Pravilnik o provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa

NN 33/2012 (16.3.2012.), Pravilnik o provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

801

Na temelju članka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/08), ministar nadležan za poslove poljoprivrede (dalje u tekstu: ministar) donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 301 »POBOLJŠANJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE« UNUTAR IPARD PROGRAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju način i uvjeti vezani uz provedbu Mjere 301 – »Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture« (u daljnjem tekstu: Mjera 301) unutar IPARD programa.

Članak 2.

(1) Upravna direkcija IPARD programa za Republiku Hrvatsku je Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje (u daljnjem tekstu: Upravna direkcija), Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u skladu s odredbom članka 16. Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (»29/12).

(2) Operativnu provedbu IPARD programa u Republici Hrvatskoj, odnosno funkciju IPARD agencije, obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

Članak 3.

(1) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

– Prilog I – »Lista prihvatljivih izdataka«

– Prilog II – »Naputak za označavanje ulaganja«

– Prilog III – »Popis dokumenata potrebnih za kontrolu na terenu«

– Prilog IV – »Popis dokumenata (ovisno o ulaganju) koje korisnik šalje uz obavijest o početku skrivenih radova«

– Prilog V – »Tablica – kriteriji rangiranja prijava«

– Prilog VI – »Prijavni obrazac za dodjelu sredstava za ulaganje u poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture« – obrazac I-OOP-3

– Prilog VII – »Poziv na podnošenje ponude« – obrazac I-OOP-7

– Prilog VIII – »Tablica za usporedbu ponuda« – obrazac I-OOP-8

– Prilog IX – »Lista izdataka za Mjeru 301« – obrazac I-OOP-15.3

– Prilog X (Word dokument i Excel tablica) – »Investicijska studija/Poslovni plan« – obrasci I-OEA-6 i I-OEA-6-a

– Prilog XI – »Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 301« – obrazac I-OPP-16-1

– Prilog XII – »Zahtjev za isplatu« – obrazac I-OOI-1-301

– Prilog XIII. – »Izvještaj o stanju projekta« – obrazac I-OOI-15

(2) Obrasci koji su Prilozi VI. – XIII. ovoga Pravilnika dostupni su u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

Članak 4.

U smislu ovoga Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

»Nerazvrstana cesta« je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju korisnika, a koja nije razvrstana cesta u smislu posebnih propisa.

»Protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta« su prosječeni prostori u šumi u obliku pruge, očišćeni od drveća i niskog raslinja, širine 4 – 15 m s elementima šumske ceste koji imaju namjenu prolaska vatrogasnih vozila do požarišta.

»Toplane« su postrojenja na biomasu u kojima se odvija proces pretvorbe biomase u toplinski oblik energije.

»Projekt« je cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost koja se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za sufinanciranje iz IPARD programa.

»Ulaganje« je prihvatljivi dio projekta navedenog u alineji 4. ovoga članka za koji se traži potpora putem natječaja raspisanog na temelju odredbi ovoga Pravilnika, a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive izdatke (kako je navedeno u članku 18. i 19. ovoga Pravilnika) od čega samo prihvatljivi izdaci mogu biti sufinancirani sredstvima IPARD programa.

– »Podnositelj« je jedinica lokalne samouprave (JLS), koja udovoljava uvjetima navedenim u članku 5. ovoga Pravilnika, koja podnosi prijavu na temelju natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa.

– »Korisnik« je jedinica lokalne samouprave (JLS), koja udovoljava uvjetima navedenim u članku 5. ovoga Pravilnika, koja s Agencijom za plaćanja sklopi Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa (u daljnjem tekstu: IPARD Ugovor).

– »Početak ulaganja« u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti je dan podnošenja prijave na natječaj iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika.

– »Kraj ulaganja« u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti je dan podnošenja Zahtjeva za isplatu iz članka 32. stavka 1. ovoga Pravilnika.

– »Izgradnja i/ili rekonstrukcija« podrazumijeva građenje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

II. PODNOSITELJI/KORISNICI I PRIHVATLJIVA ULAGANJA

Članak 5.

(1) Podnositelji prijava za dodjelu sredstava IPARD programa u Mjeri 301 su jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi do 10.000 stanovnika prema službenim rezultatima zadnjeg Popisa stanovništva).

(2) Popis prihvatljivih općina i gradova, Agencija za plaćanja će objaviti zajedno s Javnim natječajem.

Članak 6.

Prihvatljivi sektori unutar mjere 301 jesu:

– kanalizacija i pročišćavanje otpadnih voda

– lokalne nerazvrstane ceste

– toplane

– protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste.

Članak 7.

(1) Ulaganje na kraju svoje realizacije mora biti u skladu s odgovarajućim standardima Zajednice, u pogledu zaštite okoliša, a u vrijeme donošenja Odluke o dodjeli sredstava IPARD programa u skladu s odgovarajućim minimalnim nacionalnim standardima glede zaštite okoliša.

(2) Popis važećih nacionalnih minimalnih standarda, Agencija za plaćanja objavljuje na mrežnoj stranici (www.apprrr.hr).

(3) Prethodnu procjenu projekta, koju izrađuju pravne osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, podnositelj predaje zajedno s projektnim/poslovnim planom.

(4) Ovisno o vrsti projekta, podnositelj će prije provođenja ulaganja provesti Procjenu utjecaja zahvata na okoliš ili Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine« br. 64/08 i 67/09).

(5) Ako su strategije lokalnog razvoja odobrene od strane Ministarstva, kako je regulirano člankom 171(3)(b) IPA provedbene Uredbe (EC) br. 718/2007, ulaganje treba biti u skladu s ovim strategijama.

(6) Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istog ulaganja unutar IPA komponente III i IPARD programa, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava.

Članak 8.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektor kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda su ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje sustava kanalizacije i/ili sustava za pročišćavanje otpadnih voda, u skladu s Prilogom I ovoga Pravilnika.

(2) Potpore se mogu ostvariti za ulaganja provedena u županijama s usvojenim regionalnim operativnim programom (ROP) i/ili Županijskom razvojnom strategijom (ŽRS).

Članak 9.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektor lokalne nerazvrstane ceste su ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju javnih lokalnih nerazvrstanih cesta u skladu s Prilogom I ovoga Pravilnika.

(2) Potpore se mogu ostvariti za ulaganja u lokalne nerazvrstane ceste koje su naznačene u prostornom planu te u općem aktu (Odluci o nerazvrstanim cestama) grada ili općine.

Članak 10.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektor toplane su ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva (biomasu), u skladu s Prilogom I ovoga Pravilnika.

(2) Da bi ostvario pravo na potporu, podnositelj mora u poslovnom planu prikazati učinkovitost ulaganja analizom troškova i koristi te posjedovati minimalno dvogodišnji ugovor za opskrbu organskim otpadom.

Članak 11.

(1) Dozvoljena ulaganja u sektoru protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste su ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta u skladu s Prilogom I ovoga Pravilnika.

(2) Potpore se mogu ostvariti za ulaganja koja se provode u zonama I i II razine opasnosti od požara.

Investicijska studija/Poslovni plan

Članak 12.

Investicijska studija/poslovni plan treba biti izrađena u skladu s predlošcima i pojašnjenjima iz obrazaca I-OEA-6 i I-OEA-6-a.

Članak 13.

Kod ulaganja u sektor toplane, analiza troškova i koristi mora biti pozitivna od reprezentativne godine do kraja vijeka projekta, koji ne može biti dulji od 20 godina.

Rangiranje prijava

Članak 14.

(1) Nakon provjere kompletnosti prijava u administrativnoj kontroli, za sve potpune i pravovremene prijave bit će formirana rang-lista prema kriterijima rangiranja, sukladno Prilogu V ovoga Pravilnika.

(2) Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova.

(3) U slučaju kada dva ili više projekta imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj s ranijim datumom/vremenom podnošenja potpune prijave.

(4) Ako dva ili više projekta imaju isti broj bodova i isti datum i vrijeme podnošenja potpune prijave, Agencija za plaćanja će provesti postupak izvlačenja slučajnim odabirom u nazočnosti javnog bilježnika te će o provedenom postupku obavijestiti podnositelje pisanim putem.

