Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji goveda

NN 36/2012 (28.3.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji goveda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

933

Na temelju članka 35. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11) te članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI GOVEDA

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Uredba Komisije (EU) br. 1034/2010 od 15. studenoga 2010. godine kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1082/2003 o kontrolama glede zahtjeva za označavanje i registraciju goveda (SL L 298, 16. 11. 2010.).

Članak 2.

U Pravilniku o obveznom označavanju i registraciji goveda (»Narodne novine«, broj 99/07 i 41/08) u članku 27. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1) Uprava provodi nadzor svake godine koji obuhvaća najmanje 3% gospodarstava.

2) Ako se tijekom nadzorom iz stavka 1. ovog članka utvrdi znatni broj nesukladnosti s odredbama ovog Pravilnika, minimalna razina kontrole će se povećati kroz iduće inspekcijsko razdoblje.«

Članak 3.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»1) Nadležno tijelo provjerava označavanje svih životinja na gospodarstvu.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na gospodarstvima koja posjeduju 20 i više goveda Uprava može odobriti da se nadzor obavi pregledom reprezentativnog uzorka životinja u skladu s međunarodnim standardima koji osiguravaju da pregledani broj životinja na tom gospodarstvu otkriva 5% nesukladnih životinja sa 95% sigurnošću.«

Članak 4.

Članak 30. stavak 1. točka (b) mijenja se i glasi:

»(b) broj gospodarstava koja su bila predmetom nadzora;«

Članak 5.

Prilog II. zamjenjuje se novim Prilogom II. koji je tiskan u dodatku ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/57

Urbroj: 525-06-1-0568/11-4

Zagreb, 19. ožujka 2012.

Ministar poljoprivrede

Tomislav Jakovina, v. r.

PRILOG II.

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA NADZORA PROVEDENIH U SKLADU S PROPISANIM ODREDBAMA O OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI GOVEDA

1. Osnovni podaci o životinjama i nadzoru

Ukupan broj gospodarstava na području Republike Hrvatske na početku razdoblja izvještavanja/nadzora

 

Ukupan broj gospodarstava na kojima je proveden nadzor tijekom izvještajnog razdoblja

 

Ukupan broj životinja registriranih u Republici Hrvatskoj na početku razdoblja izvještavanja/nadzora

Ukupan broj životinja na gospodarstvima na kojima je proveden nadzor

 

2. Nesukladnosti s odredbama ovoga Pravilnika

Nesukladna gospodarstva

3. Mjere određene u Dijelu V. ovoga Pravilnika

 

Broj

životinja na koje se mjera odnosi

Broj

gospodarstava na koje se mjera odnosi

1. Ograničenja kretanja pojedinačnih životinja

 

 

2. Ograničenja kretanja svih životinja na gospodarstvu

 

 

3. Neškodljivo uništavanje životinja

 

 

Ukupno