovore na zastupnička pitanja, daje odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, priprema informacije iz djelokruga rada Sektora po zahtjevima na pristup informacijama, sudjeluje u provedbi mjera iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i izradi podloga za godišnji program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije, koordinira održavanje skupština zračnih luka u kojima Republika Hrvatska ima udjele, obavlja pripremne radnje za predstavnika Republike Hrvatske u skupštinama zračnih luka, provodi prvostupanjski prekršajni postupak za prekršaje iz područja civilnoga zrakoplovstva, te pokreće prekršajni postupak po službenoj dužnosti ili postupa po optužnome prijedlogu ovlaštenoga tužitelja, traži od podnositelja optužnoga prijedloga izmjene i dopune istoga pod prijetnjom odbačaja, zakazuje i vodi glavne rasprave, izrađuje rješenja u prekršajnome postupku, upućuje žalbe nadležnome prekršajnome sudu, poduzima radnje u ponovljenome postupku naložene od drugostupanjskoga tijela, analizira i obrađuje statistiku zrakoplovnih prekršaja, izrađuje izvještaje o prekršajima u zračnome prometu za prekršajnu evidenciju, inicira prisilnu naplatu novčanih kazni i troškova prekršajnoga postupka kod nadležne porezne uprave, pokreće postupak za izricanje supletornoga zatvora pri nadležnome sudu, obavlja sve ostale poslove predviđene postupovnim odredbama prekršajnoga zakona koje se odnose na prekršajne sudove, osim ako za tijela državne uprave nije drugačije propisano.

6.1.1.2. Odjel gospodarskih poslova

Članak 100.

Odjel gospodarskih poslova obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloga akcijskih planova za njihovu provedbu, odlučuje o statusu zračnih luka i prema potrebi određuje neovisnog koordinatora slotova, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, prati stanje u području zračnog prometa, daje stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, predlaže projekte te prati njihovo ostvarivanja u sklopu programa i fondova suradnje i pomoći Europske unije (CARDS, PHARE, IPA i drugi pretpristupni fondovi Europske unije), priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, prati provedbu tekuće gospodarske politike, obavlja stručne i tehničke poslove na izradi i donošenju godišnjeg proračuna Sektora sukladno zakonskim propisima, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna Sektora, definira, razrađuje i evaluira strateške ciljeve u nadležnosti Sektora te nadzire njihovu provedbu, definira pokazatelje uspješnosti, utvrđuje rizike u provedbi strateških ciljeva i predlaže aktivnosti i mjere za rješavanje utvrđenih rizika. uređuje i provodi suradnju s proračunskim korisnicima i subjektima kojima se transferiraju proračunska sredstva; uspostavlja sustav i koordinaciju sudionika procesa financijskog upravljanja, izrađuje prijedlog financijskog plana, kontrolira izvršenje utvrđenog financijskog plana i predlaže mjere za učinkovitije financijsko planiranje i izvršavanje plana; priprema, organizira i koordinira financijsko praćenje namjenskog trošenja odobrenih proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, uspostavlja sustav kontrole i izvješćivanja o realizaciji ugovora; vodi evidencije i baze podataka ugovora, te prati izvršenja ugovornih obveza; priprema, koordinira i evaluira financijska izvješća izvršenja ugovora; priprema i izrađuje plan nabave Sektora i prati njegovu realizaciju, prati računovodstvene poslove za koje je nadležan Sektor, obavlja poslove izrade razvojnih i operativnih planova za donošenje proračuna Sektora, obavlja stručne poslove i daje stručna mišljenja u ocjeni stanja i poslovanja gospodarskih subjekata iz područja zračnog prometa, prati i primjenjuje zakonske propise u dijelu koji se odnosi na državne potpore zračnom prometu, koordinira u svom radu s subjektima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja i državne potpore, obavlja obradu ekonomskih pokazatelja poslovanja subjekata čija je djelatnost vezana uz zračni promet, prati i primjenjuje zakonske propise koji se odnose na planiranje i izvršavanje državnog proračuna, vodi i obrađuje statističke podatke o zračnom prometu.

6.1.2. Služba međunarodnih poslova

Članak 101.

Služba međunarodnih poslova obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na praćenje i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog zrakoplovstva (ICAO, ECAC, EUROCONTROL, EASA, EU i dr.) te međunarodnih vojnih organizacija (NATO), obavlja poslove pripreme i realizacije iz domene bilateralne i multilateralne suradnje, priprema podloge za donošenje, izmjene i dopune međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i protokola u području civilnog zrakoplovstva te sudjeluje na međunarodnim sastancima u pogledu navedene tematike, priprema prijedloge za zaključivanje međunarodnih bilateralnih sporazuma iz područja civilnog zrakoplovstva, sudjeluje u pregovorima za zaključivanje međunarodnih bilateralnih sporazuma iz područja civilnog zrakoplovstva, surađuje sa zrakoplovnim vlastima drugih država iz područja bilaterale, obavlja poslove iz domene multilateralne suradnje, priprema prijedloge za zaključivanje multilateralnih ugovora, sporazuma, konvencija i protokola, vodi operativne zbirke i kartoteke međunarodnih sporazuma o zračnom prometu, izučava pravna i komercijalna pitanja iz područja međunarodnog zrakoplovstva, obavlja poslove vezane za uspostavljanje i pružanje usluga linijskog zračnog prijevoza koja proizlaze iz dvostranih i mnogostranih ugovora iz područja civilnog zrakoplovstva, obavlja poslove na aktivnostima usmjerenim na ispunjenje obveza koje proizlaze iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, a posebice, na zahtjev Europske komisije, sudjeluje u izradi obrazaca i drugih očitovanja o ispunjavanju obveza koje proizlaze iz privremeno zatvorenih poglavlja pregovora u dijelu koji se odnosi na zračni promet, priprema dokumente vezane za program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za svaku kalendarsku godinu, radi na izradi dokumenata neophodnih za rad tijela osnovanih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, prati zakonsku regulativu Europske unije vezanu uz zračni promet, sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga propisa i pratećih instrumenta za usklađivanje zakonodavstva u postupku usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije.

6.2. Sektor elektroničkih komunikacija i pošte

Članak 102.

Sektor elektroničkih komunikacija i pošte obavlja upravne i druge stručne poslove u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva (osim poslova u djelokrugu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravu, koji se odnose na razvoj informacijskog sustava i primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave) i poštanskih usluga, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, izrađuje prijedloge strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj te prijedloge akcijskih planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (u daljnjem tekstu: RiTT oprema) te elektromagnetske kompatibilnosti, sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja informacijskog društva, nacionalne informacijske infrastrukture i tehničkog zakonodavstva, surađuje u praćenju, utvrđivanju i analizi pokazatelja razvoja informacijskog društva, predlaže projekte i programe razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), i to osobito širokopojasnih usluga i tehnologija, surađuje u planiranju, usklađivanju i provedbi aktivnosti razvoja nacionalne informacijske infrastrukture, priprema prijedloge mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja na tržištu ICT usluga i infrastrukture, s osobitim naglaskom na širokopojasne usluge i tehnologije, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, izrađuje prijedloge strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloge akcijskih planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u poštanskoj djelatnosti te unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja na tržištu poštanskih usluga, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva HP – Hrvatska pošta d.d., priprema podloge za izradu državnog proračuna iz svoje nadležnosti, utvrđuje strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti i rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz svoje nadležnosti, nadzire provedbu strateških ciljeva iz svoje nadležnosti te izvješćuje o njihovu ostvarenju, izrađuje stručne podloge, analize, izvješća, planove i druge dokumente u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji u poglavljima vezanim uz elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, slobodu kretanja roba i poštanske usluge, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, kao i radnih tijela Europske komisije nadležnih za elektroničke komunikacije, informacijsko društvo i poštanske usluge, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, RiTT opremu i elektromagnetsku kompatibilnost te poštanske usluge.

Za obavljanje poslova Sektora elektroničkih komunikacija i pošte, ustrojavaju se sljedeće službe:

6.2.1. Služba elektroničkih komunikacija

6.2.2. Služba poštanskih usluga.

6.2.1. Služba elektroničkih komunikacija

Članak 103.

Služba elektroničkih komunikacija predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja informacijskog društva, nacionalne informacijske infrastrukture i tehničkog zakonodavstva, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, izrađuje prijedloge strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja u području elektroničkih komunikacija, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti te prijedloge akcijskih planova za njihovu provedbu, sudjeluje u izradi prijedloga strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja informacijskog društva te prijedloga akcijskih planova za njihovu provedbu, prati stanje u području elektroničkih komunikacija, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, prati i analizira stanje i trendove razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), i to osobito tehnologija širokopojasnog pristupa, kao i pokazatelje razvoja informacijskog društva, priprema i obrađuje stručne materijale te izrađuje stručne podloge, analize i izvješća o stanju u području elektroničkih komunikacija, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, predlaže projekte i programe razvoja ICT tehnologija i infrastrukture, s osobitim naglaskom na širokopojasne tehnologije i infrastrukturu, priprema prijedloge mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja na tržištu ICT usluga i infrastrukture, s osobitim naglaskom na širokopojasne usluge i tehnologije, surađuje u planiranju, usklađivanju i provedbi aktivnosti razvoja nacionalne informacijske infrastrukture, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., prati provedbu tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizira njihov utjecaj na razvoj tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, daje pravna objašnjenja zakona i drugih propisa te stručna mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, osim provedbenih propisa koji su u nadležnosti Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, priprema odgovore na zastupnička pitanja, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te djelatnosti u području RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti koje nisu u nadležnosti Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, provodi mjere iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, RiTT opremu i elektromagnetsku kompatibilnost, izrađuje stručne podloge, analize, izvješća, planove i druge dokumente u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji u poglavljima vezanim uz elektroničke komunikacije, informacijsko društvo i slobodu kretanja roba, prati i sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija, institucija i foruma u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti (Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Odbor za elektroničke komunikacije – ECC, Europski institut za telekomunikacijske norme – ETSI, EUTELSAT i druge međunarodne organizacije za satelitske radijske komunikacije, eSEE inicijativa (Inicijativa za elektroničku jugoistočnu Europu), bSEE inicijativa (Inicijativa za širokopojasni pristup internetu u jugoistočnoj Europi) i dr.) te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, prati i sudjeluje u radu sastanaka na visokoj razini nacionalnih uprava za elektroničke komunikacije država članica Europske unije, kao i Odbora za komunikacije Europske komisije (COCOM) i drugih nadležnih radnih tijela Europske komisije, prati i sudjeluje u radu NATO-ove Skupine za industrijska dobra i komunikacijske usluge (IRCSG) i njezinih radnih tijela, surađuje i sudjeluje na sastancima i u pregovorima na dvostranoj i višestranoj razini s nadležnim državnim tijelima drugih država u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, surađuje s Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije, drugim regulatornim tijelima i nadležnim tijelima državne uprave u vezi s ostvarivanjem međunarodne suradnje u području elektroničkih komunikacija, surađuje u pripremi stručnih podloga i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti te u pregovorima za njihovo sklapanje i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, daje ovlasti nadležnim tijelima za sklapanje provedbenih sporazuma u području elektroničkih komunikacija na dvostranoj ili višestranoj razini, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe elektroničkih komunikacija, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

6.2.1.1. Odjel za elektroničke komunikacije, RiTT opremu i elektromagnetsku kompatibilnost

6.2.1.2. Odjel pravnih i međunarodnih poslova u elektroničkim komunikacijama.

6.2.1.1. Odjel za elektroničke komunikacije, RiTT opremu i elektromagnetsku kompatibilnost

Članak 104.

