Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 31/2012 (14.3.2012.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

753

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011 i 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine« br. 37/2001, 38/2001 –

ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011 i 142/2011) u članku 2. podstavak a) Položaji I. vrste, mijenja se i glasi:

»a) Položaji I. vrste

1.

načelnik sektora

3,10

2.

tajnik kabineta potpredsjednika Vlade i ministra

3,00

3.

tajnik kabineta ministra

2,70

4.

voditelj službe

tajnik kabineta predstojnika državnog ureda

tajnik kabineta ravnatelja državne upravne organizacije

pročelnik područnog ureda središnjeg tijela državne uprave

2,20

5.

voditelj odjela unutarnje revizije

1,95

6.

voditelj odjela

1,80

7.

voditelj odsjeka

1,70

8.

voditelj pododsjeka

1,65

9.

voditelj odjeljka

1,63

Stručni uvjeti za točke 1. – 9.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

10.

voditelj odsjeka

1,45

11.

voditelj pododsjeka

1,40

12.

voditelj odjeljka

1,38

Stručni uvjeti za točke 10. – 12.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora.«.

Članak 2.

U članku 3. podstavak a) Radna mjesta I. vrste, mijenja se i glasi:

»a) Radna mjesta I. vrste

1. glavni savjetnik            3,30

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti samo u ministarstvima i to samo s jednim izvršiteljem.

2. glasnogovornik            3,00

Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

3. savjetnik ministra          2,70

Stručni uvjeti za točku 3.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

4. viši savjetnik-specijalist

viši inspektor-specijalist     2,20

Stručni uvjeti za točku 4.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

5. savjetnik predstojnika državnog ureda      2,00

Stručni uvjeti za točku 5.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

6. savjetnik u kabinetu ministra       2,00

Stručni uvjeti za točku 6.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

7. viši unutarnji revizor       1,90

Stručni uvjeti za točku 7.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora.

8. unutarnji revizor      1,70

Stručni uvjeti za točku 8.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora.

9. viši inspektor       1,62

10. viši informatički savjetnik

viši upravni savjetnik

viši stručni savjetnik      1,57

Stručni uvjeti za točke 9. – 10.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

11. inspektor           1,37

Stručni uvjeti za točku 11.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

12. pomoćni unutarnji revizor    1,30

Stručni uvjeti za točku 12.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

13. informatički savjetnik

upravni savjetnik

stručni savjetnik            1,27

Stručni uvjeti za točku 13.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

14. informatički suradnik

samostalni upravni referent

stručni suradnik           1,20

Stručni uvjeti za točku 14.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.«.

U podstavku c) Radna mjesta III. vrste, točka 1. mijenja se i glasi:

»1. administrativni tajnik ministra

administrativni tajnik predstojnika državnog ureda         1,10«.

Članak 3.

U članku 4. podstavku a) Položaji III. vrste, u stručnim uvjetima za točku 1. riječi: »5 godina« zamjenjuju se riječima: »tri godine«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Posebni nazivi radnih mjesta u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.

predstojnik Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora

3,50

2.

voditelj Ureda u Službi radnih tijela Hrvatskoga sabora

voditelj Službe u Tajništvu Hrvatskoga sabora

predstojnik Ureda za protokol Hrvatskoga sabora

3,10

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

b) Radna mjesta I. vrste

1.

savjetnik predsjednika Hrvatskoga sabora – osobni savjetnik

3,50

2.

pomoćnik tajnika Hrvatskoga sabora

3,40

3.

savjetnik u Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora,

tajnik radnog tijela

2,60

4.

savjetnik u Hrvatskome saboru,

savjetnik potpredsjednika Hrvatskoga sabora

2,30

5.

tajnik kluba sa više od 10 zastupnika

2,20

6.

tajnik Službe za odnose s javnošću

2,10

7.

savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

savjetnik u klubu sa više od 10 zastupnika

tajnik kluba do 10 zastupnika

2,00

8.

savjetnik u klubu do 10 zastupnika

1,90

Stručni uvjeti za točke 1. – 8.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

c) Radna mjesta II. vrste

1.

viši stručni tajnik u Uredu predsjednika,

potpredsjednika i Tajništvu Hrvatskoga sabora

1,20

2.

viši administrativni tajnik

1,10

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta ili višeg informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

d) Radna mjesta III. vrste

1.

administrativni tajnik predsjednika, potpredsjednika i tajnika Hrvatskoga sabora

administrativni tajnik kluba sa više od 10 zastupnika

1,10

2.

