Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave

NN 39/2012 (4.4.2012.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1000

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 40. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 22/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: Uprava), nazivi njenih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, djelokrug tih jedinica i način upravljanja njima, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, način planiranja poslova, te druga pitanja od značaja za rad Uprave.

Uz poslove određene ovom Uredbom, unutarnje ustrojstvene jedinice Uprave obavljaju i druge poslove u okviru svojeg djelokruga, utvrđene posebnim zakonom.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo i upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, kao i potreban broj državnih službenika i namještenika, uređuje se na način da Uprava može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su joj zakonom dani u djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.

Upravne i druge stručne poslove iz svoga djelokruga Uprava obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima.

Članak 4.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Središnjeg ureda u Zagrebu, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ravnatelja

2. Sektor za državnu izmjeru

3. Sektor za katastarski sustav

4. Sektor za geoinformacijske sustave

5. Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove

6. Samostalna služba za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala

7. Samostalna služba za kontrolu kvalitete i nadzor

8. Samostalna služba za informacijske i komunikacijske tehnologije

9. Samostalni odjel za unutarnju reviziju.

Članak 5.

Za obavljanje poslova iz djelokruga područnih ureda, ustrojavaju se sljedeći područni uredi:

10. Područni ured za katastar Zagreb za područje Zagrebačke županije

11. Područni ured za katastar Krapina za područje Krapinsko-

-zagorske županije

12. Područni ured za katastar Sisak za područje Sisačko-moslavačke županije

13. Područni ured za katastar Karlovac za područje Karlovačke županije

14. Područni ured za katastar Varaždin za područje Varaždinske županije

15. Područni ured za katastar Koprivnica za područje Koprivničko-križevačke županije

16. Područni ured za katastar Bjelovar za područje Bjelovarsko-

-bilogorske županije

17. Područni ured za katastar Rijeka za područje Primorsko-

-goranske županije

18. Područni ured za katastar Gospić za područje Ličko-senjske županije

19. Područni ured za katastar Virovitica za područje Virovitičko-podravske županije

20. Područni ured za katastar Požega za područje Požeško-slavonske županije

21. Područni ured za katastar Slavonski Brod za područje Brodsko-posavske županije

22. Područni ured za katastar Zadar za područje Zadarske županije

23. Područni ured za katastar Osijek za područje Osječko-baranjske županije

24. Područni ured za katastar Šibenik za područje Šibensko-

-kninske županije

25. Područni ured za katastar Vukovar za područje Vukovarsko-

-srijemske županije

26. Područni ured za katastar Split za područje Splitsko-dalmatinske županije

27. Područni ured za katastar Pula za područje Istarske županije

28. Područni ured za katastar Dubrovnik za područje Dubrovačko-neretvanske županije

29. Područni ured za katastar Čakovec za područje Međimurske županije.

III. DJELOKRUG I USTROJSTVO UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA U SREDIŠNJEM UREDU

1. KABINET RAVNATELJA

Članak 6.

Kabinet ravnatelja obavlja stručne i administrativne poslove za ravnatelja i njegovog zamjenika, protokolarne poslove, poslove praćenja rada i komuniciranja s tijelima državne vlasti, poslove pripreme i obrade materijala i njihove pravodobne dostave Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru, poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Uprave za potrebe ravnatelja i njegovog zamjenika, poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Uprave, poslove u svezi predstavki i pritužbi građana na rad Uprave, poslove u svezi međunarodne suradnje i sudjelovanja u međunarodnim projektima, poslove pripreme, implementacije i praćenja provedbe nacionalnih i regionalnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije, te druge poslove za službene potrebe ravnatelja i njegovog zamjenika.

2. SEKTOR ZA DRŽAVNU IZMJERU

Članak 7.

Sektor za državnu izmjeru obavlja upravne i stručne poslove osnovnih geodetskih radova, topografske izmjere i izrade državnih karata te izmjere i označavanja državne granice na kopnu. Poslovi osnovnih geodetskih radova obuhvaćaju poslove uspostave, održavanja i kontrole polja stalnih točaka geodetske osnove, praćenja i nadzora procesa uvođenja geodetskih datuma na području državne izmjere, obavljanje poslova uspostavljanja i održavanja stalne Global Navigation Satellite System (u daljnjem tekstu: GNSS) – referentne mreže Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: CROPOS), vođenje i održavanje baze podataka stalnih točaka geodetske osnove. Poslovi topografske izmjere i izrade državnih karata obuhvaćaju poslove vezane uz obavljanje topografske izmjere, praćenje i usmjeravanje obavljanja geodetskih radova za posebne potrebe, obavljanje poslova vezanih uz izradu državnih karata te vođenje i održavanje topografskih baza podataka, obavljanje poslova za provedbu fotogrametrijskih snimanja i uporabu fotogrametrijskog materijala. Poslovi izmjere i označavanja državne granice na kopnu obuhvaćaju poslove koji se odnose na obilježavanje, održavanje i obnavljanje državnih granica sa susjednim državama, čiji su Ugovori o državnim granicama ratificirani i poslove pripreme arbitraža, medijacija, koncilijacija i razgraničenja na budućim državnim granicama sa susjednim državama čiji se Ugovori o državnim granicama pripremaju, suradnju s nadležnim tijelima državne uprave u rješavanju graničnih pitanja, istraživanje i prikupljanje potrebne dokumentacije, analiziranje i pripremanje stručnih i tehničkih podloga za pregovore sa susjednim zemljama, pripremanje, sklapanje i provođenje izvršavanja međunarodnih ugovora o razgraničenju i utvrđivanju granične crte, obavljanje stručnih i tehničkih poslova za potrebe rada savjeta za granicu Vlade Republike Hrvatske. Sektor priprema stručna mišljenja i rješenja za izradu zakonskih i provedbenih propisa iz svog djelokruga te daje stručne upute za njihovu provedbu, sudjeluje u izradi stručnih podloga za zaključivanje bilateralnih ugovora o prekograničnoj suradnji i razmjeni podataka. Sektor vodi razvojno-istraživačke projekte i obavlja aktivnosti međunarodne suradnje vezane uz djelokrug rada Sektora, izrađuje godišnji plan rada i izvješće, izrađuje godišnje i višegodišnje programe iz svoga djelokruga u koordinaciji s ostalim Sektorima.

U Sektoru za državnu izmjeru, ustrojavaju se:

2.1. Služba osnovnih geodetskih radova

2.2. Služba za topografsku izmjeru i državne karte

2.3. Služba državne granice.

2.1. Služba osnovnih geodetskih radova

Članak 8.

Služba osnovnih geodetskih radova obavlja upravne i stručne poslove na uspostavi i održavanju položajne, visinske i gravimetrijske mreže, kao i poslove geomagnetske izmjere, obavlja kontrolu polja stalnih točaka geodetske osnove, određuje parametre transformacije između službenih i povijesnih referentnih sustava te prati i nadzire proces uvođenja novih geodetskih datuma u praktičnu uporabu na području državne izmjere, obavlja poslove uspostave i održavanja stalne GNSS-referentne mreže Republike Hrvatske (CROPOS) za potrebe državne izmjere, katastra nekretnina, navigacije i ostalih prostorno-informacijskih sustava, obavlja poslove vezane uz vođenje i održavanje baze podataka stalnih točaka geodetske osnove i web-servisa za izdavanje podataka putem interneta, obavlja stručni nadzor nad izvođenjem radova iz područja osnovnih geodetskih radova, priprema stručna mišljenja i nacrte zakonskih i provedbenih propisa te daje stručne upute za njihovu provedbu, sudjeluje u izradi stručnih podloga vezanih za bilateralnu i međunarodnu suradnju i razmjenu podataka iz područja osnovnih geodetskih radova. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Službe, sudjeluje u izradi višegodišnjih programa, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu Službe, izrađuje planove cjeloživotnog stručnog usavršavanja djelatnika za specijalističke poslove iz djelokruga Službe.

U Službi osnovnih geodetskih radova, ustrojavaju se:

2.1.1. Odjel za geodetske mreže

2.1.2. Odjel za CROPOS.

2.1.1. Odjel za geodetske mreže

Članak 9.

Odjel za geodetske mreže obavlja poslove na uspostavi i održavanju položajne, visinske i gravimetrijske mreže, kao i poslove geomagnetske izmjere za potrebe službene kartografije, obavlja kontrolu polja stalnih točaka geodetske osnove, određuje parametre transformacije između službenih i povijesnih referentnih sustava (položajnog, visinskog i gravimetrijskog) te prati i nadzire proces uvođenja novih geodetskih datuma na području državne izmjere, obavlja poslove revizije i obnove stalnih točaka geodetske osnove, obavlja poslove vezane uz vođenje i održavanje baze podataka stalnih točaka geodetske osnove i web-servisa za izdavanje podataka putem interneta, obavlja stručni nadzor nad izvođenjem radova iz djelokruga Odjela, sudjeluje u pripremi stručnih mišljenja i izradi nacrta zakonskih i provedbenih propisa iz nadležnosti Odjela, kao i stručnih uputa za njihovu provedbu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu Odjela.

2.1.2. Odjel za CROPOS

Članak 10.

Odjel za CROPOS obavlja poslove uspostave i održavanja stalne GNSS-referentne mreže Republike Hrvatske (CROPOS) za potrebe državne izmjere, katastra nekretnina, navigacije i ostalih prostorno-informacijskih sustava, izrađuje provedbene propise koji reguliraju prava i obveze korisnika za korištenje CROPOS sustava, vodi registraciju korisnika te prati i obračunava korištenje sustava, osigurava podršku korisnicima sustava, izrađuje i provodi programe za edukaciju i informiranje korisnika, izrađuje izvješća i analize o radu i korištenju sustava, obavlja stručne i tehničke poslove vezane za prekograničnu suradnju i razmjenu podataka referentnih stanica sa istovrsnim sustavima susjednih država, provodi redovnu kontrolu kvalitete podataka i usluga CROPOS sustava, osigurava sistemsku i komunikacijsku podršku sustava i otklanjanje kvarova, izrađuje planove održavanja sustava, sudjeluje u pripremi stručnih mišljenja i izradi nacrta zakonskih i provedbenih propisa iz nadležnosti Odjela, kao i stručnih uputa za njihovu provedbu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu Odjela.

2.2. Služba za topografsku izmjeru i državne karte

Članak 11.

Služba za topografsku izmjeru i državne karte obuhvaća upravne i stručne poslove vezane uz obavljanje poslova topografske izmjere, praćenje i usmjeravanje obavljanja geodetskih radova za posebne potrebe, obavljanje upravnih i stručnih poslova vezanih uz izradu državnih karata te vođenje i održavanje topografskih baza podataka, provedbu fotogrametrijskih snimanja i uporabu fotogrametrijskog materijala, vođenje dokumentacije vezane uz provedbu fotogrametrijskih snimanja i uporabu fotogrametrijskog materijala, pripremanje stručnih mišljenja i rješenja za izradu zakonskih i provedbenih propisa te davanje stručnih uputa za njihovu provedbu, sudjelovanje u izradi stručnih podloga vezanih za bilateralnu i međunarodnu suradnju i razmjenu podataka iz područja topografske izmjere i državnih karata. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Službe, sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih programa, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu Službe, izrađuje planove cjeloživotnog stručnog usavršavanja djelatnika za specijalističke poslove iz djelokruga Službe.

U Službi za topografsku izmjeru i državne karte, ustrojavaju se:

2.2.1. Odjel kartografije

2.2.2. Odjel fotogrametrije

2.2.3. Odjel topografskih baza podataka.

2.2.1. Odjel kartografije

Članak 12.