Odjel za elektroničke komunikacije, RiTT opremu i elektromagnetsku kompatibilnost obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, sudjelovanje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja informacijskog društva i nacionalne informacijske infrastrukture, pripremu i izradu prijedloga strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, elektroničke komunikacijske infrastrukture, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, kao i prijedloga akcijskih planova za njihovu provedbu, sudjelovanje u izradi prijedloga strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja informacijskog društva te prijedloga akcijskih planova za njihovu provedbu, praćenje stanja u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, elektroničke komunikacijske infrastrukture, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, s osobitim naglaskom na pružanje univerzalnih usluga, praćenje i analizu stanja i trendova razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u Europi i svijetu, i to osobito tehnologija širokopojasnog pristupa, pripremu i obradu stručnih materijala te izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, elektroničke komunikacijske infrastrukture, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, suradnju u praćenju, utvrđivanju i analizi pokazatelja razvoja informacijskog društva, pripremu prijedloga mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, elektroničke komunikacijske infrastrukture, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, s osobitim naglaskom na pružanje univerzalnih usluga, predlaganje, planiranje i izradu projekata i programa iz područja elektroničkih komunikacija i informacijskog društva te praćenje njihova ostvarivanja u sklopu pretpristupnih, strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije, sudjelovanje u planiranju, usklađivanju i provedbi projekata razvoja informacijskog društva, pripremu prijedloga mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja na tržištu ICT usluga i infrastrukture, s osobitim naglaskom na širokopojasne usluge, tehnologije i infrastrukturu, suradnju u planiranju, usklađivanju i provedbi aktivnosti razvoja nacionalne informacijske infrastrukture, redovito usklađivanje, dopunjavanje i objavljivanje popisa hrvatskih norma iz područja RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti u suradnji s Hrvatskim zavodom za norme, obradu zahtjeva i izradu rješenja o ovlasti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, vođenje popisa ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, pripremu i izradu izvješća Europskoj komisiji i drugim državama članicama Europske unije u području RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, praćenje stanja u poslovanju trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., praćenje provedbe tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizu njihova utjecaja na tržište elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, sudjelovanje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na elektroničke komunikacije, suradnju u pripremi odgovora na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, kao i djelatnosti u području RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, koje nisu u nadležnosti Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, sudjelovanje u provedbi mjera iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, RiTT opremu i elektromagnetsku kompatibilnost, stručnu potporu u izradi podloga, analiza, izvješća, planova i drugih dokumenata u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji u poglavljima vezanim uz elektroničke komunikacije, informacijsko društvo i slobodu kretanja roba, stručnu potporu za praćenje i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, suradnju sa središnjim tijelima državne uprave nadležnima za sustav elektroničke uprave, elektroničko poslovanje, elektroničku trgovinu, regionalni razvoj i fondove Europske unije, te drugim nadležnim državnim tijelima, znanstvenim, obrazovnim i stručnim institucijama i udrugama civilnog društva u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, te obavlja druge poslove iz svojeg djelokruga.

6.2.1.2. Odjel pravnih i međunarodnih poslova u elektroničkim komunikacijama

Članak 105.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova u elektroničkim komunikacijama obavlja upravne, stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, praćenje provedbe utvrđene politike i primjene zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, provedbu mjera iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na elektroničke komunikacije, RiTT opremu i elektromagnetsku kompatibilnost, stručnu potporu u izradi podloga, analiza, izvješća, planova i drugih dokumenata u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji u poglavljima vezanim uz elektroničke komunikacije i slobodu kretanja roba, davanje pravnih objašnjenja zakona i drugih propisa te stručnih mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, osim provedbenih propisa koji su u nadležnosti Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, izradu odgovora na zastupnička pitanja, izradu odgovora na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, kao i djelatnosti u području RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, koje nisu u nadležnosti Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, praćenje i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti (Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU i druga specijalizirana UN-ova tijela, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Odbor za elektroničke komunikacije – ECC, Europski institut za telekomunikacijske norme – ETSI, EUTELSAT i druge međunarodne organizacije za satelitske radijske komunikacije, eSEE inicijativa (Inicijativa za elektroničku jugoistočnu Europu), bSEE inicijativa (Inicijativa za širokopojasni pristup internetu u jugoistočnoj Europi) i dr.) te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, praćenje i sudjelovanje u radu sastanaka na visokoj razini nacionalnih uprava za elektroničke komunikacije država članica Europske unije, kao i Odbora za komunikacije Europske komisije (COCOM), praćenje i sudjelovanje u radu NATO-ove Skupine za industrijska dobra i komunikacijske usluge (IRCSG) i njezinih radnih tijela, suradnju i sudjelovanje na sastancima i u pregovorima na dvostranoj i višestranoj razini s nadležnim državnim tijelima drugih država u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, suradnju s Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije, drugim regulatornim tijelima i nadležnim tijelima državne uprave u vezi s ostvarivanjem međunarodne suradnje u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, suradnju u pripremi stručnih podloga i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, RiTT opreme i elektromagnetske kompatibilnosti te u pregovorima za njihovo sklapanje i pripremu nacrta prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, davanje ovlasti nadležnim tijelima za sklapanje provedbenih sporazuma u području elektroničkih komunikacija na dvostranoj ili višestranoj razini, te obavlja druge poslove iz svojeg djelokruga.

6.2.2. Služba poštanskih usluga

Članak 106.

Služba poštanskih usluga predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svog djelokruga, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, izrađuje prijedloge strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloge akcijskih planova za njihovu provedbu, prati stanje u poštanskom sustavu i na tržištu poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, priprema i obrađuje stručne materijale te izrađuje stručne podloge, analize i izvješća o stanju na tržištu poštanskih usluga te unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja na tržištu poštanskih usluga, prati stanje u poslovanju trgovačkog društva HP – Hrvatska pošta d.d., prati provedbu tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizira njihov utjecaj na razvoj tržišta poštanskih usluga, priprema podloge za izradu državnog proračuna u nadležnosti Sektora, utvrđuje, razrađuje i evaluira strateške ciljeve u nadležnosti Sektora, utvrđuje pokazatelje uspješnosti i rizike u provedbi strateških ciljeva te predlaže mjere i aktivnosti za rješavanje utvrđenih rizika, nadzire provedbu strateških ciljeva u nadležnosti Sektora te izvješćuje o njihovu ostvarenju, daje pravna objašnjenja zakona i drugih propisa te stručna mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osim provedbenih propisa koji su u nadležnosti Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, priprema odgovore na zastupnička pitanja, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s pružanjem poštanskih usluga koje nisu u nadležnosti Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, provodi mjere iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na poštanske usluge, pruža stručnu potporu u izradi podloga, analiza, izvješća, planova i drugih dokumenata u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji u poglavlju vezanom uz poštanske usluge, prati i sudjeluje u radu europskih i međunarodnih poštanskih organizacija i institucija (Svjetska poštanska unija – UPU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Europski odbor za poštansku regulaciju – CERP i dr.) te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, kao i radnih tijela Europske komisije nadležnih za poštanske usluge, sudjeluje na sastancima i u pregovorima na dvostranoj i višestranoj razini s nadležnim državnim tijelima drugih država u području poštanskih usluga, surađuje u pripremi stručnih podloga i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području poštanskih usluga i u pregovorima za njihovo sklapanje i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe poštanskih usluga, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

6.2.2.1. Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama

6.2.2.2. Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova.

6.2.2.1. Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama

Članak 107.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama obavlja upravne, stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svog djelokruga, praćenje provedbe utvrđene politike i primjene zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, provedbu mjera iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na poštanske usluge, stručnu potporu u izradi podloga, analiza, izvješća, planova i drugih dokumenata u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji u poglavlju vezanom uz poštanske usluge, davanje pravnih objašnjenja zakona i drugih propisa te stručnih mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osim provedbenih propisa koji su u nadležnosti Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, izradu odgovora na zastupnička pitanja, izradu odgovara na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi s pružanjem poštanskih usluga koje nisu u nadležnosti Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije ili drugih nadležnih tijela u skladu s posebnim zakonom, praćenje i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih poštanskih organizacija i institucija (Svjetska poštanska unija – UPU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Europski odbor za poštansku regulaciju – CERP i dr.) te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, kao i radnih tijela Europske komisije nadležnih za poštanske usluge, suradnju i sudjelovanje na sastancima i u pregovorima na dvostranoj i višestranoj razini s nadležnim državnim tijelima drugih država u području poštanskih usluga, suradnju s Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije, drugim regulatornim tijelima i nadležnim tijelima državne uprave u vezi s ostvarivanjem međunarodne suradnje u području poštanskih usluga, suradnju u pripremi stručnih podloga i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području poštanskih usluga i u pregovorima za njihovo sklapanje i pripremu nacrta prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2.2. Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova

Članak 108.

Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloga akcijskih planova za njihovu provedbu, praćenje stanja u poštanskom sustavu i na tržištu poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, pripremu i obradu stručnih materijala te izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju na tržištu poštanskih usluga te unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, pripremu prijedloga mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja na tržištu poštanskih usluga, praćenje stanja u poslovanju trgovačkog društva HP – Hrvatska pošta d.d., praćenje provedbe tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizu njihova utjecaja na razvoj tržišta poštanskih usluga, pripremu podloga za izradu državnog proračuna u nadležnosti Sektora, utvrđivanje, razradu i evaluaciju strateških ciljeva u nadležnosti Sektora i nadzor nad njihovom provedbom, utvrđivanje pokazatelja uspješnosti i rizika u provedbi strateških ciljeva te predlaganje mjera i aktivnosti za rješavanje utvrđenih rizika, izvješćivanje o ostvarenju strateških ciljeva u nadležnosti Sektora, uspostavu sustava i koordinaciju sudionika procesa financijskog upravljanja, izradu prijedloga financijskog plana u nadležnosti Sektora, kontrolu izvršenja financijskog plana u nadležnosti Sektora te predlaganje mjera za djelotvornije financijsko planiranje i izvršavanje plana, pripremu, provedbu i koordinaciju financijskog praćenja namjenskog trošenja odobrenih sredstava iz državnog proračuna i drugih izvora financiranja, uspostavu sustava kontrole i izvješćivanja o izvršenju sklopljenih ugovora, pripremu, koordinaciju i evaluaciju financijskih izvješća o izvršenju ugovora na razini Sektora, pripremu i izradu plana nabave na razini Sektora i praćenje njegova ostvarenja, praćenje i koordinaciju računovodstvenih poslova u nadležnosti Sektora, suradnju s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za proračun i financije, provedbu mjera iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i godišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na poštanske usluge, predlaganje, planiranje i izradu projekata i programa iz područja poštanskih usluga i praćenje njihova ostvarivanja u sklopu pretpristupnih, strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije, te obavlja druge poslove.

7. UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE

Članak 109.

Uprava prometne inspekcije obavlja inspekcijske poslove unutarnjega i međunarodnoga cestovnog prometa i cesta, sigurnosti željezničkog prometa i žičara, pošte te upravne i stručne poslove podrške Uprave kojima se osigurava ostvarivanje programa rada i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave, obavlja poslove procjene učinka propisa iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave prometne inspekcije, ustrojavaju se sljedeći sektori:

7.1. Sektor inspekcije cestovnog prometa i cesta

7.2. Sektor inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte.

7.1. Sektor inspekcije cestovnog prometa i cesta

Članak 110.

Sektor inspekcije cestovnog prometa i cesta organizira i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, Zakona o prijevozu opasnih tvari, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o cestama i Uredbi i Direktiva Europske unije.

Za obavljanje poslova Sektora inspekcije cestovnog prometa i cesta, ustrojavaju se sljedeće službe:

7.1.1. Služba inspekcije cestovnog prometa

7.1.2. Služba inspekcije cesta.

7.1.1. Služba inspekcije cestovnog prometa

Članak 111.

