Pravilnik o zahtjevima sljedivosti za hranu životinjskog podrijetla

NN 33/2012 (16.3.2012.), Pravilnik o zahtjevima sljedivosti za hranu životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

804

Na temelju članka 20. stavka 5. i članka 56. stavka 2. podstavka 5. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07 i 55/11) te članka 85. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ZAHTJEVIMA SLJEDIVOSTI ZA HRANU ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi sljedivosti za subjekte u poslovanju s hranom u odnosu na hranu životinjskog podrijetla.

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Uredba Komisije kojom se provodi Uredba (EU) br. 931/2011 od 19. listopada 2011. o zahtjevima sljedivosti utvrđenim Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća za hranu životinjskog podrijetla (SL L 242, 20. 9. 2011. godine).

Članak 2.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na neprerađene i prerađene proizvode kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkama (n) i (o) Pravilnika o higijeni hrane (»Narodne novine« br. 99/07, 27/08 i 118/09)[1].

(2) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na hranu koja sadrži i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla.

Zahtjevi sljedivosti

Članak 3.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati da subjektima u poslovanju s hranom kojima se hrana isporučuje i, na zahtjev, nadležnom tijelu budu dostupni sljedeći podaci u odnosu na pošiljke hrane životinjskog podrijetla:

(a) točan opis hrane;

(b) volumen količina hrane;

(c) naziv i adresa subjekta u poslovanju s hranom od kojeg se hrana otprema;

(d) naziv i adresa isporučitelja (vlasnika) ukoliko se razlikuje od subjekta u poslovanju s hranom od kojeg se hrana otprema;

(e) naziv i adresa subjekta u poslovanju s hranom kojem se hrana otprema;

(f) naziv i adresa primatelja (vlasnika) ukoliko se razlikuje od subjekta u poslovanju s hranom kojem se hrana otprema;

(g) podatak o lotu, šarži ili pošiljki, kako je primjenjivo; i

(h) datum otpreme.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti dostupni pored podataka koji se zahtijevaju na temelju posebnih propisa koji se odnose na sljedivost hrane životinjskog podrijetla.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se dnevno ažurirati i čuvati najmanje do onog roka do kada se može opravdano pretpostaviti da je hrana konzumirana.

(4) Subjekt u poslovanju s hranom na zahtjev nadležnog tijela mora bez odgode dostaviti tražene podatke. Subjekt u poslovanju s hranom može dostaviti podatke u odgovarajućem obliku po izboru isporučitelja hrane, pod uvjetom da su zatraženi podaci iz stavka 1. ovoga članka jasni i nedvosmisleni te dostupni i na raspolaganju subjektu u poslovanju s hranom kojem se hrana otprema.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-02/10-01/166
Urbroj: 525-6-2-0534/12-10
Zagreb, 2. ožujka 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

[1] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane, te odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1019/2008 od 17. listopada 2008. kojom se mijenja Dodatak II. Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane.