Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta

NN 34/2012 (21.3.2012.), Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

819

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2012. godine donijela

UREDBU

O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE JAVNIH CESTA

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se mjerila na temelju kojih se javne ceste razvrstavaju u jednu od sljedeće četiri skupine:

– autoceste,

– državne ceste,

– županijske ceste,

– lokalne ceste.

Članak 2.

Mjerila za razvrstavanje javnih cesta u jednu od skupina iz članka 1. ove Uredbe jesu:

– osnovna,

– dopunska,

– korektivna.

Članak 3.

Osnovna mjerila jesu:

– društveno značenje javne ceste,

– prometno značenje javne ceste (vrsta, veličina i struktura prometa),

– gospodarsko značenje javne ceste.

Članak 4.

Dopunsko mjerilo je:

– značenje javne ceste u funkciji povezivanja prometnih, povijesno-kulturnih, prirodnih, turističkih, zdravstvenih i sportsko-rekreacijskih lokaliteta na određenom prostoru.

Članak 5.

Korektivna mjerila jesu:

– posebne okolnosti i uvjeti u odnosu na posebne prostorne vrijednosti i prometno opterećenje,

– značenje javne ceste za kvalitetno prometno povezivanje naselja, gradskih i prigradskih prostora, otoka i kopna i brdsko-planinskih područja,

– osiguranje kontinuiteta trase javne ceste kroz grad, odnosno naselje.

Članak 6.

(1) U autoceste se prema osnovnim mjerilima razvrstavaju ceste koje su namijenjene isključivo za promet motornih vozila, a izgrađene s tehničkim karakteristikama autoceste i brze ceste u skladu s propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama, a u funkciji su:

1. povezivanja Republike Hrvatske u europski prometni sustav,

2. tranzitnog prometa prema posebnom propisu,

3. ostvarivanja kontinuiteta E-ceste, koja je međunarodnim i međudržavnim sporazumima određena kao europska cesta,

4. prometnog povezivanja regija Republike Hrvatske.

(2) U autoceste se prema korektivnim mjerilima razvrstavaju ceste kojima se ostvaruje kontinuitet autoceste kroz grad, odnosno naselje.

Članak 7.

(1) U državne ceste prema osnovnim mjerilima razvrstavaju se ceste koje samostalno ili u kontinuitetu s autocestama udovoljavaju jedno ili više mjerila iz članka 6. točke 1. do 4. ove Uredbe.

(2) U državne ceste se, osim cesta iz stavka 1. ovoga članka, prema osnovnim mjerilima razvrstavaju i:

1. ceste koje međusobno povezuju sjedišta županija,

2. ceste koje povezuju sjedišta županija s većim regionalnim sjedištima susjednih država (gradovi veći od 100.000 stanovnika),

3. cestovne okosnice velikih otoka.

(3) U državne ceste se prema dopunskim mjerilima razvrstavaju priključne ceste, koje povezuju državne ceste sa:

1. autocestama, kada je državna cesta prva javna cesta na koju se autocesta priključuje,

2. međunarodnim cestovnim graničnim prijelazima,

3. međunarodnim zračnim lukama,

4. morskim lukama od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku,

5. državnim riječnim lukama,

6. trajektnim lukama kojima se ostvaruje kontinuitet državne cestovne mreže.

(4) U državne ceste se prema korektivnim mjerilima razvrstavaju ceste kojima se ostvaruje kontinuitet državne ceste kroz grad, odnosno naselje.

Članak 8.

(1) U županijske ceste prema osnovnim mjerilima razvrstavaju se:

1. priključne ceste kojima se autocesta spaja na županijsku cestu kad je županijska cesta prva javna cesta na koju se autocesta priključuje,

2. ceste koje povezuju sjedišta županija s gradovima i općinskim sjedištima,

3. ceste koje povezuju sjedišta gradova i općina međusobno,

4. značajne ceste unutar područja preko kojih se ostvaruje veza grada ili gradskih dijelova s državnim cestama.

(2) U županijske ceste prema dopunskim mjerilima razvrstavaju se priključne ceste, koje povezuju državne i županijske ceste sa:

1. morskim i riječnim lukama županijskog značenja,

2. zračnim lukama,

3. željezničkim kolodvorima,

4. robnim terminalima,

5. izdvojenim građevinskim područjima i lokalitetima ugostiteljsko turističke i sportsko-rekreacijske namjene,

6. izdvojenim građevinskim područjima proizvodne i poslovne namjene,

7. lokalitetima i građevinama ubilježenim u državnim registrima kao povijesno-kulturna ili prirodna baština,

8. naseljima većim od 300 stanovnika, s tim da je udaljenost početka naselja od razvrstane ceste veća od 500 m,

9. međudržavnim cestovnim graničnim prijelazima.

(3) U županijske ceste se prema korektivnim mjerilima razvrstavaju:

– ceste kojima se ostvaruje kontinuitet županijske ceste kroz grad odnosno naselje,

– ceste kojima se u županiji omogućuju dnevne migracije stanovništva i osigurava pristupačnost stanovništva pojedinih naselja, gradskih i prigradskih prostora, otoka i kopna i brdsko-planinskih područja gospodarskim, administrativnim, obrazovnim, kulturnim, zdravstvenim, sportskim i drugim javnim sadržajima u velikim gradovima i sjedištu županije.

Članak 9.

(1) U lokalne ceste prema osnovnim mjerilima razvrstavaju se:

1. priključne ceste kojima se autocesta spaja na lokalnu cestu kad je lokalna cesta prva javna cesta na koju se autocesta priključuje,

2. ceste koje povezuju sjedište grada, odnosno općine s naseljima sa više od 50 stanovnika unutar grada ili općine,

3. ceste u urbanom području koje povezuju gradske četvrti sa županijskim cestama,

4. ceste koje povezuju susjedne gradske četvrti međusobno.

(2) U lokalne ceste prema dopunskim mjerilima razvrstavaju se priključne ceste koje povezuju prometne, povijesno-kulturne, prirodne, turističke, zdravstvene i sportsko-rekreacijske lokalitete, gradskog ili općinskog značenja, s lokalnom ili županijskom cestom, odnosno državnom mrežom cesta.

(3) U lokalne ceste se prema korektivnim mjerilima razvrstavaju ceste:

– kojima se ostvaruje kontinuitet lokalne ceste kroz grad, odnosno naselje,

– ceste kojima se omogućuju dnevne migracije stanovništva i osigurava pristupačnost stanovništva pojedinih gravitirajućih naselja, susjednih gradskih i prigradskih prostora, otoka i kopna i brdsko-planinskih područja gospodarskim, administrativnim, obrazovnim, kulturnim, zdravstvenim, sportskim i drugim javnim sadržajima u gradu, odnosno općini.

Članak 10.

(1) Mjerila za razvrstavanje javnih cesta utvrđena ovom Uredbom na odgovarajući način se primjenjuju kod planiranja i izgradnje novih javnih cesta.

(2) Nakon izgradnje nove autoceste, državne ceste, županijske ceste, lokalne ceste ili dijelova tih cesta (dionica) iste će se razvrstati u skupinu javnih cesta za koju su planirane, a dosadašnja javna cesta ili njezin dio (dionica) koja je zamijenjena novom razvrstat će se u drugu skupinu ili će prestati biti javna cesta.

(3) Odredbe članaka 8. i 9. ove Uredbe ne odnose se na ceste na području gradova s više od 35000 stanovnika te gradova koji su sjedišta županija.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (»Narodne novine« broj 57/2007).

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/12-01/02

Urbroj: 5030105-12-1

Zagreb, 15. ožujka 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.