Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda

NN 30/2012 (9.3.2012.), Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

743

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE ENZOOTSKE LEUKOZE GOVEDA

POGLAVLJE I.

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda.

Pojmovnik

Članak 2.

U ovom Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

(a) »stado službeno slobodno od enzootske leukoze goveda« je stado koje udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine« broj 154/08) i čiji je status evidentiran u računalnoj bazi podataka koju vodi nadležno tijelo;

(b) »prijevozna sredstva« su cestovna, željeznička i zračna prijevozna sredstva ili njihovi dijelovi, zajedno s opremom za utovar, teretni prostor brodova te kontejneri za kopneni, pomorski i zračni prijevoz životinja;

(c) »nadležno tijelo« je Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo.

POGLAVLJE II.

Opće odredbe

Članak 3.

(1) U svrhu skraćivanja vremenskog razdoblja potrebnog za iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda, nacionalnim programom iskorjenjivanja enzootske leukoze goveda (u daljnjem tekstu: Program) moraju biti obuhvaćena sva stada goveda.

(2) Broj laboratorijskog osoblja i uvjeti za provođenje laboratorijske dijagnostike moraju biti zadovoljavajući, kako bi se omogućila nesmetana provedba Programa.

(3) Suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda mora se provoditi kontinuirano, do postizanja statusa zemlje službeno slobodne od enzootske leukoze goveda.

Članak 4.

Nadležno tijelo mora voditi i redovno obnavljati službenu evidenciju svih stada goveda, klasificiranih prema njihovom zdravstvenom statusu u odnosu na enzootsku leukozu goveda.

POGLAVLJE III.

Suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda

Članak 5.

Zabranjeno je:

(a) liječenje goveda oboljelih od enzootske leukoze goveda i

(b) cijepljenje goveda protiv enzootske leukoze goveda.

Dijagnostičko pretraživanje

Članak 6.

Dijagnostičko pretraživanje i tumačenje rezultata provodi se u skladu s Dodatkom D. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine« broj 154/08), odnosno Priručnikom o dijagnostičkim testovima i cjepivima Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), kad je to odgovarajuće.

Sumnja na bolest na gospodarstvu

Članak 7.

(a) Sumnjivima na enzootsku leukozu smatraju se goveda kod kojih se pri klanju utvrde patoanatomske leukozne promjene ili mliječna goveda u kojih je u skupnom uzorku mlijeka utvrđena pozitivna reakcija na pretragu provedenu referentnom metodom u službenom laboratoriju.

(b) O sumnji na pojavu ili pojavi enzootske leukoze goveda, a posebno o nalazu tumora limfnoga sustava i drugih organa goveda, veterinar mora odmah obavijestiti Upravu za veterinarstvo i nadležnu ispostavu veterinarske inspekcije, u skladu s posebnim propisom.

Članak 8.

(1) U slučaju sumnje na enzootsku leukozu goveda nadležni veterinarski inspektor mora odmah provesti nadzor kako bi se potvrdila ili isključila prisutnost bolesti u stadu, te narediti sljedeće mjere:

(a) stavljanje stada pod službeni nadzor,

(b) odvajanje i izolaciju unutar stada svih goveda sumnjivih na enzootsku leukozu goveda,

(c) zabranu osjemenjivanja i pripusta goveda sumnjivih na enzootsku leukozu goveda,

(d) zabranu iznošenja hrane za životinje koja je bila ili je mogla biti u kontaktu s govedima sumnjivim na enzootsku leukozu goveda,

(e) zabranu korištenja zajedničkih napajališta,

(f) zabranu iznošenja stajskog gnoja i gnojevke s gospodarstva,

(g) zabranu uvođenja u stado ili stavljanja u promet životinja iz stada, osim u svrhu upućivanja na klanje bez odgode uz odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora,

(h) iznimno, po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora, junad za tov može radi daljnjeg tova biti upućena u drugo stado, u kojem se nalazi isključivo junad za tov koja se nakon tova šalje na klanje, izravno ili preko sabirnog centra za klanje. Takva junad mora biti držana u zasebnom objektu i ne smije se miješati s drugom junadi iz stada u koje je uvedena, te ne smije biti stavljena u promet u svrhu uvođenja u rasplodno stado goveda, niti smije biti korištena za rasplod.

(i) serološku pretragu na enzootsku leukozu svih goveda u stadu starijih od 12 mjeseci.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi sve dok se sumnja na prisutnost enzootske leukoze goveda u stadu službeno ne isključi.

Potvrđeni slučaj enzootske leukoze goveda

Članak 9.

Potvrđenim slučajem enzootske leukoze goveda smatra se govedo u kojeg je dijagnostičkom pretragom krvi referentnom metodom u službenom laboratoriju utvrđen pozitivan nalaz.

Potvrđena bolest na gospodarstvu

Članak 10.

(1) Kad je enzootska leukoza goveda u stadu službeno potvrđena nadležni veterinarski inspektor mora, osim mjera iz članka 8. ovoga Pravilnika, na zaraženom gospodarstvu narediti sljedeće mjere:

(a) hranidba životinja mlijekom zaraženih krava dopušta se samo nakon odgovarajuće termičke obrade ili nakon što je mlijeko upućeno u mljekaru radi termičke obrade;

(b) hranidba životinja mlijekom koje nije prošlo termičku obradu može se dopustiti samo u stadima u kojima su sve životinje namijenjene klanju, u skladu s člankom 11. i člankom 12. ovoga Pravilnika;

(c) obradu cijelih trupova, polovica, četvrtina, komada trupova i iznutrica zaraženih životinja koje su namijenjene hranjenju životinja, na način kojim se sprječava širenje enzootske leukoze goveda.

