Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvlaštenju

NN 34/2012 (21.3.2012.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvlaštenju

HRVATSKI SABOR

817

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvlaštenju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. ožujka 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/38
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 20. ožujka 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Članak 1.

U Zakonu o izvlaštenju (»Narodne novine«, br. 9/94., 35/94., 112/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 114/01., 79/06. i 45/11.) u članku 20. stavku 1. točki 7. riječi: »izvod iz detaljnog plana uređenja, odnosno« brišu se.

Članak 2.

U članku 21.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sudska zaštita u postupku izvlaštenja osigurava se pred mjesno nadležnim upravnim sudom.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Postupci izvlaštenja su hitni.«.

Članak 3.

Glava V.a »Postupak pred županijskim sudom« i članci 42.a – 42.h brišu se.

Članak 4.

Županijski sudovi će zaprimljene predmete koji se odnose na postupke izvlaštenja, a nisu pravomoćno dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, bez odgađanja ustupiti nadležnom upravnom sudu.

Predmete iz stavka 1. ovoga članka mjesno nadležni upravni sud će dovršiti po odredbama Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 943-04/12-01/01
Zagreb, 16. ožujka 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.