Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje priprematelj bureka i pizza

NN 34/2012 (21.3.2012.), Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje priprematelj bureka i pizza

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

829

Na temelju članka 49. stavka 1. Zakona o obrtu (»Narodne novine« 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07), ministar poduzetništva i obrta, na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM

ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE PRIPREMATELJ BUREKA I PIZZA

I.

Ispit o stručnoj osposobljenosti sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća znanja nužna za bavljenje obrtom i poduzetništvom, te posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje.

II.

Na zajedničkom dijelu ispita, ispitna pitanja postavljaju se iz sljedećih ispitnih područja:

– gospodarstvo,

– pravni propisi.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

1. Vođenje poslovanja

Organizacija poslovanja

od ideje do poslovnog plana (obrt, trgovačko društvo)

Poslovni plan kao poduzetničko oruđe

sredstva za nabavu dugotrajne imovine, obrtna sredstva i investicije

Komuniciranje s djelatnicima i strankama

značenje komuniciranja, vrste komunikacija, etika poslovnog komuniciranja

Metode rukovođenja

stilovi i metode rukovođenja, tehnike motiviranja, tehnike rješavanja konflikata

Uloga računala u poslovanju

Osnovna informatička znanja, uloga računala u poslovanju obrta

2. Osnove marketinga

Značenje prodaje

novi trendovi na području marketinga, metode prodaje i komunikacije

Tržište

tržišna strategija, poznavanje konkurencije, istraživanje tržišta

Troškovi i kalkulacije

vrste troškova, kalkulacija cijene proizvoda i usluga, pokazatelji poslovanja

4. Financijsko-ekonomsko područje

Porezi

porezni sustav, vrste poreza, porezno zakonodavstvo

Carine

pojam carina, uvozne i izvozne carine,

carinski postupak, carinski nadzor

Vođenje poslovnih knjiga

Platni promet

načini plaćanja, načini osiguranja naplate i potraživanja

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

Ustrojstvo državne vlasti

državna uprava, lokalna samouprava i uprava

Gospodarsko pravo

ugovori i zastupanje

Zakon o obrtu i zakonski uvjeti za obavljanje obrta

pojam obrta i obrtnika, uvjeti za obavljanje, vrste obrta, upis obrta u obrtni registar, poslovanje i prestanak obrta, trgovačka društva i obavljanje obrta

Organiziranost obrta

komorski sustav

Zakon o radu

osnovni propisi o: zasnivanju i prestanku radnog odnosa, radnom vremenu radnika, odmorima i dopustima, obrazovanju i osposobljavanju za rad, plaći radnika, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

Zapošljavanje

poslodavac, radnik, osnovni elementi ugovora o radu, zabrana diskriminacije

Pravni subjekti, pravna i poslovna sposobnost

fizičke i pravne osobe

Trgovačka društva

trgovac pojedinac, društva osoba i društva kapitala

stečajni postupak, likvidacija i ovršni postupak

Nasljedno pravo

nasljeđivanje i zakonski (nasljedni) redovi, oporuka i nužni dio

Zemljišne knjige, posjed i vlasništvo

uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu, zemljišne knjige – javne isprave, od čega se sastoje zemljišne knjige, što je zbirka isprava

Zaštita na radu

zaštita na radu, zaštita od požara i zdravstvena zaštita

Zaštita okoliša

etika i pravo okoliša

pravno uređenje zaštite okoliša u Hrvatskoj

suvremene tehnologije zaštite okoliša

V.

Okvirni sadržaji programskih cjelina, navedeni u poglavljima III. i IV., osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na ispitima o stručnoj osposobljenosti.

VI.

