Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2010/413/ZVSP i 2011/299/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu

NN 36/2012 (28.3.2012.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2010/413/ZVSP i 2011/299/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

928

Na temelju članka 4. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (»Narodne novine«, broj 139/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH MJERA OGRANIČAVANJA UTVRĐENIH ODLUKAMA VIJEĆA EUROPSKE UNIJE 2010/413/ZVSP I 2011/299/ZVSP U SVEZI SA SITUACIJOM U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRANU

I.

U Odluci o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2010/413/ZVSP i 2011/299/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu (»Narodne novine«, broj 142/2011) naziv Odluke mijenja se i glasi: »Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2010/413/ZVSP, 2011/299/ZVSP i 2012/35/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu«.

II.

Točka I. Odluke mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom uvode se međunarodne mjere ograničavanja s obzirom na stanje u Islamskoj Republici Iranu (u daljnjem tekstu Iran), utvrđene odlukama Vijeća Europske unije 2010/413/ZVSP, od 26. srpnja 2010. godine, 2011/299/ZVSP, od 23. svibnja 2011. godine i 2012/35/ZVSP, od 23. siječnja 2012. godine, kojima se Republika Hrvatska pridružila u sklopu suradnje s Europskom unijom u području Zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije.«.

III.

Iza točke VII. dodaju se točke VII.a, VII.b, VII.c i VII.d koje glase:

»VII.a

Zabranjuje se uvoz, kupnja ili prijevoz iranske sirove nafte i naftnih derivata u Republiku Hrvatsku.

Zabranjeno je neposredno ili posredno osiguravati financiranje ili financijsku pomoć, uključujući izvedenice financijskih instrumenata, te osiguranje i reosiguranje koje se odnosi na uvoz, kupnju ili prijevoz iranske sirove nafte i naftnih proizvoda.

VII.b

Zabranjuje se uvoz, kupnja ili prijevoz iranskih petrokemijskih proizvoda u Republiku Hrvatsku.

Zabranjeno je, neposredno ili posredno, osiguravati financiranje ili financijsku pomoć, te osiguranje i reosiguranje koje se odnosi na uvoz, kupnju ili prijevoz iranskih petrokemijskih proizvoda.

VII.c

Zabrane iz točke VII.a ove Odluke do 1. srpnja 2012. godine ne dovode u pitanje izvršavanje ugovora sklopljenih prije 23. siječnja 2012. godine ili dopunskih ugovora potrebnih za izvršavanje tih ugovora koje je potrebno sklopiti i izvršiti najkasnije do 1. srpnja 2012. godine.

Zabrane iz točke VII.a ove Odluke ne dovode u pitanje izvršavanje obveza predviđenih ugovorima sklopljenim prije 23. siječnja 2012. godine ili dopunskih ugovora koje je potrebno sklopiti zbog izvršavanja tih obveza kad je svrha nabave iranske sirove nafte ili naftnih proizvoda ili prihoda od njihove nabave povrat nepodmirenih iznosa u vezi ugovora sklopljenih prije 23. siječnja 2012. godine kad ti ugovori posebno predviđaju takve povrate osobama ili subjektima na području Republike Hrvatske.

VII.d

Zabrane iz točke VII.b ove Odluke ne dovode u pitanje izvršavanje ugovornih obveza do 1. svibnja 2012. godine na temelju ugovora sklopljenih prije 23. siječnja 2012. godine ili dopunskih ugovora potrebnih za izvršavanje tih ugovora koje je potrebno sklopiti i izvršiti najkasnije do 1. svibnja 2012. godine.

Zabrane iz točke VII.b ove Odluke ne dovode u pitanje izvršavanje obveza na temelju ugovora sklopljenih prije 23. siječnja 2012. godine ili dopunskih ugovora potrebnih za izvršavanje tih obveza kad je svrha nabave petrokemijskih proizvoda, ili prihoda od nabave tih proizvoda, povrat nepodmirenih iznosa u vezi ugovora sklopljenih prije 23. siječnja 2012. godine kad ti ugovori posebno predviđaju takve povrate osobama ili subjektima na području Republike Hrvatske.«.

IV.

Iza točke X. dodaju se točke X.a, X.b, X.c i X.d koje glase:

»X.a

Državljanima Republike Hrvatske ili s područja Republike Hrvatske ili uporabom plovila ili zrakoplova pod hrvatskom zastavom zabranjeno je prodavati, kupovati ili osiguravati prijenos ključne opreme i tehnologije, bez obzira na izvor, za potrebe petrokemijske industrije u Iranu, iranskih poduzeća ili poduzeća u vlasništvu Irana koja sudjeluju u toj industriji izvan Irana.

Poduzećima u Iranu koja sudjeluju u iranskoj petrokemijskoj industriji ili iranskim poduzećima ili poduzećima u iranskom vlasništvu koja sudjeluju u toj industriji izvan Irana zabranjeno je osiguravati:

(a) tehničku pomoć ili osposobljavanje i druge usluge povezane s ključnom opremom i tehnologijom kako je određeno u skladu sa stavkom 1. ove točke;

(b) financiranje ili financijsku pomoć za svaku prodaju, kupnju, prijenos ili izvoz ključne opreme i tehnologije kako je određeno u skladu sa stavkom 1. ove točke ili osiguranje s tim povezane tehničke pomoći i osposobljavanja.

Zabranjeno je sudjelovati, svjesno ili namjerno, u aktivnostima čiji je cilj ili posljedica zaobilaženje zabrana iz stavaka 1. i 2. ove točke.

X.b

Zabrana iz točke X.a stavka 1. ove Odluke ne dovodi u pitanje izvršavanje obveze koja se odnosi na isporuku robe na temelju ugovora sklopljenih prije 23. siječnja 2012. godine.

Zabrane iz točke X.a ove Odluke ne dovode u pitanje izvršavanje obveze na temelju ugovora sklopljenih prije 23. siječnja 2012. godine u vezi s investicijama koja su u Iranu prije toga datuma uložila poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

X.c

Zabranjena je neposredna ili posredna prodaja, kupnja, prijevoz ili posredovanje zlata i plemenitih kovina, te dijamanata iranskoj vladi, njezinim javnim tijelima, korporacijama i agencijama, Središnjoj banci Irana, te osobama i subjektima koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama ili subjektima koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovim nadzorom, a isto tako zabranjena je takva prodaja, kupnja, prijevoz ili posredovanje od tih osoba i subjekata ili za njih.

X.d

Zabranjeno je isporučivati novotiskane novčanice ili novoiskovane kovanice ili koje još nisu izdane Središnjoj banci Irana ili u njezinu korist.«.

V.

Iza točke XI. dodaju se točke XI.a i XI.b koje glase:

»XI.a

Zabranjeno je:

(a) odobriti bilo kakav financijski zajam ili kredit poduzećima u Iranu koja su aktivna u iranskoj petrokemijskoj industriji ili iranskim poduzećima ili poduzećima u vlasništvu Irana koja su aktivna u toj industriji izvan Irana;

(b) stjecati ili povećati vlasničke udjele u poduzećima u Iranu koja su aktivna u iranskoj petrokemijskoj industriji ili iranskim poduzećima ili poduzećima u vlasništvu Irana koja su aktivna u toj industriji Irana, uključujući preuzimanje takvih poduzeća u cijelosti te kupnju dionica i vlasničkih vrijednosnih papira;

(c) osnovati bilo kakvo zajedničko poduzeće s poduzećima u Iranu koja su aktivna u iranskoj petrokemijskoj industriji, kao i njihovom podružnicom ili društvom kćeri pod njihovim nadzorom.

XI.b

Zabrane iz točke XI.a podtočaka (a) i (b) ove Odluke:

(i) ne dovode u pitanje izvršavanje obveze koja proizlazi iz ugovora ili sporazuma sklopljenih prije 23. siječnja 2012. godine;

(ii) ne sprječavaju povećanje vlasničkoga udjela, ako je takvo povećanje obveza na temelju sporazuma sklopljenog prije 23. siječnja 2012. godine.«.

VI.

U točki XXI. iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7., 8., 9. i 10. koji glase:

»Stavci 1. i 2. ove točke ne primjenjuju se za transakcije koje Središnja banka Irana obavlja iz zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora primljenih i zamrznutih nakon datuma njezina uvrštenja na popis ili za transakcije sredstava ili gospodarskih izvora koje Središnja banka Irana zaprimi nakon njezina uvrštenja na popis, kao plaćanje na temelju posebnoga trgovinskog ugovora koje obavlja financijska institucija koja nije uvrštena na popis, pod uvjetom da nadležno državno tijelo za svaki pojedini slučaj utvrdi da plaćanje neće posredno ili neposredno primiti osoba ili subjekt iz stavka 1. ove točke.

Odredbe stavka 1. ove točke ne primjenjuju se na transakcije koje Središnja banka Irana obavlja iz zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora kad je njihova svrha financijskim institucijama u nadležnosti država članica osigurati likvidnost za financiranje trgovine, pod uvjetom da transakciju odobri nadležno državno tijelo.

Odredbe stavka 2. ove točke ne dovode u pitanje plaćanja koja Središnja banka Irana obavlja u vezi ispunjavanja ugovora u skladu s točkama VII.a, VII.b, VII.c ili VII.d ove Odluke.

Neovisno o odredbama stavka 1. ove točke Bank Tejarat na popisu iz Priloga VII. može dva mjeseca od datuma njezina uvrštenja na popis obavljati transakcije iz sredstava i gospodarskih izvora primljenih i zamrznutih nakon datuma njezina uvrštenja na popis ili primitka plaćanja na temelju posebnoga trgovinskoga ugovora, pod uvjetom da nadležno državno tijelo za svaki pojedini slučaj utvrdi da plaćanje neće posredno ili neposredno primiti osoba ili subjekt iz stavka 1. ove točke.«.

VII.

Za provedbu ove Odluke nadležna su tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, te druge pravne ili fizičke osobe u okviru svoje nadležnosti, a u skladu s člankom 10. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, te sukladno Odluci o načinu provođenja međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom (»Narodne novine«, broj 78/2011).

VIII.

Nadležna državna tijela će o svojim odlukama u smislu odredaba ove Odluke obavijestiti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

IX.

Osobe i subjekti iz Priloga I. ove Odluke dodaju se na popis iz Priloga VII. Odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2010/413/ZVSP i 2011/299/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu (»Narodne novine«, broj 142/2011).

Subjekt iz Priloga II. ove Odluke briše se s popisa iz Priloga VII. Odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2010/413/ZVSP i 2011/299/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu.

Podaci iz Priloga VII. Odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2010/413/ZVSP i 2011/299/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu mijenjaju se i dopunjuju kako je navedeno u Prilogu III. ove Odluke.

Prilozi I., II. i III. sastavni su dio ove Odluke.

X.

U cijelom tekstu Odluke riječi: »Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo gospodarstva« u odgovarajućem broju i padežu, a riječi: »Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo vanjskih i europskih poslova« u odgovarajućem broju i padežu.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 004-01/11-01/21

Urbroj: 5030106-12-1

Zagreb, 22. ožujka 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG I.

I. Osobe i subjekti koji sudjeluju u nuklearnim aktivnostima i u aktivnostima vezanim uz balističke rakete

B. Subjekti

Ime

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

Central Bank of Iran (Središnja banka Irana) (također Central Bank of the Islamska Republika Iran)

Poštanska adresa: Mirdamad Blvd., NO.144, Teheran, Islamska Republika Iran P.O. Box: 15875 / 7177 Centrala: +98 21 299 51 Telegrafska adresa: MARKAZBANK Teleks: 216 219-22 MZBK IR SWIFT Adresa: BMJIIRTH Mrežna stranica: http://www.cbi.ir E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Sudjelovanje u aktivnostima za izbjegavanje sankcija.

23. 1. 2012.

2.

Bank Tejarat

Poštanska adresa: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 – 5416, Teheran Tel.: 88826690 Tlx.: 226641 TJTA IR. Faks: 88893641 Mrežna stranica: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat je banka u državnom vlasništvu. Neposredno je poticala napore Irana u području nuklearne energije. Godine 2011., na primjer, Bank Tejarat omogućila je prijenos više desetaka milijuna dolara kako bi pomogla Iranskoj organizaciji za nuklearnu energiju, koja je na popisu UN-a, u njezinim stalnim nastojanjima za dobivanje tzv. urana »yellowcake«. Iranska organizacija za nuklearnu energiju vodeća je iranska organizacija za istraživanje i razvoj nuklearne tehnologije; vodi programe za proizvodnju cjepljivih materijala.

Bank Tejarat u prošlosti je pomagala iranskim bankama uvrštenima na popis pri zaobilaženju međunarodnih sankcija, npr. u poslovima u koja su bila uključena poduzeća Shahid Hemmat Industrial Group uvrštena na popis UN-a.

Posljednjih je godina pružala financijske usluge bankama Bank Mellat i Export Development Bank of Iran (EDBI) uvrštenima na popis UN-a; Bank Tejarat podupire aktivnosti poduzeća kćeri i podređenih poduzeća Iranske revolucionarne garde (IRGC), Organizacije obrambene industrije (Defense Industries Organisation) i MODAFL, obje na popisu UN-a.

23. 1. 2012.

3.

Tidewater (također Tidewater Middle East Co.)

Poštanska adresa: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran

U vlasništvu i pod nadzorom IRGC-a.

23. 1. 2012.

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (a.k.a T.E.M. Co.)

Poštanska adresa: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran

Upotrebljava se kao fiktivno društvo za prikrivene aktivnosti vezane uz nabavu društva Iran Aircraft Industries (IACI) uvrštenoga na popis.

23. 1. 2012.

5.

Sad Export Import Company (također SAD Import & Export Company)

Poštanska adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran

Upotrebljava se kao fiktivno društvo za Organizaciju obrambene industrije (Defence Industries Organization) (DIO) uvrštenu na popis. Upleteno u slanje oružja u Siriju. Društvo je upleteno i u nezakonit prijenos oružja na palubi broda M/V Monchegorsk.

23. 1. 2012.

6.

Rosmachin

Poštanska adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran

Fiktivno društvo društva Sad Export Import Company. Upleteno u nezakonit prijenos oružja na palubi broda M/V Monchgorsk

23. 1. 2012.

II. Islamska revolucionarna garda (IRGC)

A. Osobe

Ime

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

Ali Ashraf

NOURIZamjenik zapovjednika IRGC-a, voditelj političkoga ureda IRGC-a

23. 1. 2012.

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (također Hojjat- al-Eslam Ali Saidi or Saeedi

Predstavnik vrhovnoga vjerskog vođe IRGC-a

23. 1. 2012.

3.

Amir Ali Haji ZADEH (također Amir Ali Hajizadeh)

Zapovjednik zračnih snaga IRGC-a, brigadni general

23. 1. 2012.

B. Subjekti

Ime

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Poštanska adresa: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

U svibnju 2007. poduzeće je iz Irana u Siriju poslalo dva spremnika različitoga vatrenog oružja i time prekršilo operativni stavak 5. Rezolucije UNSCR 1747(2007)

23. 1. 2012.

III. Poduzeće Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B. Subjekti

Ime

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

BIIS Maritime Limited

Poštanska adresa: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

U vlasništvu ili pod nadzorom društva Irano Hind uvrštenoga na popis

23. 1. 2012.

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (također Khazar Sea Shipping Lines or Darya-ye Khazar Shipping Company or Khazar Shipping Co. or KSSL or Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. or Darya-e-khazar shipping Co.)

Poštanska adresa: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, Iran No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

U vlasništvu ili pod nadzorom IRISL-a

23. 1. 2012.

PRILOG II.

Syracuse S.L

PRILOG III.

Ime

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Poštanska adresa: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Pod nadzorom i/ili zastupa poduzeće IRISL. Poduzeće HTTS registrirano je na istoj adresi kao i IRISL Europe GmbH u Hamburgu, a njegov direktor Dr. Naser Baseni bio je ranije zaposlen u IRISL.

23. 1. 2012.

2.

Oasis Freight Agency

Poštanska adresa: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Zastupa poduzeće IRISL u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nadomjestilo ju je društvo Good Luck Shipping Company koje je također uvršteno na popis zbog zastupanja poduzeća IRISL

23. 1. 2012.