Dopune Sudskog poslovnika

NN 38/2012 (30.3.2012.), Dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

969

Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11 i 130/11) donosim

DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 158/09, 3/11, 34/11, 100/11, 123/11 i 138/11) iza članka 286. dodaje se nova glava XXII i članci 286.a, 286.b, 286.c i 286.d koji glase:

»Glava XXII

POSTUPANJE SUDA S PREDMETIMA POVODOM ZAHTJEVA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Članak 286.a

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku zaprima se u sudskoj pisarnici sukladno odredbama ovog Poslovnika.

Spis povodom zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku osniva se sukladno odredbama ovog Poslovnika kojim se uređuje osnivanje spisa.

Nakon osnivanja i sređivanja spisa sudska pisarnica predaje spis sucu odnosno sudskom savjetniku koji je rasporedom poslova određen za rješavanje tog predmeta.

Članak 286.b

Nakon primitka spisa iz sudske pisarnice, sudac odnosno sudski savjetnik kojemu su predmeti dodijeljeni u rad pregledat će primljene spise, provjerit će postoje li uvjeti za daljnje postupanje te sukladno tome donijeti odgovarajuće odluke.

Ako su ispunjeni uvjeti za daljnje postupanje u predmetu, sudac odnosno sudski savjetnik kojem su predmeti dodijeljeni u rad, zatražit će od suda kod kojeg se vodi postupak ili kod kojeg se nalazi spis zbog kojeg je podnesen zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, dostavu izvješća o stanju predmeta.

Članak 286.c

Izvješće iz stavka 2. članka 286.b sudac odnosno sudski savjetnik kod kojeg se predmet nalazi u radu, dužan je bez odgađanja dostaviti sudu koji je zatražio izvješće.

U izvješću sudac odnosno sudski savjetnik kod kojeg se predmet nalazi u radu dužan je iscrpno izvijestiti o svim radnjama koje su poduzeli sud, stranke i drugi sudionici u postupku, o vremenu kada su radnje poduzete te sve druge podatke koji su od važnosti za tijek postupka kao što su primjerice predmet spora, vrijednost predmeta spora, poštivanje rokova od strane stranaka i drugih sudionika u postupku i odluke suda tijekom postupka.

Ako sudac koji odlučuje o zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku smatra da je radi donošenja odluke potrebno dopuniti izvješće, zatražit će od suda koji je izvješće sastavio ili od suda kod kojeg se spis nalazi, dopunu izvješća s naznakom na koje okolnosti se mora odnositi. Pri tome može zatražiti na najbrži i najprikladniji način i dostavu preslike određenih dijelova spisa ili iznimno cijelog spisa.

Dopunu izvješća iz prethodnog stavka sudac odnosno sudski savjetnik kod kojeg se predmet nalazi u radu dužan je dostaviti bez odgode.

Članak 286.d

Kada sud koji je nadležan odlučivati o zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku zaprimi sve podatke nužne za donošenje odluke dužan je o zahtjevu odlučiti bez odgode.«

Dosadašnje glave XXII do XXXI postaju glave XXIII do XXXII.

Članak 2.

Ove dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/2

Urbroj: 514-02-12-1

Zagreb, 22. ožujka 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.