Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava

NN 33/2012 (16.3.2012.), Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

803

Na temelju članka 60a. stavka 4. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10, 127/10 i 124/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE POTPORE DOHOTKU POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način provedbe mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava u 2012. godini.

Značenje izraza

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva su punoljetni članovi zajedničkog kućanstva koji imaju prebivalište na istoj adresi, bave se stalno ili povremeno radom na gospodarstvu, a upisani su kao članovi gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik).

2. Korisnik mirovine kao poljoprivrednik je osoba koja je do umirovljenja bila osiguranik mirovinskog osiguranja poljoprivrednika pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Opći uvjeti za ostvarivanje potpore

Članak 3.

1) Mjera potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava namijenjena je korisnicima I. i II. skupine.

2) Korisnici potpore dohotku I. skupine jesu obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik do 31. 12. 2011. godine, čiji nositelj ili član u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dohotku udovoljava sljedećim uvjetima:

– osoba ima status osiguranika mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika i

– osoba ima najmanje 50 godina života za žene, odnosno 55 za muškarce.

3) Korisnici potpore dohotku II. skupine jesu obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik do 31. 12. 2011. godine, čiji nositelj ili član u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dohotku pripada jednoj od sljedećih kategorija:

– osoba je korisnik mirovine kao poljoprivrednik

– osoba ima status osiguranika mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika i manje od 50 godina života za žene, odnosno 55 za muškarce

– osoba ima najmanje 65 godina starosti, a ne ostvaruje dohodak po osnovi samostalnog ili nesamostalnog rada niti mirovinu

4) Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su korisnici potpore dohotku I. i II. skupine u obavljanju poljoprivredne proizvodnje koriste najviše 5 ha poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD sustavu, a ukupni obujam poljoprivredne proizvodnje im iznosi najmanje tri proizvodne jedinice.

Posebni uvjeti za ostvarivanje potpore

Članak 4.

1) Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su korisnici potpore dohotku I. i II. skupine ne mogu biti istovremeno korisnici izravnih plaćanja.

2) U jednoj godini korisnici potpore dohotku I. skupine ne mogu biti ujedno korisnici potpore II. skupine i obratno.

Visina potpore

Članak 5.

Godišnju potporu dohotku mogu ostvariti najviše 2 osobe na gospodarstvu (nositelj i/ili članovi), a potpora po osobi iznosi:

– do 12.000,00 kuna/osobi, za korisnike I. skupine

– do 5.000,00 kuna/osobi, za korisnike II. skupine.

Podnošenje zahtjeva

Članak 6.

1) Zahtjev za potporu dohotku u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi nositelj gospodarstva od 15. ožujka 2012. godine do 15. svibnja 2012. godine Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) putem Regionalnog ureda, prema mjestu gdje je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik.

2) Zahtjev čine ispunjeni obrasci:

– obrazac prijave za mjeru potpore dohotku (Obrazac PD – prijava)

– obrazac – korištenje zemljišta, kojeg izdaje Agencija za plaćanja (Obrazac PD – korištenje zemljišta)

– obrazac – stanje stoke (Obrazac PD – stanje stoke).

3) Obrasci iz stavka 2. ovoga članka s pripadajućim uputama za ispunjavanje navedeni su u Dodatku II, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

4) Nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

5) Nositelj gospodarstva može zatražiti izmjenu ili dopunu Zahtjeva najkasnije do 30. svibnja 2012. godine.

Obrada zahtjeva

Članak 7.

1) U postupku rješavanja Zahtjeva korisnika I. skupine, Regionalni ured po službenoj dužnosti pribavlja potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika individualnog poljoprivrednika za nositelja i/ili člana gospodarstva.

2) U postupku rješavanja Zahtjeva korisnika II. skupine, Regionalni ured po službenoj dužnosti pribavlja za nositelja i/ili člana jednu od potvrda:

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenoj mirovini u svojstvu poljoprivrednog osiguranika,

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika individualnog poljoprivrednika,

– potvrdu o visini dohotka koju izdaje nadležni područni ured Porezne uprave Ministarstva financija.

Izračun ukupnog obujma poljoprivredne proizvodnje

Članak 8.

1) Elementi za izračun ukupnog obujma poljoprivredne proizvodnje iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika prikazani su u Dodatku I, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

2) U mjerenju ukupnog obujma poljoprivredne proizvodnje zbrajaju se obujmi pojedinih proizvodnji, a izraženi su u proizvodnim jedinicama.

