Pravilnik o priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara

NN 35/2012 (23.3.2012.), Pravilnik o priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara

35 23.03.2012 Pravilnik o priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

907

Na temelju članka 58. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje vrsta priznanja i nagrada iz područja zaštite od požara, postupak, način i mjerila za njihovu dodjelu, te način vođenja evidencije.

Članak 2.

Vrste priznanja i nagrada prema ovom Pravilniku su:

– nagrada za životno djelo,

– priznanje.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi za životno promicanje i osobit doprinos zaštiti života, zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja, imovine, okoliša i prirode od požara u Republici Hrvatskoj.

Priznanje se dodjeljuje pravnoj ili fizičkoj osobi ili skupini osoba za ostvarene značajne rezultate i postignuća u području zaštite od požara te unaprjeđenje zaštite od požara u Republici Hrvatskoj.

Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za životno djelo i najviše tri priznanja.

Članak 3.

Mjerila za dodjelu nagrade za životno djelo su:

– osobni doprinos unapređenju organiziranja i stanja zaštite od požara u Republici Hrvatskoj,

– iskazana kreativnost i predanost u ostvarivanju postavljenih ciljeva unapređenja zaštite od požara u Republici Hrvatskoj,

– promicanje ugleda i značaja institucija zaštite od požara u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Mjerila za dodjelu priznanja su:

– ostvareni rezultati i postignuća u području zaštite od požara,

– doprinos unapređenju i promicanje zaštite od požara.

Članak 4.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku povelje s pleterom u zlatnoj boji i novčane nagrade.

Visina novčane nagrade iz stavka 1. ovoga članka iznosi dvije prosječne neto-plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini po podacima Državnog zavoda za statistiku.

Priznanje se dodjeljuje u obliku povelje s pleterom u srebrnoj boji.

Predložak izgleda i sadržaja povelje za nagradu za životno djelo (Prilog 1.) i povelje za priznanje (Prilog 2.) tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 5.

Ministar unutarnjih poslova dodjeljuje i uručuje priznanja i nagradu prigodom obilježavanja Dana policije, 29. rujna.

Članak 6.

Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje javni poziv za dodjelu priznanja i nagrade iz područja zaštite od požara.

Poziv se objavljuje u javnim glasilima i na službenoj internet-
-stranici Ministarstva.

U tekstu poziva objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade.

Članak 7.

Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrade mogu podnijeti pravne i fizičke osobe, uz pisanu suglasnost kandidata.

Prijedlog za dodjelu priznanja i/ili nagrade sadržava:

1) podatke o kandidatu:

– ime, ime oca i prezime fizičke odnosno naziv pravne osobe kandidata,

– prebivalište odnosno sjedište kandidata,

– zvanje i podatke o stjecanju zvanja (za fizičku osobu),

– OIB kandidata.

2) vrstu priznanja ili nagrade na koju se prijedlog odnosi,

3) opis prijedloga s mjerljivim pokazateljima doprinosa zaštiti od požara (najviše četiri kartice teksta),

4) podatke o predlagatelju:

– ime i prezime odnosno naziv predlagatelja,

– prebivalište ili sjedište predlagatelja.

Prijedlog može sadržavati i druge priloge, kao što su mišljenja nezavisnih stručnjaka o doprinosu kandidata predloženog za dodjelu priznanja ili nagrade i slično.

Članak 8.

Odlukom o imenovanju Povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrada iz zaštite od požara (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), ministar imenuje i tajnika Povjerenstva koji obavlja administrativne poslove Povjerenstva.

Članak 9.

Povjerenstvo raspravlja i odlučuje o prijedlozima za dodjelu priznanja i nagrade na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva.

Na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik.

Član Povjerenstva koji je sam kandidat za dodjelu priznanja ili nagrade ili je zaposlen u pravnoj osobi koja je kandidat ili je član obitelji kandidata, ne može sudjelovati u raspravi i donošenju prijedloga odluke o dodjeli priznanja ili nagrade.

Članom obitelji, u smislu ovog Pravilnika, smatra se bračni odnosno izvanbračni drug, braća i sestre, srodnici po krvi u uspravnoj liniji te posvojitelj odnosno posvojenik.

Članak 10.

Povjerenstvo može od predlagatelja zatražiti dopunu prijedloga.

Rok za dopunu prijedloga ne može biti duži od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu prijedloga.

Ako predlagatelj ne dopuni prijedlog u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da prijedlog nije podnesen.

Članak 11.

Povjerenstvo može zatražiti od stručnih ustanova ili pojedinaca stručnu procjenu doprinosa zaštiti od požara predloženog kandidata.

Članak 12.

Prijedlog odluke o dodjeli priznanja odnosno nagrade Povjerenstvo donosi većinom glasova svih članova te dostavlja ministru najkasnije do 15. rujna kalendarske godine u kojoj se priznanja i nagrade dodjeljuju.

Član Povjerenstva koji se ne suglasi s odlukom Povjerenstva o dodjeli priznanja i nagrade može tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje unese u zapisnik sjednice povjerenstva.

Članak 13.

Povjerenstvo može donijeti odluku da se priznanja i nagrada neće dodijeliti, ako ocijeni da niti jedan kandidat ne ispunjava mjerila za njihovu dodjelu.

Članak 14.

Ministarstvo na informacijskom sustavu vodi Evidenciju o dodijeljenim priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara koja sadrži:

– ime, ime oca i prezime odnosno naziv kandidata,

– OIB kandidata,

– zvanje (samo za fizičku osobu),

– prebivalište ili sjedište kandidata kojima je dodijeljeno priznanje odnosno nagrada,

– vrstu dodijeljenog priznanja odnosno nagrade te godinu u kojoj su priznanje odnosno nagrada dodijeljeni,

– datum i broj odluke o dodjeli priznanja odnosno nagrade.

Članak 15.

Ministarstvo objavljuje Odluku o dodijeljenim priznanjima
i/ili nagradama iz područja zaštite od požara na internet-stranici Ministarstva.

Članak 16.

Novčana sredstva za nagrade i priznanja te materijalne troškove u svezi s njihovom dodjelom, osiguravaju se iz sredstava tekućih rashoda planiranih za rad Ministarstva.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-3992-2011
Zagreb, 16. ožujka 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.