(5) U slučaju kada se na temelju rang-liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata, odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti svi projekti za koje postoji dovoljno financijskih sredstava u programu.

(6) U slučaju kada se na temelju rang-liste utvrdi da unutar programa ima dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata koji su nakon analize kompletnosti ocijenjeni kao prihvatljivi, proces rangiranja se u daljnjoj fazi obrade prijava neće primjenjivati.

III. FINANCIRANJE

Članak 15.

(1) Sredstva potpore za Mjeru 301 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela. Iznos sredstava utvrđuje se posebnim financijskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije.

(2) Najviša vrijednost prihvatljivih izdataka za koje se može ostvariti potpora po projektu je:

a) 405.000 EUR (3.000.000 kn) za ulaganje u nerazvrstane ceste i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste,

b) 958.000 EUR (7.000.000kn) za ulaganje u sustav kanalizacije i pogone za pročišćavanje otpadnih voda,

c) 958.000 EUR (7.000.000 kn) za ulaganje u toplane.

(3) Za trajanja IPARD programa, u sklopu mjere 301, korisnik može ostvariti potporu za prihvatljive izdatke koji ne prelaze:

– 405.000 EUR (3.000.000 kn) za ulaganja u lokalne nerazvrstane ceste i/ili protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste, neovisno o tome realizira li se spomenutim iznosom jedno ili više ulaganja unutar navedenih sektora i

– 958.000 EUR (7.000.000 kn) za ulaganja u sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda i/ili toplana na biomasu, neovisno o tome realizira li se spomenutim iznosom jedno ili više ulaganja unutar navedenih sektora.

(4) Za trajanja IPARD programa, ukupna vrijednost prihvatljivih izdataka za koje korisnik može ostvariti potporu u ovoj mjeri ne može biti viša od 1.363.000 EUR (10.000.000 kn).

(5) Iznosi u Hrvatskim kunama su indikativni.

Članak 16.

(1) Javna potpora je svaki oblik potpore iz proračuna područne (regionalne) i lokalne samouprave, Državnog proračuna Republike Hrvatske ili proračuna Europske unije.

(2) Ako ulaganje ne stvara značajan neto-prihod, javna potpora iz IPARD programa iznosi do 100% vrijednosti prihvatljivog izdatka.

(3) Ako ulaganje stvara značajan neto-prihod, javna potpora iz IPARD programa iznosi do 50% vrijednosti prihvatljivog izdatka.

(4) Značajnim neto-prihodom smatra se udio dobiti poslije oporezivanja koji je veći od 25% od ukupnih prihoda projekta u bilo kojoj godini trajanja projekta.

(5) Plaćanje za izvršeno ulaganje obavljat će se u punom iznosu, jednoobročno sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava za Mjeru 301 (u daljnjem tekstu: IPARD Ugovor) koji je korisnik potpisao s Agencijom za plaćanja.

Članak 17.

(1) Za ulaganja koja se sufinanciraju sredstvima IPARD programa, udio javne potpore ne smije prijeći 50% odnosno 100% vrijednosti prihvatljivih izdataka.

(2) Agencija za plaćanja će prije donošenja Odluke o dodjeli sredstava iz IPARD programa i prije donošenja Odluke o isplati izvršiti provjeru ispunjavanja kriterija iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako se utvrdi da je ulaganje sufinancirano iz drugih međunarodnih i/ili nacionalnih programa potpore, Agencija za plaćanja će umanjiti iznos IPARD sredstava kako bi se osigurali uvjeti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

(1) Prihvatljivi izdaci obuhvaćaju:

a) izgradnju ili poboljšanje nepokretne imovine;

b) kupnju nove mehanizacije i opreme navedene u Prilogu I ovoga Pravilnika, uključujući računalni softver do tržišne vrijednosti imovine;

c) opće troškove do gornje granice od 12% troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka od kojih su:

– troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 2.000 EUR

– troškovi izrade elaborata zaštite okoliša prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 3.000 EUR

– troškovi pripreme dokumentacije za IPARD natječaj (konzultantske usluge za pripremu IPARD prijave i Zahtjeva za isplatu) prihvatljiva u iznosu do 3% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 15.000 EUR

– troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije koju čini razlika zbroja troškova navedenih u alinejama 1, 2 i 3 ovoga stavka i gornje granice od 12% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova).

(2) Iznos prihvatljivih izdataka se utvrđuju bez PDV-a.

(3) Prihvatljivi izdaci moraju potjecati iz zemalja EU-a, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Turske, Albanije, Alžira, Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldavije, Maroka, Palestinske Samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, Rusije, Sirije, Tunisa, Ukrajine, Norveške, Lihtenštajna i Islanda.

Članak 19.

Izdaci koji se neće financirati iz IPARD programa za Mjeru 301 su sljedeći:

1. porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost;

2. carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade;

3. kupnja, najam ili zakup zemljišta i postojećih zgrada, bez obzira na to da li najam rezultira vlasništvom prenesenim u korist najmoprimca;

4. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka;

5. operativni troškovi;

6. rabljeni strojevi i oprema;

7. bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;

8. troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz IPARD-ov račun u eurima, kao i drugi čisto financijski izdaci;

9. doprinosi u naturi;

10. svi troškovi održavanja, amortizacije i najma;

11. troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja;

12. troškovi promocije osim onih od općeg interesa;

13. troškovi bilo kojih usluga, radova i nabave roba kod kojih nije postupano sukladno procedurama i standardnim dokumentima koje je objavila Europska komisija za vanjske radnje;

14. izdaci za projekte koji su zaračunali naknade korisnicima ili sudionicima prije dovršenja, osim ako su dobivene naknade odbijene od zatraženih troškova;

15. izdaci nastali u državnoj administraciji, uključujući Agenciju za plaćanja, posebice tekući izdaci, izdaci iznajmljivanja i plaće osoblja zaposlenog na upravljanju, provedbi, praćenju i kontroli;

16. opći troškovi koji obuhvaćaju naknade za arhitekte, inženjere i konzultante te pravne pristojbe, troškovi investicijske studije ili poslovnog plana ili studije izvedivosti za pripremanje i provođenje projekta, i troškovi stjecanja patenata i licenci izravno vezanih uz rad izvoditelja projekta, koji prelaze 12% ukupno prihvatljivih izdataka isključujući ove opće troškove;

17. troškovi za nepredviđene radove u graditeljstvu.

IV. PRIJAVA, POSTUPAK OBRADE PRIJAVA I UGOVARANJE

Članak 20.

(1) Prijave se podnose na temelju Javnog natječaja kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.mps.hr/ipard/).

(3) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa.

(4) Podnositelj je dužan najkasnije u roku od mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: MZOP) podnijeti zahtjev za izdavanje Potvrde o usklađenosti ulaganja s EU standardima uz koji prilaže Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa, propisanog sadržaja. Podnositelj potvrdu prilaže uz prijavu, zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom. Elaborat zaštite okoliša izrađuju pravne osobe, koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

(5) Prije podnošenja prijave iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj je dužan za svaki pojedini opći trošak, za uslugu koja je izvršena prije podnošenja prijave, a čija vrijednost prelazi 10.000 EUR, prikupiti i priložiti najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude, odnosno dvije (2) ponude i račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave, odnosno jednu (1) ponudu/ račun za svaki pojedini opći trošak čija vrijednost ne prelazi 10.000 EUR.

(6) Prilikom podnošenja prijave, podnositelj je dužan prikupljene ponude za svaki pojedini opći trošak veći od 10.000 EUR priložiti prijavi te ih prikazati na obrascu I-OOP-8.

(7) Ako podnositelj izabere ponudu za opći trošak nastao prije podnošenja prijave, koja nije cjenovno najpovoljnija, u obvezi je Agenciji za plaćanja dostaviti pisano obrazloženje.

(8) Podnositelj ne smije pribavljati ponude/račun za opće troškove, nastale prije podnošenja prijave, od ponuditelja s kojim je povezan vlasničkim odnosima. Ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za predmetno ulaganje.

Članak 21.

(1) Nakon objave natječaja iz članka 20. ovoga Pravilnika, podnositelji dostavljaju prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom u dva primjerka (izvornik i preslik numeriranih stranica) na obrascu I-OOP-3. Prijave se podnose isključivo kao preporučene pošiljke s povratnicom na adresu objavljenu u natječaju.

