Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus

NN 28/2012 (5.3.2012.), Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

676

Na temelju članka 144. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11 i 12/12) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE NAZIVA PRIMARIJUS

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila, postupak i način za priznavanje naziva primarijus doktorima medicine – specijalistima i doktorima dentalne medicine – specijalistima, sastav Povjerenstva za priznavanje naziva primarijus (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te način rada Povjerenstva.

Kratica naziva primarijus jest »prim.« i stavlja se ispred akademskog stupnja (mr. sc, dr. sc.) prije imena i prezimena osobe, a iza kratice za znanstveno nastavno zvanje (doc., prof., prof. emer.).

Članak 2.

Postupak za priznavanje naziva primarijus provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za zdravlje (u daljnjem tekstu: ministar).

Postupak priznavanja naziva primarijus pokreće doktor medicine specijalist ili doktor dentalne medicine specijalist (u daljnjem tekstu: kandidat) podnošenjem pisanog zahtjeva za priznavanje naziva primarijus (u daljnjem tekstu: zahtjev).

Zahtjevu se prilaže dokumentacija kojom se dokazuje da kandidat ispunjava uvjete i mjerila propisana ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Pravo na podnošenje zahtjeva iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika imaju doktori medicine specijalisti ili doktori dentalne medicine specijalisti, državljani Republike Hrvatske koji imaju važeće odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore ili Hrvatske komore dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Komora) te:

– imaju najmanje 10 godina rada u svojstvu specijalista na određenom području specijalizacije,

– imaju objavljene stručne i/ili znanstvene radove i uspješne rezultate na stručnom uzdizanju zdravstvenih radnika, uspješne rezultate u svojoj specijalnosti i u svojem radnom okruženju,

– u posljednjih deset godina protiv kandidata nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležne Komore kojom ga se proglašava odgovornim za disciplinsku povredu niti se protiv kandidata ne vodi disciplinski postupak pred nadležnim tijelima Komore.

Povjerenstvo utvrđuje ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Predsjednika i članove Povjerenstva na vrijeme od četiri godine imenuje ministar iz redova nastavnika medicinskog i stomatološkog fakulteta i istaknutih medicinskih stručnjaka i stručnjaka dentalne medicine, koji imaju naziv primarijus.

Predsjednik i član Povjerenstva ne može biti imenovan više od dva puta uzastopno, čiji ukupni mandat u Povjerenstvu ne može biti dulji od osam godina.

Članak 5.

Povjerenstvo ima predsjednika i šest članova.

Jednog člana Povjerenstva ministar imenuje na prijedlog Hrvatske liječničke komore, a jednog na prijedlog Hrvatske komore dentalne medicine.

Povjerenstvo ima sjedište u ministarstvu nadležnom za zdravlje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Povjerenstvo radi prema Poslovniku o radu kojeg donosi ministar.

Članak 6.

Povjerenstvo razmatra i odlučuje o priznavanju naziva primarijus na temelju pisanog zahtjeva iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

U zahtjevu iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika mora se iscrpno obrazložiti:

– čime je točno kandidat stručno pridonio unapređenju zdravstvene zaštite,

– u čemu je kandidatov doprinos na stručno-organizacijskom i razvojnom području sustava zdravstvene zaštite,

– koji su stručni i/ili znanstveni radovi i publikacije kojima je kandidat doprinosio struci,

– kako je kandidat sudjelovao u stručnom uzdizanju zdravstvenih radnika,

– kako je kandidat doprinosio razvoju svoje struke u svom radnom okruženju,

– koje dužnosti i obveze je kandidat obavljao kao član stručnih i strukovnih udruga i institucija,

– druge podatke značajne za ocjenu stručnog rada i profesionalne etike kandidata.

Uz zahtjev kandidat mora priložiti stručni životopis, popis objavljenih stručnih i/ili znanstvenih radova i posebne otiske tih radova ili časopisa u kojima su objavljeni.

Članak 8.

