Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

NN 29/2012 (7.3.2012.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

690

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (»Narodne novine«, br. 90/2007 i 114/2007), u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. Osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije.«.

Članak 2.

U članku 7. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije po položaju je predsjednik Upravnog vijeća, a jedan član Upravnog vijeća po položaju je Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje.

(3) Drugi član Upravnog vijeća predstavnik je ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Predsjednika i člana Upravnog vijeća iz stavka 2. ovoga članka imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a člana Upravnog vijeća iz stavka 3. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenuje na prijedlog ministra nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije, na razdoblje od četiri godine.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 3.

U članku 8. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ravnatelja Agencije imenuje i razrješava Upravno vijeće nakon provedenog javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine.«.

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije.«.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske će, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe, imenovati predsjednika i članove Upravnog vijeća Agencije, u skladu s člankom 2. ove Uredbe.

Danom imenovanja predsjednika i članova Upravnog vijeća, u skladu s člankom 2. ove Uredbe, prestaje mandat dosadašnjem predsjedniku i članovima Upravnog vijeća.

Upravno vijeće će, u roku od 60 dana od dana imenovanja u skladu s člankom 2. ove Uredbe, raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije, u skladu s člankom 3. ove Uredbe.

Do imenovanja ravnatelja Agencije u skladu s člankom 3. ove Uredbe, a po prestanku mandata dosadašnjem ravnatelju Agencije, poslove ravnatelja Agencije obavljat će vršitelj dužnosti kojeg će imenovati Upravno vijeće.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/12-05/01

Urbroj: 5030125-12-1

Zagreb, 23. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.