(2) Za prijavu u kojoj u sklopu propisane dokumentacije nije dostavljen prijavni obrazac (I-OOP-3) i/ili Investicijska studija/Poslovni plan/, Investicijska studija/Poslovni plan pripremljen za potrebe banke Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju prijave.

(3) Pored dokumentacije navedene u stavku 1. ovoga članka, podnositelj će u zasebnoj omotnici dostaviti Dosje s natječajnom dokumentacijom u dva primjerka (izvornik i preslik) te na CD-u, s naznakom na omotnici, na hrvatskom jeziku »Ne otvarati od strane pisarnice – za Odjel javne nabave«. Podnositelj zajedno s Dosjeom s natječajnom dokumentacijom dostavlja Listu dokumenata. Listu dokumenata, Agencija za plaćanja objavljuje zajedno s natječajem, na mrežnoj stranici www.apprrr.hr.

(4) Podnositelj je dužan dostaviti ispunjenu Investicijsku studiju/Poslovni plan (obrasci I-OEA-6/I-OEA-6-a), odnosno Investicijsku studiju/Poslovni plan izrađen za potrebe banke u svrhu odobravanja kredita, u papirnatom obliku, dok je tablice Investicijske studije (I-OEA-6-a), odnosno tablice Investicijske studije/Poslovnog plana izrađenog za potrebe banke, potrebno dostaviti na CD-u u MS Office Excelu.

(5) Prijave po objavljenom natječaju iz članka 20. ovoga Pravilnika obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(6) Nepravovremene prijave neće se uzimati u obzir te će podnositelju u roku od 15 dana biti izdana Odluka o odbijanju prijave.

(7) Za nepotpune prijave Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu, kojim će od podnositelja zahtijevati dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Podnositelj je dužan dostaviti traženu dodatnu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od 7 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(8) Datumom podnošenja kompletne prijave smatra se datum dostave dokumentacije tražene u Zahtjevu za dopunu.

(9) U slučaju potrebe, Agencija za plaćanja može Zahtjevom za obrazloženjem/ispravkom zahtijevati od podnositelja dodatne podatke potrebne za dovršetak obrade prijave. Podnositelj je dužan dostaviti tražene podatke preporučenom pošiljkom u roku od 7 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za obrazloženjem/ispravkom.

(10) U slučaju potrebe za obrazloženjem, ispravkom ili dopunom, vezano uz dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za obrazloženjem /ispravkom/dopunom.

(11) Podnositelj je dužan obrazloženje, ispravak ili dopunu natječajne dokumentacije dostaviti Agenciji za plaćanja u roku od 7 dana od dana primitka Zahtjeva iz stavka 10. ovoga članka.

Članak 22.

(1) Agencija za plaćanja će za potpune, pravovremene i prihvatljive prijave izdati podnositelju dva primjerka Memoranduma o razumijevanju (u daljnjem tekstu Memorandum) u roku od 90 dana od dana zaprimanja prijave.

(2) Podnositelj je dužan potpisati te dostaviti Agenciji za plaćanje jedan potpisan i ovjeren primjerak Memoranduma u roku od 7 dana od dana njegova zaprimanja. Datum potpisa i ovjere od strane podnositelja smatrat će se datumom stupanja na snagu Memoranduma.

(3) Memorandum je važeći do datuma stupanja na snagu Ugovora iz članka 26. ovoga Pravilnika.

(4) Ako podnositelj ne dostavi potpisani i ovjereni Memorandum, smatrat će se da Memorandum nije zaključen.

(5) Podnositelj može odustati od provedbe Memoranduma podnošenjem pisanog obrazloženja.

(6) Ako podnositelj prekrši odredbe ovoga Pravilnika i zaključenog Memoranduma, Agencija za plaćanja zadržava pravo raskida Memoranduma.

Članak 23.

(1) Podnositelj je obavezan dostaviti Agenciji za plaćanja Plan nabave unutar 5 dana od potpisivanja Memoranduma.

(2) Podnositelj/korisnik je dužan provesti postupak javne nabave za nabavu usluga, roba i radova, sukladno procedurama opisanim u Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama (u daljnjem tekstu: PRAG) koji objavljuje Europska komisija za provedbu vanjskih aktivnosti. Za pravilno provođenje postupka javne nabave, podnositelj/korisnik je u obvezi koristiti standardne dokumente na engleskom jeziku koji čine prilog PRAG-a i mogu se preuzeti sa sljedeće stranice: http://ec.europa.eu/europeaid/eprag/document.do

(3) Podnositelj/korisnik je u obvezi koristiti obrasce pripremljene i objavljene od strane Europske komisije. Podnositelj/korisnik je u obvezi koristiti obrasce koji su na snazi u vrijeme pokretanja postupka javne nabave.

(4) Početkom postupka javne nabave smatra se objava obavijesti o nabavi u otvorenoj proceduri, dostava dosjea natječaja u ograničenom postupku odnosno dan slanja poziva na dostavu ponude u pregovaračkom postupku s najmanje tri ponuditelja i postupku izravne pogodbe.

(5) Dokumenti navedeni u stavku 3. ovoga članka bit će objavljeni na službenoj stranici Agencije za plaćanja u trenutku objave natječaja, ali isključivo u informativne svrhe.

(6) Ako je u posebnim okolnostima potrebno odstupanje od obrazaca, podnositelj/korisnik mora tražiti odobrenje odstupanja od Agencije za plaćanja.

(7) Agencija za plaćanja obavlja prethodnu kontrolu Dosjea s natječajnom dokumentacijom, pojašnjenja Obavijesti o nabavi i Dosjea natječaja, ispravka Obavijesti o nabavi i Dosjea natječaja, postupka otvaranja i ocjenjivanja ponuda, Obavijesti o užem izboru, Izvještaja o otvaranju, Izvještaja o ocjenjivanju ponuda, Dosjea ugovora, Obavijesti o dodjeli ugovora, Obavijesti o poništenju natječajne procedure, Izvještaja o pregovaranju, izmjeni Ugovora te žalbe u postupku javne nabave izjavljene od strane gospodarskih subjekata. Agencija za plaćanja odobrava i prijedlog članova Ocjenjivačkog odbora za otvaranje i ocjenjivanje ponuda (u daljnjem tekstu: Ocjenjivački odbor).

(8) Predstavnici Agencije za plaćanja moraju sudjelovati kao promatrači na sjednicama Ocjenjivačkog odbora.

(9) Nakon izvršene kontrole dokumenata i postupaka za provođenje javne nabave te sastava Ocjenjivačkog odbora, osim u slučaju kontrole dokumentacije iz članka 21. stavka 2. ovog Pravilnika, Agencija izdaje Pismo odobrenja.

(10) U roku od 8 dana od zaprimanja Pisma odobrenja za Izvještaj o otvaranju ponuda i Izvještaj o ocjenjivanju podnositelj je dužan preporučenom pošiljkom Agenciji za plaćanja dostaviti popunjen, potpisan i ovjeren obrazac I-OOP-15.3.

(11) U slučaju potrebe za obrazloženjem/ispravkom obrasca I-OOP-15.3, postupat će se sukladno odredbama članka 21. stavka 9. ovoga Pravilnika.

(12) U slučaju potrebe za obrazloženjem, ispravkom ili dopunom vezano uz dokumentaciju iz stavka 7. ovoga članka, Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za obrazloženje/ispravak/dopunu.

(13) Podnositelj/korisnik je dužan obrazloženje, ispravak ili dopunu natječajne dokumentacije iz stavka 7. ovoga članka, dostaviti Agenciji za plaćanja u roku od 7 dana od dana primitka Zahtjeva iz stavka 12. ovoga članka.

(14) Ako podnositelj/korisnik ne postupi po Zahtjevu iz stavka 12. ovoga članka, osim u slučaju kontrole dokumentacije iz članka 21. stavak 2. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će izdati Pismo neodobrenja. U slučaju kad zaprimljena pojašnjenja/izmjene Obavijesti o nabavi i/ili Dosjea natječaja nisu dovoljno jasna, Agencija za plaćanja će kontaktirati podnositelja faksom ili na drugi način u pisanoj formi, radi osiguranja dodatnih pojašnjenja/izmjena. Ukoliko podnositelj ne dostavi dodatna pojašnjenja/izmjene iz ovoga stavka, Agencija za plaćanja će izdati Pismo neodobrenja.

