Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje prerađivač plastičnih masa

NN 34/2012 (21.3.2012.), Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje prerađivač plastičnih masa

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

830

Na temelju članka 49. stavka 1. Zakona o obrtu (»Narodne novine« 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07), ministar poduzetništva i obrta, na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM

ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE PRERAĐIVAČ PLASTIČNIH MASA

I.

Ispit o stručnoj osposobljenosti sastoji se od zajedničkog dijela, koji obuhvaća potrebna znanja nužna za bavljenje obrtom i poduzetništvom, te posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje.

II.

Na zajedničkom dijelu ispita, ispitna pitanja postavljaju se iz sljedećih ispitnih područja:

– gospodarstvo,

– pravni propisi.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

1. Vođenje poslovanja

Organizacija poslovanja

– od ideje do poslovnog plana (obrt, trgovačko društvo)

Poslovni plan kao poduzetničko oruđe

– sredstva za nabavu dugotrajne imovine, obrtna sredstva i investicije

Komuniciranje s djelatnicima i strankama

– značenje komuniciranja, vrste komunikacija, etika poslovnoga komuniciranja

Metode rukovođenja

– stilovi i metode rukovođenja, tehnike motiviranja, tehnike rješavanja konflikata

Uloga računala u poslovanju

– osnovna informatička znanja, uloga računala u poslovanju obrta

2. Osnove marketinga

Značenje prodaje

– novi trendovi na području marketinga, metode prodaje i komunikacije

Tržište

– tržišna strategija, poznavanje konkurencije, istraživanje tržišta

Troškovi i kalkulacije

– vrste troškova, kalkulacija cijene proizvoda i usluga, pokazatelji poslovanja

3. Financijsko-ekonomsko područje

Porezi

– porezni sustav, vrste poreza, porezno zakonodavstvo

Carine

– pojam carina, uvozne i izvozne carine, carinski postupak, carinski nadzor

Vođenje poslovnih knjiga Platni promet

– načini plaćanja, načini osiguranja naplate i potraživanja

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

Ustrojstvo državne vlasti

– državna uprava, lokalna samouprava i uprava

Gospodarsko pravo

– ugovori i zastupanje

Zakon o obrtu i zakonski uvjeti za obavljanje obrta

– pojam obrta i obrtnika, uvjeti za obavljanje, rste obrta, upis obrta u obrtni registar, poslovanje i prestanak obrta, trgovačka društva i obavljanje obrta

Organiziranost obrta

– komorski sustav

Zakon o radu

– osnovni propisi o: zasnivanju i prestanku radnog odnosa, radnom vremenu radnika, odmorima i dopustima, obrazovanju i osposobljavanju za rad, plaći radnika, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

Zapošljavanje

– poslodavac, radnik, osnovni elementi ugovora o radu, zabrana diskriminacije

Pravni subjekti, pravna i poslovna sposobnost

– fizičke i pravne osobe

Trgovačka društva

– trgovac pojedinac, društva osoba i društva kapitala, stečajni postupak, likvidacija i ovršni postupak

Nasljedno pravo

– nasljeđivanje i zakonski (nasljedni) redovi, oporuka i nužni dio

Zemljišne knjige, posjed i vlasništvo

– uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu, zemljišne knjige – javne isprave, od čega se sastoje zemljišne knjige, što je zbirka isprava

Zaštita na radu

– zaštita na radu, zaštita od požara i zdravstvena zaštita

Zaštita okoliša

– etika i pravo okoliša

– pravno uređenje zaštite okoliša u Hrvatskoj

– suvremene tehnologije zaštite okoliša

V.

Okvirni sadržaji programskih cjelina, navedeni u poglavljima III. i IV., osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na ispitima o stručnoj osposobljenosti.

VI.

