Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

NN 29/2012 (7.3.2012.), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

689

Na temelju članaka 4. i 5. Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (»Narodne novine«, broj 58/2006) i u svezi članka 6. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. veljače 2012. godine donijela

UREDBU

O OPSEGU I SADRŽAJU ODGOVORNOSTI TE OVLASTIMA TIJELA NADLEŽNIH ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)

Članak 1.

Ovom Uredbom osnivaju se i uređuju sadržaj i opseg ovlasti i odgovornosti tijela nadležnih za koordinaciju i financijsko upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (u daljnjem tekstu: program IPA), tijela nadležnih za upravljanje i provedbu pojedinih komponenti programa IPA i tijela nadležnih za upravljanje i provedbu pojedinih prioriteta i/ili mjera u okviru pojedinih komponenti programa IPA.

Program IPA predstavlja integrirani instrument pomoći u pretpristupnom razdoblju i sastoji se od pet komponenti: Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, Prekogranična suradnja, Regionalni razvoj (promet, zaštita okoliša, regionalna konkurentnost), Razvoj ljudskih potencijala i Ruralni razvoj.

Članak 2.

Nacionalni koordinator programa IPA zadužen je za sveukupnu koordinaciju programa IPA, a posebno za sljedeće poslove:

a) usklađivanje korištenja sredstava iz programa IPA s potrebama iz procesa priprema za članstvo u Europskoj uniji;

b) usklađivanje pojedinih komponenti programa IPA kako bi se ostvario njihov optimalan učinak;

c) koordinaciju pripreme projektnih prijedloga u sklopu komponente Pomoć u tranziciji i jačanje institucija;

d) koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje;

e) nadzor nad provedbom programa IPA i podnošenje izvješća Europskoj komisiji.

Stručne poslove za nacionalnog koordinatora programa IPA obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Vlada Republike Hrvatske imenuje nacionalnog koordinatora za program IPA posebnom odlukom.

Članak 3.

Strateški koordinator zadužen je za usklađivanje sektorskih programa koji se financiraju iz komponenti Regionalni razvoj i Razvoj ljudskih potencijala.

Vlada Republike Hrvatske imenuje strateškog koordinatora iz stavka 1. ovoga članka posebnom odlukom.

Članak 4.

Tijelo nadležno za financijsko upravljanje programom IPA zaduženo je za sljedeće poslove:

a) podnošenje zahtjeva prema Europskoj komisiji i prihvat financijskih sredstava iz programa IPA;

b) izdavanje ovlaštenja za prijenos financijskih sredstava tijelima nadležnima za upravljanje i provedbu pojedine komponente programa IPA, ili prema krajnjem korisniku;

c) financijsko izvještavanje o korištenju programa IPA Europskoj komisiji;

d) otvaranje i upravljanje bankovnim računima.

Tijelo nadležno za financijsko upravljanje programom IPA je Ministarstvo financija, Sektor za poslove Nacionalnog fonda.

Tijelo nadležno za sveukupno financijsko upravljanje programom IPA djeluje pod nadležnošću nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje programa IPA.

Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje programa IPA nadležan je za sveukupno financijsko upravljanje programima Europske unije, a u sklopu programa IPA posebno za sljedeće poslove:

a) učinkovit rad sustava upravljanja i kontrole;

b) pravovaljanost i ispravnost financijskih transakcija;

c) sastavljanje i podnošenje potvrđenih zahtjeva za plaćanjem Europskoj komisiji;

d) ispravnost zahtjeva za plaćanjem koji se dostavljaju Europskoj komisiji;

e) prijenos sredstava prema tijelima nadležnima za upravljanje i provedbu pojedinih komponenti programa IPA ili prema krajnjim korisnicima;

f) potvrđivanje dostupnosti i valjanosti sredstava za sufinanciranje programa i projekata;

g) zaštitu financijskih interesa Europske unije, utvrđivanje i obavještavanje Europske komisije o nepravilnostima;

h) financijske ispravke slijedom eventualno uočenih nepravilnosti;

