Statut Hrvatske turističke zajednice

NN 34/2012 (21.3.2012.), Statut Hrvatske turističke zajednice

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

842

STATUT

HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska turistička zajednica je nacionalna turistička organizacija koja se osniva radi promicanja i unapređenja hrvatskog turizma, planiranja i provedbe nacionalne strategije njegove promocije u zemlji i inozemstvu, te koordinacije i nadzora sustava turističkih zajednica.

Članak 2.

Hrvatska turistička zajednica je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima koje su utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Sjedište Hrvatske turističke zajednice je u Zagrebu.

Članak 3.

Naziv Hrvatske turističke zajednice je:

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA.

Skraćeni naziv Hrvatske turističke zajednice je HTZ.

Članak 4.

Hrvatska turistička zajednica ima svoj pečat okruglog oblika širine 20 i 30 mm s tekstom HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA, a u sredini znak hrvatskog turizma.

Pečat Hrvatske turističke zajednice može biti i na stranim jezicima.

Žig je četvrtastog oblika veličine 70 x 30 mm, ima tekst:

Hrvatska turistička zajednica s adresom Zajednice te prostorom za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka podneska. Svaki pečat i žig imaju redni broj.

O broju pečata i žigova, načinu njihova korištenja i osobama ovlaštenim za njihovo čuvanje odlučuje direktor Glavnog ureda.

Članak 5.

Hrvatska turistička zajednica ima svoj znak odnosno logotip hrvatskog turizma koji koristi u provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu. Odluku o obliku i sadržaju znaka odnosno logotipa donosi Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

Članak 6.

Djelovanje Hrvatske turističke zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

Hrvatska turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako je to Zakonom drugačije propisano.

Turistička zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

II. ZADAĆE HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 7.

Hrvatska turistička zajednica ima sljedeće zadaće:

1. promocija turističke destinacije na nacionalnoj razini samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. koordinacija rada i izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica,

3. donošenje strateškoga marketinškog plana hrvatskog turizma,

4. turistička promocija u zemlji i inozemstvu, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma (poglavito putem nastupa na sajmovima i putem predstavništava),

5. ustrojavanje jedinstvenog hrvatskog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja,

6. osnivanje turističkih predstavništava i ispostava u inozemstvu, organiziranje i nadzor rada u njima,

7. poduzimanje mjera i aktivnosti za razvoj i promicanje turizma u turistički nerazvijenim dijelovima Republike Hrvatske,

8. poduzimanje mjera i aktivnosti za razvoj i promicanje svih selektivnih oblika turizma,

9. usklađivanje interesa, pružanje potpore i koordinacija načina izvršenja svih planskih i programskih zadataka turističkih zajednica svih razina,

10. provođenje usklađivanja zajedničkih aktivnosti kroz konzultacije s vodećim strukovnim udrugama najmanje dva puta godišnje,

11. ustrojavanje i provođenje operativnog istraživanja domaćeg i inozemnog tržišta za potrebe promocije hrvatskog turizma,

12. sudjelovanje u izradi strategije razvoja hrvatskog turizma i drugih razvojnih planova i programa iz područja turizma,

13. obavljanje stručnog nadzora u turističkim zajednicama,

14. vođenje evidencije članstva turističkih zajednica u međunarodnim organizacijama,

15. provođenje stalnog obrazovanja unutar sustava turističkih zajednica (seminari, tečajevi i sl.),

16. obavljanje i drugih poslova kojima se osigurava uspješno djelovanje sustava turističkih zajednica i provedba svih postavljenih planova, programa i zadaća,

17. izvršavanje ostalih poslova i zadaća od javnog interesa povjerenih od strane ministarstva nadležnog za poslove turizma.

III. ČLANOVI HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 8.

Članovi Hrvatske turističke zajednice jesu turističke zajednice županija i Turistička zajednica Grada Zagreba.

Osobe koje su posebno zaslužne za razvitak i promicanje turizma mogu biti počasni članovi Hrvatske turističke zajednice.

Članak 9.

Prava i dužnosti članova Hrvatske turističke zajednice su osobito:

1. imati predstavnike i sudjelovati u radu Sabora Hrvatske turističke zajednice,

2. putem svojih predstavnika upravljati poslovima Hrvatske turističke zajednice,

3. davati inicijative u cilju unapređenja i promicanja hrvatskog turizma,

4. usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese u promociji i unapređenju hrvatskog turizma,

5. predlagati izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Hrvatske turističke zajednice,

6. biti obaviješteni o radu Hrvatske turističke zajednice i njenih tijela te o materijalno financijskom poslovanju,

7. pridržavati se Statuta, općih akata, odluka i zaključaka tijela Hrvatske turističke zajednice,

8. koristiti stručnu pomoć Hrvatske turističke zajednice,

9. tražiti potporu za obavljanje svojih zadaća.

IV. TIJELA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 10.

Tijela Hrvatske turističke zajednice su:

1. Sabor Hrvatske turističke zajednice (u daljnjem tekstu: Sabor),

2. Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice (u daljnjem tekstu: Turističko vijeće),

3. Nadzorni odbor Hrvatske turističke zajednice (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor),

4. Predsjednik Hrvatske turističke zajednice.

Mandat članova tijela iz stavka 1. ovog članka je četiri godine, a članovi mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

1. Sabor

Članak 11.

