Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza

NN 36/2012 (28.3.2012.), Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

932

Na temelju članka 35. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SMJERNICAMA I POSTUPKU ELEKTRONIČKOG OZNAČAVANJA OVACA I KOZA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju smjernice i postupak elektroničkog označavanja ovaca i koza za drugo sredstvo za označavanje u skladu s člankom 4. stavkom 3. točkom (b) te Prilogom I. odjeljkom A točkom 4. alinejom četvrtom Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/07, 135/08, 154/08 i 81/11).[1]

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Odluka Komisije 2006/968/EZ od 15. prosinca 2006. godine o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 21/2004 vezano uz smjernice i postupke za elektroničko označavanje ovaca i koza (SL L 401, 30. 12. 2006.);

– Odluka Komisije 2010/280/EU od 12. svibnja 2010. godine kojom se izmjenjuje i dopunjuje Odluka Komisije 2006/968/EZ o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 21/2004 vezano uz smjernice i postupke za elektroničko označavanje ovaca i koza (SL L 124, 20. 5. 2010.).

Prilog

Članak 2.

Smjernice i postupak iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika propisani su u Prilogu koji je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Prestanak važenja

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o smjernicama i postupku elektronskog označavanja ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 148/08).

Stupanje na snagu

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredba točke 4. Poglavlja II. Priloga ovoga Pravilnika stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/10-01/233

Urbroj: 525-06-1-0568/11-2

Zagreb, 19. ožujka 2012.

Ministar poljoprivrede

Tomislav Jakovina, v. r.

PRILOG

Smjernice i postupci za odobravanje znakova raspoznavanja i čitača za elektroničko označavanje ovaca i koza u skladu s Pravilnikom o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza

POGLAVLJE I.

Pojmovnik

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeći pojmovi:

(a) »Kod zemlje« je troznamenkasti brojčani kod koji predstavlja naziv zemlje u skladu s ISO normom 3166;

(b) »Nacionalni identifikacijski kod« je dvanaestoznamenkasti kod za identifikaciju pojedinih životinja na nacionalnoj razini;

(c) »Kod transpondera« je elektronički kod od 64 segmenta programiran u transponderu koji sadrži, između ostaloga, kod zemlje i nacionalni identifikacijski kod i primjenjuje se za elektroničku identifikaciju ovaca i koza;

(d) »Znak raspoznavanja« je pasivni transponder za samočitanje (engl. read-only) kojim se primjenjuje HDX- ili FDX-B tehnologija definirana u ISO normama 11784 i 11785, a koristi se kod različitih sredstava za označavanje u skladu s Prilogom odjeljkom A Pravilnika o obveznom označavanju i registraciju ovaca i koza;

(e) »Čitač« je sinkronizirajući ili nesinkronizirajući primopredajnik koji omogućuje najmanje:

– čitanje znaka raspoznavanja, i

– prikazivanje koda zemlje i nacionalnog identifikacijskog koda;

(f) »Nadležno tijelo«– Ministarstvo poljoprivrede.

POGLAVLJE II.

Znakovi raspoznavanja

1. Nadležno tijelo odobrava korištenje samo onih znakova raspoznavanja koji su ispitani s povoljnim rezultatima s obzirom na:

(a) usklađenost ISO normama 11784 i 11785, u skladu s procedurama ispitivanja navedenima u točki 7. ISO norme 24631-1; i,

(b) dostignuće minimalne učinkovitosti po pitanju udaljenosti očitavanja kako je to utvrđeno u točki 2. ovog poglavlja, a u skladu s procedurama navedenima u točki 7. ISO norme 24631-3.

2. U svrhu ostvarivanja mogućnosti čitanja s udaljenosti utvrđene točkom 5. podtočkom (c) odjeljka A Priloga Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza[2]; transponder mora ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) transponderi koji koriste HDX tehnologiju moraju imati minimalnu aktivacijsku snagu magnetnog polja manju ili jednaku od 1,2 A/m, mjereno po odredbama ISO norme 24631-3, dio 7.6.5 »Minimalna snaga magnetnog polja aktivacije kod HDX moda« te minimalnu amplitudu modulacije jednaku 10 mV mjereno po ISO normi 24631-3, dio 7.6.7 »Amplituda modulacije u HDX modu« pri snazi magnetnog polja manjoj ili jednakoj 1,2 A/m;

(b) transponderi koji koriste FDX-B tehnologiju moraju imati minimalnu aktivacijsku snagu magnetnog polja manju ili jednaku od 1,2 A/m, mjereno po odredbama ISO norme 24631-3, dio 7.6.4 »Minimalna snaga magnetnog polja aktivacije kod FDX-B moda« te minimalnu amplitudu modulacije jednaku 10 mV mjereno po ISO normi 24631-3, dio 7.6.6 »Amplituda modulacije u HDX modu« pri snazi magnetnog polja manjoj ili jednakoj 1,2 A/m;

3. Struktura transpondera mora biti u skladu s normom ISO 11784 i navodima iz sljedeće tablice:

Segment br.