Služba inspekcije cestovnog prometa organizira i provodi odgovarajuće i redovite provjere u svrhu pravilne i dosljedne provedbe i primjene odredbi zakona iz područja cestovnog prometa i na temelju zakona donesenih propisa, na cesti i prostorima prijevoznika i tvrtki, sigurnosti cestovnog prometa i prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom i nadzire njihovo izvršenje, koordinira rad s drugim javnopravnim tijelima Republike Hrvatske i međunarodnim tijelima koja obavljaju inspekcijski i stručni nadzor, podnosi kaznene prijave i optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka, te izdaje prekršajne naloge putem ovlaštenih osoba, vodi očevidnik o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama te druge propisane očevidnike, inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa i sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima.

Za obavljanje poslova Službe inspekcije cestovnog prometa, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

7.1.1.1. Odjel inspekcije cestovnog prometa

7.1.1.2. Odjel inspekcije sigurnosti cestovnog prometa

7.1.1.3. Odjel inspekcije prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu.

7.1.1.1. Odjel inspekcije cestovnog prometa

Članak 112.

Odjel inspekcije cestovnog prometa obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, te drugim posebnim propisima i međunarodnim ugovorima, kao što su: prijevoz putnika (linijski unutarnji i međunarodni, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz, prijevoz za vlastite potrebe, autotaksi prijevoz), prijevoz tereta (unutarnji, međunarodni i prijevoz za vlastite potrebe) izvanredni prijevoz, kolodvori, surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na djelokrug Odjela.

7.1.1.2. Odjel inspekcije sigurnosti cestovnog prometa

Članak 113.

Odjel inspekcije sigurnosti cestovnog prometa obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja sigurnosti cestovnog prometa sukladno Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, te drugim posebnim propisima i međunarodnim ugovorima iz područja sigurnosti cestovnog prometa, kao što su: nadzor radnog vremena i obveznih odmora mobilnih radnika (vrijeme vožnje, prekid vožnje, dnevni i tjedni odmor), nadzor nad radionicama koje na temelju dozvole Ministarstva mogu obavljati djelatnosti provjere i preglede tahografa, ugradnju i ispitivanje tahografa, popravak i demontažu tahografa, provjere na cesti, provjere u prostorima tvrtki, nadzor vozila u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzija i osovinskog opterećenja i provedbe uvjeta iz posebnih propisa, surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na djelokrug Odjela.

7.1.1.3. Odjel inspekcije prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

Članak 114.

Odjel inspekcije prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja prijevoza opasnih tvari u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari, odredbama Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), te drugim posebnim propisima i međunarodnim ugovorima, kao što su: nadzor pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju pri prijevozu opasnih tvari (provjere na cesti), nadzor ustanova za provedbu osposobljavanja sigurnosnih savjetnika i vozača, nadzor pravne osobe za pregled ispravnosti vozila za prijevoz opasnih tvari; prati putem utvrđenih nepravilnosti i nedostataka stanje utjecaja prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu i poduzima propisane mjere, surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svog djelokruga, kao što su: radna skupina WP15 za nadzor i prijevoz opasnih tvari pri UN i koordinirane međunarodne nadzorne akcije te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na djelokrug Odjela.

7.1.2. Služba inspekcije cesta

Članak 115.

Služba inspekcije cesta obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje upravno područje javnih cesta, sigurnosti cestovnog prometa i javnih cesta, provodi zakone i druge propise iz područja javnih cesta, prati stanje i utjecaj cestovnog prometa na okoliš i poduzima propisane mjere, koordinira rad s drugim javnopravnim tijelima Republike Hrvatske i međunarodnim tijelima koja obavljaju inspekcijski i stručni nadzor, poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom i nadzire njihovo izvršenje, podnosi kaznene prijave i optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka te izdaje prekršajne naloge putem ovlaštenih osoba, vodi očevidnik o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, te druge propisane očevidnike, inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga i sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz svog djelokruga, te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima.

Za obavljanje poslova Službe inspekcije cesta, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

7.1.2.1. Odjel inspekcije državnih, županijskih i lokalnih cesta

7.1.2.2. Odjel inspekcije autocesta i složenih cestovnih objekata.

7.1.2.1. Odjel inspekcije državnih, županijskih
i lokalnih cesta

Članak 116.

Odjel inspekcije državnih, županijskih i lokalnih cesta obavlja poslove inspekcijskog nadzora s aspekta sigurnosti prometa nad provedbom propisa iz područja javnih cesta, prijevoza izvanrednog tereta i utjecaja cestovnog prometa na okoliš za državne, županijske i lokalne ceste, surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na djelokrug Odjela.

7.1.2.2. Odjel inspekcije autocesta i složenih
cestovnih objekata

Članak 117.

Odjel inspekcije autocesta i složenih cestovnih objekata obavlja poslove inspekcijskog nadzora s aspekta sigurnosti prometa nad provedbom propisa iz područja javnih cesta, prijevoza izvanrednog tereta i utjecaja cestovnog prometa na okoliš za autoceste, objekte s naplatom i složene cestovne objekte, surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na djelokrug Odjela.

7.2. Sektor inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte

Članak 118.

Sektor inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje sigurnost željezničkog prometa, a koji se odnose na stanje, održavanje i uporabu donjeg i gornjeg ustroja željezničke pruge, signalno-sigurnosnih, telekomunikacijskih i elektrovučnih postrojenja, opreme pruge, željezničko-cestovnih prijelaza, pružnog i zaštitnog pojasa, industrijskih kolosijeka, stanje, održavanje i uporabu željezničkih vozila, obavljanje željezničkog prometa, prijevoz opasnih tvari, uvjete za radnike koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa, obavljanje kontrole sigurnog tijeka prometa, provedbu unutarnjeg reda na željeznici, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje sigurnost rada žičara, vučnica i uspinjača, provodi zakone i druge propise iz područja sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte, predlaže mjere za povećanje stupnja sigurnosti u željezničkom prometu i za povećanje stupnja sigurnosti rada žičara, vučnica i uspinjača, koordinira rad s drugim javnopravnim tijelima Republike Hrvatske i međunarodnim tijelima koja obavljaju inspekcijski i stručni nadzor, poduzima mjere za uklanjanje nedostataka i nepravilnosti utvrđenih inspekcijskim nadzorom i prati njihovo izvršenje, podnosi kaznene prijave i optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka, te izdaje prekršajne naloge putem ovlaštenih osoba, vodi očevidnik o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, te druge propisane očevidnike, inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa i sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima.

Za obavljanje poslova Sektora inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte, ustrojavaju se sljedeće službe:

7.2.1. Služba inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte

7.2.2. Služba za pravne poslove i logistiku.

7.2.1. Služba inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte

Članak 119.

Služba inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje sigurnost željezničkog prometa, a koji se odnose na stanje, održavanje i uporabu donjeg i gornjeg ustroja željezničke pruge, signalno-sigurnosnih, telekomunikacijskih i elektrovučnih postrojenja, opreme pruge, željezničko-cestovnih prijelaza, pružnog i zaštitnog pojasa te industrijskih kolosijeka, surađuje i sudjeluje u radu međunarodnih tijela i inspekcijskih službi iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na djelokrug Službe. Služba obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje sigurnost željezničkog prometa, a koji se odnose na održavanje i uporabu željezničkih vozila, obavljanje željezničkog prometa, prijevoz opasnih tvari, uvjete za radnike koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa, obavljanje kontrole sigurnog tijeka prometa, provedbu unutarnjeg reda na željeznici, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje sigurnost rada žičara, vučnica i uspinjača, provodi zakone i druge propise iz područja sigurnosti željezničkog prometa i žičara, predlaže mjere za povećanje stupnja sigurnosti u željezničkom prometu i za povećanje stupnja sigurnosti rada žičara, vučnica i uspinjača, koordinira rad s drugim javnopravnim tijelima Republike Hrvatske i međunarodnim tijelima koja obavljaju inspekcijski i stručni nadzor, poduzima mjere za uklanjanje nedostataka i nepravilnosti utvrđenih inspekcijskim nadzorom i prati njihovo izvršenje, podnosi kaznene prijave i optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka, te izdaje prekršajne naloge putem ovlaštenih osoba, vodi očevidnik o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, te druge propisane očevidnike, inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa i sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima. Obavlja inspekcijski nadzor u području poštanskih usluga nad provedbom propisa koji se odnose na način, postupak i uvjete obavljanja poštanskih usluga, funkcioniranje poštanskog prometa, uspostavu, održavanje i razvoj poštanske mreže, izgradnju i postavljanje poštanske opreme, nad provedbom odredaba međunarodnih ugovora i propisa Svjetske poštanske unije, sudjeluje u radu odgovarajućih tehničkih odbora za norme, inicira izmjene i dopune propisa te sudjeluje u izradi propisa iz područja poštanskih usluga te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na djelokrug Službe.

7.2.2. Služba za pravne poslove i logistiku

Članak 120.

Služba za pravne poslove i logistiku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na program rada i ostvarivanje programa rada Sektora i Uprave, financijski plan i izvršenje financijskog plana Sektora i Uprave, sudjeluje u izradi i pripremi podloga za izradu državnog proračuna, strateškog plana te uspostavljanja sustava unutarnjih financijskih kontrola koji se odnose na djelokrug Sektora i Uprave, sudjeluje u izradi i pripremi podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na djelokrug Uprave, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svog djelokruga, priprema i sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz nadležnosti drugih središnjih tijela državne uprave, priprema i sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga očitovanja na predstavke fizičkih i pravnih osoba te nacrta prijedloga očitovanja na zahtjev Hrvatskoga sabora, predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, pravosudnih tijela, središnjih tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj iz djelokruga Uprave, koordinira suradnju službi i sektora i suradnju Uprave s drugim ustrojstvenim organizacijama Ministarstva, te javnopravnim i pravosudnim tijelima Republike Hrvatske i pravnim subjektima čija je djelatnost vezana uz djelokrug Uprave, sudjeluje u svim poslovnim procesima iz nadležnosti drugih ustrojstvenih organizacija Ministarstva vezanim i uz djelokrug Uprave, priprema informacije iz djelokruga Uprave po zahtjevima za pristup informacijama, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradu strateških dokumenata vezanih i uz djelokrug Uprave, obavlja stručne i administrativno tehničke poslove koji se odnose na osiguravanje odgovarajućih uvjeta rada inspektora, prati propise iz djelokruga Uprave i osigurava dostupnost važnih informacija svim službama u Upravi, prati, analizira i statistički obrađuje elektroničke dokumente i podatke vezane uz propisane evidencije te izrađuje izvješća i prosljeđuje ih nadležnim tijelima sukladno uspostavljenom sustavu za upravljanje informacijama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji (EUROCARIS), koordinira ujednačavanje pravnih kriterija u radu inspekcijskih službi u Sektoru i Upravi u području upravnog, prekršajnog i kaznenog prava, koordinira poslove vezane uz upravne sporove po inspekcijskim rješenjima, daje stručnu pravnu pomoć ostalim službama u Sektoru i Upravi u upravnim postupcima te pripremi prijedloga odgovora na tužbe podnijete na inspekcijska rješenja, priprema nacrte prijedloga tužbi i drugih podnesaka iz djelokruga Uprave, sudjeluje u pripremi stručnih podloga vezano za prijam u državnu službu te prava, obveze i odgovornosti državnih službenika u Sektoru i Upravi, koordinira poslove vezane uz prekršajne i kaznene postupke po prekršajnim nalozima, optužnim prijedlozima i kaznenim prijavama inspektora, daje stručnu pravnu pomoć ostalim službama u Sektoru i Upravi u prekršajnim i kaznenim postupcima, priprema nacrte prijedloga odgovora na predstavke i pritužbe protiv inspektora, po posebnoj punomoći zastupa Ministarstvo u sudskim postupcima vezanim uz djelokrug Sektora i Uprave te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima.

8. UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU

Članak 121.

Uprava za prometnu infrastrukturu obavlja stručne poslove strateškog planiranje i razvoja infrastrukture svih vidova prometa u cilju smanjivanja razlika u kvaliteti i sigurnosti između pojedinih oblika prometa, te postizanja što bolje integriranosti hrvatske prometne mreže s prometnom mrežom Europske unije i zemalja regije; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi velikih infrastrukturnih objekata: cesta, autocesta, željeznica, luka, zračnih luka i vodenih putova i drugih odgovarajućih krupnih infrastrukturnih radova od značaja za održivi razvitak Republike Hrvatske koji se financiraju iz državnog proračuna i/ili uz mješovito financiranje (sredstva Europske unije, koncesije); obavlja poslove međunarodne suradnje u području prometne infrastrukture; prati zakonsku regulativu i sudjeluje u pripremi dokumenata za Europsku uniju vezanih za prometnu infrastrukturu; obavlja poslove iz nadležnosti zakonodavnog okvira prometne infrastrukture, obavlja poslove upravnog nadzora nad primjenom propisa prometne infrastrukture, obavlja poslove procjene učinka propisa iz svog djelokruga, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svog djelokruga, poslove praćenja poslovanja subjekata koji upravljaju prometnom infrastrukturom i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla.

Za obavljanje poslova Uprave za prometnu infrastrukturu, ustrojavaju se sljedeći sektori:

8.1. Sektor za strateške dokumente, politiku razvoja i unaprjeđenje infrastrukture

8.2. Sektor za fondove EU i međunarodnu suradnju.

8.1. Sektor za strateške dokumente, politiku razvoja i unaprjeđenje infrastrukture

Članak 122.

Sektor za strateške dokumente, politiku razvoja i unaprjeđenje infrastrukture obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podataka o izgrađenosti prometne infrastrukture; izradu izvješća o prometnoj infrastrukturi; praćenje izrade i sudjelovanje u donošenju prostornih i prometnih planova, izradu i praćenje provedbe Strategije razvitka prometne infrastrukture i drugih strateških programa od interesa za razvitak Republike Hrvatske, te programe njihovog građenja i održavanja; sudjeluje u izradi Strateškog plana ministarstva definiranjem ciljeva i načina provedbe, rezultata i rizika provedbe, obavlja pravne poslove iz nadležnosti zakonodavnog okvira prometne infrastrukture, obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga obavlja poslove upravnog nadzora nad primjenom propisa prometne infrastrukture, praćenja poslovanja i izvršavanja planskih dokumenata društava u vlasništvu Republike Hrvatske, obavlja stručne poslove koji se odnose na: praćenje provedbe i sudjelovanje u provedbi natječajnih postupaka za koncesijske programe strateške prometne infrastrukture, obavlja poslove planiranja i izvršenja proračuna Uprave, i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Sektora za strateške dokumente, politiku razvoja i unaprjeđenje infrastrukture, ustrojavaju se sljedeće službe:

8.1.1. Služba za strateške planske dokumente i financije

8.1.2. Služba za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture.

8.1.1. Služba za strateške planske dokumente i financije

Članak 123.

Služba za strateške planske dokumente i financije obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podataka o izgrađenosti prometne infrastrukture; izradu izvješća o prometnoj infrastrukturi po različitim kriterijima; praćenje izrade i sudjelovanje u donošenju prostornih i prometnih planova, te studija na svim razinama (državna, županijska, lokalna) koja se odnose na ceste, autoceste, željeznice, luke, zračne luke, vodene plovne putove intermodalni promet i čisti gradski promet; izradu i praćenje provedbe Strategije razvitka prometne infrastrukture i drugih strateških programa od interesa za održivi razvitak Republike Hrvatske, te programe njihovog građenja i održavanja; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, obavlja stručne poslove koji se odnose na: pravne poslove iz nadležnosti zakonodavnog okvira prometne infrastrukture, obavlja poslove upravnog nadzora nad primjenom propisa prometne infrastrukture; obavlja poslove koji se odnose na praćenje poslova i planskih dokumenata društava u vlasništvu Republike Hrvatske, obavlja stručne poslove koji se odnose na: praćenje provedbe i sudjelovanje u provedbi natječajnih postupaka za koncesije, obavlja poslove planiranja proračuna Uprave, rebalansa, prenamjene i preraspodjele proračuna i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Službe za strateške planske dokumente i financije, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.1.1.1. Odjel za baze podataka i strateške dokumente

8.1.1.2. Odjel za praćenje izvršenja proračuna i koncesije.

8.1.1.1. Odjel za baze podataka i strateške dokumente

Članak 124.

Odjel za baze podataka i strateške dokumente obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podataka o izgrađenosti prometne infrastrukture; izrađuje izvješća o prometnoj infrastrukturi, obavlja poslove koji se odnose na praćenje izrade i sudjelovanje u donošenju prostornih i prometnih planova, te studija na svim razinama (državna, županijska, lokalna) koji se odnose na ceste, autoceste, željeznice, luke, zračne luke, vodene plovne putove, prati izradu planova i programa modernizacije i izgradnje infrastrukture namijenjene javnom prometu, prati izradu planova i programa modernizacije i izgradnje infrastrukture za promet roba (npr. intermodalnih platformi) i usklađenja razvoja infrastrukture svih prometnih sektora; obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu i praćenje provedbe Strategije razvitka prometne infrastrukture i drugih strateških programa od interesa za održivi razvitak Republike Hrvatske, te programe njihovog građenja i održavanja; sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva, rezultata i rizika provedbe, te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

8.1.1.2. Odjel za praćenje izvršenja proračuna i koncesije

Članak 125.

Odjel za praćenje izvršenja proračuna i koncesije obavlja stručne poslove praćenja poslova i planskih dokumenata društava u vlasništvu Republike Hrvatske, obavlja stručne poslove koji se odnose na: praćenje provedbe i sudjelovanje u provedbi natječajnih postupaka za koncesijske programe strateške prometne infrastrukture, obavlja poslove planiranja proračuna Uprave, rebalansa, prenamjene i preraspodjele proračuna, izrađuje naloge za plaćanje prema Upravi za proračun i financije, obavlja poslove praćenja izvršenja državnog proračuna i izrađuje izvješća, priprema dokumentaciju za donošenje odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje i o davanju jamstva Republike Hrvatske za kreditna zaduženja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske.

8.1.2. Služba za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

Članak 126.

Služba za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja i osiguravanje uvjeta optimalnog razvoja cestovnih i željezničkih infrastrukturnih sustava, sudjeluje u predlaganju politike razvoja navedene infrastrukture, osigurava usklađenost srednjoročnih i kratkoročnih planskih dokumenata sa strateškim smjernicama, sudjeluje u davanju suglasnosti na opće akte koji se donose na temelju zakona, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna, predlaže načine financiranja i sufinanciranja vezano na cestovnu i željezničku infrastrukturu, prati razvoj međunarodnih i europskih normi, prati rad društava koji upravljaju javnim cestama i željezničkom infrastrukturom i obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Službe za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.1.2.1. Odjel za cestovnu infrastrukturu

8.1.2.2. Odjel za željezničku infrastrukturu

8.1.2.3. Odjel za upravno pravne poslove i regulativu.

8.1.2.1. Odjel za cestovnu infrastrukturu

Članak 127.

Odjel za cestovnu infrastrukturu obavlja stručne poslove koji se odnose na: stručno-tehničke poslove vezane uz ceste, poslove praćenja stanja cesta, izradu stručnih podloga i prijedloga te poduzimanja odgovarajućih mjera; sudjeluje u davanju suglasnosti na opće akte koji se donose na temelju Zakona o cestama, daje prijedlog o razvrstavanju cesta, sudjeluje u predlaganju politike razvoja cestovne infrastrukture, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna vezanog na cestovnu infrastrukturu, prati izvršenje planova građenja i održavanja cestovne infrastrukture, prati razvoj međunarodnih i europskih normi koje se odnose na cestovnu infrastrukturu i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj, priprema upute i smjernice za izradu strateških dokumenata cestovne infrastrukture, postavlja ciljeve vezane uz kakvoću i kapacitet pri izradi planova razvoja, osuvremenjivanja i održavanja cestovne infrastrukture, prati tehničko i tehnološko jedinstvo cesta u Republici Hrvatskoj, sudjeluje na tehničkom pregledu cestovne infrastrukture, prati rad upravitelja cestovnom infrastrukturom, sudjeluje u međunarodnim tijelima za cestovnu infrastrukturu; obavlja poslove sudjelovanja u izradi planova izgradnje novih ceste, daje posebne uvjete za gradnju istih, prati i usklađuje aktivnosti izvršenja investicije, obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

8.1.2.2. Odjel za željezničku infrastrukturu

Članak 128.

Odjel za željezničku infrastrukturu obavlja stručne poslove koji se odnose na: stručno-tehničke poslove koji se odnose na postojeće željezničke infrastrukturne podsustave, zatim poslove praćenja stanja željezničke infrastrukture i izrade stručnih podloga i prijedloga te poduzimanja odgovarajućih mjera; sudjeluje u davanju suglasnosti na opće akte iz svoga djelokruga koji se donose na temelju zakona, daje prijedlog o razvrstavanju željezničkih pruga, sudjeluje u predlaganju politike razvoja željezničke infrastrukture, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna vezano na željezničku infrastrukturu, prati izvršenje planova izgradnje i rekonstrukcije željezničke infrastrukture, prati razvoj međunarodnih i europskih normi koje se odnose na željezničku infrastrukturu i usklađuje postupke kod njihove primjene u Republici Hrvatskoj, priprema upute i smjernice za izradu Nacionalnog programa željezničke infrastrukture, postavlja ciljeve vezane uz kakvoću i kapacitet pri izradi planova razvoja, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture, prati tehničko i funkcionalno stanje željezničke infrastrukture, sudjeluje na tehničkom pregledu željezničke infrastrukture, prati rad trgovačkog društva željezničke infrastrukture u vlasništvu Republike Hrvatske, sudjeluje u međunarodnim tijelima za željeznički promet; obavlja poslove sudjelovanja u izradi planova izgradnje novih podsustava željezničke infrastrukture, sudjeluje u organizaciji izgradnje novih podsustava željezničke infrastrukture, daje posebne uvjete za gradnju istih, prati i usklađuje aktivnosti izvršenja investicije i obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

8.1.2.3. Odjel za upravnopravne poslove i regulativu

Članak 129.

Odjel za upravnopravne poslove i regulativu obavlja poslove iz nadležnosti zakonodavnog okvira prometne infrastrukture, poslove upravnog nadzora nad primjenom propisa prometne infrastrukture, obavlja poslove procjene učinka propisa iz svog djelokruga, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Odjela.

8.2. Sektor za fondove EU i međunarodnu suradnju

Članak 130.

Sektor za fondove EU i međunarodnu suradnju obavlja poslove planiranja, pripreme i praćenja projekata namijenjenih sufinanciranju fondovima Europske unije; sudjeluje u izradi i izmjenama odgovarajućih Operativnih programa za promet kao podloge za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije; obavlja analizu prihvatljivosti projektnih prijedloga te predlaže odobrenje za njihovo financiranje; obavlja poslove praćenja projekata u sklopu Operativnog programa Promet; obavlja poslove financijskog planiranja, financijskog upravljanja i kontrole vezano uz projekte u sklopu danog Operativnog programa za promet, obavlja poslove vezane za rad sustava za upravljanje programima EU, obavlja poslove međunarodne suradnje u području prometne infrastrukture, prati zakonsku regulativu Europske unije vezanu za prometnu infrastrukturu i obavlja druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Sektora za fondove EU i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se sljedeće službe:

8.2.1. Služba za planiranje, programiranje i izvješćivanje

8.2.2. Služba za praćenje i provedbu projekata

8.2.3. Služba za financijsko upravljanje i potporu sustavu.

8.2.1. Služba za planiranje, programiranje i izvješćivanje

Članak 131.