Povjerenstvo nakon razmatranja zaprimljene dokumentacije i radova kandidata ocjenjuje ispunjava li kandidat sve propisane uvjete pridržavajući se sljedećih mjerila:

a) uspješnost desetogodišnjeg specijalističkog rada s obzirom na doprinos unapređenju struke uvođenjem ili primjenom metoda u dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji, pokretanju, organiziranju i sudjelovanju u aktivnostima unapređenja sustava zdravstvene zaštite i zdravlja stanovništva te njegovanja medicinske etike, nesebičnosti i humanosti u odnosu prema pacijentima i suradnicima,

b) uspješnost rada na stručnom uzdizanju zdravstvenih radnika sudjelovanjem u srednjoškolskom obrazovnom procesu, dodiplomskom ili poslijediplomskom studiju zdravstvenog usmjerenja, sudjelovanjem u osposobljavanju pripravnika, specijalizanata ili aktivnim sudjelovanjem na stručnim skupovima,

c) uspješnost stručno-publicističkog rada – broj objavljenih radova u medicinskim časopisima:

– najmanje 10 stručnih i/ili znanstvenih radova, uključivo poglavlja u stručnim knjigama i drugim publikacijama, a od kojih najmanje 5 u međunarodnim indeksnim publikacijama,

– najmanje 5 priopćenja na stručnim ili znanstvenim skupovima u kojima je kandidat prvi autor, od kojih najmanje dva na međunarodnim skupovima.

d) uspješnost u obavljanju dužnosti i obaveza koje je kandidat obavljao kao član stručnih i strukovnih udruga i institucija:

– potvrde odgovarajućih stručnih i strukovnih udruga i/ili institucija,

e) dosljednost u pridržavanju odredbi Kodeksa medicinske etike i deontologije, te korektnost u stručnom radu:

– potvrda nadležne Komore da se pred nadležnim tijelima Komore protiv kandidata ne vodi disciplinski postupak,

– potvrda nadležne Komore da protiv kandidata nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela, unatrag deset godina.

Članak 9.

Povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednice saziva predsjednik Povjerenstva, a o radu se vodi zapisnik.

Sjednice se tonski bilježe.

Zapisnici i tonske snimke pohranjuju se u arhivi Ministarstva sukladno posebnim propisima o arhivskoj građi.

Članak 10.

Pozive za sjednicu Povjerenstva s prijedlogom dnevnog reda predsjednik Povjerenstva dostavlja članovima, sedam dana prije održavanja sjednice.

Sjednica se može održati ako je nazočno više od polovice članova Povjerenstva.

Na sjednicama Povjerenstva glasuje se javno, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova svih članova Povjerenstva.

Član Povjerenstva koji se ne slaže s odlukom može tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik.

Članak 11.

Administrativne poslove u svezi s radom Povjerenstva obavlja tajnik kojeg imenuje ministar iz redova državnih službenika Ministarstva.

Tajnik se brine o pribavljanju i pripremanju dokumenata i podataka potrebnih za rad Povjerenstva, pripremanju i organiziranju sjednica kao i o rokovima predviđenim ovim Pravilnikom, vodi zapisnik o radu sjednice te registar specijalista kojima je priznat naziv primarijus.

Članak 12.

Odluku o ispunjavanju uvjeta i mjerila za priznavanje naziva primarijus, Povjerenstvo donosi u roku od 90 dana od dana primitka zahtjeva iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo dostavlja ministru u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Specijalistima kojima je priznat naziv primarijus izdaje se akt o priznavanju naziva kojeg potpisuje ministar najkasnije u roku od 30 dana.

Popis osoba kojima je priznat naziv primarijus objavljuje se u službenim glasilima nadležne Komore te na internetskoj stranici Komore i Ministarstva.

Članak 13.

Ako Povjerenstvo donese odluku o neispunjavanju uvjeta i mjerila za priznavanje naziva primarijus, istu u pisanom obliku mora obrazložiti ministru.

Kandidat kojemu se ne prizna naziv primarijus može ponovno pokrenuti postupak za priznavanje naziva primarijus u roku koji ne može biti kraći od šest mjeseci od dana primitka obavijesti o donošenju odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

Predsjedniku, članovima Povjerenstva i tajniku za rad pripada naknada čiju visinu odlukom određuje ministar.

Visinu ukupnih troškova postupka priznavanja naziva primarijus, odlukom utvrđuje ministar.

Ukupne troškove iz stavka 2. ovoga članka snosi kandidat.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus doktorima medicine (»Narodne novine«, br. 124/11) i Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus doktorima dentalne medicine (»Narodne novine«, br. 124/11).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/35

Urbroj: 534-07-01-12-1

Zagreb, 1. ožujka 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.