Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara

NN 32/2012 (15.3.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

797

Na temelju članka 139. stavka 2. i članka 140. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11 i 12/12) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA

Članak 1.

U Pravilniku o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara (»Narodne novine«, br. 139/09) u članku 2. podstavku 2. riječi: »ministra nadležnog za zdravstvo« zamjenjuju se riječima: »ministra nadležnog za zdravlje«.

U podstavku 3. riječi: »Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo zdravlja«.

Članak 2.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Medicinskoj sestri koja je položila specijalistički ispit izdaje se uvjerenje na obrascu koji je tiskan u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Medicinskoj sestri koja je na temelju članka 33. ovoga Pravilnika stekla status specijalista, odnosno užeg specijalista, ministar izdaje rješenje o priznavanju statusa specijalista ili užeg specijalista određene grane specijalizacije, odnosno uže specijalizacije.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U Prilozima II., III. i IV. ovoga Pravilnika riječi: »Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo zdravlja«.

U Prilogu III. ovoga Pravilnika riječi: »ministra zdravstva i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »ministra zdravlja«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/29

Urbroj: 534-07-1-1/2-12-2

Zagreb, 2. ožujka 2012.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

32 15.03.2012 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara