Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

NN 33/2012 (16.3.2012.), Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

802

Na temelju članka 60a. stavka 4. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 92/10, 127/10 i 124/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU PRAVA NA POTPORU OSIGURANJA OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje visina potpore, način i uvjeti za ostvarivanje prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Potpora).

Članak 2.

Pravo na Potporu mogu ostvariti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik), a koja su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurana policom osiguranja od šteta.

Članak 3.

Pravo na Potporu ostvaruje se za biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju.

Članak 4.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Polica osiguranja je isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju između osiguravatelja i ugovaratelja osiguranja;

2. Skupna polica osiguranja je polica osiguranja putem koje jedan ugovaratelj osiguranja plaća premiju osiguranja za više od jednog osiguranika;

3. Prelazne police osiguranja su police osiguranja koje su sklopljene na način da se osiguravateljsko razdoblje proteže u dvije kalendarske godine;

4. Ugovaratelj osiguranja je fizička ili pravna osoba koja plaća premiju po polici osiguranja,

5. Osiguravatelj, odnosno društvo za osiguranje je pravna osoba koja je registrirana i bavi se djelatnošću osiguranja u smislu Zakona o osiguranju (»Narodne novine« 151/05, 87/08 i 82/09);

6. Osiguranik je fizička ili pravna osoba čija se imovina osigurava;

7. Osiguravateljsko razdoblje je razdoblje osiguranja na koje je sklopljena polica osiguranja, odnosno vrijeme pokrića rizika od datuma početka do datuma isteka osiguranja;

8. Osigurani rizik je štetni događaj koji je prema uvjetima osiguranja pokriven zaključenom policom osiguranja;

9. Premija je novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća po sklopljenoj polici osiguranja;

10. Ukupna premija osiguranja je iznos premije osiguranja koju plaća ugovaratelj osiguranja nakon obračuna popusta koje daje pojedino osiguravajuće društvo;

11. Svota osiguranja je ugovorena vrijednost predmeta osiguranja;

12. Predmet osiguranja je vrsta usjeva, sadnog materijala, višegodišnjeg nasada i domaće životinje u smislu članka 3. ovoga Pravilnika;

13. Ugovor o osiguranju je akt o pravnom poslu kojim se ugovaratelj osiguranja obvezuje platiti premiju osiguranja, a osiguravatelj preuzima obvezu isplate naknade ili ugovorene svote u slučaju nastanka osiguranog slučaja osiguraniku ili trećoj osobi.

Članak 5.

(1) Potpora se ostvaruje nakon cjelovite uplate ugovorene ukupne premije osiguranja po polici osiguranja i iznosi do 25% troška zaračunate ukupne premije osiguranja.

(2) Maksimalni iznos potpore iz stavka 1. ovoga članka za osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi, kada je ona osiguranik, iznosi 350.000,00 kuna.

(3) Pri osiguranju proizvodnje na višegodišnje trajanje, osiguranik ima pravo na pokriće troška premije za pojedino jednogodišnje osiguravateljsko razdoblje i uz prilaganje za to odgovarajuće police osiguranja.

II. OSTVARIVANJE POTPORE

Članak 6.

(1) Zahtjev za ostvarivanje Potpore podnosi osiguranik Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) putem Regionalnog ureda u kojem je upisan u Upisnik.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se do 15. 4. tekuće godine za osiguravateljsko razdoblje okončano u prethodnoj kalendarskoj godini na Obrascu br. 1., koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev s obračunom potpore iz stavka 1. ovoga članka osiguranik prilaže:

1. police osiguranja u originalu ili ovjerenoj preslici,

2. potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica, potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio isplatu police, ili kopije naloga za uplatu.

(4) Polica osiguranja iz stavka 3. točke 1. ovoga članka mora biti potpisana i ovjerena od strane osiguravatelja i ugovaratelja osiguranja, te trebaju jasno biti naznačeni sljedeći podaci:

– broj police,

– ugovorne strane, odnosno ugovaratelj i osiguravatelj, i njihovo sjedište, odnosno adresa stanovanja,

– osiguranik, i njegovo sjedište odnosno adresa stanovanja,

– pojedinačno navedeni rizik obuhvaćen osiguranjem,

– osiguravateljsko razdoblje na koje je sklopljena polica osiguranja,

– predmet osiguranja,

– osigurana površina, odnosno kilogram, broj grla ili kljunova,

– urod (po jedinici površine i ukupno na svoj površini), odnosno broj komada ili kilograma,

– cijena po jedinici: kg, grlo, kljun,

– svota osiguranja,

– premijska stopa u %,

– iznos premije osiguranja,

– pojedinačna naznaka primijenjenih popusta i iznos popusta (ukoliko postoje),

– ukupna premija osiguranja,

– datum zaključivanja police.

(5) U slučaju kada je osiguranik svoju proizvodnju osigurao putem skupne police osiguranja uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

1. preslika skupne police osiguranja

2. potvrda osiguravajućeg društva ovjerena od strane ugovaratelja skupne police prema Obrascu br. 2. koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(6) Osiguranik po polici može podnijeti samo jedan zahtjev godišnje.

Članak 7.

1) Nakon provjere udovoljavanja uvjeta za ostvarivanje prava na Potporu prema ovom Pravilniku, Agencija za plaćanja putem Regionalnih ureda izdaje podnositelju zahtjeva Odluku o ostvarivanju prava na Potporu.

2) Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev ne udovoljava uvjetima iz ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja putem Regionalnih ureda izdaje Odluku o odbijanju zahtjeva.

3) Odluke iz stavka 1. i 2. ovoga članka nisu upravni akti.

4) Na Odluku iz stavka 1. i 2. ovoga članka, podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke, povjerenstvu za prigovore u Agenciji za plaćanja.

Članak 8.

1) Potpora se isplaćuje nositelju poljoprivrednog gospodarstva na žiro-račun prijavljen u Upisnik.

2) Potpora se isplaćuje jednokratno, a rok za isplatu je 31. kolovoza tekuće godine za osiguravateljsko razdoblje iz prethodne kalendarske godine.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Iznimno u 2012. godini, potporu može ostvariti i ugovaratelj osiguranja po skupnoj polici koji je sklopio skupnu policu osiguranja s osiguravajućim društvom za osiguravateljsko razdoblje koje se odnosi na 2011. godinu.

(2) Podnošenje i obrada zahtjeva u slučaju iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema odredbama Pravilnika o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 12/11).

Članak 10.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 12/11).

(2) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 12/11) završit će se po odredbama toga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/179
Urbroj: 525-12-1-0453/12-8
Zagreb, 28. veljače 2012.

Ministar poljoprivrede
Tihomir Jakovina, v. r.