(d) klanje oboljelih goveda u kojih je bolest potvrđena sukladno članku 9. ovoga Pravilnika.

(2) Posjednik je dužan izvijestiti ovlaštenog veterinara o svakom uginuću ili prisilnom klanju goveda na svome gospodarstvu.

Članak 11.

(1) Klanje goveda u kojih je službeno potvrđena enzootska leukoza goveda te onih životinja koje nadležno tijelo smatra zaraženima mora biti provedeno najkasnije u roku od 30 dana nakon što je posjednik goveda ili odgovorna osoba na gospodarstvu službeno obaviještena o rezultatima testiranja te o svojoj obvezi da uputi zaražena goveda na klanje u navedenom roku.

(2) U životinja s pozitivnim nalazom na enzootsku leukozu goveda koje ne pokazuju kliničke znakove bolesti nadležno tijelo može produljiti rok iz stavka 1. ovoga članka, na razdoblje ne dulje od tri mjeseca, u slučaju:

(a) kada se radi o ženki koja se treba oteliti u roku ne duljem od tri mjeseca,

(b) kada je naređeno klanje većeg broja goveda, na području na kojemu se, zbog nedostatnih kapaciteta klaonica određenih za tu svrhu, klanje ne može izvršiti u roku od 30 dana.

(3) Iznimno od stavaka (1) i (2) ovoga članka, nadležno tijelo može odrediti dodatne rokove i dinamiku upućivanja na klanje životinja s pozitivnim nalazom koje ne pokazuju kliničke znakove bolesti, imajući u vidu ekonomske učinke na proizvodni proces na gospodarstvu, a ne dovodeći u pitanje odredbe iz članaka 7. do 10. ovoga Pravilnika.

(4) U Svjedodžbu o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje, koja prati goveda upućena na klanje, upisuje se »ELG«, te broj laboratorijskog nalaza.

Članak 12.

Nadležno tijelo određuje u kojim se slučajevima provodi klanje svih goveda iz stada u kojemu je enzootska leukoza goveda službeno potvrđena, te rok provedbe.

Članak 13.

Nakon upućivanja na klanje iz članka 11. i članka 12. ovoga Pravilnika:

(a) niti jedno govedo ne smije napustiti predmetno gospodarstvo, osim u svrhu upućivanja na klanje bez odgode uz odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora;

(b) iznimno, po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora, junad za tov može biti upućena u drugo stado, u kojem se nalazi isključivo junad za tov koja se nakon tova šalje na klanje, izravno ili preko sabirnog centra za klanje. Takva junad mora biti držana u zasebnom objektu te ne smije biti stavljena u promet u svrhu uvođenja u rasplodno stado goveda, niti smije biti korištena za rasplod;

(c) sva goveda u stadu starija od 12 mjeseci moraju biti podvrgnuta daljnjim serološkim testiranjima na enzootsku leukozu goveda, s tim da se prvo testiranje može provesti najranije 3 mjeseca nakon upućivanja pozitivnih goveda na klanje, a daljnja testiranja provode se u razmacima ne manjim od 4 i ne većim od 12 mjeseci;

(d) bolest se u stadu smatra suzbijenom kada su dva uzastopna testiranja iz podtočke (c) ovoga članka dala negativne rezultate u svih goveda starijih od 12 mjeseci.

Članak 14.

(1) Nakon upućivanja na klanje goveda iz članka 11. i članka 12. ovoga Pravilnika, a prije uvođenja novih životinja u stado, staje i druge nastambe u kojima se drže životinje, te svi kontejneri, oprema i ostali predmeti korišteni u radu sa životinjama, moraju se oprati i dezinficirati pod kontrolom i prema uputama veterinarskog inspektora ili službenog veterinara.

(2) Sva prijevozna sredstva, kontejneri i oprema moraju se oprati i dezinficirati nakon prijevoza životinja ili materijala koji potječu od zaraženih životinja ili materijala i tvari koje su bile u kontaktu s tim životinjama. Mjesta za utovar zaraženih životinja moraju se oprati i dezinficirati nakon uporabe.

(3) Za dezinfekciju se koriste sredstva odobrena od strane nadležnog tijela, u skladu s posebnim propisima.

Članak 15.

Nakon provedbe mjera iz članka 14. ovoga Pravilnika, a uz odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora ili službenog veterinara, u stado je dozvoljeno uvoditi nova goveda, podrijetlom isključivo iz stada u kojima u protekle dvije godine nije potvrđena enzootska leukoza goveda.

Članak 16.

Posjednik životinja mora osigurati da u stado ne uvodi goveda podrijetlom iz stada nižeg zdravstvenog statusa.

POGLAVLJE IV.

Završne odredbe

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda (»Narodne novine« broj 30/06).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/26
Urbroj: 525-06-2-0259/12-1
Zagreb, 14. veljače 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.