Odjel kartografije priprema i koordinira provođenje topografske izmjere, obavlja poslove planiranja, provedbe i izrade službenih državnih karata i digitalnog modela reljefa te poslove koji su vezani uz ažuriranje službenih državnih karata i digitalnog modela reljefa, obavlja poslove izdavanja službenih državnih karata i digitalnog modela reljefa po posebnim zahtjevima, organizira i obavlja poslove vektorizacije Hrvatske osnovne karte, obavlja stručni nadzor nad izvođenjem radova iz područja kartografije, arhivira i pohranjuje tehničku dokumentaciju te isporučuje službene podloge iz svoga djelokruga ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za arhivu i konverziju podataka, izrađuje i održava zbirke kartografskih znakova svih mjerila, sudjeluje u pripremi stručnih mišljenja i izradi nacrta zakonskih i provedbenih propisa iz djelokruga Odjela, kao i stručnih uputa za njihovu provedbu. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu Odjela.

2.2.2. Odjel fotogrametrije

Članak 13.

Odjel fotogrametrije obavlja poslove planiranja, provedbe i dokumentiranja fotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata, izdaje odobrenja za snimanja iz zraka, sudjeluje u komisijskom pregledu zračnih snimaka, obavlja stručni nadzor nad izvođenjem radova iz područja fotogrametrije, obavlja ovjeru zaprimljenog fotomaterijala te pohranjuje klasificirane podatke i brine o informacijskoj sigurnosti. Po posebnim zahtjevima priprema i izdaje fotomaterijal, pribavlja satelitske scene, izdaje odobrenja za korištenje aerofotogrametrijskih materijala te vodi evidenciju aerofotogrametrijskih snimanja, obavlja poslove izdavanja podataka službenih ortofotokarata po posebnim zahtjevima, arhivira i pohranjuje tehničku dokumentaciju te isporučuje službene podloge iz svoga djelokruga ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za arhivu i konverziju podataka, sudjeluje u pripremi stručnih mišljenja i izradi nacrta zakonskih i provedbenih propisa iz djelokruga Odjela, kao i stručnih uputa za njihovu provedbu. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu Odjela.

2.2.3. Odjel topografskih baza podataka

Članak 14.

Odjel topografskih baza podataka uspostavlja, vodi i održava temeljnu topografsku bazu podataka i druge kartografske baze podataka, pruža podršku pri izradi službenih državnih karata, vodi i održava bazu digitalnog modela reljefa, vodi i održava bazu podataka fotogrametrijskih proizvoda, obavlja poslove homogenizacije vektorskih podataka u okviru uspostave topografskih baza podataka, obavlja stručni nadzor nad izvođenjem radova iz područja topografskih baza podataka, a po posebnim zahtjevima priprema i izdaje podatke iz topografskih baza podataka, sudjeluje u pripremi stručnih mišljenja i izradi nacrta zakonskih i provedbenih propisa iz djelokruga Odjela, kao i stručnih uputa za njihovu provedbu. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu Odjela.

2.3. Služba državne granice

Članak 15.

Služba državne granice obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na demarkaciju-obilježavanje, održavanje i obnavljanje državnih granica sa susjednim državama, čiji su Ugovori o državnim granicama ratificirani i poslove pripreme arbitraža, medijacija, koncilijacija i razgraničenja-delimitacije na budućim državnim granicama sa susjednim državama čiji se Ugovori o državnim granicama pripremaju, obavlja poslove vezane za postavljanje i održavanje obavijesnih ploča »Državna granica«, koje upozoravaju na približavanje graničnoj crti, obavlja poslove vođenja i održavanja baze podataka državne granice, obavlja poslove i zadatke koji se odnose na pripremanje stajališta Republike Hrvatske u postupku pred Arbitražnim sudovima, koji će odlučivati o sporu o granici što se odnosi na oblikovanje stajališta o granici na kopnu, obavlja poslove i zadaće u svezi s međunarodnopravnim aspektima državne granice, obavlja poslove i zadaće koji su posebnim propisom stavljeni u nadležnost Komisije za granice Vlade Republike Hrvatske, surađuje s nadležnim tijelima državne uprave u rješavanju graničnih pitanja, istražuje i prikuplja potrebnu dokumentaciju, analizira i priprema stručne i tehničke podloge (karte i kartografske prikaze nastale na temelju podataka iz službenih evidencija Državne geodetske uprave, koji se čuvaju i ažuriraju u Bazi podataka državne granice, Središnjeg registra prostornih jedinica, Baze digitalnog katastarskog plana, Repozitoriju katastarskih podataka, Temeljne topografske baze i Baze digitalnog ortofota te Baze digitalnog modela reljefa), za pregovore sa susjednim zemljama, koje vode mješovita ili međudržavna povjerenstva, priprema sklapanje i provodi izvršavanje međunarodnih ugovora o razgraničenju i utvrđivanju granične crte, obavlja stručne i tehničke poslove za potrebe rada Savjeta za granice Vlade Republike Hrvatske. Međudržavnim ugovorima propisane su obveze i aktivnosti, koje su države supotpisnice obvezne provoditi na održavanju graničnih oznaka, graničnih prosjeka i granične dokumentacije kao i troslojna hijerarhija ustroja diplomatskih, stručnih i radnih mješovitih skupina, koje svaka u svom djelokrugu izvršavaju radove na terenu, uredu kroz izradu i ažuriranje granične dokumentacije te pripremu dokumentacije za verifikaciju od strane mješovite diplomatske komisije, čiji se dokumenti šalju Vladama dviju država na potvrđivanje. Priprema stručna mišljenja i rješenja za izradu zakonskih i provedbenih propisa, daje stručne upute za njihovu provedbu, priprema stručne podloge i sudjeluje u izradbi upita i stručnih mišljenja za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Službe, sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih programa, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu Službe, izrađuje planove cjeloživotnog stručnog usavršavanja djelatnika za specijalističke poslove iz djelokruga Službe.

3. SEKTOR ZA KATASTARSKI SUSTAV

Članak 16.

Sektor za katastarski sustav prati i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, katastra vodova, registra prostornih jedinica i provođenja komasacija i ostalih zahvata u prostoru, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz svoga djelokruga te daje stručne naputke, mišljenja i objašnjenja za provedbu tih propisa, izrađuje prijedloge višegodišnjih i godišnjih programa iz svoga djelokruga u koordinaciji s ostalim sektorima, priprema i provodi katastarske izmjere, ovjerava geodetske elaborate katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, vodi središnji registar prostornih jedinica, vodi evidencije koje se odnose na katastarsku izmjeru, katastarske operate i katastar vodova, organizira izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom i stavljanje u primjenu novih katastarskih operata, organizira i provodi posebne registracijske projekte, provodi standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih postupaka, radova i usluga, koordinira održavanje katastarskih operata u područnim uredima za katastar, organizira preuzimanje dijelova katastarskog operata u odgovarajuće baze podataka, brine o radu baza podataka iz njegove nadležnosti i Preglednika katastarskih podataka, organizira provođenje postupaka homogenizacije katastarskog plana, obavlja poslove vezane uz zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, rješava upravne stvari u drugom stupnju, provodi upravni i stručni nadzor nad radom područnih ureda za katastar i njihovih ispostava, provodi inspekcijski nadzor nad poslovima koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti i geodetskim poslovima u lokalnoj samoupravi te izrađuje godišnji plan rada Sektora i izvješće o njegovom raduU Sektoru za katastarski sustav, ustrojavaju se:

3.1. Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata

3.2. Služba za posebne registre i registracijske projekte

3.3. Služba za održavanje katastarskih operata i zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

3.4. Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju.

3.1. Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata

Članak 17.

Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata prati i analizira stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, provođenja komasacija i drugih zahvata u prostoru u okviru kojih se provodi osnivanje katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje se odnose na izradbu katastarskih operata, priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe provođenja katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbe katastarskih operata, obavlja poslove vezane uz određivanje katastarskih prostornih jedinica, priprema, predlaže i provodi programe prikupljanja i obrađivanja podataka o načinu uporabe zemljišta, provodi nadzor nad provedbom katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbom katastarskih elaborata, organizira i nadzire izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, brine o programskim rješenjima za izlaganje katastarskih podataka, izrađuje nacrte akata kojima se katastarski operati stavljaju u primjenu, brine o nesmetanom preuzimanju dijelova katastarskih operata u odgovarajuće baze podataka, vodi evidenciju o katastarskim operatima, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svoga područja, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra nekretnina, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke za provođenje katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbu katastarskih elaborata, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Službe, sudjeluje u ugovaranju radova i usluga iz djelokruga rada Službe koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti te izrađuje godišnji plan rada Službe i izvješće o njezinom radu.

U Službi katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata, ustrojavaju se:

3.1.1. Odjel katastarskih izmjera

3.1.2. Odjel za izradbu katastarskih operata.

3.1.1. Odjel katastarskih izmjera

Članak 18.

Odjel katastarskih izmjera priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe provođenja katastarskih izmjera, tehničkih reambulacija i klasificiranja zemljišta, izrađuje nacrte akata kojima se određuju područja i imena katastarskih općina i katastarskih područja na moru, prati i analizira stanje na provođenju komasacija i drugih zahvata u prostoru u okviru kojih se provodi osnivanje katastra nekretnina i klasificiranje zemljišta, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, sudjeluje u ugovaranju radova i usluga na katastarskim izmjerama i tehničkim reambulacijama te ugovaranju izradbe katastarskih elaborata u sklopu komasacijskih i drugih postupaka, provodi nadzor nad izvođenjem katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbom katastarskih elaborata, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, preuzima i ovjerava katastarske elaborate i vodi evidenciju izrađenih katastarskih elaborata, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svoga područja, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra nekretnina, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke za provođenje katastarskih izmjera, tehničkih reambulacija, klasificiranje zemljišta i izradbu odgovarajućih elaborata te izrađuje godišnji plan rada Odjela i izvješće o njegovom radu.

3.1.2. Odjel za izradbu katastarskih operata

Članak 19.

Odjel za izradbu katastarskih operata priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe izradbe katastarskih operata, prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, provođenja komasacija i drugih zahvata u prostoru u okviru kojih se provodi osnivanje katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje se odnose na izradbu katastarskih operata, organizira i nadzire izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, brine o programskim rješenjima za izlaganje katastarskih podataka, izrađuje nacrte akata kojima se katastarski operati stavljaju u primjenu, brine o nesmetanom preuzimanju dijelova katastarskih operata u odgovarajuće baze podataka, vodi evidenciju o katastarskim operatima, priprema podatke za ugovaranje radova i usluga na realizaciji programa iz nadležnosti Odjela te sudjeluje u ugovaranju tih radova i usluga, sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na katastarske operate, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke za primjenu tih propisa te izrađuje godišnji plan rada Odjela i izvješće o njegovom radu.

3.2. Služba za posebne registre i registracijske projekte

Članak 20.

Služba za posebne registre i registracijske projekte predlaže godišnje i višegodišnje programe uvođenja registra prostornih jedinica, prati, analizira i nadzire stanje na području registra prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, predlaže mjere za unaprjeđenje ovih evidencija, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Službe, sudjeluje u ugovaranju radova i usluga iz djelokruga rada Službe koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svoga područja, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz oblasti registra prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva i sudjeluje u izradbi tih propisa, izrađuje nacrte akata kojima se područni registri prostornih jedinica stavljaju u primjenu, vodi središnji registar prostornih jedinica, provodi stručni nadzor nad održavanjem područnih registara prostornih jedinica, prati, analizira, nadzire i predlaže mjere za unaprjeđenje katastra vodova, provodi stručni nadzor nad izradbom i održavanjem katastra vodova, priprema stručne podloge za izradbu zakonskih i drugih propisa iz oblasti katastra vodova, te daje stručna tumačenja, mišljenja i naputke za primjenu propisa koji se odnose na katastar vodova, organizira i usmjerava posebne registracijske projekte kojima se poboljšavaju i unaprjeđuju katastarski operati i stanje podataka u njima, prati i analizira stanje na području standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama predlaže mjere i izrađuje nacrte akata za provedbu standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga te izrađuje godišnji plan rada Službe i izvješće o njezinom radu.