Sabor je najviše tijelo upravljanja u Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 12.

Sabor Hrvatske turističke zajednice čine Predsjednik Hrvatske turističke zajednice te predstavnici turističkih zajednica županija i Turističke zajednice Grada Zagreba.

Članak 13.

Svaka turistička zajednica županije i Turistička zajednica Grada Zagreba ima po dva predstavnika u Saboru Hrvatske turističke zajednice, te na svakih 5% udjela u prihodu još po jednog predstavnika. Udjel u prihodu utvrđuje se prema prihodu u godini koja prethodi izbornom Saboru.

Listu turističkih zajednica i broj predstavnika koje pojedina turistička zajednica daje u Sabor Hrvatske turističke zajednice, utvrđuje Turističko vijeće na prijedlog Glavnog ureda najmanje 30 dana prije sazivanja Izborne sjednice Sabora Hrvatske turističke zajednice.

Članak 14.

Počasni članovi Hrvatske turističke zajednice imaju pravo biti nazočni sjednicama Sabora, ali nisu članovi Sabora i na sjednicama nemaju pravo odlučivanja, niti mogu biti članovi stručnih tijela Sabora.

Članak 15.

Mandat predstavnika u Saboru traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

Članovi, odnosno predstavnici članova Hrvatske turističke zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Sabora.

Mandat predstavnika u Saboru prestaje prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane turističke zajednice koja ga je izabrala,

– podnošenjem ostavke.

Novoizabranom predstavniku u Saboru, mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran predstavnik kojem je prestao mandat.

Članak 16.

Djelokrug poslova Sabora Hrvatske turističke zajednice je:

1. donošenje Statuta Hrvatske turističke zajednice,

2. donošenje Poslovnika o radu Sabora,

3. odlučivanje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora,

4. donošenje strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma,

5. donošenje godišnjeg programa rada i godišnjeg financijskog plana Hrvatske turističke zajednice,

6. donošenje godišnjeg financijskog izvješća Hrvatske turističke zajednice,

7. donošenje odluke o osnivanju i ustroju Glavnog ureda,

8. donošenje odluke o izvješćima koja podnose Turističko vijeće i Nadzorni odbor,

9. utvrđivanje završnog računa Hrvatske turističke zajednice,

10. prihvaćanje godišnjih izvješća koja podnose Turističko vijeće i Nadzorni odbor,

11. donošenje odluke o osnivanju i ustroju predstavništava i ispostava u inozemstvu uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove turizma,

12. imenovanje počasnih članova Hrvatske turističke zajednice na prijedlog Turističkog vijeća,

13. donošenje odluke o pristupanju Hrvatske turističke zajednice u međunarodne turističke organizacije, udruženja i odlučivanje o drugim pitanjima kada je to predviđeno Zakonom i Statutom.

Članak 17.

Sabor može donositi pravovaljane odluke ako je sjednici nazočno više od polovice predstavnika Sabora.

Sabor odlučuje većinom glasova ukupnog broja predstavnika ako ovim Statutom nije drukčije određeno.

Sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih predstavnika:

1. Statut, te njegove izmjene i dopune,

2. odluke o pribavljanju raspolaganju i opterećivanju nekretnina Hrvatske turističke zajednice.

Članak 18.

Sabor se saziva najmanje dva puta godišnje.

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice saziva i predsjedava sjednicom Sabora.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Hrvatske turističke zajednice, sjednici Sabora predsjedava zamjenik ministra ili druga osoba koju odredi Predsjednik HTZ-a i koja za svoj rad odgovara Predsjedniku HTZ-a.

Članak 19.

Način rada Sabora uređuje se Poslovnikom o radu.

2. Turističko vijeće

Članak 20.

Turističko vijeće je izvršno tijelo Sabora.

Članak 21.

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice ima trinaest članova, a čine ga Predsjednik i dvanaest članova, od kojih deset bira Sabor Hrvatske turističke zajednice iz redova članova Hrvatske turističke zajednice, a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova.

Članak 22.

Dužnost predsjednika Turističkog vijeća, obnaša Predsjednik Hrvatske turističke zajednice.

Članak 23.

Djelokrug poslova Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice je:

1. provođenje odluka i zaključaka Sabora Hrvatske turističke zajednice,

2. predlaganje Saboru godišnjeg programa rada i financijskog plana, te godišnjeg financijskog izvješća Hrvatske turističke zajednice i godišnjeg programa rada i financijskog plana, te godišnjeg financijskog izvješća predstavništava i ispostava u inozemstvu,

3. podnošenje Saboru Hrvatske turističke zajednice izvješća o svom radu najmanje jednom godišnje,

4. upravljanje imovinom Hrvatske turističke zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,

5. donošenje godišnjeg plana nadzora nad radom turističkih zajednica, te predstavništava i ispostava u inozemstvu,

6. donošenje općih akata Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice,

7. imenovanje direktora Glavnog ureda na temelju javnog natječaja i razrješenje direktora Glavnog ureda sukladno odredbi članka 43. Statuta,

8. razmatranje izvješća direktora Glavnog ureda o ostvarenju Programa rada Hrvatske turističke zajednice, uz obvezno donošenje odluke o prihvaćanju ili neprihvaćanju tog izvješća,

