Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 29/2012 (7.3.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

723

Na temelju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09., 94/09. i 22/12.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 149/09. i 89/11.) u članku 8. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Isporukama obavljenima uz naknadu smatra se i korištenje (uzimanje) za potrebe reprezentacije dobara koja je porezni obveznik sam proizveo, zatim dobara koja je kupio ili uvezao, a za koja je u cijelosti ili djelomično koristio pravo na odbitak pretporeza te korištenje usluga svojeg poduzeća za iste namjene, ako se porez na dodanu vrijednost da su ta dobra i usluge nabavljeni od drugog poreznog obveznika ne bi mogao odbiti prema članku 20. stavku 11. Zakona.«

Treća rečenica briše se.

Članak 2.

U članku 33. stavku 9. u posljednjoj rečenici iza riječi: »poduzetnik« briše se tekst: »a ima prebivalište u inozemstvu«.

Članak 3.

U članku 34. stavcima 4., 5. i 6. iznos: »85.000,00« zamjenjuje se iznosom: »230.000,00«.

Članak 4.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Članak 40.

(1) Poduzetnici iz članka 2. stavka 3. Zakona, koji su u tekućoj godini obavili oporezive isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa iz članka 22. stavka 1. Zakona, postaju porezni obveznici od 1. siječnja iduće godine i najkasnije do 15. siječnja te godine Poreznoj upravi podnose prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

(2) Poduzetnici koji su u tekućoj godini počeli s obavljanjem djelatnosti i poslovali tijekom dijela kalendarske godine i ako su obavljene oporezive isporuke u razdoblju u kojem su poslovali svedene na godišnju razinu veće od 230.000,00 kuna, postaju porezni obveznici od 1. siječnja iduće godine i najkasnije do 15. siječnja te godine podnose prijavu za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

(3) Poduzetnici koji počinju s obavljanjem djelatnosti i žele da se na njih primjenjuju odredbe članka 22. stavak 2. Zakona u istoj godini u kojoj su počeli s obavljanjem djelatnosti obvezni su Poreznoj upravi podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost s prvim poduzetničkim aktivnostima, a najkasnije prije prve isporuke dobara i usluga koja podliježe oporezivanju.

(4) Poduzetnici koji su počeli s obavljanjem djelatnosti i isporukama dobara i usluga, a u tekućoj i vjerojatno u idućim godinama neće imati isporuke koje bi bile oporezive preko 230.000,00 kuna godišnje, mogu do kraja tekuće godine tražiti da se na njih od 1. siječnja iduće godine primjenjuju odredbe članka 22. stavak 2. Zakona.

(5) Iznimno, porezni obveznici koji u 2012. godini nisu ostvarili oporezive isporuke u vrijednosti preko 230.000,00 kuna obvezni su do 15. siječnja 2013. podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili u tome roku pisanim putem zatražiti da se na njih primjenjuju odredbe članka 22. stavka 2. Zakona.

(6) Prijava iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka podnosi se na obrascu P-PDV 1.

(7) Prijavu ne podnose poduzetnici koji obavljaju isključivo isporuke iz članka 11. i 11.a Zakona koje su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza.

(8) Oblik i sadržaj obrasca P-PDV 1 je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(9) Trgovački sud ili mjerodavno tijelo obvezno je u roku od 8 dana od dana upisa u registar izvijestiti ispostavu Porezne uprave nadležnu prema sjedištu poduzetnika o obavljenom upisu poduzetnika u taj registar.«

Članak 5.

