Uredba o Uredu za udruge

NN 34/2012 (21.3.2012.), Uredba o Uredu za udruge

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

820

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2012. godine donijela

UREDBU

O UREDU ZA UDRUGE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se djelokrug Ureda za udruge (u daljnjem tekstu: Ured), unutarnje ustrojstvo Ureda, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način rada Ureda, okvirni broj potrebnih državnih službenika te druga pitanja od značaja za rad Ureda.

II. DJELOKRUG UREDA

Članak 2.

Radi stvaranja uvjeta za razvoj učinkovite suradnje s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, Ured obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i administrativne poslove za Vladu Republike Hrvatske, a osobito poslove:

– izrade, sustavnog praćenja, analize i ocjene provedbe strateških programa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te pripreme i provedbe mjera ostalih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama;

– sudjelovanja u izradi, sustavnom praćenju, analizi i ocjeni normativnog okvira za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj;

– koordinacije rada tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora;

– pružanja, po potrebi, stručne pomoći državnim tijelima u pripremi i provedbi natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna;

– suradnje u oblikovanju programa potpore razvoju civilnoga društva koje provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna raspoloživih na proračunskoj poziciji Ureda;

– razvoja i vođenja učinkovitog sustava praćenja i vrednovanja projekata i programa udruga financiranih iz državnog proračuna i drugih javnih izvora te fondova Europske unije;

– pripreme analize i izvješća za Vladu Republike Hrvatske o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama iz državnog proračuna, drugih javnih izvora i fondova Europske unije;

– oblikovanja i vođenja javne baze podataka o dodijeljenim bespovratnim sredstvima za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora;

– koordinacije rada tijela državne uprave na području razvoja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata te uključivanja udruga i ostalih organizacija civilnoga društva u donošenje, provedbu i vrednovanje javnih politika;

– stručne i administrativne potpore radu pojedinih savjetodavnih tijela Vlade Republike Hrvatske;

– pružanja, po potrebi, stručne pomoći Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske o pitanjima iz njegovog djelokruga;

– pripreme i provedbe programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom u oblikovanju javnih politika;

– pružanja informacija i davanje stručne pomoći građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda;

– uspostave, provedbe i razvoja međunarodne suradnje s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;

– pripreme i provedbe aktivnosti međunarodne razvojne suradnje na području potpore razvoju civilnoga društva;

– pripreme, koordinacije i provedbe projekata i programa Europske unije i drugih međunarodnih organizacija za potporu razvoju civilnoga društva;

– provedbe aktivnosti financijskog upravljanja i kontrole kvalitete provedbe projekata i programa za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz fondova Europske unije;

– sufinanciranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva koji ostvaruju potporu iz fondova Europske unije.

Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka, u Uredu se obavljaju i drugi poslovi koje Uredu povjeri Vlada Republike Hrvatske.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO UREDA

Članak 3.

U Uredu se za učinkovito obavljanje poslova iz članka 2. ove Uredbe ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

– Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje,

– Odjel za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju,

– Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete.

Članak 4.

Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje obavlja stručne, analitičke i administrativne poslove u okviru djelokruga Ureda iz područja: koordinacije i praćenja provedbe strateških dokumenata za potporu razvoju civilnoga društva u nadležnosti Ureda te suradnje u kreiranju i predlaganju normativnog okvira za razvoj i djelovanje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj; strateškog planiranja i programiranja za sektor civilnoga društva za programe koji se financiraju iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije; unaprjeđenja standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora (proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave) te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka u svrhu planiranja idućih ciklusa financiranja, sukladno standardima i procedurama Europske unije; vođenja baze podataka i informacijskog sustava za praćenje projekata i programa udruga i drugih organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj financiranih iz državnog proračuna i drugih javnih izvora te fondova Europske unije; pripreme analize i izvješća za Vladu Republike Hrvatske o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama iz državnog proračuna, drugih javnih izvora i fondova Europske unije; pripreme i provedbe mjera ostalih strateških dokumenata iz nadležnosti drugih državnih tijela koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama; pružanja stručne i tehničke potpore radu Savjeta za razvoj civilnoga društva i Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast; poticanja razvoja standarda suradnje i savjetovanja tijela državne uprave, lokalne i regionalne samouprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnoga društva u donošenju, provedbi i vrednovanju javnih politika; provedbe aktivnosti korisničke institucije u provedbi projekata tehničke pomoći Uredu za udruge financiranih iz pretpristupnih sredstava Europske unije; informiranja, edukacije i usavršavanja zaposlenika u državnoj upravi, lokalnoj i regionalnoj samoupravi o aktivnostima iz djelokruga Ureda; pružanja informacija i davanje stručne pomoći građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda; uređivanja mrežne stranice Ureda te izdavanja priručnika, izvješća i ostalih publikacija s ciljem informiranja javnosti o pitanjima iz djelokruga Ureda.