(15) Ukoliko je postupak javne nabave dovršen poništenjem, podnositelj može ponoviti postupak javne nabave uz prethodno dostavljanje Dosjea s natječajnom dokumentacijom Agenciji za plaćanja. Agencija za plaćanja vrši kontrolu ponovno dostavljenog Dosjea s natječajnom dokumentacijom kako je navedeno u stavku 7. ovoga članka te izdaje Pismo odobrenja odnosno Pismo neodobrenja.

(16) U slučaju kad podnositelj provodi pregovarački postupak s najmanje tri ponuditelja i u slučaju izravne pogodbe, Agencija za plaćanja izvršit će provjeru tržišnih cijena.

(17) U slučaju da cijena iz ponude nije u skladu s tržišnom cijenom, Agencija za plaćanja će od podnositelja zatražiti objašnjenje vezano uz odabir gospodarskih subjekata kojima je dostavio poziv da dostave ponudu.

(18) Ukoliko Agencija za plaćanja usvoji obrazloženje podnositelja, izdat će Pismo odobrenja vezano uz Izvještaj o otvaranju i ocjenjivanju ponuda.

(19) Ukoliko Agencija za plaćanja ne usvoji obrazloženje podnositelja, izdat će Pismo neodobrenja vezano uz Izvještaj o otvaranju i ocjenjivanju ponuda kojim se od podnositelja zahtijeva poništenje postupka javne nabave te ponovno pokretanje istog, uz prethodno dostavljanje Dosjea s natječajnom dokumentacijom Agenciji za plaćanja.

(20) Ukoliko po ponovljenom postupku javne nabave, Agencija za plaćanja izda Pismo neodobrenja vezano uz Izvještaj o otvaranju i ocjenjivanju ponuda, prijava će se odbiti.

(21) Korisnik je dužan, svu dokumentaciju vezanu uz provedbu postupka javne nabave čuvati najmanje 7 godina od poravnanja računa/zadnjeg plaćanja.

(22) Korisnik je u obvezi potpisati ugovor s uspješnim ponuditeljem u roku od 150 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

(23) Nakon zaključenja IPARD Ugovora, a prije isteka roka iz stavka 21. ovoga članka, korisnik je u obvezi dostaviti na odobrenje Agenciji za plaćanja, Dosje ugovora, u roku od 3 dana od dana potpisivanja IPARD Ugovora u tri izvornika i dvije preslike.

(24) Korisnik je dužan potpisati i datirati sva tri primjerka izvornika Ugovora te parafirati sve stranice Posebnih uvjeta ugovora. Ako korisnik ne dostavi Dosje ugovora u navedenim rokovima, Agencija za plaćanja će dopisom od korisnika zahtijevati obrazloženje o razlozima nedostavljanja.

(25) Korisnik je u obvezi dostaviti Dosje ugovora u roku od 7 dana od dana zaprimanja zahtjeva za obrazloženje ili u istom razdoblju dostaviti obrazloženje o razlozima nedostavljanja. Ako korisnik ne postupi prema zaprimljenom zahtjevu, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(26) Nakon izvršene obveze iz stavka 23. ovoga članka, Agencija za plaćanja će, nakon izvršene obrade, vratiti korisniku tri primjerka uvezanog Ugovora koje korisnik namjerava zaključiti s uspješnim ponuditeljem.

(27) Korisnik je u obvezi tri primjerka Ugovora dostaviti uspješnom ponuditelju koji je u obvezi u roku od 30 dana vratiti dva potpisana primjerka korisniku.

(28) Korisnik je u obvezi jedan primjerak Ugovora potpisan od obiju ugovornih strana dostaviti u Agenciju za plaćanja.

(29) Ugovor potpisan s izvođačem mora biti dostavljen u Agenciju za plaćanja u roku od 50 dana od dana zaprimanja Pisma odobrenja za Dosje Ugovora.

(30) Ako korisnik ne dostavi Ugovor potpisan od obiju ugovornih strana u navedenom roku, Agencija za plaćanja će dopisom od korisnika zahtijevati obrazloženje o razlozima nedostavljanja. Korisnik je u obvezi dostaviti Ugovor potpisan od obiju ugovornih strana u roku od 7 dana od dana zaprimanja zahtjeva za obrazloženje ili u istom razdoblju dostaviti obrazloženje o razlozima nedostavljanja.

(31) Ako podnositelj ne postupi prema zaprimljenom zahtjevu, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

Članak 24.

(1) Postupak javne nabave mora biti dovršen u roku od 9 mjeseci od dana sklapanja Memoranduma, osim u slučaju kad podnositelj pisanim putem dostavi Agenciji za plaćanja obrazloženje te mu Agencija za plaćanja dozvoli produženje navedenog roka.

(2) Ako podnositelj ne podnese nikakvu natječajnu dokumentaciju ili ne pruži nikakvo pisano obrazloženje za nepodnošenje natječajne dokumentacije tijekom roka od 9 mjeseci, Agencija za plaćanja će od podnositelja zahtijevati pisano obrazloženje za nepodnošenje natječajne dokumentacije.

(3) Podnositelj je u obvezi odgovoriti na zahtjev Agencije za plaćanja u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(4) Ako podnositelj ne odgovori na zahtjev Agencije za plaćanja u zadanom roku ili izvijesti Agenciju za plaćanja da odustaje od postupka javne nabave, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju prijave.

(5) Ukoliko podnositelj/korisnik namjerava ponoviti postupak javne nabave, u obvezi je uz Odluku o poništenju dostaviti dopis kojim obavještava Agenciju za plaćanja da namjerava ponoviti postupak javne nabave te zahtjev za produženje roka navedenog u stavku 1. ovoga članka.

Članak 25.

(1) Agencija za plaćanje će nakon obrade prijava podnositelju izdati:

a) Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa u slučaju:

– ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i javnim natječajem,

– izdavanja Pisma odobrenja za provedbu postupka otvaranja i ocjenjivanja pristiglih ponuda u postupku javne nabave za nabavu usluga, roba i radova sukladno ovom Pravilniku, i

– prihvatljivosti ulaganja i/ili izdataka utvrđenih u listi prihvatljivih izdataka.

b) Odluku o odbijanju prijave u slučaju:

– neusklađenosti s uvjetima propisanim Pravilnikom i javnim natječajem,

– prijava nije poslana u propisanom roku,

– prijava je nepotpuna,

– prijavni obrazac i/ili Investicijska studija/Poslovni plan/Investicijska studija/Poslovni plan pripremljen za potrebe banke nije/nisu dostavljeni u prijavnom dosjeu,

– dokumentacija tražena putem Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak nije dostavljena/nije dostavljena u propisanom roku/ nije potpuna/nije odgovarajuća,

– kriteriji prihvatljivosti nisu zadovoljeni,

– u slučaju utvrđene nepravilnosti,

– neprihvatljivosti izdataka/ulaganja za koje se traži potpora u odnosu na Listu prihvatljivih izdataka,

– lažne/pogrešne informacije podnesene su od strane podnositelja i/ili ponuditelja/ cijene u dostavljenim ponudama su namjerno uvećane/ utvrđeno je postojanje sukoba interesa između podnositelja i ponuditelja i ponuditelja u istom ulaganju/ postupak prikupljanja ponuda nije proveden u skladu s procedurom opisanom u Pozivu na podnošenje ponude što je utvrđeno provjerom ponuda,

– ekonomske neodrživosti projekta i/ili podnositelja,

– utvrđenih netočnih podataka u prijavi podnositelja,

– onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

– nedostatne raspoloživosti sredstava,

– uvrštenosti podnositelja na crnu listu i/ili knjigu dužnika,

– neprovođenja postupka javne nabave sukladno ovom Pravilniku,

– sufinanciranja aktivnosti iz IPA komponente III.