U članku 60. stavku 1. točka f) mijenja se i glasi:

»f) ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, osim zubnih nadomjestaka kad ih isporučuju zubni tehničari i stomatolozi iz članka 11. stavka 1. točke e) Zakona i pomagala s Popisa pomagala pod sljedećim nazivima: akumulator, vanjska zadnja guma, vanjska prednja guma, zračnica zadnja, zračnica prednja, puna guma prednja, puna guma zadnja, akumulator za elektromotorna invalidska kolica, tamna stakla, obično prozirno staklo, baterija 675A, baterija 675SP, baterija 312A, baterija 230A, baterija 13A, baterija LR-6, mikrofon, slušalica, kućište pomagala, preklopnik, potenciometar, ovjes vibratora, ovjes mikrofona, ovjes slušalice, kabel unutar slušnog pomagala, zvukovod, ušna kukica, pločica pojačala, mekana membrana, membrana vibratora, gornji dio uređaja, magnet, taster, zavojnica, poklopac akumulatora, pojačalo, regulator glasnoće, akumulatorska baterija, punjač baterije, zaštitni podmetač za krevet raznolikih veličina za jednokratnu uporabu, vlasulja za žene s kratkim vlaknom, vlasulja za žene s dugim vlaknom, vlasulja za muškarce i vlasulja za djecu,«.

U stavku 2. dodaje se nova točka b) koja glasi:

»b) usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.«

Dosadašnja točka b) postaje točka c).

Iza točke c) dodaju se nove točke d), e), f) i g) koje glase:

»d) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s Pravilnikom o jestivim uljima i mastima i Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina,

e) dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, u skladu s Pravilnikom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,

f) isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži. Pod isporukom vode smatraju se usluge neposredno vezane uz isporuku vode odnosno obavljanje vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje odnosno isporuka do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika.

g) bijeli šećer od trske i šećerne repe. Bijelim šećerom od trske i šećerne repe smatra se šećer namijenjen za konzumaciju koji se stavlja na tržište u kristalnom obliku.«

U stavku 3. brojka: »23« zamjenjuje se brojkom: »25«.

U stavku 5. brojka: »23« zamjenjuje se brojkom: »25«, a brojka: »18,6992« zamjenjuje se brojkom: »20«.

Članak 6.

Iza članka 88. dodaje se novi članak 88.a koji glasi:

»Članak 88.a

(1) Poreza na dodanu vrijednost oslobođene su isporuke dobara za čiju nabavu odnosno uporabu nije bio moguć odbitak pretporeza prema članku 20. stavku 11. Zakona.

(2) Oslobođenje propisano u stavku 1. ovoga članka ne odnosi se na porezne obveznike koji su ostvarili djelomično pravo na odbitak pretporeza prilikom nabave dobara iz članka 20. stavka 11. Zakona.«

Članak 7.

U članku 111. stavku 3. iznos: »300.000,00« zamjenjuje se iznosom: »800.000,00«.

Članak 8.

U članku 117. točki 2. druga alineja mijenja se i glasi:

»- točka 2.2. o isporukama dobara koja su oslobođena poreza prema odredbama članka 11.b Zakona,«.

U četvrtoj alineji iza teksta: »članka 13.a« dodaje se tekst koji glasi: »i 13.b«

Iza četvrte alineje druga rečenica mijenja se glasi: »Podaci o isporukama dobara koja su oslobođena poreza prema odredbama članka 11.b Zakona upisuju se iz stupca 9 Knjige I-RA«.

Iza četvrte alineje u četvrtoj rečenica iza teksta: »članka 13.a« dodaje se tekst: »i 13.b«.

Članak 9.

U članku 118. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. pod točkom 2. podaci koji se odnose na isporučena dobra i obavljene usluge na koje se primjenjivala stopa poreza od 22% i 23% koja je bila na snazi prije primjene stope poreza na dodanu vrijednost od 23% odnosno 25% i to podaci o svim izdanim računima, uključujući i vlastitu potrošnju te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi od 22% i 23%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 15, odnosno 16 Knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke i Knjige izdanih računa za predujmove kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji. Pod ovom točkom upisuju se podaci o naknadim ispravcima koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa poreza od 22% i 23%.«

U točki 3. brojka: »23« zamjenjuje se brojkom: »25«.

Članak 10.