Služba za planiranje, programiranje i izvješćivanje obavlja poslove izrade i izmjene operativnih programa iz fondova Europske unije vezanih za prometnu infrastrukturu; provodi postupak prikupljanja projektnih prijedloga; obavlja se njihova analizu putem projektnih »aplikacija«; obavlja poslove financijskog planiranja vezano uz projekte; vrši analizu prihvatljivosti projekata te predlaže odobrenje za njihovo financiranje; obavlja poslove tehničkog tajništva Sektorskog nadzornog odbora za Promet; obavlja poslove vezane uz evaluaciju Operativnog programa za promet; obavlja poslove međunarodne suradnje u području prometne infrastrukture; obavlja poslove suradnje s međunarodnim institucijama u pogledu TEN-T mreže i ostale prometne infrastrukture; obavlja poslove suradnje sa susjednim zemljama u području prometne infrastrukture; prati zakonsku regulativu Europske unije vezanu za prometnu infrastrukturu; sudjeluje u pripremi dokumenata za Europsku komisiju i Vijeće Europske unije iz područja prometne infrastrukture, kao i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Službe za planiranje, programiranje i izvješćivanje, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.1.1. Odjel za programiranje

8.2.1.2. Odjel za izvješćivanje, informiranje i evaluaciju

8.2.1.3. Odjel za međunarodnu suradnju.

8.2.1.1. Odjel za programiranje

Članak 132.

Odjel za programiranje obavlja poslove izrade i izmjene Operativnih programa za fondove Europske unije vezanih za prometnu infrastrukturu, provodi postupak prikupljanja projektnih prijedloga, obavlja njihovu analizu putem projektnih »aplikacija«; surađuje s korisnicima tijekom pripreme projekata; izrađuje smjernice za korisnike; obavlja poslove financijskog planiranja vezano uz projekte; vodi bazu projekata; vrši analizu prihvatljivosti projekata te predlaže odobrenje za njihovo financiranje, priprema ugovore za sufinanciranje s korisnicima; predlaže mogućnosti sufinanciranja infrastrukturnih projekata iz programa pomoći Europske unije, te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

8.2.1.2. Odjel za izvješćivanje, informiranje i evaluaciju

Članak 133.

Odjel za izvješćivanje, informiranje i evaluaciju obavlja poslove tehničkog tajništva Sektorskog nadzornog odbora za Promet; priprema sastanke Sektorskog nadzornog odbora za Promet i izrađuje potrebne dokumente; priprema informacije za javnost o projektima financiranima od strane Europske unije; obavlja poslove vezane uz evaluaciju Operativnog programa Promet; obavlja poslove ažuriranja informacijskog sustava upravljanja (MIS); objedinjava plan nabave za projekte u sklopu Operativnog programa Promet; objedinjava prognozu novčanog tijeka za projekte u sklopu Operativnog programa Promet; prati realizaciju programa u skladu s N+3 pravilom.

8.2.1.3. Odjel za međunarodnu suradnju

Članak 134.

Odjel za međunarodnu suradnju obavlja poslove međunarodne suradnje u području prometne infrastrukture (primjerice u sklopu SEETO-a, TEM-a, TER-a, Dunavska strategija, itd.), surađuje s međunarodnim institucijama u pogledu TEN-T mreže, prometnih koridora, surađuje sa susjednim zemljama u području prometne infrastrukture, priprema bilateralne sporazume iz područja prometne infrastrukture, priprema dokumente bilateralne suradnje iz područja prometne infrastrukture za potrebe Ministarstva, obavlja poslove vezano uz programe Unije, sudjeluje u pripremi dokumenata za Europsku komisiju i Vijeće Europske unije iz područja prometne infrastrukture, kao i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

8.2.2. Služba za praćenje i provedbu projekata

Članak 135.

Služba za praćenje i provedbu projekata obavlja poslove praćenja projekata projektiranja, građenja i tehničke pomoći u sklopu Operativnog programa Promet; poslove praćenja financijskih tokove vezanih za realizaciju projekata projektiranja, građenja i tehničke pomoći; obavlja stručne poslove realizacije proračuna, izrade natječajne dokumentacije za projekte tehničke pomoći; provodi projekte tehničke pomoći u kojima je Ministarstvo korisnik; koordinira projekte tehničke pomoći iz različitih izvora i obavlja druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Službe za praćenje i provedbu projekata, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.2.1. Odjel za projekte projektiranja i projekte tehničke pomoći

8.2.2.2. Odjel za projekte građenja.

8.2.2.1. Odjel za projekte projektiranja i projekte tehničke pomoći

Članak 136.

Odjel za projekte projektiranja i projekte tehničke pomoći obavlja stručne poslove praćenja provedbe projekata projektiranja i prethodne pripreme projekata za provedbu, prati pripremne aktivnosti koje prethode projektiranju (npr. izradu raznih studija), usklađenost s postojećim planskim dokumentima i sukladnost s nacionalnim i EU kriterijima prihvatljivosti investicija, kao i ostale zavisne aktivnosti (projekte) koji nisu sufinancirani sredstvima Europske unije, te prati provedbu projektiranja i izradu ostale tehničke dokumentacije predviđene ugovorom, a koja prethodi aktivnosti građenja, prati financijske tokove i ostale pokazatelje vezane za realizaciju projekata iz nadležnosti Odjela, sudjeluje na sastancima koji prate provedbu projekata, sastavlja izvještaje i daje potrebne podatke o realizaciji, kao i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora. Odjel obavlja stručne poslove izrade natječajne dokumentacije za projekte tehničke pomoći, prati provedbu projekata tehničke pomoći financiranih iz IPA-e, provodi projekte tehničke pomoći financiranih iz strukturnih fondova, obavlja stručne poslove realizacije proračuna pripremanjem rezervacija i naloga za plaćanje za projekte tehničke pomoći, pruža podatke za izradu dokumenata za Sektorski nadzorni odbor, koordinira projekte tehničke pomoći iz različitih izvora i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

8.2.2.2. Odjel za projekte građenja

Članak 137.

Odjel za projekte građenja obavlja stručne poslove praćenja projekata kojima se realizira građenje objekata prometne infrastrukture, formira projektne timove, prati izvođenje radova građenja sukladno tehničkoj dokumentaciji izrađenoj u fazi pripreme, i prati ostale vrste međusobno povezanih ugovora. Odjel prati financijske tokove i ostale pokazatelje vezane za realizaciju projekata iz nadležnosti Odjela, sudjeluje, između ostaloga, na sastancima koji prate provedbu projekata, sastavlja izvještaje i daje potrebne podatke o realizaciji, kao i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

8.2.3. Služba za financijsko upravljanje i potporu sustavu

Članak 138.

Služba za financijsko upravljanje i potporu sustavu obavlja poslove financijskog upravljanja i kontrole, kao i ostale poslove za potporu sustavu. Izrađuje financijske planove za trogodišnje razdoblje, prati izvršenje i izvještava u suradnji s Upravom za proračun i financije. Kontrole uključuju postupke za verifikaciju načina korištenja sredstava koje se odnose na operacije u sklopu odobrenog Operativnog programa za promet i plana proračuna za Sektor. Obavlja poslove izrade internih procedura i priručnika; poslove vezane uz upravljanje nepravilnostima i rizicima; pruža pravnu potporu Sektoru; vodi poslove iz područja upravljanja ljudskim potencijalima na razini Sektora i obavlja druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Službe za financijsko upravljanje i potporu sustavu, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.3.1. Odjel za kontrolu i financijsko vođenje

8.2.3.2. Odjel za potporu sustavu.

8.2.3.1. Odjel za kontrolu i financijsko vođenje

Članak 139.

Odjel za kontrolu i financijsko vođenje izrađuje financijske planove za trogodišnje razdoblje, prati izvršenje i izvještava u suradnji s Upravom za proračun i financije, te provodi administrativne i terenske kontrole korištenja nacionalnih sredstava i sredstava iz fondova Europske unije. Kontrole uključuju postupke za verifikaciju načina korištenja sredstava koje se odnose na operacije u sklopu odobrenog Operativnog programa za promet i plana proračuna za Sektor, provjeru da li se sredstva koriste u skladu s ciljevima programa i plana, verifikacije pokrivaju administrativne, financijske, tehničke i fizičke aspekte operacija.

8.2.3.2. Odjel za potporu sustavu

Članak 140.

Odjel za potporu sustavu obavlja poslove izrade internih procedura i priručnika; pruža informatičku podršku Sektoru, obavlja poslove vezane uz upravljanje nepravilnostima i rizicima; koordinira izradu izjave o jamstvu, prati preporuke revizora; pruža pravnu potporu Sektoru; vodi poslove iz područja upravljanja ljudskim potencijalima na razini Sektora; vodi brigu o edukaciji djelatnika Sektora, kao i o edukaciji djelatnika korisničkih institucija, te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

9. UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Članak 141.

Uprava za proračun i financije obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu strateškog plana i prijedloga financijskog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje, kao dijela državnog proračuna i izradu financijskog plana po mjesecima za cijelu proračunsku godinu s planiranim dospijećem obveza, obavlja administrativne poslove u svezi izvršavanja državnog proračuna, vodi evidenciju obveza Ministarstva preuzimanjem podataka o izvršenim rezervacijama, izdanim narudžbenicama, započetim postupcima nabave i sklopljenim ugovorima iz sustava za provedbu postupaka javne nabave, evidentira dokumente kojima su stvorene obveze Ministarstva izvan sustava nabave, putem integracijskog programa proslijeđuje dokumente kojima su stvorene obveze u sustav Državne riznice, gdje oni, nakon kontrole ispravnosti podataka i raspoloživosti proračunskih sredstava, postaju rezervacije sredstava po pojedinoj proračunskoj stavci, sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici. Povezuje kompletirane, likvidirane i u poslovnim knjigama Ministarstva evidentirane dokumente plaćanja (naloge za plaćanje i fakture) s rezervacijama sredstava, proslijeđuje ih u sustav državne riznice i promjenom statusa pretvara u zahtjeve za plaćanje, evidentira naplatu prihoda prema izvorima financiranja i korištenje sredstava za pokriće planiranih rashoda. Obavlja i stručne poslove vezane za propise iz područja računovodstva i obračuna plaća, obavlja poslove evidencije financijskih promjena u Glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama, izrađuje propisana financijska, statistička i ostala izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima, provodi pravodobno i zakonito knjiženje svih poslovnih događaja, brine o rokovima plaćanja svih obveza, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno odredbama zakona i ostalih propisa te vodi knjige ulaznih i izlaznih računa, knjigu nefinancijske imovine. Prati primjenu propisa koji se odnose na obračun plaća i naknada, vrši obračun i isplatu plaća i ostalih naknada zaposlenika, naknada po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima, te drugih dohodaka na temelju odluke ili rješenja nadležne osobe, te vodi propisane evidencije u svezi navedenih obračuna i isplata. Sudjeluje, s ostalim ustrojstvenim jedinicama, u pripremi projekata, pregovora i ostalih poslova u svezi ugovaranja, korištenja i otplata zajmova, kredita i pomoći što ih međunarodne institucije odobravaju Republici Hrvatskoj a u nadležnosti su Ministarstva, sudjeluje u pripremi izvješća, analiza i prijedloga, pripremi ugovora, kontroli povlačenja sredstava iz vanjskih izvora i plaćanja iz državnog proračuna, koordinira poslove ustrojavnja i održavanja sustava informatičkog praćenja tijeka financijskih sredstava. Koordinira poslove planiranja, dodjele i praćenja državnih potpora, za koje je davatelj Ministarstvo putem svojih ustrojstvenih jedinica. Obavlja poslove koordinacije uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, izrađuje godišnji plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te predlaže metodologiju za provedbu plana, izrađuje naputke i upute za potrebe financijskog upravljanja i kontrola, prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te pruža pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva pri izradi opisa i popisa poslovnih procesa, utvrđivanju i procjeni rizika i uspostavi kontrolnih aktivnosti, vodi brigu o ažuriranju dokumentacije vezane uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika, priprema izvješća o provedbi plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola za ministra kao i objedinjenog polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o rizicima, izrađuje godišnje izviješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole, surađuje s Ministarstvom financija – Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole.