9. razmatranje izvješća direktora predstavništava i voditelja ispostave u inozemstvu o ostvarenju Programa rada predstavništava ili ispostave, uz obvezno donošenje odluke o prihvaćanju ili neprihvaćanju tog izvješća,

10. utvrđivanje granica ovlasti za zastupanje Hrvatske turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Hrvatske turističke zajednice,

11. davanje ovlaštenja za zastupanje Hrvatske turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

12. biranje direktora u predstavništvima i voditelja u ispostavama u inozemstvu na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove turizma i razrješenje direktora predstavništava i voditelja ispostava u inozemstvu sukladno odredbi članka 51. Statuta,

13. donošenje odluka o poslovima i zadaćama predstavništava i ispostava u inozemstvu;

14. delegiranje jednog člana u Nadzorni odbor turističkih zajednica županija i Turističku zajednicu Grada Zagreba,

15. utvrđivanje godišnjeg plana provođenja nadzora i donošenje pravilnika o načinu i sadržaju provođenja nadzora;

16. donošenje Poslovnika o svom radu,

17. obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom i Statutom Hrvatske turističke zajednice,

18. obavljanje i drugih poslova koje mu povjeri Sabor Hrvatske turističke zajednice.

Članak 24.

Članovi Turističkog vijeća biraju se na četiri godine. Mandat člana Turističkog vijeća može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran, i to:

– članu kojeg je birao Sabor ako ga razriješi Sabor,

– članu koji je delegiran ako ga opozove Hrvatska gospodarska komora ili Hrvatska obrtnička komora,

– ako podnese ostavku.

Člana Turističkog vijeća iz stavka 1. alineje 1. ovog članka Sabor može razriješiti ako ne obavlja svoje dužnosti sukladno odredbama Zakona i Statuta te ako ne provodi odluke Sabora i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća kojemu je mandat prestao prije isteka vremena na koje je izabran, nadležno tijelo (Sabor, Hrvatska gospodarska komora ili Hrvatska obrtnička komora) delegira novog člana Turističkog vijeća na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 25.

Turističko vijeće saziva i predsjedava mu Predsjednik Hrvatske turističke zajednice.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti Predsjednika HTZ-a, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik ministra ili druga osoba koju odredi Predsjednik HTZ-a i koja za svoj rad odgovara Predsjedniku HTZ-a.

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice saziva se najmanje jedanput svaka tri mjeseca i kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Turističkog vijeća.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Turističkog vijeća, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Turističkog vijeća.

Članak 26.

Turističko vijeće za svoj rad odgovorno je Saboru Hrvatske turističke zajednice.

Članak 27.

Način rada Turističkog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu.

3. Nadzorni odbor

Članak 28.

Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslova Hrvatske turističke zajednice,

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Hrvatske turističke zajednice,

3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Hrvatske turističke zajednice.

Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. ovoga članka najmanje dva puta godišnje.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor Hrvatske turističke zajednice podnosi pisano izvješće na usvajanje Saboru i Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice. Sabor Hrvatske turističke zajednice pisano izvješće o obavljenom nadzoru dostavlja Hrvatskom saboru.

U izvješću iz stavka 3. ovoga članka, Nadzorni odbor dužan je posebno navesti: djeluje li Hrvatska turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima Hrvatske turističke zajednice te odlukama Sabora i Turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Hrvatske turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu o poslovanju i vođenju poslova, da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

Članak 29.

Nadzorni odbor Hrvatske turističke zajednice ima pet članova, od kojih tri člana bira Sabor Hrvatske turističke zajednice iz redova članova Hrvatske turističke zajednice, a po jednog člana delegiraju Odbor za turizam Hrvatskoga sabora i ministarstvo nadležno za poslove turizma.

Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela Hrvatske turističke zajednice.

Nadzorni odbor bira svog predsjednika i njegovog zamjenika iz reda svojih članova.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Članak 30.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri godine. Mandat člana Nadzornog odbora može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran, i to:

– članu kojeg je birao Sabor ako ga razriješi Sabor,

– članu koji je delegiran ako ga opozove Odbor za turizam i ministarstvo nadležno za poslove turizma,

– ako podnese ostavku.

Člana Nadzornog odbora iz stavka 1. alineje 1. ovog članka Sabor može razriješiti ako ne obavlja svoje dužnosti sukladno odredbama Zakona i Statuta te ako ne provodi odluke Sabora i Nadzornog odbora.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojemu je mandat prestao prije isteka vremena na koje je izabran, nadležno tijelo (Sabor, Odbor za turizam ili ministarstvo nadležno za poslove turizma) delegira novog člana Nadzornog odbora na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 31.

U obavljanju svojih poslova, Nadzorni odbor može koristiti usluge specijaliziranih pravnih osoba i stručnjaka.

4. Predsjednik Hrvatske turističke zajednice

Članak 32.

Dužnost Predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar nadležan za poslove turizma.

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice je i predsjednik Sabora, predsjednik Turističkog vijeća i predstavlja Hrvatsku turističku zajednicu.

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice saziva i predsjeda sjenicama Sabora i Turističkog vijeća. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika Hrvatske turističke zajednice sjednicama Sabora i Turističkog vijeća predsjedava zamjenik ministra ili druga osoba koju odredi Predsjednik Hrvatske turističke zajednice i koja odgovara Predsjedniku Hrvatske turističke zajednice,

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Stručna tijela

Članak 33.