Cilj posebnog dijela ispita je provjera stečenih stručnih kompetencija za zanimanje priprematelj bureka i pizza:

a) teorijskih i praktičnih znanja za obavljanje posla;

b) poznavanja propisa u obrtništvu i tretiranja živežnih namirnica u skladu sa zanimanjem;

c) provođenja radne i osobne higijene;

d) poznavanja obrtničkog pogona, strojeva alata, uređaja, aparata i primjene istih u tehnološkom procesu i održavanju;

e) poznavanja i primjene mjernih jedinica;

f) poznavanja i pravilnog korištenja receptura i normativa u skladu sa zanimanjem;

g) poznavanja zakonodavstva i zakonske regulative iz zaštite na radu u zanimanju

h) poznavanja i primjene sanitarnih te higijenskih propisa (HACCAP)

i) poznavanja i čuvanja namirnica i gotovih proizvoda

j) posjedovanja znanja o načinu zbrinjavanja otpadnih sirovina i pomoćnih tvari te

k) nužnih temeljnih i socijalnim kompetencijama:

– sposobnosti komunikacije i rada u timu;

– sposobnosti samostalnoga analitičkog i povezanog razmišljanja;

– samoinicijative i svijesti o odgovornosti i

– sposobnosti ovladavanja metodama učenja za samostalno širenje znanja.

VII.

Posebni dio ispita sastoji se od:

– praktičnog i

– stručno-teorijskog dijela.

VIII.

Praktični dio ispita obuhvaća provjeru usvojenih vještina i umijeća.

Praktični dio ispita obuhvaća neke od sljedećih operacija:

■ pripremanje osnovnih sirovina za pripremu bureka i pizza;

■ priprema osnovnih dodataka za burek i pizzu;

■ pripremanje tijesta za burek i pizzu;

■ pripremanje nadjeva dodataka za burek i pizzu;

■ izrada i pečenje bureka i pizza;

■ posluživanje pripremljenih jela i

■ odabir i posluživanje pića.

Praktični dio ispita se izvodi u obliku radne probe.

Radna proba je praktični dio zadatka koji ima cilj provjeru znanja i vještina iz područja koja pripada tehnologiji zanimanja.

Vrsta uratka/radne probe

Opis uratka/radne probe

Priprema bureka od sira

– zamijesiti tijesto, odmarati

– pripremiti nadjev od sira

– pripremiti posudu za pečenje, pripremiti pećnicu

– izraditi burek

Priprema bureka od mesa

– termički pripremiti meso

– odabrati začine, termički ih obraditi, prigotoviti s tijestom, rolati, staviti u posudu za pečenje, peći, prigotoviti, servirati

Priprema pizze od sira i šunke

– pripremiti tijesto i nadjev

– začiniti i oblikovati u posudu

– premazati umakom, posložiti nadjev, peći,

– prigotoviti i servirati

Priprema raznih vrsta pizza

– pripremiti tijesto, nadjeve i dodatke

Ispitanik mora u zadanome roku izraditi uradak / radnu probu.

Ispitna komisija može samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.

Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.

Praktični dio ispita ocjenjuje se na temelju rezultata vrednovanja postupaka tijekom izrade radne probe, a pomoću standardiziranoga ocjenjivačkog lista.

Ocjenjivačka lista

Radnje obavljene u okviru praktične zadaće

Mogući broj bodova

Ostvareni
broj bodova

Pripremni radovi

0 –10

Razumijevanje naloga i uputa

0 – 10

Poznavanje postupaka pripreme jela/uratka

0 – 10

Spretnost u rukovanju priborom, strojevima i uređajima

0 – 10

Ispitivanje težine, količine i kvalitete robe

0 – 10

Estetski izgled i ukrašenost jela

0 – 10

Kvaliteta izrade

0 – 10

Postupci kontrole

0 – 10

Radna norma

0 – 10

Primjena mjera zaštite na radu i provođenje mjera osobne higijene te higijene na radnom mjestu

0 – 10

Ukupno bodova

100

IX.

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća provjeru teorijskog znanja nužnog za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju priprematelj bureka i pizza.

