Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje

NN 38/2012 (30.3.2012.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

970

Na temelju članka 56. stavka 1. alineje 3., a u s vezi s člankom 57. stavkom 1. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07, 84/08, 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UČESTALOSTI UZORKOVANJA TRUPOVA, MLJEVENOG MESA I MESNIH PRIPRAVAKA TE UVJETIMA I NAČINU SMANJENJA BROJA ELEMENTARNIH JEDINICA UZORKA U OBJEKTIMA MANJEG KAPACITETA PROIZVODNJE

Članak 1.

U Pravilniku o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje (»Narodne novine« br. 30/10) u Prilogu 1. B Učestalost uzorkovanja u klaonicama peradi ovisno o kapacitetima proizvodnje, tablica pod nazivom »Tumačenje rezultata« mijenja se i glasi:

Tumačenje rezultata:

BROJLERI, PURE

Zadovoljavajuće

Nezadovoljavajuće

Salmonella spp.

prisutnost ustanovljena u ≤ 3 od 30 ispitivanih uzoraka1 (vrijedi samo za B1)

prisutnost ustanovljena u > 3 od 30 ispitivanih uzoraka (vrijedi samo za B1)

1 Za uzorke u kojima je ustanovljena prisutnost Salmonella spp. izolati sojeva moraju biti dalje serotipizirani u svrhu određivanja serotipova Salmonella Typhimurim i Salmonella Enteritidis kako bi se verificirala sukladnost s mikrobiološkim kriterijem iz točke 1.28. Priloga 1. Poglavlja I. Pravilnika o mikrobiloškim kriterijima za hranu (»Narodne novine« br. 74/08, 156/08, 89/10, 153/11).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/297

Urbroj: 525-09/0502-12-15

Zagreb, 16. ožujka 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.