Za izvršenje zadaća, kao i radi razmatranja određenih pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga poslova Hrvatske turističke zajednice, Sabor i Turističko vijeće mogu osnivati stalna i povremena stručna tijela (npr. osnivanje stručnih tijela za razvoj i unapređenje turističkih proizvoda, za strateško planiranje i unapređenje promocije, za unapređivanje sustava turističkih zajednica i upravljanje destinacijom i sl.)

Sastav, djelokrug i druga pitanja u svezi rada stalnih i povremenih stručnih tijela iz stavka 1. ovoga članka, određuje se aktom o osnivanju tijela, koji donosi Turističko vijeće ili Sabor, ovisno za djelokrug rada kojeg tijela Hrvatske turističke zajednice se pojedino stručno tijelo osniva.

V. GLAVNI URED

Članak 34.

Glavni ured je stručna služba Hrvatske turističke zajednice.

Sjedište Glavnog ureda je u Zagrebu.

Članak 35.

Glavni ured obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na izvršavanje zadaća Hrvatske turističke zajednice i to osobito:

1. prati stanje, kretanja, trendove, kao i položaj hrvatskog turizma na tržištu te organizira i provodi operativna istraživanja relevantna za potrebe promocije hrvatskog turizma,

2. organizira izradu strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma,

3. sudjeluje u izradi strategije razvoja hrvatskog turizma i drugih razvojnih planova i programa iz područja turizma,

4. izrađuje prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana promocije hrvatskog turizma, te izvješća o njihovom izvršenju,

5. provodi promotivne i druge tržišne aktivnosti sukladno strateškom marketinškom i godišnjem planu aktivnosti (opća promocija u zemlji i inozemstvu, udruženo oglašavanje, posebne tržišne aktivnosti, nastupi na sajmovima i različitim prezentacijama, studijska putovanja novinara i turističkih agenata i dr.),

6. provodi aktivnosti za unapređivanje ukupne turističke ponude, podizanje razine gostoprimstva i razvoj svijesti o važnosti turizma,

7. organizira produkciju promotivnih alata/materijala, ustrojava i vodi banke relevantnih podataka za promociju hrvatskog turizma (diateka, filmoteka i dr.),

8. provodi aktivnosti na poticanju razvoja i promicanju turizma na nerazvijenim i turistički netradicionalnim područjima,

9. provodi aktivnosti na poticanju razvoja i promicanju selektivnih oblika turizma,

10. ustrojava jedinstveni hrvatski turistički informacijski sustav, sustav prijave i odjave turista te obradu statističkih podataka koje prikuplja sustav turističkih zajednica,

11. obavlja turističku informativnu djelatnost za potrebe Hrvatske turističke zajednice, prikuplja i sređuje sve vrste turističkih informacija i dostavlja ih na raspolaganje javnosti,

12. provodi aktivnosti na osnivanju turističkih predstavništava i ispostava u inozemstvu te koordinira i nadzire njihov rad, izvršavanje njihovih zadaća, programa rada i planiranih aktivnosti,

13. koordinira rad i izvršavanje ciljeva i zadaća sustava turističkih zajednica, usklađuje interese, daje smjernice, pruža potporu i koordinira načine izvršenja svih planskih i programskih zadaća turističkih zajednica svih razina,

14. obavlja stručni nadzor djelovanja i izvršavanje ciljeva i zadaća sustava turističkih zajednica na temelju izvješća turističkih zajednica županija, prati, analizira i ocjenjuje izvršavanje, planovima i programima utvrđenih zadaća i uloge sustava turističkih zajednica s posebnim naglaskom na svrhovitosti i učinkovitosti trošenja sredstava i utvrđuje smjernice budućih planova i programa,

15. obavlja i druge poslove kojima se osigurava uspješno djelovanje sustava turističkih zajednica i provedba svih postavljenih planova, programa i zadaća,

16. izrađuje informacije i analize o poduzetim promotivnim aktivnostima i provedenim tržišnim ispitivanjima i druge materijale za potrebe tijela Hrvatske turističke zajednice,

17. izrađuje godišnje izvješće o radu Glavnog ureda,

18. surađuje s međunarodnim organizacijama i institucijama,

19. vodi evidencije članstva turističkih zajednica u međunarodnim organizacijama,

20. organizira i provodi stalno obrazovanje unutar sustava turističkih zajednica (seminari, tečajevi i dr.),

21. organizira skladištenje i distribuciju promotivnih i informativnih materijala u zemlji i inozemstvo,

22. obavlja i druge poslove od javnog interesa za razvoj i promociju hrvatskog turizma povjerenih od strane ministarstva nadležnog za poslove turizma,

23. obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Hrvatske turističke zajednice radi ostvarivanja njenih zadaća.

Članak 36.

Uz poslove iz članka 35. ovog Statuta u Glavnom uredu obavljaju se i sljedeći poslovi:

1. izrada, odnosno organiziranje izrade nacrta akata koje donose tijela Hrvatske turističke zajednice,

2. obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi izvršavanja odluka i zaključaka i drugih akata tijela Hrvatske turističke zajednice,

3. obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi pripremanja sjednica i sastanaka tijela Hrvatske turističke zajednice,

4. davanje stručnih mišljenja tijelima Hrvatske turističke zajednice iz njihova djelokruga,

5. praćenje izvršavanja programa rada i financijskog plana Hrvatske turističke zajednice,

6. obavljanje pravnih, financijskih i knjigovodstvenih poslova, kadrovskih i općih poslova, utvrđenih propisima i aktima tijela Hrvatske turističke zajednice,

7. obavljanje i drugih stručnih i administrativnih poslova radi izvršavanja odluka i zaključaka tijela Hrvatske turističke zajednice,

8. izrada prijedloga izvješća o radu Turističkog vijeća.