(2) Odluku iz stavka 1. točke a) ovoga članka Agencija za plaćanja će izdati podnositelju u roku od 90 dana od dana zaprimanja obrasca I-OOP-15.3 te će istu poslati podnositelju preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(3) Odluku iz stavka 1. točke b) ovoga članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 90 dana od dana zaprimanja prijave, odnosno od dana proteka roka navedenog u članku 24. ovoga Pravilnika, ukoliko su uvjeti za izdavanje nastali prije provedbe javne nabave, te istu poslati podnositelju preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(4) Odluku iz stavka 1. točke b) ovoga članka Agencija za plaćanja će izdati podnositelju u roku 90 dana od dana zaprimanja obrasca I-OOP-15.3, ukoliko su uvjeti za izdavanje Odluke utvrđeni nakon izvršene kontrole postupka otvaranja i ocjenjivanja ponuda u postupku javne nabave te će istu poslati podnositelju preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Članak 26.

(1) Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja i podnositelj sklapaju IPARD Ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

(2) U roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja IPARD Ugovora, podnositelj je u obvezi dostaviti Agenciji za plaćanja jedan primjerak IPARD Ugovora, potpisan i ovjeren pečatom od strane korisnika.

(3) IPARD Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere pečatom od strane korisnika.

(4) Aktivnosti vezane uz ulaganja predviđena projektom ne smiju započeti prije stupanja na snagu IPARD Ugovora, osim pripremnih radova iz stavka 5. ovog članka i općih troškova iz članka 18. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika.

(5) Pripremni radovi uključuju pripremu tehnološko-tehničke dokumentacije, izradu ekonomske dokumentacije, stjecanje vlasništva na nekretninama na kojoj će se obavljati investicija, dobivanje građevinske dozvole i s njima vezane aktivnosti.

(6) Ako su aktivnosti iz stavka 4. ovog članka započete prije stupanja na snagu IPARD Ugovora, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju prijave.

(7) Pripremni radovi moraju biti obavljeni prije prijavljivanja na natječaj, te se ne smatraju dozvoljenim izdacima i ne sufinanciraju se sredstvima IPARD programa, osim u slučajevima kada se radi o općim troškovima iz članka 18. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika.

Članak 27.

(1) IPARD Ugovorom uređuje se:

a) iznos odobrene potpore,

b) obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na projekt, od dana sklapanja IPARD Ugovora i još tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate sredstava IPARD programa, a dokumentacije koja se odnosi na javnu nabavu od dana sklapanja IPARD Ugovora i još tijekom sedam (7) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

c) zabrana promjene vlasništva nad predmetom ulaganja, davanja u najam ili zakup predmeta ulaganja ili premještanja sufinancirane proizvodne aktivnosti, počevši od dana sklapanja IPARD Ugovora i još tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate konačne isplate sredstava IPARD programa,

d) zabrana promjene namjene i vrste ulaganja za koju su odobrena sredstva, počevši od dana sklapanja IPARD Ugovora te najmanje pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore, navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

e) obveza vidljivog označavanja, nakon sklapanja IPARD Ugovora sa Agencijom za plaćanja, sukladno naputku za označavanje,

f) obveza izvještavanja Agencije za plaćanja o provedbi projekta,

g) obveza korisnika da dokumenti koji se odnose na plaćanje ugovorenog projekta budu datirani nakon datuma sklapanja IPARD Ugovora, osim računa za opće troškove,

h) obveza korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje, te obveza davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane uz ulaganje, zaposlenicima Agencije za plaćanja, predstavnicima tijela nadležnog za reviziju, Nacionalnog fonda/Ministarstva financija, Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF),

i) zabrana poduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istog ulaganja unutar IPA komponente III i IPARD programa,

j) zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa javne pomoći, ako je ulaganje financirano iz drugih izvora Zajednice ili Republike Hrvatske,

k) izvještavanje Agencije za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji mogućeg sukoba interesa između korisnika s jedne strane i uspješnog ponuditelja s druge strane od dana sklapanja IPARD Ugovora i još tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate sredstava IPARD programa,

l) dostavljanje izvještaja Agenciji za plaćanja u svezi provođenja ulaganja svaka tri mjeseca računajući od dana sklapanja IPARD Ugovora i još tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate konačne isplate sredstava IPARD programa,

m) podnošenje Zahtjeva za isplatu i ostale potrebne dokumentacije,

n) obveza korisnika da u ugovoru kojeg sklapa s izvođačem, istog obveže na vođenje i davanje na uvid građevinskog dnevnika i građevinske knjige bez obzira na vrstu ugovora,

o) obveza korisnika da će ugovor potpisan između njega i uspješnog ponuditelja urediti prava i obveze ugovornih strana u skladu s PRAG-om,

p) obveza korisnika da obavijesti Agenciju za plaćanja o izvođenju »skrivenih radova« (radova kod kojih se ne može provoditi kontrolu u kasnijoj fazi) najmanje 10 dana prije početka njihovog izvođenja i s točnim opisom planiranih zahvata,

(2) Ako podnositelj ne dostavi IPARD Ugovor u roku naznačenom u članku 26. stavku 2. ovoga Pravilnika, smatrat će se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora,

(3) Za provedbu stavka 1. točke e) ovoga članka, korisnik će ulaganje označiti sukladno Naputku za označavanje ulaganja, koje su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Izmjene ugovora

Članak 28.

(1) U slučaju potrebe za izmjenom IPARD Ugovora ili njegovih priloga, korisnik je obvezan zatražiti odobrenje promjena putem Zahtjeva za odobrenje promjena za Mjeru 301 (obrazac I-OPP-16-1).

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, promjene u projektu će se odobriti samo ako se projekt ne može provesti bez zatražene promjene ili ako zatražena promjena ima utjecaj na poboljšanje projekta.

Članak 29.

(1) U slučaju promjene podataka koji se odnose na korisnika (naziv općine, adresa, ime banke i broj žiro-računa banke na koji će biti uplaćena sredstva, ime zastupnika), korisnik se obvezuje zatražiti od Agencije za plaćanja promjenu podataka navedenih u IPARD Ugovoru putem Zahtjeva za odobrenje promjena za Mjeru 301 te dostaviti Aneks Ugovora (obrazac iz PRAG-a) ispunjen i potpisan od strane korisnika, objašnjenje promjene i popratnu dokumentaciju koja se odnosi na promjenu.

(2) Promjene iz stavka 1. ovog članka moraju se izvijestiti nakon pojave događaja koji ih je prouzročio. Agencija za plaćanja će izdati Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 (u daljnjem tekstu: Aneks IPARD Ugovora) nakon zaprimanja predmetne dokumentacije.

(3) U slučaju promjena koje se odnose na projekt (promjena imena, vrste i količine opreme, promjena države podrijetla, promjene kvalitete/kvantitete radova/materijala koji se trebaju izvesti/ugraditi u slučaju izgradnje/rekonstrukcije zbog promjene troškovnika koja zahtijeva izmjenu/dopunu dokumenta kojim se odobrava građenje), korisnik se obvezuje zatražiti od Agencije za plaćanja odobrenje promjene putem Zahtjeva za odobrenje promjena za Mjeru 301, te dostaviti Aneks Ugovora (obrazac iz PRAG-a) ispunjen i potpisan od strane korisnika, objašnjenje promjene i popratnu dokumentaciju koja se odnosi na promjenu.

(4) U slučaju izgradnje/rekonstrukcije, korisnik je dužan izvijestiti Agenciju za plaćanja o promjenama iz stavka 3. ovoga članka ne kasnije od 90 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu, a u slučaju nabave opreme 60 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu.

(5) Ukoliko korisnik dostavi Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 301 nakon proteka roka navedenog u stavku 4. ovoga članka, Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 301 će biti odbijen izdavanjem Pisma odbijanja.

(6) U slučajevima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, kada Agencija za plaćanja odobri zatražene promjene, korisnik je u obvezi u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja Aneksa IPARD Ugovora, dostaviti Agenciji za plaćanja jedan primjerak Aneksa IPARD Ugovora, potpisanog i ovjerenog pečatom te je također, u obvezi vratiti potpisan i ovjeren pečatom primjerak Aneksa Ugovora s izvođačem (obrazac iz PRAG-a odobren i poslan od Agencije za plaćanja korisniku) u roku od 45 (četrdeset pet) dana od dana njegova primitka.

(7) U slučajevima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, datum potpisivanja Aneksa Ugovora s izvođačem (obrazac iz PRAG-a odobren i poslan od Agencije za plaćanja korisniku) mora biti kasniji od datuma potpisivanja Aneksa IPARD Ugovora.