U Službi za posebne registre i registracijske projekte, ustrojavaju se:

3.2.1. Odjel za posebne registre

3.2.2. Odjel za posebne registracijske projekte.

3.2.1. Odjel za posebne registre

Članak 21.

Odjel za posebne registre priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe uvođenja registra prostornih jedinica i njegovog podizanja na višu tehnološku razinu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, sudjeluje u ugovaranju radova na uvođenju registra prostornih jedinica, sudjeluje u nadzoru nad izvođenjem tih radova, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svog područja, prati, analizira i nadzire stanje na području registra prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra vodova, izrađuje nacrte akata kojima se područni registri prostornih jedinica stavljaju u primjenu, vodi središnji registar prostornih jedinica, provodi stručni nadzor nad održavanjem područnih registara prostornih jedinica, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz oblasti registra prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva i sudjeluje u izradbi tih propisa, prati, analizira, nadzire i predlaže mjere za unaprjeđenje katastra vodova, provodi stručni nadzor nad izradbom i održavanjem katastra vodova, priprema stručne podloge za izradbu zakonskih i drugih propisa iz oblasti katastra vodova, daje stručna tumačenja, mišljenja i naputke za primjenu propisa koji se odnose na katastar vodova te izrađuje godišnji plan rada Odjela i izvješće o njegovom radu.

3.2.2. Odjel za posebne registracijske projekte

Članak 22.

Odjel za posebne registracijske projekte priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe za provedbu posebnih registracijskih projekta te standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, predlaže organizira i usmjerava posebne registracijske projekte kojima se poboljšavaju i unaprjeđuju katastarski operati i stanje podataka u njima, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra zemljišta, katastra nekretnina i katastra vodova, prati i analizira stanje na području standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama predlaže mjere i izrađuje nacrte akata za standardizaciju i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema nacrte tehničkih specifikacija iz područja katastra zemljišta, katastra nekretnina i katastra vodova te izrađuje godišnji plan rada Odjela i izvješće o njegovom radu.

3.3. Služba za održavanje katastarskih operata i zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

Članak 23.

Služba za održavanje katastarskih operata i zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje se odnose na održavanje katastarskih operata te mjere koje proizlaze iz primjene programskih rješenja za vođenje ZIS-a, sudjeluje u programiranju i koordiniranju poslova na održavanju katastarskih operata u područnim uredima za katastar, koordinira i programira poslove vezane uz povećanje učinkovitosti održavanja katastarskih operata, sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na katastarske operate, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke za primjenu tih propisa, prati predlaganje i donošenje ostalih propisa koji utječu na katastarska postupanja te daje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane uz mogućnost primjene predloženih propisa ili potrebe za mijenjanje modela podataka i poslovnih procesa u održavanju katastarskih operata i u ZIS-u, vodi i održava konceptualni model katastarskih podataka u ZIS-u, predlaže načine upravljanja katastarskim informacijama i načine izdavanja podataka iz ZIS-a, vodi evidenciju poslovnih procesa koje u ZIS-u obavljaju područni uredi za katastar te predlaže promjene i restrukturiranje tih procesa, priprema načela za standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih postupaka koji se odvijaju u ZIS-u, obavlja koordinaciju vođenja i upravljanja ZIS-om s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva pravosuđa, organizira i nadzire migraciju katastarskih podataka u i iz ZIS-a, predlaže i usmjerava edukaciju vezanu uz rad u ZIS-u, obavlja poslove vezane uz funkcioniranje Preglednika katastarskih podataka, provodi poslove vezane uz uvođenje standardnog programskog rješenja za održavanje katastarskog plana do njegovog prevođenja u ZIS, obavlja poslove vezane uz baze podataka digitalnog katastarskog plana u Središnjem uredu, obavlja poslove vezane uz programiranje i provođenje homogenizacije katastarskog plana i prevođenja katastarskog plana u državni koordinatni sustav, priprema podatke za ugovaranje radova i usluga na realizaciji programa iz nadležnosti Službe te sudjeluje u ugovaranju tih radova i usluga te izrađuje godišnji plan rada Službe i izvješće o njezinom radu.

U Službi za održavanje katastarskih operata i zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), ustrojavaju se:

3.3.1. Odjel za održavanje katastarskih operata

3.3.2. Odjel za zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

3.3.1. Odjel za održavanje katastarskih operata

Članak 24.

Odjel za održavanje katastarskih operata prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje se odnose na održavanje popisno-knjižnog dijela katastarskih operata te koje se odnose na izradu, vođenje, održavanje i poboljšavanje katastarskog plana, brine o nesmetanom preuzimanju dijelova katastarskih operata u odgovarajuće baze podataka, vodi evidencije vezane uz obavljanje poslova na održavanju katastarskih operata u područnim uredima za katastar, sudjeluje u programiranju i koordiniranju poslova na održavanju katastarskih operata u područnim uredima za katastar, koordinira i programira poslove vezane uz povećanje učinkovitosti održavanja katastarskih operata, obavlja poslove vezane uz funkcioniranje Preglednika katastarskih podataka, vodi evidenciju o stanju katastarskog plana, provodi poslove vezane uz uvođenje standardnog programskog rješenja za održavanje katastarskog plana do njegovog prevođenja u zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, obavlja poslove vezane uz baze podataka digitalnog katastarskog plana u Središnjem uredu, obavlja poslove vezane uz programiranje, provođenje i nadzor homogenizacije katastarskog plana i prevođenja katastarskog plana u državni koordinatni sustav, priprema podatke za ugovaranje radova i usluga na realizaciji programa iz nadležnosti Odjela te sudjeluje u ugovaranju tih radova i usluga, sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na katastarske operate i njihovo održavanje, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke za primjenu tih propisa, prati predlaganje i donošenje ostalih propisa koji utječu na katastarska postupanja te daje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane uz mogućnost primjene predloženih propisa ili potrebe za mijenjanje modela podataka i poslovnih procesa u održavanju katastarskih operata te izrađuje godišnji plan rada Odjela i izvješće o njegovom radu.

3.3.2. Odjel za zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

Članak 25.

Odjel za zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) prati i analizira stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra, prati predlaganje i donošenje propisa koji utječu na upravljanje katastarskim informacijama i modelima katastarskih podataka te katastarska postupanja, daje nacrte prijedloga, primjedbi i sugestija vezanih uz mogućnost primjene predloženih propisa ili potrebu za mijenjanje modela podataka i poslovnih procesa u ZIS-u, vodi i održava konceptualni model katastarskih podataka u ZIS-u kao glavno komunikacijsko sredstvo za održavanje i mijenjanje sadržaja katastarskih podataka, vodi evidenciju poslovnih procesa koje u ZIS-u obavljaju područni uredi za katastar te predlaže promjene i restrukturiranje tih procesa, predlaže načine upravljanja katastarskim informacijama i načine izdavanje podataka iz ZIS-a, priprema načela za standardizaciju i normiranje geodetski katastarskih postupaka koji se odvijaju u ZIS-u a odnose se na tehničke specifikcije i postupovno normiranje, sudjeluje u koordinaciji vođenja i upravljanja ZIS-om s nadležnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva pravosuđa, organizira i nadzire migraciju katastarskih podataka u i iz ZIS-a, sudjeluje u predlaganju edukacije vezanu uz rad u ZIS-a, daje izvješća o pokazateljima rada u ZIS-u te izrađuje godišnji plan rada Odjela i izvješće o njegovom radu.

3.4. Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju

Članak 26.

Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, obavljanja geodetske djelatnosti i provođenju geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje proizlaze iz potreba uočenih u drugostupanjskim postupanjima i provedenim nadzorima, rješava u drugom stupnju povodom žalbi na prvostupanjska rješenja u održavanju katastra zemljišta i katastra nekretnina, žalbi na rješenja izjavljena u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, te žalbi na rješenja o određivanju kućnih brojeva, donosi rješenja u osobitim slučajevima poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja, sudjeluje u izradi očitovanja na predstavke, pritužbe i prigovore koje se podnose Središnjem uredu, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja upravnog i stručnog nadzora nad radom područnih ureda za katastar, vodi evidenciju obavljenih upravnih i stručnih nadzora, obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću, načinom rada te uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju geodetsku djelatnost, kao i nadzor nad obavljanjem geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja inspekcijskog nadzora, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, vodi očevidnik o radu geodetske inspekcije, izrađuje upute za rad geodetskih inspektora, surađuje s inspekcijskim službama u drugim tijelima državne uprave, priprema prijedloge za oduzimanje suglasnosti ovlaštenim osobama koje ne ispunjavaju propisane uvjete, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra, obavljanja geodetske djelatnosti te obavljanja geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, sudjeluje u izradbi tih propisa, priprema prijedloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke vezane uz primjenu tih propisa te izrađuje godišnji plan rada Službe i izvješće o njezinom radu.

U Službi za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju, ustrojavaju se:

3.4.1. Odjel za postupanja u drugom stupnju i nadzor

3.4.2. Odjel geodetske inspekcije.

3.4.1. Odjel za postupanja u drugom stupnju i nadzor

Članak 27.

Odjel za postupanja u drugom stupnju i nadzor prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje proizlaze iz potreba uočenih u drugostupanjskim postupanjima i provedenim upravnim i stručnim nadzorima nad radom područnih ureda za katastar, rješava u drugom stupnju povodom žalbi na prvostupanjska rješenja u održavanju katastra zemljišta i katastra nekretnina, žalbi na rješenja izjavljena u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, te žalbi na rješenja o određivanju kućnih brojeva, donosi rješenja u osobitim slučajevima poništenja, ukidanja i mijenjanja rješenja, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja upravnog i stručnog nadzora nad radom područnih ureda za katastar, vodi evidenciju obavljenih upravnih i stručnih nadzora, sudjeluje u izradi očitovanja na predstavke, pritužbe i prigovore koje se podnose Središnjem uredu, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra, sudjeluje u izradbi tih propisa, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i naputke vezane uz primjenu tih propisa te izrađuje godišnji plan rada Odjela i izvješće o njegovom radu.

3.4.2. Odjel geodetske inspekcije

Članak 28.

Odjel geodetske inspekcije prati i analizira stanje u području obavljanja geodetske djelatnosti i provođenju geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću, načinom rada te uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju geodetsku djelatnost, kao i nadzor nad obavljanjem geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja inspekcijskog nadzora, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, vodi očevidnik o radu geodetske inspekcije, izrađuje upute za rad geodetskih inspektora, priprema stručne podloge i stručna mišljenja vezana uz poslove iz nadležnosti Odjela, surađuje s inspekcijskim službama u drugim tijelima državne uprave, priprema prijedloge za oduzimanje suglasnosti ovlaštenim osobama koje ne ispunjavaju propisane uvjete te izrađuje godišnji plan rada Odjela i izvješće o njegovom radu.

4. SEKTOR ZA GEOINFORMACIJSKE SUSTAVE

Članak 29.