Članak 37.

Odlukom o osnivanju i ustroju Glavnog ureda te njegovim općim aktima pobliže se razrađuju poslovi Glavnog ureda sukladno Zakonu i ovom Statutu.

Članak 38.

Glavni ured ima direktora.

Direktor Glavnog ureda odgovoran je za zakonitost rada Hrvatske turističke zajednice i djelovanje sustava turističkih zajednica.

Direktor Glavnog ureda odgovara za svoj rad Saboru, Turističkom vijeću i Predsjedniku Hrvatske turističke zajednice.

Direktor Glavnog ureda zastupa Hrvatsku turističku zajednicu i poduzima sve pravne poslove u ime i za račun Hrvatske turističke zajednice, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Glavnog ureda, provodi odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Hrvatske turističke zajednice i zakonitost rada Glavnog ureda.

Članak 39.

Natječaj za izbor direktora raspisuje Turističko vijeće.

Na radni odnos direktora Glavnog ureda primjenjuju se opći propisi o radu.

Direktor Glavnog ureda, osim ispunjavanja posebnih uvjeta koje propisuje ministar nadležan za poslove turizma, mora imati položen stručni ispit za rad u turističkom uredu.

Direktor Glavnog ureda mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Članak 40.

Direktor Glavnog ureda:

1. provodi odluke Sabora i Turističkog vijeća,

2. organizira i vodi rad Glavnog ureda vezano za izvršavanje zadaća Hrvatske turističke zajednice,

3. zastupa Hrvatsku turističku zajednicu i poduzima sve pravne poslove u ime i za račun Zajednice,

4. zastupa Hrvatsku turističku zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

5. odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Hrvatskoj turističkoj zajednici,

6. raspolaže novčanim sredstvima Hrvatske turističke zajednice u iznosu koji odredi Turističko vijeće,

7. usklađuje materijalne i druge uvjete rada Glavnog ureda i brine se da poslovi i zadaće budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Hrvatske turističke zajednice i njezinih tijela,

8. odlučuje o zapošljavanju radnika u Glavnom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Glavnog ureda,

9. odlučuje o službenom putovanju radnika Glavnog ureda, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

10. potpisuje poslovnu dokumentaciju Hrvatske turističke zajednice,

11. priprema, zajedno s predsjednikom Hrvatske turističke zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Sabora,

12. najmanje jednom godišnje podnosi Turističkom vijeću izvješće o ostvarenju Programa rada i financijskom poslovanju Hrvatske turističke zajednice te uvijek kada to zatraži Turističko vijeće i Predsjednik Hrvatske turističke zajednice,

13. predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Glavnog ureda,

14. odlučuje o povjeravanju pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je to potrebno, a u cilju izvršenja zadaća Hrvatske turističke zajednice,

15. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima i odlukama tijela Hrvatske turističke zajednice.

Članak 41.

Direktor Glavnog ureda uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove turizma:

– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Glavnog ureda,

– odlučuje o broju zaposlenih u Glavnom uredu,

– odlučuje o visini plaća zaposlenih u Glavnom uredu,

– odlučuje o općim aktima glavnog ureda koje ne donosi Turističko vijeće.

Članak 42.

Direktor Glavnog ureda i drugi radnici zaposleni u Glavnom uredu ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice.

Direktoru Glavnog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti.

Direktor Glavnog ureda ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, djeteta ili roditelja.

Direktor Glavnog ureda ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.

Članak 43.

Direktor Glavnog ureda može biti razriješen prije isteka mandata:

– na osobni zahtjev,

– ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja njegove dužnosti, Hrvatska turistička zajednica nije mogla izvršavati svoje zadaće ili je izvršavanje tih zadaća bilo otežano,

– ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili je mogla nastati šteta,

– ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Hrvatske turističke zajednice ili postupa protivno tim odlukama,

– ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o ostvarenju Programa rada i financijskom poslovanju Hrvatske turističke zajednice najmanje jednom godišnje, te uvijek kada to zatraži Turističko vijeće i Predsjednik Hrvatske turističke zajednice,

– ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o ostvarenju Programa rada i financijskom poslovanju Hrvatske turističke zajednice,

– ako ne izvršava, odnosno nemarno ili nesavjesno izvršava svoje obveze propisane Zakonom i Statutom.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora mogu podnijeti Predsjednik Hrvatske turističke zajednice, Sabor ili Nadzorni odbor. Odluku o razrješenju donosi Turističko vijeće, s tim, da prije razrješenja, mora dati mogućnost direktoru za izjašnjavanje o razlozima za razrješenje.

U slučaju razrješenja direktora Glavnog ureda, Hrvatsku turističku zajednicu do izbora novog direktora zastupa Predsjednik Hrvatske turističke zajednice. U navedenom slučaju, Turističko vijeće je obvezno raspisati natječaj za novog direktora Glavnog ureda u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju dotadašnjeg direktora Glavnog ureda.