(8) U slučajevima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja će izdati korisniku Obavijest kojom potvrđuje da su zatražene promjene uglavljene i u Aneksu IPARD Ugovora i u Aneksu Ugovora s izvođačem te na dan primitka navedene Obavijesti Aneks IPARD Ugovora stupa na snagu, a promjene navedene u stavku 3. ovoga članka se mogu početi provoditi.

(9) U slučajevima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, ukoliko Agencija za plaćanja ne izda korisniku Obavijest kojom potvrđuje da su zatražene promjene uglavljene i u Aneksu IPARD Ugovora i u Aneksu Ugovora s izvođačem, Aneks IPARD Ugovoru neće stupiti na snagu, a promjene navedene u stavku 3. ovoga članka se ne mogu početi provoditi.

(10) Korisnik ima mogućnost dobivanja dva Aneksa IPARD Ugovora vezano uz razloge iz stavka 3. ovoga članka.

(11) U slučaju promjene Liste izdataka za Mjeru 301 i/ili odobrene ponude/odobrenih ponuda uslijed promjene uspješnog ponuditelja u slučaju kad uspješni ponuditelj ne vrati dva potpisana ugovora natrag korisniku u roku od 30 dana od zaprimanja istog ili naznači u bilo kojoj fazi da nije voljan ili nije u mogućnosti potpisati Ugovor, korisnik je obvezan dostaviti Ugovor s uspješnim ponuditeljem koji je postigao sljedeći najviši rezultat, Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 301 i popunjenu Listu izdataka za Mjeru 301 (izmijenjenu, potpisanu i ovjerenu od strane korisnika) i/ili odobrene ponude (odobrenih ponuda) kako bi Aneks IPARD Ugovora mogao biti potpisan između korisnika i Agencije za plaćanja.

Članak 30.

(1) U slučaju promjena koje se tiču dinamike provedbe projekta (promjena roka za predaju Zahtjeva za isplatu), korisnik se obvezuje zatražiti odobrenje promjene od Agencije za plaćanja putem Zahtjeva za odobrenje promjena za Mjeru 301 te dostaviti objašnjenje promjene i popratnu dokumentaciju koja se odnosi na navedenu promjenu.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka moraju se prijaviti najmanje 30 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu i bit će odobrene Pismom odobrenja te naknadno Aneksom IPARD Ugovora. Korisnik po ovoj osnovi ima mogućnost dobivanja dva Aneksa IPARD Ugovora.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Aneks IPARD Ugovora stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere pečatom od strane korisnika.

Članak 31.

(1) U slučaju zatraženih promjena navedenih u člancima 29. i 30. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja zadržava pravo odbiti zahtjev korisnika o čemu će ga obavijestiti Pismom odbijanja.

(2) Promjene koje nisu odobrene Aneksom IPARD Ugovora smatrat će se neprihvatljivim troškom i njihov iznos oduzet će se od iznosa potpore odobrenog IPARD Ugovorom.

(3) Ako tražena izmjena dovodi do promjene u prihvatljivosti projekta, Agencija za plaćanja promjenu neće odobriti, a ako se utvrdi da je korisnik takvu izmjenu obavio bez odobrenja Agencije za plaćanja, IPARD Ugovor sklopljen s korisnikom se raskida.

(4) Aneksom IPARD Ugovora, bez obzira na tip odobrene promjene, pod nikakvim uvjetima ne može se promijeniti iznos odobrenih sredstava potpore na način da bude veći od maksimalnog iznosa sredstava potpore utvrđenih u IPARD Ugovoru.

(5) Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor sklopljen s korisnikom ukoliko korisnik izmjeni odobreni projekt, a da prethodno nije zatražio odobrenje promjena sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(6) U slučaju promjena IPARD Ugovora iniciranih od strane Agencije za plaćanja, ugovorne strane sklopit će Aneks IPARD Ugovora.

(7) Ukoliko se promjene podaci koji se odnose na korisnika – naziv općine, adresa, ime banke i broj žiro-računa banke na koji će biti uplaćena sredstva, ime zastupnika nakon konačne isplate sredstva potpore, korisnik je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom cijelog razdoblja važenja IPARD Ugovora, ali Aneks IPARD Ugovora se neće sklapati.

V. ISPLATA SREDSTAVA

Članak 32.

(1) Sredstva iz IPARD programa korisniku se dodjeljuju na temelju Zahtjeva za isplatu.

(2) Korisnik je nakon završenog ulaganja dužan dostaviti dva primjerka (izvornik i preslika) Zahtjeva za isplatu (I-OOI-1-301) u papirnatom obliku i na CD-u, zajedno s pripadajućom dokumentacijom do datuma naznačenog u IPARD Ugovoru/Aneksu IPARD Ugovora.

(3) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odabranoj ponudi i IPARD Ugovoru, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(4) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenog u IPARD Ugovoru, odnosno Aneksu IPARD Ugovora.

(5) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(6) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije (ECB), u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/),

– u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(7) Korisnik je dužan dostaviti Izvještaj o stanju projekta, kako je navedeno u obrascu I-OOI-15, svaka tri mjeseca Odjelu za odobrenje isplata u Agenciji za plaćanje, računajući od dana sklapanja IPARD Ugovora.

(8) Ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu u roku naznačenom u Ugovoru/Aneksu IPARD Ugovora ili ga dostavi nakon propisanog roka, Agencija za plaćanja će raskinuti Ugovor.

(9) Ako korisnik odustane od ulaganja, te pismeno obavijesti Agenciju za plaćanja, izdat će mu se Obavijest o raskidu ugovora.

Članak 33.

(1) Nakon provjere Zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom, Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom, javnim natječajem i IPARD Ugovorom,

b) neprihvatljivosti ulaganja i/ili svihtroškova utvrđenih u listi prihvatljivih izdataka,

c) dostavljanja Zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka,

d) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu;

e) korištenja objekta na način koji nije u skladu s njegovom namjenom,

f) nedostavljanja dokumentacije navedene u članku 32. stavku 5. ovoga Pravilnika preporučenom pošiljkom u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(3) Odluku iz stavka 1. točke a) ovoga članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu.

(4) Odluku iz stavka 1. točke b) ovoga članka, Agencija za plaćanja će izdati u roku od 2 mjeseca od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu, u slučaju da se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrde razlozi za njegovo odbijanje, odnosno u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu, u slučaju da kontrola na terenu utvrdi nepoštivanje navedenih uvjeta.

(5) Ako je korisnik dobio Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz bilo kojeg razloga navedenoga u stavku 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(6) Po izvršenom plaćanju, Agencija za plaćanja izdaje Potvrdu o završenom ulaganju, a korisnik je dužan sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedene u Potvrdi o završenom ulaganju:

a) čuvati dokumentaciju koja se odnosi na projekt,

b) osigurati dostupnost dokumentacije iz točke a) ovoga stavka u svrhu provedbe kontrole,

c) sačuvati projekt prihvatljivim u istoj svrsi i namjeni,

d) ne otuđiti predmet financiranja,

e) osigurati da je ulaganje vidljivo označeno sukladno naputku za označavanje ulaganja.

(7) Korisnik je dužan od dana sklapanja IPARD Ugovora i tijekom sljedećih sedam (7) godina od datuma konačne isplate potpore navedene u Potvrdi o završenom ulaganju čuvati dokumentaciju koja se odnosi na javnu nabavu.

(8) Korisnik je dužan u svrhu provedbe stavka 6. točke e) ovoga članka jasno istaknuti tablu na vidnom mjestu na objektu iz koje je vidljivo da je projekt sufinanciran iz sredstava IPARD programa. Korisnik će tablu izraditi o vlastitom trošku, a prema naputku koji je sastavni dio IPARD Ugovora.

Članak 34.

(1) Projekt će ostati prihvatljiv za financiranje od strane Zajednice, ako nije bitno izmijenjen tijekom važenja Ugovora, koje uključuje razdoblje od datuma stupanja na snagu istoga i sedam godina od dana konačne isplate potpore, navedenog u Potvrdi koju izdaje Agencija za plaćanja.

