Odluka o određivanju Referentnog centra za more Agencije za zaštitu okoliša

NN 34/2012 (21.3.2012.), Odluka o određivanju Referentnog centra za more Agencije za zaštitu okoliša

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

823

Na temelju članka 123. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2012. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU REFERENTNOG CENTRA ZA MORE AGENCIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

I.

Za Referentni centar za more Agencije za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Referentni centar za more) određuje se: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, 21000 Split.

II.

Referentni centar za more ispunjava sljedeće uvjete: kontinuirano osigurava tehničke, kadrovske, materijalne i druge potrebne administrativne uvjete, uključujući potrebna ovlaštenja i akreditacije nadležnih tijela za obavljanje poslova ispitivanja i ocjenjivanja traženih parametara koji su u opsegu poslova Referentnog centra za more.

III.

Referentni centar za more obavlja za Agenciju za zaštitu okoliša sljedeće poslove:

– prikuplja, objedinjava, analizira i validira podatke o praćenju stanja morskog okoliša, ribarstva i marikulture koje provode nadležna tijela i institucije prema posebnim propisima i međunarodnim ugovorima, te sudjeluje u predlaganju i uspostavi mreže praćenja stanja kao i izradi planova za provođenje praćenja stanja;

– u suradnji s Agencijom za zaštitu okoliša održava i ažurira pokazatelje o stanju morskog okoliša, ribarstva i marikulture, uključujući Nacionalnu listu pokazatelja, i za njih izrađuje analizu trendova te razvija i izrađuje nove pokazatelje;

– pruža tehničku pomoć vezanu uz provedbu propisa kojima je prenesena, odnosno kojima je dan okvir za provedbu pravne stečevine Europske unije iz područja zaštite morskog okoliša, ribarstva i marikulture te sudjeluje u radu stručnih tijela i radnih skupina Europske agencije za okoliš na pripremi i realizaciji projekata zaštite morskog okoliša;

– pruža znanstvenu, stručnu i tehničku pomoć kod pripreme, izrade te validacije izvješća i pripremljenih ocjena o stanju morskog okoliša za potrebe izvješćivanja prema posebnim propisima i međunarodnim ugovorima;

– pruža podršku u razvoju i uspostavi Informacijskog sustava more, koji je sastavni dio Informacijskog sustava zaštite okoliša, uključujući uspostavu relevantnih baza podataka i georeferenciranih preglednika, uz razvoj tehnologija, te razvija modele, analitičke metode i predviđanja kao alate za podršku razvoja programa praćenja stanja mora, planova i mjera zaštite morskog okoliša, nacionalnih i regionalnih strategija;

– sudjeluje u radu stručnih tijela i radnih skupina u okviru Europskog tematskog centra za more i vode za potrebe Europske informacijske promatračke mreže i Europskog informacijskog sustava za vode.

IV.

Način obavljanja poslova Referentnog centra za more definira se godišnjim programom rada koji se usklađuje s Planom rada Agencije za zaštitu okoliša.

V.

Financijska sredstva za rad Referentnog centra za more osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske u skladu s godišnjim programom rada Referentnog centra za more, nakon pribavljenog mišljenja Agencije za zaštitu okoliša.

VI.

Referentni centar za more obvezan je sve podatke koji se odnose na praćenja stanja tematskog područja, pokazatelje i rezultate analiza ažurno dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša te u tu svrhu kontinuirano osigurava tehničke, kadrovske, materijalne i druge potrebne administrativne uvjete.

VII.

Referentni centar za more određuje se na rok od 4 godine.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/12-01/01

Urbroj: 5030105-12-1

Zagreb, 15. ožujka 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.