Članak 5.

Odjel za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju obavlja stručne, analitičke i administrativne poslove u okviru djelokruga Ureda iz područja: provedbe, koordinacije i praćenja provedbe projekata i programa za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije, a osobito upravljanja internim procesima i procedurama s tijelima nadležnim za raspisivanje i provođenje natječaja te ugovaranje projekata, koordinacije suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanja i analize podataka o provedbi projekata te izvješćivanja nadležnih tijela o napretku provedbe; koordinacije aktivnosti vidljivosti potpore Europske unije organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj; pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije; koordinacije provedbe programa Europske unije »Europa za građane« u Republici Hrvatskoj u svojstvu nacionalne Kontakt točke kao posredničkog tijela između Europske komisije i potencijalnih korisnika te šire javnosti u Republici Hrvatskoj; provedbe aktivnosti međunarodne razvojne suradnje, razmjene znanja, iskustava i praksi unaprjeđenja okvira za razvoj civilnoga društva sa srodnim državnim institucijama drugih zemalja te s međunarodnim organizacijama; potpore aktivnostima umrežavanja udruga i ostalih organizacija civilnoga društva na regionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini te njihova aktivnog uključivanja u oblikovanje europskih javnih politika; provedbe aktivnosti koordinacije međunarodnih i domaćih te javnih i privatnih davatelja financijskih sredstava za projekte i programe udruga i drugih organizacija civilnoga društva, u svrhu povećanja djelotvornosti financijske potpore razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Članak 6.

Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete obavlja stručne, analitičke i administrativne poslove u okviru djelokruga Ureda iz područja: financijskog upravljanja i kontrole kvalitete u sklopu provedbe projekata i programa za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz fondova Europske unije; nadzora pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja; suzbijanja nepravilnosti i prijevara u sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu financiranja organizacija civilnoga društva iz nacionalnih izvora, s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske te izvješćivanja o nepravilnostima i rizicima; osiguranja pravovremene raspoloživosti sredstava iz nacionalnih i europskih izvora na proračunskim pozicijama Ureda te prikupljanja i sastavljanja podataka potrebnih za računovodstvo Nacionalnog fonda; osiguranja kvalitete u različitim fazama i postupcima provedbe projekata i programa za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz fondova Europske unije, a osobito osiguranja kvalitete programskih dokumenata, pravila i procedura za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva, dokumenata i izvještaja koji sadrže podatke o provedbi i stanju napretka provedbe pojedinih projekata i programa te osiguranja kvalitete postupaka i procedura u fazi provedbe; osiguranja kvalitete standarda i mjerila provedbe natječajnih postupaka za financiranje organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; pružanja informacija i stručne pomoći na području financijskog upravljanja za potencijalne prijavitelje i provoditelje projekata za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz fondova Europske unije; ovjeravanja ugovora te izvješćivanja Porezne uprave Ministarstva financija o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za projekte iz nadležnosti Ureda; upravljanja sredstvima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva koji ostvaruju potporu iz fondova Europske unije te provedbe postupka odlučivanja o njihovom sufinanciranju, ugovaranju i praćenju izvršenja ugovornih obveza.

IV. NAČIN UPRAVLJANJA RADOM UREDA

Članak 7.

Radom Ureda upravlja ravnatelj Ureda, rukovodeći državni službenik, kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade, na temelju provedenog javnog natječaja.

Ravnatelj Ureda za svoj je rad odgovaran Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelj Ureda ima prava i dužnosti čelnika tijela državne uprave u odnosu na državne službenike zaposlene u Uredu.

Ravnatelj Ureda donosi Godišnji plan rada Ureda najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

Članak 8.

Ravnatelj Ureda ima zamjenika koji za svoj rad odgovara ravnatelju Ureda.

Zamjenik obavlja poslove po nalogu ravnatelja Ureda i zamjenjuje ravnatelja Ureda u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti.

Voditelj odjela upravlja radom odjela za koji je zadužen i obavlja druge poslove po ovlasti ravnatelja Ureda.

V. POTREBAN BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 9.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrdit će se radna mjesta u Uredu, broj potrebnih državnih službenika s naznakom njihovih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad Ureda.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 10.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda određuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ravnatelj Ureda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 12.

Ravnatelj Ureda donijet će rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Uredu za udruge (»Narodne novine«, br. 121/2006, 127/2007 i 55/2011).

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/12-01/13
Urbroj: 5030114-12-1
Zagreb, 15. ožujka 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UREDU ZA UDRUGE

Redni broj

Broj državnih službenika

1.

Ravnatelj Ureda

1

2.

Zamjenik ravnatelja Ureda

1

3.

Administrativni tajnik

1

4.

Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje

7

5.

Odjel za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju

7

6.

Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete

6

UKUPNO

23