Članak 44.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, direktora Glavnog ureda zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće.

Članak 45.

Radnici na stručnim poslovima u Glavnom uredu, osim ispunjavanja posebnih uvjeta koje propisuje ministar nadležan za poslove turizma, moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkom uredu.

Na pravni status zaposlenih u Glavnom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom, odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

VI. PREDSTAVNIŠTVA I ISPOSTAVE HTZ-a U INOZEMSTVU

Članak 46.

Predstavništva i ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu osnivaju se u svrhu promocije, obrade tržišta i dr. stručnih aktivnosti vezanih za promociju hrvatskog turizma.

Predstavništva i ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu dužna su obavljati poslove turističke promocije hrvatskog turizma u inozemstvu sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma.

Predstavništva i ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu obavljaju svoje aktivnosti na temelju programa rada i financijskog plana predstavništva, odnosno ispostave za tekuću godinu koje donosi Sabor Hrvatske turističke zajednice.

Predstavništva i ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu obvezna su u svrhu praćenja i nadzora njihovog rada, dostavljati Turističkom vijeću i Glavnom uredu, mjesečna financijska izvješća o poslovanju, te tromjesečna, kao i godišnja izvješća aktivnosti iz svog programa rada.

Predstavništva i ispostave Hrvatske turističke zajednice u državi u kojoj su osnovana dužna su surađivati s diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH u obavljanju promidžbenih i dr. aktivnosti od interesa za RH.

Članak 47.

Zadaće predstavništava i ispostava HTZ-a u inozemstvu su:

– provoditi operativno istraživanje inozemnog tržišta za potrebe promocije hrvatskog turizma,

– provoditi promotivne i dr. aktivnosti utvrđene programom rada i financijskim planom predstavništva, odnosno ispostave za tekuću godinu,

– sudjelovati u provođenju promotivnih i dr. aktivnosti u inozemstvu koje provodi Glavni ured (opće i udruženo oglašavanje, nastupi na sajmovima i prezentacijama i dr.),

– surađivati sa stranim partnerima (turoperatori, turističke agencije i dr.), vezano za udruženo oglašavanje i dr. promotivne aktivnosti u inozemstvu,

– uz zadaće propisane odredbama Statuta, predstavništva i ispostave moraju izvršavati i ostale zadaće o kojima odluku donese Turističko vijeće.

Članak 48.

Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu ima direktora, a ispostava predstavništva Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu ima voditelja ispostave.

Direktori predstavništava i voditelji ispostava u inozemstvu imenuju se na mandat od tri godine.

Natječaj za izbor direktora predstavništva, odnosno voditelja ispostave u inozemstvu raspisuje Turističko vijeće.

Direktora predstavništva, odnosno voditelja ispostave u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće.

Članak 49.

Obveze direktora predstavništva i voditelja ispostave u inozemstvu su:

– zastupanje predstavništva i ispostave u inozemstvu,

– provođenje odluka tijela Hrvatske turističke zajednice,

– odgovornost za poslovanje i zakonitost rada predstavništva i ispostave,

– organiziranje izvršavanja zadaća predstavništva i ispostave,

– preuzimanje pravnih radnji u ime i za račun predstavništva, odnosno ispostave,

– zastupanje predstavništva, odnosno ispostave pred sudovima i dr. tijelima države u kojoj je predstavništvo, odnosno ispostava osnovana,

– odgovornost za namjensko korištenje sredstava kojima raspolaže predstavništvo, odnosno ispostava,

– usklađivanje materijalnih i dr. uvjeta rada predstavništva, odnosno ispostave, te koordinacija promidžbenih aktivnosti i radnih zadataka s ciljem da isti budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni, a u skladu s odlukama i zaključcima tijela HTZ-a, te sukladno programu predstavništva, odnosno ispostave,

– odlučivanje uz prethodnu suglasnost direktora Glavnog ureda, o zapošljavanju radnika u predstavništvu, odnosno ispostavi i o raspoređivanju radnika na određena radna mjesta kao i o prestanku njihova rada, sukladno domicilnim propisima o radnim odnosima države u kojoj je osnovano predstavništvo ili ispostava,

– odlučivanje o službenim putovanjima radnika predstavništva i ispostave, korištenju osobnih vozila u službene svrhe, korištenju sredstava reprezentacije i dr. materijalnim izdacima u svezi s radom predstavništva i ispostave,

– potpisivanje poslovne dokumentacije predstavništva i ispostave,

– odlučivanje o povjeravanju stručnih poslova trećim osobama ukoliko ocijeni da je to potrebno i svrsishodno u cilju izvršenja zadaća predstavništva, odnosno ispostave,

– podnošenje Turističkom vijeću izvješća o ostvarenju Programa rada i financijskom poslovanju predstavništva, odnosno ispostave jednom godišnje,

– obavljanje i dr. poslova utvrđenih aktima i odlukama tijela HTZ-a.

Članak 50.

Direktori predstavništva i voditelji ispostave u inozemstvu, za svoj rad odgovaraju Predsjedniku Hrvatske turističke zajednice, Turističkom vijeću i direktoru Glavnog ureda.

Članak 51.

