Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga

NN 29/2012 (7.3.2012.), Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga

MINISTARSTVO OBRANE

726

Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 129. stavka 6. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09) i članka 174. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09) donosim

ODLUKU

O VISINI OTPREMNINE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA SLUŽBA PRESTANE ZBOG PREUSTROJA ILI SMANJENJA SNAGA

I.

Državnom službeniku kojemu služba prestane istekom roka u kojem je bio stavljen na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske pripada pravo na otpremninu u visini 65% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije stavljanja na raspolaganje, za svaku godinu provedenu u službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

II.

Namješteniku kojemu prestane služba odnosno radni odnos zbog preustroja ili smanjenja snaga pripada pravo na otpremninu u visini 65% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije prestanka službe odnosno radnog odnosa, za svaku godinu provedenu u službi odnosno u radnom odnosu u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

III.

Državnom službeniku i namješteniku pripadniku Oružanih snaga Republike Hrvatske kojemu služba prestane istekom roka u kojem je bio stavljen na raspolaganje pripada pravo na otpremnina u visini 65% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije stavljanja na raspolaganje, za svaku godinu provedenu u službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

IV.

Državnom službeniku i namješteniku pripada i otpremnina u visini 65% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije stavljanja na raspolaganje odnosno prije prestanka radnog odnosa za svaku godinu radnog staža u državnoj službi prije stupanja na službu odnosno radni odnos u Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske.

V.

Državnom službeniku i namješteniku koji je imao status djelatne vojne osobe pripada otpremnina iz točke I., II. i III. ove Odluke i za svaku godinu službe ostvarene u tom statusu u Ministarstvu obrane odnosno Oružanim snagama Republike Hrvatske.

VI.

Državnom službeniku i namješteniku na rasporedu u Ministarstvu obrane koji se tijekom preustroja Ministarstva obrane pismeno izjasni za sporazumni prestanak službe odnosno radnog odnosa do stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva obrane pripada pravo na otpremninu u visini jedne njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije prestanka službe odnosno radnog odnosa, za svaku godinu provedenu u službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.

VII.

Državnom službeniku i namješteniku na rasporedu u Ministarstvu obrane koji tijekom preustroja Ministarstva obrane bude stavljen na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske odnosno kojem počne teći otkazni rok, a pismeno se izjasni u roku od 15 dana od dana stavljanja na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske odnosno u roku od 15 dana od dana započinjanja otkaznog roka za prestanak službe odnosno radnog odnosa pripada pravo na otpremninu u visini 80% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije prestanka službe odnosno radnog odnosa, za svaku godinu provedenu u službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.

VIII.

Državnom službeniku i namješteniku kojemu prestaje služba odnosno radni odnos u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske i ispunio je uvjete za stjecanje prava na starosnu mirovinu u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj, 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07, 79/07, 35/08, 40/10, 121/10, 130/10 – pročišćeni tekst, 61/11 i 141/11) pripada pravo na otpremninu u visini tri proračunske osnovice.

IX.

Državnom službeniku i namješteniku iz ove Odluke koji ima status hrvatskog branitelja pripada i pravo na uvećanje otpremnine ovisno o vremenskom razdoblju sudjelovanja u Domovinskom ratu na način da se za svaki puni mjesec dana sudjelovanja u Domovinskom ratu priznaje pravo na uvećanje otpremnine u iznosu od 525,00 kuna.

X.

Državnom službeniku i namješteniku kojemu prestaje služba sukladno odredbama ove Odluke dužan je u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o prestanku službe podmiriti sve obveze prema Ministarstvu obrane.

XI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga (»Narodne novine«, broj 68/08 i 153/09).

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-03/1

Urbroj: 512-01-12-73

Zagreb, 2. ožujka 2012.

Ministar
Ante Kotromanović, v. r.