Sektor za geoinformacijske sustave obavlja upravne, stručne, razvojne i koordinacijske poslove Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (u daljnjem tekstu: NIPP), poslove prikupljanja, pohrane i distribucije prostornih podataka, servisa i standardiziranih gotovih proizvoda Uprave te njihovo arhiviranje. Sektor koordinira rad tijela NIPP-a, koordinira provedbe njihovih odluka, obavlja poslove nacionalne Infrastructure for Spatial Information in the Europe (INSPIRE) kontakt točke, prati implementaciju INSPIRE direktive u Europskoj uniji i obaveza koje iz nje proizlaze na nacionalnom nivou, koordinira aktivnosti institucija glede njene implementacije u Republici Hrvatskoj, podupire pripremu podzakonskih akata za njenu implementaciju u nacionalno zakonodavstvo, razvija i koordinira politiku pristupa, razmjene i korištenja prostornih podataka u okviru NIPP-a, prati razvoj infrastrukture prostornih podataka u drugim tijelima, institucijama i gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj, prati razvoj u području informacija javnog sektora, priprema i provodi programe informiranja i edukacije o NIPP-u, obavlja upravne, stručne i razvojne poslove geoinformacijskih sustava, razvija i održava geoportal Uprave i NIPP-a, osigurava povezanost geoportala NIPP-a i europskog INSPIRE geoportala, radi na povezivanju geoportala i servisa na nacionalnoj i međunarodnoj razini, radi na unaprjeđenju poslovnih procesa, tehničke, tehnološke i procesne podrške razvoju, unaprjeđenju informacijskog sustava, planira i radi na uspostavi, održavanju, razvoju i koordiniranju servisa Uprave, osigurava pristup informacijskom sustavu, osigurava pouzdanu i sigurnu pohranu podataka Uprave, prikuplja, pohranjuje, distribuira i arhivira službene podatke, servise i proizvode Uprave, zaprima i obrađuje zahtjeve/narudžbe korisnika za izdavanjem prostornih podataka i proizvoda korisnicima izvan Uprave, vodi spremište gotovih proizvoda i evidenciju svih raspoloživih prostornih podataka, servisa i proizvoda, vodi arhivu Uprave i konverziju podataka, upravlja organizacijsko-tehnološkim sustavima za arhivu i konverziju podataka, proučava, prati i nadzire primjenu domaćih i međunarodnih normi u području računalnih interoperabilnih procesa prostornih informacija, informatičke sigurnosti, informatičke tehnologije i prostornih informacija, vodi evidenciju geografskih imena, ustrojava i vodi knjižnicu Uprave, vodi razvojno-istraživačke projekte i obavlja aktivnosti međunarodne suradnje vezane uz djelokrug rada Sektora, izrađuje godišnje i višegodišnje programe iz svoga djelokruga u koordinaciji s ostalim sektorima, izrađuje godišnji plan rada i godišnje izvješće Sektora.

U Sektoru za geoinformacijske sustave, ustrojavaju se:

4.1. Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)

4.2. Služba prostornih podataka, servisa i arhiva.

4.1. Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)

Članak 30.

Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP) obavlja upravne, stručne, razvojne i koordinacijske poslove NIPP-a i razvoja geoinformacijskih sustava Uprave. Služba koordinira rad tijela NIPP-a, prvenstveno Vijeća, Odbora i radnih skupina NIPP-a, koordinira provedbu njihovih odluka, izrađuje nacionalno izvješće, radi na povezivanju geoportala NIPP-a s INSPIRE geoportalom i obavlja i druge poslove nacionalne INSPIRE kontakt točke, koordinira aktivnosti na nacionalnom nivou s obzirom na sadržaj i dinamiku zahtjeva implementacije INSPIRE direktive u Europskoj uniji, prati i primjenjuje regulativu Europske unije u području svoje djelatnosti, prati razvoj područja informacija javnog sektora na europskoj i nacionalnoj razini, koordinira aktivnosti hrvatskih institucija s obzirom na implementaciju INSPIRE direktive u Republici Hrvatskoj, podupire pripremu podzakonskih akata za njenu implementaciju u nacionalno zakonodavstvo, razvija i koordinira politiku pristupa, razmjene i korištenja prostornih podataka u okviru NIPP-a, prati razvoj infrastrukture prostornih podataka u drugim tijelima, institucijama i gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj, priprema i provodi programe informiranja i edukacije o NIPP-u, obavlja poslove razvoja geoinformacijskih sustava Uprave, razvija i održava geoportal Uprave i NIPP-a, osigurava povezanost geoportala NIPP-a i europskog INSPIRE geoportala, radi na unaprjeđenju poslovnih procesa, tehničke, tehnološke i procesne podrške razvoju, unaprjeđenju informacijskog sustava, planira i radi na uspostavi, održavanju, razvoju i koordiniranju servisa Uprave, osigurava pristup informacijskom sustavu, osigurava pouzdanu i sigurnu pohranu podataka, upravlja povjeravanjem informatičko-komunikacijskih poslova vanjskim suradnicima te prati i podupire njihov rad, prati, uvodi i nadzire primjenu normi na nacionalnom i međunarodnom nivou u području svoje djelatnosti, a naročito normi, specifikacija i provedbenih pravila Hrvatskog zavoda za norme (HZN), International Organization for Standardization (ISO), European Committee for Standardization (CEN), Open Geospatial Consortiuma (OGC), Infrastructure for Spatial Information in the Europe (INSPIRE). Služba vodi razvojno-istraživačke projekte, izrađuje planove cjeloživotnog stručnog usavršavanja djelatnika za specijalističke poslove iz djelokruga Službe, obavlja aktivnosti međunarodne suradnje vezane uz djelokrug rada Sektora, izrađuje izvješća i programe rada iz područja svoje djelatnosti.

U Službi za nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP), ustrojavaju se:

4.1.1. Odjel za koordinaciju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)

4.1.2. Odjel razvoja geoinformacijskih sustava.

4.1.1. Odjel za koordinaciju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)

Članak 31.

Odjel za koordinaciju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) obavlja upravne, stručne, razvojne i koordinacijske poslove Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP). Odjel koordinira rad Vijeća, Odbora i radnih skupina NIPP-a, daje smjernice za izradu njihovog plana rada, daje organizacijsku i logističku podršku njihovom radu, radi na koordiniranju provedbi njihovih odluka, izrađuje nacionalno izvješće i obavlja i druge poslove nacionalne INSPIRE kontakt točke, aktivno prati zahtjeve Europske unije s obzirom na sadržaj i dinamiku implementacije INSPIRE direktive na nacionalnoj razini i koordinira njihovo rješavanje i implementaciju, prati i primjenjuje propise, direktive, strategije i programe razvoja te ostalu regulativu Europske unije u području svoje djelatnosti, prati razvoj područja informacija javnog sektora na europskoj i nacionalnoj razini, potiče i koordinira aktivnosti hrvatskih institucija u svezi implementaciju INSPIRE direktive u Republici Hrvatskoj, podupire i koordinira pripremu podzakonskih akata prilikom njene implementacije u nacionalno zakonodavstvo, koordinira politiku upravljanja pravima pristupa, razmjene i korištenja prostornih podataka u okviru NIPP-a na Europskom i nacionalnom nivou, prati razvoj infrastrukture prostornih podataka u drugim tijelima, institucijama i gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj, priprema i provodi programe informiranja i edukacije o NIPP-u, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu.

4.1.2. Odjel razvoja geoinformacijskih sustava

Članak 32.

Odjel razvoja geoinformacijskih sustava obavlja upravne, stručne, razvojne i koordinacijske poslove razvoja geoinformacijskih sustava Uprave. Odjel razvija i održava geoportal Uprave i NIPP-a, prati INSPIRE zahtjeve na europskoj razini te osigurava povezanost geoportala NIPP-a i europskog INSPIRE geoportala s obzirom na sadržaj i dinamiku zahtjeva na nacionalnoj i europskoj razini, radi na uspostavi servisa metapodataka, pruža podršku korištenja podataka geoportala, vodi brigu i unaprjeđuje informatičku opremu računalnog centra, koordinira razvoj poslovnih procesa vezanih za računalni centar, izrađuje poslovna i specijalistička programska rješenja, izrađuje detaljne specifikacije informatičke i komunikacijske opreme, radi na tehničkoj, tehnološkoj i procesnoj podršci razvoja poslovnih procesa, radi na planiranju, koordinaciji, uspostavi i održavanju servisa Uprave, koordinira pristup informacijskom sustavu, radi na pohrani podataka, upravlja povjeravanjem informatičko-komunikacijskih poslova vanjskim suradnicima te prati i podupire njihov rad, prati, uvodi i nadzire primjenu normi na nacionalnom i međunarodnom nivou u području svoje djelatnosti, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu.

4.2. Služba prostornih podataka, servisa i arhiva

Članak 33.

Služba prostornih podataka, servisa i arhiva obavlja poslove prikupljanja, pohrane i izdavanja prostornih podataka, servisa i gotovih proizvoda Uprave, obavlja poslove njihovog arhiviranja te vodi knjižnicu Uprave. Služba prikuplja i pohranjuje gotove proizvode Uprave u digitalnom i analognom obliku, vodi njihovu evidenciju, vodi brigu o sigurnosti pohranjenih podataka i proizvoda, prevodi podatke s analognih nosioca u digitalni oblik, provodi transformaciju i konverziju podataka, izdaje prostorne podatke i proizvode u digitalnom i analognom obliku korisnicima izvan Uprave, priprema podatke i proizvode u traženom prostornom obuhvatu i formatu, izrađuje financijske dokumente vezane za izdavanje podataka, servisa i proizvoda Uprave, vodi baze podataka i servise za potrebe svoje djelatnosti, preuzima službene podatke iz svih produkcijskih baza geoprostornih podataka Uprave, prati i uvodi domaće i međunarodne norme vezane uz svoju djelatnost, uspostavlja i vodi sustav arhive Uprave, pohranjuje kartografske i druge izvornike iz područja katastra i topografije, vodi i pohranjuje tehničku dokumentaciju državne izmjere te vodi i pohranjuje ostale podatke Uprave pohranjene na raznim medijima, stavlja na raspolaganje podatke iz arhiva i tehničke dokumentacije u skladu s važećim propisima, proučava, prati i primjenjuje znanja, metode i zakonodavnu regulativu iz područja rukovanja i upravljanja arhivskom građom te surađuje s nadležnim institucijama, obavlja poslove konverzije podataka, digitalizacije arhivske kartografske, katastarske i topografske građe i ostalih grafičkih prikaza iz svojeg djelokruga, upravlja organizacijsko-tehnološkim sustavima za konverziju podataka, uspostavlja i vodi knjižnicu Uprave, vodi razvojno-istraživačke projekte, izrađuje planove cjeloživotnog stručnog usavršavanja djelatnika za specijalističke poslove iz djelokruga Službe, obavlja aktivnosti međunarodne suradnje vezane uz djelokrug rada Sektora, izrađuje izvješća i programe rada iz područja svoje djelatnosti.

U Službi prostornih podataka, servisa i arhiva, ustrojavaju se:

4.2.1. Odjel prostornih podataka i servisa

4.2.2. Odjel arhiva i konverzije podataka.

4.2.1. Odjel prostornih podataka i servisa

Članak 34.

Odjel prostornih podataka i servisa obavlja poslove prikupljanja, pohrane i izdavanja prostornih podataka, servisa i gotovih proizvoda Uprave. Odjel prikuplja podatke i proizvode Uprave u digitalnom i analognom obliku, vodi njihovu evidenciju, pohranjuje ih i vodi brigu o njihovoj sigurnosti, prevodi podatke u digitalni oblik, provodi konverziju između digitalnih formata podataka, provodi i druge transformacije i konverzije podataka, zaprima i obrađuje zahtjeve/narudžbe korisnika za izdavanjem prostornih podataka i proizvoda u digitalnom i analognom obliku korisnicima izvan Uprave, izrađuje financijske dokumente te vodi i obrađuje financijske pokazatelje obavljene naplate, prati financijske i naturalne pokazatelje vrsta i količina izdanih podataka te broja i kategorija korisnika podataka, vodi baze podataka i servise za potrebe svoje djelatnosti, preuzima službene podatke iz svih baza geoprostornih podataka Uprave, prati i uvodi domaće i međunarodne norme vezane uz svoju djelatnost, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu.

4.2.2. Odjel arhiva i konverzije podataka

Članak 35.