stražar

administrativni tajnik kluba sa manje od 10 zastupnika

stručni referent za poslove održavanja dvorana

stručni referent u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

1,00

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za stručnog referenta, administrativnog referenta ili administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske i uredima Vlade Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik glavnog tajnika Vlade

3,50

2. ravnatelj ureda – tajnik radnog tijela

3,50

3. zamjenik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo

3,30

4. pomoćnik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo

3,00

5. zamjenik glasnogovornika u Uredu predsjednika Vlade

2,80

6. zamjenik ravnatelja Vladinog ureda

2,60

7. pomoćnik ravnatelja Vladinog ureda

2,20

Stručni uvjeti za točke 1. – 7.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

b) Radna mjesta I. vrste

1.

savjetnik predsjednika Vlade

3,50

2.

savjetnik u Uredu potpredsjednika Vlade koji nije

čelnik ministarstva

2,80

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

3. savjetnik u Uredu predsjednika Vlade 2,50

Stručni uvjeti za točku 3.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

4.

savjetnik u Uredu za zakonodavstvo

2,70

5.

savjetnik koordinacija, Odbora i komisija Vlade

2,50

6.

savjetnik u Vladi i Vladinom uredu

2,00

Stručni uvjeti za točke 4. – 6.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

c) Položaji III. vrste

1.

upravni referent – voditelj Službe administrativnih, općih,

tehničkih i pomoćnih poslova

1,10

2.

informatički referent – zamjenik voditelja Službe razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade Republike Hrvatske

1,10

3.

upravni referent – zamjenik voditelja Službe

administrativnih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova

1,07

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

d) Radna mjesta III. vrste

1.

administrativni tajnik predsjednika Vlade – osobni tajnik

1,10

2.

administrativni tajnik potpredsjednika Vlade, predstojnika Ureda predsjednika Vlade, glavnog tajnika Vlade i zamjenika glavnog tajnika Vlade

1,10

3.

administrativni tajnik glasnogovornika Vlade

1,10

4.

administrativni tajnik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo i tajnik glavnog urednika Narodnih novina – Službenog lista Republike Hrvatske

1,10

5.

administrativni referent za poslove objave propisa u Narodnim novinama – Službenom listu Republike Hrvatske

1,10

Stručni uvjeti za točke 1. – 5.: kao za administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

6.

informatički referent u Glavnom tajništvu Vlade

1,05

Stručni uvjeti za točku 6.: kao za informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

7.

stručni referent u Glavnom tajništvu Vlade za poslove opremanja i održavanja Banskih dvora

1,05

Stručni uvjeti za točku 7.: kao za stručnog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 6.

Iza članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi:

»Članak 7a.

Posebni nazivi radnih mjesta u Komisiji za odnose s vjerskim zajednicama i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. tajnik Komisije 2,40

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 7.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Članak 14.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.

predstojnik Financijskog inspektorata

predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca

3,50

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

b) Radna mjesta I. vrste

1.

koordinator za metodologiju i razvoj unutarnje revizije

1,90

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

2.

koordinator za metodologiju i razvoj financijskog upravljanja

1,90

Stručni uvjeti za točku 2.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

3.

inspektor – suradnik u Financijskom inspektoratu

1,30

Stručni uvjeti za točku 3.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 8.

U članku 15. podstavku a) Položaji I. vrste, točke 1. i 2. brišu se.

Dosadašnje točke 3. – 6. postaju točke 1. – 4.

Dosadašnja točka 3., koja postaje točka 1., mijenja se i glasi:

»voditelj područnog odjela za poslove obrane             2,20«.

Dosadašnja točka 5., koja postaje točka 3., mijenja se i glasi:

»voditelj područnog odsjeka za poslove obrane           1,80«.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 5., koja postaje točka 3., riječi: »za točke 1. – 5.« zamjenjuju se riječima: »za točke 1. – 3.«.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 6., koja postaje točka 4., riječi: »za točku 6« zamjenjuju se riječima: »za točku 4.«.

Članak 9.

U članku 17. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, Profesionalni diplomati u zvanju, iza točke 8. i stručnih uvjeta za točke 1. – 8., dodaju se podnaslov i točke 1. – 4. koji glase:

»Ostali

1. glavni pravni savjetnik                               3,50

2. glavni inspektor službe vanjskih poslova    3,00

3. europski korespondent                             2,70

4. voditelj Ureda zamjenika ministra              2,50

Stručni uvjeti za točke 1. – 4.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, humanističke ili druge odgovarajuće struke, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 10.

