Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

NN 34/2012 (21.3.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

HRVATSKI SABOR

816

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRU VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. ožujka 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/37
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 20. ožujka 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRU VIJEĆA, KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 1.

U Zakonu o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 80/11.) u članku 4. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.

Članak 2.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nadzor zakonitosti statuta vijeća obavljaju uredi državne uprave u županijama.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Statute koordinacija osnovanih za čitavo područje Republike Hrvatske ovjerava ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

(6) Statute koordinacija osnovanih u istim ili različitim jedinicama lokalne samouprave, odnosno u istim ili različitim jedinicama područne (regionalne) samouprave ovjeravaju uredi državne uprave mjesno nadležni prema sjedištu koordinacije.«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: »zastupanje« riječi: »i članove« brišu se.

Članak 5.

U članku 21. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Članove koordinacije određuju vijeća iz reda svojih članova.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 6.

Započeti postupci u predmetima po zahtjevima subjekata upisa za upis u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-02/12-01/01
Zagreb, 16. ožujka 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.