Odjel arhiva i konverzije podataka obavlja poslove arhiviranja prostornih podataka, servisa i gotovih proizvoda Uprave, te vodi knjižnicu Uprave. Odjel pohranjuje izvornike iz područja kartografije, katastra, topografije, državne izmjere te vodi i pohranjuje ostale podatke Uprave pohranjene na raznim medijima, proučava, prati i primjenjuje znanja, metode i zakonodavnu regulativu iz stručnog područja rukovanja i upravljanja arhivskom građom, stavlja na raspolaganje podatke iz arhiva i tehničke dokumentacije u skladu s važećim propisima, uspostavlja i vodi arhivu primjenjujući metodologiju arhivistike i bibliotekarstva, surađuje s nadležnim institucijama, obavlja poslove digitalizacije arhivske kartografske, katastarske i topografske građe te ostalih grafičkih prikaza iz svojeg djelokruga, provodi konverzije podataka, upravlja organizacijsko-tehnološkim sustavima za konverziju podataka, uspostavlja i vodi sustav digitalne arhive Uprave, uspostavlja i vodi knjižnicu Uprave, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu.

5. SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE, STRATEŠKO PLANIRANJE, NABAVU I OPĆE POSLOVE

Članak 36.

Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove obavlja poslove usklađivanja rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica, daje upute za rad u svezi ostvarivanja plana rada i na temelju nacrta planova rada ostalim ustojstvenim jedinicama, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, sastavlja izvješća čelniku o ostvarivanju plana rada i drugih pitanja iz svoga djelokruga. Sektor vodi poslove izrade strateškog plana, financijskog plana u skladu sa naputcima Ministarstva financija, vrši nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, koordinira iste s drugim ustrojstvenim jedinicama, kao i provodi plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola. Koordinira i izrađuje u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama plan nabave za tekuću financijsku godinu, organizira i obavlja poslove financijskog upravljanja i kontrole na svim razinama korisnika proračuna, koje obuhvaćaju sve transakcije, a posebice vezane na planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana, javnu nabavu, računovodstvo i izvještavanje, obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu prijedloga državnog proračuna u svom dijelu razdjela, izmjena i dopuna državnog proračuna, preraspodjelu planiranih sredstava tijekom proračunske godine, donosi godišnji plan izvršavanja državnog proračuna, obavlja sve poslove u svezi izvršavanja proračuna, sastavlja, analizira i podnosi razna izvješća o trošenju proračunskih sredstava, obavlja upravne i stručne poslove iz područja računovodstva, izrađuje propisana financijska izvješća, razna statistička izvješća, sukladno zakonima i ostalim propisima, prati realizaciju plana nabave, organizira, izrađuje godišnja i druga izvješća o provedenim nabavama i brine da se sukladno zakonu provode svi poslovi koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, pismohrana, prijepisa i umnožavanja materijala, pisarnice, obavlja poslove temeljem propisa o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, obavlja poslove vođenja evidencije o postojećim poslovnim prostorima i brige o tekućem i investicijskom održavanju poslovnih prostora, obavlja poslove vezane uz ostvarenje prava na pristup informacijama te obavlja poslove koji se odnose na korištenje prometnih sredstava Uprave.

U Sektoru za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove, ustrojavaju se:

5.1. Služba za financijske poslove i strateško planiranje

5.2. Služba za nabavu i opće poslove.

5.1. Služba za financijske poslove i strateško planiranje

Članak 37.

Služba za financijske poslove i strateško planiranje obavlja stručne i računovodstvene poslove sukladno propisima te brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, izrađuje prijedloge potrebnih sredstava za izvršenje programa i planova rada, prijedlog proračuna /za trogodišnje razdoblje/, kontrolira i priprema dokumentaciju za unos zahtjeva u sustav Državne riznice kao i knjiženje dokumentacije u glavnu knjigu, usklađuje i koordinira rad između Državne riznice i glavne knjige, izrađuje periodične obračune kao i završni račun, brine o zakonitom, racionalnom i svrsishodnom korištenju sredstava osiguranih u državnom proračunu, izrađuje bruto-bilancu i razna izvješća o izvršavanju financijskog plana, koordinira i kontrolira obavljanje izračuna plaće i ostalih osobnih primanja, evidenciju pomoćnih knjiga prema važećim propisima, sukladno uputama i smjernicama Ministarstva financija kao i resornog ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, vodi računa o strategiji poslovanja /u suradnji sa nadređenim čelnikom/, te daje prijedloge i smjernice o racionalizaciji plana, za pojedine kategorije troškova u dijelu državnog proračuna, analizira troškove izvršenja proračuna te predlaže moguće uštede i racionalizaciju istih, surađuje s Državnom riznicom u dijelu unosa planova /godišnji plan, mjesečni planovi/ i obavlja i sve druge poslove iz svojega djelokruga, te provodi sve poslove vezane za financijsko upravljanje i kontrole.

U Službi za finacijske poslove i strateško planiranje, ustrojavaju se:

5.1.1. Odjel financijsko planskih poslova i strateškog planiranja

5.1.2. Odjel računovodstvenih poslova i državne riznice.

5.1.1. Odjel financijsko planskih poslova i strateškog planiranja

Članak 38.

Odjel financijsko planskih poslova i strateškog planiranja organizira i koordinira rad u obavljanju računovodstvenih poslova sukladno propisima te brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, izrađuje prijedloge potrebnih sredstava za izvršenje programa i planova rada, prijedlog proračuna prihoda i rashoda, prikuplja i priprema financijske podatke za donošenje financijskog plana (godišnjeg i višegodišnjeg) sukladno uputama i smjernicama Ministarstva financija i resornog ministarstva, vodi računa o strategiji poslovanja /u suradnji s nadređenim čelnikom/, te daje smjernice o racionalizaciji plana za pojedine kategorija troška u proračunu, analizira izvršenje proračuna i nastale troškove te predlaže moguće racionalizacije troškova, uštede i davanja preporuka za usmjeravanje određenih financijska sredstva za druge potrebe, surađuje s Državnom riznicom u dijelu unosa godišnjih planova, kao i svih mjesečnih planova, te odgovora da su uneseni planovi u skladu sa godišnjim planom i sa izvršenjem proračuna.

5.1.2. Odjel računovodstvenih poslova i dražavne riznice

Članak 39.

Odjel računovodstvenih poslova i državne riznice obavlja stručne poslove vezane uz izradu obračuna, analitičkih kontrolnih planova, kontiranje, knjiženje i kontroliranje knjigovodstvene dokumentacije, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog poslovanja, donosi plan rada vezan uz implementaciju sustava Državne riznice, prati propise iz djelokruga rada Državne riznice, prati glavu u razdjelu Uprave u Državnoj riznici te izrađuje nacrte uputa za pravilno poslovanje u sustavu Državne riznice, priprema dokumentaciju za knjiženje, sastavlja periodične obračune i završni račun, brine o zakonitom, racionalnom i svrsishodnom korištenju sredstava osiguranih u državnom proračunu, izrađuje bruto bilance i preglede izvršenja financijskog plana, obavlja izračun plaće i osobnih naknada službenika i namještenika, obavlja kontrolu ulazne dokumentacije te priprema naloge za plaćanje istih, vodi pomoćne knjige osnovnih sredstava i sitnog inventara, obavlja i druge poslove u vezi s financijskim i računovodstvenim poslovanjem te stručne poslove vezane uz implementaciju u sustav Državne riznice.

5.2. Služba za nabavu i opće poslove

Članak 40.

Služba za nabavu i opće poslove obavlja stručne i administrativne poslove vezane za izradu godišnjeg plana nabave, provodi i koordinira provođenje javnih nadmetanja i drugih vidova nabave, prati realizaciju plana nabave, izrađuje godišnja i druga izvješća o provedenim nabavama, obavlja poslove koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, vodi pismohranu, obavlja poslove prijepisa i umnožavanja materijala, ulaže gotove predmete u arhivu, sređuje i čuva arhivu, daje spise na uvid djelatnicima, obavlja poslove temeljem propisa o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, vodi evidenciju o postojećim poslovnim prostorima i brine o tekućem i investicijskom održavanju poslovnih prostora, poslove vezani uz ostvarenje prava na pristup informacijama te obavlja poslove koji se odnose na korištenje prometnih sredstava Uprave.

6. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I VOĐENJE LJUDSKIH POTENCIJALA

Članak 41.

Samostalna služba za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, izrađuje primjedbe i mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, izrađuje naputke radi provedbe zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, priprema odgovore na zastupnička pitanja, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, prati provedbu zakona i drugih propisa i predlaže njihovu izmjenu i dopunu te surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama, izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Uprave, daje stručno mišljenje na dostavljene nacrte ugovora i sporazuma, pruža stručnu pravnu pomoć svim ustrojstvenim jedinicama Uprave, provodi postupke davanja i oduzimanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, vodi evidenciju izdanih i oduzetih suglasnosti, provodi i pruža stručnu i pravnu podršku obavljanju poslova iz djelokruga rada Uprave, a koji proizlaze iz propisa koji regulira obavljanje geodetske djelatnosti, priprema prijedloge za pokretanje stegovnih postupaka pred Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije protiv ovlaštenih inženjera geodezije i prekršajnih postupaka protiv ovlaštenih osoba, prikuplja i obrađuje godišnja izvješća ovlaštenih osoba o obavljenim stručnim geodetskim poslovima, obavlja i sve druge pravne poslove Uprave, provodi mjere politike planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Uprave, obavlja upravno-pravne i administrativne poslove vezane za izbor kandidata za prijam u državnu službu, raspored, premještaj i prestanak službe službenika i namještenika, prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, njihov rad i promicanje u službi za potrebe Uprave, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe i žalbe u predmetima vezanim za prava službenika i namještenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti službenika, surađuje sa Službeničkim sudom, upravno-pravne i administrativne poslove vezane za planiranje, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, praćenje rada, napredovanja i nagrađivanja državnih službenika i namještenika, vodi propisane očevidnike, sudjeluje u izradi strategije i mjera za planiranje, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala te planiranje potreba za provođenjem osposobljavanja i stručnog usavršavanja, priprema i prati realizaciju ugovora o osposobljavanju i stručnom usavršavanju, prati rad vježbenika, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse, koordinira obavljanje poslova razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za cjelokupnu Upravu, prati pravnu regulative te sudjeluje u upravno-pravnim poslovima koji se odnose na normativnu djelatnost iz djelokruga službe.

U Samostalnoj službi za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala, ustrojavaju se:

6.1. Odjel za pravne poslove

6.2. Odjel za vođenje ljudskih potencijala.

6.1. Odjel za pravne poslove

Članak 42.

Odjel za pravne poslove predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, izrađuje primjedbe i mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, izrađuje naputke radi provedbe zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, priprema odgovore na zastupnička pitanja, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, prati provedbu zakona i drugih propisa i predlaže njihovu izmjenu i dopunu te surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama, izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Uprave, daje stručno mišljenje na dostavljene nacrte ugovora i sporazuma, pruža stručnu pravnu pomoć svim ustrojstvenim jedinicama Uprave, provodi postupke davanja i oduzimanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, vodi evidenciju izdanih i oduzetih suglasnosti, provodi i pruža stručnu i pravnu podršku obavljanju poslova iz djelokruga rada Uprave a koji proizlaze iz propisa koji regulira obavljanje geodetske djelatnosti, provodi nadzor nad radom Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, priprema prijedloge za pokretanje stegovnih postupaka pred Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije protiv ovlaštenih inženjera geodezije i prekršajnih postupaka protiv ovlaštenih osoba, prikuplja i obrađuje godišnja izvješća ovlaštenih osoba o obavljenim stručnim geodetskim poslovima,obavlja i sve druge pravne poslove Uprave.

6.2. Odjel za vođenje ljudskih potencijala

Članak 43.

