Uredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga

NN 36/2012 (28.3.2012.), Uredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

924

Na temelju članka 7. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/2001, 87/2002, 163/2003, 141/2004, 40/2007, 149/2009 i 84/2011), članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine donijela

UREDBU

O UREDU ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se djelokrug Ureda za suzbijanje zlouporabe droga (u daljnjem tekstu: Ured), unutarnje ustrojstvo Ureda, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način rada Ureda, okvirni broj potrebnih državnih službenika te druga pitanja od značenja za rad Ureda.

II. DJELOKRUG UREDA

Članak 2.

Ured kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske obavlja sljedeće stručne poslove:

– sustavno prati pojave, razmatra pitanja i obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i druge poslove vezane uz suzbijanje zlouporabe droga, primjenu Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) i akcijskih planova suzbijanja zlouporabe droga (u daljnjem tekstu: akcijski planovi) o čemu jednom godišnje podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske;

– predlaže mjere u svrhu otklanjanja uzroka i posljedica zlouporabe droga na pojedinca i društvo;

– vodi nacionalni informacijski sustav za droge radi objave prikupljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama;

– priprema prijedlog raspodjele sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske namijenjenog suzbijanju zlouporabe droga i nadzire trošenje tih sredstava;

– predlaže unaprjeđenje i usklađivanje zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuju pitanja suzbijanja zlouporabe droga s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim dokumentima i drugim propisima;

– sudjeluje u međuresornoj suradnji u području suzbijanja zlouporabe droga;

– u svrhu prevencije i edukacije vezane za zlouporabu droga, a u cilju informiranja građana o utjecaju i štetnosti istih, osmišljava, koordinira i provodi edukativnu i medijsku kampanju;

– sudjeluje u izradi zakonskih, podzakonskih i drugih propisa i programa kojima se sustavno uređuju pitanja suzbijanja zlouporabe droga;

– u suradnji s nadležnim tijelima, sudjeluje u provedbi obveza iz međunarodnih ugovora i konvencija na području suzbijanja zlouporabe droga;

– sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;

– uspostavlja, provodi i razvija suradnju s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;

– prati, te putem svojih predstavnika sudjeluje u poslovima koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije na području suzbijanja zlouporabe droga.

Članak 3.

Pri Uredu, kao stručno savjetodavno tijelo, djeluje Stručni savjet, koji čine stručnjaci za područje prevencije i suzbijanja zlouporabe droga, sa zadaćom pružanja stručne pomoći u odlučivanju o svim pitanjima suzbijanja zlouporabe droga.

Stručni savjet proučava, prati i analizira čimbenike zlouporabe droga, prati kretanje te izvršenje mjera i aktivnosti suzbijanja zlouporabe droga, daje stručna mišljenja i predlaže mjere u svrhu otklanjanja uzroka i posljedica zlouporabe droga na kvalitetu života ljudi, prati i objedinjava te usmjerava aktivnosti koje se poduzimaju u cilju preventivnog dijelovanja na području suzbijanja ovisnosti te pruža stručnu pomoć nositeljima te aktivnosti na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, daje stručno mišljenje te prijedloge za donošenje propisa na području suzbijanja zlouporabe droga.

Stručni savjet ima predsjednika i trinaest članova.

Predsjednika i članove Stručnog savjeta, na prijedlog ravnatelja Ureda, imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Ured obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove vezane za rad Stručnog savjeta i prati izvršenje zaključaka koje Stručni savjet donosi.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO UREDA

Članak 4.

Za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedince:

– Odjel za programe i strategije

– Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje.

Članak 5.

Odjel za programe i strategije obavlja sljedeće poslove: izrađuje nacrt nacionalne strategije i akcijskih planova koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske, te razrađuje provedbu Nacionalne strategije i akcijskih planova; koordinira, nadzire i prati učinkovitost provedbe Nacionalne strategije, akcijskih planova, Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade, Projekta resocijalizacije ovisnika, medijske kampanje borbe protiv ovisnosti i drugih posebnih programa na području suzbijanja zlouporabe droga; koordinira rad tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanova i organizacija civilnoga društva na području suzbijanja zlouporabe droga; daje prethodno mišljenje u postupku donošenja općeg programa za suzbijanje zlouporabe droga; daje prethodno mišljenje u postupku donošenja posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe droga i skrbi o ovisnicima, te pomoći ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga; daje mišljenje u postupku donošenja posebnog programa mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga; nadzire provedbu općeg programa za suzbijanje zlouporabe droga i posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe droga i skrbi o ovisnicima, te pomoći ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga; nadzire provedbu posebnog programa mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga; zaprima i analizira godišnja izvješća o izvršenju općeg programa za suzbijanje zlouporabe droga i posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe droga i skrbi o ovisnicima, te pomoći ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga, koja podnose nadležna ministarstva i druga središnja tijela državne uprave i javnopravna tijela; zaprima i analizira godišnja izvješća o izvršenju posebnog programa mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga, koja podnose nadležna ministarstva, druga središnja tijela državne uprave i javnopravna tijela te Hrvatski zavod za javno zdravstvo; vodi informatičku bazu podataka o projektima i programima koji se provode na području prevencije ovisnosti, liječenja i resocijalizacije ovisnika i povremenih uzimatelja droga, te u drugim područjima suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti; surađuje s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama socijalne skrbi, odgojno-obrazovnim, kulturnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama, zakladama, sredstvima javnog priopćavanja, te pravnim i fizičkim osobama; pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pri izradi i provedbi županijskih akcijskih planova suzbijanja zlouporabe droga i drugih programa; pruža stručnu pomoć u izradi i provedbi programa za suzbijanje zlouporabe droga koje provode organizacije civilnoga društva, te prati rad organizacija civilnoga društva koje djeluju na području suzbijanja zlouporabe droga, a koje ostvaruju pravo na potporu iz sredstava državnoga proračuna u skladu s utvrđenim kriterijima i uvjetima javnog natječaja za dobivanje financijske potpore iz državnoga proračuna; priprema i provodi postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja akata iz djelokruga Ureda; priprema sjednice Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Stručnog savjeta te prati izvršenje zaključaka donesenih na sjednici.