Za obavljanje poslova Uprave za proračun i financije, ustrojavaju se sljedeći sektori:

9.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole

9.2. Sektor za financijsko računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore.

9.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole

Članak 142.

Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole koordinira poslove izrade strateškog plana i proračuna Ministarstva za trogodišnje razdoblje, te izrađuje nacrt prijedloga strateškog plana i proračuna Ministarstva, obavlja tehnički unos prijedloga proračuna u sustav Državne riznice, izrađuje financijski plan po mjesecima za cijelu proračunsku godinu s planiranim dospijećem obveza, priprema prijedlog možebitne izmjene i dopune te preraspodjele sredstava tijekom proračunske godine, analizira ostvarenje financijskih planova, evidentira u sustavu područne riznice dokumente kojime su stvorene obveze Ministarstva, osim obveza stvorenih provedbom postupka javne nabave, te ih proslijeđuje u sustav Državne riznice gdje postaju rezervacije sredstava, preuzima od Službe za financijsko računovodstvene poslove proknjižene i za isplatu odobrene naloge za plaćanje i račune, kontrolira njihovu usklađenost s planiranim i rezerviranim sredstvima povezivanjem tih naloga i računa s dokumentima obveza (rezervacijama) i proslijeđuje ih Ministarstvu financija kroz integrirani sustav u sustav Državne riznice na plaćanje, izrađuje izvješća o mjesečnom izvršenju financijskog plana i ostalih izvješća na zahtjev ustrojstvenih jedinica i dostavlja ih ustrojstvenim jedinicama, izrađuje godišnja izvješća o izvršenju proračuna po programima i ostvarivanju ciljeva iz strateškog plana, obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i kontrola u ustrojstvenim jedinicama Ministarstvu, izrade godišnjeg plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te metodologiju za provedbu plana, izrađuje naputke i upute za potrebe financijskog upravljanja, prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola, te pruža pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva pri utvrđivanju i procjeni rizika, uspostavi sustava praćenja rizika, izradi akcijskog plana njihovog smanjenja i otklanjanja, izrađuje godišnje izviješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, surađuje s Ministarstvom financija – Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, te obavlja druge poslove iz nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Sektora za proračun, financijsko upraavljanje i kontrole, ustrojavaju sljedeće ustrojstvene jedinice:

9.1.1. Služba za planiranje i izvršavanje proračuna

9.1.2. Služba za financijsko upravljanje i kontrole.

9.1.1. Služba za planiranje i izvršavanje proračuna

Članak 143.

Služba za planiranje i izvršavanje proračuna obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga strateškog plana i proračuna Ministarstva za trogodišnje razdoblje i njihove možebitne izmjene tijekom godine, izradu godišnjeg dinamičkog financijskog plana po mjesecima, te unos tih dokumenata u sustav Državne riznice. Obavlja i poslove izvršavanja proračuna u smislu kreiranja dokumenata rezervacija proračunskih sredstava i zahtjeva za plaćanje u cjelovitom računovodstveno-financijskom sustavu na temelju prikupljenih dokumenata o stvorenim obvezama Ministarstva, osim obveza nastalih provedbom postupka javne nabave, te knjigovodstveno evidentiranih i za isplatu odobrenih naloga za plaćanje i računa. Analizira izvršavanje proračuna i izrađuje mjesečno, a na zahtjev ustrojstvenih jedinica i češće izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, te ih dostavlja ustrojstvenim jedinicama.

Za obavljanje poslova Službe za planiranje i izvršavanje proračuna, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.1.1.1. Odjel za strateško planiranje i planiranje proračuna

9.1.1.2. Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje.

9.1.1.1. Odjel za strateško planiranje i planiranje proračuna

Članak 144.

Odjel za strateško planiranje i planiranje proračuna koordinira poslove izrade strateškog plana i proračuna Ministarstva za trogodišnje razdoblje, te izrađuje nacrt prijedloga strateškog plana i proračuna Ministarstva, obavlja tehnički unos prijedloga proračuna u sustav Državne riznice, izrađuje financijski plan po mjesecima za cijelu proračunsku godinu s planiranim dospijećem obveza, priprema prijedlog možebitne izmjene i dopune te preraspodjele sredstava tijekom proračunske godine. Unosi u web-aplikaciju Ministarstva financija podatke o procjeni fiskalnog učinka na proračun prijedloge uredbi, drugih propisa i akata planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske, te prijedloga zakona, drugih propisa i akata planiranja koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru. Prikuplja od ustrojstvenih jedinica podatke te izrađuje izvješća o izvršavanju proračuna Ministarstva po programima te ostvarivanju ciljeva iz strateškog plana.

9.1.1.2. Odjel za izvršavanje proračuna, analize
i izvješćivanje

Članak 145.

Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje u okviru svoje djelatnosti obavlja administrativne poslove izvršavanja proračuna na način da prikuplja i u područnoj riznici evidentira dokumente kojima su stvorene obveze Ministarstva, osim obveza nastalih provedbom postupka javne nabave, proslijeđuje ih u sustav Državne riznice gdje se evidentiraju kao rezervacije sredstava, dostavlja ostalim ustrojstvenim jedinicama obavijest o rezervaciji sredstava, analizira i izvješćuje odgovorne osobe u ustrojstvenim jedinicama o stanju i utrošenosti rezervacija, kreira zahtjeve za plaćanje povezivanjem proknjiženih i za isplatu odobrenih naloga za plaćanje i računa s evidentiranim rezervacijama i proslijeđuje ih kroz integrirani sustav u sustav Državne riznice na plaćanje. Analizira trošenje proračunskih sredstava Ministarstva i izrađuje mjesečna izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici. Izrađuje i dostavlja ustrojstvenim jedinicama, na njihov zahtjev, izvješća o evidentiranim obvezama, utrošenosti sredstava po pojedinom dokumentu rezervacije, izvršenim plaćanjima, povratima sredstava i sl.

9.1.2. Služba za financijsko upravljanje i kontrole

Članak 146.

Služba za financijsko upravljanje i kontrole obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i kontrola u Ministarstvu; izrađuje plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola, koordinira uspostavu, vođenje i ažuriranje registra poslovnih procesa i rizika u svim segmentima poslovanja Ministarstva, analizu rizika i izradu prijedloga plana upravljanja rizicima u cilju njihovog smanjenja i otklanjanja. Sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, inicira izradu internih akata (naputaka, pravilnika, uputa, smjernica) kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa, praćenja realizacije programa, obrade financijskih dokumenata, internog izvješćivanja o izvršavanju proračunskih sredstva i o ostvarenim ciljevima Ministarstva, rizicima i sl., u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama potiče razvoj informatičkih sustava, odnosno pruža potporu u osmišljavanju evidencija o prihodima i rashodima te drugim relevantnim financijskim informacijama, kao i o sadržaju i strukturi internih izvješća za potrebe pravovremenog i učinkovitog financijskog upravljanja, ukazuje na nedostatke, inicira mjere za otklanjanje nedostataka, surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju.

9.2. Sektor za financijsko-računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore

Članak 147.

Sektor za financijsko-računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore organizira, kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavlja obračun plaća, naknada zaposlenima i vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune, završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigu imovine, obavlja knjigovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda projekata financiranih sredstvima pomoći Europske unije sukladno financijskim priručnicima, obavlja poslove praćenja projekata financiranih iz inozemnih zajmova i pomoći i surađuje s međunarodnim financijskim institucijama, koordinira poslove planiranja, dodjele i praćenja državnih potpora, za koje je davatelj Ministarstvo putem svojih ustrojstvenih jedinica, te obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Sektoru za financijsko računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore ustrojavaju se sljedeće službe:

9.2.1. Služba za financijsko računovodstvene poslove

9.2.2. Služba za projektno financiranje i državne potpore.

9.2.1. Služba za financijsko računovodstvene poslove

Članak 148.

Služba za financijsko računovodstvene poslove obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje propisanih računovodstvenih evidencija, vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje, povezivanje s rezervacijama i knjiženje poslovnih događaja, kako onih financiranih sredstvima državnog proračuna i iz drugih izvora tako i onih financiranih sredstvima pomoći Europske unije. Služba izrađuje godišnja, polugodišnja, tromjesečna, mjesečna financijska i statistička izvješća, obračun plaća i ostalih isplata dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka po ugovorima o djelu i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve zakonom propisane knjigovodstvene evidencije, sudjeluje u organizaciji godišnjeg popisa nefinancijske imovine (inventure), izrađuje preglede po vrstama troškova, aktivnostima i projektima Ministarstva, te po izvorima financiranja, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

9.2.2. Služba za projektno financiranje i državne potpore

Članak 149.

Služba za projektno financiranje i državne potpore sudjeluje, s ostalim ustrojstvenim jedinicama u čijoj su nadležnosti projekti koji se financiraju sredstvima inozemnih zajmova i darovnica, u praćenju tih projekata i suradnji s financijskim institucijama i tržištem kapitala u okviru svoje nadležnosti. Sudjeluje u pregovorima o kandidiranju projekata koji će se financirati kroz projekte međunarodnih financijskih institucija i ostalih institucija ili darovnicama, pripremi nacrta prijedloga zakonskih i drugih osnova kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim i drugim institucijama u svrhu financiranja programa iz nadležnosti Ministarstva, prati pripremu ugovora, koordinira povlačenje sredstava iz vanjskih izvora i plaćanje iz državnog proračuna, koordinira poslove ustrojavanja sustava praćenja tijeka financijskih sredstava, vodi razne financijske evidencije, sudjeluje u pripremi financijskih izvješća za pojedine davatelje zajmova ili darovnica. Služba koordinira poslove planiranja, dodjele i praćenja državnih potpora, za koje je davatelj Ministarstvo putem svojih ustrojstvenih jedinica, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

Za obavljanje poslova Službe za projektno financiranje i državne potpore, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.2.2.1. Odjel za projektno financiranje i suradnju s međunarodnim institucijama

9.2.2.2. Odjel za državne potpore.

9.2.2.1. Odjel za projektno financiranje i suradnju s međunarodnim institucijama

Članak 150.

Odjel za projektno financiranje i suradnju s međunarodnim institucijama u okviru svoje nadležnosti surađuje i pruža stručnu potporu u svezi financiranja projekata, sudjeluje u pregovorima o kandidiranju projekata koji će se financirati kroz projekte međunarodnih financijskih institucija i ostalih institucija ili darovnicama. S drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakonskih i drugih osnova kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim i drugim institucijama u svrhu financiranja programa iz nadležnosti Ministarstva, sudjeluje u pripremi planova korištenja investicijskih zajmova ili darovnica primljenih preko međunarodnih financijskih i drugih institucija kojima se financiraju programi investiranja i projekti tehničke pomoći, prati pripremu ugovora, koordinira povlačenje sredstava iz vanjskih izvora i plaćanje iz državnog proračuna, koordinira poslove ustrojavanja sustava praćenja tijeka financijskih sredstava, vodi razne financijske evidencije, sudjeluje u pripremi financijskih izvješća za pojedine davatelje zajmova ili darovnica iz djelokruga rada pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.

