Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

NN 39/2012 (4.4.2012.), Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1001

Na temelju članka 27. stavaka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijela

UREDBU

O UREDU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (u daljnjem tekstu: Ured), određuje se njegov djelokrug, unutarnje ustrojstvo i nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja radom Ureda, okvirni broj potrebnih državnih službenika te druga pitanja od značenja za rad Ureda.

Članak 2.

Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), koja je kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju nadležna za obavljanje poslova unutarnje revizije u uredima i drugim stručnim službama Vlade.

Ured može obavljati poslove unutarnje revizije i kod proračunskih korisnika državnog proračuna koji nisu uspostavili unutarnju reviziju sukladno zakonu kojim se uređuje sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Poslovi unutarnje revizije kod subjekata iz stavka 2. ovoga članka obavljaju se temeljem sporazuma, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

U smislu ove Uredbe pod pojmom revidirani subjekti podrazumijevaju se subjekti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

II. DJELOKRUG UREDA

Članak 3.

Ured obavlja sljedeće stručne poslove:

– obavlja unutarnju reviziju za revidirane subjekte u skladu s uvjetima iz članka 2. ove Uredbe;

– obavlja unutarnju reviziju sustava poslovanja revidiranih subjekata te unutarnju reviziju programa i projekata koje financira Europska unija;

– obavlja posebne revizije na zahtjev predsjednika Vlade, čelnika revidiranih subjekata te nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje;

– daje stručna mišljenja i savjete u svrhu poboljšanja poslovanja revidiranih subjekata;

– analizira i ocjenjuje sustave, procese i poslovne funkcije iz nadležnosti revidiranih subjekata te daje procjenu sustava unutarnjih kontrola, na temelju procjene rizika;

– izrađuje strateški i godišnji plan unutarnje revizije na kojima se temelji obavljanje pojedinačnih revizija i ostale aktivnosti unutarnje revizije;

– prati provedbu preporuka danih u izvješćima o obavljenim unutarnjim revizijama;

– izrađuje godišnje izvješće unutarnje revizije i dostavlja ga nadležnim institucijama, te predsjedniku Vlade za revidirane subjekte iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe;

– podnosi pojedinačna ili povremena izvješća na zahtjev nadležnih institucija i čelnika revidiranih subjekata te predsjednika Vlade;

– prati i osigurava kvalitetu provođenja unutarnje revizije te obavlja unutarnje ocjenjivanje kvalitete sukladno propisima kojima se uređuje unutarnja revizija proračunskih korisnika;

– izrađuje mišljenja o sustavu financijskog upravljanja i kontrola koja su sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti;

– upozorava na nepravilnosti i na neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima;

– prati i predlaže stalnu izobrazbu unutarnjih revizora Ureda u skladu s međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju;

– surađuje s Državnim uredom za reviziju;

– surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija zaduženom za koordinaciju uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, što uključuje i obvezu dostave strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije te godišnjeg izvješća.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka Ured obavlja u skladu s međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju, propisima i smjernicama koje uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj, a unutarnji revizori u svom su radu obvezni primjenjivati povelju unutarnjih revizora i Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora.

Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka u Uredu se obavljaju i poslovi pripreme podataka vezano za financijsko-materijalno poslovanje Ureda te drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe rada Ureda.

Članak 4.

Za potrebe stručnih poslova iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe Ured može angažirati stručnjake sa specijalističkim znanjima kao pomoć u obavljanju unutarnjih revizija specifičnih područja.

Članak 5.

Prava i obveze unutarnjih revizora u odnosu na revidirani subjekt uređuju se poveljom unutarnjih revizora. Povelju unutarnjih revizora izrađuje Ured na temelju predloška ustrojstvene jedinice Ministarstva financija zadužene za koordinaciju uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, a potpisuje ju čelnik revidiranog subjekta i ravnatelj Ureda kao voditelj zajedničke jedinice za unutarnju reviziju.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO UREDA

Članak 6.

Za obavljanje poslova iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe u Uredu se ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

– Jedinica za unutarnju reviziju programa i projekata Europske unije

– Jedinica za unutarnju reviziju sustava poslovanja.

Članak 7.

Jedinica za unutarnju reviziju programa i projekata Europske unije:

– obavlja unutarnju reviziju programa i projekata Europske unije kroz reviziju administracije, financijskog i tehničko-upravljačkog sustava kod revidiranih subjekata ovlaštenih za njihovu provedbu;

– utvrđuje razinu usuglašenosti sustava s propisima u zemlji te procedurama koje zahtijeva Europska unija;

– izrađuje planove pojedinačnih unutarnjih revizija i sudjeluje u izradi strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije,

– izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te sudjeluje u izradi godišnjeg izvješća unutarnje revizije,

– prati provedbu preporuka iz izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama.

Članak 8.

Jedinica za unutarnju reviziju sustava poslovanja:

– obavlja unutarnju reviziju sustava poslovanja revidiranih subjekata kroz reviziju sustava, reviziju usklađenosti, reviziju uspješnosti poslovanja, financijsku reviziju i reviziju IT sustava;

– procjenjuje poslovne procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima;

– izrađuje planove pojedinačnih unutarnjih revizija i sudjeluje u izradi strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije;

– izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te sudjeluje u izradi godišnjeg izvješća unutarnje revizije;

– prati provedbu preporuka iz izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama.

IV. NAČIN UPRAVLJANJA RADOM UREDA

Članak 9.

Radom Ureda upravlja ravnatelj Ureda, kojeg imenuje i razrješava Vlada na prijedlog predsjednika Vlade, temeljem prethodno provedenog javnog natječaja.

Ravnatelj Ureda je voditelj zajedničke jedinice za unutarnju reviziju u smislu odredbi zakona kojim se uređuje sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Ravnatelj Ureda je za svoj rad odgovoran Vladi.

Ravnatelj Ureda ima prava i dužnosti čelnika tijela državne uprave u odnosu na državne službenike zaposlene u Uredu.

Članak 10.

Ustrojstvenim jedinicama iz članka 6. ove Uredbe upravljaju pomoćnici ravnatelja u Vladinom Uredu i za svoj rad odgovaraju ravnatelju Ureda.

Ravnatelja Ureda u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti zamjenjuje pomoćnik ravnatelja kojeg odredi ravnatelj Ureda.

Pomoćnici ravnatelja obavljaju i druge poslove po ovlasti ravnatelja Ureda.

V. POTREBAN BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 11.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrdit će se radna mjesta u Uredu, broj potrebnih državnih službenika s naznakom njihovih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad Ureda.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 12.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, određuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ravnatelj Ureda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 14.

Ravnatelj Ureda donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (»Narodne novine«, broj 56/2009).

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/12-01/10

Urbroj: 5030120-12-1

Zagreb, 29. ožujka 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UREDU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU


Broj

izvršitelja

ravnatelj Ureda

1

viši stručni referent

1

Jedinica za unutarnju reviziju programa i projekata Europske unije

5

Jedinica za unutarnju reviziju sustava poslovanja

5

UKUPNO

12

39 04.04.2012 Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 39 04.04.2012 Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju