Odluka o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

NN 38/2012 (30.3.2012.), Odluka o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

980

Na osnovi članka 68. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/11 i 22/12) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 5. sjednici održanoj 26. ožujka 2012. godine uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora i suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU ODNOSNO PROFESIONALNE BOLESTI S OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA

Članak 1.

U Odluci o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (»Narodne novine« broj 1/11, 6/11, 31/11, 78/11 i 153/11) u članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Cijene specifične zdravstvene zaštite u djelatnosti medicine rada za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2012. godinu iskazane su u Tablici 1. kako slijedi:

Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH PREGLEDA – PERIODIČKIH – U ORDINACIJI MEDICINE RADA

R.b.

Šifra pregleda/

postupka

Naziv pregleda/postupka

Cijena u kn

0

1

2

3

1.

MR001

Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme

288,00

2.

MR002

Pregled radnika izloženih električnoj struji

288,00

3.

MR003

Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija

288,00

4.

MR004

Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada

288,00

5.

MR005

Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima

288,00

6.

MR006

Pregled radnika koji rade pod zemljom

288,00

7.

MR007

Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima

288,00

8.

MR008

Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima

288,00

9.

MR009

Pregled radnika izloženih spojevima žive

288,00

10.

MR010

Pregled radnika izloženih manganu

288,00

11.

MR011

Pregled radnika izloženih beriliju

288,00

12.

MR012

Pregled radnika izloženih kromu i niklu

288,00

13.

MR013

Pregled radnika izloženih kadmiju

288,00

14.

MR014

Pregled radnika izloženih arsenu

288,00

15.

MR015

Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora

288,00

16.

MR016

Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)

288,00

17.

MR017

Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)

288,00

18.

MR018

Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru

288,00

19.

MR019

Pregled radnika izloženih benzenu

288,00

20.

MR020

Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen...., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,…)

288,00

21.

MR021

Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)

288,00

22.

MR022

Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima

288,00

23.

MR023

Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima

288,00

24.

MR024

Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati

288,00

25.

MR025

Pregled radnika izloženih tvrdom metalu

288,00

26.

MR026

Pregled radnika izloženihi organskim prašinama

288,00

27.

MR027

Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav

288,00

28.

MR028

Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu

288,00

29.

MR029

Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima

288,00

30.

MR030

Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima

288,00

31.

MR031

Pregled radnika izloženih citostaticima

288,00

32.

MR032

Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci

288,00

33.

MR033

Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku

288,00

34.

MR034

Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala

288,00

35.

MR035

Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima

288,00

36.

MR036

Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi

288,00

37.

MR037

Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature

288,00

38.

MR038

Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima

288,00

39.

MR039

Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu

288,00

40.

MR040

Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)

288,00

41.

MR041

Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)

288,00

42.

MR042

Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima

288,00

43.

MR043

Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima

288,00

44.

MR044

Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena

135,00

45.

MR045

Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima

288,00

46.

MR046

Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu

288,00

47.

MR047

Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza

288,00

48.

MR048

Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima

288,00

49.

MR049

Pregled radnika koji rade kao čuvari

405,00

50.

MR050

Pregled radnika koji rade kao zaštitari

405,00

51.

MR051

Pregled radnika koji rade kao pirotehničari

405,00

52.

MR052

Pregled radnika pomoraca

256,00

53.

MR053

Pregled radnika ronioca

256,00

54.

MR054

Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi

256,00

55.

MR055

Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti

135,00

56.

MR061

Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti

77,00

57.

MR065

Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

225,00

«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. travnja 2012. godine.

Klasa: 025-04/12-01/37

Urbroj: 338-01-01-12-1

Zagreb, 26. ožujka 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.