3) Minimalan obujam pojedine proizvodnje koji se može uključiti u izračun ukupnog obujma poljoprivredne proizvodnje iznosi 0,4 proizvodne jedinice.

4) Minimalna površina poljoprivredne parcele, koja ulazi u obračun ukupnog obujma poslovanja je 0,05 ha.

Odluke

Članak 9.

1) Nakon provjere općih i posebnih uvjeta za ostvarivanje prava na potporu dohotku te pravovremenosti podnošenja zahtjeva, Agencija za plaćanja putem Regionalnog ureda izdaje podnositelju zahtjeva Odluku o ostvarivanju prava na potporu dohotku.

2) Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev ne udovoljava uvjetima iz ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja putem Regionalnog ureda izdaje Odluku o odbijanju zahtjeva.

3) Odluke iz stavka 1. i 2. ovoga članka nisu upravni akti.

4) Na Odluku iz stavka 1. i 2. ovoga članka, podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke, povjerenstvu za prigovore u Agenciji za plaćanja.

Dinamika isplate

Članak 10.

1) Potpora dohotku za 2012. godinu isplaćuje se nositelju gospodarstva na žiro-račun prijavljen u Upisnik.

2) Potpora dohotku za 2012. godinu za korisnike I. skupine isplaćuje se polugodišnje.

3) Potpora dohotku za 2012. godinu za korisnike II. skupine isplaćuje se jednokratno.

4) Rokovi za isplatu potpore iz stavka 2. ovoga članka jesu:

– 31. prosinca 2012. godine, za prvo polugodište

– 30. lipnja 2013. godine, za drugo polugodište.

5) Rok za isplatu potpore iz stavka 3. ovoga članka je 30. lipnja 2013. godine.

Gubitak prava na potporu dohotku

Članak 11.

1) U slučaju da tijekom godine korisnik potpore dohotku I. skupine ostvari pravo na mirovinu, korisnik od tog trenutka gubi pravo na potporu.

2) U slučaju zaposlenja ili smrti tijekom godine, korisnik potpore dohotku I. ili II. Skupine od tog trenutka gubi pravo na potporu.

3) U slučaju zatvaranja gospodarstva ili ispisivanja nositelja i/ili člana iz gospodarstva, korisnik od tog trenutka gubi pravo na potporu.

4) Gospodarstvo je dužno u roku od 15 dana, od nastanka promjene iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, izvijestiti Regionalni ured o nastaloj promjeni (dostavom Potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da je promijenjen temelj osiguranja, odnosno Izvodom iz Knjige umrlih u slučaju smrti).

5) Agencija za plaćanja će obustaviti daljnje isplate potpore dohotku za korisnike iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka te zatražiti povrat isplaćene potpore dohotku za razdoblje nakon mjeseca u kome je nastupila promjena iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

6) U slučaju administrativne pogreške i pogrešne isplate Agencija za plaćanja izdaje obavijest kojom od Korisnika zahtijeva povrat neosnovano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti.

7) Ukoliko Korisnik nije vratio sredstva iz stavka 6. ovog članka na taj iznos se nakon isteka roka iz stavka 6. ovog članka obračunava zatezna kamata.

8) Ukoliko gospodarstvo ne postupi sukladno stavku 4. ovoga članka, ne ostvaruje pravo na potporu po nositelju i/ili članu gospodarstva za 2012. godinu u iznosu propisanom Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 92/10, 127/10 i 124/11).

Odustajanje od zahtjeva

Članak 12.

1) Korisnik može u svakom trenutku djelomično ili u cijelosti odustati od Zahtjeva.

2) Zahtjev za odustajanje korisnik je dužan u pisanom obliku uputiti Agenciji za plaćanja putem Regionalnih ureda, prema mjestu gdje je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik.

Inspekcijski nadzor nad korisnicima potpore dohotku

Članak 13.

Inspekcijski nadzor nad korisnicima potpore dohotku I. i II. skupine provodi poljoprivredna inspekcija, prije i nakon isplata potpore dohotku.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine« br. 21/11 i 31/11).

(2) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine« br. 21/11 i 31/11) završit će se po odredbama toga Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/180

Urbroj: 525-12-1-0453/12-8

Zagreb, 27. veljače 2012.

