Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima

NN 33/2012 (16.3.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

806

Na temelju članka 84. stavka 5. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 84/08, 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA UVOZ HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PODRIJETLOM ILI ISPORUČENE IZ JAPANA NAKON INCIDENTA U NUKLEARNOJ ELEKTRANI FUKUSHIMA

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1371/2011/EU od 21. prosinca 2011. godine kojom se mijenja Provedbena Uredba (EU) br. 961/2011 kojom se propisuju posebna pravila za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima (SL L 341, 22. 12. 2011.).

Članak 2.

(1) U Pravilniku o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima (»Narodne novine« br. 121/11), u članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Svaku pošiljku hrane i hrane za životinje iz članka 3. ovoga Pravilnika mora pratiti Izjava za uvoz hrane i hrane za životinje iz Japana u Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Izjava). Izjava se sastavlja prema obrascu iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika. Izjavom se potvrđuje da:

a) je hrana ili hrana za životinje požnjevena i/ili prerađena prije 11. ožujka 2011. godine, ili

b) hrana ili hrana za životinje nije podrijetlom i nije isporučena iz prefektura Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa i Shizuoka, ili

c) je hrana ili hrana za životinje isporučena iz prefektura Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa i Shizuoka, ali nije podrijetlom iz navedenih prefektura i nije bila izložena zračenju tijekom prijevoza, ili

d) je hrana ili hrana za životinje podrijetlom iz prefektura Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa i Shizuoka i ne sadržava količine radionuklida cezija-134 i cezija-137 veće od onih koje su propisane u Dodatku 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Ova odredba se primjenjuje na hranu i hranu za životinje koja je podrijetlom i iz priobalnih voda tih prefektura.“

(2) Dosadašnji stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) U slučaju hrane i hrane za životinje iz stavka 4. točaka a), b) ili c) ovoga članka Izjava mora biti potpisana od strane ovlaštenog predstavnika nadležnog tijela Japana ili od strane ovlaštenog predstavnika službe ovlaštene od strane nadležnog tijela Japana pod nadležnošću i kontrolom nadležnog tijela.

(7) U slučaju hrane i hrane za životinje iz točke d) stavka 4. ovoga članka Izjava mora biti potpisana od strane ovlaštenog predstavnika nadležnog tijela Japana i istu mora pratiti Analitičko izvješće s podacima o uzorkovanju i rezultatima ispitivanja.«

Članak 3.

U članku 7. dosadašnji stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na graničnom prijelazu mora provesti dokumentacijski pregled svih pošiljaka hrane i hrane za životinje iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na graničnom prijelazu mora provesti identifikacijski i fizički pregled pošiljaka hrane i hrane za životinje iz članka 3. ovoga Pravilnika uključujući i laboratorijska ispitivanja na prisutnost cezija-134 i cezija-137 na najmanje 10% pošiljaka iz članka 4. stavka 4. točke d) i na najmanje 20% pošiljaka iz članka 4. stavka 4. točke b) i c) ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Dosadašnji Dodatak 2. zamjenjuje se novim Dodatkom 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik njegov je sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/106

Urbroj: 525-13-2-0705/12-27

Zagreb, 9. ožujka 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK 2.

IZJAVA ZA UVOZ HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ ČLANKA 3. PRAVILNIKA IZ JAPANA U REPUBLIKU HRVATSKU

Izjava za uvoz hrane i hrane za životinje iz Japana u Republiku Hrvatsku/ Declaration for the import into the Republic of Croatia of food and feed from Japan

Oznaka serije/ Batch identification Code: ..............Broj izjave/ Declaration number: ..........

U skladu s odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima/ According to the provisions of the Ordinance on imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station the ...................................................................................................................

......................................................................... (nadležno tijelo iz članka 4. stavka 6. i 7. Pravilnika/ competent authority referred to in Article 4 (6), (7))

IZJAVLJUJE da/ DECLARES that the .......................................

................................................................................ (hrana i hrana za životinje iz članka 3. Pravilnika/ products referred to in Article 3) iz ove pošiljke sastavljena od:/of this consignment composed of: ..................................................................................... (opis pošiljke, hrana ili hrana za životinje, broj i vrsta pakovina, bruto ili neto masa/description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)

utovarena u/embarked at ............................................................................................... (mjesto utovara/ embarkation place)

dana/ on.............................(datum utovara/date of embarkation)

od strane/ by..................................(identifikacija prijevoznika/identification of transporter)

koja ide u/ going to.................................(mjesto i država odredišta/place and country of destination)

koja dolazi iz objekta/ which comes from the establishment .............................................................................................. (naziv i adresa objekta/ name and address of establishment)

☐ bila požnjevena i/ili prerađena prije 11. ožujka 2011. godine/ has been harvested and/or processed before 11 March 2011

☐ nije podrijetlom i nije isporučena iz prefektura: Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa i Shizuoka/ is originating in and consigned from a prefecture other than Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa and Shizuoka

☐ isporučena iz prefektura: Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa i Shizuoka, ali nije podrijetlom iz navedenih prefektura i nije bila izložena zračenju tijekom prijevoza/ is consigned from the prefectures Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa and Shizuoka but not originate in one of those prefectures and has not been exposed to radioactivity during transiting

☐ podrijetlom iz prefektura: Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa i Shizuoka i da je uzorkovana dana/ is originating in the prefectures Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa and Shizuoka and has been sampled on (date).....................................te podvrgnuta laboratorijskom ispitivanju dana/ subjected to laboratory analysis on (date) .........................................................u/ in the....................................................................................................... (naziv laboratorija/ name of laboratory) u svrhu određivanja razine radionuklida cezija-134 i cezija-137 i da su rezultati laboratorijskih ispitivanja u skladu sa najvećim dopuštenim razinama sukladno navedenom u članku 4. stavku 4. Pravilnika/ to determine the level of the radionuclides caesium-134 and caesium-137, and the analytical results are in compliance with the maximum levels referred to in Article 4 (4) of the Ordinance. Analitičko izvješće nalazi se u Privitku/ The analytical report is attached.

U/ done at ........................................ Dana/ on........................................

                                                    Potpis i pečat ovlaštenog predstavnika
                                      nadležnog tijela iz članka 4. stavka 6. i 7./ stamp
                                            and signature of authorised representative of
                                   competent authority referred to in Article 4 (6), (7)