Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu

NN 30/2012 (9.3.2012.), Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

745

Na temelju članka 106. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10, 127/10 i 55/11) i na temelju članka 3. stavka 7. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 26/11, 29/11, 31/11, 53/11, 19/12), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O KRITERIJIMA RASPODJELE TRAJNE I GODIŠNJE IZLOVNE KVOTE ZA RIBOLOV TUNE (Thunnus thynnus) UDIČARSKIM ALATIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU

I.

Ovom Odlukom određuju se:

– Kriteriji dodjele trajne individualne izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu (u daljnjem tekstu: trajna kvota) te individualne izlovne kvote za ribolov tune u 2012. godini (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu (u daljnjem tekstu: kvota).

– Pravo ribolova tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu u 2012. godini.

II.

Ova Odluka primjenjuje se na plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu kojima je ostvaren ulov tune u razdoblju 2008. – 2010. g. odnosno na plovila kojima je pravo na povijesni ulov tune u tom razdoblju ustupljen sukladno članku 9. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (u daljnjem tekstu Pravilnika).

III.

Trajna kvota i kvota za 2012. godinu za ribolov tuna (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu rasporedit će se na sljedeći način:

– 70% kvote za udičarske alate u gospodarskom ribolovu raspodijelit će se ravnomjerno na plovila ovlaštenika/vlasnika povlastica iz točke II. ove Odluke,

– 30% kvote za udičarske alate u gospodarskom ribolovu raspodijelit će se na temelju povijesnog ulova u razdoblju 2008. – 2010.

Popis plovila s dodijeljenim trajnim kvotama u postotku i dodijeljenim kvotama za 2012. godinu na temelju kriterija iz stavka 1. ove točke nalazi se u Dodatku I. i sastavni je dio ove Odluke.

IV.

Pravo ribolova tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu u 2012. godini ima najviše 14 plovila s najvećom kvotom nakon prebacivanja kvote za 2012. godinu sukladno odredbama Pravilnika i točke V. ove Odluke.

Pravo ribolova smije se prenijeti na drugo plovilo na temelju odredbi članka 9. Pravilnika.

V.

Dodijeljena kvota za 2012. godinu smije se ustupiti drugim plovilima ovlaštenika povlastice koji imaju dodijeljenu kvotu, o čemu se mora obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju odredbi Pravilnika.

Dodijeljena trajna kvota smije se ustupiti drugim plovilima ovlaštenika povlastice koji imaju dodijeljenu kvotu, o čemu se mora obavijestiti Ministarstvo na temelju odredbi Pravilnika. Ustupanje dodijeljene trajne kvote plovilima iz ovog stavka smatra se trajnim ustupanjem.

Dodijeljena trajna kvota smije se ustupiti i drugim plovilima ovlaštenika povlastice koji su upisani u Registar ribarske flote Republike Hrvatske i koji imaju upisane udičarske alate, a o čemu moraju obavijestiti Ministarstvo na temelju odredbi Pravilnika. Ustupanje dodijeljene trajne kvote plovilima iz ovog stavka smatra se trajnim ustupanjem.

Ukoliko nakon isteka rokova za ustupanje kvote propisanih člankom 3. Pravilnika i mogućih prebacivanja kvota broj plovila s izlovnom kvotom za 2012. godinu prelazi broj naveden u točki IV. ove Odluke, kvota prekobrojnih plovila ravnomjerno će se razdijeliti na plovila koja imaju pravo sudjelovanja u ribolovu u 2012. godini.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/12-01/154
Urbroj: 525-08-1-0314/12-1
Zagreb, 2. ožujka 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I.

Popis plovila s dodijeljenim trajnim kvotama u postotku i dodijeljenim kvotama za 2012. g.

r.b.

CFR

plovilo

ukupni ulov (2008. – 2010.) (kg)

% u ukupnom ulovu

dio kvote (30%) na temelju povijesnog ulova (kg)

dio kvote (70%) ravnomjerno raspodjeljen (kg)

individualna kvota za 2012. g.

trajna kvota u %

1

HRV000001609

700 VD

13256,80

34,64

727,44

306,25

1033,69

14,77

2

HRV000001354

563-VD

9339,70

24,41

512,61

306,25

818,86

11,70

3

HRV000002120

212-TI

6643,80

17,36

364,56

306,25

670,81

9,58

4

HRV000003609

90-TI

2834,00

7,41

155,61

306,25

461,86

6,60

5

HRV000001002

88-MU

1488,30

3,89

81,69

306,25

387,94

5,54

6

HRV000015837

82-TI

827,50

2,16

45,36

306,25

351,61

5,02

7

HRV000001900

151-MU

779,70

2,04

42,84

306,25

349,09

4,99

8

HRV000001608

132-TI

628,00

1,64

34,44

306,25

340,69

4,87

9

HRV000000978

268-MU

481,00

1,26

26,46

306,25

332,71

4,75

10

HRV000015958

103-TI

425,00

1,11

23,31

306,25

329,56

4,71

11

HRV000000897

LUCE

380,00

0,99

20,79

306,25

327,04

4,67

12

HRV000000157

876-ŠB

375,00

0,98

20,58

306,25

326,83

4,67

13

HRV000015522

797-BG

343,00

0,9

18,9

306,25

325,15

4,65

14

HRV000000883

31-MU

190,00

0,5

10,5

306,25

316,75

4,53

15

HRV000000616

FELICITA

159,00

0,41

8,61

306,25

314,86

4,50

16

HRV000000814

189-MU

111,00

0,29

6,09

306,25

312,34

4,46

38.261,80

100

2100,00

4900,00

7000,00

100