Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi

NN 34/2012 (21.3.2012.), Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi

HRVATSKI SABOR

818

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. ožujka 2012, godine.

Klasa: 011-01/12-01/39
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 20 ožujka 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Zakonu o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 83/09. i 49/11.) članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Carinskom upravom upravlja ravnatelj, koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda, a u radu mu pomažu zamjenici ravnatelja i pomoćnici ravnatelja.

(2) Ravnatelja Carinske uprave imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.

(3) Službenike Carinske uprave na radna mjesta zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja raspoređuje ministar financija na prijedlog ravnatelja Carinske uprave.«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Ravnatelj Carinske uprave može imati dva zamjenika ravnatelja.

(2) Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju spriječenosti ili odsutnosti te obavlja druge poslove koje mu povjeri ravnatelj. Ukoliko ravnatelj ima dva zamjenika, ravnatelj će odrediti koji će ga od zamjenika zamjenjivati u slučaju spriječenosti ili odsutnosti.

(3) Zamjenik ravnatelja za svoj rad odgovoran je ravnatelju, ministru i zamjeniku ministra.

(4) Pomoćnik ravnatelja upravlja radom sektora u Središnjem uredu te obavlja druge poslove iz djelokruga rada Carinske uprave koje mu povjeri ravnatelj.

(5) Pomoćnik ravnatelja za svoj rad i rad sektora kojim upravlja odgovoran je ravnatelju, ministru i zamjeniku ministra.

(6) Voditelj službe upravlja radom službe u Središnjem uredu te za svoj rad i rad službe odgovara pomoćniku ravnatelja, zamjeniku ravnatelja i ravnatelju.

(7) Voditelj odjela upravlja radom odjela u Središnjem uredu te za svoj rad i rad odjela odgovara voditelju službe, pomoćniku ravnatelja, zamjeniku ravnatelja i ravnatelju.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/12-01/01

Zagreb, 16. ožujka 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.