Cilj posebnog dijela ispita je provjera stečenih stručnih kompetencija za zanimanje prerađivač plastičnih masa:

a) određivanja pravilnog postupka rada

b) odabira polimernih materijala za određenu primjenu

c) upotrebe kompleksne (složene) tehničke informacije proizvođača polimera

d) korištenja dokumentacije i čitanje nacrta

e) pravilne uporabe uređaja

f) praktične primjene procesa proizvodnje

g) održavanja strojeva (mehanika, hidraulika, elektrika, elektronika) te održavanja kalupa

h) korištenja kontrolne dokumentacije

i) praktične kontrole proizvoda

j) ispravka uočene nepravilnosti, uključujući podešavanja stroja

k) pripreme materijala za popravak

l) izrade troškovnika i kalkulacija za pojedinu vrstu oštećenja

m) pravilnog korištenja i održavanja svih alata, naprava, strojeva i uređaja koji su potrebni pri radovima u proizvodnji plastike

n) primjene zakonskih propisa o očuvanju zdravlja i okoliša

o) kvalitetna komunikacije s korisnicima usluge i ostalim djelatnicima

p) pokazivanja zainteresiranosti i ustrajnosti, samoinicijativnog rješavanja eventualno nastalih problema

q) pokazivanja volje za trajnim učenjem i usavršavanjem tj. usvajanjem novih stručnih znanja i vještina.

VII.

Posebni dio ispita sastoji se od:

– praktičnog i

– stručno-teorijskog dijela.

VIII.

Praktični dio ispita obuhvaća provjeru usvojenih vještina i umijeća.

Praktični dio ispita obuhvaća obavljanje nekih od sljedećih zadaća:

■ izbor polimernog materijala

■ upotreba kompleksne (složene) tehničke informacije proizvođača polimera

■ korištenje dokumentacije i čitanje nacrta

■ izbor i priprema strojeva, izradu uratka iz polimera

■ izbor i priprema uređaja i alata i ostale opreme za izradu uratka iz polimera

■ puštanje u pogon stroja za izradu uratka

■ kontrola izrađenog proizvoda

■ rad na održavanju stroja

■ izračun troškova rada.

Praktični dio ispita se izvodi u obliku radne probe.

Radna proba je praktični dio zadatka koji ima cilj provjeru znanja i vještina iz područja koja pripada tehnologiji zanimanja.

Primjeri radnih proba:

Vrsta radne probe

Opis radne probe

Izrada jednostavnog uratka iz polimernih materijala za potrebe široke potrošnje (žličice, nožići i sl.)

– polaznik odabire način izrade uratka u zavisnosti od tehnoloških zahtjeva koji prethode izradi zadanog uratka

– odabrati polimerni materijal za određenu primjenu glede izradbe uratka, koristeći upute proizvođača

– koristiti alate, strojeve i uređaje izradu uratka iz polimernih materijala

– izvršiti kontrolu stroja alata i uređaja koji se koriste pri proizvodnji

– koristiti mjere zaštite na radu

– primjenjivati priložene crteže, glede montaže alata i uporabe stroja te pravilno koristiti dokumentaciju

– izvršiti mjerenja izrađenog predmeta ili kontrolu glede provjere kvalitete proizvoda

Izrada ukrasnih (galanterija) predmeta iz polimernih masa

– polaznik odabire način izrade uratka u zavisnosti od tehnoloških zahtjeva koji prethode izradi zadanog uratka

– odabrati polimerni materijal za određenu primjenu glede izradbe uratka, koristeći upute proizvođača

– koristiti alate, strojeve i uređaje izradu uratka iz polimernih materijala

– izvršiti kontrolu stroja alata i uređaja koji se koriste pri proizvodnji

– koristiti mjere zaštite na radu

– primjenjivati priložene crteže, glede montaže alata i uporabe stroja te pravilno koristiti dokumentaciju

– izvršiti mjerenja izrađenog predmeta ili kontrolu glede provjere kvalitete proizvoda

Izrada jednostavnijih alata (poljoprivredne grablje, lopatice, nosači i sl.) iz polimernih masa

– polaznik odabire način izrade uratka u zavisnosti od tehnoloških zahtjeva koji prethode izradi zadanog uratka

– odabrati polimerni materijal za određenu primjenu glede izradbe uratka, koristeći upute proizvođača

– koristiti alate, strojeve i uređaje izradu uratka iz polimernih materijala

– izvršiti kontrolu stroja alata i uređaja koji se koriste pri proizvodnji

– koristiti mjere zaštite na radu

– primjenjivati priložene crteže, glede montaže alata i uporabe stroja te pravilno koristiti dokumentaciju

– izvršiti mjerenja izrađenog predmeta ili kontrolu glede provjere kvalitete proizvoda

Izrada strojnih elemenata za ugradnju (zupčanici, osovine i sl.)