1. Direktori predstavništava i voditelji ispostava u inozemstvu mogu biti razriješeni prije isteka mandata na koji su imenovani:

– na osobni zahtjev,

– ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja njegove dužnosti predstavništvo, odnosno ispostava nije moglo izvršiti svoje zadaće ili je izvršavanje tih zadaća bilo otežano,

– ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

– ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela HTZ-a ili postupa protivno tim odlukama,

– ako direktor predstavništva ili voditelj ispostave ne izvršava, odnosno nemarno ili nesavjesno izvršava svoje obveze propisane Statutom,

– ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o ostvarenju Programa rada i financijskom poslovanju predstavništva, odnosno ispostave,

– ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o ostvarenju Programa rada i financijskom poslovanju predstavništva, odnosno ispostave.

Prijedlog za razrješenje direktora predstavništava i voditelja ispostava u inozemstvu, može podnijeti Predsjednik Hrvatske turističke zajednice i direktor Glavnog ureda, a odluku o njihovom razrješenju donosi Turističko vijeće.

Prije donošenja odluke o razrješenju direktora predstavništva, odnosno voditelja ispostave u inozemstvu, direktoru predstavništva, odnosno voditelju ispostave u inozemstvu mora se dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

U slučaju razrješenja direktora predstavništva, predstavništvo će do izbora novog direktora zastupati direktor Glavnog ureda, a u slučaju razrješenja voditelja ispostave, ispostavu će do imenovanja novog voditelja zastupati direktor predstavništva države u kojoj se nalazi ispostava.

U slučaju razrješenja direktora predstavništva, odnosno voditelja ispostave u inozemstvu, Turističko vijeće je obvezno raspisati natječaj za novog direktora predstavništva, odnosno voditelja ispostave u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju dotadašnjeg direktora predstavništva, odnosno voditelja ispostave.

Članak 52.

Rad i poslovanje predstavništava i ispostava u inozemstvu podliježu unutarnjem nadzoru.

Poslove unutarnjeg nadzora nad radom predstavništava i ispostava obavlja Glavni ured prema godišnjem planu provođenja nadzora kojeg utvrđuje Turističko vijeće i prema potrebi. O provedenom unutarnjem nadzoru predstavništava i ispostava u inozemstvu, Glavni ured dostavlja izvješća ministarstvu nadležnom za poslove turizma.

Ministarstvo nadležno za poslove turizma može Glavnom uredu naložiti provođenje nadzora u pojedinim predstavništvima i ispostavama.

VII. GOSPODARENJE U HRVATSKOJ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI I NJENA IMOVINA

Članak 53.

Hrvatska turistička zajednica financijska sredstva koristi sukladno utvrđenom programu rada i financijskom planu.

Sabor Hrvatske turističke zajednice dužan je do kraja tekuće godine donijeti program rada i financijski plan za sljedeću godinu.

Sabor Hrvatske turističke zajednice donosi godišnji program rada i financijski plan uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove turizma.

Članak 54.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana za narednu godinu utvrđuje Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice i podnosi Saboru najkasnije do 31. listopada tekuće godine.

Turističke zajednice županija dužne su Hrvatskoj turističkoj zajednici dostaviti na razmatranje godišnji program rada i financijski plan.

Ako Hrvatska turistička zajednica po dostavljenim godišnjim programima rada i financijskim planovima turističkih zajednica županija utvrdi da nisu ispunjene sve zakonom propisane zadaće, dužna je o tome obavijestiti ministarstvo.

Godišnji program rada i financijski plan Hrvatske turističke zajednice obvezno sadrže sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje, te posebno planirane zadatke i financijske planove, podružnica, odnosno predstavništava i ispostava.

Prijedlog programa rada i financijskog plana iz stavka 1. ovoga članka, obvezno se dostavlja na razmatranje članovima Sabora osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti donose.

Članovi Sabora dostavljaju Turističkom vijeću prijedloge i primjedbe na predloženi program rada i financijski plan pisano najkasnije pet dana prije zakazane sjednice Sabora na kojoj se isti donose. Pisane prijedloge i primjedbe na predloženi program rada i financijski plan Turističko vijeće će podnijeti Saboru prilikom njegovog donošenja.

Tijekom godine program rada i godišnji financijski plan mogu se mijenjati i dopunjavati.

Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Sabor je dužan donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana. Izmjene programa rada i financijskog plana iz stavka 4. ovoga članka obavljaju se na način i prema postupku kojim se donosi program rada i financijski plan.

Članak 55.

Sabor Hrvatske turističke zajednice dužan je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi Saboru Hrvatske turističke zajednice i Nadzornom odboru do kraja veljače tekuće godine.

Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Osim elemenata iz stavka 3. ovoga članka, godišnje financijsko izvješće Hrvatske turističke zajednice sadrži i specificirane izdatke i obveze za promociju hrvatskog turizma koji se financiraju iz državnog proračuna.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Sabora Hrvatske turističke zajednice osam dana prije razmatranja na Saboru.

Članak 56.

Hrvatska turistička zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

1. boravišna pristojba, u skladu s posebnim zakonom,

2. članarina, u skladu s posebnim zakonom,

3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti sukladno Zakonu i ovom Statutu.

Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz:

– državnog proračuna,

– dragovoljnih priloga i darova,

– imovine u vlasništvu i sl.

Hrvatska turistička zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 57.

Hrvatska turistička zajednica može stjecati pokretnine, nekretnine i imovinska prava.

Članak 58.

Na materijalno-financijsko poslovanje Hrvatske turističke zajednice primjenjuju se propisi koji uređuju materijalno-financijsko poslovanje neprofitnih organizacija – ostalih općih udruženja.