Odjel za vođenje ljudskih potencijala prati i provodi mjere politike planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Uprave, obavlja upravno-pravne i administrativne poslove vezane za izbor kandidata za prijam u državnu službu, raspored, premještaj i prestanak službe službenika i namještenika, prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, njihov rad i promicanje u službi za potrebe Uprave, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe i žalbe u predmetima vezanim za prava službenika i namještenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti službenika, surađuje sa Službeničkim sudom, upravno-pravne i administrativne poslove vezane za planiranje, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, praćenje rada, napredovanja i nagrađivanja državnih službenika i namještenika, vodi propisane očevidnike, sudjeluje u izradi strategije i mjera za planiranje, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala te planiranje potreba za provođenjem osposobljavanja i stručnog usavršavanja, priprema i prati realizaciju ugovora o osposobljavanju i stručnom usavršavanju, prati rad vježbenika, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse, koordinira obavljanje poslova razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za cjelokupnu Upravu, prati pravnu regulativu, i sudjeluje u upravno-pravnim poslovima koji se odnose na normativnu djelatnost iz područja rada Odjela.

7. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA KONTROLU KVALITETE I NADZOR

Članak 44.

Samostalna služba za kontrolu kvalitete i nadzor obavlja poslove kontrole kvalitete procesa, kontrolu kvalitete prostornih podataka i proizvoda proizašlih iz izmjera te kontrolu kvalitete pripadajućih metapodataka i dokumentacije te na temelju rezultata kontrole kvalitete daje ocjene uporabljivosti prostornih podataka i proizvoda za daljnju proizvodnju i prijedloge za stavljanje podataka i prozvoda u službenu upotrebu. Procesi kontrole kvalitete odnose se na radove, postupke, podatke i proizvode nastale izvođenjem radova državne izmjere i katastra nekretnina. Služba prema potrebi može sudjelovati i u kontroli ostalih prostornih podataka i proizvoda. Služba održava i razvija alate, sustave, specifikacije i procedure kontrole kvalitete, pruža podršku u razvoju i provedbi procedura kontrole kvalitete, daje upute s ciljem poboljšanja kvalitete proizvoda, sudjeluje u izradi normativno tehničkih propisa i standardizaciji poslovnih procesa u državnoj izmjeri i katastru nekretnina te geoinformatici, sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga rada, vodi evidenciju provedenih poslova kontrole kvalitete, sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih programa, izrađuje godišnji plan rada i izvješće o radu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i radova iz djelokruga rada Službe.

8. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Članak 45.

Samostalna služba za informacijske i komunikacijske tehnologije obavlja stručne poslove održavanja računalne i komunikacijske opreme, popratne programske potpore i zajedničkih aplikacija Središnjeg ureda i daje podršku održavanja u područnim uredima za katastar (strojna oprema, sistemska programska podrška, računalne mreže, komunikacijske linije), koordinira svoje aktivnosti s ostalim ustrojstvenim jedinicama u svezi održavanja računalne opreme i ostalim pitanjma održavanja i upravljanja, održava i upravlja sustavom fiksnih i mobilnih govornih i podatkovnih telekomunikacija Uprave, upravlja i nadzire rad help-deska, koordinira upravljanje, razvoj, uspostavu i unaprjeđenje poslovnih, specijalističkih i suradničkih programskih rješenja te ih održava u funkcionalnom i dostupnom stanju, pruža podršku za korištenje standardnih sistemskih programskih rješenja, upravlja tehnološkim promjenama verzija programske opreme, vodi evidenciju strojne opreme i licenci programske opreme, vodi skladište informatičke opreme, organizira isporuku, instalaciju i konfiguraciju strojne i programske informatičke opreme, upravlja povjeravanjem informatičko-komunikacijskih poslova iz svoje nadležnosti vanjskim suradnicima, izrađuje godišnje planove rada, obavlja poslove tehničke, tehnološke i procesne podrške razvoju informatičkog sustava Uprave, analizira i planira razvoj i unaprjeđenje informatičke opreme Uprave, planira nabavu strojne, informatičke, telekomunikacijske i programske opreme, uspostavlja i unaprjeđuje upravljanje povjeravanjem informatičko-komunikacijskih poslova vanjskim suradnicima te prati i podupire njihov rad, izrađuje godišnje planove rada.

9. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 46.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije za Upravu, u skladu s propisima i standardima unutarnje revizije, obavlja unutarnju reviziju svih poslovnih procesa i sustava u Upravi, procjenjuje prikladnost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima, daje stručno mišljenje i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja sustava unutarnjih kontrola i poslovanja, predlaže preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, prati provedbu preporuka iz prethodno obavljenih revizija, obavlja reviziju korištenja sredstava Europske unije i drugih organizacija i institucija, izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije, obavlja pojedinačne unutarnje revizije prema planu te revizije prema zahtjevu ravnatelja, izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji i podnosi ih ravnatelju, izrađuje propisana izvješća o radu Odjela i dostavlja ih odgovarajućim institucijama i osobama u skladu s propisima, surađuje s ustrojstvenom jedinicom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija što uključuje dostavu strateških i godišnjih planova i godišnjeg izvješća te s Državnim uredom za reviziju, prati i predlaže stalno usavršavanje unutarnjih revizora u skladu sa standardima unutarnje revizije, obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima ili propisima.

IV. DJELOKRUG I USTROJSTVO PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR I NJIHOVIH UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

Članak 47.

U područnim uredima za katastar obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi na osnivanju, vođenju i održavanju katastra nekretnina, provođenju nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, vođenju i održavanju katastra zemljišta, osnivanju, vođenju i održavanju područnih registara prostornih jedinica, održavanju katastra vodova do njihova preuzimanja, vođenju izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva do njezinog preuzimanja, određivanju kućnih brojeva do preuzimanja tog određivanja, pregledu i potvrđivanju parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, pregledu i potvrđivanju posebnih geodetskih podloga, reviziji i održavanju stalnih geodetskih točaka i izdavanju podataka o njima, izdavanju podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja) i područnih registara prostornih jedinica, izdavanju podataka iz katastra vodova do njegovog preuzimanja, izdavanju podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, pružanju geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, rješavanju upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, praćenju i koordiniranju rada u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnih ureda za katastar, osiguravanju jedinstvenoga postupanja u poslovima iz djelokruga rada područnih ureda za katastar, planiranju obavljanja poslova i izvještavanju o obavljenim poslovima, prikupljanju i obradi podataka za područje nadležnosti područnog ureda za katastar te izvještavanju Središnjeg ureda, te obavljanju drugih poslova koje odredi Središnji ured.

Članak 48.

Radi učinkovitog obavljanja poslova i zadaća područnih ureda za katastar u njima se ustrojavaju:

– Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

– Odjeli za katastar nekretnina

– Ispostava za katastar nekretnina

– Ispostava.

Članak 49.

U odjelu za katastarske programe i geodetske poslove obavljaju se poslovi na provođenju nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te poslovi pružanja stručne pomoći u tom obilježavanju, poslovi vezani uz izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom, poslovi vezani uz homogenizaciju katastarskog plana, poslovi na osnivanju, vođenju i održavanju područnih registara prostornih jedinica, poslovi vezani uz koordiniranje osnivanja, vođenja i održavanja gradskih i općinskih registara prostornih jedinica, poslovi na održavanju katastra vodova do njihova preuzimanja te poslovi vezani uz koordiniranje vođenja katastra vodova, poslovi na vođenju izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva do njezinog preuzimanja i određivanju kućnih brojeva do preuzimanja tog određivanja, te koordinaciji tih poslova, poslovi na reviziji i održavanju stalnih geodetskih točaka i izdavanju podataka o njima, poslovi na izdavanju podataka iz županijskih registara prostornih jedinica, poslovi na izdavanju podataka iz katastra vodova do njegovog preuzimanja, poslovi na izdavanju podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, poslovi pružanja geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslovi na praćenju i koordiniranju rada u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama područnih ureda za katastar, poslovi na osiguravanju jedinstvenoga postupanja u poslovima iz djelokruga rada odjela, poslovi vezani uz informatičku podršku radu područnih ureda za katastar, poslovi na planiranju obavljanja poslova i izvještavanju o obavljenim poslovima, poslovi na prikupljanju i obradi podataka za područje nadležnosti područnog ureda za katastar i izvještavanju pročelnika.

Članak 50.

U odjelima za katastar nekretnina obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi na vođenju i održavanju katastra nekretnina, vođenju i održavanju katastra zemljišta, provođenju nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te pružanja stručne pomoći u tom obilježavanju u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, reviziji i održavanju stalnih geodetskih točaka i izdavanju podataka o njima u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, pružanju geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, poslovi vezani uz izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, održavanju katastra vodova do njihova preuzimanja u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, vođenju izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva do njezinog preuzimanja u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, određivanju kućnih brojeva do preuzimanja tog određivanja u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, pregledu i potvrđivanju parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, pregledu i potvrđivanju posebnih geodetskih podloga, izdavanju podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja) i izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva u odjelima izvan sjedišta područnog ureda, izdavanju podataka iz katastra vodova do njegovog preuzimanja, izdavanju podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, rješavanju upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, upisu u katastarske operate na temelju isprava, praćenju i koordiniranju rada u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama odjela, osiguravanju jedinstvenoga postupanja u poslovima iz djelokruga rada odjela, planiranju obavljanja poslova i izvještavanju o obavljenim poslovima, prikupljanju i obradi podataka za područje nadležnosti odjela i izvještavanju pročelnika.

Članak 51.

U ispostavama za katastar nekretnina obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi na vođenju i održavanju katastra nekretnina, vođenju i održavanju katastra zemljišta, održavanju katastra vodova do njihova preuzimanja, vođenju izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva do njezinog preuzimanja, određivanju kućnih brojeva do preuzimanja tog određivanja, pregledu i potvrđivanju parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, pregledu i potvrđivanju posebnih geodetskih podloga, izdavanju podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja) i izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, izdavanju podataka iz katastra vodova do njegovog preuzimanja, izdavanju podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, rješavanju upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, planiranju obavljanja poslova i izvještavanju o obavljenim poslovima, prikupljanju i obradi podataka za područje nadležnosti ispostave i izvještavanju nadležnog voditelja odjela.

Članak 52.

U ispostavama se obavljaju poslovi zaprimanja podnesaka stranaka te poslovi na izdavanju podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja), izdavanju podataka (potvrda) o određenim kućnim brojevima do preuzimanja tih poslova, poslovi na planiranju obavljanja poslova i izvještavanju o obavljenim poslovima.

Članak 53.

U Područnom uredu za katastar Zagreb, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

10.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

10.2. Odjel za katastar nekretnina Dugo Selo

10.3. Odjel za katastar nekretnina Sveti Ivan Zelina

10.4. Odjel za katastar nekretnina Ivanić-Grad

10.5. Odjel za katastar nekretnina Jastrebarsko

10.6. Odjel za katastar nekretnina Samobor

10.7. Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica

10.8. Odjel za katastar nekretnina Vrbovec

10.9. Odjel za katastar nekretnina Zaprešić.

Članak 54.

U Područnom uredu za katastar Krapina, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

11.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

11.2. Odjel za katastar nekretnina Krapina

11.2.1. Ispostava za katastar nekretnina Pregrada

11.3. Odjel za katastar nekretnina Zabok

11.3.1. Ispostava za katastar nekretnina Klanjec

11.4. Odjel za katastar nekretnina Zlatar

11.5. Odjel za katastar nekretnina Donja Stubica.

Članak 55.

U Područnom uredu za katastar Sisak, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

12.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

12.2. Odjel za katastar nekretnina Sisak

12.2.1. Ispostava za katastar nekretnina Petrinja

12.2.2. Ispostava za katastar nekretnina Hrvatska Kostajnica

12.2.3. Ispostava Dvor

12.3. Odjel za katastar nekretnina Glina

12.3.1. Ispostava za katastar nekretnina Topusko

12.4. Odjel za katastar nekretnina Novska

12.5. Odjel za katastar nekretnina Kutina.

Članak 56.

