Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

NN 34/2012 (21.3.2012.), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

HRVATSKI SABOR

814

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. ožujka 2012 godine.

Klasa: 011-01/12-01135
Urbroj. 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 20. ožujka 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (SL L 104 od 8. travnja 2004.) – u daljnjem tekstu: Uredba 648/2004/EZ.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi 648/2004/EZ.

II. NADLEŽNO TIJELO

Članka 3.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe 648/2004/EZ i ovoga Zakona jest Ministarstvo zdravlja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanja Ministarstva, ministar zdravlja (u daljem tekstu: ministar) može ovlastiti drugo tijelo.

Pri provedbi Uredbe 648/2004/EZ i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove zaštite okoliša, vodnoga gospodarstva i gospodarstva.

Članak 4.

Ministarstvo za potrebe provedbe Uredbe 648/2004/EZ obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima zahtjeve za odobravanje iznimke sukladno članku 5. stavku 1. Uredbe 648/2004/EZ,

2. pregledava zahtjeve za odobravanje iznimke te procjenjuje njihovu sukladnost s uvjetima za odobrenje iznimke sukladno članku 5. stavku 3. Uredbe 648/2004/EZ te o tome obavješćuje Europsku komisiju,

3. ako smatra potrebnim radi procjene eventualnog rizika od tvari i/ili smjese, u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za odobravanjem iznimke traži daljnje podatke, provjeru i/ili testove za dokazivanje biološke razgradivosti koji se odnose na te tvari i/ ili smjese ili na produkte njihove razgradnje, o kojima je obaviješteno ili je primilo podatke na temelju Uredbe 648/2004/EZ,

4. sukladno članku 7. Uredbe 648/2004/EZ, u slučaju sumnje ili spora može Europskoj komisiji podnijeti zahtjev za donošenje odluke o prihvaćanju postojećih ispitivanja koja su se obavljala uz primjenu najboljih dostupnih znanstvenih spoznaja i prema normi usporedivoj s onima navedenima u Prilogu I. Uredbe 648/2004/EZ,

5. sukladno članku 8. stavku 1. Uredbe 648/2004/EZ dostavlja i razmjenjuje s Europskom komisijom i državama članicama Europske unije podatke koji se odnose na primjenu Uredbe 648/2004/EZ,

6. sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe 648/2004/EZ obavješćuje Europsku komisiju i države članice Europske unije o popisu odobrenih ispitnih laboratorija koji su u skladu s normom EN ISO/IEC 17025 i načelima dobre laboratorijske prakse iz Direktive 2004/9/EZ,

7. u slučaju sumnje da ispitni laboratorij iz članka 8. stavka 2. Uredbe 648/2004/EZ ne ispunjava propisane uvjete, obraća se s tim u vezi Odboru iz članka 12. Uredbe 648/2004/EZ,

8. sukladno članku 9. stavku 3. Uredbe 648/2004/EZ zahtijeva od proizvođača koji stavljaju na tržište smjese obuhvaćene Uredbom 648/2004/EZ da bez odgađanja, besplatno Ministarstvu, drugom imenovanom tijelu ili zdravstvenim radnicima stavi na raspolaganje podatke o sastojcima navedenima u Prilogu VII. C Uredbe 648/2004/EZ,

9. primjenjuje nadzorne mjere iz članka 10. stavka 1. Uredbe 648/2004/EZ,

10. obavješćuje Europsku komisiju u slučaju sumnje da ispitivanja provedena u skladu s prilozima II., III., IV. ili VIII. Uredbe 648/2004/EZ daju krive pozitivne rezultate.

III. NADZOR

Inspekcijski i upravni nadzor

Članak 5.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe 648/2004/EZ i ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti sanitarne inspekcije te nadzor nad predmetima opće uporabe i kemikalijama.

Upravni nadzor nad provedbom Uredbe 648/2004/EZ i ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Ako određeni deterdžent koji ispunjava uvjete iz Uredbe 648/2004/EZ predstavlja rizik za zdravlje ljudi, okoliš ili životinje, sanitarni inspektor je ovlašten privremeno zabraniti stavljanje na tržište tog deterdženta na području Republike Hrvatske, u skladu s člankom 15. Uredbe 648/2004/EZ.

Članak 6.

Podaci navedeni u obavijesti o proizvodu moraju biti pisani latiničnim pismom na hrvatskom jeziku, čitljivim, vidljivim i neizbrisivim slovima.

Članak 7.

U postupku odobravanja iznimke sukladno članku 5. stavku 1. Uredbe 648/2004/EZ troškove postupka snosi podnositelj zahtjeva.

Odluku o visini troškova iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 8.

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. stavlja na tržište deterdžente ili površinski aktivne tvari protivno članku 3. i 4. Uredbe 648/2004/EZ,

2. obavlja ispitivanja površinski aktivnih tvari za deterdžente protivno članku 7. Uredbe 648/2004/EZ,

3. postupa protivno članku 9. stavku 1. i 3. Uredbe 648/2004/EZ,

4. ne označi sredstva za čišćenje u skladu s člankom 11. Uredbe 648/2004/EZ.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja registriranu djelatnost stavljanja na tržište deterdženata za nepoštivanje odredaba ovoga Zakona.

Ako osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Pravilnik o uporabi fosfata u deterdžentima donosi ministar uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za gospodarstvo, okoliš i vodno gospodarstvo.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 541-01/12-01/01
Zagreb, 16. ožujka 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.