(2) Bitnim izmjenama projekta smatraju se:

– izmjene kojima se utječe na prirodu ili uvjete provedbe ili se tvrtki ili državnom tijelu daje neprimjerena prednost,

– izmjene koje su posljedica promjene u prirodi vlasništva nad nekim od elemenata infrastrukture ili cesije ili premještanja sufinancirane aktivnosti.

(3) Ako dođe do bitnih izmjena projekta definiranih stavkom 2. ovoga članka, korisnik mora pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja odmah po njihovom nastanku.

VI. KONTROLA I NADZOR

Članak 35.

Administrativnu kontrolu provode zaposlenici Agencije za plaćanje kontrolom prijave podnositelja i dokumenata priloženih uz prijavu, izradom rang-liste, kontrolom zahtjeva za isplatu i dokumenata priloženih uz zahtjev za isplatu, te analizom ulaganja i provjerom u postojećim evidencijama tijela državne uprave te drugim institucijama.

Članak 36.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori) kontrolom prije ugovaranja, prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Ulaganja za koja je isplaćeno više od 50% prihvatljivog troška bit će kontrolirana najmanje jednom unutar 4 godine i drugi put tijekom pete godine nakon dana konačne isplate krajnjem korisniku. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja investicije.

(2) Osim djelatnika navedenih u stavku 1. ovoga članka kontrolu na terenu svakog IPARD ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, djelatnici Ministarstva financija, Agencije za reviziju sustava provedbe programa EU, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europske agencije za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europski revizorski sud.

Članak 37.

Pri obavljanju kontrole na terenu, kontrolori mogu:

a) pregledati lokaciju ulaganja, proizvodne, poslovne i skladišne objekte, opremu, uređaje i robu,

b) izvršiti uvid u isprave podnositelja prijave/Korisnika koje se odnose na ostvarivanje toga prava,

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (knjiga ulaznih računa (URA), knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača),

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća, korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu garantne listove),

e) provjeravati tehničku dokumentaciju (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, građevinska knjiga),

f) provjeravati rješenja, ugovore i potvrde relevantnih institucija o udovoljavanju EU standarda,

g) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu izvedenih radova i usluga,

h) provjeravati napredovanje poslova i načina na koji se koriste završena ulaganja,

i) provjeravati tijek proizvodnje toplinske energije,

j) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

k) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

Članak 38.

(1) Podnositelj/Korisnik je dužan po obavijesti ovlaštenih osoba iz članka 36. ovoga Pravilnika pripremiti podatke i dokumente potrebne za obavljanje kontrole na terenu (popis dokumenata nalazi se u Prilogu III Pravilnika).

(2) Podnositelj/Korisnik te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba navedenih u članku 36. ovoga Pravilnika, dužne su omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(3) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu, te dogovoriti termine za obavljanje kontrole s korisnikom.

(4) Ovlaštene osobe iz članka 36. ovoga Pravilnika su prilikom kontrole dužne predočiti identifikacijske dokumente.

Članak 39.

(1) Korisnik će osigurati izvođenje ulaganja u skladu s opisom navedenim u prijavi.

(2) Korisnik je dužan u realizaciji odobrenog ulaganja osigurati praćenje količine i kakvoće nabavljenih i ugrađenih građevnih proizvoda, materijala, opreme i izvršenih radova, čime se ostvaruje kakvoća građevine i opreme u skladu s glavnim projektom.

(3) Korisnik je dužan putem izvođača radova i/ili nadzornog inženjera gradnje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme po posebnom propisu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i dokaze kvalitete (certifikate sukladnosti građevnog proizvoda, rezultate ispitivanja, zapise o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) izdane od za to ovlaštenih tijela za koje je, posebnim propisom ili projektom određena obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku.

(4) Agencija za plaćanja će provedbu odredbi iz stavaka 2. i 3. ovoga članka kontrolirati, te tražiti na uvid dokaze iz stavka 2. ovoga članka prilikom kontrola na terenu.

(5) Tijekom trajanja provedbe ulaganja, korisnik je dužan provoditi praćenje njegove prihvatljivosti i udovoljavanja kriterijima propisanim ovim Pravilnikom i Programom.

(6) Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), korisnik je dužan prenijeti predmet ulaganja na upravljanje ekonomskom operateru, o čemu će obavijestiti Agencija za plaćanja prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu. Predmet ulaganja mora ostati u vlasništvu korisnika za vrijeme trajanja ugovornih obveza.

(7) Ulogu ekonomskog operatera iz stavka 6. ovoga članka može obavljati jedan od sljedećih subjekata:

a) trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave,

b) javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave,

c) služba – vlastiti pogon koju osniva jedinica lokalne samouprave,

d) pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji,

e) pravna i fizička osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

(8) Za obavljanje kontrole na terenu korisnik je dužan osigurati:

a) provedbu kontrole kod ekonomskog operatera,

b) da ekonomski operater vodi poslovne knjige kao zaseban pogon (radni nalog) vezano za predmet ulaganja,

c) da zaposlenici Agencije za plaćanja, zaposlenici Ministarstva financija, Agencije za reviziju sustava provedbe programa EU, predstavnici Europske komisije, Europski revizorski sud, predstavnici Europske agencije za borbu protiv prijevara (OLAF) imaju fizički pristup predmetu ulaganja kao i računovodstvenim podacima ekonomskog operatera,

d) da u slučaju potrebe za promjenom ekonomskog operatora prethodno pisanim putem obavijesti Agenciju za plaćanja.

VII. RASKID UGOVORA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 40.

(1) Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor, u slučaju da sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, iz sljedećih razloga:

a) utvrđena je nepravilnost koju nije moguće popraviti ili nepravilnost nije popravljena niti u naknadno ostavljenom roku – korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili nije ispunio obveze iz IPARD Ugovora,

b) korisnik nije dostavio Zahtjev za isplatu ili ga je dostavio nakon isteka roka,

c) korisnik je obavijestio Agenciju za plaćanja da odustaje od ulaganja odnosno otkazuje IPARD Ugovor,

d) Agencija za plaćanja je izdala korisniku Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu, sukladno razlozima iz članka 33. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Tijekom postupka javne nabave, u slučaju da sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor iz sljedećih razloga:

a) Dosje Ugovora nije odobren od strane Agencije za plaćanja,

b) Ugovor vraćen u Agenciju za plaćanja nije u istom obliku u kojem je odobren,

c) Ugovor nije potpisan od korisnika i izvoditelja u roku od 150 dana nakon proteka roka za podnošenje ponuda i vraćen Agenciji za plaćanja u roku od 50 dana od dana primitka Pisma odobrenja,

d) Agencija za plaćanja ne odobri Obavijest o dodjeli Ugovora,

e) Korisnik je poništio postupak javne nabave i odlučio ne dodijeliti ugovor.

(3) U slučajevima opisanim u stavcima 1. i 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja će korisniku poslati Izjavu o raskidu ugovora na zadnju poznatu adresu preporučeno s povratnicom. Izjava o raskidu ugovora proizvodi učinke od dana predaje preporučene pošiljke na poštu, bez obzira da li je dostava uspjela ili ne.

(4) U slučaju iz stavka 1. točka 3. ovoga članka, korisnik je dužan obavijestiti Agenciju za plaćanja da odustaje od ulaganja, odnosno da otkazuje IPARD Ugovor u pisanoj formi preporučeno putem povratnice ili osobno.

(5) Ako korisnik odluči raskinuti ugovor potpisan s izvoditeljem, korisnik je obvezan zahtijevati odobrenje od Agencije za plaćanja. Ukoliko Agencija za plaćanja odobri korisniku raskid ugovora potpisanog s izvoditeljem, korisnik je dužan obavijestiti Agenciju za plaćanja da je ugovor između njega i izvoditelja raskinut te zahtijevati raskid IPARD Ugovora.

(6) Ukoliko korisnik odluči raskinuti ugovor potpisan s izvoditeljem bez odobrenja Agencije za plaćanja, Zahtjev za isplatu će biti odbijen.

(7) Ukoliko izvoditelj raskine ugovor potpisan s korisnikom, korisnik je obvezan obavijestiti Agenciju za plaćanja i tražiti raskid IPARD Ugovora.

(8) Ukoliko korisnik zaključi ugovor s novim izvoditeljem, troškove koji proizlaze iz novog ugovora između korisnika i novog izvoditelja, snosi sam korisnik.