VIII. NADZOR HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 59.

Hrvatska turistička zajednica obavlja nadzor nad radom ostalih turističkih zajednica prema godišnjem planu provođenja nadzora kojeg utvrđuje Turističko vijeće i prema potrebi.

Sadržaj i način provođenja nadzora detaljnije se uređuje pravilnikom kojeg donosi Turističko vijeće.

Nadzor se obavlja putem posebne organizacijske jedinice ustrojene unutar Hrvatske turističke zajednice.

U provedbi nadzora Hrvatska turistička zajednica nadzire osobito:

1. rad u stručnim poslovima neposredno vezanim za provođenje promocije turizma,

2. djelotvornost, ekonomičnost i svrhovitost izvršavanja zadaća turističkih zajednica,

3. svrhovitost i učinkovitost korištenja financijskih sredstava,

4. svrhovitost unutarnjeg ustrojstva i osposobljenost zaposlenika za obavljanje poslova,

5. namjensko trošenje sredstava.

Hrvatska turistička zajednica pored navedenog u stavku 3. ovog članka obavlja i nadzor nad radom turističkih zajednica u sljedećim područjima:

1. zakonitost sustava, rada i postupanja tijela turističkih zajednica,

2. zakonitost akata turističkih zajednica,

3. izvršavanje zadaća turističkih zajednica,

4. zakonitost rada i postupanja zaposlenika turističkih ureda turističkih zajednica,

5. ispunjavanje uvjeta zaposlenika turističkih ureda za rad u turističkom uredu.

Hrvatska turistička zajednica je izvješća o obavljenim nadzorima dužna dostavljati ministarstvu nadležnom za poslove turizma.

Ministarstvo nadležno za poslove turizma može naložiti Hrvatskoj turističkoj zajednici provođenje nadzora ostalih turističkih zajednica.

IX. JAVNOST RADA

Članak 60.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice, kao i pozivanjem na sjednice predstavnika sredstava javnog priopćavanja, konferencijama za tisak, te izdavanja glasila Hrvatske turističke zajednice.

Članak 61.

Direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Hrvatske turističke zajednice.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 62.

Poslovna tajna Hrvatske turističke zajednice su isprave i podaci kojih bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo suprotno poslovanju Zajednice i štetilo bi interesima i poslovnom ugledu Hrvatske turističke zajednice.

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice i direktor Glavnog ureda određuju koje isprave i podaci su poslovna tajna te ostala pitanja u svezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni nakon prestanka radnog odnosa u Hrvatskoj turističkoj zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koji se odnosi na poslovnu tajnu teža je povreda radne dužnosti.

XI. PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 63.

Posebno zaslužnim pojedincima i organizacijama za provođenje promidžbe i razvoj turističke djelatnosti, Hrvatska turistička zajednica može uručiti priznanja i nagrade.

Odluku o vrstama priznanja, kriterijima za dodjelu te imenovanju povjerenstva za provođenje izbora dobitnika, te dodjeli priznanja donosi Turističko vijeće.

XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 64.

HTZ ima Statut i druge opće akte (pravilnike, odluke, poslovnike).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Sabor Zajednice. Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Sabor Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt, odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 65.

Statut donosi, uz prethodnu pisanu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove turizma, Sabor Zajednice dvotrećinskom većinom glasova svih predstavnika u Saboru.

Poslovnike o radu tijela Hrvatske turističke zajednice donose nadležna tijela na svojim konstitutivnim sjednicama običnom većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće na prijedlog Predsjednika Hrvatske turističke zajednice.

Opći akti stupaju na snagu i primjenjuju se od dana objavljivanja na oglasnim pločama.

Članak 66.

Akti Glavnog ureda su:

– akt o organizaciji – sistematizaciji radnih mjesta,

– akt o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika,

– drugi akti utvrđeni Zakonom, Statutom i odlukom Sabora i Turističkog vijeća.

Članak 67.

Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje deset članova Sabora Zajednice.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta dostavlja se članovima Hrvatske turističke zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću u roku osam dana od dana primitka.

Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga, Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga ministarstvu nadležnom za poslove turizma na suglasnost, a nakon primitka suglasnosti Saboru na usvajanje koji mora donijeti izmjene i dopune u roku od mjesec dana od dana primitka suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove turizma.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Hrvatska turistička zajednica je pravni slijednik Hrvatske turističke zajednice upisna u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 200, stranica A, upisni broj 168. (klasa: 334-03/94-03/206, urbroj: 529-02/95-0002 od 10. srpnja 1995.)

Članak 69.

Opći akti Hrvatske turističke zajednice uskladit će se s odredbama Zakona i ovog Statuta u roku od 30 dana od dana donošenja Statuta.

Članak 70.

Do donošenja odnosno izmjene općih akata iz članka 64. ovog Statuta, primjenjuju se postojeći opći akti.

Do konstituiranja tijela Hrvatske turističke zajednice u skladu s ovim Statutom, nastavljaju raditi dosadašnja tijela Hrvatske turističke zajednice.

Članak 71.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatske turističke zajednice od 7. travnja 1995. godine.

Članak 72.

Ovaj Statut stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 1038/01-2/12

Zagreb, 28. veljače 2012.

Predsjednik
Hrvatske turističke zajednice
Veljko Ostojić, v. r.