– polaznik odabire način izrade uratka u zavisnosti od tehnoloških zahtjeva koji prethode izradi zadanog uratka

– odabrati polimerni materijal za određenu primjenu glede izradbe uratka, koristeći upute proizvođača

– koristiti alate, strojeve i uređaje izradu uratka iz polimernih materijala

– izvršiti kontrolu stroja alata i uređaja koji se koriste pri proizvodnji

– koristiti mjere zaštite na radu

– primjenjivati priložene crteže, glede montaže alata i uporabe stroja, te pravilno koristiti dokumentaciju

– izvršiti mjerenja izrađenog predmeta ili kontrolu glede provjere kvalitete proizvoda

Izrada elemenata i-ili cijelog namještaja iz polimernih masa

– polaznik odabire način izrade uratka u zavisnosti od tehnoloških zahtjeva koji prethode izradi zadanog uratka

– odabrati polimerni materijal za određenu primjenu glede izradbe uratka, koristeći upute proizvođača

– koristiti alate, strojeve i uređaje izradu uratka iz polimernih materijala

– izvršiti kontrolu stroja alata i uređaja koji se koriste pri proizvodnji

– koristiti mjere zaštite na radu

– primjenjivati priložene crteže, glede montaže alata i uporabe stroja te pravilno koristiti dokumentaciju

– izvršiti mjerenja izrađenog predmeta ili kontrolu glede provjere kvalitete proizvoda

Izrada elemenata potrebnih u elektrotehnici (utičnice, utikači, razdjelnici...)

– polaznik odabire način izrade uratka u zavisnosti od tehnoloških zahtjeva koji prethode izradi zadanog uratka

– odabrati polimerni materijal za određenu primjenu glede izradbe uratka, koristeći upute proizvođača

– koristiti alate, strojeve i uređaje izradu uratka iz polimernih materijala

– potrebno je izvršiti kontrolu stroja alata i uređaja koji se koriste pri proizvodnji

– koristiti mjere zaštite na radu

– primjenjivati priložene crteže, glede montaže alata i uporabe stroja te pravilno koristiti dokumentaciju

– izvršiti mjerenja izrađenog predmeta ili kontrolu glede provjere kvalitete proizvoda

Kandidat mora primjereno složenosti i težini zadaće u zadanom roku izraditi dvije do četiri radne probe.

Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.

Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.

Praktični dio ispita ocjenjuje se na temelju rezultata vrednovanja postupaka tijekom izrade radne probe, a pomoću standardiziranoga ocjenjivačkog lista.

Svaki član, neovisno o ostalim članovima ispitne komisije, ispunjava svoju listu i ocjenjuje radnje obavljene tijekom izrade praktične zadaće.

Ocjenjivačka lista

Radnje obavljene u okviru praktične zadaće

Mogući broj
bodova

Ostvareni
broj bodova

Izbor postupaka rada, pribora, alata i materijala na osnovi tehničke dokumentacije

0 – 10

Izrada radne probe

0 – 30

Način rukovanja alatima, strojevima, uređajima i priborom

0 – 10

Brzina i spretnost te vrijeme izrade

0 – 10

Racionalnost u trošenju materijala i energije

0 – 10

Poznavanje materijala od polimera potrebnih za izradu radne probe

0 – 10

Mjere zaštite na radu

0 – 10

Komunikacija s korisnicima usluge, djelatnicima i članovima ispitne komisije

0 – 10

UKUPNO BODOVA

100

Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak.

IX.

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća provjeru teorijskog znanja neophodnog za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju.