i) dodjelu akreditacije tijelima nadležnima za upravljanje i provedbu pojedine komponente programa IPA, nadzor nad ispunjavanjem uvjeta za akreditaciju i povlačenje akreditacije u slučaju njihova neispunjavanja;

j) učinkovit rad sustava unutarnje financijske kontrole;

k) podnošenje izvješća o radu sustava upravljanja i kontrole Europskoj komisiji;

l) učinkovit rad sustava izvještavanja i pružanja informacija;

m) praćenje ispunjavanja preporuka iz revizorskih izvješća;

n) izvještavanje Europske komisije o bilo kakvim promjenama u sustavu upravljanja i kontrole.

Vlada Republike Hrvatske imenuje nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje programa IPA posebnom odlukom.

Članak 5.

Dužnosnik nadležan za akreditaciju zadužen je za dodjelu, nadzor, opoziv ili povlačenje akreditacije nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i Nacionalnog fonda.

Vlada Republike Hrvatske imenuje dužnosnika nadležnog za akreditaciju iz stavka 1. ovoga članka posebnom odlukom.

Članak 6.

Tijelo nadležno za reviziju programa IPA zaduženo je za sljedeće poslove:

a)pripremu i provedbu godišnjeg plana revizije radi provjere sustava upravljanja i kontrole u sklopu programa IPA, te točnosti računovodstvenih podataka vezanih uz korištenje programa;

b) izvještavanje dužnosnika nadležnog za akreditaciju, nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje programa IPA i Europske komisije o provedenoj reviziji u sklopu programa IPA.

Tijelo nadležno za reviziju programa IPA je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

Članak 7.

Poslove zaštite financijskih interesa Europske unije, utvrđivanja nepravilnosti i obavještavanje nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o nepravilnostima, obavlja Ministarstvo financija, Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara.

Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara zadužena je za:

a) koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti, s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije, te s tim u vezi za neposrednu suradnju s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF);

b) razmjenu informacija o nepravilnostima s OLAF-om;

c) sudjelovanje u neposrednim inspekcijama i istragama OLAF-ovih stručnjaka na teritoriju Republike Hrvatske;

d) razvijanje programa stručnog usavršavanja zaposlenika tijela koja su uključena u zaštitu financijskih interesa Europske unije u suradnji s OLAF-om i pružanje organizacijske potpore u njihovoj realizaciji;

e) upućivanje proračunskog nadzora u svrhu prikupljanja dokaza, utvrđenja činjenica te pokretanja postupka sankcioniranja u tijelima uključenima u upravljanje pretpristupnim sredstvima Europske unije;

f) izvješćivanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Službeničkog suda i drugih nadležnih institucija o pokrenutim aktivnostima;

g) pokretanje odgovarajućih postupaka na temelju utemeljenih dojava prikupljenih na elektroničkoj adresi posebno otvorenoj samo za prijave nepravilnosti;

h) razmjenjivanje informacija s drugim tijelima javne vlasti u slučaju sumnje na nepravilnosti u korištenju pretpristupnih sredstava Europske unije te podnošenje odgovarajućih prijava nadležnim tijelima Republike Hrvatske;

i) praćenje tijeka istražnih postupaka u vezi s protuzakonitim korištenjem pretpristupnih sredstava Europske unije;

j) izvješćivanje nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o poduzetim mjerama i rezultatima postupaka koji su pokrenuti u svrhu sankcioniranja otkrivenih nepravilnosti;

k) primanje, kontroliranje i objedinjavanje izvješća o nepravilnostima u upravljanju i korištenju pretpristupnih sredstava Europske unije te njihovo dostavljanje nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje;

l) vođenje središnjeg registra o utvrđenim nepravilnostima.

Sva tijela koja sudjeluju u upravljanju i provedbi programa IPA dužna su surađivati sa Službom za suzbijanje nepravilnosti i prijevara.

Ministar financija, na prijedlog nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje donosi naputak o nepravilnostima u skladu s međunarodno preuzetim obvezama.