U Područnom uredu za katastar Karlovac, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

13.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

13.2. Odjel za katastar nekretnina Karlovac

13.2.1. Ispostava za katastar nekretnina Slunj

13.2.2. Ispostava Vojnić

13.3. Odjel za katastar nekretnina Ogulin

13.4. Odjel za katastar nekretnina Duga Resa

13.4.1. Ispostava za katastar nekretnina Ozalj.

Članak 57.

U Područnom uredu za katastar Varaždin, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

14.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

14.2. Odjel za katastar nekretnina Varaždin

14.2.1. Ispostava za katastar nekretnina Ludbreg

14.3. Odjel za katastar nekretnina Ivanec

14.4. Odjel za katastar nekretnina Novi Marof.

Članak 58.

U Područnom uredu za katastar Koprivnica, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

15.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

15.2. Odjel za katastar nekretnina Koprivnica

15.3. Odjel za katastar nekretnina Đurđevac

15.4. Odjel za katastar nekretnina Križevci.

Članak 59.

U Područnom uredu za katastar Bjelovar, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

16.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

16.2. Odjel za katastar nekretnina Bjelovar

16.2.1. Ispostava za katastar nekretnina Čazma

16.3. Odjel za katastar nekretnina Daruvar

16.3.1. Ispostava za katastar nekretnina Garešnica

16.3.2. Ispostava za katastar nekretnina Grubišno Polje.

Članak 60.

U Područnom uredu za katastar Rijeka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

17.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

17.2. Odjel za katastar nekretnina Rijeka

17.3. Odjel za katastar nekretnina Opatija

17.4. Odjel za katastar nekretnina Crikvenica

17.4.1. Ispostava za katastar nekretnina Rab

17.5. Odjel za katastar nekretnina Delnice

17.5.1. Ispostava za katastar nekretnina Čabar

17.5.2. Ispostava za katastar nekretnina Vrbovsko

17.6. Odjel za katastar nekretnina Krk

17.6.1. Ispostava za katastar nekretnina Mali Lošinj

17.6.2. Ispostava za katastar nekretnina Cres.

Članak 61.

U Područnom uredu za katastar Gospić, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

18.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

18.2. Odjel za katastar nekretnina Gospić

18.2.1. Ispostava za katastar nekretnina Korenica

18.2.2. Ispostava za katastar nekretnina Donji Lapac

18.2.3. Ispostava za katastar nekretnina Novalja

18.2.4. Ispostava Lovinac

18.3. Odjel za katastar nekretnina Otočac

18.4. Odjel za katastar nekretnina Senj.

Članak 62.

U Područnom uredu za katastar Virovitica, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

19.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

19.2. Odjel za katastar nekretnina Virovitica

19.2.1. Ispostava Pitomača

19.3. Odjel za katastar nekretnina Slatina

19.3.1. Ispostava za katastar nekretnina Orahovica.

Članak 63.

U Područnom uredu za katastar Požega, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

20.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

20.2. Odjel za katastar nekretnina Požega

20.3. Odjel za katastar nekretnina Pakrac.

Članak 64.

U Područnom uredu za katastar Slavonski Brod, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

21.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

21.2. Odjel za katastar nekretnina Slavonski Brod

21.3. Odjel za katastar nekretnina Nova Gradiška.

Članak 65.

U Područnom uredu za katastar Zadar, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

22.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

22.2. Odjel za katastar nekretnina Zadar

22.2.1. Ispostava Gračac

22.3. Odjel za katastar nekretnina Pag

22.4. Odjel za katastar nekretnina Biograd na Moru

22.5. Odjel za katastar nekretnina Benkovac

22.5.1. Ispostava za katastar nekretnina Obrovac.

Članak 66.

U Područnom uredu za katastar Osijek, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

23.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

23.2. Odjel za katastar nekretnina Osijek

23.3. Odjel za katastar nekretnina Beli Manastir

23.4. Odjel za katastar nekretnina Đakovo

23.5. Odjel za katastar nekretnina Našice

23.6. Odjel za katastar nekretnina Valpovo

23.7. Odjel za katastar nekretnina Donji Miholjac.

Članak 67.

U Područnom uredu za katastar Šibenik, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

24.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

24.2. Odjel za katastar nekretnina Šibenik

24.3. Odjel za katastar nekretnina Knin

24.4. Odjel za katastar nekretnina Drniš.

Članak 68.

U Područnom uredu za katastar Vukovar, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

25.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

25.2. Odjel za katastar nekretnina Vukovar

25.2.1. Ispostava Ilok

25.3. Odjel za katastar nekretnina Vinkovci

25.4. Odjel za katastar nekretnina Županja.

Članak 69.

U Područnom uredu za katastar Split, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

26.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

26.2. Odjel za katastar nekretnina Split

26.2.1. Ispostava za katastar nekretnina Omiš

26.2.2. Ispostava za katastar nekretnina Supetar

26.2.3. Ispostava za katastar nekrentina Vis

26.2.4. Ispostava za katastar nekretnina Makarska

26.2.5. Ispostava za katastar nekretnina Imotski

26.2.6. Ispostava za katastar nekretnina Vrgorac

26.3. Odjel za katastar nekretnina Sinj

26.4. Odjel za katastar nekretnina Solin

26.4.1. Ispostava za katastar nekretnina Kaštel Sućurac

26.5. Odjel za katastar nekretnina Trogir

26.6. Odjel za katastar nekretnina Stari Grad

26.6.1. Ispostava za katastar nekretnina Hvar.

Članak 70.

U Područnom uredu za katastar Pula, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

27.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

27.2. Odjel za katastar nekretnina Pula

27.3. Odjel za katastar nekretnina Buje

27.4. Odjel za katastar nekretnina Labin

27.5. Odjel za katastar nekretnina Poreč

27.6. Odjel za katastar nekretnina Pazin

27.6.1. Ispostava Buzet

27.7. Odjel za katastar nekretnina Rovinj.

Članak 71.

U Područnom uredu za katastar Dubrovnik, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

28.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

28.2. Odjel za katastar nekretnina Dubrovnik

28.3. Odjel za katastar nekretnina Korčula

28.3.1. Ispostava za katastar nekretnina Blato

28.4. Odjel za katastar nekretnina Metković

28.4.1. Ispostava za katastar nekretnina Ploče.

Članak 72.

U Područnom uredu za katastar Čakovec, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

29.1. Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

29.2. Odjel za katastar nekretnina Čakovec

29.3. Odjel za katastar nekretnina Prelog.

V. UPRAVLJANJE USTROJSTVENIM JEDINICAMA UPRAVE

Članak 73.

Radom Uprave upravlja ravnatelj.

Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegova izbivanja i spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

Radom Kabineta ravnatelja upravlja tajnik Kabineta ravnatelja.

Radom sektora upravljaju načelnici sektora.

Radom službi u sastavu sektora upravljaju voditelji službi.

Radom samostalnih službi upravljaju voditelji samostalnih službi.

Radom odjela u sastavu službi upravljaju voditelji odjela.

Radom samostalnog odjela upravlja voditelj samostalnog odjela.

Radom područnih ureda za katastar upravljaju pročelnici.

Radom odjela u sastavu područnih ureda za katastar upravljaju voditelji odjela.

Radom ispostava upravljaju voditelji ispostava.

Članak 74.

Ravnatelj je za svoj rad odgovoran resornom ministru nadležnom za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja i Vladi Republike Hrvatske.

Zamjenik ravnatelja odgovoran je za svoj rad ravnatelju i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik Kabineta ravnatelja odgovoran je za svoj rad ravnatelju i zamjeniku ravnatelja.

Načelnici sektora odgovorni su za svoj rad ravnatelju i zamjeniku ravnatelja.

Voditelji službi u sastavu sektora odgovorni su za svoj rad načelniku sektora u čijem se sastavu nalaze, ravnatelju i zamjeniku ravnatelja.

Voditelji samostalnih službi odgovorni su za svoj rad ravnatelju i zamjeniku ravnatelja.

Voditelji odjela u sastavu službi odgovorni su za svoj rad voditelju službe u čijem se sastavu nalaze, načelniku sektora u čijem se sastavu nalaze, ravnatelju i zamjeniku ravnatelja.

Načelnici samostalih odjela odgovorni su za svoj rad ravnatelju i zamjeniku ravnatelja.

Pročelnici područnih ureda za katastar odgovorni su za svoj rad nadležnim načelnicima sektora, ravnatelju i zamjeniku ravnatelja.

Voditelji odjela u područnim uredima za katastar odgovorni su za svoj rad pročelniku područnog ureda za katastar u čijem se sastavu nalaze, ravnatelju i zamjeniku ravnatelja.

Voditelji ispostava odgovorni su za svoj rad nadležnom voditelju odjela, pročelniku, ravnatelju i zamjeniku ravnatelja.

VI. STRUČNI KOLEGIJ I SAVJETODAVNA RADNA TIJELA

Članak 75.

Stručno i savjetodavno tijelo ravnatelja je stručni kolegij.

Sastav stručnog kolegija, način rada, pitanja koja će raspravljati, te mjesto i vrijeme održavanja stručnog kolegija utvrđuje ravnatelj Pravilnikom o unutarnjem redu Uprave.

Članak 76.

Savjetodavna radna tijela (radne grupe i povjerenstva i sl.) za raspravljanje pojedinih pitanja koja se odnose na obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, utvrđivanje nacrta propisa, davanje mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Uprave, osniva ravnatelj.

VII. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 77.

Godišnji plan rada Uprave donosi ravnatelj.

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova Uprave u određenoj godini, a posebice izradu nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog, odnosno inspekcijskog nadzora te praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga Uprave.

Godišnji plan rada sadrži i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje koje Uprava izrađuje sukladno Zakonu o proračunu, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Prijedlog godišnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.

Godišnji plan rada donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

VIII. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI UPRAVE

Članak 78.

Poslove i zadatke iz djelokruga Uprave, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta i položaje, sukladno propisima.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

IX. RADNO VRIJEME UPRAVE

Članak 79.

Raspored radnog vremena, uredovni dani i uredovno vrijeme za rad sa strankama uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Uprave.

Uredovne dane određuje ravnatelj posebnom odlukom.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Pitanja značajna za rad Uprave koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Državne geodetske uprave.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se potreban broj državnih službenika i namještenika, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja značajna za rad Uprave.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donijet će ravnatelj, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Ravnatelj je dužan donijeti rješenja o rasporedu za državne službenike na temelju Pravilnika o unutarnjem redu iz stavka 1. ovoga članka, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 81.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 80/2011).

Članak 82.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/38

Urbroj: 5030105-12-1

Zagreb, 29. ožujka 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

TABLICA OKVIRNOG BROJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj

izvršitelja

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.

Kabinet ravnatelja

5

2.

Sektor za državnu izmjeru

1

2.1.

Služba osnovnih geodetskih radova

1

2.1.1.

Odjel za geodetske mreže

5

2.1.2.

Odjel za CROPOS

5

2.2.

Služba za topografsku izmjeru i državne karte

1

2.2.1.

Odjel kartografije

6

2.2.2.

Odjel fotogrametrije

6

2.2.3.

Odjel topografskih baza podataka

5

2.3.

Služba državne granice

8

 

Ukupno Sektor za državnu izmjeru

38

3.

Sektor za katastarski sustav

1

3.1.

Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata

1

3.1.1.

Odjel katastarskih izmjera

7

3.1.2.

Odjel za izradbu katastarskih operata

5

3.2.

Služba za posebne registre i registracijske projekte

1

3.2.1.

Odjel za posebne registre

5

3.2.2.

Odjel za posebne registracijske projekte

5

3.3.