9.2.2.2. Odjel za državne potpore

Članak 151.

Odjel za državne potpore prati i koordinira poslove planiranja i dodjele državnih potpora za koje je davatelj Ministarstvo putem svojih ustrojstvenih jedinica, evidentira dane državne potpore u registru potpora, surađuje s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja i vodi brigu o uspostavi, u ustrojstvenim jedinicama, sustava evidentiranja, praćenja i ažuriranja podataka o korisnicima državnih potpora i iznosima tih potpora, surađuje s Odjelom za strateško planiranje i planiranje proračuna na poslovima planiranja aktivnosti i projekata čije se financiranje smatra državnom potporom na način da za potrebe tog Odjela prikuplja i Odjelu dostavlja pribavljena odobrenja Agencije o državnim potporama koje se planiraju u proračunu Ministarstva, vodi registar ishođenih odobrenja Agencije, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.

10. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Članak 152.

Samostalna služba za odnose s javnošću izvješćuje javnost o radu Ministarstva (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja, obavijesti, briefinzi i drugo), daje odgovore i informacije na upite novinara, organizira medijsko praćenje rada Ministarstva organizira medijske i javne nastupe ministra i ostalih državnih dužnosnika Ministarstva. Informira ministra i ostale državne dužnosnike Ministarstva o sadržaju i stavovima medija i javnosti o temama iz djelokruga rada Ministarstva, prati medijske objave o radu Ministarstva, izrađuje dnevni pregled i analizu medijskih objava o aktivnostima Ministarstva, sadržajno priprema i uređuje internetsku (web) stranicu Ministarstva, s upravama Ministarstva koordinira uređivanje i izdavanje publikacija Ministarstva i drugih informativnih sadržaja o aktivnostima Ministarstva, surađuje s osobama zaduženima za odnose s javnošću u tijelima državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, trgovačkim društvima, ustanovama, odnosno drugim pravnim osobama iz djelokruga rada Ministarstva, obavlja poslove vođenja baze podataka Samostalne službe, obavlja poslove vezano uz Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima, te obavlja ostale poslove vezane uz planiranje, provedbu i nadzor strategije odnosa s javnošću.

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 153.

Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnje revizije za cjelokupno Ministarstvo, te daje objektivno stručno mišljenje i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva. Služba procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima, provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenim s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora, testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva, obavlja revizije informacijskih sustava, financijske revizije i revizije uspješnosti poslovanja i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, izrađuje strateške i operativne planove revizije, obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi, obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija, izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru, prati provedbe preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija, izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Službe i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima, surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova, te godišnjeg izvješća toj Upravi, prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije, procjenjuje praćenje preporuka Državnog ureda za reviziju. Služba u svom radu djeluje samostalno i odgovorna je ministru.

12. SAMOSTALNI ODJEL ZA EUROPSKE POSLOVE

Članak 154.

Samostalni odjel za europske poslove sukladno djelokrugu i na razini Ministarstva koordinira izradu prijedloga nacionalnih stajališta i drugih dokumenata potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije; koordinira sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radu radnih tijela Europske unije; do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji koordinira praćenje provedbe obveza Ministarstva koje proizlaze iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji u okviru pretpristupnog monitoringa; do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji koordinira praćenje provedbe obveza Ministarstva koje proizlaze iz provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; na razini Ministarstva koordinira praćenje ispunjavanja obveza koje proizlaze iz obveze usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije; na razini Ministarstva djeluje kao kontakt točka za primanje i distribuciju dokumenata Europske unije; te sudjeluje u pripremi i provedbi drugih aktivnosti vezanih uz pristupanje i članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

IV. UPRAVLJANJE UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA I UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA U SASTAVU MINISTARSTVA

Članak 155.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Radom upravnih organizacija u Ministarstvu upravljaju pomoćnici ministra.

Radom Glavnog tajništva Ministarstva upravlja glavni tajnik Ministarstva.

Članak 156.

Na čelu Kabineta ministra je tajnik Kabineta.

Na čelu sektora u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva su načelnici.

Na čelu službe je voditelj.

Na čelu samostalne službe je voditelj.

Na čelu odjela je voditelj.

Na čelu samostalnog odjela je voditelj.

Na čelu Pododsjeka pisarnice je voditelj.

Na čelu Odjeljka pismohrane je voditelj.

Na čelu lučke kapetanije je lučki kapetan, a na čelu ispostave je kapetan ispostave.

Na čelu nacionalne središnjice je voditelj službe.

Na čelu VTS centra je voditelj odjela.

Članak 157.

Zamjenik ministra odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Pomoćnici ministra i glavni tajnik Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Načelnici sektora u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i pomoćniku ministra koji upravlja tom upravnom organizacijom.

Načelnici sektora u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i glavnom tajniku Ministarstva.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, pomoćniku ministra koji upravlja tom upravnom organizacijom i načelniku sektora.

Voditelji službi u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra,glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora.

Voditelji odjela u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, pomoćniku ministra koji upravlja tom upravnom organizacijom, načelniku sektora i voditelju službe.

Voditelji odjela u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, glavnom tajniku, načelniku sektora i voditelju službe.

Voditelji samostalnih službi i samostalnog odjela odgovorni su za svoj rad ministru.

V. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA I RASPORED RADNOG VREMENA

Članak 158.

Ministar donosi plan rada najkasnije krajem tekuće godine za iduću godinu.

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva, te podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti.

Članak 159.

Radno vrijeme Ministarstva uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

VI. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA

Članak 160.

Poslove iz djelokruga Ministarstva, zavisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju državni službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta u skladu sa zakonom.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potreban za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva utvrđuje se u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 161.

Pitanja od značenja za rad Ministarstva koja nisu uređena Zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu, a osobito broj potrebnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, kao i njihove ovlasti i odgovornosti.

Ministar će donijet Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Ministar će donijet na temelju Pravilnika o unutarnjem redu rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika Ministarstva u roku 30 dana od njegovog stupanja na snagu.

Službenici i namještenici Ministarstva nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dosadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta, odnosno sklapanja ugovora o radu s namještenicima u skladu s novim Pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 162.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (»Narodne novine« br. 41/2008 i 146/2009).

Članak 163.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/22
Urbroj: 5030116-12-1
Zagreb, 23. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

14

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1

2.1.

Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima

1

2.1.1.

Služba za ljudske potencijale

1

2.1.1.1.

Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima i opće poslove

4

2.1.1.1.1.

Pododsjek pisarnice

8

2.1.1.1.1.1.

Odjeljak pismohrane

3

2.1.1.2.

Odjel za razvoj ljudskih potencijala

5

2.1.1.3.

Odjel za pravne poslove

5

2.1.2.

Služba upravljanja i gospodarenja imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima

1

2.1.2.1.

Odjel upravljanja i gospodarenja imovinom

17

2.1.2.2.

Odjel upravljanja voznim parkom

12

2.2.

Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost

1

2.2.1.

Služba za javnu nabavu

12

2.2.2.

Služba za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost

1

2.2.2.1.

Odjel za informatiku

5

2.2.2.2.

Odjel za komunikacije

5

2.2.2.3.

Odjel za informacijsku sigurnost i obrambene pripreme

5

Glavno tajništvo – ukupno

87

3.

UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA

3.1.

Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom

1

3.1.1.

Služba za lučki sustav

14

3.1.2.

Služba pomorskog dobra

1

3.1.2.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog dobra i koncesijski sustav

5

3.1.2.2.

Odjel za granice pomorskog dobra

5

3.2.

Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU

1

3.2.1.

Služba za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU

1

3.2.1.1.

Odjel za pravne poslove

5

3.2.1.2.

Odjel za međunarodne poslove, EU poslove i EU fondove

10

3.2.2.

Služba pomorskog prometa i brodarstva

1

3.2.2.1.

Odjel pomorskog prometa i brodarstva

5

3.2.2.2.

Odjel za financiranje i potporu brodarima i praćenje poslovanja pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku

8

3.3.

Sektor unutarnje plovidbe

1

3.3.1.

Služba pravnih, međunarodnih poslova i strateških projekata

8

3.3.2.

Služba sigurnosti, riječnog prometa i luka

8

3.3.2.1.

Nacionalna RIS središnjica (NCC)

2

3.3.3.

Služba za strategiju i razvojne programe

8

3.4.

Lučke kapetanije

3.4.1.

Lučka kapetanija Sisak sa sjedištem u Sisku

1

3.4.1.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

5

3.4.1.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.4.1.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

3.4.2.

Lučka kapetanija Osijek sa sjedištem u Osijeku

1

3.4.2.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

8

3.4.2.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.4.2.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

3.4.2.4.

Ispostava Varaždin sa sjedištem u Varaždinu

1

3.4.3.

Lučka kapetanija Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu

1

3.4.3.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

5

3.4.3.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.4.3.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

3.4.4.

Lučka kapetanija Vukovar sa sjedištem u Vukovaru

1

3.4.4.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

8

3.4.4.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.4.4.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva luka i pomorskog dobra – ukupno

139

4.

UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

4.1.

Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde

1

4.1.1.

Služba za tehničke standarde hrvatske flote

8

4.1.2.

Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra

11

4.2.

Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora

1

4.2.1.

Služba sigurnosti pomorskog prometa i zaštite mora od onečišćenja

1

4.2.1.1.

Odjel sigurnosti prometa, traganje i spašavanje na moru

5

4.2.1.2.

Odjel za zaštitu mora

5

4.2.2.

Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS) Hrvatska

12

4.2.2.1.

VTS centar Rijeka (sa sjedištem u Rijeci)

15

4.2.2.2.

VTS centar Dubrovnik (sa sjedištem u Dubrovniku)

7

4.2.3.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka)

14

4.3.

Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova

1

4.3.1.

Služba upravnih i općih poslova

11

4.3.2.

Služba stručno-tehničkih poslova

1

4.3.2.1.

Odjel flote i tehničkih sustava

5

4.3.2.2.

Odjel za planiranje i provedbu tehničkih projekata

5

4.4.

Lučke kapetanije

4.4.1.

Lučka kapetanija Pula sa sjedištem u Puli

1

4.4.1.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

10

4.4.1.2.

Odjel za inspekcijske poslove

4

4.4.1.3.

Odjel za pravne poslove

5

4.4.1.4.

Odjel za upravne poslove

7

4.4.1.5.

Ispostava Umag sa sjedištem u Umagu

3

4.4.1.6.

Ispostava Novigrad sa sjedištem u Novigradu

1

4.4.1.7.

Ispostava Poreč sa sjedištem u Poreču

3

4.4.1.8.

Ispostava Rovinj sa sjedištem u Rovinju

3

4.4.1.9.

Ispostava Raša sa sjedištem u Trgetu

2

4.4.1.10.

Ispostava Rabac sa sjedištem u Rabcu

1

4.4.2.

Lučka kapetanija Rijeka sa sjedištem u Rijeci

1

4.4.2.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

16

4.4.2.2.

Odjel za inspekcijske poslove

7

4.4.2.3.

Odjel za pravne poslove

9

4.4.2.4.

Odjel za upravne poslove

12

4.4.2.5.

Ispostava Opatija sa sjedištem u Opatiji

1

4.4.2.6.

Ispostava Bakar sa sjedištem u Bakru

3

4.4.2.7.

Ispostava Crikvenica sa sjedištem u Crikvenici

2

4.4.2.8.

Ispostava Krk sa sjedištem u Krku

1

4.4.2.9.