U članku 22b. iza podstavka a) Radna mjesta I. vrste, dodaje se podstavak b) koji glasi:

»b) Radna mjesta III. vrste

1. voditelj brodice ribarske inspekcije            1,10

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice i uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice C kategorije, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 11.

Iza članka 22d. dodaju se članci 22e., 22f. i 22g. koji glase:

»Članak 22e.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu branitelja i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. koordinator procesa traženja                    3,10

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.

Članak 22f.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. viši vještak                                              2,10

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

Članak 22g.

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom uredu za središnju javnu nabavu i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1.

savjetnik u Državnom uredu za središnju javnu

nabavu

2,30

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

2.

stručni suradnik u Državnom uredu za središnju javnu nabavu

1,75

Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 12.

U članku 24. podstavku a) Položaji I. vrste, dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. pomoćnik glavnog inspektora                3,10«.

Dosadašnje točke 1. – 6. postaju točke 2. – 7.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 4., koja postaje točka 5., riječi: »za točke 1. – 4.« zamjenjuju se riječima: »za točke 1. – 5.«.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 6., koja postaje točka 7., riječi: »za točke 5. – 6.« zamjenjuju se riječima: »za točke 6. – 7.«.

Članak 13.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Članak 25.

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnoj geodetskoj upravi i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pročelnik Područnog ureda za katastar

(Split, Rijeka, Osijek, Zagreb)                   2,30

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

2. voditelj Ispostave za katastar nekretnina    1,63

Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj Ispostave za katastar nekretnina      1,20

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

c) Položaji III. vrste

1. voditelj Ispostave         1,00

Stručni uvjeti za točku 1.: srednja stručna sprema, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

d) Radna mjesta II. vrste

1. ovlašteni geodetski referent       1,10

2. ovlašteni katastarski referent     1,10

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

e) Radna mjesta III. vrste

1. ovlašteni geodetski referent      1,00

2. ovlašteni katastarski referent     1,00

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: srednja stručna sprema, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

Članak 14.

U članku 26. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, točka 3. mijenja se i glasi:

»voditelj službe u uredu državne uprave 1,80«.

Članak 15.

U članku 26a. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, točki 1. riječi: »ili službe« brišu se, a broj: »3,25« zamjenjuje se brojem: »3,40«.

U točki 2. riječi: »načelnik odjela« zamjenjuju se riječima: »voditelj službe«, a broj: »2,65« zamjenjuje se brojem: »2,80«.

U točki 3. riječi: »voditelj odsjeka« zamjenjuju se riječima: »voditelj odjela«, a broj: »2,21« zamjenjuje se brojem: »2,40«.

Članak 16.

U tablici »OSNOVNI ELEMENTI OPISA RADNIH MJESTA I UVJETI ZA RASPORED DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI RADE U STRUKTURI TIJELA KOJA SU DOBILA DOZVOLU ZA RAD OD EUROPSKE KOMISIJE ZA UPRAVLJANJE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE«, koja je sastavni dio Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, u rubrici »Naziv radnog mjesta«, riječi: »načelnik sektora/službe« zamjenjuju se riječima: »načelnik sektora«, riječi: »načelnik odjela« zamjenjuju se riječima: »voditelj službe«, a riječi »voditelj odsjeka« zamjenjuju se riječima: »voditelj odjela«.

Članak 17.

U tijelima državne uprave mogu se ustrojiti odsjeci, pododsjeci i odjeljci, sukladno načelu fleksibilnosti unutarnjeg ustrojstva, samo u glavnom tajništvu ministarstva, te ako je ustrojavanje ustrojstvenih jedinica predviđeno posebnim zakonom.

Članak 18.

Državni službenici i namještenici zatečeni u državnoj službi, odnosno radnom odnosu u državnim tijelima, na dan stupanja na snagu ove Uredbe, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima, te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, odnosno ugovorima o radu, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta, odnosno sklapanja ugovora o radu, u skladu s propisima o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu državnih tijela usklađenim s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 150/2011), Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 154/2011 i 17/2012) i ove Uredbe.

Članak 19.

Službenici Ministarstva financija, Carinske uprave, zadržavaju pravo na plaću prema dosadašnjim rješenjima do donošenja posebne uredbe iz članka 89. stavka 2. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine« br. 83/2009 i 49/2011), kojom će se propisati vrijednost koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatak na uvjete rada, te kriteriji i najviši mogući iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/12-01/03

Urbroj: 5030106-12-1

Zagreb, 8. ožujka 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.