Služba za održavanje katastarskih operata i zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

1

3.3.1.

Odjel za održavanje katastarskih operata

7

3.3.2.

Odjel za zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

6

3.4.

Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju

1

3.4.1.

Odjel za postupanja u drugom stupnju i nadzor

8

3.4.2.

Odjel geodetske inspekcije

5

 

Ukupno Sektor za katastarski sustav

53

4.

Sektor za geoinformacijske sustave

1

4.1.

Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)

1

4.1.1.

Odjel za koordinaciju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

5

4.1.2.

Odjel razvoja geoinformacijskih sustava

5

4.2.

Služba prostornih podataka, servisa i arhiva

1

4.2.1.

Odjel prostornih podataka i servisa

5

4.2.2.

Odjel arhiva i konverzije podataka

5

 

Ukupno Sektor za geoinformacijske sustave

23

5.

Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove

1

5.1.

Služba za financijske poslove i strateško planiranje

1

5.1.1.

Odjel financijsko planskih poslova i strateškog planiranja

5

5.1.2.

Odjel računovodstvenih poslova i državne riznice

6

5.2.

Služba za nabavu i opće poslove

9

 

Ukupno Sektor za financijske

poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove

22

6.

Samostalna služba za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala

1

6.1.

Odjel za pravne poslove

6

6.2.

Odjel za vođenje ljudskih potencijala

6

 

Ukupno Samostalna služba za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala

13

7.

Samostalna služba za kontrolu kvalitete i nadzor

8

8.

Samostalna služba za informacijske i komunikacijske tehnologije

8

9.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju

2

 

Ukupno Središnji ured

173

10.

Područni ured za katastar Zagreb

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Zagreb, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Zagreb

2

10.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

11

10.2.

Odjel za katastar nekretnina Dugo Selo

7

10.3.

Odjel za katastar nekretnina Sveti Ivan Zelina

6

10.4.

Odjel za katastar nekretnina Ivanić-Grad

7

10.5.

Odjel za katastar nekretnina Jastrebarsko

9

10.6.

Odjel za katastar nekretnina Samobor

15

10.7.

Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica

14

10.8.

Odjel za katastar nekretnina Vrbovec

10

10.9.

Odjel za katastar nekretnina Zaprešić

11

 

Ukupno Područni ured za katastar Zagreb

93

11.

Područni ured za katastar Krapina

1

11.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

5

11.2.

Odjel za katastar nekretnina Krapina

7

11.2.1.

Ispostava za katastar nekretnina Pregrada

5

11.3.

Odjel za katastar nekretnina Zabok

7

11.3.1.

Ispostava za katastar nekretnina Klanjec

4

11.4.

Odjel za katastar nekretnina Zlatar

7

11.5.

Odjel za katastar nekretnina Donja Stubica

8

 

Ukupno Područni ured za katastar

Krapina

44

12.

Područni ured za katastar Sisak

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Sisak, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Sisak

1

12.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

12

12.2.

Odjel za katastar nekretnina Sisak

9

12.2.1.

Ispostava za katastar nekretnina Petrinja

8

12.2.2.

Ispostava za katastar nekretnina Hrvatska Kostajnica

4

12.2.3.

Ispostava Dvor

2

12.3.

Odjel za katastar nekretnina Glina

5

12.3.1.

Ispostava za katastar nekretnina Topusko

4

12.4.

Odjel za katastar nekretnina Novska

8

12.5.

Odjel za katastar nekretnina Kutina

9

 

Ukupno Područni ured za katastar Sisak

63

13.

Područni ured za katastar Karlovac

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Karlovac, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Karlovac

1

13.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

8

13.2.

Odjel za katastar nekretnina Karlovac

8

13.2.1.

Ispostava za katastar nekretnina Slunj

4

13.2.2.

Ispostava Vojnić

2

13.3.

Odjel za katastar nekretnina Ogulin

9

13.4.

Odjel za katastar nekretnina Duga Resa

7

13.4.1.

Ispostava za katastar nekretnina Ozalj

4

 

Ukupno Područni ured za katastar

Karlovac

44

14.

Područni ured za katastar Varaždin

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Varaždin, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Varaždin

2

14.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

7

14.2.

Odjel za katastar nekretnina Varaždin

11

14.2.1.

Ispostava za katastar nekretnina Ludbreg

7

14.3.

Odjel za katastar nekretnina Ivanec

11

14.4.

Odjel za katastar nekretnina Novi Marof

10

 

Ukupno Područni ured za katastar

Varaždin

49

15.

Područni ured za katastar Koprivnica

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Koprivnica, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Koprivnica

2

15.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

8

15.2.

Odjel za katastar nekretnina Koprivnica

8

15.3.

Odjel za katastar nekretnina Đurđevac

9

15.4.

Odjel za katastar nekretnina Križevci

9

 

Ukupno Područni ured za katastar

Koprivnica

37

16.

Područni ured za katastar Bjelovar

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Bjelovar, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Bjelovar

1

16.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

8

16.2.

Odjel za katastar nekretnina Bjelovar

10

16.2.1.

Ispostava za katastar nekretnina Čazma

5

16.3.

Odjel za katastar nekretnina Daruvar

8

16.3.1.

Ispostava za katastar nekretnina Garešnica

5

16.3.2.

Ispostava za katastar nekretnina Grubišno Polje

5

 

Ukupno Područni ured za katastar

Bjelovar

43

17.

Područni ured za katastar Rijeka

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Rijeka, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Rijeka

2

17.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

21

17.2.

Odjel za katastar nekretnina Rijeka

21

17.3.

Odjel za katastar nekretnina Opatija

8

17.4.

Odjel za katastar nekretnina Crikvenica

10

17.4.1.

Ispostava za katastar nekretnina Rab

6

17.5.

Odjel za katastar nekretnina Delnice

8

17.5.1.

Ispostava za katastar nekretnina Čabar

3

17.5.2.

Ispostava za katastar nekretnina Vrbovsko

3

17.6.

Odjel za katastar nekretnina Krk

11

17.6.1.

Ispostava za katastar nekretnina Mali Lošinj

4

17.6.2.

Ispostava za katastar nekretnina Cres

3

 

Ukupno Područni ured za katastar Rijeka

101

18.

Područni ured za katastar Gospić

1

18.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

5

18.2.

Odjel za katastar nekretnina Gospić

6

18.2.1.

Ispostava za katastar nekretnina Korenica

4

18.2.2.

Ispostava za katastar nekretnina Donji Lapac

3

18.2.3.

Ispostava za katastar nekretnina Novalja

4

18.2.4.

Ispostava Lovinac

1

18.3.

Odjel za katastar nekretnina Otočac

7

18.4.

Odjel za katastar nekretnina Senj

5

 

Ukupno Područni ured za katastar Gospić

36

19.

Područni ured za katastar Virovitica

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Virovitica, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Virovitica

1

19.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

6

19.2.

Odjel za katastar nekretnina Virovitica

8

19.2.1.

Ispostava Pitomača

3

19.3.

Odjel za katastar nekretnina Slatina

8

19.3.1.

Ispostava za katastar nekretnina Orahovica

5

 

Ukupno Područni ured za katastar

Virovitica

32

20.

Područni ured za katastar Požega

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Požega, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Požega

1

20.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

9

20.2.

Odjel za katastar nekretnina Požega

10

20.3.

Odjel za katastar nekretnina Pakrac

7

 

Ukupno Područni ured za katastar Požega

28

21.

Područni ured za katastar Slavonski Brod

1

21.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

8

21.2.

Odjel za katastar nekretnina Slavonski Brod

10

21.3.

Odjel za katastar nekretnina Nova Gradiška

16

 

Ukupno Područni ured za katastar Slavonski Brod

35

22.

Područni ured za katastar Zadar

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Zadar, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Zadar

2

22.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

18

22.2.

Odjel za katastar nekretnina Zadar

19

22.2.1.

Ispostava Gračac

3

22.3.

Odjel za katastar nekretnina Pag

6

22.4.

Odjel za katastar nekretnina Biograd na Moru

8

22.5.

Odjel za katastar nekretnina Benkovac

6

22.5.1.

Ispostava za katastar nekretnina Obrovac

4

 

Ukupno Područni ured za katastar Zadar

67

23.

Područni ured za katastar Osijek

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Osijek, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Osijek

2

23.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

11

23.2.

Odjel za katastar nekretnina Osijek

11

23.3.

Odjel za katastar nekretnina Beli Manastir

13

23.4.

Odjel za katastar nekretnina Đakovo

12

23.5.

Odjel za katastar nekretnina Našice

11

23.6.

Odjel za katastar nekretnina Valpovo

9

23.7.

Odjel za katastar nekretnina Donji Miholjac

9

 

Ukupno Područni ured za katastar Osijek

79

24.

Područni ured za katastar Šibenik

1

24.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

8

24.2.

Odjel za katastar nekretnina Šibenik

11

24.3.

Odjel za katastar nekretnina Knin

6

24.4.

Odjel za katastar nekretnina Drniš

7

 

Ukupno Područni ured za katastar Šibenik

33

25.

Područni ured za katastar Vukovar

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Vukovar, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Vukovar

1

25.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

7

25.2.

Odjel za katastar nekretnina Vukovar

7

25.2.1.

Ispostava Ilok

1

25.3.

Odjel za katastar nekretnina Vinkovci

14

25.4.

Odjel za katastar nekretnina Županja

12

 

Ukupno Područni ured za katastar

Vukovar

43

26.

Područni ured za katastar Split

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Split, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Split

2

26.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

17

26.2.

Odjel za katastar nekretnina Split

14

26.2.1.

Ispostava za katastar nekretnina Omiš

7

26.2.2.

Ispostava za katastar nekretnina Supetar

9

26.2.3.

Ispostava za katastar nekretnina Vis

3

26.2.4.

Ispostava za katastar nekretnina Makarska

10

26.2.5.

Ispostava za katastar nekretnina Imotski

10

26.2.6.

Ispostava za katastar nekretnina Vrgorac

5

26.3.

Odjel za katastar nekretnina Sinj

12

26.4.

Odjel za katastar nekretnina Solin

8

26.4.1.

Ispostava za katastar nekretnina Kaštel Sućurac

8

26.5.

Odjel za katastar nekretnina Trogir

12

26.6.

Odjel za katastar nekretnina Stari Grad

6

26.6.1.

Ispostava za katastar nekretnina Hvar

4

 

Ukupno Područni ured za katastar Split

128

27.

Područni ured za katastar Pula

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Pula, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Pula

2

27.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

12

27.2.

Odjel za katastar nekretnina Pula

13

27.3.

Odjel za katastar nekretnina Buje

9

27.4.

Odjel za katastar nekretnina Labin

8

27.5.

Odjel za katastar nekretnina Poreč

9

27.6.

Odjel za katastar nekretnina Pazin

6

27.6.1.

Ispostava Buzet

2

27.7.

Odjel za katastar nekretnina Rovinj

7

 

Ukupno Područni ured za katastar Pula

69

28.

Područni ured za katastar Dubrovnik

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Dubrovnik, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Dubrovnik

1

28.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

6

28.2.

Odjel za katastar nekretnina Dubrovnik

12

28.3.

Odjel za katastar nekretnina Korčula

8

28.3.1.

Ispostava za katastar nekretnina Blato

5

28.4.

Odjel za katastar nekretnina Metković

9

28.4.1.

Ispostava za katastar nekretnina Ploče

7

 

Ukupno Područni ured za katastar

Dubrovnik

49

29.

Područni ured za katastar Čakovec

1

neposredno u Područnom uredu za katastar Čakovec, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Čakovec

1

29.1.

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

12

29.2.

Odjel za katastar nekretnina Čakovec

11

29.3.

Odjel za katastar nekretnina Prelog

6

 

Ukupno Područni ured za katastar

Čakovec

31

UKUPNO:

1277