Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme

NN 34/2012 (21.3.2012.), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

821

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« broj 163/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/2004, 44/2005 i 30/2010), članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Upravno vijeće upravlja HZN-om.

Upravno vijeće donosi statut, akt o unutarnjem ustroju i načinu rada, akt o raspodjeli plaća djelatnika, program rada i razvoja, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže promjenu djelatnosti i statusne promjene, daje Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju HZN-a mišljenja i prijedloge o pojedinim pitanjima iz svoje djelatnosti te donosi odluke i obavlja i druge poslove određene ovom Uredbom i Statutom.

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana od kojih predsjednika i jednog člana predlaže ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva, jednog člana predlaže ministarstvo nadležno za poslove znanosti, jednog člana predlaže Stručno vijeće i jednog člana predlaže Radničko vijeće HZN-a.

Upravno vijeće imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.

Vlada Republike Hrvatske može razriješiti predsjednika i članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u skladu s općim aktima HZN-a.«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. briše se.

Članak 3.

Hrvatski zavod za norme dužan je uskladiti svoje opće akte s ovom Uredbom u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-01/12-01/01
Urbroj: 5030105-12-1
Zagreb, 15. ožujka 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.