Stručno-teorijski dio ispita polaže se u usmenom obliku, a sastoji se od pitanja koja postavlja ispitna komisija i odnosi se na sljedeća područja:

– tehnologija izrade proizvoda od polimera

– izbor polimera za izradu odgovarajućeg predmeta

– strojevi, alati oprema potrebni za izradu predmeta iz polimera

– zaštita na radu i ekologija

Tehnologija izrade proizvoda od polimera

Sadržaji

Očekivani rezultati (znanja i umijeća)

Sastavni dijelovi smjese polimera

– nabrojati sastavne dijelove smjese polimera

– objasniti ulogu polimera u njihovu oblikovanju

– opisati ulogu i vrste polimera

– objasniti način dobivanja polimera – polimerizacija

Svojstva polimera

– nabrojati važna fizikalna svojstva polimera

– navesti kemijska svojstva polimera

Postupak (tehnologija) prerade plastičnih masa

– objasniti postupak (tehnologija) prerade plastičnih masa (preradu termoreaktivnih, prerade termoplastičnih plastičnih masa)

Dodaci za poboljšanje karakteristika plastičnih masa

– objasniti najčešće dodatke kod tehnički važnih polimernih materijala (punila, omekšivači, stabilizatori, ubrzivači, boje i pigmenti, sredstva za podmazivanje)

Postupci dobivanja izradaka

– objasniti postupke:

– ekstrudiranje

– kalandriranje

– postupak ubrizgavanja

– injekcijsko prešanje plastomera

– injekcijsko prešanje duromernih smola

– lijevanje duromernih smola

– proizvodnju armiranih poliestera

– prešanje plastičnih masa

Alati u preradi plastičnim masama

– opisati ulogu najvažnijih alata u preradi plastičnim masama (brusni materijali, vatrostalni materijali)

Izbor polimera za izradu odgovarajućeg predmeta

Sadržaji

Očekivani rezultati (znanja i umijeća)

Predmeti dobiveni ekstrudiranjem

– prepoznati predmete koji se dobivaju ekstrudiranjem

Predmeti dobiveni kalandriranjem

– prepoznati predmete koji se dobivaju kalandriranjem

Predmeti dobiveni postupkom ubrizgavanja

– prepoznati predmete koji se dobivaju postupkom ubrizgavanja

Predmeti dobiveni injekcijskim prešanjem plastomera

– prepoznati predmete koji se dobivaju injekcijskim prešanjem plastomera

Predmeti dobiveni injekcijskim prešanjem duromernih smola

– prepoznati predmete koji se dobivaju injekcijskim prešanjem duromernih smola

Predmeti dobiveni lijevanjem duromernih smola

– pravilno odabrati predmete s primjerima koji se dobivaju lijevanjem duromernih smola

Predmeti dobiveni proizvodnjom armiranih poliestera

– prepoznati predmete koji se dobivaju proizvodnjom armiranih poliestera

Predmeti dobiveni prešanjem plastičnih masa

– prepoznati predmete dobivaju prešanjem plastičnih masa

Strojevi, alati oprema potrebni za izradu predmeta iz polimera

Sadržaji

Očekivani rezultati (znanja i umijeća)

Strojevi za prešanje

– navesti vrste strojeva za prešanje i objasniti njihovu primjenu u proizvodnji pri posredno ili izravnom prešanju

Strojevi za ekstrudiranje

– nabrojati vrste strojeva za ekstrudiranje

– navesti dijelove i opisati funkcije ekstrudera

Strojevi za postupak ubrizgavanja

– navesti vrste i objasniti princip rada alata i strojeva za postupak ubrizgavanja (preše i alati)

Oprema za postupak lijevanja

– navesti vrste i objasniti princip rada opreme za lijevanje plastičnih masa (kalupi, regulatori temperature, punila..)

Oprema za postupak armiranja

– navesti vrste i objasniti princip rada opreme i alata za proizvodnju armiranih poliestera

Zaštita na radu i ekologija

Sadržaji

Očekivani rezultati (znanja i umijeća)

Zaštita na radu

Zaštita od požara

Pravna regulativa zaštite na radu

Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada

Radne i pomoćne prostorije i prostori

Radna sredstva

– imenovati strukovne propise o zaštiti na radu

– navesti uzroke koji dovode do nezgoda na radu i objasniti načine njihova uklanjanja

– nabrojati posljedice nezgoda na radu

– imenovati uzroke koji dovode do požara i navesti sredstva za gašenje

– navesti štetne tvari koje se koriste pri plastičarskim poslovima

– objasniti mogućnosti zbrinjavanja otpada koji nastaje pri plastičarskim poslovima

X.

Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje prerađivač plastičnih masa stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 311-01/10-01/28
Urbroj: 516-12-02/1-12-9
Zagreb, 27. veljače 2012.

MINISTAR
Gordan Maras, v. r.