Uputa o načinu prikazivanja i provođenja zaštite vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu na kartografskim proizvodima

NN 29/2012 (7.3.2012.), Uputa o načinu prikazivanja i provođenja zaštite vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu na kartografskim proizvodima

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

733

Na temelju članka 18. stavka 4. i članka 23. Uredbe o kriterijima za odabir, mjerama za zaštitu te načinu označavanja vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu (»Narodne novine«, br. 63/2011.) ravnatelj Državne geodetske uprave donio je 14. 2. 2012.

UPUTU

O NAČINU PRIKAZIVANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE VOJNIH I DRUGIH OBJEKATA POSEBNO VAŽNIH ZA OBRANU NA KARTOGRAFSKIM PROIZVODIMA

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Uputom utvrđuju se pravila o načinu prikazivanja vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu na kartografskim proizvodima koji se izrađuju za civilne potrebe (analognim ili digitalnim), u koje spadaju i službene državne karte, ortofotokarte i ortofotoplanovi kao i fotoproizvodi dobiveni zračnim snimanjem i/ili laserskim skeniranjem iz zraka.

NAČELA PRIKAZIVANJA

II.

Vojni i drugi objekti posebno važni za obranu (u daljem tekstu objekt) prikazuju se na kartografskim proizvodima iz točke I. ove Upute prema sljedećim načelima zaštite:

1. Po načelu potpune zaštite na kartografskim proizvodima, objekt svi njegovi detalji uključujući i cjelokupnu štićenu površinu oko objekta prikazuju se na način da se izostavljaju izgrađeni dijelovi objekta (zgrade, unutarnja mreža prometnica, unutarnja mreža vodova, ograde i dr. građevine). Umjesto izostavljenog sadržaja prikazuje se prevladavajući prirodni okoliš uz građevinu. Tekstualni naziv i opis koji pripada objektu ne prikazuje se.

2. Po načelu djelomične zaštite na kartografskim proizvodima, objekt, svi njegovi detalji uključujući i cjelokupnu štićenu površinu oko njega prikazuju se bez izostavljanja. Tekstualni naziv i opis koji pripada objektu ne prikazuje se.

3. Po načelu zaštite s klasifikacijskom oznakom na kartografskim proizvodima, objekt svi njegovi detalji uključujući i cjelokupnu štićenu površinu kao i pripadni tekstualni naziv prikazuju se u potpunosti. Ovakvi kartografski proizvodi obavezno se označavaju odgovarajućim stupnjem klasifikacije sukladno Zakonu o tajnosti podataka (»Narodne novine« 79/07) i Pravilniku o tajnosti podataka obrane (»Narodne novine« 39/08).

NAČIN PRIKAZIVANJA VOJNIH OBJEKATA NA KARTOGRAFSKIM I DRUGIM PROIZVODIMA

III.

Objekti navedeni u članku 5. Uredbe o kriterijima za odabir, mjerama za zaštitu te načinu označavanja vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu, na kartografskim i drugim proizvodima prikazuju se ovisno o mjerilu i točnosti prikaza kako slijedi:

1. Na svim georeferenciranim prikazima i proizvodima u mjerilima do 1:25000 kao i u topografskim i kartografskim bazama navedene razine razlučivosti (mjerila), predmetni objekti prikazuju se po načelu potpune zaštite ili po načelu zaštite s klasifikacijskom oznakom

2. Na svim georeferenciranim prikazima i proizvodima u mjerilima više od 1:25000 kao i u topografskim i kartografskim bazama pripadajuće razine razlučivosti (mjerila), predmetni objekti prikazuju se po načelu djelomične zaštite ili po načelu zaštite s klasifikacijskom oznakom

NAČIN PRIKAZIVANJA DRUGIH OBJEKATA POSEBNO VAŽNIH ZA OBRANU NA KARTOGRAFSKIM I DRUGIM PROIZVODIMA

IV.

Objekti navedeni u članku 6. Uredbe o kriterijima za odabir, mjerama za zaštitu te načinu označavanja vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu, na kartografskim i drugim proizvodima prikazuju se ovisno o mjerilu i točnosti prikaza kako slijedi:

1. Na svim georeferenciranim prikazima i proizvodima u mjerilima do 1:5000 kao i u topografskim i kartografskim bazama navedene razine razlučivosti (mjerila), predmetni objekti prikazuju se po načelu potpune zaštite ili po načelu zaštite s klasifikacijskom oznakom

2. Na svim georeferenciranim prikazima i proizvodima u mjerilima više od 1:5000 kao i u topografskim i kartografskim bazama navedene razine razlučivosti (mjerila), predmetni objekti prikazuju se po načelu djelomične zaštite ili po načelu zaštite s klasifikacijskom oznakom

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

V.

Ova Uputa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 804-07/07-02/01

Urbroj: 541-01/1-12-20

Zagreb, 14. veljače 2012.

Ravnatelj
Državne geodetske uprave
dr. sc. Danko Markovinović, v. r.