Broj

znamenki

Broj

kombinacija

Opis

1

1

2

Ovaj segment pokazuje koristi li se ili ne znak raspoznavanja za označavanje životinja. U svim primjenama na životinjama to će biti segment »1«.

2-15

Rezervirani podaci.

16

1

2

Ovaj segment pokazuje postojanje ili nepostojanje bloka podataka (za korištenje kod životinja taj će segment biti »0« = nema bloka podataka).

17-26

4

1024

Kod zemlje kako je definirano u poglavlju I. točki (a) Priloga ovoga Pravilnika.

27-64

12

274877906944

Nacionalni identifikacijski kod, kako je definirano u poglavlju I. točki (b) Priloga ovoga Pravilnika. Ako nacionalni identifikacijski kod ima manje od 12 znamenki, prostor između nacionalnoga identifikacijskoga koda i koda zemlje ispunjava se nulama.

4. Nadležno tijelo može zatražiti dodatna ispitivanja jakosti i izdržljivosti znaka raspoznavanja prema postupku opisanom u dijelu 2. Tehničkih smjernica Zajedničkog centra za istraživanja (JRC).

5. Nadležno tijelo može zahtijevati i druge kriterije za rad, kako bi osiguralo funkcionalnost znakova raspoznavanja u posebnim zemljopisnim i klimatskim uvjetima te uvjetima uzgoja.

6. Odobrenja za upotrebu znakova raspoznavanja izdana od strane nadležnog tijela do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika koji su ispitivani sukladno metodama za odobravanje koji su bili na snazi do tog datuma, bit će valjana i nakon tog datuma.

POGLAVLJE III.

Čitači

Za potrebe ispravnog očitavanja znakova raspoznavanja u lokalnim zemljopisnim, klimatskim i/ili gospodarskim uvjetima, nadležno tijelo može uvesti posebne kriterije učinkovitosti za čitače koji se koriste na specifičnim gospodarstvima ili specifičnim tipovima gospodarstava. Gospodarski uvjeti koji opravdavaju takve posebne kriterije učinkovitosti prisutni su na gospodarstvima koja manipuliraju s velikim protokom životinja označenih znakovima raspoznavanja koji koriste HDX i FDX-B tehnologiju i/ili gospodarstva gdje je potrebna sinkronizacija čitača sukladno točki 7.7.3 ISO norme 24631-2.

POGLAVLJE IV.

Laboratoriji za ispitivanje i procedure

Ispitivanja navedena u točkama 1. – 4. poglavlja II. ovoga Priloga provode se u laboratorijima za ispitivanje koji provode ona ispitivanja za koja su procijenjeni i akreditirani sukladno normi EN ISO/IEC 17025 pod nazivom »Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija«. Proizvođači znakova raspoznavanja koji prijavljuju ispitivanje mogu birati akreditirane laboratorije.

[1] Pravilnikom o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/07, 135/08, 154/08 i 81/11) preuzete su odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. godine kojom se uspostavlja sustav označavanja i registracije ovaca i koza te kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredba (EZ) br. 1782/2003 i Direktive 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (konsolidirana verzija, zadnji put izmijenjena i dopunjena s Uredbom Komisije (EU) br. 506/2010 od 14. lipnja 2010. godine) te odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 1033/2010 od 15. studenoga 2010. godine kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Komisije (EZ) br. 1505/2006 o godišnjim izvještajima država članica o rezultatima kontrola koje se provode u okviru označavanja i registracije ovaca i koza.

[2] Točkom 5. podtočkom (c) odjeljka A Priloga Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza preuzete su odredbe točke 6. podtočke (c) Odjeljka A Priloga Uredbe Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. godine kojom se uspostavlja sustav označavanja i registracije ovaca i koza te kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredba (EZ) br. 1782/2003 i Direktive 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (konsolidirana verzija).