(9) U slučaju da su sredstva potpore isplaćena korisniku, a utvrđena je nepravilnost (korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili nije ispunio obveze iz IPARD Ugovora) koju nije moguće popraviti, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor i korisniku izdati Odluku o povratu sredstava radi povrata cjelokupno isplaćenih sredstva potpore.

Članak 41.

(1) U slučaju da su sredstva potpore isplaćena korisniku, a utvrđena je nepravilnost (korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili nije ispunio obveze iz IPARD Ugovora), ali je nepravilnost moguće popraviti, Agencija za plaćanja će izdati korisniku Odluku o naknadi štete.

(2) Agencija za plaćanja će Odlukom o naknadi štete korisniku odrediti rok za popravak utvrđene nepravilnosti i iznos koji je dužan platiti radi naknade štete.

(3) Rok iz stavka 2. ovoga članka, u trajanju od 7 ili 10 dana, odredit će se ovisno o vrsti utvrđene nepravilnosti i sukladno ugovornim odredbama.

(4) Visina naknade štete bit će određena u iznosu od 5% prihvatljivih i isplaćenih sredstva potpore. S obzirom na vrstu utvrđene nepravilnosti ili veći broj nepravilnosti, korisniku se može odrediti naknada štete u većem iznosu, ali ukupno ne više u iznosu od 15% prihvatljivih i isplaćenih sredstva potpore.

(5) Agencija će izdati Odluku o povratu sredstva te tražiti od korisnika povrat cjelokupno isplaćenih sredstva potpore ukoliko korisnik ne postupi sukladno Odluci o naknadi štete odnosno u naknadno određenom roku ne popravi utvrđenu nepravilnost.

Članak 42.

(1) Kada sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, a utvrđena je nepravilnost (korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili nije ispunio obveze iz IPARD Ugovora), Agencija za plaćanja će korisniku odrediti naknadni rok za popravak takve nepravilnosti i umanjiti prihvatljivi iznos potpore za 5% radi naknade štete.

(2) Rok i visina naknade štete odredit će se sukladno odredbama iz članka 41. ovoga Pravilnika.

Članak 43.

(1) Kada je utvrđena nepravilnost kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor te zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) kako bi se pokrenuo postupak pred mjesno nadležnim sudom.

(2) Kada su sredstva potpore isplaćena korisniku, a utvrđena je nepravilnost koja je i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će postupiti sukladno stavku 1. ovoga članka i zatražiti povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore Odlukom o povratu sredstava.

Članak 44.

(1) Ako korisnik odluči otkazati IPARD Ugovor u roku od 15 dana od dana isplate, dužan je obavijestiti Agenciju za plaćanja pisanim putem te vratiti ukupno isplaćen iznos.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(3) Ako korisnik odluči otkazati IPARD Ugovor u razdoblju nakon 15 dana od dana isplate, dužan je obavijestiti Agenciju za plaćanja pisanim putem te vratiti ukupno isplaćen iznos uvećan za iznos ugovorne kamate od 4%, računajući od dana isplate.

Članak 45.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ukoliko o tome obavijesti Agenciju za plaćanja u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavaka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše 4 obroka u roku od jedne godine.

(4) Ukupan iznos duga bit će uvećan za 4% ugovorne kamate.

Članak 46.

(1) U slučaju utvrđene administrativne greške učinjene od strane Agencije za plaćanja, korisniku će se izdati Odluku o povratu sredstva u slučaju administrativne greške.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka Agencija za plaćanja će korisnika zatražiti povrat iznosa sredstava koji je preplaćen.

Članak 47.

Ako korisnik ne vrati sredstva sukladno Odluci o naknadi štete, Odluci o povratu sredstava i Odluci o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške, u slučaju da ne vrati dva obroka na temelju izvansudske nagodbe kao i u slučaju neplaćanja kamata, Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

(1) Agencija za plaćanja može raspisivati natječaj iz članka 20. ovoga Pravilnika do potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava namijenjenih za sufinanciranje provedbe IPARD programa.

(2) Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije za plaćanja.

(3) IPARD Ugovore iz ovoga Pravilnika potpisuje ravnatelj Agencije za plaćanja.

(4) Ravnatelj Agencije za plaćanja i Pomoćnik ministra u čijem su djelokrugu rada poslovi Upravne direkcije, svaki u okviru svoje nadležnosti, donose pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu IPARD programa.

Članak 49.

(1) Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Protiv odluka iz članka 25. stavka 1. točka a) i b) i članka 33. stavka 1. točka b) ovoga Pravilnika, podnositelj/korisnik može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima za IPARD program (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar.

(3) Odluka iz članka 33. stavka 1. točka a) ovoga Pravilnika je konačna.

Članak 50.

(1) Prigovor iz članka 49. stavka 2. ovoga Pravilnika se podnosi u dva primjerka Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja u roku od osam (8) dana od dana primitka odluke.

(2) Ako je podnositelj izjavio prigovor na temelju članka 49. stavka 2. ovoga Pravilnika, a u svezi s odlukom iz članka 25. stavkom 1. točka a) ovoga Pravilnika, podnositelj nije dužan pridržavati se roka navedenoga u članku 26. stavku 2. ovoga Pravilnika do zaprimanja odluke Povjerenstva po prigovoru.

(3) Ako Povjerenstvo po prigovoru na odluku iz članka 25. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika donese pozitivnu odluku, korisnik je dužan u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva, vratiti Agenciji za plaćanja sve zaprimljene nepotpisane IPARD Ugovore koji proizlaze iz odluke na koju je korisnik podnio prigovor.

(4) Ukoliko je donesena odluka navedena u stavku 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja će izdati novu Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa, stavljajući izvan snage Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa na koju je korisnik podnio prigovor.

(5) Nakon odluke iz stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja će korisniku izdati novi IPARD Ugovor koji je korisnik dužan vratiti u Agenciju za plaćanja u roku od 7 dana od dana zaprimanja, potpisan i ovjeren pečatom.

(6) Ako Povjerenstvo po prigovoru na odluku iz članka 25. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika donese negativnu odluku, korisnik je dužan u roku od 7 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva dostaviti već zaprimljene IPARD Ugovore potpisane i ovjerene pečatom.

(7) Ako korisnik ne postupi u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, smatra se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora.

(8) Ako Povjerenstvo po prigovoru na odluku iz članka 33. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika donese negativnu odluku, Agencija za plaćanja će raskinuti ugovor.

Članak 51.

Korisnici s kojima je Agencija za plaćanja zaključila IPARD Ugovor, kao i iznos dodijeljenih sredstava, bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja i Ministarstva.

Članak 52.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Mjere 301 »Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture« unutar IPARD programa (»Narodne novine« br. 61/10, 127/10, 54/11, 55/11).

(2) Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, kod podnositelja/korisnika s kojima je Agencija za plaćanja potpisala Memorandum o razumijevanju ili IPARD Ugovor, provode se sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 301 »Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture« unutar IPARD programa (»Narodne novine« br. 61/10, 127/10, 54/11, 55/11) do dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura.

(3) Korisnici s kojima je Agencija za plaćanja potpisala IPARD Ugovor, na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 301 »Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture« unutar IPARD programa (»Narodne novine« br. 61/10, 127/10, 54/11, 55/11), podnose Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 301 iz članka 28. ovoga Pravilnika i Zahtjev za isplatu iz članka 23. ovoga Pravilnika na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 301 »Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture« unutar IPARD programa (»Narodne novine« br. 61/10, 127/10, 54/11, 55/11) do dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura.

(4) Nakon dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura za sve korisnike primjenjivat će se odredbe ovoga Pravilnika.

Suspenzivna klauzula

Članak 53.

(1) Rokovi za donošenje odluka sukladno ovom Pravilniku počinju teći od dana dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura.

(2) Ukoliko dobivanje odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura bude uvjetovano dostavljanjem dodatnih dokumenata, koji nisu navedeni u odredbama ovog Pravilnika, podnositelj ih je dužan dostaviti na zahtjev Agencije za plaćanja.

(3) Odluka Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura bit će objavljena na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Članak 54.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/32
Urbroj: 525-12-3-0474/12-3
Zagreb, 8. ožujka 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.


PRILOG I – PRILOG XIII