Sva tijela koja sudjeluju u upravljanju i provedbi programa IPA, dužna su postupati sukladno naputku iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 8.

U svakom tijelu koje sudjeluje u upravljanju i provedbi programa IPA imenuje se osoba za nepravilnosti.

Osoba za nepravilnosti dužna je postupati sukladno naputku iz članka 7. stavka 4. ove Uredbe.

Članak 9.

Tijela nadležna za upravljanje i provedbu pojedine komponente, prioriteta i/ili mjere programa IPA zadužena su za sljedeće poslove:

a) pripremu godišnjih i višegodišnjih sektorskih programa;

b) nadzor nad provedbom sektorskih programa i vođenje sektorskih nadzornih odbora;

c) pripremu sektorskih izvješća o provedbi, te podnošenje izvješća nacionalnom koordinatoru programa IPA i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje programa IPA;

d) osiguranje da su aktivnosti koje se financiraju odabrane i odobrene sukladno kriterijima i mehanizmima relevantnima za program;

e) pohranu dokumentacije radi provođenja postupka revizije;

f) organizaciju natječajnog postupka, dodjelu i potpisivanje ugovora, izvršenje plaćanja i eventualan povrat sredstava od krajnjih korisnika;

g) osiguranje da svi sudionici u upravljanju predmetnom komponentom programa IPA održavaju poseban i prikladan računovodstveni sustav;

h) dostavu informacija o odobrenim troškovima i primijenjenim postupcima prema Nacionalnom fondu i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje programa IPA;

i) uspostavu, održavanje i nadogradnju odgovarajućeg sustava izvještavanja i informiranja;

j) pripremu provedbe projekata i tehničku provedbu;

k) potvrđivanje da su troškovi pristigli na naplatu učinjeni u skladu s relevantnim pravilima, da je roba dostavljena i usluge izvršene sukladno relevantnoj odluci, te da su zahtjevi za plaćanjem od strane korisnika valjani;

l) provođenje unutarnje financijske kontrole;

m) izvještavanje o nepravilnostima;

n) poštivanje zahtjeva Europske komisije vezanih uz informiranje o programu IPA.

Tijela nadležna za upravljanje i provedbu pojedine komponente, prioriteta i/ili mjere programa IPA djeluju pod nadležnošću osoba ovlaštenih za upravljanje i provedbu pojedine komponente programa IPA, koje Vlada Republike Hrvatske imenuje posebnom odlukom.

Za svaku pojedinu komponentu, prioritet, odnosno mjeru programa IPA, tijela zadužena za upravljanje i provedbu zaključit će operativni sporazum kojim će se detaljno urediti međusobni odnosi tijela koja sudjeluju u pojedinoj komponenti, prioritetu i/ili mjeri, te njihova pojedinačna zaduženja.

Članak 10.

Tijelo nadležno za programiranje prve komponente programa IPA Pomoć u tranziciji i jačanje institucija je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za strateško planiranje, Sektor za programe Europske unije, a tijelo nadležno za provedbu je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Članak 11.

Tijelo nadležno za upravljanje drugom komponentom programa IPA Prekogranična suradnja je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za upravljanje operativnim programima, Sektor za teritorijalnu suradnju, a tijelo nadležno za provedbu je Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Članak 12.

Tijelo nadležno za upravljanje i provedbu cjelokupne treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – promet je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu, Sektor za fondove EU i međunarodnu suradnju.

U okviru komponente iz stavka 1. ovoga članka, a za prioritet 1. Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj, tijelo nadležno za provedbu je trgovačko društvo HŽ Infrastruktura d.o.o.

U okviru komponente iz stavka 1. ovoga članka, a za prioritet 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i prioritet 3. Tehnička pomoć, tijelo nadležno za provedbu je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Članak 13.

Tijelo nadležno za upravljanje i provedbu cjelokupne treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – zaštita okoliša je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Samostalni sektor za Europsku uniju, Služba za koordinaciju operativnih programa.