U članku 119. točki 1. posljednja rečenica briše se.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. pod točkom 2. o pretporezu zaračunanom po stopi od 22% i 23% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavku 3. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupaca 8 (osnovica) i stupca 14 (pretporez) Knjige primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke i za predujmove za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 8. Ovdje se upisuju podaci o naknadim ispravcima koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa poreza od 22% i 23%.«

U točki 3. brojka: »23« zamjenjuje se brojkom: »25«, a posljednja rečenica briše se.

U točki 5. iza posljednje rečenice dodaje se tekst koji glasi: »U posebno označeno polje porezni obveznici koji su obvezni dijeliti pretporez upisuju iznos poreza na dodanu vrijednost koji ne mogu odbiti.«

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. pod točkom 6. o uslugama oporezivim po stopi od 22% i 23% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu. Podaci koji se ovdje upisuju odnose se na usluge koje su bile oporezive po stopi od 22% i 23% za koje je iznos poreza plaćen i ispunjeni uvjeti za odbitak pretporeza. Ovdje se upisuju podaci o naknadim ispravcima koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa poreza od 22% i 23%. U posebno označeno polje porezni obveznici koji su obvezni dijeliti pretporez upisuju iznos poreza na dodanu vrijednost koji ne mogu odbiti.«

U točki 7. brojka: »23« zamjenjuje se brojkom: »25« te se iza posljednje rečenice dodaje tekst koji glasi: »U posebno označeno polje porezni obveznici koji su obvezni dijeliti pretporez upisuju iznos poreza na dodanu vrijednost koji ne mogu odbiti.«

Članak 11.

U članku 122. točki 2. druga alineja mijenja se i glasi:

»- točka 2.2. o isporukama dobara koja su oslobođena poreza prema odredbama članka 11.b Zakona,«.

U točki 2. u četvrtoj alineji iza teksta: »članka 13.a« dodaje se tekst koji glasi: »i 13.b«.

Članak 12.

U članku 123. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. pod točkom 2. podaci koji se odnose na isporučena dobra i obavljene usluge na koje se primjenjivala stopa poreza od 22% i 23% koja je bila na snazi prije primjene stope poreza na dodanu vrijednost od 23% odnosno 25% i to podaci o svim izdanim računima, uključujući i vlastitu potrošnju te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi od 22% i 23%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 15, odnosno 16 Knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke i Knjige izdanih računa za predujmove kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji. Pod ovom točkom upisuju se podaci o naknadim ispravcima koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa poreza od 22% i 23%.”

U točki 3. brojka: »23« zamjenjuje se brojkom: »25«.

Članak 13.

U članku 124. u točki 1. posljednja rečenica briše se.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. pod točkom 2. o pretporezu zaračunanom po stopi od 22% i 23% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavku 3. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupca 8 (osnovica) i stupca 14 (pretporez) Knjige primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke i za predujmove za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 8. Ovdje se upisuju podaci o naknadim ispravcima koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa poreza od 22% i 23%.«

U točki 3. brojka: »23« zamjenjuje se brojkom: »25«, a posljednja rečenica briše se.

U točki 5. iza posljednje rečenice dodaje se tekst koji glasi: »U posebno označeno polje porezni obveznici koji su obvezni dijeliti pretporez upisuju iznos poreza na dodanu vrijednost koji ne mogu odbiti.«

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. pod točkom 6. o uslugama oporezivim po stopi od 22% i 23% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu. Podaci koji se ovdje upisuju odnose se na usluge oporezivane po stopi od 22% i 23% za koje je iznos poreza plaćen i ispunjeni uvjeti za odbitak pretporeza. Ovdje se upisuju podaci o naknadim ispravcima koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa poreza od 22% i 23%. U posebno označeno polje porezni obveznici koji su obvezni dijeliti pretporez upisuju iznos poreza na dodanu vrijednost koji ne mogu odbiti.«

U točki 7. brojka: »23« zamjenjuje se brojkom: »25«, te se iza posljednje rečenice dodaje tekst koji glasi: »U posebno označeno polje porezni obveznici koji su obvezni dijeliti pretporez upisuju iznos poreza na dodanu vrijednost koji ne mogu odbiti.«

Članak 14.