Ispostava Punat sa sjedištem u Puntu

2

4.4.2.10.

Ispostava Cres sa sjedištem u Cresu

2

4.4.2.11.

Ispostava Rab sa sjedištem u Rabu

3

4.4.2.12.

Ispostava Mali Lošinj sa sjedištem u Malom Lošinju

5

4.4.2.13.

Ispostava Omišalj sa sjedištem u Omišlju

2

4.4.2.14.

Ispostava Novi Vinodolski sa sjedištem u Novom Vinodolskom

3

4.4.2.15.

Ispostava Baška sa sjedištem u Baškoj

1

4.4.2.16.

Ispostava Šilo sa sjedištem u Šilu

1

4.4.2.17.

Ispostava Mošćenička Draga sa sjedištem u Mošćeničkoj Dragi

1

4.4.2.18.

Ispostava Kraljevica sa sjedištem u Kraljevici

1

4.4.2.19.

Ispostava Malinska sa sjedištem u Malinskoj

1

4.4.2.20.

Ispostava Susak sa sjedištem u Susku

1

4.4.2.21.

Ispostava Nerezine sa sjedištem u Nerezinama

1

4.4.2.22.

Ispostava Lopar sa sjedištem u Loparu

1

4.4.2.23.

Ispostava Unije sa sjedištem u Unijama

1

4.4.3.

Lučka kapetanija Senj sa sjedištem u Senju

1

4.4.3.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

5

4.4.3.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

4.4.3.3.

Odjel za pravne poslove

3

4.4.3.4.

Ispostava Sveti Juraj sa sjedištem u Svetom Jurju

1

4.4.3.5.

Ispostava Jablanac sa sjedištem u Jablancu

1

4.4.3.6.

Ispostava Karlobag sa sjedištem u Karlobagu

1

4.4.3.7.

Ispostava Novalja sa sjedištem u Novalji

1

4.4.4.

Lučka kapetanija Zadar sa sjedištem u Zadru

1

4.4.4.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

12

4.4.4.2.

Odjel za inspekcijske poslove

5

4.4.4.3.

Odjel za pravne poslove

7

4.4.4.4.

Odjel za upravne poslove

7

4.4.4.5.

Ispostava Biograd m/M sa sjedištem u Biogradu n/M

1

4.4.4.6.

Ispostava Sali sa sjedištem u Salima

1

4.4.4.7.

Ispostava Preko sa sjedištem u Preku

1

4.4.4.8.

Ispostava Pag sa sjedištem u Pagu

1

4.4.4.9.

Ispostava Starigrad Paklenica sa sjedištem u Starigradu

1

4.4.4.10.

Ispostava Silba sa sjedištem u Silbi

1

4.4.4.11.

Ispostava Ist sa sjedištem u Istu

1

4.4.4.12.

Ispostava Novigrad sa sjedištem u Novigradu

1

4.4.4.13.

Ispostava Privlaka sa sjedištem u Privlaci

1

4.4.4.14.

Ispostava Božava sa sjedištem u Božavi

1

4.4.5.

Lučka kapetanija Šibenik sa sjedištem u Šibeniku

1

4.4.5.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

15

4.4.5.2.

Odjel za inspekcijske poslove

6

4.4.5.3.

Odjel za pravne poslove

5

4.4.5.4.

Odjel za upravne poslove

6

4.4.5.5.

Ispostava Murter sa sjedištem u Murteru

1

4.4.5.6.

Ispostava Tisno sa sjedištem u Tisnom

1

4.4.5.7.

Ispostava Vodice sa sjedištem u Vodicama

2

4.4.5.8.

Ispostava Primošten sa sjedištem u Primoštenu

1

4.4.5.9.

Ispostava Rogoznica sa sjedištem u Rogoznici

1

4.4.6.

Lučka kapetanija Split sa sjedištem u Splitu

1

4.4.6.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

19

4.4.6.2.

Odjel za inspekcijske poslove

5

4.4.6.3.

Odjel za pravne poslove

8

4.4.6.4.

Odjel za upravne poslove

11

4.4.6.5.

Ispostava Trogir sa sjedištem u Trogiru

3

4.4.6.6.

Ispostava Makarska sa sjedištem u Makarskoj

3

4.4.6.7.

Ispostava Milna sa sjedištem u Milni

2

4.4.6.8.

Ispostava Supetar sa sjedištem u Supetru

1

4.4.6.9.

Ispostava Stari Grad sa sjedištem u Starom Gradu

1

4.4.6.10.

Ispostava Jelsa sa sjedištem u Jelsi

1

4.4.6.11.

Ispostava Vis sa sjedištem u Visu

1

4.4.6.12.

Ispostava Hvar sa sjedištem u Hvaru

2

4.4.6.13.

Ispostava Omiš sa sjedištem u Omišu

1

4.4.6.14.

Ispostava Rogač sa sjedištem u Rogaču

2

4.4.6.15.

Ispostava Sumartin sa sjedištem u Sumartinu

1

4.4.6.16.

Ispostava Bol sa sjedištem u Bolu

1

4.4.6.17.

Ispostava Sućuraj sa sjedištem u Sućurju

1

4.4.6.18.

Ispostava Komiža sa sjedištem u Komižu

1

4.4.6.19.

Ispostava Kaštela sa sjedištem u Kaštel Gomilici

1

4.4.7.

Lučka kapetanija Ploče sa sjedištem u Pločama

1

4.4.7.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

8

4.4.7.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

4.4.7.3.

Odjel za pravne poslove

3

4.4.7.4.

Odjel za upravne poslove

3

4.4.7.5.

Ispostava Metković sa sjedištem u Metkoviću

1

4.4.8.

Lučka kapetanija Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku

1

4.4.8.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

16

4.4.8.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

4.4.8.3.

Odjel za pravne poslove

7

4.4.8.4.

Odjel za upravne poslove

5

4.4.8.5.

Ispostava Orebić sa sjedištem u Orebiću

1

4.4.8.6.

Ispostava Korčula sa sjedištem u Korčuli

4

4.4.8.7.

Ispostava Vela Luka sa sjedištem u Veloj Luci

2

4.4.8.8.

Ispostava Lastovo sa sjedištem u Ublima

3

4.4.8.9.

Ispostava Cavtat sa sjedištem u Cavtatu

1

4.4.8.10.

Ispostava Slano sa sjedištem u Slanom

1

4.4.8.11.

Ispostava Ston sa sjedištem u Stonu

1

4.4.8.12.

Ispostava Trstenik sa sjedištem u Trsteniku

1

4.4.8.13.

Ispostava Sobra sa sjedištem u Sobri

1

4.4.8.14.

Ispostava Trpanj sa sjedištem u Trpnju

1

4.4.8.15.

Ispostava Gradska Luka sa sjedištem u Staroj gradskoj luci

1

4.4.8.16.

Ispostava Komolac sa sjedištem u Komolcu

1

Uprava sigurnosti plovidbe – ukupno

453

5.

UPRAVA CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA

5.1.

Sektor cestovnog prometa

1

5.1.1.

Služba sigurnosti cestovnog prometa

1

5.1.1.1.

Odjel za ceste i sigurnost prometa na cestama

5

5.1.1.2.

Odjel za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari

5

5.1.1.3.

Odjel pravnih poslova

5

5.1.2.

Služba cestovnog prijevoza

1

5.1.2.1.

Odjel za prijevoz putnika

8

5.1.2.2.

Odjel za prijevoz tereta

6

5.2.

Sektor željezničkog prometa i žičara

1

5.2.1.

Služba željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara

1

5.2.1.1.

Odjel željezničkog i kombiniranog prijevoza

5

5.2.1.2.

Odjel za žičare i EU fondove

5

5.2.2.

Služba pravnih i gospodarskih poslova

1

5.2.2.1.

Odjel upravnopravnih i međunarodnih poslova

5

5.2.2.2.

Odjel gospodarskih poslova

5

Uprava cestovnog i željezničkog prometa – ukupno

55

6.

UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE

6.1.

Sektor zračnog prometa

1

6.1.1.

Služba pravnih i gospodarskih poslova

1

6.1.1.1.

Odjel pravnih poslova

5

6.1.1.2.

Odjel gospodarskih poslova

5

6.1.2.

Služba međunarodnih poslova

11

6.2.

Sektor elektroničkih komunikacija i pošte

1

6.2.1.

Služba elektroničkih komunikacija

1

6.2.1.1.

Odjel za elektroničke komunikacije, RiTT opremu i elektromagnetsku kompatibilnost

5

6.2.1.2.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova u elektroničkim komunikacijama

5

6.2.2.

Služba poštanskih usluga

1

6.2.2.1.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama

5

6.2.2.2.

Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova

5

Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – ukupno

46

7.

UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE

7.1.

Sektor inspekcije cestovnog prometa i cesta

1

7.1.1.

Služba inspekcije cestovnog prometa

1

7.1.1.1.

Odjel inspekcije cestovnog prometa

16

7.1.1.2.

Odjel inspekcije sigurnosti cestovnog prometa

21

7.1.1.3.

Odjel inspekcije prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

5

7.1.2.

Služba inspekcije cesta

1

7.1.2.1.

Odjel inspekcije državnih, županijskih i lokalnih cesta

5

7.1.2.2.

Odjel inspekcije autocesta i složenih cestovnih objekata

5

7.2.

Sektor inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte

1

7.2.1.

Služba inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte

14

7.2.2.

Služba za pravne poslove i logistiku

8

Uprava prometne inspekcije – ukupno

78

8.

UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU

8.1.

Sektor za strateške dokumente, politiku razvoja i unaprjeđenje infrastrukture

1

8.1.1.

Služba za strateške planske dokumente i financije

1

8.1.1.1.

Odjel za baze podataka i strateške dokumente

6

8.1.1.2.

Odjel za praćenje izvršenja proračuna i koncesije

5

8.1.2.

Služba za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

1

8.1.2.1.

Odjel za cestovnu infrastrukturu

5

8.1.2.2.

Odjel za željezničku infrastrukturu

5

8.1.2.3.

Odjel za upravno pravne poslove i regulativu

5

8.2.

Sektor za fondove EU i međunarodnu suradnju

1

8.2.1.

Služba za planiranje, programiranje i izvješćivanje

1

8.2.1.1.

Odjel za programiranje

5

8.2.1.2.

Odjel za izvješćivanje, informiranje i evaluaciju

5

8.2.1.3.

Odjel za međunarodnu suradnju

5

8.2.2.

Služba za praćenje i provedbu projekata

1

8.2.2.1.

Odjel za projekte projektiranja i projekte tehničke pomoći

10

8.2.2.2.

Odjel za projekte građenja

5

8.2.3.

Služba za financijsko upravljanje i potporu sustavu

1

8.2.3.1.

Odjel za kontrolu i financijsko vođenje

5

8.2.3.2.

Odjel za potporu sustavu

5

Uprava za prometnu infrastrukturu – ukupno

73

9.

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

9.1.

Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole

1

9.1.1.

Služba za planiranje i izvršavanje proračuna

1

9.1.1.1.

Odjel strateško planiranje i planiranje proračuna

5

9.1.1.2.

Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje

5

9.1.2.

Služba za financijsko upravljanje i kontrole

11

9.2.

Sektor za financijsko računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore

1

9.2.1.

Služba za financijsko računovodstvene poslove

11

9.2.2.

Služba za projektno financiranje i državne potpore

1

9.2.2.1.

Odjel za projektno financiranje i suradnju s međunarodnim institucijama

5

9.2.2.2.

Odjel za državne potpore

5

Uprava za proračun i financije – ukupno

46

10.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

11

11.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

8

12.

SAMOSTALNI ODJEL ZA EUROPSKE POSLOVE

5

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE – UKUPNO

1015