Članak 6.

Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje koordinira i prati učinkovitost postojećih mehanizama prikupljanja i analize podataka, te osigurava dostupnost podataka o drogama i zlouporabi droga; predlaže njihov razvoj i usklađivanje sukladno preporukama Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA); analizira i usklađuje podatke o ključnim pokazateljima stanja problematike droga koji se odnose na pojavnost i uzroke uporabe droga među općom populacijom, pojavnost i uzroke problematične uporabe droga, na potrebe i potražnju za liječenjem bolesti ovisnosti, na krvno prenosive bolesti među ovisnicima o drogama, na smrtnost vezanu uz zlouporabu droga, tržišta i dostupnost droga, učinkovitost i javne troškove mjera suzbijanja cjelokupne problematike droga te nove trendove, a koje prikuplja od nadležnih ministarstava, drugih središnjih tijela državne uprave i javnopravnih tijela te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ustanova te organizacija civilnoga društva; zaprima i analizira izvješća o podacima o ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga koji su nakon detoksikacije u postupku odvikavanja, odnosno kojima je pružena pomoć sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, a koje vode ovlaštena tijela, ustanove, udruge i pravne, odnosno fizičke osobe koje obavljaju postupak skrbi ili pružanja pomoći; zaprima i analizira izvješća o prijavama kaznenih djela i prekršaja u vezi s drogama, o pravomoćno osuđenim osobama za kaznena djela i prekršaje u vezi s drogama, o izvršavanju kazne zatvora i drugih sankcija prema tim počiniteljima, o oduzetim količinama droge, novčanim sredstvima i drugoj imovini iz nedopuštenog prometa droga, kao i o korisnicima socijalne skrbi, ovisnicima i povremenim uzimateljima droga, te o prijavama carinskih prekršaja u vezi s drogama; prikuplja i analizira podatke o godišnjim potrebama droga koje se sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga mogu izraditi i staviti u promet, te prati uzgoj biljaka, uvoz, izvoz i provoz droga i tvari koje se mogu upotrijebiti za izradu droge na temelju izvješća o dozvolama nadležnih ministarstava; na temelju dostavljenih podataka izrađuje standardizirana izvješća i godišnje izvješće o stanju zlouporabe droga; provodi, samostalno i u suradnji s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te stručnim ustanovama, edukacije i istraživanja vezana uz problematiku ovisnosti o drogama i zlouporabu droga; u cilju poboljšanja međunarodne suradnje, s međunarodnim tijelima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama sudjeluje u izradi međunarodnih programa i projekata; surađuje s međunarodnim tijelima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama.

IV. NAČIN UPRAVLJANJA RADOM UREDA

Članak 7.

Radom Ureda upravlja ravnatelj Ureda, rukovodeći državni službenik, kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade, na temelju provedenog javnog natječaja.

Ravnatelj Ureda za svoj je rad odgovoran Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelj Ureda ima prava i dužnosti čelnika tijela državne uprave u odnosu na državne službenike zaposlene u Uredu.

Članak 8.

Ravnatelj Ureda ima zamjenika koji za svoj rad odgovara ravnatelju Ureda.

Zamjenik obavlja poslove po nalogu ravnatelja Ureda i zamjenjuje ravnatelja Ureda u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Voditelj odjela upravlja radom odjela za koji je zadužen i obavlja druge poslove po ovlasti ravnatelja Ureda.

V. POTREBAN BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 9.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrdit će se radna mjesta u Uredu, broj potrebnih državnih službenika s naznakom njihovih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad Ureda.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Ureda uz prethodno pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 10.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda određuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ravnatelj Ureda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 12.

Ravnatelj Ureda donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 18/2002, 12/2005, 111/2006 i 19/2010).

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/36

Urbroj: 5030114-12-1

Zagreb, 2. ožujka 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UREDU ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Broj državnih

službenika

Ravnatelj Ureda

1

Zamjenik ravnatelja

1

Odjel za programe i strategije

5

Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje

5

SVEUKUPNO

12