Članak 126. mijenja se i glasi:

»U obrascu PDV-K pod točkom VII. iskazuju se ostali podaci o promjenama značajnim za utvrđivanje konačne porezne obveze. O ovim promjenama u obrazac se unose samo vrijednosni podaci (neto vrijednost). Ovdje se iskazuju i podaci o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, te podaci o porezu na dodanu vrijednost na iznos vlastite potrošnje na 30% odnosno 100% iznosa troška amortizacije za osobne automobile ili druga sredstva za osobni prijevoz nabavljene do 31. prosinca 2009.«

Članak 15.

U članku 133. stavku 11. tekst: »70% pretporeza obračunanog« zamjenjuje se tekstom: »pretporez obračunan«.

Stavak 13. mijenja se i glasi:

»(13) Porezni obveznik ne može odbiti pretporez obračunan za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima kao što su gorivo, ulje, investicijsko i tekuće održavanje i slično. Osobnim automobilima za čiju nabavu i najam nije dopušten odbitak pretporeza prema članku 20. stavku 11. točke a) Zakona smatraju se motorna vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8703 konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8702), uključujući motorna vozila tipa »karavan«, »kombi«, »trkaći automobili« te »pick-up« vozila koja nisu razvrstana u tarifnu oznaku 8704 Carinske tarife.«

Stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz koja su u najmu ili leasingu nije dopušten odbitak pretporeza koji se odnosi na naknadu za najam ili leasing tih vozila te na sve druge nabave (isporuke) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila koje po ugovoru snosi korisnik najma. Kod korištenja rent-a-car vozila nije dopušten odbitak pretporeza koji se odnosi na naknadu, gorivo i sve druge troškove za korištenje vozila koje je poreznom obvezniku zaračunao drugi poduzetnik.«

Stavak 15. mijenja se i glasi:

»(15) Ograničenje odbitka pretporeza prema članku 20. stavku 11. točka a) Zakona ne primjenjuje se ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanje ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju. Navedena vozila moraju služiti isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti ili biti posebno označena i prilagođena za obavljanje te djelatnosti. Ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz iz članka 20. stavka 12. Zakona pravo na odbitak pretporeza odnosi se i na sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila kao što su gorivo i ulje, investicijsko i tekuće održavanje i slično.«

Stavak 16. briše se.

Članak 16.

U članku 147. u stavku 2. briše se tekst koji glasi: »u smislu odredbi članka 146. ovoga Pravilnika«.

Članak 17.

U članku 155. stavku 1. iznos: »85.000,00« zamjenjuje se iznosom: »230.000,00«.

Članak 18.

U članku 161. stavku 1. točki 6. iza teksta: »po stopi od 22%« dodaje se tekst: »i 23%«, a broj »23« zamjenjuje se brojem »25«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. iznos računa za oslobođene isporuke dobara za čiju nabavu odnosno uporabu nije bio moguć odbitak pretporeza prema članku 11.b Zakona (stupac 9),«

U točki 11. iza teksta: »13.a« dodaje se tekst koji glasi: »i 13.b«.

U točki 14. iza riječi: »22%« dodaju se riječi: »i 23%«.

U točki 15. brojka: »23« zamjenjuje se brojkom: »25«.

Članak 19.

U članku 162. stavku 1. točki 8. iza riječi: »22%« dodaju se riječi: »i 23%«.

U točki 9. brojka: »23« zamjenjuje se brojkom: »25«.

U točki 12. iza riječi: »22%« dodaju se riječi: »i 23%«.

U točki 13. brojka: »23« zamjenjuje se brojkom: »25«.

Članak 20.

Oblik i sadržaj obrazaca PDV, PDV-K, I-RA i U-RA, sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članka 3. i 4., članka 5. stavka 2., te članka 7. i 17. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 410-19/12-01/56

Urbroj: 513-07-21-01/12-1

Zagreb, 2. ožujka 2012.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.


OBRASCI