Tijelo nadležno za upravljanje prioritetom 1. Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Samostalni sektor za Europsku uniju, Služba za pripremu i provedbu EU projekata, a tijelo nadležno za provedbu je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Tijelo nadležno za upravljanje prioritetom 2. Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Sektor vodne politike i međunarodnih projekata, Služba međunarodnih projekata, a tijelo zaduženo za provedbu jesu Hrvatske vode.

Tijelo nadležno za upravljanje prioritetom 3. Tehnička pomoć je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Samostalni sektor za Europsku uniju, Služba za pripremu i provedbu EU projekata, a tijelo nadležno za provedbu je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Članak 14.

Tijelo nadležno za upravljanje i provedbu cjelokupne treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – regionalna konkurentnost je Ministarstvo gospodarstva, Uprava za konkurentnost i investicije, Sektor za konkurentnost.

Tijelo nadležno za upravljanje prioritetom 1. Unaprjeđenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za regionalni razvoj, Sektor za politiku regionalnoga razvoja, a tijelo nadležno za provedbu je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

U okviru prioriteta 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, tijelo nadležno za upravljanje mjerom 2.1. Poboljšanje poslovne klime je Ministarstvo poduzetništva i obrta, Uprava za programe EU, programe bilateralne pomoći i projekte drugih međunarodnih institucija, Sektor za programe i projekte EU, dok je tijelo nadležno za upravljanje mjerom 2.2. Transfer tehnologije i podrška uslugama na novonastale tvrtke utemeljene na znanju, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Uprava za znanost i tehnologiju, Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije, Služba za programe i projekte Europske unije, a tijelo nadležno za provedbu je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Tijelo nadležno za upravljanje prioritetom 3. Tehnička pomoć je Ministarstvo gospodarstva, Uprava za konkurentnost i investicije, Sektor za konkurentnost, a tijelo nadležno za provedbu je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Članak 15.

Tijelo nadležno za upravljanje i provedbu cjelokupne četvrte komponente programa IPA Razvoj ljudskih potencijala je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti.

Tijelo nadležno za upravljanje prioritetom 1. Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti, a tijelo nadležno za provedbu je Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustrojstvena jedinica zadužena za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

U okviru prioriteta 2. Jačanje socijalnog uključivanja osoba kojima je otežan pristup tržištu rada, tijelo nadležno za upravljanje mjerom 2.1. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju i mjerom 2.3. Razvoj socijalnih usluga u cilju poboljšanja mogućnosti zapošljavanja je Ministarstvo socijalne politike i mladih, Uprava za mlade, međunarodne poslove i poslove Europske unije, Sektor za međunarodnu suradnju, poslove Europske unije, pristupne i strukturne fondove Europske unije, Služba za pristupne i strukturne fondove Europske unije, a tijelo nadležno za provedbu je Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustrojstvena jedinica zadužena za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

U okviru prioriteta 2. Jačanje socijalnog uključivanja osoba kojima je otežan pristup tržištu rada, tijelo nadležno za upravljanje mjerom 2.2. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu obrazovanju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Uprava za odgoj i obrazovanje, Sektor za zajedničke poslove, Služba za programe i projekte Europske unije, a tijelo nadležno za provedbu je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ustrojstvena jedinica zadužena za financiranje i ugovaranje EU programa.

Tijelo nadležno za upravljanje prioritetom 3. Unaprjeđivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Uprava za odgoj i obrazovanje, Sektor za zajedničke poslove, Služba za programe i projekte Europske unije, a tijelo nadležno za provedbu je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ustrojstvena jedinica zadužena za financiranje i ugovaranje EU programa.

Tijelo nadležno za upravljanje prioritetom 4. Tehnička pomoć je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti, a tijelo nadležno za provedbu je Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustrojstvena jedinica zadužena za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

Članak 16.

Tijelo nadležno za upravljanje petom komponentom programa IPA Ruralni razvoj, je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje, a tijelo nadležno za provedbu je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (»Narodne novine«, br. 34/2008, 77/2010 i 69/2011).

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/12-01/02

Urbroj: 5030125-12-1

Zagreb, 29. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.