Stručno-teorijski dio ispita polaže se u usmenom obliku, a sastoji se od pitanja koja postavlja ispitna komisija i odnosi se na sljedeća područja:

■ zaštitu na radu

■ osobnu higijenu i higijenu radnog prostora

■ propise u obrtništvu vezane uz tretiranje živežnih namirnica

■ organizaciju radnog prostora

■ uređaje, strojeve, pribor za rad

■ administrativne i organizacijske poslove

■ živežne namirnice u pripremi bureka i pizza

■ sredstva ponude jela i pića

■ pripremanje i prigotovljavanje jela

■ sastavljanje jelovnika.

Sadržaji

Očekivani rezultati (znanja i umijeća)

Zaštita na radu i sprječavanje nesreće na radu, zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

– navesti propise zaštite na radu vezane uz zanimanje priprematelja bureka i pizza

– definirati tipične situacije koje dovode do nesreća, kao i ponašanja koja ih uzrokuju

– komentirati opasnosti pri rukovanju električnim strojevima, plinom, rukovanjem otrovima, zapaljivim materijalom

– nabrojati odgovarajuća sredstva za dezinfekciju

– objasniti važnost organizacije rada, racionalnog korištenja materijala i energije u ugostiteljstvu

Provođenje mjera osobne i higijene u radnom pogonu

– objasniti značenje higijene pri radu

– prezentirati način održavanja čistoće radnog mjesta u skladu s propisima o higijeni

– nabrojati zakonom propisanu radnu odjeću

– navesti način održavanja osobne i radne higijene

Primjena propisa u obrtništvu i tretiranja živežnim namirnicama u skladu sa zanimanjem priprematelja bureka i pizza

– nabrojati zakonsku akte koji propisuju način postupanja sa živežnim namirnicama

– navesti najbitnije odrednice koji vrijede za živežne namirnice

– navesti propise koji se odnose na obrtničku struku

Organizacija radnog prostora

– opisati tijek proizvodnje

– objasniti važnost organizacije radnog mjesta

– objasniti strukturu radnog prostora

Strojevi i uređaji, aparati i pribor za rad i primjena istih u tehnološkom procesu, kao i njihova održavanja

– ilustrirati način rada i opisati način održavanja strojeva, uređaja, aparata i pribora koji se koriste za pripremu bureka i pizza

– objasniti način sigurne upotrebe strojeva, uređaja i aparata

Administrativni i organizacijski poslovi u obrtničkom pogonu (kuhinji)

– planirati nabavu živežnih namirnica i sredstava za održavanje higijene

– komentirati način gospodarskog iskorištavanja živežnih namirnica

– sastaviti normative, recepture, kalkulacije

Poznavanje živežnih namirnica u pripremi bureka i pizza

– prepoznati vrste termičkih obrada namirnica prema njihovu podrijetlu i sastavu

– ilustrirati pravilnu upotrebu živežnih namirnica i njihovu primjenu u ljudskoj prehrani

– objasniti metode čuvanja i skladištenja namirnica

Sredstva ponude jela i pića

– definirati sredstva ponude, pojedinačno objasniti

– podjelu ponude jela i pića te vinske karte

Priprema i prigotovljavanje bureka i pizza uz pravilno korištenje mjernih jedinica u recepturi i normativima

– izračunati kalkulacije na temelju pravilnog korištenja recepture i normativa

– razlikovati sve vrste mjernih jedinica u sastavu struke, kao i objasniti način njihovog preračunavanja

– nabrojati živežne namirnice koje se koriste za pripremu bureka i pizza

– navesti salate, slatka i slana jela koji se koriste kao prilozi

Priprema sastavljanja jelovnika za razne prigode i načine u serviranju jela i pića

– sastaviti jelovnike postupajući po pravilima struke

– definirati serviranje jela i pića prema standardima struke

– definirati ponudu pića uz određene pizze i bureke

X.

Danom stupanja na snagu ovoga Programa u Programu ispita o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine« 101/05) prestaje važiti točka VI. 21. Priprematelj bureka i pizza.

XI.

Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje priprematelj bureka i pizza stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 311-01/10-01/28
Urbroj: 516-12-02/1-12-10
Zagreb, 24. veljače 2012.

Ministar
Gordan Maras, v. r.