Ministar poljoprivrede
Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I

Tablica 1. IZRAČUN UKUPNOG OBUJMA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Proizvodnja

Jedinica
mjere

Količina
proizvodnje

 

Koeficijent

 

Obujam poljoprivredne proizvodnje
[proizvodna jedinica]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Žitarice

ha

 

x

1,0

=

 

Uljarice

ha

 

x

1,4

=

 

Soja

ha

x

1,4

=

Krumpir

(merkantilni)

ha

 

x

2,5

=

 

Šećerna repa

ha

 

x

1,4

=

 

Duhan

ha

 

x

2,5

=

 

Povrće

ha

 

x

5,0

=

 

Vinogradi

ha

 

x

6,0

=

 

Voće

ha

 

x

5,0

=

 

Stabla maslina

broj

 

x

0,02

=

 

Hmelj

ha

 

x

4,0

=

 

Ljekovito bilje

ha

 

x

4,0

=

 

Sjemenski usjevi

ha

 

x

5,0

=

 

Ostali poljoprivredni usjevi

ha

 

x

1,0

=

 

Ostalo industrijsko bilje

ha

x

1,0

=

Goveda (do 2 godine starosti)

broj

 

x

0,5

=

 

Goveda (iznad 2 godine starosti)

broj

 

x

1,0

=

 

Ovce, ovnovi, koze, jarčevi

broj

 

x

0,15

=

 

Pčelinje zajednice

broj

x

0,1

=

Nojevi

broj

x

0,5

=

Konji (do 2 godine starosti)

broj

 

x

0,8

=

 

Konji (iznad 2 godine starosti)

broj

 

x

1,2

=

 

Magarci, mazge, mule

broj

 

x

0,8

=

 

Svinje (do 50 kg)

broj

 

x

0,1

=

 

Svinje (više od 50 kg)

broj

 

x

0,3

=

 

Kokoši

broj

x

0,005

=

Pilići

broj

x

0,002

=

Purani

broj

x

0,007

=

Ostala perad

broj

x

0,005

=

UKUPNO

Ukupan obujam poljoprivredne proizvodnje =

Metodologija za ispunjavanje tablice 1.:

1) U kolonu 3. upisuju se ha korištene površine (minimalna površina 0,05 ha), broj stabla maslina i broj stoke pojedinog poljoprivrednog gospodarstva.

2) Pojedini obujam poljoprivredne proizvodnje izračunava se množenjem količine proizvodnje iz kolone 3. s koeficijentom u koloni 5.

3) U izračunu ukupnog obujma poljoprivredne proizvodnje zbraja se obujam pojedinih poljoprivrednih proizvodnji.

Pojašnjenje:

Pri izračunu ukupnog obujma poljoprivredne proizvodnje pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. žitarice jesu pšenica, raž, pšeno-raž, ječam, kukuruz, zob i ostale žitarice (heljda, sirak, proso),

2. uljarice jesu suncokret, uljana repica i ostale uljarice (tikva uljanica, ostale uljarice),

3. povrće jest rajčica, paprika, krastavac, luk, mrkva, pastrnjak, peršin, kupus, cikla, grah, grašak, bob, češnjak, poriluk, tikva, tikvice, blitva, špinat, kelj, korabica, salata, patlidžan, dinje i lubenice te ostalo povrće (mahune, slanutak, cvjetača, brokula, kelj pupčar, koraba, kukuruz šećerac, merkantilni krumpir i ostalo povrće),

4. vinograd je nasad plemenite loze,

5. voćnjak je nasad pojedine voćne vrste prema Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Zakon) te ostalih nespomenutih voćnih vrsta,

6. stablo masline jest kultivirano stablo na kojem se provode primjerene agrotehničke i pomotehničke mjere dobre proizvodne prakse maslinarstva,

7. ljekovito bilje jest menta, kamilica, kadulja, buhač, stolisnik, komorač, smilje, bazga, crni sljez, bijeli sljez, melisa, neven, lavanda, ostalo ljekovito bilje uzgojeno na oranicama,

8. sjemenski usjevi su usjevi pšenice, kukuruza, šećerne repe, soje, i ostalih sjemenskih usjeva,

9. ostali poljoprivredni usjevi jesu krmno bilje (kukuruz za silažu, stočni kelj, stočni grašak, stočni sirak, djetelina, lucerna, djetelinsko-travna smjesa, travno-djetelinska smjesa, travna smjesa, trave, grahorica, stočna repa, rotkva, koraba, krmna repica, lupine i ostalo krmno bilje),

10. ostalo industrijsko bilje jest uljana gorušica, ricinus, lan, konoplja, cikorija i ostalo industrijsko bilje.


DODATAK II